Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.P.A.

RADU SI ASOCIATII Phone: 00 40 785276357


16, Nerva Traian street, bl. M35, sc. 3, Fax: 00 40 21 456 11 97
5 th floor, ap. 77,District 3, Bucharest, Romania E-mail: mihai@radusiasociatii.ro
Web: radusiasociatii.ro
Catre: Judecatoria Sector 6 Bucuresti
Sectia Civila

Domnule Presedinte,

Subscrisa, U.A.T. Oras Fierbinti Targ, cu sediul in Calea Bucuresti nr. 18, oras
Fierbinti-Targ, jud. Ialomita, cod fiscal 4428060, reprezentat prin Pirvu Dobre, in calitate
de primar,
In contradictoriu cu S.C. BRAI CATA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Virtutii nr.
48, etaj 1, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5581/2017,
C.U.I. 13627967, avand C.U.I., reprezentata legal prin Preda Stefanel Alin,
In temeiul art. 194 C.proc.civ. formulam prezenta

Cerere de chemare in judecata

Prin care solicitam instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa


dispuna:
1. Obligarea paratei la plata sumei de 82.932 lei, reprezentand
contravaloarea redeventei stabilite prin Contractul nr. 59/19.01.2018,
privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Orasului
Fierbinti-Targ;
2. Obligarea paratei la plata sumei de ....................reprezentand penalitati de
intarziere, calculate conform art. 5.4. din Contract;
3. Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu prezentul
litigiu.

In fapt, intre parti s-a incheiat Contractul nr. 59/19.01.2018 (denumit, in cele ce
urmeaza, ,,Contractul”) privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a
Orasului Fierbinti-Targ, avand ca obiect exploatarea serviciului public de salubrizare, prin
activitati de precolectare, colectare si transport a deseurilor menajere, inclusiv a deseurilor
toxite periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, din aria
administrativ-teritoriala a Orasului Fierbinti-Targ.

Pagina 1 din 4
S.C.P.A. RADU SI ASOCIATII Phone: 00 40 785276357
16, Nerva Traian street, bl. M35, sc. 3, Fax: 00 40 21 456 11 97
5 th floor, ap. 77,District 3, Bucharest, Romania E-mail: mihai@radusiasociatii.ro
Web: radusiasociatii.ro
Contractul a fost incheiat pe o perioada de 4 ani, prestarea efectiva a serviciilor
incepand cu data de 01.02.2018.
Cu toate ca parata a semnat contractul incheiat intre parti, asumandu-si clauzele
contractuale, aceasta nu a achitat redeventa conform contractului, desi a fost somata in
nenumarate randuri de catre subscrisa.
In plus, parata a incalcat si alte clauze contractuale, considerate esentiale de catre
parti la incheierea contractului, respectiv:
Articolul 19 – Clauze contractuale referitoare la impartirea
responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar.
19.1. Responsabilitatile pentru desfasurarea activitatilor ce fac obiectul prezentului
contract conform legislatiei Romaniei si a Uniunii Europene in materia O.U.G. nr.
195/2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006 si Legea nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor – revin concesionarului, pentru activitatile concesionate.
19.2. Pe toata durata derularii contractului de concesiune, concesionarul va implementa
conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu
competente conform unor programe de conformare la cerintele de mediu.
In concret, parata nu a intreprins nicio masura in ceea ce priveste
implementarea dispozitiilor O.U.G. nr. 74 din 2018 (pentru modificarea și
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu),
acest fapt constituind o incalcare grava a clauzelor contractuale asumate, in mod
imputabil.
Articolul 13 din Contract – Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a
obligatiilor: ,,nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una
dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de
drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese”.
Articolul 18 din Contract – Incetarea, rezilierea contractului –
18.1. Contractul va inceta de drept, inainte de trecerea termenului:
c) in cazul constatarii unor abateri grave ale concesionarului de la indeplinirea obligatiilor
contractuale, prin rezilierea unilaterala de catre concedent si cu plata unei despagubiri in
sarcina concesionarului.

Pagina 2 din 4
S.C.P.A. RADU SI ASOCIATII Phone: 00 40 785276357
16, Nerva Traian street, bl. M35, sc. 3, Fax: 00 40 21 456 11 97
5 th floor, ap. 77,District 3, Bucharest, Romania E-mail: mihai@radusiasociatii.ro
Web: radusiasociatii.ro
18.3. Prezentul contract se reziliaza, de plin drept, fara concursul instantei de judecata si
fara nicio alta formalitate prealabila, in urmatoarele situatii:
1. Prestarea de catre concesionar a Activitatilor cu nerespectarea legislatiei aplicabile si
nearmonizarea permanenta cu modificarile legislative intervenite in domeniul concesiunii
serviciului de salubrizare si in domeniul legislatiei mediului.
In consecinta, tinand cont de faptul ca nu si-a respectat obligatiile contractuale si
nici nu a oferit vreo lamurire cu privire la motivul pentru care nu isi indeplineste obligatiile
asumate, subscrisa am procedat, conform clauzelor contractuale, la notificarea paratei,
precum si la rezilierea contractului, prin........................................

1. Conform art. 5 din Contract, redeventa anuala a fost stabilita in cuantum


de 49.760,00 lei/an pentru activitatile de precolectare, colectare si transport a
deseurilor menajere, din aria administrativ-teritoriala a Orasului Fierbinti-Targ.
Plata redeventei trebuia sa se efectueze trimestrial, termenul de plata fiind
scadent la data de 25 a lunii urmatoare a fiecarui trimestru.
De la momentul incheierii Contractului si pana in prezent, desi a fost
notificata in acest sens, parata nu a achitat nicio suma de bani cu titlu de
redeventa, incalcand astfel clauzele contractuale si producand, in patrimoniul
subscrisei, un prejudiciu de natura patrimoniala.
Între părțile contractante, convențiile legal făcute au putere de lege, astfel
cum prevede art. 1270 Cod civil.
Contractul este legea părţilor în sensul că legătura astfel stabilită între
părţi este similară, prin efectul ei, unei legături izvorâte din legea obiectivă:
contractul este obligatoriu (pacta sunt servanda).
Astfel, tinand cont de faptul ca parata nu si-a executat obligatiile asumate
prin Contract, solicitam obligarea acesteia la plata sumei de 82.932 lei, cu titlu
de redeventa neachitata, aferenta perioadei 01.02.2018-01.10.2019.

2. Articolul 5.4. din Contract prevede urmatoarele: 5.4. Neplata redeventei


sau executarea cu intarziere a acestei obligatii, va duce la calculul unei penalitati de 0.1%
pe zi din suma datorata.

Pagina 3 din 4
S.C.P.A. RADU SI ASOCIATII Phone: 00 40 785276357
16, Nerva Traian street, bl. M35, sc. 3, Fax: 00 40 21 456 11 97
5 th floor, ap. 77,District 3, Bucharest, Romania E-mail: mihai@radusiasociatii.ro
Web: radusiasociatii.ro
Tinand cont de faptul ca parata nu a achitat redeventa aferenta perioadei
01.02.2018-01.10.2019, subscrisa este indreptatita la obtinerea penalitatilor pentru
neplata la timp a obligatiilor contractuale, in cuantum de 0.1% pe zi din suma datorata.

In concluzie, prin raportare la cele invederate anterior, solicitam


respectuos onoratei instante de judecata ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa
dispuna:

1. Obligarea paratei la plata sumei de 82.932 lei, reprezentand


contravaloarea redeventei stabilite prin Contractul nr. 59/19.01.2018,
privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Orasului
Fierbinti-Targ;
2. Obligarea paratei la plata sumei de ....................reprezentand penalitati de
intarziere, calculate conform art. 5.4. din Contract;
3. Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu prezentul
litigiu.

In drept: art. 194 C.proc.civ., temeiurile indicate in cuprinsul actiunii.


In dovedire: solicitam incuviintarea probei cu inscrisuri.

Depunem prezenta cerere in doua exemplare, la care se ataseaza inscrisurile


doveditoare.
Anexam imputernicire avocatiala.

U.A.T. Oras Fierbinti Targ,

Pagina 4 din 4