Sunteți pe pagina 1din 5

Data 08.10.

13 PROIECT DIDACTIC DE SCURTĂ DURATĂ la biologie Clasa a VIII-a


Subiectul lecției: Regnul Plante. Lecție de genealizare.
Tipul lecției: De generalizare a cunoștințelor

Metodologia formării competențelor:

Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi;


Competenţe de învăţare în limba maternă/limba de stat;

Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual cît şi în grup.


Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă/limba de stat atît oral cît şi în scris.
Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială.
1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice,
procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la
organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.

Descrierea particularităţilor regnurilor de organisme.


Clasificarea plantelor şi a animalelor din localitate.
Argumentarea rolului plantelor şi animalelor în natură şi în viaţa omului

Obiective operaționale: La sfîrșitul lecției elevii vor fi capabili:


Tehnici de învăţare 1. Să evidențieze trăsăturile specifice ale filumurilor de plante studiate, elaborînd postere. Activităţi de învăţare
Conversația 2. Să compare particularitățile filumurilor de plante studiate, realizînd o diagramă
Turul galeriei 3. Să aprecieze importanța grupurilor sistematice de plante studiate, completînd o schemă Activitate în grupuri
păianjen 4. Să argumenteze rolul plantelor în natură și în viața omului, elaborînd scheme.
victorină-fulger
1.
Evenimentele lecţiei Situaţii şi sarcini de învăţare
Activitatea profesorului/ Activitatea elevilor Organizarea şi desfăşurarea lecţiei Strategii Evaluare
Moment organizatoric Profesorul se salută cu elevii, elevii pregătesc cele necesare pentru lecție

Evocare Pentru captarea atenției profesorul propune elevilor o informație derspe Teofrast – părintele botanicii, care a
Verificarea temei de descris în cartea sa Istoria naturală circa 450 plante, pe care le-a clasificat în arbori, arbuști, semiarbuști și
acasă ierburi. El a clasificat plantele în sălbatice și de cultură, veșnic verzi și cu frunza căzătoare, acvatice și terestre.
Captarea atenţiei şi Astăzi noi știm că există o știință specială, care se ocupă cu clasificarea plantelor în grupuri.
enunţarea obiectivelor Se demonstrează planșa Evoluția lumii vii.
Profesorul propune elevilor o victorină – fulger, pentru actualizarea cunoștințelor și enunțarea subiectului:
- Care sînt particularitățile comune tuturor plantelor? Conversați de
- Care este mediul de viață al plantelor? actualizare
- Numiți ramura biologiei, care studiază clasificarea organismelor.
- Care unitate sistematică a fost omisă: specie-gen- familie-ordin-clasă-regn (Încrengătura)
- Enumerați încrengăturile de plante studiate.
Se anunță subiectul și modul de organizare – vom petrece o călătorie imaginară și vom parcurge mai multe centre:
MUȘCHI, FERIGI, GIMNOSPERME, ANGIOSPERME, DICOTILEDONATE ȘI MONOCOTILEDONATE.

Realizarea Profesorul împarte clasa în 4 grupuri/perechi. Elaborarea


Fiecare grup primește o sarcină și elaborează un poster (fiecare grup lucrează pe poster cu o anumită culoare): posterelor
sensului
I – Enumerați particularitățile generale ale mușchilor. Activitate în
Predarea învăţarea /
II – Evidențiați particularitățile de superioritate ale ferigilor față de mușchi. grupuri
Dirijarea învăţării
III – Enumerați trăsăturile gimnospermelor, ce le plasează pe o treaptă evolutivă mai superioară decît ferigile
IV – Evidențiați particularitățile comune și distincte ale angiospermelor și gimnospermelor
Elevii lucrează în grupuri timp de 5-7 min, apoi toate posterele se afișează pe pereți în clasă, astfel, încît grupurile
să le poată analiza, pe rînd. Turul galeriei
Are loc Turul Galeriei - fiecare grup are dreptul să completeze și să corectezde cu culoarea sa pe oricare poster.

După ce grupurile de elevi au făcut Turul galeriei, se analizează fiecare poster, se generalizează răspunsurile și se Generalizarea
face reflecția asupra grupului respectiv de plante. (sarcinile sunt înscrise la Reflecție)
Reflecția 1. Completați schema Importanța mușchlor Tehnica
Conexiune inversă (Se completează un păianjen) Păianjenul
Concluzii finale/ 2. Răspundeți la întrebări:
Generalizare 1 – Numiți două funcții pe care le realizează frunzele ferigilor – fotosinteză și reproducere asexuată(formarea Dialogul
sporilor)
2- Explicați dependența reproducerii sexuate a ferigilor de picătura de apă.
3 – Ce substanță minerală utilă au format ferigile fosile?
4 –Ferigile sînt plante superioare sau inferioare? Argumentați.
3. Completați spațiile libere
Două avantaje ale seminței față de spor sînt:____________ și ________________. Completarea
Printre gimnosperme ____________ este o plantă gigantică. unui text lacunar
_____________ în fiecare toamnă își lasă veșmîntul verde.
Pinul siberian, care are semințe bune de mîncat, se mai numește _____________

Răspunsuri: Rezistă la uscăciune și are substanță de rezervă


secvoia (te uiti cum se scrie corect in carte)
Zada (Laricea)
Cedru
4. Profesorul propune elevilor o planșă, care reflectă clasificarea plantelor angiosperme, Sistematizarea
elevii completează planșa cu noțiunile sistematice corespunzătoare.
Generalizarea obiectivelor lecției

Extensia Pentru acasă: Autoevaluare la capitol – elevii vor rezolva sarcini din testul de la sfîrșitul capitolului.
Bilanţul lecţiei/
Evaluare formativă
Tema pentru acasă
Particularitățile mușchilor:

 Sunt plante talofite (pot fi numite cormofite inferioare, au organe simple, dar nu au țesuturi bine diferențiate)
 talul are rizoizi, tulpiniță, frunzulițe
 rizoizii realizează doar funcția de fixare, susținere
 Absorbția apei se face prin toată suprafața corpului
 Pe plantele adulte se formează gameții masculini și feminini
 Se reproduc vegetativ, prin bucăți de tal, asexuat prin spori și sexuat
 Reproducerea sexuată depinde de prezența apei

Superioritatea ferigilor față de mușchi:

 Sunt plante superioare, cormofite: au organe vegetaative bine diferențiate și țesuturi definitive
 Are rădăcini, tulpină subterană – rizom și aeriană scurtă
 Are frunze mari, compuse
 frunzele rezlizează două funcții principale: fotosinteza și reproducerea
 Pe planta adultă se formează sporii
 Reproducerea sexuată reprezintă o etapă scurtă în ciclul de dezvoltare, necesită picătura de apă

Trăsăturile de superioritate ale gimnospermelor:

 Sunt plante cormofite lemnoase


 Se reproduc numai sexuat
 Formează semințe
 Cresc în condiții mai aspre, comparativ cu ferigile

Particularități comune ale gimnospermelor și angiospermelor

 Includ plante lemnoase, au organe vegetative și generative bine dezvoltate


 Trăiesc în condiții de mediu diverse
 Se reproduc sexuat prin semințe
Trăsături distincte:

Gimnosperme Angiosperme

 sînt plante lemnoase  sînt plante lemnoase și ierboase


 au frunzele persistente, aciculare  au frunze căzătoare
 nu au flori și fructe  au flori – organe de reproducere sexuată, și fructe
 au sămînța golașă  au sămînța acoperită de fruct
 se reproduc numai sexuat prin semințe  se reprodus vegetativ și sexuat

S-ar putea să vă placă și