Sunteți pe pagina 1din 27

Școala Gimnazială Nr.

1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

Avizat C.P din data 04.10.2018 Nr. 1563/17.09.2018


Validat C.A din data 04.10.2018

Planul managerial al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Dascălu este elaborat ca suport al reformei profunde în curs de desfăşurare în
cadrul Sistemului Naţional de Învăţământ din România.
Din această perspectivă, Şcoala Gimnazială Nr.1 Dascălu, respectiv beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii,
promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării şi dezvoltării, având ca
dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului
universal la educaţie şi formare.
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

 Legea 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare


 O.M.E.C.T.S. nr. 3753 / 2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
 Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005, privind asigurarea
calităţii educaţiei
 Ordinul nr.600/2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului corolului intern/managerial
al entităţilor publice
 Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar și completările cu ordinul 3027/2018
 O.M.E.C.T.S nr. 5547 / 2011, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia de
aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare
 O.M.E.C.T.S nr. 5561 / 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.
 O.M. nr. 3337/2007 – privind activitatea Consilierului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
 Ordinul M.E.C.I nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte
 O.M. nr. 6143 / 2011 privind Metodologia de evaluare a anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,
completat de O.M. nr. 3597 / 2014.
 O.M.E.C.T.S nr.1409 / 29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a fenomenului de violenţă în
unităţile de învăţământ preuniversitar
 Programul de guvernare 2012 - 2016
 Obiectivele generale ale ISJ Ilfov pentru anul şcolar 2015 / 2016
 Raportul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Dascălu, privind starea învăţământului în anul şcolar 2017 / 2018
 Legea 319/2006 – Legea protecţiei muncii,
 HG 1425/2006 – Norme de aplicare a Legi protecţiei muncii.
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Management Management
 aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul  eficienţa scăzută în formarea şi dezvoltarea echipei la
educaţiei; nivel informal;
 managementul şcolar şi instituţional s-a realizat de o  lipsa unei ritmicităţi adecvate la asistenţele şi
manieră activ-participativă şi democratică, ce a permis interasistenţele la ore;
promovarea iniţiativelor cadrelor didactice şi a marcat un  comunicarea intrasistemică uneori deficitară.
vizibil salt spre profesionalism;
 dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive şi a
unui climat de lucru motivat.

Curriculum şi dezvoltare curriculară şi extracurriculară Curriculum şi dezvoltare curriculară şi extracurriculară


 aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea  insuficienţa adecvare a demersurilorcurriculare la
curriculumului naţional cu cel local; particularităţile elevilor şi la conţinuturile esenţiale;
 proiectarea documentelor cadrelor didactice în  nepracticarea unor trasee individualizate de învăţare şi
conformitate cu recomandările / reglementările insuficienţa adaptare a curriculumului particularităţilor
ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor unor categorii speciale de elevi;
şcolare, cu metodica predării fiecărei discipline şi
respectând particularităţile de vârstă ale elevilor;  insuficienţa manifestare a inventivităţii şi a creativităţii
 aplicarea corectă a curriculumului pentru fiecare pedagogice a unor cadre didactice în vederea creşterii
disciplină cu respectarea programelor şcolare. motivaţiei pentru învăţare a elevilor.
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

Rezultate şcolare Rezultate şcolare


 nivelul pregătirii elevilor, raportat la standardele  numărul relativ mare al promovaţilor cu medii cuprinse
curriculare de performanţă, face ca şcoala noastră să între 5-6,99, dar totuşi în scădere faţă de anii şcolari
ocupe un loc bun printre şcolile judeţului (procentul de precedenţi, denotă ameliorarea situaţiei mediocrităţii
promovabilitate la ciclul primar fiind de 99,20% , iar la pregătirii elevilor;
ciclul gimnazialde 97,66% );  existenţa unui număr de 3 elevi declaraţi repetenţi la 31
 dintre cei 27 de absolvenţi ai claselor a VIII-a, 26 elevi se august 2014
găsesc în urma repartizării computerizate la colegii şi
grupurile şcolare din Bucureşti şi Ilfov, iar unu elev la
școală profesională.

Resurse umane Resurse umane


 gradul de acoperire cu personal didactic calificat la
nivelul şcolii a fost de 85% în anul şcolar 2013 / 2014;  pregătirea insuficientă a unor cadre didactice în ceea ce
 din total cadre didactice 14 sunt titulare (67%), suplinitori priveşte operarea pe calculator şi reticenţa în folosirea
calificaţi, 7; acestuia ca mijloc de învăţământ;
 numărul personalului didactic calificat, în creştere faţă de  volumul mare de muncă şi riscul de a nu finaliza la timp,
anii şcolari precedenţi se prezintă astfel: cu gradul I, 10; eficient şi corespunzător, problemele de pe agenda şcolii;
cu gradul II, 3; cu definitivat, 2; debutant, 3.  existenţa cadrelor didactice navetiste (45%);
 scăderea motivaţiei cadrelor didactice pentru activitatea
educaţională datorită problemelor de ordin financiar.

Resurse materiale şi financiare Resurse materiale şi financiare

 includerea şcolii în programe de reabilitare;  subfinanţarea educaţiei la nivelul şcolii;


 dotarea cu mobilier şcolar nou a unui număr important
de săli de clasă;
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

 existenţa unui laborator de ştiinţe (fizică-chimie) modern


dotat corespunzător;
 existenţa laboratorului de informatică funcţional;

Parteneriat şi dezvoltare comunitară Parteneriat şi dezvoltare comunitară


 existenţa unor parteneriate funcţionale între şcoala  neimplicarea corespunzătoare a unor cadre didactice în
noastră şi alte instituţii deconcentrate ale statului (cabinet atragerea în viaţa şcolii a membrilor comunităţii locale
medical individual, poliţie locală, biserică, Asociația (părinţi, autorităţi publice, agenţi economici etc.);
părinților "Plaiuri ilfovene");  percepţii eronate şi prejudecăţi cu privire la şcoală;
 îmbunătăţire sistemului de diseminare a informaţiilor cu  slaba implicare a unor familii ca principali parteneri al
privire la şcoală şi activităţile ei specifice; şcolii;
 slaba implicare a comitetelor de părinţi în coordonarea
relaţiei şcoală-comunitate;
 pretenţii supraevaluate ale unor părinţi faţă de
capacitatea reală de pregătire a copiilor.

RISCURI
 nivel ridicat de sărăcie la nivelul localităţii;
OPORTUNITĂŢI  instabilitatea economică, creşterea ratei şomajului;
 marginalizarea şi automarginalizarea unor familii
 promovarea unui cadru legislativ care încurajează defavorizate;
iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor săi sociali;  nivel de educaţie scăzut şi timp insuficient alocat
 existenţa, în proprietatea şcolii a unui microbuz şcolar supravegherii copiilor cu repercusiuni negative asupra
care înlesneşte deplasarea elevilor din satele care aparţin nivelului general de pregătire a acestora;
de comună, la şcoala de centru.  actualul cadru legislativ cu privire la formarea,
repartizarea şi utilizarea fondurilor nu permite o decizie
reală a directorului unităţii şcolare într-un mod
stimulativ şi coerent.
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

Viziunea şcolii
Dascălu - școală, comunitate, o familie ce are ca ideal dezvoltarea integrală și armonioasă a individualității umane, formarea
personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni astfel apţi pentru integrarea într-o lume în continuă schimbare.

Misiunea şcolii noastre


Dascălu – școală, comunitate, familie, misiunea noastră de a ne ajuta copiii să devină ființe complete, împlinite, fericite, adulți
care să își urmeze propriul drum în viață.

Priorităţi: Pentru anul şcolar 2018 – 2019, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele
priorităţi strategice:
 Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;
 Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ;
 Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către performanţă;
 Formarea profesională continuă a cadrelor didactice;
 Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare.

În anul şcolar 2018 – 2019 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea catedrelor şi a cadrelor
didactice în planificare în speranţa construirii unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot
colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. Şefii de catedre propun
activităţi care se subsumează obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial. În acest fel, toate cadrele
didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare creativitatea şi în acelaşi timp să dea
dovadă de responsabilitate, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile de
muncă ale catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. Considerăm că astfel practicăm în activitatea
managerială principiile propuse prin misiunea şcolii.
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

Pentru elaborarea planului managerial şi al programului de acţiuni pentru anul şcolar 2018-2019, se va ţine cont de :
 Analiza SWOT
 Raportul de analiză CEAC
 Raportul directorului pentru anul scolar 2017-2018.

Obiective:

1. Elaborarea proiectului planului de scolarizare;


2. Monitorizarea folosirii resurselor umane in vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite;
3. Transmiterea în reteaua scolara a tuturor actelor normative specifice emise de MEN sau alte institutii abilitate;
4. Optimizarea activităţilor de formare continuă a personalului din şcoala noastră;
5. Direcţionarea cadrelor didactice spre cursurile de reconversie in vederea acoperirii necesarului de cadre de personal
calificat pentru disciplinele care au deficit;
6. Implementarea şi dezvoltarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor educaţionale, urmărind extinderea cooperării şi
îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate;

Nr. MATERIALE/DOCUMENTE
Functii ACTIUNI TERMEN RESPONSABILI
Crt. ELABORATE
1. Elaborarea proiectului planului de Septembrie Director, Proiectul planului de
şcolarizare în concordanţă cu strategia 2018 Consiliul Profesoral, şcolarizare
I. PROIECTARE
de dezvoltare a unităţilor şcolare şi cu Consiliul de Administraţie
capacitatea materială a şcolii
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

2. Elaborarea proiectului de încadrare în Conform grafic Directori , Corectitudinea proiectului de


conformitate cu structura planului de ISJ Consiliul de administraţie, încadrare cu personal didactic
şcolarizare şi a planului cadru de Secretariat cu respectarea legislaţiei în
învăţământ vigoare
3. Stabilirea necesarului de cadre Octombrie 2018 Director, Proiectul de încadrare cu
didactice în conformitate cu structura Consiliul de Administraţie, personal didactic
şi cerinţele planului de şcolarizare Serviciul secretariat
4. Solicitarea continuităţii activităţii Conform grafic Director, Adrese către I.S.J.
didactice pentru profesori cu gr. I aflaţi ISJ Consiliul de Administraţie,
la limita de vârstă Secretariat
5. Refacerea organigramei in Sem I Director Standarde specifice
conformitate cu modificarile legislative
din domeniu
6. Proiectarea inspecției la clasă Octombrie 2018 Director Graficul inspecțiilor

II. ORGANIZARE 1. Realizarea procedurilor de ocupare a Septembrie 2018 Director, Statul de funcţiuni
posturilor şi catedrelor vacante pentru Serviciul secretariat
personalul din subordine
2. Cuprinderea elevilor înscrişi în unităţi 1 -15 Septembrie Director, Cataloage, registre matricole
de studiu, clase sau grupe şi in alte 2018 Diriginţi,
forme de educaţie stabilite prin lege Serviciul secretariat
3. Realizarea consilierii şi orientării Pe tot parcursul Consilier educativ, Planificările profesorilor
școlare a elevilor anului Diriginţi, diriginţi
Consilierul școlar Analize și acțiunile
consilierului școlar în funcție
de planificare
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

4. Asigurarea pentru toţi angajatii/elevii Permanent Director , Adeverinte medicale


şcolii a asistenţei sanitare şi a protecţiei Personalul cabinetelor Fişe protecţia muncii
muncii medicale din localitate Fise de evaluare psihologică
III. CONDUCERE 1. Încadrarea personalului didactic 01.09.2018 Director, Documente oficiale întocmite
OPERAŢIONALĂ conform planului cadru şi prevederilor în conformitate cu
statutului personalului didactic metodologia MEN
privind norma didactică
2. Asigurarea acoperirii tuturor orelor cu 15.09.2018 Director, Decizii ISJ; Cadre didactice
profesori calificaţi pe cât se poate calificate la toate disciplinele
3. Repartizarea profesorilor diriginţi la 03.09.2018 Director, Decizii ale consiliului de
clasa a V-a Consiliul de Administraţie administraţie
4. Organizarea colectivelor de catedră şi 06.09.2018 Directori, Funcţionarea eficientă a
desemnarea responsabilităţilor Consiliul Profesoral , colectivelor de catedră
catedrelor şi colectivelor pe arii Consiliul de Administraţie
curriculare
5. Realizarea fişelor posturilor pentru 18.09.2018 Director , Fişele postului
personalul didactic şi nedidactic, Secretariat
pentru directorii adjuncti si
responsabilii de structuri
6. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 10-21.09.2018 Director, Graficul şedinţelor
cu părinţii în vederea constituirii Responsabil comisia Procese verbale ale şedinţelor
comitetelor de părinţi pe clase metodică a diriginţilor
7. Constituirea Consiliului părinţilor pe 19.09.2018 Director Procesul verbal
şcoala şi întâlnirea acestora în vederea
stabilirii responsabilităţilor
Asociaţia părinţilor
8. Alcătuirea consiliului elevilor 31.10.2018 Consilierul educativ Procesul verbal
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

9. Organizarea serviciului pe şcoală 10.09.2018 Director Graficul cu serviciul pe şcoală


Prof. Mihăilă A.
10. Revizuirea şi actualizarea ROF Ș I ROI 10.09.2018 Director, Corelarea regulamentului
Consiliul de Administraţie intern cu ROFUIP şi cu
hotărârile CA, CP
11. Verificarea registrelor matricole; 31.08.2018 Profesori diriginţi Declaraţii ale profesorilor
corectitudinea încheierii mediilor diriginţi privind
semestriale şi anuale corectitudinea mediilor
IV. CONTROL 1. Evaluarea anuală a personalului 31.08.2018 Director Corectitudinea acordării
EVALUARE didactic şi nedidactic din subordine calificativelor şi completarea
fişelor de evaluare
2. Întocmirea documentelor, a Permanent Director, Rapoarte, procese verbale
rapoartelor tematice curente şi speciale Secretar elaborate la termen
solicitate de ISJ, MEN, CCD, de
autoritatea locala
3. Întocmirea documentelor legale 01.10.2018 Director, Documentele şcolare
privind managementul resurselor Secretar completate şi verificate în
umane: cataloage, registre matricole, conformitate cu legislaţia în
foi matricole, condici de prezenţă, cărţi vigoare
de muncă
4. Arhivarea şi păstrarea documentelor Conform Director, Registru de arhivare a
oficiale privind elevii si personalul termenelor Secretar documentelor
unităţii şcolare legale
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

5. Verificarea eficienței cu care sunt Sem I +II Director, Spații de învățământ folosite
utilizate spațiile de invatamant CEAC la maxim/eficient
Asigurarea cunoasterii si aplicarii
legislatiei privind calitatea educatiei
6. Asigurarea menținerii condițiilor Sem I +II Director, Starea de curățenie
igienico-sanitare CEAC permanenta
7. Valorificarea rezultatelor inspecțiilor SemI+II Director, Prezenatarea rezultatelor și
școlare, sanitare, a celor efectuate de Consiliul de Administraţie implicarea tuturor cadrelor
poliție sau pompieri și stabilirea de didacatice la activități
măsuri de remediere a eventualelor Documente oficiale ale MEN
deficiente la nivelul școlii
V. MOTIVARE 1. Repartizarea echitabilă şi în Conform Consiliul Profesoral Registre de procese verbale
conformitate cu criteriile naţionale şi graficelor ISJ Consiliul de Administraţie de la Consiliile de
locale a stimulentelor materiale şi Administraţie şi Consiliile
morale stabilite prin lege pentru cadrele Profesorale
didactice gradaţie de merit, propunere Raport insotit de dosar
pentru medalii, decoraţii etc. (documente conform fisei de
evaluare)
2. Repartizarea echitabilă şi în Semestrial, Comisia de stabilire a Registre de procese verbale
conformitate cu prevederile La sfârşitul burselor ale comisiei de repartizare a
regulamentelor şcolare şi a legilor care anului şcolar Comitetul de părinţi burselor şi ale comitetului de
privesc activitatea din învăţământ, a părinţi
stimulentelor materiale şi morale
pentru elevi: burse,premii, ajutoare etc.
3. Stimularea prin mijloace materiale şi Conform Responsabilul cu formarea Fişe de evaluare, asistenţă,
morale a personalului din subordine în graficelor continuă inspecţie anuală
vederea (auto) formării şi dezvoltării Consiliul de Administraţie
profesionale Director,
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

VI. IMPLICARE 1. Asigurarea cadrului instituţional Permanent Responsabilii comisiilor Dosare comisii metodice
PARTICIPARE pentru participarea personalului la metodice Registre procese verbale de la
procesul decizional prin colectivele şi Consiliul Profesoral Consiliul de Administraţie şi
organele de conducere colectivă Consiliul de Administraţie Consiliul Profesoral
existente, colectivele de catedră,
Consiliul de Administraţie, Consiliul
Profesoral
2. Realizarea unui sistem intens de Permanent Directori Registru procese - verbale
comunicare rapid, eficient şi Serviciu secretariat
transparent; întâlniri periodice cu Consiliu Profesoral
elevii şi cadrele didactice şi nedidactice Responsabilii comisiilor
şi ori de câte ori este nevoie metodice
Responsabili
compartimente:
contabilitate-patrimoniu.
3. Incurajarea unei culturi Permanent Directori Plan managerial
organizaţionale care să stimuleze Responsabilii comisiilor
comunicarea deschisă, partiparea şi metodice
inovaţia: emblemă proprie, pagină Consiliul de Administraţie
Web, FB etc.
1. 1. Formarea continuă generală - corelată Permanent Responsabilul formare Cereri de înscriere, certificate
VII. FORMARE cu evaluarea personalului din continuă, de obţinere a creditelor
DEZVOLTARE subordine: grade didactice, cursuri Director,
PROFESIONALĂ organizate de I.S.J. şi M.E.N, instituţii Responsabilii comisiilor
ŞI PERSONALĂ acreditate pentru formarea continuă metodice
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

2. Asigurarea consilierii elevilor prin Conform Consilier educative, Cabinetului școlii de


cabinetul de consiliere graficului de Diriginţi, consiliere psihopedagogică
psihopedagogică colaborare cu Consilier psihopedagogic
cabinetul psiho-
pedagogic
3. Asigurarea consilierii personalului Permanent Directori, Fişă de evaluare
didactic şi nedidactic din şcoală prin Responsabilii comisiilor
intermediul C.C.D. şi a Centrului metodice
judetean de resurse şi asistenţă
educaţională
4. Participarea la programe de (auto) Cf. graficelor de Responsabilul cu formarea Certificat de participare
formare continuă în managementul desfăşurare a continuă,
educaţional şi informarea la zi în activităţilor Directori,
domeniu metodice ale Consilier educativ,
catedrelor. Responsabilii comisiilor
Programe de metodice
perfecţionare al
I.S.J., Programe
de perfecţionare
ale C.C.D.
VIII. FORMAREA 1. Încurajarea unor culturi Permanent Director Planificări dirigenţie, dosare
GRUPURILOR organizaţionale care să stimuleze Responsabilii comisii lor de catedră, cereri de
DEZVOLTAREA comunicarea deschisă, participarea şi metodice înscriere, premii
ECHIPELOR inovarea, atât pentru elevi, cât şi Diriginţii
pentru cadrele didactice: la nivelul Responsabilii cercuri
claselor, asociaţiilor (sportive, artistice, sportive
artistice), echipelor
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

2. Deformalizarea comunicării în Permanent Directori, Program managerial


organizaţie Consiliul de Administraţie
Consiliul Profesoral
IX. NEGOCIEREA Rezolvarea rapidă, transparentă şi permanent Directori, Registre de procese verbale
REZOLVAREA 1. eficientă a conflictelor din interiorul Consiliul de Administraţie
CONFLICTELOR colectivului unităţii şcolare
Rezolvarea rapidă, transparentă şi permanent Directori, Registre de procese de
eficientă a conflictelor cu sau între Consiliul de Administraţie constatare, Consiliul de
2.
elevi, cadre didactice şi nedidactice, Consiliul Profesoral Administraţie, Consiliul
părinţi etc. Diriginţi Profesoral

Obiective:

1. Aplicarea eficientă a curriculumului şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii în sistemul educaţional din şcoala
noastră în vederea optimizării performanţelor elevilor;
2. Modernizarea procesului de predare-învăţare prin crearea de noi oportunităţi de învăţare cu mijloace informatice,
sisteme multimedia şi softuri educaţionale;
3. Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională;
4. Stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile elevilor;
5. Aplicarea unor strategii pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură, inclusiv a rezultatelor la evaluările şi examenele
naţionale;
6. Aplicarea sistemelor de avertizare timpurie şi consolidarea programelor remediale şi de sprijin pentru creşterea ratei de
participare la educaţie, prevenirea şi combaterea fenomenului absenteismului şi abandonului şcolar, prevenirea părăsirii
timpurii a şcolii, asigurarea egalităţii de şanse;
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

Nr. MATERIALE/DOCUMENTE
Functii ACTIUNI TERMEN RESPONSABILI
Crt. ELABORATE
I. PROIECTARE1. 1. Intocmirea rapoartelor de analiza 15 Octombrie Director, Raport de analiza an şcolar
pentru anul scolar precedent. 2018 Responsabil CEAC, anterior
Raportul privind starea si calitatea Responsabili comisii Raport CEAC
invatamantului la sf. anului scolar metodice Raport de analiză comisii
2017-2018
2. Elaborarea graficului si a tematicii Consiliul de Administraţie, Graficele CP si CA
Consiliului de Administratie/ Septembrie 2018 Consiliu Profesoral,
Consiliului Profesoral Director
3. Elaborarea planurilor manageriale pe Octombrie 2018 Responsabilii comisiilor Prezentarea planurilor
compartimente metodice, manageriale in concordanata
CEAC cu analiza SWOT pe anul
anterior
4. Elaborarea planului de desfăşurare a 10.09.2018 Director, Graficele pregătirii pentru
pregătirii pentru evaluarile naţionale şi Responsabilii de com. met. evaluarile naţionale şi
concursurile şcolare concursurile şcolare
5. Elaborarea proiectului planului de Decembrie 2018 Consiliul de administraţie, Oferta curriculară în
şcolarizare pentru anul scolar Consiliul profesorilor, conformitate cu planul
2019-2020 Directori judeţean de şcolarizare
6. Elaborarea proiectului C.D.S. ţinând Febr. 2019 Responsabilii Comisiilor Corespondenţa dintre
cont de opţiunile elevilor si ale metodice opţiunile elevilor şi CDS
parintilor acordate
II. ORGANIZARE 1. Popularizarea planului de şcolarizare Mai 2019 Director, Planul de şcolarizare pentru
pentru anul şcolar 2019-2020 Toate cadrele didactice anul şcolar 2019-2020

2. Popularizarea planurilor în învăţământ Febr. 2019 Director, Responsabilii Utilizarea şi aplicarea corectă
valabile în anul şcolar 2019-2020 comisiilor metodice a planurilor cadru
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

3. Procurarea programelor şcolare la 10.09.2018 Director, Existenţa tuturor programelor


toate disciplinele din planurile de Responsabilii de com. met. şcolare la toate disciplinele
învăţămant Cadrele didactice din planurile de învăţământ
4. Organizarea comisiilor metodice pe Septembrie 2018 Consiliul de Administraţie, Organigrama şcolii
arii curriculare Consiliul Profesoral
Director,
5. Procurarea manualelor şcolare Septembrie 2018 Director, Asigurarea cu manuale
Responsabil carti pentru toti elevii scolii
6. Asigurarea însuşirii reale a Permanent Directorul Grafic cu pregătirea
cunoştinţelor predate şi recuperarea Responsabilii de comisii suplimentară
rămânerilor în urmă la învătătură. metodice
Cadrele didactice
7. Aplicarea periodică a testelor de Semestrial Cadrele didactice Programul activităţilor/
evaluare initială /sumativă a prioiectarile in conformitate
cunoştinţelor, discutarea rezultatelor, cu nivelul clsei
constituind punctul de plecare în Grafice cu rezultatele elevilor
proiectarea strategiei didactice pe comisii
8. Organizarea tezelor Conform Director, Graficul lucrarilor scrise
planificarii Responsabilii de com. met.
Cadrele didactice
9. Organizarea simulării pentru Conf planificarii Director, Realizarea acesteia în urma
Evaluarea Natională la cls a VIII-a Cadre didactice/prof limba prelucrarii metodologiei
Organizarea Evaluarii Nationale la cls rom si matematica
a VIII-a
Organizarea evaluărilor naționale la
cls. a II-a/ a IV-a/ a VI-a
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

III.CONDUCEREA
1. 1. Intocmirea orarului conform normelor sept. 2018 Director Orarul școlii
OPERAŢIONALĂ psihopedagogice şi a nevoilor Responsabil orar
particulare legate de încadrare
2. 2. Monitorizarea parcurgerii Curriculum- Permanent Director Asistenţe – analiza şi
ului Naţional şi a celui din C.D.Ş. Responsabilii de comisii evaluarea acestora în
metodice comisiile metodice şi
consiliile profesorale
3. 3. Organizarea şi desfăşurarea Permanent Director Graficul activităţilor
concursurilor şcolare şi Comisia pentru proiecte şi
extracurriculare conform programe educative Rapoarte pe activităţi
calendarului ISJ şi MEN Responsabilii de comisii
metodice
4. 4. Analiza ritmicităţii notării Lunar Director Numărul de note
Intocmirea situaiei privind Permanent Responsabil notare ritmica corespunzător
absenteismul scolar Responsabili cadrele regulamentului şcolar
didactice / resp comisie Situatii cu absente transmise
frecvență a elevilor catre ISJ lunar in
conformitate cu realitatea
5. 5. Monitorizarea testării iniţale şi a celor Permanent Director Rapoarte de activitate
periodice pentru urmărirea Responsabilii de comisii – analiza şi evaluarea acestora
progresului şcolar metodice în com. met. şi Cons.
Profesoral.
IV. CONTROL 1. Analiza semestrială şi anuală a întregii Începutul Director, Materiale de analiză ale
EVALUARE activităţi desfăşurate semestrului şi al Consiliul de administraţie Consiliului profesorilor si ale
anului şcolar Consiliului de administraţie
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

2. Intocmirea documentelor necesare Pentru opţiuni Director, Tabele cu elevii înscrisi


examenului national cls a VIII-a.: 01.05.2019 Secretariat, Cereri individuale
- opţiuni admitere liceu Conf.graf. de Dirigintele cls a VIII- a Acte legale
- cereri de înscriere desf. a ex. de
- acte de identitate admitere
3. Intocmirea documentelor şi a Permanent Standarele impuse de organul
rapoartelor tematice curente şi speciale Director ierahic superior
solicitate de I.S.J., C.C.D., M.E.N şi Cadrele didactice
autorităţile locale Secretariat
4. Arhivarea şi păstrarea documentelor Conform Director Standardele cerute
şcolare termenelor Secretariat Existenta datelor statistice
Monitorizarea si valorificarea legale CEAC/ Toate cadrele
rezultatelor elevilor la evaluari didactice
VI. IMPLICARE 1. Participarea tuturor cadrelor didactice Permanent Director, Certificate/adeverinţe care
PARTICIPARE la activităţile desfăşurate de ISJ, CCD, Responsabili cu formarea atestă participarea la aceste
MEN în cadrul programului de continuă stagii
formare continuă:
- Preg. grade didactice
- Formatori, Mentori, Metodişti
- Evaluare de manuale
VII. FORMARE 1. Promovarea examenelor de grad de Conform Director, Atestatele de obţinere a
DEZVOLTARE către toate cadrele didactice inscrise graficului Responsabilii comisiei de gradelor didactice
PROFESIONALĂ de desfăşurare a monitorizare a act. de
ŞI PERSONALĂ gradelor formare continuă
VIII. FORMAREA 1. Organizarea comisiilor metodice Septembrie 2018 Consiliul de Administraţie, Organigrama şcolii
GRUPURILOR Consiliul Profesoral,
Director
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

DEZVOLTAREA 2. Organizarea echipelor pentru 24.11.2018 Consiliul de Administraţie, Activitati de ziua scolii
ECHIPELOR pregatirea serbărilor şcolare, Conform Consilierul educativ Serbări şcolare
pentru organizarea evenimentului graficului Prof ed muzicala ,
„ Ziua scolii” Director, Cosiliul local
IX. NEGOCIEREA 1. Evitarea suprapunerilor în cabinete şi Septembrie 2018 Director, Grafic de activităţi ale
REZOLVAREA laboratoare Sem I + II Diriginti, cadrelor in cabinetul de
CONFLICTELOR Asigurarea unui climat de munca Cadrele didactice informatica
eficient, in folosul copiilor, beneficiarii Existenta climatului de
sistemului educational muncă
Comunicarea interpersonala

Obiective:
1. Elaborarea proiectului de buget;
2. Modernizarea şcolii noastre, paralel cu crearea şi dezvoltarea unor dotări materiale complexe şi eficiente, în parteneriat
cu administraţia publică locală;
3. Gestionarea eficientă a resurselor materiale; fluidizarea fluxului informațional;
4. Implementarea programului ”SCMI”

Nr. MATERIALE/DOCUMENTE
Functii ACTIUNI TERMEN RESPONSABILI
Crt. ELABORATE
I. PROIECTARE2. 1. Elaborarea proiectului de buget Înainte de Director, Proiectul de buget care să
aprobarea Contabil asigure o finanţare adecvată
bugetului anual
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

2. Elaborarea proiectului de achiziţii ale Înainte de Director, Proiectul de buget corelat cu


unității școlare în vederea aprobarea Contabil, necesarul de achiziţii
modernizării şcolii bugetului anual C.A
3. Identificarea surselor extrabugetare de Permanent Director Documentele care atestă
finanţare, donatii, sponsorizari, Contabil livrarea produselor, prestarea
închirieri de spații serviciilor sau executarea
lucrarilor - factura fiscala
Angajamentul legal (contracte
scolarizare, contract
inchiriere), Actul de donație
sau sponsorizare
4. Intocmirea documentatiei pentru Inainte de Contabil Proiectul de buget
reparatii aprobarea Nota de fundamentare a
Bugetului anual reparatiei
5. Aprobarea lucrarilor de reparatii Dupa Consiliul de Administratie Finalizarea reparatiilor
necesare repartizarea conform fundamentarilor
fondurilor făcute și fondurilor alocate
II. ORGANIZARE 1. Repartizarea bugetului primit, Dupa aprobarea Director, Bugetul aprobat
conform legii, pe capitole și articole bugetului anual Contabil
bugetare
2. Procurarea fondurilor extrabugetare și Permanent Director, Comanda de achizitii, publice,
repartizarea lor conform priorităților Contabil, Factura fiscal, Contractul de
Cadrele didactice sponsorizare sau donatie
3. Repartizarea mijloacelor fixe și a Permanent Administrator financiar - Referatul de aprobare a
obiectelor de inventar conform patrimoniu conducatorului unitații,
planificării pentru procurare
Referatul de necesitate pe loc
de amplasare
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

III.CONDUCEREA
6. 1. Pregătirea sălilor de clasă în vederea 10.09.2018 Director, Pregătirea sălilor de clasă
OPERAŢIONALĂ desfăşurării procesului de învăţământ (Administrator) corespunzător standardelor
în bune condiţii (săli de clasă, în vederea asigurării calităţii
laboratoare, sală de sport) în educaţie
7. 2. Stabilirea planului de achiziţie Permanent Director,
(Administrator)
8. 3. Asigurarea funcţionării liniei Permanent Director, Contract ,
INTERNET, TELEVIZIUNE Administrator reţea Funcţionarea permanentă
9. 4. Aprovizionarea cu materiale Permanent Director, Existenţa materialelor
consumabile necesare asigurării (Administrator) consumabile
igienizării zilnice a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi
5. Realizarea executiei bugetare Trimestrial Director, Darea de seama contabila
Anual Contabil
6. Realizarea planului de achiziţie Permanent Director, Achiziţionarea bunurilor
Contabil, Administrator planificate
7. Alocarea rechizitelelor 26.11.2018 Comisia de aprobare a Procesul-verbal de aprobare a
pe sem.I al rechizitelor dosarelor de rechizite
anului școlar Secretar
8. Asigurarea condițiilor necesare Permanent Director Contractul cu furnizorii locali
privind iluminatul, încălzirea, Consiliul local Factura prestărilor de servicii
alimentarea cu apa, canalizare și paza Ordinul de plata afurnizorilor
Actele de control ale organele
de poliție, pompieri,
contractul cu RPG
IV. CONTROL 1. Incheierea exercitiului financiar Anual Contabil Darea de seamă contabilă
EVALUARE 2. Întocmirea documentelor și a Permanent Director, Situaţiile raportate la
rapoartelor tematice curente privind Contabil termenele stabilite
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

managementul financiar cerute de ISJ,


CCD, MEN si autoritatile locale
3. Arhivarea și pastrarea documentelor Permanent Director, Contabil, Dosarele actelor financiar
financiare oficiale Secretar contabile lunare
4. Îmbunatățirea bazei materiale a Permanent Director Referate, oferte, comenzi,
laboratoarelor de fizica, chimie, Consiliul local facturi, receptii, punere in
biologie, salii de sport, Administrator financiar- functiune a utilajelor si
cab.psihopedagogic si a bibliotecii patrimoniu echipamentelor
6. Întreținerea clădirilor Permanent Director Starea corespunzătoare a
Consiliul Local standardelor permanent
pentru desfășurarea
procesului instructiv-educativ
VI. IMPLICARE 1. Asigurarea transparenței elaborării și Permanent Director, Darea de seama contabilă
PARTICIPARE execuției bugetare Contabil trimestrială si anuală cu
respectarea legilor in vigoare
Legea nr.500/2002, Legea
nr.189/1998, O.G.nr.119/1999
1. Legile bugetare anuale, O.G.
nr.34/2007, Legea nr.133/
1999 , O.G.nr.20/2002,
H.G.461/2001, Codul muncii,
2. Legea nr.154/1998, O.G.U. nr.
24/2000, O.G. nr. 32/1988,
3. Legea nr.22/1969, Alte acte
normative
VII. FORMARE 1. Asigurarea formării specifice și a Permanent Director, Monitoarele oficiale
DEZVOLTARE consultantei pentru personalul Contabil Procese-verbale de verificare
financiar si administrativ a casieriei
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

PROFESIONALĂ Instructajul periodic privind


ŞI PERSONALĂ normele de protectie a muncii
si PSI
Deciziile luate de
conducatoul institutiei
Fisele posturilor angajatilor
unitatii
Tematica concurs pentru
ocuparea posturilor vacante
VIII. FORMAREA 1. Formarea echipei personalului Permanent Administrtor financiar Facturi fiscale si bonuri de
GRUPURILOR administrativ Director consum privind intrarile si
DEZVOLTAREA iesirile de bunuri din magazie
ECHIPELOR Facturi insotite de oferte
pentru aprovizionari mai
complexe in diferite actiuni
organizate de unitate
IX. NEGOCIEREA 1. Negocierea celor mai bune conditii Permanent Director Cererea de oferte
REZOLVAREA financiare pentru executia bugetara Contabil sef 1. Caietul de sarcini privind
CONFLICTELOR licitatiile

Obiective:
 Creșterea capacității instituționale a unității de învățământ pentru elaborarea și gestionarea unui număr sporit de proiecte;
 Intensificarea colaborării cu instituțiile abilitate ale statului;
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

Nr. MATERIALE/DOCUMENTE
Functii ACTIUNI TERMEN RESPONSABILI
Crt. ELABORATE
I. PROIECTARE3. 1. Elaborarea proiectului planului de Ianuarie 2019 Director, Proiectul fundamental al
şcolarizare pentru anul şcolar 2019- Consiliul de Administraţie, planului de şcolarizare
2020 Consiliul Profesoral
2. Intâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor Permanent Director Invitaţii speciale, afişe,
economici şi al altor unităţi şcolare cu Consilir educativ pliante
ocazii festive
3. Elaborarea ofertei educaţionale pentru Mai 2019 Director, Postere, afise, pliante etc.
anul şcolar 2019-2020 Comisia pentru curriculum
4. Elaborarea şi coordonarea aplicării Noiembrie 2018 Prof. Angelescu Valentina, Baza de date şi informaţii
procedurilor şi activităţilor de evaluare Dona Elena, Şincan privind calitatea serviciilor
şi asigurare a calităţii Gheorghe educaţionale furnizate

II. ORGANIZARE 1. Întocmirea situaţiilor cu necesarul de Aprilie 2019 Director, Raportul administratorului
lucrări, de reparaţii şi modernizări în Contabil, întocmit în funcţie de
anul şcolar 2019-2020 Secretar priorităţile de reparaţii ale
şcolii
2. Organizarea licitaţiilor şi încheierea Iunie 2019 Director, Contracte , Caiete de sarcini ,
contractelor de lucrări Comisia de licitaţii Devize

III.CONDUCEREA 1. Perfecţionarea cadrelor didactice în Permanent Director, Atestare TIC a tuturor


OPERAŢIONALĂ utilizarea softului educaţional cadrelor
2. Urmărirea şi stimularea cadrelor Permanent Toate cadrele didactice Grafic de desfăşurare a orelor
didactice în desfăşurarea orelor în de curs în laboratorul de
laboratorul de informatizare informatizare
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

3. Participarea elevilor la concursuri, Semestrul I CEAC, Program de pregătire


festivaluri desfăşurate la nivel judeţean Semestrul II Sefi de comisii metodice, Monitorizarea rezultatelor
Cadre didactice CEAC
4. Protocoale realizate cu poliţia, firma de Noiembrie 2018 Director, Procese verbale încheiate la
pază RPG pentru asigurarea siguranţei Consilier educativ control
şi pazei elevilor CEAC Rapoarte ale paznicilor
5. Desfăşurarea orelor de dirigenţie cu Permanent Consilier educativ Monitorizarea orelor pe
invitaţi de la poliţie pentru prevenirea Diriginţi tematici
şi combaterea delicvenţei juvenile PV existente de la actiunile
amintite
6. Organizarea sedinţelor lectorate cu Permanent Director Diseminarea corectă a tuturor
părinţii, dezbateri pentru prezentarea conform Şefii de catedră informaţiilor privind
noii legislaţii din domeniul graficului MEN legislaţia şcolară
învăţământului.

7. Îmbunătăţirea fondului de carte al Periodic Contabil, Registrul de inventariere al


bibliotecii Bibliotecar cărţilor

IV. CONTROL 1. Participarea la inspecţiile şcolare Permanent Director Fişă de inspecţie


EVALUARE realizate de inspectorii de specialitate Procese verbale înscrise în
registru
2. Elaborarea listelor cu criterii de Semestrul II Sefi de comisii metodice Standarde de pregătire
evaluare pentru concursuri şcolare, profesională
examene finale
3. Verificarea planificărilor calendaristice 31.09.2018 Sefi de comisii metodice, Programele şcolii
a cadrelor didactice Permanent Director, /planificarile elaborate in
CEAC conformitate cu programele
in vigoare in functie de
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

structuta anului scolar si


respectiv a curriculum-ului
national
4. Verificarea proiectărilor pe unitatea de Periodic Director, Monitorizarea cadrelor
învăţare şi a planurilor de lecţii CEAC didactice inspectate şi
verificate
5. Analizarea activităţii pe comisii Periodic Sefii de comisii metodice Rapoarte ale şefilor comisiilor
metodice şi în Consiliul de metodice
Administraţie/ CEAC
6. Intocmirea raportului de analiză a Semestrul I Director, CEAC Raport cu analiza activităţii
activităţii anuale şi semestriale Semestrul II Director, CEAC pe baza analizelor comisiilor
metodice
V. MOTIVARE 1. Punerea la dispoziţie a laboratoarelor, Permanent Director Program de desfasurare
în scopul desfăşurării activităţilor Responsabil cabinet
informatica
2. Asigurarea condiţiilor pentru cei ce În funcţie de Director, Cereri de înscriere
doresc obţinerea participării la diverse solicitări Responsabil cu formarea
cursuri de formare
VI. IMPLICARE 1. Invitarea liderului sindicatului de la Permanent Director Prezenta acestuia in calitate
PARTICIPARE nivelul şcolii în Consiliul de de observator
Administraţie
2. Invitarea reprezentanţilor comunităţii Ocazional Director Invitaţii speciale
locale la activităţi festive ale şcolii :
1. deschiderea anului şcolar, ziua şcolii,
2. serbări şcolare
VII. FORMARE 1. Organizarea de cercuri artistice şi Permanent Sefii de comisii metodice Program de activitate
DEZVOLTARE redacţii pentru revistele şcolare
Școala Gimnazială Nr.1 Dascălu
Str. Victoriei, Nr. 99, Comuna Dascălu, Județul Ilfov
Tel/fax: 021 2673105
e-mail: scoaladascalunr1@yahoo.com

PROFESIONALĂ 2. Participarea cadrelor didactice la Conform Director Referat cu temă


ŞI PERSONALĂ Consiliile Profesorale cu temă planificarii Delegarea sarcinilor catre
cadre didactice
3. Participarea cadrelor didactice la Conform Sefii comisiilor metodice Convocator
cercurile metodice pe judeţ programului
4. Participarea cadrelor didactice la Semestru I Responsabilul cu formarea Tabel nominal
cursuri de perfecţionare organizate de Semestrul II continuă
CCD director

5. Inscrierea cadrelor didactice la grade 12 oct 2018 Responsabilul cu formarea Dosarele fiecărui cadru
didactice continuă didactic
Director
VIII. FORMAREA 1. Formarea echipelor care vor participa 1 noiembrie Responsabil cu proiecte Decizia comisiei
GRUPURILOR la diferite proiecte 2018
DEZVOLTAREA
ECHIPELOR
IX. NEGOCIEREA 1. Negocierea celor mai avantajoase Permanent Diriginţii Monitorizarea elevilor cu
REZOLVAREA condiţii de sprijin pentru elevii venituri reduse
CONFLICTELOR proveniţi din familii cu venituri reduse
2. Rezolvarea rapidă, transparentă şi Permanent Director, Comunicare eficientă cu
eficientă a conflictelor cu Contabil autorităţile locale şi furnizorii
reprezentanţii autorităţilor local, de servicii
furnizorilor de energie electrică, Eşalonare în caz de întârzieri
termică, gaz metan, apă, etc.

DIRECTOR,

PROF. Teodora Liliana CUREA