Sunteți pe pagina 1din 614

ANUARUL ISTORIOGRAFIC

AL ROMÂNIEI 2012
II

I
“LUCIAN BLAGA” CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY
CLUJ-NAPOCA

THE YEARBOOK
OF
ROMANIAN HISTORIOGRAPHY

II

2012

General coordinator:

Prof. DORU RADOSAV, Ph.D.

Coordinator:

LUCIA TURC, Ph.D.

II
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „LUCIAN BLAGA”
CLUJ-NAPOCA

ANUARUL ISTORIOGRAFIC
AL ROMÂNIEI

II
2012

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

AUTORI:

ANDREEA BOCOŞ, CĂLIN EMILIAN CIRA, MARIA-STELA CONSTANTINESCU-MATIłA,


AUGUSTA COSTIUC RADOSAV, ELIZA CRĂCIUN, MONICA FLOREA, DÉNES GYİRFI,
ANCA IFRIM, MARIA KOVÁCS, MONICA LUPAŞ, ADINA POP,
ÉVA SZEGEDI, ILDIKÓ TAMÁS, LUCIA TURC

Traducere în limba engleză: MARIA ALDEA, DANA MĂRCUŞ, DANIELA TODOR

ARGONAUT
CLUJ-NAPOCA
2015
III
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”
ReferenŃi ştiinŃifici: Acad. Prof. Univ. Dr. IOAN-AUREL POP Prof. Univ. Dr. NICOLAE BOCŞAN
Prof. Univ. Dr. TOADER NICOARĂ Conf. Univ. Dr. OVIDIU GHITTA
Prof. Univ. Dr. SORIN MITU

Colaboratori:
CONSTANTIN ACOZMEI Biblioteca JudeŃeană „Gheorghe Asachi” Iaşi
CARMEN BREZEANU Biblioteca Metropolitană Bucureşti
LILIANA COROIANU Biblioteca JudeŃeană „Costache Sturdza” Bacău
CIPRIAN DRĂGAN Biblioteca JudeŃeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva
LIGIA MARGEA Biblioteca JudeŃeană „A.D. Xenopol” Arad

Traducerea în limba engleză a indicelui de subiecte, prefaŃă: DANIELA TODOR

© Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”

Biblioteca Centrală Universitară Editura Argonaut


„Lucian Blaga” Str. Ciucaş, nr.5/15
Str. Clinicilor nr.2 Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Fax : 0264-425626
Fax : 0264-597633 Tel. : 0740-139984
Tel. : 0264-597092 e-mail: editura_argonaut@yahoo.com
www.bcucluj.ro www.editura-argonaut.ro

ISSN 2344 – 617X ISSN-L 2344 – 617X

IV
PrefaŃă

Cel de-al doilea volum al Anuarului Istoriografic al României înregistrează producŃia


istoriografică din 2012 (articole din periodice, cărŃi, capitole din culegeri de studii, etc.) precum şi titluri
din anii anteriori (2008-2011) neincluse în primul volum. Numărul de 11.093 de înregistrări aparŃine
unei perioade de producŃie istoriografică mai scurtă decât cea din primul volum şi se apropie de
numărul de 12.583 de înregistrări aferente perioadei 2007-2010, avându-se în vedere desigur şi
recuperările sau reporturile editoriale din perioada 2008-2011.
Din punct de vedere al structurii acestui volum bibliografic trebuie remarcată introducerea
Addendei în corpul principal al lucrării ce asumă o muncă corectivă din punct de vedere al abordării
istoriografice, în sensul integrării problematicii istoriografiei româneşti într-o istorie-realitate mai
extinsă. Colaborarea cu specialişti din bibliotecile judeŃene din România a fost şi de această dată
deosebit de fructuoasă şi remarcabilă prin efortul şi dăruirea pentru o operă bibliografică naŃională.
Pornind de la aserŃiunea uşor paradoxală cum că „trecutul există în măsura în care scriem
despre el”, se pune în evidenŃă din ce în ce mai insistent nevoia de acomodare sau de convergenŃă a
istoriei-realitate, a trecutului istoric al spaŃiului românesc cu discursul istoriografic naŃional din punct
de vedere al articulaŃiilor cronologice şi a restructurării periodizării istoriei româneşti. Există o presiune
dinspre istoria-realitate şi dinspre achiziŃiile şi situările discursului isoriografic românesc de azi de
compatibilizare cu istoria europeană şi universală prin noi cronologii şi periodizări. Aceste presiuni
care impun nevoia unor restructurări cronologice şi de periodizare provoacă în mod indirect posibile
dezbateri şi discuŃii care pot fi articulate de câteva întrebări-problemă: cercetările istorice şi achiziŃiile
istoriografice din ultimele decenii, dar mai ales de după 1989, impun elaborarea unor noi periodizări
privind istoria României; dacă se poate compatibiliza istoria realitate românească cu periodizările din
istoria europeană; dacă o analiză a defazărilor timpului istoric românesc în raport cu istoria europeană
este astăzi oportună sau încă este prea devreme pentru o astfel de dezbatere; dacă se pot supune în
dezbatere câteva proiecte argumentate ale unei noi periodizări a istoriei României; dacă există astăzi
câteva proiecte argumentative elaborate de mediul academic şi universitar, asociaŃii profesionale
privind noi periodizări în istoria României.
Dincolo de truismul unui astfel de chestionar se pot repera câteva demaraje pe tema noii perio-
dizări a istoriei României, demaraje care vin dinafara spaŃiului românesc, evidente în preocupările,
opiniile sau dezbaterile din istoriografia europeană pe tema unor noi cronologii şi acordaje a istoriei-
realitate din perspectiva prezentului. De exemplu pornind de la realităŃile Europei Unite de după 1989,
J.Le. Goff asemenea lui J. Monod a opinat că ar trebui revăzut trecutul, prezentul şi viitorul în jurul
unei istorii europene şi nu naŃionale. Pentru asemenea cronologie istorică, aşa cum menŃiona Fr.
Hartog, abordarea duratei lungi s-a dovedit a fi cea mai clarificatoare. Din acest motiv, autorul lucrării
intitulată „CivilizaŃia Occidentului medieval” este cel care susŃinea ideea unui lung Ev Mediu ce se
întinde din secolul III e.n. până la revoluŃiile industriale moderne. Cu alte cuvinte, Europa „vine” de
departe. Dacă acceptăm o identitate europeană a popoarelor bătrânului continent, acest aspect poate fi
argumentat cel mai bine în acest nou ecart cronologic. O alăturare la o asemenea periodizare lungă care
să atenueze şi „defazările” sau întârzierile din Evul Mediu românesc nu exclude regândirea sfârşitului
perioadei medievale din istoria realitate a teritoriilor româneşti ce poate fi acomodată cu începutul
V
modernităŃii europene. Această opinie ar putea fi susŃinută de o serie de contribuŃii istoriografice
româneşti care au identificat câteva elemente semiofore - după exprimarea lui K. Pomian – de moderni-
tate sau premodernitate. O astfel de abordare ce aparŃine unei lungi premodernităŃi ar lărgi perspectiva
europeană a istoriei realitate nu doar în timp ci şi în spaŃiu, cu noi „geografii„ de premodernitate sau
modernitate care să conscrie „marginile” „centrului”, cu evaluarea particularităŃilor şi a defazărilor
provocate de acele „circumstanŃe istorice”, aşa cum le-a definit M. Berza. PercepŃia unanimităŃii
europene înlesneşte decopertarea unor elemente de comuniune sau de sincronism în istoria realitate pe
tema istoriei culturale şi a istoriei socio-politice, întrucît instalarea unei perspective mai „de sus”,
europene, poate lumina mai bine şi mai eficient aceste posibile comuniuni sau sincronizări.
O antichitate târzie (Late Antiquity) sau o epocă premodernă (Early Modern Era) sau lunga
modernitate (the Long Modernity) poate ar trebui să fie familiare şi în periodizările din istoria-realitate
românească.
Aceste compatibilizări cronologice şi de periodizare sau adoptarea unei viziuni comune,
împărtăşite asupra timpului istoric şi asupra istoriei-realitate deschid noi percepŃii asupra lumii şi
omului, unificatoare, şi care din perspectiva cronosofiei, comprimă trecutul, prezentul şi viitorul. Acest
nou sens al timpului istoric, gestionat atât în mod real cât mai ales virtual de omul contemporan, poate
favoriza reinterpretări ale conştiinŃei istorice şi care, dinspre un nou regim de istoricitate, poate
determina o nouă conştiinŃă identitară a omului contemporan european.
Corecturi esenŃiale trebuie operate în ceea ce priveşte aşa numita epocă contemporană.
Depăşind blocajele istoriografiei marxist-leniniste, cea care a stat la baza noŃiunii de epocă contempo-
rană (perioadă deschisă de RevoluŃia bolşevică din 1917), ce voia să introducă în datele unui „sfârşit al
istoriei”, avant-la- lettre, un nou timp, o nouă umanitate şi o nouă realitate, va trebui acceptată ca
perioadă în derularea istoriei universale cea sub denumirea de „Secolul XX”. Această noŃiune
acreditată de mai mult timp în discursul istoriografic, public şi filosofic, defineşte o perioadă de mare
densitate evenimenŃială centrată de cele două războaie, de nazism şi comunism şi de sfârşitul
regimurilor dictatoriale instalate de comunism. Este un timp al marilor experienŃe şi experimente care
au fost presărate de drame şi tragedii colective provocate de cele două războaie, care au semnalat
posibilitatea morŃii umanităŃii, a morŃii „totale” şi deasemenea au evidenŃiat parcursul eşuat al marilor
proiecte politice, utopice, totalitare, al nazismului şi comunismului.
Secolul XX apare ca un secol în care se validează definitiv faptul că, printr-o reinterpretare
critică, putem vedea în aceşti 100 de ani o epocă din istoria întreagă, că „istoria nu este liniară”, că
nimic nu este fatalitate în istoria oamenilor, rea sau bună, că „oamenii sunt cei care fac istoria” (R.
Remond „Privire asupra secolului”, 2007). Din această perspectivă, secolul XX nu poate sta doar sub
semnul răului (aşa cum susŃinea E. Hobsbawm „O istorie a secolului XX: era extremelor”), întrucât
acest secol s-a sfârşit bine, dar poate fi prin exemplele din istoria-realitate un secol stimulativ, sapienŃial
privind libertatea omului (K. Popper, „LecŃia acestui secol”, 1992) sau un secol în care istoria poate fi
angajare şi o opŃiune mai ales, adică un secol al omului (R. Aron, „Spectatorul angajat”, 1981), egal cu
ceea ce s-a numit secolul subiectivat, un secol al actelor care dau sens şi conŃinut categoriei inseşi de
secol (A. Badiou „Secolul” 2006).
Echivalarea secolului XX ca epocă sau eră istorică, dincolo de densitatea evenimenŃială şi de
experienŃe umane, a fost încurajată şi de proximitatea temporară a analizei şi reconstituirii din scrisul
istoric care se elaborează în mod firesc în reverberaŃiile şi în siajul realităŃii istorice a acestui secol. În
intervalul unui secol sau a unui timp contemporan, trăit, pot exista departajări sau delimitări
cronologice cauzate de marile evenimente sau întâmplări excepŃionale (11 septembrie 2001 - atacul
terorist din SUA) care pot despica istoria şi delimitează lumea în definirile şi autodefinirile sale ca
„înainte” şi „după” acest eveniment (R. L. Spang, D. Feldman „Feature periodization: Then and now”
în „History Workshop Journal”, 63, 2007).
VI
În accelerările şi comprimările timpului istoric, dar şi din perspectiva scrisului istoric, s-au
validat de asemenea perioade sau ecarturi cronologice precum istoria recentă, istoria imediată (J. F.
Soulet, J. Lacouture), în care discursul istoriografic se repliază în poziŃionări ce conectează jurnalismul
sau relatările în „timp real”, transmisiunile directe, virtuale (istorie curentă) cu scrisul istoric. Istoricul
ultimelor cinci decenii (ca istorie recentă) sau istoricul jurnalist (ca istoriei imediată şi istorie curentă)
forŃează noi cronologii şi periodizări.
Istoriografia românească de astăzi poate provoca reinterpretări critice ale periodizării istoriei
realitate în sensul că poate fi binevenită o acomodare cronologică de la istoria-realitate la discursul
istoric şi de la discursul istoric la istoria-realitate. Anuarul Istoriografic al României oferă una din
motivaŃiile unor astfel de dezbateri.

Prof.univ. dr. Doru Radosav

VII
Foreword

The second volume of the Annual of Romanian Historiography has recorded the historiographical
output of year 2012 (articles in periodicals, books, chapters in collections of studies etc.) as well as titles
from previous years (2008-2011) not included in the first volume. The amount of 11,093 records covers
a historiographical publishing period shorter than the first volume and yet almost reaches the record
number of 12,583 for the period 2007-2010 taking also into account the recoveries or editorial carry-
overs of 2008-2011.
In terms of structure of this bibliographic work it should be noted that the Addenda has been
included into the main body of the bibliography which requires a corrective work from the point of
view of integrating Romanian historiographical question into a broader reality history. Working with
specialists from county libraries in Romania has once again proved very fruitful and remarkable for the
effort and commitment for a national bibliographic work.
Starting from the slightly paradoxical assertion that “the past exists insomuch as we write
about it”, it has been highlighted the increasingly insistent need of adjustment or convergence of reality
history, of the historical past of the Romanian space with the national historiographical discourse in
terms of chronological articulation and restructure of periodization of Romanian history. There is a
pressure coming from reality history and from the acquisitions and positioning of present Romanian
historiographical discourse to become compatible with European and world history through new
chronologies and periodizations. These pressures requiring the need for chronological restructuring
and periodization are indirectly causing possible debates and discussions that can be articulated by
some issue-questions: whether historical research and historiographical acquisitions in recent decades,
especially after 1989 call for a new periodization of Romanian history; whether Romanian reality
history can be compatible with the periodizations in European history; whether an analysis of the
phase shift with respect to Romanian historical time in relation with European history is now
opportune or it is too early for such a debate; whether several substantiated projects for a new
periodization of Romanian history should be put to debate; whether there are some argumentative
projects today developed by university academics and professional associations regarding new
periodizations in Romanian history.
Beside the truism of such a questionnaire there are some attempts on the topic of a new
periodization of Romanian history coming from outside the Romanian space, evident in the concerns,
opinions and debates of the European historiography on new chronologies and synchronization of
reality history from the perspective of the present. For example, starting from the realities of the United
Europe after 1989, J. Le Goff as well as J. Monod said that the past, present and future should be
reviewed around a European history rather than a national one. For such a historical chronology – as
mentioned by Fr. Hartog – the approach of a longer period proved most clarifying. For this reason, J.
Le Goff - author of the book “La civilization de l’Occident médiéval” - supported the idea of a long
medieval period beginning in the 3rd century AD until modern industrial revolutions. In other words,
Europe exists since long ago. If we accept a European identity of the peoples on this old continent, then
this aspect can be best argued within this new chronological chart. Joining such a long periodization
which attenuates dephasing and the delays in the Romanian Middle Ages does not exclude rethinking
the end of the medieval period from the reality history of Romanian territories which can be correlated
VIII
with the beginning of European modernity. This opinion could be sustained by a series of Romanian
historiographical contributions which identified some semiophore elements – as used by K. Pomian –
of Modernity or Early Modern Era. Such an approach belonging to a long Early Modern Period would
broaden up the European perspective on reality history not only in time and space but with new
“geographies” of pre-modernity or modernity to register the “margins” of the “center” by evaluating
the peculiarities and dephasings caused by “historical circumstances” as defined by M. Berza. The
perception of European unanimity facilitates the scraping of some elements of communion or
synchronism in reality history on cultural history and socio-political history because the use of a
“higher”, European perspective might better and more efficiently enlighten these possible
communions or synchronizations. Late Antiquity or Early Modern Era or Long Modernity could be
more familiar to the periodizations of Romanian reality history.
These chronological and periodization compatibilities or the adoption of a common vision
agreed upon with regard to historical time and reality history open new unifying perceptions on the
world and human being, which in terms of chronosophy compresses past, present and future.
This new sense of historical time effectively managed both in reality and especially virtually by
the contemporary man can encourage reinterpretations of historical consciousness and from a new
regime of historicity may cause a new identity consciousness of the contemporary European man.
Essential corrections must be made with regard to the so-called contemporary period.
Surpassing the blockage of Marxist historiography that led to the concept of contemporary era (a
period starting with the Bolshevik Revolution of 1917), with its attempt to avant-la-lettre introduce a
new time, a new humanity and a new reality in the data of an "end of history", "the Twentieth Century"
should be accepted as the period in the development of world history.
This notion accredited some time ago in the historiographical, public and philosophical
discourse defines a period extremely rich in events influenced by the two World Wars, Nazism and
communism and the end of the dictatorial regimes installed by communism.
It is a time of great experiences and experiments marked by collective dramas and tragedies
caused by the two wars that activated the possibility of the death of humanity, the "total" death, and
also highlighted the failed destiny of the great political, utopian, totalitarian projects of both Nazism
and communism.
The twentieth century appears as a century that finally validates that through a critical
reinterpretation we can see in these 100 years a period of the whole history, that "history is not linear",
that nothing is fatality in human history, bad or good, that "those who make history are the people
themselves" (R. Remond "Regard sur le siècle", 2007). From this perspective the twentieth century can
not stand only under the sign of evil (as E. Hobsbawm argued in "The age of extremes: the short
Twentieth century, 1914–1991"), as the century ended well, but it can be through the examples in the
reality history an incentive century, sapient with regard to human freedom (K. Popper, "The lesson of
this century", 1992) or a century during which history may be involvement and especially an option,
that is people’s century (R. Aron, "Engaged spectator", 1981) equal to what was called the subjectified
century, a century of acts that give meaning and content to the very category of “century” (A. Badiou
"The century" 2006).
Considering the twentieth century as an age or historical era, beyond the event-density and
human experience has also been encouraged by time proximity of analysis and reconstruction in
historical writing that naturally develops in the reverberations and the wake of historical reality of this
century. During a century or a lived contemporary period, there may be distinctions or chronological
boundaries caused by major events or exceptional occurrences (September 11th 2001 – the terrorist
attacks in the US) that can cleave history and delineate the world in its chronological definitions and

IX
self-definitions as "before" and "after" this event (RL Spang, D. Feldman "Feature periodization: Then
and now" in the "History Workshop Journal", 63, 2007).
In the accelerations and compressions of historical time, but also in terms of historical writing,
such chronological periods or charts as recent history, the immediate history (J. F. Soulet, J. Lacouture)
in which the historiographical discourse follows interconnections of journalism or “real time” stories,
live broadcasts, virtual (current history) broadcasts with historical writing have been validated. The
history of the past five decades (as recent history) or the journalist history (as immediate history and
current history) determines new chronologies and periodizations.
Present Romanian historiography may cause critical reinterpretations of reality history
periodization in the way that a chronological shift from reality history to historical discourse and from
historical discourse to reality history is quite beneficial. The Annual of Romanian Historiography offers
one of the reasons for such debates.

Univ. Prof. Doru Radosav, PhD

X
LISTA ABREVIERILOR REVISTELOR

A tot. Arhivele totalitarismului. Revista Institutului NaŃional pentru Studiul Totalitarismului. Bucureşti
AAM Anuarul Arhivelor mureşene. Arhivele NaŃionale. DirecŃia JudeŃeană Mureş. AsociaŃia arhiviştilor
David Prodan”, filiala Târgu Mureş
AANB Acta Bacoviensis. Anuarul Arhivelor NaŃionale Bacău
AB Analele Banatului. Arheologie-Istorie. Muzeul Banatului. Timişoara
ABr. Analele Brăilei. Muzeul Brăilei
ABuz. Analele Buzăului. Muzeul JudeŃean Buzău
Academica Academica. Revistă de ştiinŃă cultură şi artă. Academia Română. Bucureşti
ACS Applied Clay Science. Amsterdam. New York
ACSI Anuarul Centrului de studii istorice şi sociale. Sibiu
AD-G Archaeological debates. “Teohari Antonescu” Giurgiu County Museum
AÉ Archaeológiai Értesítı. A Magyar Régészeti és Mővészettörténeti. Társulat tudományos folyóirta.
Budapest
Aetas Aetas. Történettudományi folyóirat. Szeged
AHA Annals. Series on History and Archaeology. Academy of Romanian Scientists Bucureşti
AICS Anuarul Institutului de cercetări socio-umane. Academia Română. Sibiu
AICSUC Anuarul Institutului de cercetări socio-umane “C. S. Nicolăescu-Plopşor“. Craiova
AIGS Anuarul Institutului de cercetări socio-umane "Gheorghe Şincai". Academia Română. Târgu Mureş
AIICCR Analele Institutului de investigare a Crimelor Comunismului din România. Bucureşti
AIICN Anuarul Institutului de istorie "George BariŃiu". Academia Română. Cluj-Napoca
AIIR Anuarul Institutului italo-român de studii istorice. Universitatea "Babeş-Bolyai". Cluj-Napoca
AIIX Anuarul Institutului de istorie "A. D. Xenopol". Academia Română. Iaşi
Alt. B Altarul Banatului. Revista Mitropoliei ortodoxe române din Timişoara
Alt. Re. Altarul Reîntegirii. Universitatea "1 Decembrie 1918". Facultatea de Teologie Ortodoxă. Alba Iulia
Alt. Sch. Ist. Alt-Schaessburg. Istorie. Patrimoniu. Muzeul de Istorie Sighişoara
AM Arheologia Moldovei. Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”. Academia Română. Iaşi
AMEM Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei. Complexul NaŃional Muzeal "Moldova". Muzeul Etnografic
al Moldovei. Iaşi
AMET Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Cluj-Napoca
AMM Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului "Ştefan cel Mare". Vaslui
AMM-S Alma Mater Militaris. Ministerul Apărării NaŃionale. Academia ForŃelor Terestre "Nicolae Bălcescu".
Sibiu
AMN Hist. Acta Musei Napocensis. Historia. Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca
AMNF Anuarul Muzeului NaŃional Filatelic. Bucureşti
AMS Acta Moldaviae Septentrionalis. Muzeul JudeŃean Botoşani
AMT Acta Musei Tutovensis. Muzeul "Vasile Pârvan". Bârlad
ANB Analele Bucovinei. Academia Română.Centrul de studii "Bucovina". RădăuŃi
An. Br. Anuarul Bârgăuan. ŞtiinŃă, cultură, artă şi literatură. FundaŃia culturală “Valea Bârgăului”. Cluj-Napoca
Angustia Angustia. Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni. Centrul ecleziatic de documentare "Mitropolit
Nicolae Colan". Sfântu Gheorghe
Antiquity Antiquity. A quarterly review of world archaeology. London
AO Arhivele Olteniei. Academia Română. Institutul de cercetări socio-umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor"
Craiova
AOrt. Argeşul Ortodox. Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. Piteşti
AP Analele Putnei. Centrul de cercetare şi documentare "Ştefan cel Mare" al Sfintei Mănăstiri Putna
Apulum-AA Apulum. Acta Musei Apulensis. Series Archaeologica et Anthropologica. Muzeul NaŃional al Unirii.
Alba Iulia
Apulum-HP Apulum. Acta Musei Apulensis. Series Historia & Patrimonium. Muzeul NaŃional al Unirii. Alba Iulia
Archaeus Archaeus. Studii de istorie a religiilor. AsociaŃia "Archaeus". Bucureşti
Areopolisz Areopolisz. Areopolisz Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. Odorehiu Secuiesc
Argesis Argesis. Studii şi comunicări. Muzeul JudeŃean Piteşti
Arta Arta. Seria Arte vizuale. Arte plastice, arhitectură. Institutul Patrimoniului Cultural. Academia de
ŞtiinŃe a Moldovei. Chişinău
ASER Caietele ASER. Oradea
ASTRA B Astra Braşov. Revistă de cultură. Consiliul JudeŃean Braşov
ASUI pol. Analele ştiinŃifice ale UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Seria ŞtiinŃe politice. Iaşi
AŞD Anuarul Şcolii Doctorale "Istorie. CivilizaŃie. Cultură". Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de

XI
Istorie-Filosofie. Cluj-Napoca
AT Ars Transilvaniae. Academia Română. Institutul de arheologie şi istoria artei. Cluj-Napoca
AT-B Antik tanulmányok. Studia antiqua Akadémiai Kiadó. Budapest
ATF Acta Terrae Fogarasiensis. Muzeul łării Făgăraşului “Valer Literat”. Făgăraş
ATS Acta Terrae Septemcastrensis. Universitatea "Lucian Blaga". Institutul pentru cercetarea şi
valorificarea patrimoniului transilvănean în context european. Sibiu
AUA hist. Annales Universitatis Apulensis. Seria Historica. Universitatea "1 Decembrie 1918". Alba Iulia
AUA philol. Annales Universitatis Apulensis.Seria Philologica. Universitatea "1 Decembrie 1918". Alba Iulia
AUB drept Analele UniversităŃii din Bucureşti. Seria Drept
AUB geogr. Analele UniversităŃii din Bucureşti. Seria Geografie
AUB ist. Analele UniversităŃii din Bucureşti. Seria Istorie
AUB llr. Analele UniversităŃii din Bucureşti. Seria Limbă şi literatură română
AUB pol. Analele UniversităŃii din Bucureşti. Seria Politologie
AUBV Universitatis „Bogdan Vodă”, Universitatea Bogdan Vodă, Cluj-Napoca
AUC filol. lingv. Analele ştiinŃifice ale UniversităŃii din Craiova. ŞtiinŃe filologice. Lingvistică. Craiova
AUC filos. Analele UniversităŃii din Craiova. Seria filosofie, sociologie, psihologie. Craiova
AUC ist. Analele UniversităŃii din Craiova. Seria Istorie. Craiova
AUCDC ist. Analele UniversităŃii creştine "Dimitrie Cantemir". Seria istorie. Facultatea de Istorie. Bucureşti
AUDJ-H Analele UniversităŃii Dunărea de Jos. Historia. GalaŃi
AUH-I Analele UniversităŃii “Hyperion”. Istorie. Societatea Academică "Hyperion". Universitatea "Hyperion".
Facultatea de Istorie-Geografie. Bucureşti
AUO geogr. Analele UniversităŃii Oradea. Seria Geografie
AUO ist. arh. Analele UniversităŃii Oradea. Seria Istorie. Arheologie
AUOC-I Analele UniversităŃii "Ovidius" ConstanŃa. Seria istorie. ŞtiinŃe politice. RelaŃii internaŃionale şi studii
europene
AUSH ist. Analele UniversităŃii "Spiru Haret". Seria Istorie. Bucureşti
AUSI Acta Universitatis Cibinensis. Seria Jurisprudentia. Sibiu
AUV-T Annales d’Université "Valahia". Section d’Archeologie et d’histoire. Târgovişte
BAM Brukenthal Acta Musei. Muzeul NaŃional Brukenthal. Sibiu
Banatica Banatica. Muzeul Bantului Montan. ReşiŃa
BBuc. Biblioteca Bucureştilor. Revista AsociaŃiei bibliotecarilor şi documentariştilor din Bucureşti. Biblioteca
Metropolitană. Bucureşti
BCMI Buletinul Comisiei monumentelor istorice. Institutul NaŃional al monumentelor istorice. Bucureşti
BCŞS Buletinul Cercurilor ştiinŃifice studenŃeşti. Arheologie. Muzeologie. Universitatea "1 Decembrie 1918".
Facultatea de ŞtiinŃe. Alba Iulia
BHR Bulgarian historical review. Revue bulgare d’histoire. Sofia
BI Buletin istoric. Departamentul de cercetare al Episcopiei Romano-Catolice Iaşi
Biharea Biharea. Culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă. Complexul muzeal al "łării Crişurilor".
Oradea
BMer Belvedere meridionale. Történelem és társadalomtudományok. Szeged
BMIM Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Muzeul municipiului Bucureşti
BMJT Buletinul Muzeului JudeŃean Teleorman. Seria Arheologie. Alexandria
BMMN Buletinul Muzeului Militar NaŃional “Regele Ferdinand I”. Bucureşti
BMŞTI Buletinul Muzeului ştiinŃei şi tehnicii "Ştefan Procopiu". Iaşi
BMTA Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu". Giurgiu
BO Bărăganul Ortodox. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. Slobozia
BOR Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia României. Bucureşti
Brukenthalia Bruckenthalia. Romanian cultural history review Revistă română de istorie culturală. Muzeul NaŃional
Brukenthal. Sibiu
BS Biblioteca Septentrionalis. Biblioteca JudeŃeană "Petre Dulfu". Baia Mare
BUNA Buletinul UniversităŃii NaŃionale de Apărare "Carol I". Bucureşti
Buridava Buridava. Studii şi materiale. Muzeul JudeŃean "Aurelian SacerdoŃeanu" Vâlcea. Râmnicu Vâlcea
Byz. Byzantion. Revistă de arte bizantine. Iaşi
C&C Classica & christiana. Revistă de cultură. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de istorie.
Centrul de Studii Clasice şi Creştine. Iaşi
C Lit. Convorbiri literare. Uniunea Scriitorilor din România. Iaşi
C Med. Clujul medical. Revistă ştiinŃifică. Universitatea de medicină şi farmacie "Iuliu HaŃieganu". Cluj-
Napoca
C.Silv. Caiete Silvane. Revistă de cultură. Consiliul JudeŃean Sălaj. Centrul CreaŃiei Populare. Zalău
Candela Candela. Revista de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi RădăuŃilor. Suceava
CAr. Curtea de la Argeş. Revistă de cultură. Centrul de cultură şi arte "George Topârceanu". Curtea de
Argeş
XII
CARA Caiete ARA. Arhitectură. Restaurare. Arheologie. AsociaŃia A.R.A.. Bucureşti
Carpica Carpica. Muzeul JudeŃean de Istorie "Iulian Antonescu". Bacău
CCNSAS Caietele CNSAS. Consiliul NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii. Bucureşti
CCS Codrul Cosminului. Analele ştiinŃifice de istorie. Universitatea "Ştefan cel Mare". Suceava
CDAI Caiete de antropologie istorică. Universitatea "Babeş-Bolyai". Cluj-Napoca
CDB Caietele Dumitru Berciu. Muzeul JudeŃean “Teohari Antonescu”. Giurgiu
CE Caietele Echinox. FundaŃia Culturală "Echinox". Centrul de Cercetare a Imaginarului. Cluj-Napoca
CI Cercetări istorice. Muzeul de istorie a Moldovei. Iaşi
CI-T Coloana Infinitului. Revistă de cultură editată de AsociaŃia culturală "Constantin Brâncuşi". Timişoara
Cibinium Cibinium. Analele Complexului muzeal etnografic "ASTRA". Sibiu
CIc Caiete Icomos. Cluj-Napoca
CM Calendarul Maramureşului. Revistă de memorie culturală. FundaŃia social-culturală pentru democraŃie,
identitate, unitate, generozitate, acŃiune. Baia-Mare
CM-A Calea Mântuirii. Centrul de Studii Teologice-Istorice al FacultăŃii de Teologie Ortodoxă. Arad
ČNU Naukovij visnik Černiveckogo universitetu. Černivci
Colloquia Colloquia. Journal of Central European History. "Babeş-Bolyai" University. Cluj-Napoca
Columna 2000 Columna 2000. Revistă de cultură. AsociaŃia NaŃională "Cultul Eroilor" din România, filiala Timiş.
Timişoara
CPutna Caietele de la Putna. FundaŃia CredinŃă şi CreaŃie. Suceava
CR Caietele RevoluŃiei. Institutul RevoluŃiei Române din Decembrie 1989. Bucureşti
Crisia Crisia. Complexul Muzeal al "łării Crişurilor". Oradea
Cronos Cronos. Revista SocietăŃii de ŞtiinŃe Istorice din România. Filiala Caraş-Severin. ReşiŃa
CSSZMÉ A Csiki Székely Múzeum Évkönyve. Csikszereda
Cult. Med. Cultura Medieşană. DirecŃia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret. Mediaş
Cultura Cultura. Revista internaŃională de filosofia culturii şi antropologie culturală. Universitatea "Al. I.
Cuza". Iaşi
Dac. Dacoromania. FundaŃia "Alba Iulia 1918" pentru unitatea şi integritatea României. Alba Iulia
Dacia Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne. Institutul "V. Pârvan" al Academiei Române.
Bucureşti
Dacoromania Dacoromania. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literaă "Sextil Puşcariu" al Academiei Române. Cluj-
Napoca
Danubius Danubius. Istorie-Etnografie. Muzeul JudeŃean GalaŃi
DC Danubiana Carpathica. Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen siedlungegebieten
Südosteuropas. München
Demográfia Magyar Tudományos Akadémia. Demográfiai Bizottság. KSH Népességtudományi Kutató Intézet.
Budapest
Didahia Didahia. Episcopia Severinului şi Strehaiei. Drobeta-Turnu Severin
DJ Dunărea de Jos. Revistă lunară a Centrului Cultural Dunărea de Jos. GalaŃi
DL Dacia Literară. Muzeul Literaturii Române. Societatea Culturală “Junimea”. Iaşi
Document Document. Buletinul Arhivelor Militare Române. Bucureşti
Dolgozatok Dolgozatok az Erdélyi Muzeum Egyesület Érem és Régiségtárából. Erdélyi Muzeum Egyesület.
Kolozsvár
Drobeta A Drobeta. Seria Artă Plastică. Muzeul Regiunii “PorŃilor de Fier”. Drobeta Turnu Severin
Drobeta A-I Drobeta. Seria Arheologie-Istorie. Muzeul Regiunii “PorŃilor de Fier”. Drobeta Turnu Severin
Drobeta E Drobeta. Seria Etnografie. Muzeul Regiunii “PorŃilor de Fier”. Drobeta Turnu Severin
EBPB Études byzantines et post-byzantines. Société Roumaine d’Études Byzantines. Academia Română.
Bucureşti
ECEJ East Central Europe Journal. Budapest
EJM European Journal of Mineralogy. Stuttgart
EJST European Journal of Science and Theology. Academic Organisation for Environmental Engineering
and Sustainable Development. Iaşi
EM Erdély Múzeum. Erdély Múzeum Egyesület. Kolozsvár
EN Ephemeris Napocensis. Academia Română. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei. Cluj-Napoca
ES Egyháztörténeti Szemle. Miskolc
ESR Episcopia Slatinei şi RomanaŃilor. Revista oficială a Sfintei Episcopii a Slatinei şi RomanaŃilor. Slatina
Eurolimes Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies "Jean Monnet". European Centre of
excellence. University of Oradea. University of Debrecen. Oradea
Familia Familia. Revistă de cultură. Oradea
FC Forum Cultural. DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural NaŃional. Botoşani
FD Foaia Diecezană. Organul oficial al Eparhiei Ortodoxe Române a Caransebeşului. Caransebeş
Fons Fons. Forráskutatás és történeti segédtudományok. Budapest
Forschungen Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Institutul de cercetări socio-umane. Hermannstadt
XIII
FR Familia Română. Revistă Trimestrială pentru CredinŃa, Istoria, Cultura şi Literatura Românilor de
Pretutindeni. Oradea
G Buc. Glasul Bucovinei. Revistă trimestrială de istorie şi cultură. Institutul Cultural Român. Bucureşti
GMR Gândirea militară românească. Ministerul Apărării NaŃionale. Bucureşti
GP Geographica Pannonica. Novi Sad
HCE History of communism in Europe. Institute for the investigation of the communist crimes and for the
memory of the romanian exile. Bucureşti
Helis Helis. Revistă de cultură. AsociaŃia culturală "Helis". Muzeul JudeŃean IalomiŃa. Slobozia
HF The History of the Family: An International Quarterly. London
HHR The Hungarian Historical Review. Budapest
Historia Historia. PublicaŃie lunară editată de grupul de presă "Evenimentul românesc". Bucureşti
Historica Historica. Revistă de cultură istorică şi pedagogică a profesorilor din învăŃământul preuniversitar
doljean. Societatea de ŞtiinŃe istorice din România. Filiala Dolj. Craiova
Hitel Hitel. Irodalmi, muveszeti es tarsadalmi folyoirat. Budapest
HK Hadtörténeti Közlemények. Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. Budapest
HP History &Politics. Revistă de Istorie şi Politică Institutul de Istorie şi ŞtiinŃe Politice, Universitatea
Liberă InternaŃională din Moldova. Chişinău
HS Hungarian Studies.Akadémiai Kiadó. Budapest
HSC Holocaust. Studii şi cercetări. Institutul NaŃional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie
Wiesel". Bucureşti
HSR Hungarian Studies Review. Országos Széchényi Könyvtár, Hungarian Studies Association of Canada.
Budapest
HU Historia urbana. Comisia de Istorie a Oraşelor din România. Sibiu - Bucureşti
HY Historical yearbook. Academia Română. Institutul de Istorie "Nicolae Iorga". Bucureşti
Iassidava Iassidava. Revistă culturală semestrială. AsociaŃia Culturală “Lia Ciudin”. Iaşi
IC Istorie şi CivilizaŃie. Bucureşti
IJCS International Journal of Conservation Science. University "Alexandru Ioan Cuza". Iaşi
IJSCC International journal for the Study of the Christian Church. Edinburgh, New York
IN Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei. Complexul Muzeal NaŃional “Moldova”. Iaşi
Isis Isis. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek. Szekelyudvarhely
Istros Istros. Buletinul Muzeului Brăilei
Izvorul Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor. Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. Budapesta
KB Kirchliche Blätter. Monatschrift der Evangelischen Kirche AB in Rumänien. Hermannstadt
KEK Közép-Európai Közlemények. Történézek, geográfusok és regionalisták. Szeged
Ker. Sz. Keresztény szó. A gyulafehérvári római-katolikus Érsekség. Gyulafehérvár
KF Közgazdász Fórum. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság Szakmai Közlönye. Cluj-Napoca
KM Keresztény Magvetı. Az Erdély Unitárius Egyház folyóirata. Cluj-Napoca
Korall Korall. Társadalomtörténeti folyóirat. Budapest
Korunk Korunk. Világnézeti, Társadalmi, Tudományos és Müvelıdési Szemle. Cluj-Napoca
Libraria Libraria. Studii şi cercetări de bibliologie. Biblioteca judeŃeană Mureş. Târgu Mureş
Limes Limes. Tudományos szemle. Tatabánya
LK Levéltári Közlemények. Budapest
LR Legea românească. Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei. Oradea
Lumina Lumina. PublicaŃia Institutului de Cercetări a Românilor din Ungaria. Budapesta
Marisia Marisia. Studii şi materiale. Arheologie. Istorie. Etnografie. Muzeul JudeŃean Mureş. Târgu Mureş
Martor Martor. Revue d'Anthropologie du Musée du Paysan Roumain. Bucureşti
MCA Materiale şi cercetări arheologice. Academia Română. Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan".
Bucureşti
MEET Memoria ethnologica. Revistă de patrimoniu etnologic şi memorie culturală. Centrul CreaŃiei Populare
Maramureş. Baia Mare
Mem. A Memoria antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis. Revista Muzeului de istorie Piatra NeamŃ
Mem. Olt. Memoria Oltului. Revistă de istorie şi cultură. AsociaŃia Culturală Memoria Oltului. Slatina
Memoria Memoria. Revista gândirii arestate. FundaŃia culturală "Memoria". Bucureşti
MEMS Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe. Universitatea "Al. I. Cuza".
Facultatea de Istorie. Iaşi
MI Magazin istoric. FundaŃia culturală “Magazin istoric”. Bucureşti
Milcovia Milcovia. Revistă regională de studii. AsociaŃia Personalului Didactic "Simion MehedinŃi". Focşani
MK Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. Kolozsvár
MKSz Magyar Könyvszemle. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének és az
Országos Széchényi Könyvtár könyv- és sajtótörténeti folyóirata. Budapest
MN Muzeul NaŃional. Muzeul NaŃional de Istorie a României. Bucureşti
MO Mitropolia Olteniei. Revista Arhiepiscopiei Craiovei, Râmnicului, Severinului şi Strehaiei, Slatinei şi
RomanaŃilor şi a FacultăŃii de Teologie. Craiova

XIV
MOlt Muzeul Oltului. Muzeul JudeŃean Olt. Slatina
Mousaios Mousaios. Muzeul JudeŃean Buzău. Buzău
MPrut Maluri de Prut. AsociaŃia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina filiala "Mihail Kogălniceanu" Huşi
MSŞIA Memoriile SecŃiei de ştiinŃe istorice şi arheologice. Academia Română. Bucureşti
MÉ Mővészettörténeti Értesítı. Budapest
Múltunk Múltunk: politikatörténeti folyóirat. Budapest
Mővelıdés Müvelıdés. Közmüvelıdési folyóirat. Kolozsvár
NECY New Europe College Yearbook. Anuarul Colegiului “Noua Europă”. Iaşi
Noema Noema. Academia Română. Comitetul Român de Istoria şi Filosofia ŞtiinŃei şi Tehnicii. Bucureşti
Noesis Noesis. Travaux du Comité roumain d'Histoire et du Philosophie de Science et de la Technique.
Bucureşti
NyIrK Nyelv és irodalomtudományi Közlemények. Kolozsvár
Oltenia-SDC Oltenia. Studii. Documente. Culegeri. AsociaŃia Generală a Arhiviştilor din România, filiale judeŃene
Dolj, Gorj, MehedinŃi, Olt şi Vâlcea. Craiova
OXXI Orizont XXI. Revistă de istorie. AsociaŃia culturală "Valeriu Florin Dobrinescu". Piteşti
P.Acad. Prelegeri Academice. Academia Română. Iaşi
PA Patrimonium Apulense. Anuar de arheologie, istorie, cultură, etnografie, muzeologie, conservare,
restaurare. Ministerul Culturii şi al Cultelor. DirecŃia judeŃeană pentru cultură, culte şi patrimoniu
cultural naŃional Alba. Alba Iulia
Peuce Peuce. Studii şi comunicări de istorie şi arheologie. Institutul de cercetări Geomuzeale. Muzeul "Delta
Dunării". Tulcea
Ph.B Philologica Banatica. Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Timişoara
Philobiblon Philobiblon. Bulletin of the "Lucian Blaga" Central University Library. Cluj-Napoca
PI Perspective istorice. Revista AsociaŃiei profesorilor de istorie din România "Clio" - Filiala Hunedoara.
Deva
Piramida Piramida. Institutul Cultural al Românilor din Voivodina. Zrenianin
Pontica Pontica. Anuarul Muzeului de istorie naŃională şi arheologie ConstanŃa
ProMemoria ProMemoria. Institutul de Istorie Socială. Chişinău
PS Pro Saeculum. Revistă de cultură, literatură şi artă. Focşani
PU Pro Unione. FundaŃia culturală Pro Unione. Baia Mare
RAM Revista arhivei maramureşene. Arhivele NaŃionale. DirecŃia JudeŃeană Maramureş. AsociaŃia
Arhiviştilor "David Prodan" Maramureş. Baia Mare
RB Revista BistriŃei. Complexul Muzeal BistriŃa-Năsăud. BistriŃa
RB-JCES Romano-Bohemica. Journal for Central European Studies. Societas Romano-Bohemica. Bucureşti
RBN Revista Bibliotecii NaŃionale. Biblioteca NaŃională a României. Bucureşti
REAM Revue d'études anciennes et médievales. Philosophie. Théologie. Sciences. Groupe de Recherches
Médiévales. Institute for Advanced Studies. Département de philosophie (UBB Cluj). Bucureşti
REF Revista de etnografie şi folclor. Academia Română. Bucureşti
Reflex Reflex. Artă, cultură, civilizaŃie. Consiliul judeŃean Caraş-Severin de conservare şi valorificare a
tradiŃiei şi creaŃiei populare. ReşiŃa
RES Revista ecumenică. Centrul de cercetare ecumenică, Universitatea "Lucian Blaga". Sibiu
RESEE Revue des études sud-est européennes. Academie Roumaine. Institut des études sud-est européennes.
Bucureşti
Restituiri Restituiri. Revistă trimestrială de istorie a Centrului Cultural Piteşti
RG Revista geografică. Academia Română. Institutul de Geografie. Bucureşti
RHGT Review of historical geography and toponomastics. West University of Timişoara. Faculty of
Chemisty-Biology-Geography. Departement of Geography. Timişoara
RI Revista istorică. Academia Română. Institutul de Istorie "Nicolae Iorga". Bucureşti
RIM Revista de istorie militară. Ministerul Apărării NaŃionale. Bucureşti
RIMSC Revista de Iistorie a Muscelului. Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Câmpulung Muscel
RJPS The Romanian Journal of Modern History. "Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi. Faculty of
History. Iaşi
RL România literară. Uniunea Scriitorilor din România. Bucureşti
Romanoslavica Romanoslavica. Universitatea din Bucureşti. AsociaŃia Slaviştilor din România. Bucureşti
RRA Revista româno-americană. AsociaŃia "Amicii Statelor Unite". Bucureşti
RRCRC Revista română de conservare şi restaurare a cărŃii. Biblioteca NaŃională a României. Bucureşti
RRH Revue roumaine d'histoire. Académie Roumaine. Bucureşti
RRHA-BA Revue roumaine d'histoire d'art. Série beaux arts. Academie Roumaine. L'Institut d'histoire de l'art.
Bucureşti
RRIC Revista Română de Istorie a CărŃii. Biblioteca NaŃională a României. Bucureşti
RRIP Revista română de istorie a presei. AsociaŃia Română de Istoria Presei. Bucureşti
XV
RRSBN Revista română de studii baltice şi nordice. AsociaŃia Română pentru Studii Baltice şi Nordice.
Târgovişte
RRSEC Revista română de studii eurasiatice. Universitatea „Ovidius” ConstanŃa. Facultatea de Istorie şi ŞtiinŃe
Politice. Centrul de Studii Eurasiatice. ConstanŃa
RRV Renaşterea. PublicaŃie de spiritualitate creştină a Arhiepiscopiei Râmnicului. Râmnicu Vâlcea
RSB Revista de studii banatice. Academia Română. Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”.
Timişoara
RSS Revista de Sociologie. Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu. Catedra de Sociologie-Etnologie. Sibiu
RSz Református szemle. Erdélyi Református Egyházkerület. Kolozsvár
S-KF Szekelyfold. Kulturalis folyoirat. Csikszereda
SAA Studia Antiqua et Archaeologica. Université "Al. I. Cuza" Iaşi. Faculté d'Histoire. Centre
interdisciplinaire d'études archéohistoriques. Iaşi
Saeculum Saeculum. Revistă de sinteză culturală. Universitatea "Lucian Blaga". Sibiu
SAI Studii şi articole de istorie. Societatea de ŞtiinŃe Istorice din România. Bucureşti
Sargetia Sargetia. Muzeul CivilizaŃiei Dacice şi Romane. Deva
SC Studii clasice. Societatea de Studii Clasice din România. Bucureşti
SCA Studii şi comunicări. Seria Arheologie. Muzeul JudeŃean Satu Mare
SCD Studii şi cercetări de dacormânistică. Revista anuală a Academiei Dacoromâne. Bucureşti
SCES Studii şi comunicări etnologice. Centrul pentru conservarea şi promovarea culturii naŃionale. Sibiu
SCIA-AP Studii şi cercetări de istoria artei. Seria Artă plastică. Academia Română. Bucureşti
SCIA-TMC Studii şi cercetări de istoria artei. Seria Teatru, Muzică Cinematografie. Academia Română. Bucureşti
SCIVA Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Academia Română. Institutul de Arheologie "Vasile
Pârvan". Bucureşti
SCN Studii şi cercetări de numismatică. Academia Română. Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan".
Bucureşti
SCOL Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie. Universitatea din Craiova. Facultatea de Litere.
Craiova
SDR Studii de Drept Românesc. Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Bucureşti
SDTP Studia Doctorum Theologiae Protestantis. Kiadja a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet. Kolozsvár
Securitatis Studia Securitatis. Revistă de studii de securitate şi politice. Universitatea „Lucian Blaga”. Facultatea
de ŞtiinŃe Politice, RelaŃii InternaŃionale şi Studii de Securitate. Sibiu
SJHS The Scientific Journal of Humanistic Studies. Universitatea din Oradea. Universitatea "Babeş-Bolyai".
Oradea - Cluj-Napoca
SMI Mod. Studii şi materiale de istorie modernă. Academia Română. Institutul de istorie "Nicolae Iorga".
Bucureşti
SMIC Studii şi materiale de istorie contemporană. Academia Română. Institutul de istorie "Nicolae Iorga".
Bucureşti
SMIM Studii şi materiale de istorie medie. Academia Română. Institutul de istorie "Nicolae Iorga". Bucureşti
Sóvidék Sóvidék. Szováta Közmővelıdési Folyóirata. Sovata
SP Studia Politica. Revista Română de ŞtiinŃă Politică. Universitatea din Bucureşti. Facultatea de ŞtiinŃe
Politice. Institutul de Cercetări Politice. Bucureşti
SPA Societate şi politică. Revista Centrului de cercetări sociale, ştiinŃe politice şi administrative.
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş". Arad
SPol. Sfera politicii. Revistă de ştiinŃe politice. FundaŃia “Societatea civilă”. Bucureşti
SPre Studii de Preistorie. AsociaŃia Română de Arheologie. Bucureşti
SSC Studii de ŞtiinŃă şi Cultură. Universitatea "Vasile Goldiş". Arad
Steaua Steaua. Revista Uniunii Scriitorilor. Cluj-Napoca
STT Studia Theologica Transsylvaniensia. A Gyulafehérvári római katolikus hittudományi fıiskola
teológiai folyóirata. Alba Iulia
Studia eph. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Ephemerides. Cluj-Napoca
Studia eu. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Studia Europea. Cluj-Napoca
Studia ge. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Geographia. Cluj-Napoca
Studia hi. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Historia. Cluj-Napoca
Studia hi. a. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Historia artium. Cluj-Napoca
Studia philol. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Philologia. Cluj-Napoca
Studia so. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Sociologia. Cluj-Napoca
Studia t. cat. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Theologia Catholica. Cluj-Napoca
Studia t. gr. cat. v. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Theologia Greco-Catholica Varadiensis. Oradea
Studia t. ort. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Theologia Orthodoxa. Cluj-Napoca
Studia t. ref. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Theologia Reformata Transylvanensis. Cluj-Napoca
Studium Studium. Revista studenŃilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie. Facultatea de Istorie, Filosofie şi
Teologie. Universitatea “Dunărea de Jos” din GalaŃi
XVI
Suceava Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina. Suceava
SUPMH Studia Universitatis "Petru Maior". Historia. Târgu Mureş
SV Studii vâlcene. Forumul Cultural al Râmnicului. Râmnicu Vâlcea
Századok Századok. A Magyar Történelmi Társulat folyóirta. Budapest
Tabor Tabor. Revistă lunară de cultură şi spiritualitate românească. Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului. Cluj-Napoca
TBG Temeswarer Beiträge zur Germanistik. Germanistik-Lehrstuhl der West-Universität Temeswar.
Timişoara
TD Thraco-Dacica. Academia Română. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti
TE Teologie şi educaŃie la Dunărea de Jos. Arhiepiscopia Dunării de Jos. Universitatea "Dunărea de Jos".
Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie. GalaŃi
Tezaur B Tezaur. Revista SocietăŃii de ŞtiinŃe Istorice. Filiala Buzău. Buzău
Tibiscum Tibiscum. Arheologie-Istorie. Muzeul JudeŃean de Etnografie şi al Regimentului de GraniŃă Caransebeş
TN Transsylvania Nostra: built heritage. Patrimoniu construit. Épitett. Örökség. Cluj-Napoca
Tomis Tomis. Revistă de cultură a Consiliului judeŃean ConstanŃa
TR Telegraful român. Foaie editată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Sibiului. Sibiu
Trans R Transylvanian review. Romanian Cultural Institute. Center for Transylvanian Studies. Cluj-Napoca
Transilvania Transilvania. Revistă lunară de cultură. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. Sibiu
Tribuna Tribuna. Săptămânal de cultură. Cluj-Napoca
Trivium Trivium. Revistă de gândire simbolică. Institutul de studii şi cercetări simbolice. Iaşi
TS Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal "Ioan Raica". Sebeş
Turul Turul. A magyar heraldikai és genealogiai Társaság közlönye. Budapest
Urbs Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. Budapest
VJHS Valahian Journal of Historical Studies. Universitatea "Valahia". Târgovişte
VR ViaŃa românească. Uniunea Scriitorilor din România. Bucureşti
Zargidava Zargidava. Revistă de istorie. Societatea de ŞtiinŃe Istorice din România. Filiala Bacău. FundaŃia
cultural-ştiinŃifică "Iulian Antonescu". Bacău
Ziridava Ziridava. Muzeul JudeŃean Arad

XVII
XVIII
A. PROBLEME GENERALE

I. Istoriografie, istorici

1. ISTORIOGRAFIE
a. GENERALITĂłI
1. Baron, Mircea. ConsideraŃii asupra istoriografiei mineritului centuries. An overview. AMN Hist., 2012, 49, p. 92-104.
carbonifer din Valea Jiului de până la sfârşitul anilor '40 ai secolului 12. Hermann, Gusztáv Mihály. Helytörténet és világtörténet
al XX-lea (Considerations on the coal mining historiography in (Local and world history). Székelyudvarhely, Hargita Megyei
Valea jiului up to the late 40s of the twentieth century). In: Studii Hagyományırzési Forrásközpont : Udvarhelyszék Kulturális
de istorie a Transilvaniei. Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr Egyesület, 2012, 128 p.
la 70 de ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, p. 442-461. 13. Oros, Ioan Maria. Glose la un... Glosar. ConsideraŃii privind
2. Berindei, Dan. Les Roumains et l'Empire Ottoman en tant necesitatea înnoirii discursului istoriografic asupra cărŃii şi lecurii
que continuateur de la Nouvelle Rome. MSŞIA, 2012, 36, p. 48-52. (Glosses in a... Glossary. Considerations on the need of renewing
3. Bocşan, HoraŃiu. Istoriografia problemei şi consideraŃii historiographical discourse on books and reading). In: Studii de
metodologice privind instituŃiile ecleziastice ortodoxe din Crişana istorie a Transilvaniei. Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 70 de ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, p. 494-507.
(Historiography of the issue and methodological aspects regarding 14. Oros, Ioan Maria. Istoriografia cărŃii româneşti vechi din
the Orthodox ecclesiastic institutions in Crişana at the end of the Transilvania (de la începuturi până la 1948) (Historiography of old
19th c. and the beginning of the 20th c.). In: Istoriografie, cultură Romanian books from Transylvania (from the beginnings to 1948).
şi politică în vestul României. In Honorem Viorel Faur, Oradea, PrefaŃă de Iacob Mârza. Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, 134 p.
2011, p. 175-187. 15. Pecican, Ovidiu. Avalon. Întâmpinări istoriografice
4. Câmpeanu, Remus. Istoriografia din România în anii 2008- (Avalon. Historiographic issues). Cluj-Napoca, CA Publishing,
2010. ContribuŃii bibliografice (Romanian historiography during 2011, 277 p.
2008-2010. Bibliographic contributions). In: Şcoala Ardeleană. 16. Pecican, Ovidiu. Pâlnia şi burduful. Teorie şi practică în
Anuar. Vol. 5, Oradea, 2011, p. 8-16. istoriografie. Texte escortă, articole şi polemici (Funnel and bottle.
5. Ceauşu, Mihai-Ştefan. ConsideraŃii privitoare la cercetarea Theory and practice in historiography. Accompaning texts,
istoriei Bucovinei în spaŃiul românesc (Considerations on the articles and polemics). Cluj-Napoca, CA Publishing, 2011, 227 p.
history research of Bukovina in Romania). ANB, 2012, 19, nr. 2, 17. Pecican, Ovidiu. Ştefan Pascu and the historiography of
p. 487-492. Ceauşescu's dictatorship. AIGS, 2012, 15, p. 68-89.
6. Dinu, Tudor. InfluenŃa poeziei lui Stavrinos asupra 18. Purici, Ştefan. Istoriografia Bucovinei: continuitate versus
cronicilor medievale româneşti şi asupra Istoriei românilor supt schimbare (Historiography of Bukovina: continuity versus
Mihai Viteazul de Nicolae Bălcescu (Influence of Stavrinos's change). ANB, 2012, 19, nr. 2, p. 497-504.
poetry on the Romanian medieval chronicles and on the "Istoria 19. Rotman, Liviu. PriorităŃi în istoriografia evreilor din
românilor supt Mihai Viteazul" by Nicolae Bălcescu). In: România (Priorities in the historiography of the Romanian Jews).
Ingenium et ars. Talent şi meşteşug. Studia in honorem Marianae In: Noi perspective în istoriografia evreilor din România,
BăluŃă-Skultéty, Bucureşti, 2012, p. 183-192. Bucureşti, 2010, p. 15-22.
7. Dinulescu, ConstanŃiu. Epoca modernă timpurie/ 20. Sigmirean, Cornel. Histoire des elites. Perspectives
premodernitatea - delimitări conceptuale şi dezbateri istoriografice historiographiques. AIGS, 2012, 15, p. 90-112.
(Early modern age/premodernity: conceptual delimitations and 21. Tatay, Anca Elisabeta. Istoriografia cărŃii româneşti vechi
historiographical debates). Historica., 2012, 10, nr. 1, p. 101-105. tipărite la Buda (1780-1830) (Historiography of old Romanian
8. Faur, Antonio. ASTRA. Repere istorografice. Cercetări cu books in Buda (1780-1830). Libraria, 2012, nr. 11, p. 73-91.
privire la activitatea ei în Bihor (1898-1948) (ASTRA. 22. Teodor, Corina. Le maschere della storia: storiografia
Historiographical references. Research on its activity in Bihor ecclesiastica della Transilvania. Riassunto degli ultimi due
county (1898-1948). In: AsociaŃionism şi naŃionalism cultural în decenni. AIGS, 2012, 15, p. 5-22.
secolele XIX-XX, Cluj-Napoca, 2011, p. 141-149. 23. Vieru, Paul-Narcis. Istoricul cercetărilor asupra utilizării
9. Gross, Lidia; MândruŃ, Stelian. Literatura istorică apelor din Moldova (Historical researches about the utilize of
maghiară inter- şi postbelică în percepŃie instituŃionalizată clujeană waters from Moldavia). AMS, 2012, 11, p. 333-341.
(1921-1948) (Inter- and post-war Hungarian historical literature in
the view of Cluj institutions (1921-1948). In: România comunistă: Lucrări apărute în străinătate
istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, 2012, p. 11-18.
10. Gyémánt, Ladislau. Evreii în istoriografia română şi 24. Felea, Alina. Epitaful în istoriografia românească, rusă,
maghiară (The Jews in Romanian and Hungarian historiography). poloneză şi lituaniană (Epitaphs in Romanian, Russian, Polish and
In: Istorie şi memorie evreiască. Volum omagial dedicat doamnei Lithuanian historiography). ProMemoria, 2012, 2, nr. 3, p. 113-128.
dr. Lya Benjamin, Bucureşti, 2011, p. 208-215. 25. Frunchak, Svetlana. Studying the land, contesting the land:
11. Hasan, Marciana. The Western and the Romanian a select historiographic guide to modern Bukovina. Pittsburgh,
historiography of the medieval costume from fourteenth-fifteenth Center For Russian and East European Studies, 2011.

1
b. VECHE

26. Spânu, Daniel. Dezbaterea necropolei din secolele II-III de Lucrări apărute în străinătate
la Poieneşti în istoriografia românească (Debates on the 2nd-3rd c.
necropolis from Poieneşti in Romanian historiography). In: 27. Visky, Zsolt. "Dacia... diuturno bello Decibali viris fuerat
Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea exhausta." Alföldi András és a daciai kontinuitás (Alföldi András
Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, p. 153-170. and the question of Daco-Romanian continuity). AT-B, 2012, 56,
nr. 2, p. 233-255.

c. MEDIEVALĂ ŞI PREMODERNĂ
28. Dumitran, Daniel. Formen der identität im Siebenbürgen Reflections after another reading). In: Pe urmele trecutului.
(XVIII. jahrhunderts). Einleitung zur kritik der darstellung der Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2009, p.
nichtunierten rumänen in der geschichtsschreibnung. AIGS, 2012, 375-384.
15, p. 23-55.
29. Iancu, Andreea-Roxana. Le prince, le sultan et le sujet: une Lucrări apărute în străinătate
question d'autorité. Bref parcours historiographique. RI, 2012, 23,
nr. 5-6, p. 531-543. 34. Eşanu, Andrei; Eşanu, Valentina. Cronografia slavo-
30. Lascu, Stoica. Romanitatea balcanică în viziunea Şcolii moldovenească din sec. XV-XVI. Încercare de demolare a unui
Ardelene (Balkan romanity in the view of the Şcoala Ardeleană). stereotip istoriografic (Slavic-Moldavian chronography in the
In: Studii de istorie. Vol. 1, Brăila, 2012, p. 45-100. 15th-16th centuries. An attempt to deconstruct a historiographical
31. Szıcs, Tibor. Nándorfehérvár hıse: Dugovics Titusz (A stereotype). In: Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept,
medieval hero: Titusz Dugovics). Korunk, 2012, 23, nr. 3, p. 13-20. Chişinău, 2012, p. 34-41.
32. Şincan, Anca. Continuing the historiographical battle: the 35. Seres, István. A "Szatmári békesség" és írója. Adatok
Orthodox and Greek Catholic rewriting their history in post- Pulyai János életéhez ("The peace of Szatmár" and its writer.
communism. RI, 2012, 23, nr. 5-6, p. 609-618. Remarks on the life of János Pulyai). Századok, 2012, 146, nr. 4,
33. Toderaşcu, Ion. Istoriografie şi înfăptuiri culturale. ReflecŃii p. 913-935.
după o altă lectură (Historiography and cultural achievements.

d. MODERNĂ
36. Bogdan, Doru. Istoriografia Preparandiei din Arad (1818- 38. Felea, Alina. The theme of forgiveness in testaments and
1912) (Historiography of the pedagogical high school in Arad epitaphs in Romanian countries, Rzeczpospolita and the Russian
(1818-1912). In: AdministraŃie românească arădeană. Studii şi Empire (XVIIIth century - early XIXth century). CCS, 2011, 17,
comunicări. Vol. 4, Arad, 2012, p. 122-197. nr. 2, p. 177-184.
37. Dragnev, Demir. Modernitatea timpurie europeană şi łările 39. Schwarz, Adi HoraŃiu. "Chestiunea evreiască" în România
Române (constatări istoriografice) (Early European modernity and (1876-1914). Repere istoriografice ("Jewish question" in Romania
the Romanian Principalities (historiographical notes). In: In (1876-1914). Historiographical references). AUC ist., 2012, 17, nr.
honorem Alexandru Moşanu, Cluj-Napoca, 2012, p. 159-172. 2, p. 173-185.

e. CONTEMPORANĂ
40. Abraham, Florin. Istoriografie şi memorie socială în between science of history and a history-indictment). A tot., 2012,
România după 1989 (Historiography and social memory in 20, nr. 1-2, p. 242-254.
Romania after 1989). AIICN, 2012, 51, p. 142-172. 45. Berindei, Dan. L'Ecole de Rome et le développement de
41. Andreescu, Mihail. Istoriografia RevoluŃiei din Decembrie l'historiographie roumaine pendant l'entre-deux-guerres. MSŞIA,
1989 (The historiography of the Revolution of December 1989). 2012, 36, p. 79-85.
CR, 2009, nr. 5, p. 24-28. 46. Both, Noémi Zsuzsanna. Magyar honfoglalás a kortárs
42. Andreescu, Mihail. Repere istoriografice privind RevoluŃia magyar és román történetírásban (Historical narratives of the
din decembrie 1989 (Historiographic marks regarding the Hungarian conquest). Korunk, 2012, 23, nr. 1, p. 77-83.
Revolution of December 1989). In: EvoluŃii politice în Europa 47. Buzatu, Gheorghe. Războiul sfânt al României (1941-
(1989-2009), Timişoara, 2011, p. 45-75. 1944). Surse şi probleme (The holy war of Romania (1941-1944).
43. András, Vajda. Specialiştii locali ai istoriei: istoria despre Sources and questions). In: Omagiu istoricului militar comandor (r)
noi (Local specialists of history: history about us). ASER, 2011, nr. prof. univ. dr. Jipa Rotaru la 70 de ani, Bucureşti, 2011, p. 134-152.
7, p. 129-136. 48. Capotescu, Cristian. Transformare şi memorie în istorio-
44. Banu, Florian. Discursul istoric contemporan între ştiinŃa grafia revoluŃionară: România după 20 de ani de la începutul demo-
istoriei şi istoria-rechizitoriu (Contemporary historical discourse: craŃiei (Change and memory in the revolutionary historiography:

2
Romania 20 years since the beginning of democracy). In: EvoluŃii (Începutul secolului al XX-lea) (The New World in Romanian
politice în Europa (1989-2009), Timişoara, 2011, p. 174-180. writings (the beginning of the 20th c.). RRA, 2011, nr. 21, p. 280-294.
49. Catalan, Gabriel. Istoriografia română sub impactul 65. Miron, Greta Monica. Historiographical discourses. The
modelului sovietic (1947-1955) (Romanian historiography under Uniate Church from the 18th century. Transylvania in historical
Soviet model influence (1947-1955). AIICCR, 2009, 4, p. 19-38. writings after 1989. Brukenthalia, 2012, nr. 2, p. 213-225.
50. Ciobotea, Dinică. Aniversarea a 125 ani de la evenimentele 66. Moisa, Gabriel. The alienation of history in Romania during
din 1821 şi începuturile istoriografiei marxiste în România Nicolae Ceausescu's regime. AUO ist. arh., 2012, 22, p. 169-177.
(Celebrating 125 years since the events of 1821 and the beginning 67. Moisa, Gabriel. IndependenŃa României (1877-1878), parte
of Marxist historiography in Romania). In: MehedinŃi, Istorie, a "Crizei Orientale", sub lupa cenzurii comuniste la un secol de la
Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. înfăptuire (Romanian independence (1877-1878) as part of the
452-357. "Oriental crisis" under the scrutiny of communist censorship a
51. Ciută, Jean. Unitatea statală - deziderat obiectiv şi necesar century from its achievement). In: Stat şi societate în Europa. Vol.
(State unity - an objective and necessary goal). Carpica, 2012, 41, 2, Craiova, 2010, p. 127-141.
p. 129-132. 68. Moisa, Gabriel. Istoriografie şi politică în România
52. Faur, Antonio. Incursiune în istoriografia acŃiunilor de salvare comunistă sau despre instrumentalizarea istoriei. Câteva studii de
a evreilor (1944) din Transilvania şi Ungaria (1997-2001) (The caz (Historiography and politics in communist Romania or about
actions of Jews' rescuing (1944) in Transylvania and Hungary history instrumentalization. Some case studies). In: România
(1997-2001) - historiographic insights). In: InterferenŃe culturale. comunistă: istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, 2012, p. 144-194.
Studia in honorem Aurel Chiriac, Oradea, 2012, p. 245-251. 69. Moldovan, Grigore Claudiu. Sovietization of historiography
53. Faur, Antonio. Organizarea unor acŃiuni de salvare (în anul during cultural stalinism. New perspectives. AIICN, 2012, 51, p.
1944) a evreilor din Ungaria şi Transilvania de Nord. ContribuŃii 173-187.
istoriografice (1990-1994) (The organization of some rescue 70. Nicoară, Toader. InovaŃie şi schimbare în istoriografia
actions (in 1944) of Jews from Hungary and Northern română de azi (1990-2012) (Innovation and change in present
Transylvania. Historiographic contributions (1990-1994). AB, Romanian historiography (1990-2012). AIGS, 2012, 15, p. 113-127.
2012, 20, p. 409-416. 71. Nistor, Paul. Politica externă a României comuniste în anii
54. Gräf, Rudolf. Despre istoriografia societăŃii StEG şi a '50. O abordare istoriografică (Foreign policy in communist
industriei montanistice din Banat (About the historiography of the Romania during the 50s. Historiographical approach). AIIX, 2012,
StEG company and the mining industry in Banat). In: Itinerarii 49, p. 349-362.
istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan, Cluj- 72. Pop, Ioan Aurel. DirecŃii şi tendinŃe ale istoriografiei
Napoca, 2011, p. 421-434. române contemporane (Directions and trends of contemporary
55. Hariton, Silviu. Istoriografie şi transfer cultural: recepŃia Romanian historiography). In: Istoriografie, cultură şi politică în
Annalelor în România (Historiography and cultural transfer: vestul României. In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2011, p. 25-42.
acceptance of the Annuals in Romania). In: Armele Atenei, 73. *** România comunistă: istorie şi istoriografie. Analize
Bucureşti, 2012, p. 431-448. istorice (Communist Romania: history and historiography.
56. Iacob, Bogdan. Co-option and control: The changing profile Historical surveys). Volum coordonat de Ovidiu Pecican. Cluj-
of the historical front in communist Romania at the end of the Napoca, Limes, 2012, 292 p.
fifties. HCE, 2011, 2, p. 197-226. 74. Romînaşu, Radu. Post-revolutionary historiography
57. Lascu, Stoica. The paradigmatic polyvalence of Romanian considerations regarding the Romanian interwar cultural
historiography. Past and present - themes, authors, orientations. associationalism in Bihor county. AUO ist. arh., 2011, 21, p. 204-210.
Trans R, 2012, 21, nr. Supliment 4, p. 357-390. 75. Senciuc, Olivia. Istoriografia românească a alimentaŃiei: gene-
58. László, Attila. Történetírás: tudomány és/vagy politika - ză, surse documentare, direcŃii şi metode de cercetare (Romanian
Gondolatok egy cikk margójára (Historiography - science and/or historiography of diet: genesis, documentary sources, research
politics - Thoughts on this matter). S-KF, 2012, 16, nr. 12, p. 112-119. directions and methods). CI, 2011-2012, 30-31, p. 65-81.
59. Lupşor, Andreea. Carol I, la judecata istoricilor comunişti 76. Shafir, Michael. Istorie, memorie şi mit în martirologia
(Carol I in the judgment of communist historians). Historia., 2012, competitivă Holocaust-Gulag (History, memory and myth in the
12, nr. 128, p. 44-47. Holocaust-Gulag competitive martyrology). In: Miturile politice în
60. MândruŃ, Stelian. Destinul unei instituŃii (The fate of an România contemporană, Iaşi, 2012, p. 297-357.
institution). In: România comunistă: istorie şi istoriografie, Cluj- 77. Stoica, Stan. Istoriografia românească între imperativele
Napoca, 2012, p. 19-29. ideologice şi rigorile profesionale. 1953-1965 (Romanian
61. Mârza, Daniela. Les institutions dans l'historiographie historiography between ideological imperatives and professional
roumaine. Ouvrages parus pendant les deux dernières décennies rigors). Cuvânt înainte Dan Berindei. Bucureşti, Meronia, 2012,
dans des langues de circulation internationale. Trans R, 2012, 21, 335 p.
nr. 3, p. 127-134. 78. Suveică, Svetlana. Modernizarea Basarabiei în context
62. Mârza, Radu. Istoria românilor, istoria slovacilor - o privire general românesc. Repere istoriografice (Modernization of
comparată (Romanian history, Slovak history - a comparison). Bessarabia in a general Romanian context. Historiographical
Romanoslavica, 2012, 48, nr. 1, p. 267-284. marks). In: Clipe de viaŃă. Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei la 75 de
63. Mihalache, Andi. Putere, ideologie, epistemă: rescrierea ani, Ploieşti, 2011, p. 159-178.
trecutului şi reeducarea istoricilor în anii "democraŃiei populare" 79. Topor, Claudiu-Lucian. Avatarurile istoriografice ale
(Power, ideology, episteme: rewriting the past and historians' re- "marelui război". Pespectiva românească: de la anii stalinismului
education in the years of "popular democracy"). In: România la căderea comunismului (Historiographical avatars of the "great
comunistă: istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, 2012, p. 73-143. war". Romanian perspectives: from the years of Stalinism to the
64. Mihăilă, Ramona. Lumea Nouă în scrierile româneşti fall of communism). In: Arheologie şi istorie în spaŃiul carpato-

3
balcanic, Târgovişte, 2011, p. 469-477. memoriei 2008, Bucureşti, 2009, p. 147-171.
80. łoca, Vlad. Monografii de artist realizate de colaboratorii 84. Zub, Alexandru. Ideologie şi rigoare în istoriografia
lui George Oprescu în perioada interbelică (Artist monographs românească postbelică (Ideology and rigour in postwar Romanian
made by the collaborators of George Oprescu in the interwar historiography). In: Studii de istorie. Vol. 1, Brăila, 2012, p. 467-
period). Studia hi. a., 2010, 55, nr. 1, p. 87-94. 473.
81. łoca, Vlad. Old Romanian art in Virgil Vătăşanu's works
between the two wars and his choice of method. Studia so., 2012, Lucrări apărute în străinătate
57, nr. 1, p. 113-123.
82. Zub, Alexandru. "1989" după douăzeci de ani. Note 85. Posch, Eva. Kontextualisierung als ein Problembereich der
istoriografice ("1989" after twenty years. Historiographic notes). touristischen Historiographie. Eine Analyse aktueller touristischer
In: Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Medien aus Sibiu/Hermannstadt. DC, 2012, 6, nr. 53, p. 291-314.
Cluj-Napoca, 2009, p. 715-720. 86. łoca, Vlad-Vasile. Art historical discourse in Romania:
83. Zub, Alexandru. Continuitate şi înnoire în discursul istoric 1919-1947. Budapest, L'Harmattan, 2011, 206 p.
(Continuity and innovation in historical discourse). In: Şcoala

2. VIAłA ŞTIINłIFICĂ
87. *** Activitatea ştiinŃifică la Institutul de Istorie "George sources (1920-2010). In: Activitatea ştiinŃifică la Institutul de Istorie
BariŃiu" din Cluj-Napoca. Comunicările prezentate la "George BariŃiu" din Cluj-Napoca, Bucureşti, 2011, p. 37-47.
Simpozionul ştiinŃific "90 de ani de existenŃă a Institutului de 95. Edroiu, Nicolae. Istoricul publicării izvoarelor istorice
Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea referitoare la Răscoala lui Horea (1784) sub egida Institutului de
istorică din România" organizat în cadrul "Zilelor Academice Istorie din Cluj (History of the publication of the historical sources
Clujene" (Cluj-Napoca, 1-2 iunie 2010) (The scientific activity at referring to the Revolt of Horea (1784) under the patronage of the
the "George BariŃiu" Institute of History in Cluj-Napoca. The Institute of History in Cluj). In: Activitatea ştiinŃifică la Institutul
proceedings of the scientific symposium "90 years of activity at de Istorie "George BariŃiu" din Cluj-Napoca, Bucureşti, 2011, p.
the Institute of History in Cluj-Napoca. 1920-2010. The place of 85-95.
the institute in the historical research from Romania" organized 96. Faur, Antonio. Istoricul constituirii Centrului de Cercetare a
within the "Academic Days in Cluj-Napoca" (Cluj-Napoca, June Istoriei Evreilor "Eva Heyman" (demersuri organizatorice,
1-2, 2010). Volum îngrijit de Nicolae Edroiu. Bucureşti, Editura documente de constituire şi ecouri în presa locală) (History of the
Enciclopedică, 2011, 240 p. creation of the Research Center of Jewish History "Eva Heyman"
88. Andea, Susana. Din istoricul Colectivului de Istorie medie (organizational steps, foundation documents and echoes in the
al Institutului. Realizări şi perspective (From the history of the local press). Oradea, Editura Muzeului łări Crişurilor, 2012, 128 p.
Middle Age History Team of the Institute. Achievement and 97. Hristodol, Gheorghe. Din istoricul elaborării unei mari
perspective). In: Activitatea ştiinŃifică la Institutul de Istorie lucrări: Bibliografia Istorică a României (From the history of
"George BariŃiu" din Cluj-Napoca, Bucureşti, 2011, p. 59-77. elaborating a great work: The Bibliography of Romanian History).
89. Balog, Iosif Marin. ColecŃia de documente "RevoluŃia de la In: Activitatea ştiinŃifică la Institutul de Istorie "George BariŃiu"
1848-1849 în Transilvania". Antecedente şi realizări (The din Cluj-Napoca, Bucureşti, 2011, p. 150-165.
collection of documents "The Revolution of 1848-1849 in 98. Iancu, Gheorghe. Sectorul de Istorie contemporană. Unitate
Transylvania". Case history and achievements). In: Activitatea în diversitate (1918-2010) (The department of contemporary
ştiinŃifică la Institutul de Istorie "George BariŃiu" din Cluj-Napoca, history. Unity in diversity (1918-2010). In: Activitatea ştiinŃifică la
Bucureşti, 2011, p. 96-107. Institutul de Istorie "George BariŃiu" din Cluj-Napoca, Bucureşti,
90. Câmpeanu, Remus. Editarea ConscripŃiei fiscale a 2011, p. 135-149.
Transilvaniei din 1750. Istoric şi perspective (Publishing the fiscal 99. MândruŃ, Stelian. "Centrul de Studii şi Cercetări Privitoare
Conscription of 1750 in Transylvania. History and perspective). la Transilvania" versus "Erdélyi Tudományos Intézet" (1940-
In: Activitatea ştiinŃifică la Institutul de Istorie "George BariŃiu" 1948). In: Studii de istorie. Vol. 1, Brăila, 2012, p. 443-463.
din Cluj-Napoca, Bucureşti, 2011, p. 78-84. 100. Mureşanu, Camil. Institutul de Istorie din Cluj între anii
91. Costea, IonuŃ. Introduction. Trans R, 2012, 21, nr. 1945-1949 (The Institute of History in Cluj between 1945-1949).
Supliment 3, p. 261-266. In: Activitatea ştiinŃifică la Institutul de Istorie "George BariŃiu"
92. *** Cursurile de vară ale UniversităŃii Nicolae Iorga. Vălenii din Cluj-Napoca, Bucureşti, 2011, p. 47-52.
de Munte. EdiŃia 2010 (Summer school of the University Nicolae 101. NeamŃu, Gelu. Colectivul de editare a documentelor
Iorga. Vălenii de Munte. 2010 edition). Cronică selectivă de referitoare la RevoluŃia din 1848 din Transilvania. Pagini din
Constantin Manolache. Ploieşti, Libertas, 2011, 192 p. trecut şi prezent (Editing team of the documents referring to the
93. Edroiu, Nicolae. Cea de-a XXI-a reuniune a Comisiei Mixte Revolution of 1848 in Transylvania. Pages of history and present).
de Istorie Româno-Ungare (The twenty-first meeting of the In: Activitatea ştiinŃifică la Institutul de Istorie "George BariŃiu"
Romanian-Hungarian Joint Commission of History). Academica, din Cluj-Napoca, Bucureşti, 2011, p. 108-116.
2012, 22, nr. 10, p. 60-61. 102. Olaru, Marian. Istoricul unui proiect cultural şi ştiinŃific. 15
94. Edroiu, Nicolae. ContribuŃia Institutului de Istorie din Cluj ani de la înfiinŃarea Centrului pentru Studierea problemelor
la publicarea izvoarelor istorice (1920-2010) (The contribution of Bucovinei (The history of a cultural and scientific project. 15
the Institute of History in Cluj to the publication of historical years since the foundation of the Center for the Study of

4
Bukovinian issues). ANB, 2012, 19, nr. 2, p. 453-472. "Bucovina" al Academiei Române din 2011 (The scientific
103. RăduŃiu, Aurel. Din istoria Institutului de Istorie din Cluj. manifestations of the "Bucovina" Institute of the Romanian
Anul 1948 (From the history of the Institute of history in Cluj. Academy in 2011). ANB, 2012, 19, nr. 1, p. 317-327.
Year 1948). In: Activitatea ştiinŃifică la Institutul de Istorie 106. Suciu, Dumitru. Colectivul de editarea a documentelor
"George BariŃiu" din Cluj-Napoca, Bucureşti, 2011, p. 53-58. privind mişcarea naŃională a românilor din Transilvania. 1849-
104. Schipor, Bogdan-Alexandru; Chelcu, Cătălina Elena. 1918. Scurt istoric (The editing team of the documents regarding
Activitatea Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" în anul 2011 the Transylvanian Romanians' national movement. 1849-1918.
(Report on the activity of the "A. D. Xenopol" Institute of History Brief history). In: Activitatea ştiinŃifică la Institutul de Istorie
in 2011). AIIX, 2012, 49, p. 474-488. "George BariŃiu" din Cluj-Napoca, Bucureşti, 2011, p. 121-134.
105. Schipor, Vasile I. Manifestările ştiinŃifice ale Institutului

3. PERCEPłIA ISTORIEI ROMÂNIEI ÎN ISTORIOGRAFIA STRĂINĂ


107. Anghelova, Anna. łara Românească şi Moldova prin 2012, 26, p. 156-159.
prisma unui istoriograf bulgar din secolul al XIX-lea. Spiridon 111. Spinei, Victor. Mongolii şi românii în sinteza de istorie
Nikolaevici Palauzov (1818-1872) (Romanian Principalities and ecleziastică a lui Tholomeus din Lucca (The Mongols and the
Moldavia in the view of a nineteenth century Bulgarian Romanians in the synthesis of ecclesiastic history of Bartholomew
historiographer. Spiridon Nikolaevici Palauzov (1818-1872). of Lucca). Iaşi, Editura UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza",
RRIC, 2011, 8, nr. 8, p. 65-69. 2012, 291 p.
108. Câmpeanu, Remus. Biserica Unită din Transilvania şi 112. Teodorescu, Dorin. O carte rară şi contextul istoric al
relaŃiile ei cu Arhiepiscopia de Esztergom la începuturile unirii editării ei (A rare book and the historical context of its publishing).
religioase, în lumina cercetărilor recente ale FundaŃiei Pro Oriente In: Destin de istoric. In honorem Dinu C. Giurescu, Târgovişte,
(The Transylvanian Unite Church and its relationships with 2012, p. 209-214.
Esztergom Arhibishop from the beginning of the religious union, 113. Teoteoi, Tudor. Românii, antroponime şi toponime
in the light of the recent research of the Pro Oriente Foundation). româneşti în textele ultimilor istorici bizantini (The Romanians,
AIICN, 2012, 51, p. 103-111. Romanian personal names and toponyms in the texts of the last
109. Damian, Iulian Mihai. Romanitatea românilor şi idea de Byzantine historians). In: Identitate, etnicitate, limbă în sud-estul
virtus romana în tratatul de cruciadă al umanistului Lampo Birago Europei, Bucureşti, 2011, p. 19-40.
(circa 1454) (Romanity of the Romanians and the virtus romana
idea in the crusade treaty of humanist Lampo Birago (around Lucrări apărute în străinătate
1454). In: Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 114. Várkonyi, Ágnes R. Végig nem vitt viták. A Szatmári béke
de ani, Cluj-Napoca, 2009, p. 139-149. a történetírásban (Unsettled disputes. The peace of Szatmár in
110. MărculeŃ, Vasile. InformaŃii despre teritoriile de la Dunărea historiography). Századok, 2012, 146, nr. 4, p. 763-797.
de Jos cuprinse în cronica lui Mihail Attaleiates (Some notes on
Lower Danube territories in Mihail Attaleiates's chronicle). RB,

4. ISTORICI
115. Ardelean, Laura. RelaŃiile ştiinŃifice dintre arheologul mit (Hasdeu and Iorga: traditional culture and civilization.
Sándor Frenczi şi savantul Vasile Pârvan (The scientific Mythological reprezentations: esotery, magic and myth). Ploieşti,
relationships between archaeologist Sándor Frenczi and scholar Premier, 2012, 323 p.
Vasile Pârvan). In: InterferenŃe culturale. Studia in honorem Aurel 120. Trofin, Liliana. Raportul dintre simbol şi hierofanie în
Chiriac, Oradea, 2012, p. 93-96. opera cronicarilor moldoveni (Relationship between "symbol" and
116. Joldoş, Laura-Crina. PersonalităŃi marcante în învăŃămân- "hierophany" in Moldavian chroniclers' work). AANB, 2012, 7, p.
tul românesc în preajma anului 1848 - Nicolae Bălcescu, Simion 19-24.
BărnuŃiu, Mihail Kogălniceanu (Outstanding personalities of 121. Vulpe, Ilie. Doi istorici şi arhivişti vâlceni rămaşi în
Romanian education around 1848 - Nicolae Bălcescu, Simion memoria urmaşilor (Two historians and archivists of Vâlcea in the
BărnuŃiu, Mihail Kogălniceanu). In: Culegere de lucrări susŃinute memory of their descendants). Oltenia-SDC, 2011, 15, nr. 1-2, p.
în cadrul simpozionului "Oameni şi fapte în sprijinul 26-32.
învăŃământului românesc", Oradea, 2011, p. 46-48.
117. Mitrea, Ioan. În descendenŃa lui Pârvan (The descendants of AGRIGOROAIEI, ION (n. 1936)
Pârvan). Bacău, Babel, 2012, 338 p.
118. Pleşa, Liviu. Metode repesive folosite de Securitate pentru 122. *** Clipe de viaŃă. Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei la 75
controlul istoricilor clujeni (1945-1965) (Repressive methods used de ani (Glimpses of life. Professor Ion Agrigoroaiei, PhD, at the
by the Securitate to control the historians of Cluj (1945-1965). age of 75). Volum coordonat de Cătălin Turliuc, Gavriil Preda,
AIICCR, 2009, 4, p. 39-57. Ilie Manole. Ploieşti, Karta-Graphic, 2011, 369 p.
119. Rusu-Togan, Gherasim. Haşdeu şi Iorga: cultură şi 123. *** [Ion Agrigoroaiei]. In: Clipe de viaŃă. Prof. univ. dr.
civilizaŃie tradiŃională. Reprezentări mitologice: ezoterism, magie, Ion Agrigoroaiei la 75 de ani, Ploieşti, 2011, p. 11-40.

5
ANTONESCU, IULIAN (1932-1991) trade issues addressed by the Transylvanian politician and deputy
George BariŃiu in the Parliament of Vienna between 1863-1865).
124. Mitrea, Ioan. Iulian Antonescu (1932-1991). Un spirit ales Academica, 2012, 22, nr. 8-9, p. 71-77.
al culturii româneşti (Iulian Antonescu (1932-1991). A remarkable 139. Nazare, Daniel. George BariŃiu şi Societatea Academică
spirit of Romanian culture). Carpica, 2012, 41, p. 16-22. Română (George BariŃiu and the Romanian Academy). ASTRA B,
2012, 3, nr. 1-2, p. 106-109.
ANTONESCU, TEOHARI (1866-1910) 140. NeamŃu, Gelu. George BariŃiu. Gazetele şi procesele sale
politice... (George BariŃiu. His journals and political trials...). Cluj-
125. Antonescu, Teohari. Scrieri arheologice uitate (Forgotten Napoca, Argonaut, 2011, 253 p.
archaeological writings). EdiŃie concepută şi realizată de Emil 141. NeamŃu, Gelu. Implicarea lui George BariŃiu în
Păunescu, Dimitrie Ovidiu Boldur. Giurgiu, Pelican, 2011, 139 p. sărbătorirea Centenarului lui Horea (1784-1884) (George BariŃiu's
involvement in celebrating Horea's centennial (1784-1884). In: Pe
ARICESCU, CONSTANTIN D. (1823-1886) urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-
Napoca, 2009, p. 517-526.
126. Tomescu, Doina; Velicu, Raluca. Constantin D. 142. Rusu, Dorina N. Un reprezentant de seamă al Academiei
Aricescu, o viaŃă închinată culturii româneşti (Constantin D. Române: George BariŃiu (An outstanding representative of the
Aricescu. A life devoted to Romanian culture). MN, 2012, 24, p. Romanian Academy: George BariŃiu). In: Pe urmele trecutului.
101-108. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2009, p.
504-515.
BABEŞ, MIRCEA (n. 1941) 143. Turcuş, Veronica. Bibliografia scrierilor istorice ale lui
George BariŃiu. Bicentenar George BariŃiu 1812-2012. La
127. *** Archaeology: making of and practice. Studies in bibliographie des oeuvres historiques de George BariŃiu (1812-
honor of Mircea Babeş at his 70th anniversary. Edited by Despina 1893). Cluj-Napoca, Mega, 2012, 67 p.
Măgureanu; Dragoş Măndescu, Sebastian Matei. Piteşti, Ordessos,
2011, 392 p. BĂLCESCU, NICOLAE (1819-1852)
128. Petolescu, Constantin C. Savantul Mircea Babeş la 70 de
ani (Scholar Mircea Babeş at the age of 70). In: Archaeology: 144. Nestorescu-Bălceşti, Horia. Dosarul Palermo. Cercetări
making of and practice. Studies in honor of Mircea Babeş at his privind aducerea în Ńară a rămăşiŃelor pământeşti ale lui Nicolae
70th anniversary, Piteşti, 2011, p. 15-26. Bălcescu (Palermo file. Researches regarding the repatriation of
Nicolae Bălcescu's earthly remains). Cu o prefaŃă de Radu P.
BARIłIU, GEORGE (1812-1893) Voinea; Un raport ştiinŃific de Dan Berindei, Horia Nestorescu-
Bălceşti; Un studiu antropologic de Cantemir RişcuŃia; Irina Ioana
129. BariŃiu, George. Biografii literare (Literary biographies). RişcuŃia. Bucureşti, Nestor, 2011, 448 p.
EdiŃie îngrijită şi prefaŃă de Ion Buzaşi. Cluj-Napoca, Limes,
2012, 145 p. BĂNESCU, NICOLAE (1878-1971)
130. Acu, Dumitru. George BariŃiu şi AsociaŃiunea Transilvană
(George BariŃiu and AsociaŃiunea Transilvană). Academica, 2012, 145. Savio, Giulia. Gli "Annali" del Caffaro, una copia
22, nr. 6-7, p. 10-13. genovese a Cluj-Napoca. AT, 2011, 21, p. 153-155.
131. Berindei, Dan. Polivalentul BariŃiu (Polyvalent BariŃiu).
Academica, 2012, 22, nr. 6-7, p. 5-7; MSŞIA, 2012, 36, p. 52-57. BĂRNUłIU, SIMION (1808-1864)
132. Buzaşi, Ion. 200 de ani de la naşterea lui George BariŃiu
(200 years since the birth of George BariŃiu). RL, 2012, 44, nr. 27, 146. Ciobanu, Ştefan Silviu. Un precursor al relaŃiilor
p. 10. româno-italiene: Simion BărnuŃiu (Simion BărnuŃiu: a forerunner
133. Buzaşi, Ion. George BariŃiu şi Blajul (George BariŃiu and of the Romanian-Italian relationships). IC, 2012, 4, nr. 39, p. 59-
the town of Blaj). Steaua, 2012, 63, nr. 6, p. 47-49. 61.
134. Edroiu, Nicolae. George BariŃiu (1812-1893), istoric al 147. Isac, IonuŃ. Istorie, filosofie şi cultură în manuscrisele
Transilvaniei (George BariŃiu (1812-1893), a historian of filosofice ale lui Simion BărnuŃiu (History, philosophy and culture
Transylvania). MSŞIA, 2012, 36, p. 48-52. in Simion BărnuŃiu's philosophical manuscripts). In: Pe urmele
135. Edroiu, Nicolae. Simpozionul internaŃional "Bicentenar trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca,
George BariŃiu" ("Bicentenary George BariŃiu" international 2009, p. 449-464.
symposium). Academica, 2012, 22, nr. 6-7, p. 8-9.
136. Luncan, Floare. ContribuŃia lui George BariŃiu la BENJAMIN, LYA (n. 1931)
înfiinŃarea şi dezvoltarea "Astrei" (Contribution of George BariŃiu
to the foundation and development of the Astra). In: Culegere de 148. Ciuciu, Anca. Bibliografie selectivă a studiilor dr. Lya
lucrări susŃinute în cadrul simpozionului "Oameni şi fapte în Benjamin (Selective bibliography of Lya Benjamin PhD's
sprijinul învăŃământului românesc", Oradea, 2011, p. 55-56. studies). In: Istorie şi memorie evreiască. Volum omagial dedicat
137. Marcus, Solomon. George BariŃiu, între ceea ce continuă doamnei dr. Lya Benjamin, Bucureşti, 2011, p. 10-21.
şi ceea ce începe (George BariŃiu, between wht continues and wat 149. Rotman, Liviu. Medalion istoriografic. Lya Benjamin
begins). Academica, 2012, 22, nr. 8-9. (Historiographic medallion. Lya Benjamin). In: Istorie şi memorie
138. Mureşan, Ştefan Sorin. Teme economice şi comerciale evreiască. Volum omagial dedicat doamnei dr. Lya Benjamin,
abordate de omul politic şi deputatul transilvănean George BariŃiu Bucureşti, 2011, p. 22-28.
în Parlamentul de la Viena între anii 1863-1865 (Economic and

6
BERCIU, DUMITRU (1907-1998) şi sinteză istorică (Philosophy of history to Gh. I. Brătianu:
becoming and historical synthesis). Bucureşti, Editura Academiei
150. Păunescu, Emil. Dumitru Berciu şi Albania după 1989 Române, 2012, 299 p.
(Dumitru Berciu and Albania after 1989). CDB, 2011, 1, p. 72-77. 161. Radu, Aurel. Exproprierea moşiei Răteşti, proprietatea
istoricului Gheorghe Brătianu (Răteşti manor expropriation,
BOCŞAN, NICOLAE (n. 1947) property of historian George Brătianu). RIMSC, 2012, 13, p. 177-181.
162. Rădulescu, Mihai Sorin. O scrisoare de la Gheorghe
151. Simina, Victoria; Cârja, Ion. Profesorului Nicolae Brătianu (A letter from Gheorghe Brătianu). RL, 2012, 44, nr. 49,
Bocşan la împlinirea vârstei de 65 de ani (A tribute to professor p. 12-13.
Nicolae Bocşan at 65). Banatica, 2012, 22, p. 12-54. 163. Râpeanu, Valeriu. 115 ani dela naştere - 60 de ani de la
încetarea din viaŃă. Gheorghe I. Brătianu - unul dintre cei mai mari
BOD, PÉTER (1712-1769) istorici ai României (115 years since the birth & 60 years since the
death of Gheorghe I. Brătianu - one of the greatest historians of
152. Bellágh, Rózsa. Bod Péter püspökei a Smirnai Szent Romania). Argesis, 2012, 21, p. 337-340.
Polikárpus címő egyháztörténeti mőben (Bishops in Péter Bod's
church historical work entitled Holy Polycarp of Smyrna). RSz, BUNEA, AUGUSTIN (1857-1909)
2012, 105, nr. 6, p. 599-609.
164. Bunea, Augustin. Din istoria românilor. Episcopul Ioan
BOGDAN, IOAN (1864-1919) InochenŃiu Klein (1728-1751). Ed. a 2-a (From Romanian history.
Bishop Ioan InochenŃiu Klein (1728-1751). 2nd edition). Realizată
153. Nazare, Daniel. Ioan Bogdan - profesor la Universitatea prin confruntarea cu manuscrisul original Ioan Chindriş, Niculina
din Bucureşti (Ioan Bogdan - professor at the University of Iacob. Cluj-Napoca, Napoca Star, 2012, 480 p.
Bucharest). AIIX, 2012, 49, p. 243-264.
CANTACUZINO, CONSTANTIN (1650-1716)
BOIA, LUCIAN (n. 1944)
165. Dumitrache, Petrică. Stolnicul Constantin Cantacuzino -
154. Stancu, Eugen. Lucian Boia and the demythologization figură remarcabilă a începutului diplomaŃiei româneşti (Stolnicul
of the Romanian historical discourse. Intellectual origins, Constantin Cantacuzino - an outstanding figure of the beginning
arguments and critics. AIGS, 2012, 15, p. 56-67. of Romanian diplomacy). In: DiplomaŃie şi destine diplomatice în
lumea românească, Târgovişte, 2011, p. 151-175.
BOICU, LEONID (1931-1997)
CANTEMIR, DIMITRIE (1673-1723)
155. Boicu, Leonid. Scrieri istorice alese (Selected historical
works). EdiŃie şi studiu introductiv de Dumitru Vitcu; Indice de 166. Cantemir, Dimitrie. Istoria creşterilor şi a descreşterilor
persoane de Alexandrina IoniŃă. Iaşi, Casa Editorială Demiurg, curŃii othman[n]ice sau aliothman[n]ice. De la primul început al
2011, 544 p. neamului până în vremurile noastre. Vol. 1: (cărŃile creşterii, I-II).
Ed. a 2-a revizuită (History of increases and decreases of the
BORCEA, LIVIU (1936-2006) Othman or aliothman Court. From the very start of the people
until our times. Vol 1: (books of increase, I-II). 2nd revised
156. *** In memoriam Liviu Borcea (1936-2006) dascăl şi edition). PrefaŃa traducerii româneşti de Virgil Cândea; Traducere
istoric (In memoriam Liviu Borcea (1936-2006) a teacher and a românească şi indice de Dan Sluşanschi. Bucureşti, Paideia, 2012,
historian). Coordonator Pavel Cherescu. Oradea, Editura 608 p.
UniversităŃii din Oradea, 2011, 518 p. 167. Cantemir, Dimitrie. Opera esenŃială (Opus magnum).
157. Voicu, Constantin; Zoica, Iosif; Cipăianu, George; Barbu, Constantin, Antologie. Craiova, Sitech, 2010, 225 p.
Mihoc, Blaga; Ardelean, Florin; Faur, Viorel; Bradu, Mircea. 168. *** Dimitrie Cantemir. Perspective interdisciplinare
[Liviu Borcea]. In: In memoriam Liviu Borcea (1936-2006) (Dimitrie Cantemir. Interdisciplinary perspectives). Coord.
dascăl şi istoric, Oradea, 2011, p. 11-58. Bogdan CreŃu. Iaşi, Institutul European, 2012, 298 p.
169. *** Dimitrie Cantemir - "PrinŃ între filosofi şi filosof
BRANCOVICI, GHEORGHE (1645-1711) între prinŃi". Comunicări prezente la ConferinŃa internaŃională
"Opera lui Dimitrie Cantemir - simbol al convergenŃei
158. ChiŃulescu, Policarp. O carte necunoscută din biblioteca civilizaŃiilor". 21-22 octombrie 2010 (Dimitrie Cantemir: "A
lui Gheorghe Brancovici (1645-1711), descoperită în colecŃiile prince among philosophers and a philosopher among princes".
Bibliotecii Sfântului Sinod (An unknown book in the library of Paperworks presented at the international conference "Dimitrie
George Brancovich (1645-1711) discovered in the collections of Cantemir's works - a symbol of civilizations' convergence. 21-22
the library of the Holy Synod). RRIC, 2011, 8, nr. 8, p. 61-63. October 2010). Coordonatori Ion Ionescu, Viorica Ionaşcu.
Bucureşti, Pro Universitaria, 2011, 309 p; În lb. engleză,
BRĂTIANU, GHEORGHE I. (1898-1953) Bucureşti, Pro Universitaria, 2011, 169 p.
170. *** Dimitrie Cantemir - savant de dimensiune europeană.
159. Ciupercă, Ioan. Gheorghe I. Brătianu în lumina propriei 300 de ani de la plecarea din domnie (Dimitrie Cantemir - an
corespondenŃe (Gheorghe I. Brătianu in the light of his personal erudite of European dimension. 300 years since the elope from the
correspondence). Zargidava., 2012, 11, p. 172-187. throne). Editor coordonator Gheorghe F. Anghelescu. Bucureşti :
160. Popa, Mihai. Filosofia istoriei la Gh. I. Brătianu: devenire Târgovişte, Mica Valahie, 2012, 179 p.

7
171. *** Hieroglife şi animale. Descifrări cantemiriene (Rhetoric and rhetorizing in Istoria ieroglifică). Transilvania,
(Hieroglyphics and animals. Deciphering Cantemir). Pecican, 2012, nr. 2, p. 1-7.
Ovidiu, Volum colectiv coordonat de. Cluj-Napoca, Grinta, 2012, 188. Dănilă, Irina Zamfira. Muzica prinŃului Cantemir -
346 p. rediviva (Prince Cantemir's music - rediviva). In: Dimitrie
172. Afloroaei, Ştefan. Cetatea metafizică a unui principe Cantemir. Perspective interdisciplinare, Iaşi, 2012, p. 241-252.
(The metaphysical citadel of a prince). In: Dimitrie Cantemir. 189. Deaconescu, Ion. Dimitrie Cantemir - Petru cel Mare, o
Perspective interdisciplinare, Iaşi, 2012, p. 87-114. prietenie princiară (Dimitrie Cantemir - Petru cel Mare, a princely
173. Andrei, Robert; Dădîrlat, Silvia-Ina. InfluenŃe baroce în friendship). In: Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul
opera lui Dimitrie Cantemir (Baroque influences in Dimitrie Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 161-167.
Cantemir's works). In: Ipostaze ale barocului european, Bucureşti, 190. Galdea, Ioan. Repere filatelice - Dimitrie Cantemir
2010, p. 133-150. (Philatelic landmarks: Dimitrie Cantemir). Dac., 2012, nr. 61, p.
174. Bîlbă, Corneliu. Divanul lui Cantemir. O arheologie a 70-72.
exegezei mistificatoare (Cantemir's Divan. An archaeology of 191. Gavrilescu, Al. Genealogie şi imaginar. Euristica
mystifying exegesis). In: Dimitrie Cantemir. Perspective biografiei cantemirene (Genealogy and imaginary. Heuristic of
interdisciplinare, Iaşi, 2012, p. 11-86. Cantemir's biography). Bucureşti, Coresi, 2011, 320 p.
175. Bujduveanu, Tănase. Dimitrie Cantemir şi valahii 192. Gorovei, Ştefan S. Dimitrie Cantemir şi boierimea
balcanici. Mărturii din Hronicul vechimii a româno-moldo- Moldovei. Interesul pentru strămoşi (Dimitrie Cantemir and the
vlahilor (Dimitrie Cantemir and the Balkan Wallachians. boyars of Moldavia. The interest for ancestors). In: Dimitrie
Testemonies from Hronicul vechimii a româno-moldo-vlahilor). Cantemir. Perspective interdisciplinare, Iaşi, 2012, p. 133-144.
In: Dimitrie Cantemir - savant de dimensiune europeană, 193. Lazăr Zăvăleanu, Laura. "Lupta monomahiii împotriva
Bucureşti : Târgovişte, 2012, p. 107-117. uitării lucrurilor": ontologie şi deontologie la Predosloviile lui
176. Burda, Alexandru. Dimitrie Cantemir - autor al primului Dimitrie Cantemir. Studiu de caz asupra textelor prefaŃatorii din
roman în limba română (Dimitrie Cantemir - author of the first Hronicul vechimei romano-moldo-valhilor ("Lupta monomahiii
novel written in Romanian language). In: Lingvistică, literatură, împotriva uitării lucrurilor": ontology and ethics to Dimitrie
traductologie, comunicare, studii culturale. Interdisciplinary Cantemir's Predoslovies. Case study of the texts forwarding the
researches in the 21st century, Oradea, 2012, p. 66-73. Hronicul vechimei romano-moldo-valhilor). In: Dimitrie
177. Căzan, Ileana. EvoluŃia imperiilor europene în viziunea Cantemir. Perspective interdisciplinare, Iaşi, 2012, p. 195-221.
lui Dimitrie Cantemir (The evolution of European empires in 194. Lăzărescu, Dan. Câteva adăugiri la Cantemiriana
Dimitrie Cantemir's view). AUCDC ist., 2012, 3, nr. 3-4, p. 7-12. (Addenda to Cantemiriana). RRIC, 2011, 8, nr. 8, p. 71-75.
178. Chelaru, Carmen. Cantemir-oglu - interpret, compozitor 195. Mihăilescu, Gabriel. Dimitrie Cantemir. Literatură şi
şi muzicolog (Cantemir-oglu - interpreter, composer and credinŃă (Dimitrie Cantemir. Literature and faith). In: Dimitrie
musicologist). In: Dimitrie Cantemir. Perspective interdisciplinare, Cantemir - savant de dimensiune europeană, Bucureşti :
Iaşi, 2012, p. 223-240. Târgovişte, 2012, p. 95-105.
179. Ciobănete, Lidia. Dimitrie Cantemir - homo universalis. 196. Miron, Vasile. Cantemir, domn luminat şi umanist
In: Valori permanente în ştiinŃa şi cultura română, Craiova, 2010, cărturar (Cantemir, enlightened ruler and humanist scholar). In:
p. 69-79. Dimitrie Cantemir - savant de dimensiune europeană, Bucureşti :
180. CiocoiŃei, Mihaela-Elena. Valori universale ale operei lui Târgovişte, 2012, p. 119-132.
Dimitrie Cantemir (Universal values of Dimitrie Cantemir's 197. Munteanu, Heliana. ImplicaŃiile unei perspective
work). Ştefănescu, Ştefan, Cuvânt înainte. Brăila, Muzeul Brăilei : sistemice în studierea scrierilor muzicale ale lui Dimitrie Cantemir
Istros, 2009, 438 p. (Implications of systemic perspective in studying the musical
181. Constantin, Marin. Orizontul comparativ european al lui writings of Dimitrie Cantemir). In: Dimitrie Cantemir - savant de
Dimitrie Cantemir în lucrarea "Descriptio Moldaviae" (Dimitrie dimensiune europeană, Bucureşti : Târgovişte, 2012, p. 41-51.
Cantemir's European comparative horizon in "Descriptio 198. Nicolae, Florentina. ConsideraŃii privind utilizarea
Moldaviae"). AMEM, 2012, 12, p. 131-142. adjectivului verbal ca centru de grup în operele cantemiriene
182. Constantinov, Valentin. Ideologie şi regim politic în Historia Moldo-Vlahica şi Hronicul vechimei a romano-moldo-
opera lui Dimitrie Cantemir (Ideology and political regime in vlahilor (Considerations on the use of verbal adjectives as center
Dimitrie Cantemir's work). AUCDC ist., 2011, 2, nr. 3-4, p. 7-15. group in Historia Moldo-Vlahica and Hronicul vechimei a
183. CreŃu, Bogdan. Câteva influenŃe ale filosofiei antice în romano-moldo-vlahilor). In: Dimitrie Cantemir - savant de
Istoria ieroglifică de Dimitrie Cantemir (Some influences of dimensiune europeană, Bucureşti : Târgovişte, 2012, p. 133-139.
ancient philosophy in Dimitrie Cantemir's Historia Hieroglyphica). 199. Resceanu, Ştefan. Dimitrie Cantemir - istoric al religiilor
In: Perennitas antiquitatis, Iaşi, 2011, p. 51-59. (Dimitrie Cantemir - historian of religions). In: Dimitrie Cantemir
184. CreŃu, Bogdan. Dimitrie Cantemir and the conquest of - savant de dimensiune europeană, Bucureşti : Târgovişte, 2012, p.
Rationalism. EJST, 2012, 8, nr. 3, p. 17-25. 31-40.
185. CreŃu, Bogdan. Dimitrie Cantemir: literatură şi 200. Resceanu, Ştefan. Dimitrie Cantemir şi opera sa istorică
cunoaştere (Dimitrie Cantemir: literature and knowledge). In: (Dimitrie Cantemir and his historical work). In: Continuitate
Dimitrie Cantemir. Perspective interdisciplinare, Iaşi, 2012, p. istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani,
267-294. Craiova, 2011, p. 168-175.
186. CreŃu, Bogdan. Istoria pe înŃelesul tuturor. Destine în 201. Simu, Svetlana. Dimitrie Cantemir "Inorogul alb" al
oglindă: Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat (History for gândirii româneşti (Dimitrie Cantemir, the "white unicorn" of
everyone. Mirrored destinies: Dimitrie Cantemir and Nicolae Romanian thinking). In: Culegere de lucrări susŃinute în cadrul
Mavrocordat). VR, 2012, nr. 3-4, p. 177-182. simpozionului "Oameni şi fapte în sprijinul învăŃământului
187. CreŃu, Bogdan. Retorică şi retorism în Istoria ieroglifică românesc", Oradea, 2011, p. 83-86.

8
202. Sorohan, Elvira. Teatrul politic în Istoria ieroglifică şi CIPARIU, TIMOTEI (1805-1887)
modernitatea romanului (The political drama in Istoria ieroglifică
and the modernity of the novel). In: Dimitrie Cantemir. 214. Buzaşi, Ion. 150 de ani de la întemeierea Astrei (1861).
Perspective interdisciplinare, Iaşi, 2012, p. 115-132. Cuvântările lui Timotei Cipariu la Adunările Astrei (150 years
203. Suhaciov, Nicolae L. Despre ediŃia în pregătire a since the foundation of the Astra society (1861). Timotei Cipariu's
„Manuscrisului Sturdzan” al Descriptio Moldaviae de Dimitrie lectures in the Astra Society Meetings). RL, 2011, 43, nr. 30, p. 10.
Cantemir (On the edition in preparation of the "Sturdzan 215. Mihai, Carmen. Valori clasice în scrierile ligvistice ale
manuscript" of Descriptio Moldaviae by Dimitrie Cantemir). lui Timotei Cipariu (Classical values in the linguistic writings of
AUCDC ist., 2012, 3, nr. 1-2, p. 7-15. Timotei Cipariu). In: Valori clasice în cultura română, Craiova,
204. Székely, Maria Magdalena. Moldova lui Dimitrie 2009, p. 115-126.
Cantemir şi Descierea ei (Dimitrie Cantemir's Moldavia and its
Description). In: Dimitrie Cantemir. Perspective interdisciplinare, CIUREA, DUMITRU (1914-1993)
Iaşi, 2012, p. 145-176.
205. Tărnăuceanu, Claudia. Câteva posibile influenŃe româ-eşti 216. Ciurea, D. Moldova sub domnia lui M. Sturza, 1834-
asupra latinei cantemiriene din Incrementorum et decrementorum 1849 (Moldavia under the reign of M. Sturza, 1834-1849). EdiŃie
Aulae Othmanicae historia (Some possible Romanian influences îngrijită de Stela Cheptea, Gh. Buzatu; Argument de Al. Zub. Iaşi,
on Cantemir's Latin language in Incrementorum et decrementorum Tipo Moldova, 2012, 288 p.
Aulae Othmanicae historia). In: Dimitrie Cantemir. Perspective
interdisciplinare, Iaşi, 2012, p. 177-194. CONDURACHI, EMIL (1912-1987)
206. Tărnăuceanu, Claudia. Cronica domniei sultanului
Murad IV. Tipare istoriografice antice la Dimitrie Cantemir (The 217. Berindei, Dan. Emil Condurachi - Omul (Emil
chronicle of sultan Murad IV's reign. Ancient historiographical Condurachi the Man). Academica, 2012, 22, nr. 1-2, p. 74-75;
patterns with Dimitrie Cantemir). In: Perennitas antiquitatis, Iaşi, MSŞIA, 2012, 36, p. 7-9.
2011, p. 61-71. 218. Petre, Zoe. Magistrul (The Magister). IC, 2012, 4, nr. 29,
207. Toma, Stela. CreaŃii lexicale în textele româneşti ale lui p. 16-19; nr. 30, p. 19-21; MSŞIA, 2012, 36, p. 13-22.
Dimitrie Cantemir (Lexical creations in the Romanian texts of 219. Râpeanu, Valeriu. Emil Condurachi şi rolul lui în cultura
Dimitrie Cantemir). In: Studii de dialectologie, istoria limbii şi românească modernă (Emil Condurachi and his role in modern
onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha, Bucureşti, 2011, p. Romanian culture). Academica, 2012, 22, nr. 1-2, p. 80-82.
465-478. 220. Theodorescu, Răzvan. Un "homo balcanicus" (A "homo
208. Vergatti, Radu Ştefan. La famille et la formation de balcanicus"). Academica, 2012, 22, nr. 1-2, p. 76-79; IC, 2012, 4,
Dimitrie Cantemir (Dimitrie Cantemir's family and educational nr. 28, p. 14-17; MSŞIA, 2012, 36, p. 22-29.
background). In: Dimitrie Cantemir - savant de dimensiune 221. Vulpe, Alexandru. Emil Condurachi - istoricul (Emil
europeană, Bucureşti : Târgovişte, 2012, p. 13-30; AHA, 2012, 4, Condurachi - the historian). MSŞIA, 2012, 36, p. 7-9.
nr. 1, p. 21-34.
209. Zamfir, Mihai. Barocul pe malul Bosforului: Dimitrie CONSTANTINIU, FLORIN (1933-2012)
Cantemir (The Baroque on the Bosphorus coast: Dimitrie
Cantemir). RL, 2012, 44, nr. 50-51, p. 10-12. 222. Aioanei, Timotei. Academicianul "Cel iubit de pravilă"
("The one loved by law" academician). DL, 2012, 23, nr. 9-10, p.
CÂRCIUMARU, MARIN (n. 1941) 132-133.
223. *** In memoriam Florin Constantiniu (1933-2012). AUB
210. *** In honorem Marin Cârciumaru. Editor Radu ist., 2012, 51, nr. 1, p. 89-95.
Ştefănescu. Târgovişte, Valahia University Press, 2011, 379 p. 224. *** In memoriam Florin Constantiniu (1933-2012).
Medievist (In memoriam Florin Constantiniu (1933-2012).
CHIRIAC, AUREL (n. 1951) Medievalist). SMIM, 2012, 30, p. 363-368.
225. Luceac, Ilie. Istoricul Florin Constantiniu - in memoriam
211. *** InterferenŃe culturale. Studia in honorem Aurel (Historian Florin Constantiniu. In memoriam). G Buc., 2012, 19,
Chiriac. Sexagenarii (Cultural interferences. Studia in honorem nr. 2, p. 91-95.
Aurel Chiriacentury The sexagenarians). Coordonatori Barbu 226. Vartic, Gheorghe. Adio, domnule academician Florin
Ştefănescu, Ioan Goman. Oradea, Editura Muzeului łării Constantiniu (Farewell, academician Florin Constantiniu). RIM,
Crişurilor, 2012, 722 p. 2012, nr. 1-2, p. 133-137.
212. Ştefănescu, Barbu; Godea, Ioan; Glass, Ingo; Ruge,
Adriana. [Aurel Chiriac]. In: InterferenŃe culturale. Studia in COSTIN, MIRON (1633-1691)
honorem Aurel Chiriac, Oradea, 2012, p. 15-37.
227. Burac, Constantin. Miron Costin şi mazilirea lui Antonie
CIOBANU, ŞTEFAN (1883-1950) Ruset, domnul łării Moldovei (1675-1678) (Miron Costin and the
dethronement of Antonie Ruset, the voievode of Moldavia (1675-
213. Axentii, Ioana; Pitel, Vasile. Rolul lui Ştefan Ciobanu în 1678). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog la 65 de ani.
lupta de eliberare naŃională şi promovare a culturii în Basarabia Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 21-30.
interbelică (Ştefan Ciobanu's role in the battle for national 228. Ciucă, Marian. Stilul traducerii latine a Cronicii lui
liberation and promotion of culture in interwar Bessarabia). Dac., Miron Costin (The style of Latin translation of Miron Costin's
2012, nr. 59, p. 24-26. Chronicle). In: Ingenium et ars. Talent şi meşteşug. Studia in
honorem Marianae BăluŃă-Skultéty, Bucureşti, 2012, p. 93-109.

9
229. Cruceru, Constantin. Structura perioadei în stilul lui 240. Iancu, Daniel I. Preocupări de bibliologie la Nicolae
Miron Costin (The structure of historical period as viewed by Densuşianu (Nicolae Densuşianu's bibliologic interests).
Miron Costin). In: Studii de dialectologie, istoria limbii şi Transilvania, 2012, nr. 5-6, p. 109-112.
onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha, Bucureşti, 2011, p. 241. Vâlcu-MehedinŃi, Mircea. Nicolae Densuşianu. SCD,
151-158. 2011, 1, nr. 1, p. 523-529.
230. Pătru, Nicoleta Adriana. Valeurs classiques dans
l'oeuvre de Miron Costin. In: Valori clasice în cultura română, DRAGOMIR, ION T. (1923-2012)
Craiova, 2009, p. 127-148.
242. Croitoru, Costin. Ion T. Dragomir (1923-2012). O viaŃă
CRĂCIUN, IOACHIM (1898-1971) dedicată arheologiei şi muzeografiei (Ion T. Dragomir (1923-
2012). A life devoted to archeology and museology). ABr., 2012,
231. Zgârciu, Liviu. Ioachim Crăciun, etape ale formării şi 12, nr. 12, p. 463-474.
consacrării profesionale (1898-1948) (Ioachim Crăciun - stages of
professional development and acknowledgement (1898-1948). DRAGOMIR, SILVIU (1888-1962)
Apulum-HP, 2012, 49, p. 231-245.
243. Dragomir, Silviu. Avram Iancu. EdiŃie îngrijită, prefaŃă şi
DAICOVICIU, CONSTANTIN (1898-1973) notă biografică de Emanuil Rus. Cluj-Napoca, Eikon, 2012, 406 p.
244. Dragomir, Silviu. Ioan Buteanu. Prefectul Zarandului în
232. Goman, Mihaela. Activitatea didactică şi ştiinŃifică a lui anii 1848-1849. Ed. a 2-a (Ioan Buteanu. The prefect of Zarand
Constantin Daicoviciu (Scientific and teaching activities of during 1848-1849. 2nd edition). EdiŃie îngrijită şi completată de
Constantine Daicoviciu). Oradea, Editura UniversităŃii din Oradea, Vasile Iuga. Cluj-Napoca, Editura SocietăŃii Culturale Pro
2011, 388 p.
Maramureş "Dragoş Vodă", 2012, 278 p.
233. Goman, Mihaela. Aspecte privind contribuŃia lui
245. Dragomir, Silviu. Istoria desrobirei religioase a românilor
Constantin Daicoviciu la susŃinerea activităŃii muzeelor din
din Transilvania în secolul XVIII. Vol. 1-2 (History of the
Transilvania şi Banat (Aspects regarding Constantin Daicoviciu's
Romanians in Transylvania religious emancipation in the
contribution by supporting the activities of the museums from
Transylvania and Banat). In: Istoriografie, cultură şi politică în eighteenth century. Vol. 1-2). Cuvânt înainte Ioan Aurel Pop;
vestul României. In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2011, p. 297-303. EdiŃie şi studiu introductiv Sorin Şipoş. Cluj-Napoca, Academia
234. Goman, Mihaela. Aspects of Constantin Daicoviciu's Română. Centrul de Studii Transilvane, 2012, 245, 325 p.
correspondence with leading figures of the Romanian history and 246. Dragomir, Silviu. Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice
archeology. AUO ist. arh., 2011, 21, p. 168-181. în Evul Mediu (Vlachs in the North of the Balkan Peninsula in the
Middle Ages). Cuvânt înainte Ioan Aurel Pop; Studiu introductiv
DAICOVICIU, HADRIAN (1932-1984) Sorin Şipoş. Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii
Transilvane, 2012, 224 p.
235. Comşa, Dana. Hadrian Daicoviciu 1932-1984. AMN 247. Ciobanu, Tiberiu. Silviu Dragomir (1888-1962).
Hist., 2012, 49, p. 7-22. Columna 2000, 2012, 13, nr. 49-50, p. 59-61.
248. Ghitta, Maria. Silviu Dragomir şi chestiunea minorită-
DAN, MIHAIL P. (1911-1976) Ńilor la Revue de Transylvanie (Silviu Dragomir and the minority
issue in La Revue de Transylvanie). In: AsociaŃionism şi
236. Edroiu, Nicolae. Un cercetător al relaŃiilor româno- naŃionalism cultural în secolele XIX-XX, Cluj-Napoca, 2011, p.
cehoslovace din trecut: istoricul Mihail P. Dan (1911-1976) (A 285-293.
researcher of the past Romanian-Czechoslovakian relations: 249. Ghitta, Maria. La Transylvanie et ses minorités aux yeux
historian Mihail P. Dan (1911-1976). In: Continuitate istorică în d'un historien roumain: Silviu Dragomir. Trans R, 2012, 21, nr.
spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova, Supliment 3, p. 223-236.
2011, p. 532-538. 250. Lucian, Episcopul Caransebeşului. Banatul istoric în
scrierile lui Silviu Dragomir (The Banat of Temeswar in Silviu
DEMŞEA, DAN (n. 1941) Dragomir's writings). FD, 2012, nr. 7-8, p. 3-4.
251. Lucian, Episcopul Caransebeşului. Vlahii sud-dunăreni
237. Hügel, Peter; Oarcea, Felicia Aneta. Dan Demşea, în scrierile istoricului Silviu Dragomir (South-Danube Vlachs in
istoricul arădean de ieri şi de azi (Dan Demşea, the historian from the writings of historian Silviu Dragomir). In: MehedinŃi, Istorie,
Arad from past and present). In: Istoricul Dan Demşea la a 70-a Cultură şi Spiritualitate. Vol. 5, Drobeta-Turnu Severin, 2012, p.
aniversare, Arad, 2011, p. 7-29. 308-313.
238. *** Istoricul Dan Demşea la a 70-a aniversare (Historian 252. Pop, Ioan-Aurel; Şipoş, Sorin. Silviu Dragomir et de
Dan Demşea at the 70th anniversary). EdiŃie îngrijită de Peter dossier du Diplome des Chevaliers de St. Jean. Traduction du
Hügel, Felicia Aneta Oarcea. Arad, Gutenberg Univers, 2011, 450 p. roumain par Liana Lăpădatu. Cluj-Napoca, Académie Roumaine.
Centre d'Études Transylvaines, 2012, 221 p.
DENSUŞIANU, NICOLAE (1846-1911) 253. Pop, Ioan-Aurel; Şipoş Sorin. An unpublished study by
the historian Silviu Dragomir. Trans R, 2012, 21, nr. 4, p. 65-76.
239. Grigoriu, Paul. Orizonturi culturale româneşti. Istoria 254. Stoian, Nicolae. Silviu Dragomir - apărător al integrităŃii
naŃională în preocupările academicianului Nicolae Densuşianu teritoriale a României (Silviu Dragomir - defender of the territorial
(1846-1911) (Romanian cultural horizons. National history in the integrity of Romania). PI, 2012, nr. 5, p. 91-94.
works of academician Nicolae Densuşianu (1846-1911). BMIM, 255. Şipoş, Sorin. Istorie, cenzură şi ideologie în regimul
2012, 26, p. 59-65. comunist: Silviu Dragomir şi investigarea RevoluŃiei de la 1848

10
(History, censorship and ideology under the communist regime: istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan, Cluj-
Silviu Dragomir and the investigation of the Revolution of 1848). Napoca, 2011, p. 13-22.
In: AsociaŃionism şi naŃionalism cultural în secolele XIX-XX,
Cluj-Napoca, 2011, p. 295-318; În lb. engleză, AUO ist. arh., FERENCZI, ISTVÁN (1921-2000)
2012, 22, p. 123-146.
256. Şipoş, Sorin. Silviu Dragomir şi Securitatea (1957-1962) 265. Ardelean, Laura. "Geniul militar" din MunŃii Orăştiei
(Silviu Dragomir and the Securitate (1957-1962). In: Pe urmele (The "military genius" from MunŃii Orăştiei). In: Istoriografie,
trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca, cultură şi politică în vestul României. In Honorem Viorel Faur,
2009, p. 629-652. Oradea, 2011, p. 351-356.
266. Ardelean, Laura. Syntezis Opera of the archaeologist
DRECIN, MIHAI D. (n. 1944) István Ferenczi. AUO ist. arh., 2011, 21, p. 198-203.

257. Dobrescu, Emilian M. ContribuŃia profesorului Mihai D. FILITTI, IOAN C. (1879-1945)


Drecin la studierea Băncii "Albina" din Sibiu ca instituŃie
naŃională a românilor transilvăneni (Contribution of professor 267. Filitti, Georgeta. Ioan C. Filitti din neamul Slătinenilor
Mihai D. Drecinto the study of the Albina Bank in Sibiu as a (Ioan C. Filitti: a descendant of the Slătinenis). MOlt, 2012, 2, p.
national institution of the Transylvanian Romanians). In: Studii de 149-154.
istorie economică şi istoria gândirii economice. Vol. 13, Bucureşti,
2011, p. 131-136.
FLORIAN, AARON (1805-1887)
DUMITRAŞCU, SEVER (n. 1937)
268. Marcu, Octavian. Aaron Florian şi contribuŃia sa la
258. Sfrengeu, Florin. Archaeologist Sever Dumitraşcu's dezvoltarea literaturii didactice româneşti (Aaron Florian and his
contribution to the knowledge of the history and culture of the free role in the development of the Romanian didactic literature).
Dacians of Roman era in the Northwestern Romania. AUO ist. Transilvania, 2012, nr. 5-6, p. 122-127.
arh., 2012, 22, p. 176-187.
259. Sfrengeu, Florin. Arheologul şi profesorul Sever GHIBĂNESCU, GHEORGHE (1864-1936)
Dumitraşcu la 75 de ani. Aspecte privind activitatea ştiinŃifică
(Archaeologist and professor Sever Dumitraşcu at 75. Aspects on 269. Iftimi, Sorin. Gheorghe Ghibănescu şi istoria oraşului
his scientific activity). Crisia, 2012, 42, p. 191-196. Iaşi (Gheorghe Ghibănescu and the history of Jassy city). IN,
2007-2009, 13-15, p. 99-108.
DUłĂ, ALEXANDRU-FLORINEL (1946-2009)
GIURESCU, DINU C. (n. 1927)
260. Pohrib, Adrian. ContribuŃii gălăŃene la cunoaşterea
istoriei Transilvaniei. Două studii ale regretatului arhivist 270. *** Destin de istoric. In honorem Dinu C. Giurescu
Alexandru-Florinel DuŃă (1946-2009) (Contributions of GalaŃi to (Destiny of a historian. In honorem Dinu century Giurescu).
the understanding of Transylvanian history. Two studies of Editori Cezar Avram, Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac.
archivist Alexandru-Florinel DuŃă (1946-2009). In: Ioan Lăcătuşu Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2012, 719 p.
arhivist, istoric, sociolog la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 271. *** [Dinu C. Giurescu]. In: Destin de istoric. In honorem
2012, p. 39-52. Dinu C. Giurescu, Târgovişte, 2012, p. 13-108.
EDROIU, NICOLAE (n. 1939)
GOSTAR, NICOLAE (1922-1978)
261. MândruŃ, Stelian. Istoricul Nicolae Edroiu, "recenzent"
şi "recenzat" în periodicele ştiinŃifice clujene (1965-2002) 272. Ciudin, Nicolae. Nicolae Gostar - un mare om, erudit şi
(Historian Nicolae Edroiu, "reviewer" and "reviewed" in the artist al cuvântului (Nicolae Gostar - a great man, an erudite and
scientific periodicals from Cluj (1965-2002). In: Pe urmele an artist of the word). Iassidava, 2012, 3, nr. 4, p. 51-62.
trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca,
2009, p. 35-44. GRĂMADĂ, NICOLAI (1892-1961)
262. *** Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei
Române: bibliografie selectivă (Nicolae Edroiu, correspondent 273. Iavni, Doina. Nicolai Grămadă (1892-1961). ContribuŃii
member of the Romanian Academy: a selective bibliography). In: biografice (Nicolai Grămadă (1892-1961). Biographical
Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, contributions). ANB, 2012, 19, nr. 1, p. 329-337.
Cluj-Napoca, 2009, p. 19-34.
263. *** Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la GROZA, LIVIU (1932-2012)
70 de ani (On the traces of the past. Profesor Nicolae Edroiu at the
age of 70). Coordonatori Susana Andea, Ioan-Aurel Pop; Secretar 274. *** Liviu Groza 1932-2012. Lugoj, Nagard, 2011, 218 p.
de redacŃie Alexandru Simon. Cluj-Napoca, Academia Română.
Centrul de Studii Transilvane, 2009, 724 p. GUDEA, NICOLAE (n. 1941)

FENEŞAN, COSTIN (n. 1947) 275. *** Opera ştiinŃifică a profesorului Nicolae Gudea (The
scientific work of professor Nicolae Gudea). In: Studii de
264. *** Bibliografia lucrărilor lui Costin Feneşan arheologie şi istorie. Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 70 de
(Bibliography of Costin Feneşan's works). In: Itinerarii ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 15-36.

11
276. *** Studii de arheologie şi istorie. Omagiu profesorului after its takeover by the Russians). Bucureşti, Semne, 2012, 192 p;
Nicolae Gudea la 70 de ani (Studies in archaelogy and history. an Ploieşti, Libertas, 2012, 157 p.
anniversary volume to professor Nicolae Gudea on his 70th 288. Iorga, Nicolae. Ce pătimesc fraŃii noştri (The passions of
birthday). Editor Călin Cosma. Cluj-Napoca, Mega, 2011, 509 p. our brothers). EdiŃie critică de I. Oprişan. Bucureşti, Saeculum
I.O., 2011, 542 p.
HAIMOVICI, SERGIU (1929-2009) 289. Iorga, Nicolae. Ceasul pe care-l aşteptam (The moment
we've expected). EdiŃie critică de I. Oprişan. Bucureşti, Saeculum
277. Comşa, Alexandra. Sergiu Haimovici (May 13, 1929- I.O., 2011, 511 p.
September 15, 2009). TD, 2010-2011, 2-3, p. 177-188. 290. Iorga, Nicolae. Istoria bisericii româneşti şi a vieŃii
religioase a românilor. Vol. 1-2 (History of Romanian church and
HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU (1838-1907) Romanians' religious life. Vol. 1-2). EdiŃie îngrijită şi prefaŃă de I.
Oprişan. Bucureşti, Saeculum I.O., 2011, 463, 431 p; Ed. a 3-a,
278. Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Opiniile unor economişti Iaşi, princeps, 2012, 614 p.
străini despre agricultură şi industrie (The opinions of some 291. Iorga, Nicolae. Istoria literaturii româneşti. Vol. 1.
foreign economists on agriculture and industry). In: Modernizarea Literatura populară, literatura slavonă, vechea literatura religioasă,
României - (1859-1939) - LegislaŃie şi strategie economică, Iaşi, întâii cronicari (1688). Vol. 2. De la 1688 la 1780. Vol. 3. Partea I.
2012, p. 151-154. GeneralităŃi, Şcoala Ardeleană (History of Romanian literature.
279. Mănescu-Hurezi, Constantin. Atributele lui Dumnezeu Vol 1. Popular literature, Slavonic literature, old religious
în filosofia lui Haşdeu (Attributes of God in Haşdeu's philosophy). literature, the first chroniclers (1688). Vol 2. From 1688-1780.
ABr., 2012, 12, nr. 12, p. 349-357. Vol. 3. Part I. General aspects, Şcoala Ardeleană). Bucureşti,
Semne, 2011, 400, 614, 327 p.
HURMUZACHI, EUDOXIU (1812-1874) 292. Iorga, Nicolae. Istoria românilor. Vol. 10. Partea 1-2.
Întregitorii (Romanians' history. Vol. 10. Part 1-2. The unifiers).
280. Iacobescu, Mihai. Eudoxiu Hurmuzachi şi românii din Volum îngrijit de Georgeta Filitti, Gheorghe Buzatu. Bucureşti,
Bucovina la 1848-1849 (Eudoxiu Hurmuzachi and the Romanians Editura Enciclopedică, 2011, 364, 226 p.
from Bukovina in 1848-1849). In: Slujind-o pe Clio. In honorem 293. Iorga, Nicolae. Istoria universală (Prolegomene).
Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p. 593-602.
Elemente de unitate ale lumii medievale, moderne şi
281. Ocneanu, LenuŃa-Gabriela. Despre Eudoxiu de
contemporane. Vol. 1-2 (World History (Prolegomena). Unity
Hurmuzaki şi colecŃia de Documente privitoare la Istoria
elements of the modern and contemporary medieval world. vol 1-
Românilor (On Eudoxiu de Hurmuzaki and the Document
2). EdiŃie îngrijită şi prefaŃă de Ionel Oprişan. Bucureşti, Saeculum
collection concerning The Romanians' History). Carpica, 2012,
I.O., 2012, 591 p.
41, p. 398-406.
282. Olaru, Marian. Temeiuri ale modernităŃii românilor 294. Iorga, Nicolae. Scrisori de femei (Women letters).
bucovineni - 200 de ani de la naşterea lui Eudoxiu Hurmuzachi Bucureşti, Vremea, 2011, 112 p.
(Fundaments of the Bukovinian Romanians' modernity - 200 295. Adăniloaie, Nichita. Nicolae Iorga şi Bucovina (Nicolae
years since Eudoxiu Hurmuzachi's birth). ANB, 2012, 19, nr. 1, p. Iorga and Bukovina). In: Continuitate istorică în spaŃiu şi timp.
19-27. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 450-463.
296. Bodea, Cornelia; Vergatti, Radu Ştefan. Nicolae Iorga
ILIEŞIU, NICOLAE (1890-1963) în arhivele vieneze şi ale SiguranŃei regale (1903-1914) (Nicolae
Iorga in the archives of Vienna Royal Security (1903-1914).
283. Ilieşiu, Nicolae. Monografia istorică a Banatului. JudeŃul Bucureşti, Mica Valahie, 2012, 302 p.
Caraş (Historic monograph of Banat. Caraş county). Bucureşti, 297. Buşe, Constantin; Dascălu, Nicolae. Nicolae Iorga şi
Mica Valahie, 2011, 425 p. revizionismul maghiar. Culegere de articole, studii, conferinŃe şi
discursuri parlamentare (1918-1940) (Nicolae Iorga and
IMREH, ISTVÁN (1919-2003) Hungarian revisionism. Collection of articles, studies, conferences
and parliamentary speeches (1918-1940). Bucureşti, Editura
284. Both, Noémi Zsuzsanna. Népszolgálat és kompromisszum. UniversităŃii, 2011, 226 p.
Életmő a szocialista Romániában (Service of the people and 298. Florescu, Gheorghe I. Botoşanii şi N. Iorga. N. Iorga şi
compromise. Lifework in the socialist Romania). MK, 2012, 63- Botoşanii (Botoşani and N. Iorga. N. Iorga and Botoşani). C Lit.,
64, nr. 1-2, p. 273-315. 2012, 146, nr. 1, p. 124-128; nr. 2, p. 127-131; nr. 3, p. 127-131;
nr. 4; nr. 5, p. 144-148; nr. 6, p. 139-143; nr. 7, p. 122-126.
IONESCU-GION, GEORGE I. (1857-1904) 299. Florescu, Gheorghe I. Memoriile lui N. Iorga, între aide-
mémoire şi document (The memoirs of N. Iorga, between aide-
285. Fulgeanu-Matei, Mihaela. Gheorghe Ionescu-Gion. mémoire and document). AMS, 2012, 11, p. 301-324.
Restituiri, 2012, 10, nr. 7, p. 45. 300. Lungu, Corneliu-Mihail. Aspecte ale evoluŃiei relaŃiilor
ruso-române în viziunea lui Nicolae Iorga (Aspects of the
IORGA, NICOLAE (1871-1940) Russian-Romanian relations in Nicolae Iorga's view). In:
Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac
286. Iorga, Nicolae. Basarabia - legitimitatea dreptului istoric la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 464-470.
(Bessarabia - legitimacy of historical law). EdiŃie îngrijită de Gh. 301. Manolache, Constantin. Un singur trup tot acest neam.
Buzatu. Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 406 p. Cursurile de vară de la Vălenii de Munte 1908-1914. Ed. a 2-a
287. Iorga, Nicolae. Basarabia noastră. Scrisă după 100 de ani (One body all the generations. Summer courses in Valenii
de la răpirea ei de către ruşi (Our Bessarabia. Written 100 years Mountain 1908-1914. 2nd edition). Ploieşti, Libertas, 2010, 105 p.

12
302. Mirea, Loredana. Oraşele Brăila şi GalaŃi în relatările lui JINGA, VICTOR (1901-1990)
Nicolae Iorga (The cities of Brăila and GalaŃi in the historical
contributions of Nicolae Iorga). AMS, 2012, 11, p. 325-332. 319. Drecin, Mihai D.; Jinga, Victor. Sighişoara în viaŃa şi
303. Panait, Oana. ContribuŃia lui Nicolae Iorga la memoria familiei Victor Jinga (Sighisoara in the life and memory
dezvoltarea relaŃiilor culturale româno-americane în perioada of the Victor Jinga family). In: In memoriam Liviu Borcea (1936-
interbelică (Nicolae Iorga's contribution to the development of the 2006) dascăl şi istoric, Oradea, 2011, p. 399-407.
Romanian-American cultural relations during the interwar period).
AUSH ist., 2012, 15, p. 71-82. JUHASZ, KOLOMAN (1892-1966)
304. Porcaro, Andrea. Iorga e il nazionalismo popolare. AIIR,
2011, 8, p. 161-179. 320. Varga, Emil-Sergiu. Istoricul Koloman Juhasz, un reper
305. Poştarencu, Dinu. Un studiu al lui Nicolae Iorga despre al geografiei ecleziastice bănăŃene (Historian Koloman Juhasz, a
Basarabia mai puŃin cunoscut (A less known study about reference point of religious geography in Banat). Cronos, 2011, 4,
Bessarabia by Nicolae Iorga). In: In honorem Alexandru Moşanu, nr. 8, p. 17-20.
Cluj-Napoca, 2012, p. 289-304.
306. Rad, Ilie. Nicolae Iorga - inedit (Nicolae Iorga:
KELEMEN, LAJOS (1877-1963)
unpublished papers). RL, 2011, 43, nr. 46, p. 12-13.
307. Rusu, Dorina N. Istoria naŃională în dramaturgia lui
321. Csetri, Elek. Kelemen Lajos élete és munkássága
Nicolae Iorga (National history in Nicolae Iorga's drama). In:
(Kelemen Lajos's life and activity). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac
la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 471-485. Egyesület, 2012, 183 p.
308. Stan, Constantin I. Nicolae Iorga şi centenarul răpirii 322. Kiss, András. Kelemen Lajos, a levéltáros (Kelemen
Basarabiei (1812-1912) (Nicolae Iorga and the centenary of Lajos, the archivist). In: A történetíró elhivatottsága: emlékkönyv
rapturing Bessarabia). In: La frontierele civilizaŃiilor. Basarabia în Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára, Marosvásárhely,
context geopolitic, economic, cultural şi religios, GalaŃi, 2011, p. 2012, p. 83-109.
145-164.
309. Stănciulescu-Bârda, Alexandru. N. Iorga. ConcepŃia KISS, ANDRÁS (1922-2013)
istorică. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită (N. Iorga. Historical view.
2nd revised and added edition). Cu o prefaŃă de Ştefan Pascu. Lucrări apărute în străinătate
Craiova, Sitech, 2011, 369 p.
310. ŞtirbăŃ, Gheorghe A. Din activitatea politică a lui 323. *** "...éltünk mi sokáig 'két hazában'...": tanulmányok a
Nicolae Iorga. Începuturile (From the political activity of Nicolae 90 éves Kiss András tiszteletére (Studies honoring Kiss András on
Iorga. The beginnings). AMM, 2012, 33, p. 224-240. the occasion of the 90 year anniversary). Szerkesztette Dane
311. ŞtirbăŃ, Gheorghe A. N. Iorga şi Marea Unire (N. Iorga Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor. Debrecen, Debreceni
and the Great Union). Carpica, 2012, 41, p. 133-171. Egyetemi Kiadó, 2012, 334 p.
312. łurlea, Petre. Cu privire la rolul lui Nicolae Iorga în
realizarea Unirii din 1918 (About Nicolae Iorga's role in the KOGĂLNICEANU, MIHAIL (1817-1891)
achievement of the Union of 1918). Dac., 2012, nr. 62, p. 37-40.
313. łurlea, Petre. Istoria şi istoricul în viziunea lui Nicolae 324. Kogălniceanu, Mihail. ConvenŃia comercială din 1875
Iorga (Nicolae Iorga's perspective on history and historians). cu Austro-Ungaria (The commercial agreement of 1875 with
Angustia, 2012, 16, nr. 2012, p. 201-204. Austro-Hungary). In: Modernizarea României - (1859-1939) -
314. Ursădan, Ioana-AncuŃa. Nicolae Iorga. In: Culegere de LegislaŃie şi strategie economică, Iaşi, 2012, p. 144-150.
lucrări susŃinute în cadrul simpozionului "Oameni şi fapte în 325. Bălan, Nina Aurora. Argumente etice în discursurile lui
sprijinul învăŃământului românesc", Oradea, 2011, p. 100-101. Mihail Kogălniceanu (Ethical arguments in Mihail Kogălniceanu's
315. Zub, Alexandru. N. Iorga: studii şi note istoriografice (N. political speeches). In: Antichitatea clasică şi noi, Craiova, 2011,
Iorga: studies and historiographical notes). Brăila, Editura Istros a p. 17-21.
Muzeului Brăilei, 2012, 334 p. 326. Strungaru-Voloc, Mihaela. Mihail Kogălniceanu şi
independenŃa României în istorografia românească (Mihail
Lucrări apărute în străinătate Kogălniceanu and the independence of Romania in Romanian
historiography). Iaşi, Pim, 2012, 85 p.
316. Iorga, Nicolae. Discursuri parlamnetare. Vol. 1: 1907-
327. Zub, Alexandru. Mihail Kogălniceanu, istoric. Ed. a 2-a
1917. Vol. 2: 1919-1923. Ed. a 2-a (Parliamentary speeches
(Historian Mihail Kogălniceanu. 2nd edition). Iaşi, Editura
(1907-1917). Vol. 1-2. 2nd edition). Îngrijirea textului, prefaŃă şi
UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza", 2012, 860 p.
note de Georgeta Filitti. Chişinău, Mesagerul, 2011-2012, 847,
883 p.
KOVÁCS, ANDRÁS (n. 1946)
IRIMIA, MIHAI (1942-2011)
328. *** Liber discipulorum: tanulmányok Kovács András 65.
317. Iconomu, Constantin. Mihai Irimia. AM, 2012, 35, p. születésnapjára (Liber discipulorum: studies honoring Kovács
389-390. András on the occasion of his 65 anniversary). Szerkesztette
Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese, Weisz Attila. Kolozsvár,
IVĂNESCU, DUMITRU (1939-2011) Erdélyi Múzeum-Egyesület : Entz Géza Mővelıdéstörténeti
Alapítvány, 2011, 391 p.
318. Zub, Alexandru. D. Ivănescu, în amintire (Remembering 329. *** Prof. András Kovács la 65 de ani (Professor András
D. Ivănescu). AIIX, 2012, 49, p. 489-490. Kovács at 65). AT, 2011, 21, p. 177-184.

13
LAMBRINO, SCARLAT (1891-1964) LAZĂR, MIHAI (n. 1946)

330. Turcuş, Veronica. Din corespondenŃa din exil a unui fost 341. *** "Istorie şi educaŃie" - In honorem Mihai Lazăr
director al Şcolii Române din Roma: Scarlat Lambrino (From the ("History and education". In honorem Mihai Lazăr). Coord. Mihai
exile corresponence of a former school principal of the Romanian Iacobescu. Iaşi, Junimea, 2012, 546 p.
School in Rome: Scarlat Lambrino). In: Pe urmele trecutului.
Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2009, p. LEMNY, ŞTEFAN (n. 1952)
653-670.
342. Zub, Alexandru. ErudiŃie, talent, comprehensiune: Ştefan
LAPEDATU, ALEXANDRU (1876-1950) Lemny (Erudition, talent, comprehension: Ştefan Lemny).
Academica, 2012, 22, nr. 4-5, p. 74-75.
331. Mazălu, Dan Mircea. Alexandru Lapedatu între istorie şi
patrimoniu cultural naŃional (Alexandru Lapedatu between history LEU, VALERIU (1952-2009)
and national cultural heritage). Alba Iulia, Altip, 2011, 251 p.
343. Leu, Valeriu. Studii şi documente bănăŃene. Vol. 2
LÁSZLÓ, GYULA (1910-1998) (Studies and documents of Banat. 2nd vol.). EdiŃie postumă
îngrijită de Carmen Albert. Timişoara, Mirton, 2011, 491 p.
332. Benkı, Elek. László Gyula kolozsvári évei, középkori
régészeti és mővészettörténeti munkássága (László Gyula - his LUCA, GAVRIL (1937-2012)
Cluj period, his activity in the field of medieval archaeology and
art history). Korunk, 2012, 23, nr. 2, p. 70-74. 344. Dumitroaia, Gheorghe. In memoriam. Gavril Luca
(1937-2012). Mem. A, 2012, 28, p. 555-560.
LAURIAN, AUGUST TREBONIU (1810-1881)
LUPAŞ, IOAN (1880-1967)
333. Bejan, Doina Marta. ContribuŃia lui A. T. Laurian la
crearea terminologiei filozofice româneşti (Contribution of A. T. 345. Ardelean, Radu. Ioan Lupaş ca istoric al bisericii (Ioan
Laurian to the creation of the Romanian philosophical terminology). Lupaş as a historian of the church). In: Istoricul Dan Demşea la a
In: Antichitatea clasică şi noi, Craiova, 2011, p. 37-45. 70-a aniversare, Arad, 2011, p. 245-269.
334. Turcuş, Aurel. "Temisiana" de August Treboniu Laurian
("Temisiana", by August Treboniu Laurian). CI-T, 2011, 14, nr. MAIOR, PETRU (1756-1821)
77, p. 41-46.
346. Maior, Petru. Didahii adecă ÎnvăŃături pentru creşterea
LAVI, THEODOR (1905-1983) fiilor, la îngropăciunea pruncilor morŃi (The didache meaning the
Teachings for raising the sons on the occasion of the burial of
335. *** Theodor Lavi în corespondenŃă (Theodor Lavi in dead children). Cluj-Napoca, Mega, 2011, 147 p.
correspondence). Editori Mihaela Gligor, Miriam Caloianu. Cluj- 347. *** Petru Maior şi iluminismul Europei Centrale (Petru
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 499 p. Maior and the Enlightenment in Central Europe). Coordonatori
Cornel Sigmirean, Corina Teodor. Târgu Mureş, Editura
LAZĂR, IOACHIM (n. 1942) UniversităŃii "Petru Maior", 2011, 254 p.
348. Aldea, Maria. Mijloace de realizare a explicării în
336. Bara, Ioan Sebastian. Ioachim Lazăr, profil de istoric Dialogu. Pentru începutul linbei romănă. Întră nepotu şi unchiu de
(Ioachim Lazăr, a historian profile). In: Studii de istorie a Petru Maior (Means of achieving explanation in a dialogue. For
Transilvaniei. Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de the beginnings of Romanian language. Between nephew and uncle
ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, p. 47-54. by Petru Maior). In: Text şi discurs. Omagiu Mihaelei Mancaş,
337. Baron, Mircea. Laudatio. In: Studii de istorie a Bucureşti, 2011, p. 15-22.
Transilvaniei. Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de 349. Ranca, Ioan. Petru Maior în perioada pregătirii
ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, p. 7-18. Supplexului 1790-1792 (Petru Maior during the preparation of
338. Cristea, Nicolae. ContribuŃia istoricului Ioachim Lazăr la Supplex 1790-1792). In: Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol.
dezvoltarea studiului monografic (Contribution of historian 9, Reghin, 2009, p. 47-50.
Ioachim Lazăr to the development of monographic study). In: 350. Stanciu, Laura; Circa, Adrian. Petru Maior, Didahii. A
Studii de istorie a Transilvaniei. Volum dedicat istoricului representative book for Central European Enlightenment.
Ioachim Lazăr la 70 de ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, p. 55-63. Brukenthalia, 2011, 1, nr. 1, p. 44-50.
339. Drăgan, Ciprian; Barna, Carmen. Bibliografia 351. Stanciu, Laura; Circa, Adrian Ioan. DiscuŃii în
lucrărilor istoricului Ioachim Lazăr (1976-2012) (Bibliography of actualitate? RelevanŃa reeditării Didahiilor lui Petru Maior
historian Ioachim Lazăr's works (1976-2012). In: Studii de istorie (Current discussions? The relevance of republishing Petru Maior's
a Transilvaniei. Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de Didahii). Transilvania, 2012, nr. 5-6, p. 39-44.
ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, p. 19-46.
340. *** Studii de istorie a Transilvaniei. Volum dedicat MANCIULEA, ŞTEFAN (1894-1985)
istoricului Ioachim Lazăr la 70 de ani (Studies of the history of
Transylvania. Work dedicated to historian Ioachim Lazăr at the 352. Molnar, Simion. Biblioteca Centrală din Blaj şi Muzeul
age of 70). Drăgan, Ciprian; Barna, Carmen, Editori. Cluj-Napoca din Blaj, reflectate în lucrările profesorului Ştefan Manciulea
: Deva, Argonaut, 2012, 587 p. (Central Library in Blaj and the Museum of Blaj, reflected in the

14
works of professor Ştefan Manciulea). In: Studii de istorie a 364. Teodor, Dan Gh. Dr. Ioan Mitrea la 75 de ani (Dr. Ioan
Transilvaniei. Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de Mitrea at 75). AM, 2012, 35, p. 384-385.
ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, p. 414-423.
353. Rodean, Maria. ÎnvăŃământul blăjean din perspectiva MOGA, IOAN (1902-1950)
memorialistului Ştefan Manciulea (Memories of Ştefan Manciulea
about the teaching system in Blaj). AUA philol., 2012, 13, nr. 4, p. 365. Chifor, Agata. Ioan Moga. Istoric (Ioan Moga.
193-198. Historian). PrefaŃă de Camil Mureşanu. Oradea, Primus, 2012,
220 p.
METEŞ, ŞTEFAN (1887-1977)
MOXA, MIHAIL (cca. 1585-cca. 1650)
354. Boc, Ovidiu-Valentin. Catalogul manuscris al bibliotecii
lui Ştefan Meteş (The manuscript catalogue of Ştefan Meteş's 366. Lazăr, Dumitru. Alte lucrări atribuite lui Mihail Moxa
library collection). Transilvania, 2012, nr. 5-6, p. 117-121. (Some other writings attributed to Mihail Moxa). SV, 2011, 7, p.
205-215.
MICU, SAMUIL (1745-1806)
MURARIU, IOAN (1937-2011)
355. Catană-Spenchiu, Ana. O iniŃiativă interculturală
excepŃională a cărturarului unit Samuil Micu: traducerea Bibliei 367. Ciută, Ioan. In memoriam profesor doctor în istorie Ioan
de la Blaj (1795) (An exceptional intercultural initiative of the Murariu, ilustru cercetător în ale istoriei şi arhivelor (Ioan
Greek-Catholic scholar Samuil Micu: the translation of the Bible Murariu, PhD, illustrious professor and researcher in archival and
of Blaj (1795). Transilvania, 2012, nr. 4, p. 62-67. history studies). AANB, 2012, 7, p. 537-540.
356. Pintea, Zaharie. Problema originalităŃii la teologul 368. Mitrea, Ioan. In memoriam Ioan Murariu (1937-2011)
Samuil Micu. Studiu de caz: Teologia euharistică, Blaj, 1796 (The (In the loving memory of Ioan Murariu (1937-2011). Carpica,
2012, 41, p. 425-428.
question of originality with Samuil Micu. Case study: Eucharist
theology, Blaj 1796). In: Şcoala Ardeleană. Vol. 4, Oradea, 2010,
MUŞLEA, CANDID C. (1886-1965)
p. 99-109.
357. Trifin, Liliana. Dimensiunile cosmice şi diacronice ale
369. Muşlea, Candid C. Biserica Sf. Nicolae din Şcheii
creştinismului în opera lui Samuil Micu (The cosmic and
Braşovului. Vol. 3. Ed. de text (Saint Nicholas Church in Şcheii
diachronic dimensions of Christianity in the work of Samuil
Braşovului. Vol. 3. Text edition). EdiŃie îngrijită de Ioan Chirilă,
Micu). Angustia, 2012, 16, nr. 2012, p. 19-28. Vasile Oltean. Cluj-Napoca, Renaşterea, 2011, 422 p.
MILESCU, NICOLAE (1636-1708) NAGY, GÉZA (1887-1971)
358. Matei, Valeriu. Nicolae Milescu Spătarul despre Lucrări apărute în străinătate
colonizarea rusească a Siberiei în secolul al XVII-lea (Chancellor
Nicolae Milescu about the Russian colonialization of Siberia in 370. Sipos, Gábor. Nagy Géza iratmásoló szemináriuma (The
the 17th century). In: In honorem Alexandru Moşanu, Cluj- seminar on the copying of the historical documents led by Nagy
Napoca, 2012, p. 111-121. Géza). In: "... éltünk mi sokáig a két hazában'...": tanulmányok a
359. Toma, Maria. Nicolae Milescu - filosoful universal 90 éves Kiss András tiszteletére, Debrecen, 2012, p. 311-319.
(Nicolae Milescu - a universal philosopher). In: Valori permanente
în ştiinŃa şi cultura română, Craiova, 2010, p. 392-408. NAGY, MARGIT B. (1928-2007)

MILOIA, IOACHIM (1897-1940) 371. *** Stílusok, mővek, mesterek: Erdély mővészete 1690-
1848 között: tanulmányok B. Nagy Margit tiszteletére (Styles,
360. Traia, Ioan. Ioachim Miloia, cercetător şi protector al works, artists: Transylvanian art during 1690-1848: studies in
monumentelor istorice din Banat (Ioachim Miloia, researcher and honor of B. Nagy Margit). Szerkesztette Orbán János. Kolozsvár,
protector of historical monuments in Banat). In: AdministraŃie Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011, 343 p.
românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 4, Arad, 2012, p.
394-409. NĂSTUREL, PETRE Ş. (1923-2012)
361. Turcuş, Aurel. Ioachim Miloia - contribuŃii biografice
(Ioachim Miloia - biographic contributions). Columna 2000, 2012, 372. Năsturel, Petre Ş. Valahii din spaŃiul bizantin şi
13, nr. 49-50, p. 48-54. bulgăresc până la cucerirea otomană (The Vlachs in Byzantine
and Bulgarian space until Ottoman conquest). In: Aromânii.
MITREA, IOAN (n. 1937) Istorie, limbă, destin, Bucureşti, 2012, p. 59-100.

362. Boldur, Dimitrie-Ovidiu. In Honorem unui slujitor al NESTOR, ION (1905-1974)


muzei Clio. Profesorul dr. Ioan Mitrea la 75 de ani (Honoring a
servant of the muse Clio. Professor dr. Ioan Mitrea at 75 years). 373. Babeş, Mircea. Bersu, von Merhart şi elevul lor Ion
Zargidava., 2012, 11, p. 7-38. Nestor (Bersu, von Merhart and their student Ion Nesor).
363. Sibişteanu, Livia Liliana. Profesorul Dr. Ioan Mitrea la Zargidava., 2012, 11, p. 45-66.
75 de ani. Portret aniversal (Professor Dr. Ioan Mitrea at age 75. 374. Dumitriu, Adrian. Professor Ion Nestor - correspondence.
An anniversary portrait). Carpica, 2012, 41, p. 29-54. AUO ist. arh., 2011, 21, p. 125-131.

15
NETEA, VASILE (1912-1989) ONCIUL, DIMITRIE (1856-1923)

375. Bengean, Florin. Cărturarul Vasile Netea şi istoricul 388. Ştefănescu, Ştefan. Dimitrie Onciul (1856-1923). Son
bisericesc Ioan Lupaş (Scholar Vasile Netea and church historian rôle dans le développement de la l'historiographie critique,
Ioan Lupaş). Angustia, 2012, 16, nr. 2012, p. 211-218. objective et érudite. ANB, 2012, 19, nr. 2, p. 419-425.
376. Câmpean, Viorel; Cordea, Marta. O prietenie literară
exemplară: Vasile Netea şi Nae Antonescu (An exemplary OSIAC, VLADIMIR (n. 1941)
literary friendship: Vasile Netea and Nae Antonescu). Libraria,
389. Ciobotea, Dinică. Repere în opera istoriografică a
2012, nr. 12, p. 194-203. profesorului universitar Vladimir Osiac (Highlights in the
377. Lădariu, Lazăr. Vasile Netea - cronicar al "Astrei" historiographic work of professor Vladimir Osiac). In:
(Vasile Netea, a chronicler of the Astra). In: Reghinul cultural. Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac
Studii şi articole. Vol. 10, Reghin, 2011, p. 244-246. la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 18-20.
378. Marica, Valentin. Patriarhul Miron Cristea în aprecierile 390. *** Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul
critice ale lui Vasile Netea sau privirea în oglindă (Patriarch Miron Vladimir Osiac la 70 de ani (Historical continuity in space and
Cristea in the critical opinions of Vasile Netea or the mirrored time. Professor Vladimir Oasiac at 70 years). Coordonatori Sorin
viewing). In: Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol. 10, Reghin, Liviu Damean, Marusia Cîrstea. Craiova, Universitaria, 2011, 825 p.
2011, p. 287-290. 391. *** Opera Omnia - Vladimir. In: Continuitate istorică în
379. Şandru, Ilie. ConştiinŃa unităŃii naŃionale a poporului spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova,
român în opera istorică a lui Vasile Netea (The awareness of 2011, p. 21-28.
national unity of the Romanian people in Vasile Netea's historical 392. Otovescu, Dumitru; Teodorescu, Cristina-Nicola;
work). In: Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol. 9, Reghin, Constantinescu, Radu; Zăvăleanu, Mircea; Tomescu, Viorica;
2009, p. 128-134. Deaconescu, Ion; Pîrvu, Gheorghe; Panea, Nicolae; Dinulescu,
ConstanŃiu; Boengiu, Sandu; Scurtu, Gabriela. [Vladimir
380. Teodor, Corina. AfinităŃi instoriografice în opera lui
Osiac]. In: Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul
Vasile Netea (Historiographical affinity in the work of Vasile
Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 31-58.
Netea). Libraria, 2012, nr. 11, p. 183-193.
PÁLL, FRANCISC (1911-1992)
NICORESCU, PAUL (1890-1946)
393. Pleşa, Liviu. Francisc Pall - discurs istoric sub
381. Turcuş, Veronica. Paul Nicorescu şi Şcola Română din supravegherea SecurităŃii (1945-1965) (Francisc Pall - historic
Roma (Paul Nicorescu and the Romanian School in Rome). AIIX, speech under the surveillance of the Securitate). CCNSAS, 2011,
2012, 49, p. 295-314. 4, nr. 1-2, p. 175-220.

NISTOR, ION I. (1876-1962) PAPACOSTEA, VICTOR (1900-1962)

382. Michelson, Paul E. Ion I. Nistor in Romanian politics, 394. Papacostea, Victor. La Balkanologie. RESEE, 2012, 50,
scholarship and culture, 1919-1933. CCS, 2011, 17, nr. 1, p. 117-148. nr. 1-4, p. 9-19.
395. Tanaşoca, Nicolae-Şerban. En souvenir de Victor
Papacostea. RESEE, 2012, 50, nr. 1-4, p. 5-8.
ODOBESCU, ALEXANDRU (1834-1895)
PAPIU-ILARIAN, ALEXANDRU (1827-1877)
383. Odobescu, Alexandru. Tainele trecutului românesc.
Studii de arheologie preistorică şi istorică (Mysteries of Romanian 396. Schweighoffer, Johanna. Conceptul de naŃiune în
past. Studies of prehistoric and historic archeology). EdiŃie viziunea lui Alexandru Papiu Ilarian (The concept of "nation" in
îngrijită şi prefaŃă de Ionel Oprişan. Bucureşti, Saeculum I.O., Alexandru Papiu Ilarian's perception). CI-T, 2011, 14, nr. 78, p.
2012, 703 p. 27-32.
384. Buterez, Cezar. Alexandru Odobescu şi Buzăul. Repere
istorico-geografice ale unor cercetări nefinalizate (Alexandru PAVEL, TEODOR (n. 1942)
Odobescu and Buzău. Historical and geographical reference points
of certain unfinished research). Mousaios, 2012, 17, p. 213-248. 397. Bedecean, Mihaela. Bibliografia selectivă a operei prof.
univ. dr. Teodor Pavel (Selective bibliography of prof. Teodor
OLAHUS, NICOLAUS (1493-1568) Pavel's work). In: Specific românesc şi confluenŃe central-
europene, Cluj-Napoca, 2012, p. 17-30.
385. Olahus, Nicolaus. Atila. Ed. bilingvă (Atila. Bilingual 398. *** Specific românesc şi confluenŃe central-europene.
edition). Traducere, cuvânt înainte şi note Antal Gyöngyvér. Pofesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani
(Romanian specificity and Central European confluences.
Bucureşti, Biblioteca Bucureştilor, 2011, 217 p.
Pofessor Teodor Pavel at the age of 70 years). Coordonatori Iosif
386. Olahus, Nicolaus. Ungaria. Ed. bilingvă (Hungary. Marin Balog, Ana Victoria Sima, Ion Cârja. Cluj-Napoca, Presa
Bilingual edition). Traducere, cuvânt înainte şi note Antal Universitară Clujeană, 2012, 380 p.
Gyöngyvér. Bucureşti, Biblioteca Bucureştilor, 2011, 201 p.
387. Antal, Gyöngyvér. Nicolaus Olahus. PermanenŃe PÂCLIŞANU, ZENOVIE (1886-1957)
umaniste (Nicolaus Olahus. Humanistic permanence). Bucureşti,
Biblioteca Bucureştilor, 2011, 479 p. 399. Mârza, Iacob. Zenovie Pâclişanu şi veacul luminilor la
românii ardeleni (Zenovie Pâclişanu and the century of

16
Enlightenment with the Transylvanian Romanians). In: Istoricul Napoca, 2012, p. 218-229.
Dan Demşea la a 70-a aniversare, Arad, 2011, p. 213-231; În lb. 411. *** David Prodan (1902-1922). Scrieri istorice (David
franceză, HY, 2012, 9, p. 153-175. Prodan (1902-1922). Historical writings). EdiŃie îngrijită de
Nicolae Edroiu. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 522 p.
PÂRVAN, VASILE (1882-1927)
PUŞCAŞU, VOICA MARIA (n. 1937)
400. Pârvan, Vasile. Universitatea NaŃională a Daciei
Superioare şi datoria vieŃii noastre (National University of Dacia 412. Gorovei, Ştefan S. Voica Maria Puşcaşu la 75 de ani
Superior and the duty of our life). Cluj-Napoca, Eikon, 2012, 80 p. (Voica Maria Puşcaşu in her 75s). AP, 2012, 8, nr. 2, p. 399-400.
401. László, Attila. Vasile Pârvan, Getica, revista "Dacia" şi
arheologia transilvăneană de după primul război mondial. Două RADU, IACOB (1869-1932)
scrisori inedite ale lui Vasile Pârvan către Ferenc László din anul
1925 (Vasile Pârvan, Getica, the "Dacia" journal and 413. Petresc, Dorin. Iacob Radu, Istoria Diecezei Române-
Transylvanian archaeology after World War I. Two unpublished Unite a Orăzii-Mari [Oradea, 1930]: Actualizarea unui proiect
letters of Vasile Pârvan to Ferenc László dated 1925). In: istoriografic în congruenŃa canoanelor Spiritului critic (Iacob
Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea Radu, The history of the Greek-Catholic Diocese of Oradea-Mare
Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, p. 43-55. [Oradea, 1930]: The actualization of a historiographical project in
402. Lisievici, Gabriela; Lisievici, Ovidiu. Istoria Imperiului the congruence of the critical Spirit's canons). PI, 2012, nr. 5, p.
Roman în opera lui Vasile Pârvan (History of the Roman Empire 101-118.
in Vasile Pârvan's work). Vaslui, Media Sind, 2011, 50 p. 414. Petresc, Dorin. Repere identitare în opera istoricului
403. Mitrea, Ioan. Vasile Pârvan - 130 de ani de la naştere. Iacob Radu: Volkgeist ("Spiritul poporului") sau apelul la
Perenitatea modelului pârvian (Vasile Pârvan - 130 since his birth. etnografie (Identity landmarks in Iacob Radu's work: Volkgeist
A perennial legacy). Carpica, 2012, 41, p. 9-15. (the "Spirit of nation") or the invocation of ethnography). PI,
2012, nr. 6, p. 89-94.
PETRANU, CORIOLAN (1893-1945)
RANCA, IOAN (n. 1932)
404. Colta, Elena Rodica. Implicarea istoricului de artă
415. Hancu, Ana. Istoricul Ioan Ranca - repere istoriografice
Coriolan Petranu în viaŃa culturală din Transilvania, după
(Historian Ioan Ranca: historiographic landmarks). In: Ioan
instaurarea administraŃiei româneşti (Involvement of the art
Ranca. Arhivist şi istoric la 80 de ani, Sfântu Gheorghe, 2012, p.
historian Coriolan Petranu in the cultural life in Transylvania after
423-430.
the establishment of Romanian administration). In: AdministraŃie
416. *** Ioan Ranca. Arhivist şi istoric la 80 de ani (Ioan
românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 2, Arad, 2011, p.
Ranca. Archivist and historian at 80). EdiŃie îngrijită de Ioan
170-178. Lăcătuşu, Liviu Boar. Sfântu Gheorghe, Eurocarpatica, 2012, 448 p.
405. Sabău, Nicolae. Istoricul de artă C. Petranu (1893-1945)
şi epistolarul său american (Art historian Coriolan Petran (1893- ROLLER, MIHAIL (1908-1958)
1945) and his American correspondence). Studia hi. a., 2011, 56,
nr. 1, p. 137-145. 417. Bosomitu, Ştefan; Burcea, Mihai. Mihail Roller (1908-
406. Trifescu, Valentin. Une idée sur la Transylvanie. 1958). O scurtă biografie (Mihail Roller (1908-1958). Brief
L'historien de l'art Coriolan Petranu. Trans R, 2012, 21, nr. biography). AIICCR, 2012, 7, p. 19-65.
Supliment 3, p. 63-75.
ROSKA, MÁRTON (1880-1961)
PETRE, ZOE (n. 1940)
418. Gyall, Erwin. Roska Márton és az erdélyi régészet
407. *** Armele Atenei. In honorem Zoe Petre (The weapons (tegnap és ma). Kritikai megjegyzések az erdélyi örmény-magyar
of Athens). Editori Vlad Nistor, Daniela Zaharia. Bucureşti, tudós kora középkori tanulmányaihoz (Márton Roska and
Tritonic, 2012, 483 p. Transylvanian archaeology: yesterday and today. Critical notes to
408. Zaharia, Daniela; łurcanu, Florin. [Zoe Petre]. the Armenian-Hungarian scientist's studies on the early Middle
Interviuri cu Liana Lupaş, Lucian Boia, Vlad Nistor, Emil Ages). Dolgozatok, 2011-2012, Új sorozat VI-VII, p. 27-58.
Constantinescu ([Zoe Petre]. Interviews with Liana Lupaş, Lucian
Boia, Vlad Nistor, Emil Constantinescu). In: Armele Atenei, ROTARU, JIPA (n. 1941)
Bucureşti, 2012, p. 11-55.
419. *** Omagiu istoricului militar comandor (r) prof. univ. dr.
PREDA, CONSTANTIN (1925-2008) Jipa Rotaru la 70 de ani (Homage to the military historian
commander professor Jipa Rotaru, PhD at the age of 70).
409. Grosu, Aurelia. Arheologul şi numismatul Constantin Coordonatori Jănel Tănase, Petru Pah, Gabriela Vasilescu.
Preda (1925-2008) (Archaeologist and numismatist Constantin Bucureşti, Editura UniversităŃii NaŃionale de Apărare "Carol I",
Preda (1925-2008). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 8, p. 39-43. 2011, 386 p.

PRODAN, DAVID (1902-1992) RUSU, ADRIAN ANDREI (n. 1951)

410. Bud, Alexandru-Bogdan. David Prodan despre Iosif al 420. Batariuc, Paraschiva-Victoria. Adrian Andrei Rusu -
II-lea (David Prodan about Joseph II). In: Scrieri pe alese..., Cluj- 60. AM, 2012, 35, p. 386-388.

17
421. Pecican, Ovidiu. Adrian Andrei Rusu. TinereŃea unui TÉGLÁS, GÁBOR (1848-1916)
istoric actual sub comunism (Adrian Andrei Rusu. The youth of a
current historian under communism). In: România comunistă: 432. Ferencz, Vasile. Aproape un secol de uitare. Unele repere
istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, 2012, p. 227-248. istoriografice privind cetatea dacică de la Ardeu (Almost a century
of oblivion. Some historiographical references on the Dacian
SPINEI, VICTOR (n. 1943) fortress of Ardeu). In: Studii de istorie a Transilvaniei. Volum
dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de ani, Cluj-Napoca :
422. Spinei, Victor. Mărturisiri (Confessions). Academica, Deva, 2012, p. 70-84.
2012, 22, nr. 6-7, p. 51-55.
TEODOR, POMPILIU (1930-2001)
STOICA DE HAłEG, NICOLAE (1751-1833)
433. Neumann, Victor. Pompiliu Teodor: un întemeietor de
423. Petrescu, Sorin. Posibilul mormânt al lui Nicolae Stoica şcoală (Pompiliu Teodor: a school founder). In: România
de HaŃeg descoperit la Mehadia (Jud. Caraş-Severin) (Nicolae comunistă: istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, 2012, p. 218-226.
Stoica de HaŃeg's possible grave discovered at Mehadia (Caraş-
Severin county). In: Liviu Groza 1932-2012, Lugoj, 2011, p. 110-112. TOCILESCU, GRIGORE (1850-1909)
424. Ungureanu, Cornel. Nicolae Stoica de HaŃeg - cuvinte
despre trecerea lui prin Banat (Liviu Stoica de HaŃeg - words 434. Tocilescu, Grigore. Istoria românilor. Ed. anastatică (The
about his passage through Banat). In: Liviu Groza 1932-2012, Romanians' history. Anastatic edition). Iaşi, Tipo Moldova, 2011,
Lugoj, 2011, p. 86-91. 576 p.

SUCIU, CORIOLAN (1895-1967) TORMA, ZSÓFIA (1832-1899)

425. Popa, Mircea. O autobiografie necunoscută a istoricului 435. Coltofean, Laura. When passion is stronger than death.
blăjean Coriolan Suciu (An unknown autobiography of the Zsófia Torma’s reflections. Brukenthalia, 2012, nr. 2, p. 67-77.
historian Coriolan Suciu from Blaj). In: Specific românesc şi
confluenŃe central-europene, Cluj-Napoca, 2012, p. 177-185. TRÖSTER, JOHANNES (sec. 17)

SZABÓ, MIKLÓS (n.1932) 436. Ittu, Constantin. Daci, "daco-goŃi" şi romani în opera
istoricului ardelean Johannes Tröster, "Alt-und neu-Teutsche
426. *** A történetíró elhivatottsága: emlékkönyv Szabó Dacia", Nürnberg, 1666 (Dacians, "Daco-Goths" and Romans in
Miklós születésének 80. évfordulójára (Historian's vocation: the work of the Transylvanian historian Johannes Tröster, "Alt-
homage volume dedicated to Miklós Szabó at the age of 80 years). und neu-Teutsche Dacia", Nürnberg, 1666). In: Antichitatea
Szerkesztette Pál-Antal Sándor, Sigmirean Cornel; Simon Zsolt. clasică şi noi, Craiova, 2011, p. 207-214.
Marosvásárhely, Mentor, 2012, 464 p.
TURCUŞ, AUREL (1943-2012)
SZAMOSKÖZY, ISTVÁN (cca. 1570-1612)
437. *** [Aurel Turcuş]. CI-T, 2012, 15, nr. 80, p. 1-32.
427. Gálfi, Emıke. Szamosközy István, a requisitor (István 438. Ciobanu, Tiberiu. Valorificarea moştenirii culturale a lui
Szamosközy, the requisitor). EM, 2012, 74, nr. 3, p. 116-123. Ioachim Miloia de câtre Aurel Turcuş. Sinteză (Valuating Ioachim
Miloia's cultural heritage by Aurel Turcus Miloia. Synthesis).
ŞIMON, NESTOR (1862-1915) Columna 2000, 2012, 13, nr. 49-50, p. 18-20.
439. Gomboş, Constantin C. Recviem pentru un prieten:
428. Şimon, Nestor. Restituiri (Restitutions). EdiŃie îngrijită de istoricul Aurel Turcuş (Requiem for a friend: historian Aurel
Adrian Onofreiu. Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Turcuş). Columna 2000, 2012, 13, nr. 49-50, p. 12-15.
Studii Transilvane, 2012, 277 p.
łURLEA, PETRE (n. 1947)
ŞINCAI, GHEORGHE (1754-1816)
440. Lascu, Stoica. Istoricul Petre łurlea - la 65 de ani
429. Popa, Sanda. Gheorghe Şincai şi Şcoala Ardeleană (Historian Petre łurlea at 65). AUOC-I, 2012, 9, p. 228-233.
(Gheorghe Şincai and Şcoala Ardeleană). In: Culegere de lucrări
susŃinute în cadrul simpozionului "Oameni şi fapte în sprijinul URECHIA, VASILE ALEXANDRESCU
învăŃământului românesc", Oradea, 2011, p. 79-80. (1834-1901)

ŞTEFĂNESCU, ION D. (1886-1981) 441. Vasilescu, Al. V. A. Urechia - activitatea didactică şi de


cercetare a Epocii Fanariote (V. A. Urechia and his didactic and
430. Scurtu, Nicolae. Câteva însemnări despre cărturarul I.D. research activities in the Phanariots time). Iassidava, 2012, 3, nr.
Ştefănescu (Some notes on the erudite I.D. Ştefănescu). RL, 2011, 5, p. 36-47.
43, nr. 46, p. 14. 442. Vasilescu, Alexandru. Vasile Alexandrescu Urechia -
431. Scurtu, Nicolae. Întregiri la biografia lui I.D. Ştefănescu slujitor al învăŃământului românesc (Vasile Alexandrescu Urechia
(Completions to I.D. Ştefănescu's biography). RL, 2012, 44, nr. 1, as a servant of Romanian education). Iassidava, 2010, 1, nr. 1, p.
p. 14. 66-70.

18
VAGO, BELA (1922-2008) VULPE, RADU (1899-1982)

443. Rotman, Liviu. Bela Vago - un ctitor în istoriografia 452. Olariu, Doina. Radu Vulpe - le disciple de Vasile Pârvan.
israeliană (Bela Vago - a founder in Israel historiography). In: File AUO ist. arh., 2011, 21, p. 182-186.
din istoria evreimii clujene, Cluj-Napoca, 2011, p. 71-76.
WOLLMANN, VOLKER (n. 1942)
VĂTĂŞIANU, VIRGIL (1902-1993)
453. Ardevan, Radu. Istoricul Volker Wollmann septuagenar
444. MândruŃ, Stelian. "Vir doctus lauro dignus". Virgil (Historian Volker Wollman at 70). TS, 2012, 4, p. 7-19.
Vătăşianu şi Premiul "Herder" (1972) ("Vir doctus lauro dignus". 454. *** Dr. Volker Wollmann la 70 de ani (Dr. Volker
Virgil Vătăşianu and the "Herder" prize). Tribuna, 2012, 11, nr. Wollmann at 70). Apulum-HP, 2012, 49, p. 1-16.
229, p. 17-18; nr. 230, p.17-18.
445. Porumb, Marius. Virgil Vătăşianu (1902-1993). XENOPOL, ALEXANDRU D. (1847-1920)
Academica, 2012, 22, nr. 3, p. 36-37.
455. Xenopol, Alexandru D. Studii economice (Economic
VITCU, DUMITRU (n. 1940) studies). In: Modernizarea României - (1859-1939) - LegislaŃie şi
strategie economică, Iaşi, 2012, p. 167-178.
446. Iacobescu, Mihai; Cliveti, Gheorghe; Ivănescu, 456. Xenopol, Alexandru Dimitrie. Domnia lui Cuza-Vodă.
Dumitru; Balan, Dinu. In honorem (Serving Clio. In honorem Vol. 1-2. EdiŃie anastatică (Cuza-Vodă's reign. Vol. 1-2. Anastatic
Dumitru Vitcu). In: Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu, edition). Proiect editorial Roxana Alexandra Costinescu. Iaşi, Tipo
Iaşi, 2010, p. 6-40. Moldova, 2011, 472, 528 p.
447. *** Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu 457. Xenopol, Alexandru Dimitrie. Resboaiele dintre ruşi şi
(Serving Clio. In honorem Dumitru Vitcu). Coordonatori Mihai turci şi inriurirea lor asupra Ńerilor române. Vol. 1-2. EdiŃie
Iacobescu, Gheorghe Cliveti, Dinu Balan. Iaşi, Junimea, 2010, anastatică (The wars between the Russians and Turks and their
774 p. influence on the Romanian countries. Vol. 1-2. Anastatic edition).
Proiect editorial Roxana Alexandra Costinescu. Iaşi, Tipo
VOLOVICI, LEON (1938-2011) Moldova, 2011, 219, 393 p.

448. Crăciun, Camelia. A man of ideas: Dr. Leon Volovici ZAHARIA, DUMITRU (n. 1926)
(1938-2011). HSC, 2012, 4, nr. 1, p. 230-234.
449. Ionescu, Ştefan. Professor Leon Volovici, a major 458. *** [Dumitru Zaharia]. In: Dumitru Zaharia profesor,
scholar of the Romanian-Jewish intellectual history. HSC, 2012, 4, arhivist, istoric la 85 de ani, Sfântu Gheorghe, 2011, p. 17-145.
nr. 1, p. 241-245. 459. *** Dumitru Zaharia profesor, arhivist, istoric la 85 de ani
450. Vago, Raphael. Leon Volovici - in memoriam. HSC, (Dumitru Zaharia, professor, archivist and historian at the age of
2012, 4, nr. 1, p. 235-240. 85). Coordonator: Ioan Lăcătuşu; PrefaŃa Vilică Munteanu. Sfântu
451. Voicu, George. Leon Volovici and the identity question. Gheorghe, Eurocarpatica, 2011, 383 p.
HSC, 2012, 4, nr. 1, p. 246-260.

II. Istoria în relaŃie cu alte ştiinŃe


460. Istrate, Alexandru. Între adevăr şi ficŃiune: rolul 1980 (History and theory in Romania during 1960-1980). SMIC,
literaturii autobiografice în cercetarea istorică (Between truth and 2012, 11, p. 195-211.
fiction: the role of autobiographical literature in historical 462. Stancu, Eugen. Auxiliary sciences of history and
research). HU, 2012, 20, p. 75-87. historical interpretation. Brukenthalia, 2012, nr. 2, p. 29-32
461. Lambru, Steliu. Istorie şi teorie în România anilor 1960-

III. Bibliografii. DicŃionare. Enciclopedii


463. Alecu, Ioan Niculae; Bold, Ion; GuŃescu, LaurenŃiu. Alin; Stănescu, Manuel; Stoica, Leontin; łucă, Cornel;
Economişti agrari şi statisticieni (Agrarian economists and Vasilescu, Aurelia; Zârnă, Elena. Miniştrii apărării naŃionale.
statisticians). Bucureşti, Ceres, 2011, 388 p. Enciclopedie (The ministers of national defense. Encyclopedia).
464. Andronache, Marta. Le dictionnaire étymologique Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2012,
roman (DÉRom): une nouvelle approche de l'etymologie romane. 219 p.
Dac, 2010, 15, nr. 2, p. 129-144. 466. Berciu Drăghicescu, Adina; Tomescu, Silvia-Adriana.
465. Andronic, Cătălin; BoŃoghină, Iulian; Bucur, Daniel; RelaŃii româno-canadiene: bibliografie generală (Romanian and
Drăghici, Lucian; Lăzărescu, Cosmina; Martin, Simona; Canadian relationships: general bibliography). Bucureşti, Editura
Martin, Victor; Moşneagu, Marian; Nicolae, Ionela; Pîrvu, UniversităŃii din Bucureşti, 2012, 224 p.

19
467. Berciu-Drăghicescu, Adina; Şubă, Şerban; Bădără, cultura românească de-a lungul timpului. Vol. 12: ÎnalŃi prelaŃi,
Doru; Şerban, Simona; Dumitrăşconiu, ConstanŃa; Oprea, teologi şi sfinŃi ai poporului român. Vol. 13: Mari voievozi, mari
Alina. RelaŃii româno-elveŃiene. Bibliografie generală (Relations istorici, mari oameni politici. Vol. 14: Noi ştiinŃe, noi tehnici şi noi
between Romania and Switzerland. General bibliography). teorii datorate românilor. Vol. 15-16: PersonalităŃi enciclopedice
Coordonator Adina Berciu-Drăghicescu; Colaboratori Silvia din istoria, ştiinŃa şi cultura românească de-a lungul timpului (The
Tomescu, LaurenŃiu Stan. Bucureşti, Editura UniversităŃii din Encyclopedia of great personalities in Romanian history, science
Bucureşti, 2011, 416 p. and culture over time. Vol 12: High prelates, theologists and saints
468. Boriga, Neculae-Alexandru; Coandă, George; of the Romanian people. Vol 13: Great voivodes, great historians,
Curculescu, Marian. Enciclopedia oraşului Târgovişte great politicians. Vol 14: New sciences, new techniques and new
(Encyclopedia of the city of Târgovişte). Coordonator editare theories due to the Romanians. Vol 15-16: Scholars of Romanian
Gabriel Boriga, Honorius MoŃoc. Târgovişte, Bibliotheca, 2011, history, science culture over time). Coordonator general Ion
496 p. Văduva-Poenaru. Bucureşti, Geneze, 2009-2010, 473, 553, 419,
469. *** Bucovina literară. CernăuŃi, 1942-1944 (Bucovina 400, 493 p.
literară. Chernivtsi 1942-1944). Bibliografie de Alis Niculică; 482. *** Enciclopedia, României. Vol. 1: Statul. Vol. 2: łara
Triptic documentar şi crestomaŃie de Ion Filipciuc. Câmpulung Românească. Vol. 3: Economia naŃională: cadre şi producŃie. Vol.
Moldovenesc, Biblioteca "MioriŃa", 2012, 278 p. 4: Economia naŃională: circulaŃie, distribuŃie şi consum. Vol. 5:
470. Buculei, Toader. Brăileni de seamă în spiritualitatea AbonaŃii S.A.R. de telefoane din Bucureşti: februarie 1943:
românească. DicŃionar enciclopedic esenŃial (Outstanding people corectată până la 15 noemvrie 1943 (Encyclopedia of Romania.
fom Brăila in Romanian spirituality. Essential encyclopedic Vol 1: The State. Vol 2: Wallachia. Vol 5: Telephone S.A.R.
dictionary). Brăila, Proilavia, 2012, 399 p. subscribers in Bucharest: February 1943: corrected to 15
471. Cândea, Ionel; Croitoru, Costin. O bibliografie istorică November 1943). Comitetul de DirecŃie Dimitrie Gusti, Const.
a Brăilei (A historical bibliography of Brăila). Brăila, Istros, 2012, Orghidan, Mircea Vulcănescu, Virgiliu Leonte. Iaşi, Tipo
299 p. Moldova, 2010, 1019, 757, 1180; 1081; 194 p.
472. Comănescu, Radu; Basgan, Ion. Enciclopedia 483. Galben, Cornel. PersonalităŃi băcăuane. Vol. 4, 6
francmasoneriei universale. Vol. 1: Litera A. Ed. a 2-a revăzută şi (Personalities from Bacău. Vol. 4, 6). Bacău, Corgal Press, 2010,
adăugită (The encyclopedia of world freemasonry. Vol. 1: Letter 189, 246 p.
A. 2nd revised and added edition). PrefaŃă de Dinu C. Giurescu. 484. Haşa, Gligor. DicŃionar mitologic carpato-danubiano-
Bucureşti, Editura Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România, pontic (Carpathian-Danubian-Pontic mythological dictionary).
2011, 461 p. Deva, Editura Gligor Haşa, 2011, 206 p.
473. Comşulea, Elena. Din istoria dicŃionarului limbii române 485. Ilie, Emanuela. DicŃionarul critic al poeziei ieşene
(Moments from the history of DicŃionarul limbii române contemporane. Autori, cărŃi, teme (Critical dictionary of
(Romanian language dictionary). Dac, 2011, 16, nr. 2, p. 132-137. contemporary poetry from Jassy. Authors, books, topics). Iaşi,
474. Constantin, Nicolae. DicŃionar de personalităŃi istorice Editura FundaŃiei Culturale Poezia, 2011, 335 p.
româneşti. Ed. a 3-a, revizuită şi adăugită (Dictionary of 486. Ion, Stănel; Ştefănescu, Alexandru Valentin;
Romanian historical personalities. 3rd revised and added edition). MărculeŃ, Vasile; Marcu, George; Boda, Gherghina;
Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2011, 328 p. Vrînceanu, Mirică; Bilcea, Valentina; Stoica, Stan.
475. Covalciuc, Dumitru. Mic dicŃionar de medici români din PersonalităŃi străine în istoria României. DicŃionar biografic
Bucovina (Small dictionary of Romanian physicians from (Foreign personalities in Romanian history. Biographic
Bukovina). Suceava, Muşatinii, 2012, 155 p. dictionary). Coordonator Stănel Ion; Cuvânt-înainte Dan Berindei.
476. DârŃu, Constantin Toni. PersonalităŃi române şi faptele Bucureşti, Meronia, 2011, 324 p.
lor 1950-2000. DicŃionar. Vol. 31: 1950-2000. Vol. 33: 1950- 487. *** Istoria jurnalismului din România în date.
2000. Vol. 46: 1950-2000 (Romanian personalities and their deeds Enciclopedie cronologică (History of journalism in Romania in
from 1950 to 2000. Dictionary. Vol.31: 1950-2000. Vol 33: 1950- data: a chronological encyclopedia). Volum coordonat de Marian
2000. Vol. 46: 1950-2000). Iaşi, Pim : Panfilius : StudIS, 2008, Petcu. Iaşi, Polirom, 2012, 1414 p.
515, 521, 503 p. 488. Jakab, Albert Zsolt; Kinda, István. Háromszék
477. *** DicŃionarul cronologic al romanului românesc. 1990- honismereti bibliográfiája 1844-2012 (Bibliography of the Trei
2000 (Chronological dictionary of Romanian novel. 1990-2000). Scaune seat 1844-2012). Sepsiszentgyörgy, Háromszék
Coordonator ştiinŃific Ion Istrate. Bucureşti, Editura Academiei Vármegye Kiadó, 2012, 191 p.
Române, 2011, 495 p. 489. Lipan, Vasile I. DicŃionar biografic de farmacişti români.
478. *** DicŃionarul literaturii române, Vol. 1: Litera A-L. Vol. 1-2 (Biographic dictionary of Romanian pharmacists. Vol. 1-
Vol. 2: Litera M-Z (Dictionary of Romanian literature. Vol. 1: 2). Bucureşti, Editura Farmaceutică, 2011, 378, 368 p.
Litera A-L. Vol. 2: Litera M-Z). Coordonator general Eugen 490. *** Literaturile Bucureştiului sau despre memoria fără
Simion. Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2012, 838, 835 p. amintiri (Literature of Bucharest or about the memory free
479. *** DicŃionarul personalităŃilor din România. Biografii memory). Coordonator Radu Călin Cristea. Bucureşti, Editura
contemporane (The dictionary of the personalities from Romania. Muzeului Literaturii Române, 2009, 201 p.
Contemporary biographies). Bucureşti, Anima, 2011, 519 p; 2012, 491. Mandachi, Dorina; Mandachi, Ilarion. DicŃionarul
520 p. persoanlităŃilor dorohoiene (The dictionary of the personalities of
480. *** Enciclopedia Academiei Dacoromâne. Vol. 1-2 Dorohoi). Botoşani, Quadrat, 2012, 362 p.
(Encyclopedia of Dacoromanian Academy. Vol. 1-2). 492. Marcu, George; Ilinca, Rodica. Enciclopedia
Coordonatorul lucrării Geo Stroe. Bucureşti, Editura Dacoromână, personalităŃilor feminine din România (Encyclopedia of female
2012, 798, 742 p. personalities of Romania). Cuvânt înainte Marius Sala. Bucureşti,
481. *** Enciclopedia marilor personalităŃi din istoria, ştiinŃa şi Meronia, 2012, 615 p.

20
493. Marcu, Iuliana Angela. Bibliografiile literare. Biblio- Vâlcea, Offsetcolor, 2012, 863 p.
grafie de bibliografii şi studiu de sinteză (Literary bibliographies. 508. Ravici-Tătăranu, Niculae. Buletinul Monumentelor
Bibliography of bibliographies and synthesis analysis). Cluj- Istorice 1970-1973. Bibliografie (Buletinul Monumentelor Istorice
Napoca, Argonaut, 2012, 243 p. 1970-1973. Bibliography). Râmnicu Vâlcea, Offsetcolor, 2012,
494. *** Mecanisme represive în România 1945-1989. 493 p.
DicŃionar biografic. Vol. 9. T-Z (Repressive mechanisms in 509. Ravici-Tătăranu, Niculae. Lumina Lumii 1992-2011.
Romania 1945-1989. Biographic dictionary. Vol. 9. T-Z). Bibliografie (Lumina Lumii 1992-2011. Bibliography). Râmnicu
Coordonator Octavian Roske. Bucureşti, Institutul NaŃional pentru Vâlcea, Offsetcolor, 2012, 267 p.
Studiul Totalitarismului, 2011, 458 p. 510. Ravici-Tătăranu, Niculae. O posibilă bibliografie pentru
495. Mladinescu, Alexandru. Bibliografia revistei "Oltenia. istoria bisericii ortodoxe din judeŃul Vâlcea. Ed. a 2-a revăzută şi
Studii. Documente. Culegeri", seria a III-a, 1997-2010 (The adăugită (A possible bibliography for the history of the Orthodox
bibliography of the "Oltenia. Studii. Documente. Culegeri" Church in Valcea county. 2nd revised and added edition).
journal. The 3rd series. 1997-2010). Oltenia-SDC, 2011, 15, nr. 1- Râmnicu Vâlcea, Offsetcolor, 2011, 494 p.
2, p. 37-64. 511. Răşcanu-Gramaticu, Oltea. PersonalităŃi bârlădene. Vol.
496. Moga, Vasile. Archaeologica. Sebeş, Emma Books, 1: A-J. Vol. 2: L-Z (Personalities from Bârlad. Vol. 1: A-J. Vol. 2:
2012, 144 p. L-Z). Iaşi, Pim, 2012, 482, 486 p.
497. Moşneagu, Marian. Presa marinei române. DicŃionar 512. *** România 1945-1989. Enciclopedia regimului
bibliografic (The press of the Romanian navy. Bibliographic comunist. InstituŃii de partid, de stat, obşteşti şi cooperatiste
dictionary). Bucureşti, Editura Militară, 2011, 300 p. (Romania 1945-1989. Encyclopedia of the communist regime.
498. Nicolescu, Nicolae C. Enciclopedia şefilor de stat şi de Institutions of party, state, and public organizations and
guvern ai României (Encyclopedia of heads of state and cooperatives). Coordonator Dan Cătănuş. Bucureşti, Institutul
government of Romania). Bucureşti, Meronia, 2011, 527 p. NaŃional pentru Studiul Totalitarismului, 2012, 689 p.
499. Niculică, Alis. Junimea literară (1904-1914; 1923-1939). 513. Sbârnă, Gheorghe; Marin, Valentin. DicŃionar general
Bibliografie (Junimea literară (1904-1914; 1923-1939). al revoluŃiei române din decembrie 1989 (General dictionary of
Bibliography). PrefaŃă de Liviu Papuc. Iaşi, Tipo Moldova, 2012, the Romanian revolution of December 1989). Au mai colaborat
176 p. Mihai Andreescu, Mircea Brenciu, Ion Bucur, Viorel Domenico,
500. Palade, Marian. Ctitori de cultură şi spiritualitate Adrian Kali, Dana Osiac, Alexandru Oşca, Carmen Rădulescu,
ortodoxă. Arhierei, preoŃi şi monahi cărturari din Ńinuturile Dumitru Roman, Sebastian Rusu, Teodora Stănescu-Stanciu,
Sucevei: lexicon (Creators of culture and Orthodox spirituality. Mihaela Toader, Dumitru Tomoni, Csaba Zoltan Novak.
Bishops, priests and erudite monks from Suceava region: a Bucureşti, Editura Militară, 2010, 751 p.
lexicon). PătrăuŃi, Heruvim, 2012, 359 p. 514. Secrieru, Mihaela. Bibliografie signalectică de didactică
501. Panaitescu, Alexandru; Panaitescu, Rodica. De la Casa a limbii şi literaturii române (1757-2010). Ed. a 2-a revăzută şi
Scânteii la Casa Poporului: Patru decenii de arhitectură în completată. Vol. 1. Sistematizare după criteriul apariŃiilor
Bucureşti 1945-1989: DicŃionar concis al arhitecŃilor din ordonate cronologic şi alfabetic. Vol. 2. Sistematizare după
Bucureşti, 1945-1990 (From Casa Scâ nteii to Casa Poporului: criteriul tematic. Vol. 3. Sistematizare după criteriul nominal al
four decades of architecture in Bucharest (1945-1989). A concise autorilor (Signaletic bibliography of didactics of Romanian
dictionary of the architects of Bucharest (1945-1990). Bucureşti, language and literature (1757-2010). 2nd revised and
Simetria, 2012, 293 p. supplemented edition. Vol 1. Sort by the chronological and
502. Papahagi, Adrian; Dincă, Adinel-Ciprian. Latin alphabetical order. Vol 2. Sort by thematic order. Vol 3. Sort by
paleography and codicology in Romania. In: Batthyaneum. order of authors names). Iaşi, Pim, 2011, 430, 416, 614 p.
Omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan, Bucureşti, 515. Sin, Rodica. DicŃionar de veşminte, podoabe şi accesorii
2011, p. 89-108. vestimentare (A dictionary of clothes, jewels and vestimentary
503. Pavel, Cristina. Sinteze - Conducători în istoria accessories). Târgovişte, Gimnasium, 2012, 316 p.
românilor (Leaders in the history of the Romanians: syntheses). 516. Stoica, Relu. ContribuŃii la bibliografia istorică a
Bucureşti, Booklet, 2012, 17 p. judeŃului Buzău (1800-2010). Ed. a 2-a, restructurată şi completată
504. Prodan, Dan. Bibliografia selectivă a orientalisticii - (Contributions to the historical bibliography of the county of
turcologiei româneşti în perioada 1850-1950 (The selective Buzău (1800-2010). 2nd restructured and completed edition).
bibliography of the Romanian orientalism-turcology between Buzău, Editgraph, 2011, 584 p.
1850-1950). AMS, 2012, 11, p. 162-219. 517. Stoicescu, Nicolae. Repertoriul bibliografic al localităŃilor
505. *** Prolegomene la un dicŃionar al presei de limbă şi monumentelor medievale din Transilvania. Vol. 1-2
germană din Bucovina istorică: (1848-1940) (Introduction to a (Bibliographical catalog of the localities and medieval monuments
dictionary of the German language press in historical Bukovina of Transylvania. Vol. 1-2). Sibiu, Editura Andreiană, 2012, 656,
(1848-1940). Editori Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu, Markus 626 p.
Winkler. Iaşi, Editura UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza", 2012, 518. Tecău, Florin; Pally, Filofteia; Rotaru, Elena; Dejanu,
330 p. Iustin; Cristocea, Spiridon; Tudor, Sevastian; Sachelarie,
506. Ravici-Tătăranu, Niculae. Anuarul Comisiunii Monu- Mihai Octavian. Catalog Fiii Argeşului. Ed. a 3-a (Catalog of
mentelor Istorice, 1914-1915, 1942-1943. Bibliografie (Yearbook Argeş's sons. 3rd edition). Geamăna, Argeş, Tiparg, 2009, 288 p.
of the Commission of the Historical Monuments, 1914-1915, 519. Timofte, Ioan. PersonalităŃi ieşene. Vol. 12 (Personalities
1942-1943. Bibliography). Râmnicu Vâlcea, Offsetcolor, 2011, of Jassy. Vol. 12). PrefaŃă Liviu Leonte. Iaşi, Pim, 2012, 422 p.
113 p. 520. Urzică, Mariana; Popescu, Dana; Cioarec, Ileana.
507. Ravici-Tătăranu, Niculae. Buletinul Comisiunii Monu- Mihai Viteazul - o bibliografie generală (Mihai Viteazul - general
mentelor Istorice 1908-1945. Bibliografie (Buletinul Comisiunii bibliography). Coordonatori Cezar Avram, Nicolae Petre
Monumentelor Istorice 1908-1945. Bibliography). Râmnicu Vrânceanu. Craiova, Sitech, 2012, 77 p.

21
521. Vlasiu, Ioana; Badea-Păun, Gabriel; Barbu, Virginia.
DicŃionarul sculptorilor români din România. Secolele XIX-XX. Lucrări apărute în străinătate
Vol. 1: Lit. A-G. Vol. 2: Lit. H-Z (Dictionary of the Romanian
sculptors of Romania. Nineteenth and twentieth centuries. Vol. 1: 522. Chesnais, Diane. Dictionnaire insolite de la Roumanie.
Lit. A-G. Vol. 2: Lit. H-Z). Bucureşti, Editura Academiei Paris, Cosmopole, 2012, 158 p.
Române, 2011-2012, 259, 378 p.

IV. Izvoare istorice

1. DOCUMENTE

a. GENERALE

523. Cândea, Virgil. Mărturii româneşti peste hotare. CreaŃii manuscripts of the Romanian Prodromos Skete's library (Mount
româneşti şi izvoare despre români în colecŃii din străinătate. Serie Athos)). Byz., 2012, 8-9, p. 387-396.
nouă. Vol. 3. India - Olanda (Romanian testimonies abroad. 528. Lăcătuşu, Ioan; Stancu, Vasile. ContribuŃii documentare
Romanian creations and sources about Romanians in the referitoare la păstoritul transhumant din sud-estul Transilvaniei
collections abroad. New series. Vol 3. India - Netherlands). practicat în Moldova şi łara Românească (Documentary
Bucureşti, Biblioteca Bucureştilor, 2011, 378 p. contributions relating to shepherding flocks in South-Eastern
524. Cândea, Virgil. Mărturii româneşti peste hotare. CreaŃii Transylvania prformed in Moldavia and
româneşti şi izvoare despre români în colecŃii din străinătate. Serie Wallachia). In: Dumitru Zaharia profesor, arhivist, istoric la 85 de
nouă. Vol. 4: Polonia - Rusia (Romanian testimonies abroad. ani, Sfântu Gheorghe, 2011, p. 207-226.
Romanian creations and sources about Romanians in collections 529. Luca, Gavril. 14 documente referitoare la moşia Ungheni
abroad. New series. Vol. 4: Poland - Russia). Bucureşti, Biblioteca (jud. NeamŃ) (14 documents about Ungheni (a Late
Bucureştilor, 2012, 264 p. Medieval/Modern Age estate in NeamŃ county). Mem. A, 2012,
525. Cojocaru, Alexie. Pomelnice din mănăstirea Putna 28, p. 319-336.
(Diptychs from the Putna monastery). AP, 2012, 8, nr. 1, p. 125-186. 530. Zaharia, Dumitru. Unele documente privind
526. *** Documente huşene. Vol. 2: 1648-1880 (Documents maghiarizarea românilor din părŃile estice ale Transilvaniei şi
from Huşi. Vol. 2: 1648-1880). Ed. Costin Clit. Iaşi, Pim, 2011, Moldova de vest (Some documents regarding the magyarization
585 p. of the Romanians of Transylvania and the Eastern parts of
527. Haralam, Clement. Manuscrise necatalogate din Western Moldavia). In: Dumitru Zaharia profesor, arhivist, istoric
biblioteca Schitului românesc Prodromu, Muntele Athos (Unlisted la 85 de ani, Sfântu Gheorghe, 2011, p. 147-204.

b. MEDIEVALE ŞI PREMODERNE
531. Bacalov, Sergiu. Trei documente basarabene referitoare and added edition). Coordonator Ioan-Aurel Pop; Volum întocmit
la episcopia Huşilor (Three Bessarabian documents concerning de Mihai Dăncuş, Adinel Ciprian Dincă, Andreea Mârza, Ioan-
Huşi parish). MPrut, 2012, 4, nr. 1 (9), p. 26-31. Aurel Pop. Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii
532. Chiosea, Silvia. ParticularităŃi de grafie ale unui text din Transilvane, 2012, 484 p.
secolul al XVII-lea (ms. Bar 766) (Spelling peculiarities of a text 537. *** Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol.
from the eighteenth century (manuscript Bar 766). AUA philol., 20 (1629-1631). Volum întocmit de Ioan Caproşu; C. Burac;
2012, 13, nr. 3, p. 287-302. Comitetul de coordonare Camil Mureşan, Ştefan Ştefănescu, Ioan
533. Cojocaru, Alexie. Pomelnicul mănăstirii Putna (1756) Caproşu. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 1187 p.
(The diptych of Putna monastery (1756). AP, 2012, 8, nr. 2, p. 538. Fejér, Tamás. Editing and publishing historical sources
167-398. in the research institute of the Transylvanian Museum Society.
534. Cristea, Ovidiu. The Ottoman campaign of 1484 in the Trans R, 2012, 21, nr. Supliment 2, p. 9-30.
light of some new Venetian sources. MEMS, 2012, 4, p. 37-146. 539. Horn, Ildikó. Mozaic premodern. Studii de istorie
535. *** Diplomataria. Vol. 11. Comitatul Cluj (Diplomataria. premodernă (Premodern mosaic. Studies of premodern history).
Vol. 11. County of Cluj). Editori Ladislau Gyémánt, Remus Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, 206 p.
Câmpeanu, Anton E. Dörner, Vasile LechinŃan. Bucureşti, Editura 540. *** Izvoare de antroponimie şi demografie istorică.
Academiei Române, 2012, 372 p. ConscripŃiile cetăŃii Sătmar din 1569-1570 (Anthroponymy and
536. *** Diplome maramureşene din secolele XVI-XVIII, historical demography sources. The conscriptions of Satmar
provenite din colecŃia lui Ioan Mihalyi de Apşa. Ed. a 2-a, fortress in 1569-1570). EdiŃie îngrijită, studiu introductiv şi indici
revizuită şi adăugită (Maramureş diplomas from the 16th-18th de Marius Diaconescu. Cluj-Napoca, Mega, 2012, 289 p.
centuries, from the collection of John Mihaly of Apşa. 2nd revised 541. *** Johann Sachs von Harteneck. Coordonator ştiinŃific şi

22
selecŃie documente Corina Sebişan. Sibiu, Techno Media, 2009, Ottoman documents from 1594-1595 during Michael the Brave).
62 p. AMS, 2012, 11, p. 33-39.
542. Kaczka, Mariusz Wieslaw. Unpublished letters of 549. Mîrza, Mihai. Averea lui beizadea IoniŃă Cantemir după
Constantin Brâncoveanu and Constantin stolnicul Cantacuzino, un catastif din 1755 (The fortune of prince IoniŃă Cantemir (1755)
from the Polish archives. Danubius, 2012, 30, p. 101-140. according to a register of 1755). AIIX, 2012, 49, p. 409-437.
543. Lefter, Lucian-Valeriu. Trei documente inedite 550. *** Petrova 600. Editor Alexandru Bogdan Petrovai.
privitoare la istoria oraşului Iaşi (1780-1785) (Three unpublished Petrova, łara Maramureşului, 2011, 36 p.
documents on the history of Jassy city (1780-1785). IN, 2010- 551. Popescu, Oana Mădălina. New documents upon Zlătari
2012, 16-18, p. 135-143. Monastery in Bucharest in the period of Constantin Brâncoveanu,
544. Lukács, Antal. Documente inedite privind istoria familiei the ruler of Wallachia. EBPB, 2011, 6, p. 383-390.
Mailat (Unpublished documents regarding the history of the 552. Rafailă, Grina-Mihaela. Documentele domniei lui Ioan
Mailats). In: Studii de istorie. Vol. 1, Brăila, 2012, p. 3-23. Mavrocordat aflate în colecŃiile Muzeului Municipiului Bucureşti
545. Magina, Adrian. Câteva documente inedite despre (Documents of Ioan Mavrocordat's reign preserved in the
familia Bizere (Some unpublished documents on the Bizere collections of the Museum of Bucharest). BMIM, 2012, 26, p.
family). Tibiscum, 2012, 2, p. 115-121. 210-233.
546. Magina, Adrian. Câteva documente privind comitatul 553. Stanciu, Laura; Mârza, Andreea. Din nou despre
Torontal în prima jumătate a secolului al XV-lea (Some diploma de înnobilare a familiei Micu, din 1737 (Once again
documents on the Torontal county in the first half of the 15th c.). about the enoblement diploma of the Micu family). In: Şcoala
Banatica, 2012, 22, p. 55-76. Ardeleană. Anuar. Vol. 5, Oradea, 2011, p. 192-203.
547. Maleon, Bogdan-Petru; Dima, Gabriela E. Moldova în 554. Vekov, Károly. Despre evidenŃa documentelor în cadrul
scrierile lui Iulius Ruggieri (Moldavia in Iulius Ruggieri's locului de adeverire din Alba Iulia (About the document record in
writings). AP, 2012, 8, nr. 2, p. 111-140. the place of confirmation of Alba Iulia). In: Pe urmele trecutului.
548. Maxim, Mihai. Trei documente otomane inedite din Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2009, p.
1594-1595, din timpul lui Mihai Viteazul (Three unpublished 103-114.

c. MODERNE
555. Ceobanu, Adrian-Bogdan. Câteva documente ruseşti Lodge "Licht und Wahrheit" in ReşiŃa). Editori Attila Varga,
privitoare la proclamarea regatului României (Some Russian Cristian Rudolf. Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, 320 p.
documents related to the proclamation of the Kingdom of 563. *** Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările
Romania). AIIX, 2012, 49, p. 467-474. Române. C. Transilvania. Vol. 9: 1-5 iulie 1848. Vol. 10: Ancheta
556. Cojocaru, Alexie. File de jurnal şi alte documente din Kozma din MunŃii Apuseni (Documents regarding the revolution
arhiva personală a eclesiarhului putnean Lavrentie Kirilescu of 1848 in the Romanian Principalities. C. Transylvania. Vol. 9:
(Journal pages and other documents from the personal archive of July 1-5, 1848. Vol. 10: Kozma investigation from the Apuseni
Laurentius Kirilescu, the sacristan of Putna). AP, 2012, 8, nr. 1, p. Mountains). Volum întocmit de Ela Cosma, Marghioala Bodor,
229-268. Attila Varga, Marin Balog; Cu un cuvânt introductiv de Gelu
557. Cojocaru, IonuŃ. The script of Ottoman-Russian treaty of NeamŃu. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011-2012, 402,
1812. AHA, 2012, 4, nr. 2, p. 17-40. 726 p.
558. Cosma, Ela. Editing Austrian consular documents from 564. *** Eminescu în documente de familie. Ed. anastatică
the Romanian Principalities and Serbia (1848-1849). Trans R, (Eminescu in family documents. Anastatic edition). EdiŃie de Gh.
2012, 21, nr. 4, p. 3-19. Ungureanu; Texte îngrijite de Dan Ivănescu, Virginia Isac. Iaşi,
559. Cosma, Ela; Stîcalin-Colin, Angela; Deteşan, Daniela. Tipo Moldova, 2012, 498 p.
Armatele imperiale austro-ruse şi românii la 1848-1849. Documente 565. Marinoiu, Vasile. Trei pomelnice din secolul al XIX-lea
militare. Vol. 1. Descrieri generale şi militare (Austro-Russian aparŃinând bisericii "Sf. Nicolae şi Sf. Andrei" din Târgu Jiu
armies and the Romanians in 1848-1849. Military documents. Vol (Three commemorations of the nineteenth century, belonging to
1. General and military descriptions). Cluj-Napoca : Gatineau, the church "St. Nicholas and St. Andrew" in Targu Jiu). In:
Argonaut : Symphologic Publishing, 2012, 280 p. MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu
560. Demşea, Dan. Strădaniile protopopului Vasile Caracioni Severin, 2011, p. 732-758.
pentru adeverirea titlului nobiliar în cuprinsul comitatelor vecine 566. Mihai, Gheorghe. Documente despre răscoala de la 1907
Arad şi Timiş (1830-1839) (Archpriest Vasile Caracioni's în fostul judeŃ Olt (Documents on the peasants revolt of 1907 in
endeavors for confirmation of the title of nobility within the the former county of Olt). MOlt, 2012, 2, p. 199-330.
neighboring counties of Arad and Timiş (1830-1839). In: 567. *** Mişcarea naŃională a românilor din Transilvania între
AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 5, 1849-1918. Documente. Vol. 6 (25 septembrie 1862-13 iulie
Arad, 2012, p. 83-109. 1863) (Transylvanian Romanians' national movement between
561. Deteşan, Daniela. Between theory and practice. Editing 1849-1918. Documents. Vol. 6 (September 25, 1862-July 13,
Transylvanian Romanian historical documents (1848-1900). 1863). Volum editat de: Dumitru Suciu, Simion Retegan, Loránd
Trans R, 2012, 21, nr. 4, p. 33-42. Mádly, Mirela Andrei Popa, Daniela Deteşan; Coordonator
562. *** Documenta masonica Tranylvanica et Banatica. Seria Dumitru Suciu. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 533 p.
1: Marea Lojă Maghiară de Rit Ioanit. Vol. 1: Loja "Licht und 568. Mitric, Olimpia. Catagrafia Bisericii "Sf. Voievozi" din
Wahrheit" din ReşiŃa (Documenta masonica Tranylvanica et satul Fundul HerŃii, Ńinutul Dorohoiului (1852) (Catagraphy of
Banatica. Series 1: Hungarian Grand Johannite Rite. Vol 1: The "Sf. Voievozi" Church from the village of Fundul HerŃii, the

23
county of Dorohoi (1852). In: Slujind-o pe Clio. In honorem MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu
Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p. 75-78. Severin, 2011, p. 429-445.
569. NeamŃu, Gelu. Distrugerea documentelor românilor 576. *** Sămile visteriei łării Moldovei. Vol. 3: 1805-1826
ardeleni pentru a-i elimina din istorie (Distruction of (The records of Moldavian treasury. Vol. 3: 1805-1826). Editate
Transylvanian Romanians' documents to remove them from de Ioan Caproşu. Iaşi, Demiurg, 2011, 692 p.
history). Angustia, 2012, 16, nr. 2012, p. 33-38. 577. Văcaru, Silviu. Noi informaŃii referitoare la supuşii
570. NeamŃu, Gelu. Românii şi secuii la 1848-1849, RelaŃii francezi din Moldova (1832) (New information regarding the
oglindite în 9 documente (Romanians and Szeklers in 1848-1849, French subjects in Moldavia (1832). AIIX, 2012, 49, p. 445-466.
relations reflected in 9 documents). In: Itinerarii istoriografice.
Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan, Cluj-Napoca, 2011, Lucrări apărute în străinătate
p. 323-338.
571. Oncescu, Iulian. Texte şi documente privind istoria 578. *** Documente privind istoria Moldovei sub ocupaŃie
modernă a românilor (1774-1918) (Texts and documents militară rusă (1806-1812) (Documents concerning the history of
regarding the modern history of the Romanians (1774-1918). Moldavia under Russian military occupation (1806-1812).
Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2011, 686 p. Chişinău, Litera, 2012, 487 p.
572. Onilov, Tatiana; Preja, Ramona. Russian military 579. Svetlicinâi, Larisa; Dragnev, Demir; Bociarov,
sources and archives about the Romanian lands in 1848-1849. Eugenia. Documente privitoare la istoria łării Moldovei la
Trans R, 2012, 21, nr. 4, p. 20-32. începutul secolului al XIX-lea (1801-1806): cărŃi domneşti şi
573. Petraş, Lucian. Mihai Veliciu (1846-1921). Studiu şi zapise (Documents on the history of Moldavia Principality at the
documente (Mihai Veliciu (1846-1921). Study and documents). beginning of the 19th century (1801-1806): princely documents).
Arad, Editura UniversităŃii "Aurel Vlaicu", 2011, 202 p. Chişinău, Academia de ŞtiinŃe a Moldovei, Institutul de Istorie,
574. Pînzar, Alexandru. Catastihul de spovedanii al Stat şi Drept, 2012, 527 p.
enoriaşilor bisericii unui sat din łara Loviştei, la începutul 580. Tabancic, Sergiu. Din trecutul satului Rudi din nordul
secolului al XIX-lea (The Book of confessions of the parishioners Basarabiei: pe marginea unui document fals din secolul al XIX-
of a Southern Romanian village church, from early 19th century). lea, emis din numele lui Ştefan cel Mare (On the past of Rudi
AMS, 2012, 11, p. 84-103. village in the North of Bessarabia: on a false document of the 19th
575. Rădulescu, Toma. Mărturii despre Tudor Vladimirescu şi century issued in the name of Stephen the Great). In: Anuarul
epoca sa din colecŃiile Muzeului Olteniei (Evidence about Tudor Institutului de Istorie, Stat şi Drept, Chişinău, 2012, p. 22-33.
Vladimirescu and his time in the Oltenia Museum collections). In:

d. MODERNE ŞI CONTEMPORANE
581. Agrigoroaiei, Ion. Basarabia în acte diplomatice 1711- of Drobeta-Turnu Severin. Vol. 5: (1916-1920). Vol.6: (1921-
1947 (Bessarabia in diplomatic acts 1711-1947). Indice general de 1924). Volum alcătuit de Tudor RăŃoi, Nicolae Chipurici. Craiova,
Alexandrina IoniŃă. Iaşi, Demiurg, 2012, 260 p. Alma, 2009-2010, 404; 392 p.
582. *** Documente ale municipalităŃii severinene. Vol. 5: 583. *** Lucaciu şi Goga (Lucaciu and Goga). PU, 2012, 15,
(1916-1920). Vol. 6: (1921-1924) (Documents of the municipality nr. 3-4, p. 69-71.

e. CONTEMPORANE
584. *** AcŃiunea "Recuperarea". Securitatea şi emigrarea 589. Bujduveanu, Tănase. RezistenŃa anticomunistă din
germanilor din România (1962-1989) (Action "Recovery". The comuna Sinoe, judeŃul ConstanŃa (Anti-communist resistence
Securitate and the emigration of the Germans from Romania from the commune of Sinoe, the county of ConstanŃa). ConstanŃa,
(1962-1989). Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2011, 943 p. Ex Ponto, 2011, 159 p.
585. Alexandrescu, Ion. România între Est şi Vest. Vol. 1: 590. Burlacu, Liviu. The German minority from Romania
Aderarea României la FMI şi BIRD (1972) (Romania between doing reconstruction labor in the Soviet Union reflected in the
East and West. Vol. 1: Romania's accession to the IMF and IBRD documents of the Security (1945). Minoritari germani din
(1972). Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2012, 308 p. România la munca de reconstrucŃie în U. R. S. S. reflectată în
586. Boar, Liviu. Din activitatea Regionalei Mureş a P.C.R. în documentele SecurităŃii (1945). In: Calvary - deportations and
preajma alegerilor din noiembrie 1946. Documente (Aspects of destinies. International symposium's proceedings, Braşov, 2010, p.
the activity of the Mures regional branch of the Romanian 65-78.
Communist Party on the eve of November 1946 elections. 591. *** Chestiunea refugiaŃilor de peste Nistru: documente
Documents). AANB, 2012, 7, p. 355-370. diplomatice şi ale serviciilor române de informaŃii, 1919-1936
587. Bordeiu, Puiu Dumitru. Mişcarea legionară în Dobrogea (The issue of refugees across the Dniester: diplomatic documents
anilor 1932-1940 în documente (Iron Guard in Dobruja of the and the Romanian Intelligence Service, 1919-1936). Volum editat
1932-1940 in documents). ConstanŃa, Editura Muntenia, 2012, de Vadim Guzun. Cluj-Napoca, Argonaut, 2012, 1000 p.
544 p. 592. *** "Clopotul amuŃit". Preotul Pálfi Géza - o viaŃă
588. Bourceanu, Ion. O viaŃă ratată. Un deŃinut politic în supravegheată de Securitate ("Silent bell". Priest Pálfi Géza - a
România. 1951-1964 (A lost life. A political prisoner in Romania. lifetime surveilled by the Securitate). Studiu introductiv: Denisa
1951-1964). PrefaŃă de Dan Stanca. Bucureşti, Institutul NaŃional Bodeanu, Csaba Zoltán Novák; Editori: Denisa Bodeanu, Csaba
pentru Studiul Totalitarismului, 2010, 325 p.

24
Zoltán Novák; Interviuri Ágnes Maksay. Miercurea-Ciuc, Pro- (Ministry of Interior, Ministry of State Security, State Security
Print, 2011, 284 p. Council. Regional Division Mureş (1951-1952), Hungarian
593. Constantin, Cristian. ActivităŃi şi rapoarte diplomatice Autonomous Regional Division (1952-1960), Mures Autonomous
cu privire la oraşul şi portul Brăila (1918-1940) (Actions and Regional Division (1960-1968), Inspectorate of Security of Mureş
diplomatic reports on the city and harbor of Brăila (1918-1940). County (1968). Documents). Editor Bartos Zoltán. Cluj-Napoca,
ABr., 2012, 12, nr. 12, p. 197-215. Risoprint, 2012, 876 p.
594. Dăncescu, Dan. Nume de cod: ''Manu'' - file din dosarul 607. Moisin, Ioan. Lupta mea pentru poporul meu (My fight
de urmărire informativă al lui Alexandru Monciu-Sudinski (Code for my people). Sibiu, Imago, 2012, 506 p.
name: ''Manu'': extracted notes from the informative pursuing file 608. Moraru, Camelia; Moraru, Constantin. Stenogramele
of Alexandru Monciu-Sudinski). RL, 2011, 43, nr. 40, p. 10-11. şedinŃelor Biroului Politic şi ale Secretariatului Comitetului
595. Diaconescu, Ioana. Scriitori în arhiva CNSAS (Writers in Central al P.M.R. Vol. 5. 1953 (Transcripts of the meetings of the
the National Council for the Study of the Securitate Archives Political bureau and the Secretariat of the Central Committee of
(NCSSA)). RL, 2011, 43, nr. 18, p. 10-13. the RWP Vol 5. 1953). Bucureşti, Institutul NaŃional pentru
596. *** Documente ale municipalităŃii severinene (1925- Studiul Totalitarismului, 2012, 299 p.
1927). Vol. 7 (Documents of Severin city (1925-1927). Vol. 7). 609. Olteanu, Florentin; Ciupea, Ioan. Documents as regards
Craiova, Alma, 2012, 424 p. the deportation to USSR and the wealth dispossession of the
597. *** Documente din arhiva Corneliu Zelea Codreanu. Vol. Transylvanian Saxons from łara Făgăraşului, 1945. Documente
1-3 (Documents from Corneliu Zelea Codreanu archive. Vol. 1-3). privind deportarea în URSS şi deposedarea de avere a saşilor din
Editate de Victor Roncea, Gheorghe Buzatu. Iaşi, Tipo Moldova, łara Făgăraşului, 1945. In: Calvary - deportations and destinies.
2012, 3 vol. în paginaŃie multiplă p. International symposium's proceedings, Braşov, 2010, p. 11-50.
598. *** Documente privind activitatea Consiliului NaŃional 610. Rad, Ilie. Cenzura comunistă - studiu de caz pe un text
Român din Alba-Iulia (Documents concerning the activity of the inedit de Petru Dumitriu (The communist censorship: a case study
Romanian National Council of Alba-Iulia). EdiŃie, studiu of an unpublished paper of Petru Dumitriu). RL, 2012, 44, nr. 6, p.
introductiv şi note de Mihai Octavian Groza. Sebeş, Emma 12-13.
Books, 2012, 229 p. 611. RăŃoi, Tudor. Regimul Dunării la PorŃile de Fier şi
599. *** Documente [privind Institutul Român din Albania] Cataracte. Vol. 2. 1925-1930. Documente (Danube regime at the
(Documents [concening the Romanian Institute in Albania]). Iron Gates and Cataracte. Vol 2. 1925-1930. Documents).
CDB, 2011, 1, p. 78-164. Craiova, Alma, 2011, 280 p.
600. Drăgan, Dan Iulian; Zidaru, Marian. 20 mai 1990 - 612. *** The Romanian-Lithuanian relations. Diplomatic
Despre alegerile din judeŃul ConstanŃa. "Duminica Orbului" sau documents (1918-1958). Edited by Silviu Miloiu, Eriks
"Duminica Înfricoşătoarei JudecăŃi?". Volum de documente. Vol. Jēkabsons, Laima Jēkabsone, Alexandru Ghişa. Târgovişte,
1-6 (May 20, 1990 - About ConstanŃa county elections. "Sunday Cetatea de Scaun, 2012, 482 p.
of the Blind" or "Sunday of the Fearsome Judgment?". Volume of 613. *** România la ConferinŃa de Pace de la Paris (1946).
documents. Vol. 1-6). ConstanŃa, Editura Muzeului Marinei Vol. 2 (Romania at Paris Peace Conference (1946). Vol. 2).
Române, 2012, 582, 886, 870, 892, 802, 387 p. Cuvânt înainte de Ion Calafeteanu; EdiŃie îngrijită de Ion
601. Flaut, Daniel; Dima, Ligia. From a family’s chronicle: Calafeteanu, Veronica Nanu, Dinu Zamfirescu. Bucureşti, Editura
Adrian Avramide (1894-1963). RRSEC, 2012, 8, nr. 1-2, p. 49-68. Enciclopedică, 2011, 262 p.
602. *** Fuga lui Ceauşescu (Ceauşescu's escape). CR, 2009, 614. Stanciu, Cezar. Documente fundamentale ale regimului
nr. 4, p. 21-34. comunist în România (1948-1989) (Basic documents of the
603. GuŃică-Florescu, LaurenŃiu. Mărturii din activitatea communist regime in Romania (1948-1989). Editor Cezar
Gărzii de Fier în judeŃul Olt până la 1939 (Testimonies on the Iron Stanciu. Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2012, 407 p.
Guard activity in Olt county until 1939). MOlt, 2012, 2, p. 349-356. 615. *** Steneograma 30 (The transcript 30). CR, 2009, nr. 2,
604. GuŃică-Florescu, LaurenŃiu. ViaŃa politică dintre anii p. 44-53.
1937-1939 în judeŃul Olt în lumina izvoarelor de arhivă (Political 616. *** Traian Dorz în dosarele Securitatii. Vol. 2. Dosarele
life in Olt county during 1937-1939 based on archive documents). de ancheta penala, actele proceselor, dosarele de penitenciar
MOlt, 2012, 2, p. 357-378. (1947-1964). Oastea Domnului în temniŃele comuniste.
605. Iancu, Gheorghe. Anschluss-ul şi Tratatele minorităŃilor Dictionarul fratilor arestati (Traian Dorz in the files of the
(Anschluss and the Treaties of minorities). In: In memoriam Liviu Securitate. Vol. 2. Criminal investigation files, documents of the
Borcea (1936-2006) dascăl şi istoric, Oradea, 2011, p. 428-441. trials, prison records (1947-1964). Army of God in communist
606. *** Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul SecurităŃii prisons. Dictionary of the arrested brothers). Clop, Corneliu,
Statului, Consiliul SecurităŃii Statului. DirecŃia Regională Mureş Introducere, traducerea textelor din Sfintii Parinti, editarea
(1951-1952), DirecŃia Regională Autonomă Maghiară (1952- documentelor, note explicative, anexa si indice de nume de.
1960), DirecŃia Regională Mureş-Autonomă (1960-1968), Oradea, [s.n.], 2012, 407 p.
Inspectoratul de Securitate al JudeŃului Mureş (1968). Documente

2. MEMORIALISTICĂ

a. MODERNĂ
617. Anca, Elena-Claudia. Eros şi Thanatos în jurnalul de 618. Anca, Elena-Claudia. Pia Alimăneştianu: jurnal din
război al Arabellei Yarka (About Eros and Thanatos in the war timpul ocupaŃiei germane (Pia Alimăneştianu: a diary of German
diary of Arabellei Yarka). AUA philol., 2011, 12, nr. 3, p. 7-18. occupation period). PI, 2012, nr. 5, p. 130-134.

25
619. Anghel, Constantin. Amintirile unui fost prefect din 628. Marienescu, Atanasie Marian. Marienescu - inedit: file
timpul răscoalelor [de la 1907] (Memoirs of a former prefect de jurnal (Marienescu unpublished: diary pages). EdiŃie alcătuită
during the peasants revolts of 1907). MOlt, 2012, 2, p. 169-198. şi îngrijită de Nicolae Nicoară-Horia. Arad, Nigredo, 2012, 106 p.
620. Arsenescu, Ion. Cronica de la Berindeşti. Vol. 1-2 (The 629. Mihăilescu BoŃoghină, Cristina. Familia regală în
chronicle from Berindeşti. Vol. 1-2). Editor Maria Schulz. amintirile Elenei Perticari-Davila şi Mariei C. Golescu (The royal
Timişoara, Artpress, 2010-2011, 356, 362 p. family in the memories of Elena Perticari-Davila and Maria C.
621. Damean, Mihaela; Damean, Sorin Liviu. Amintirile Golescu). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei
diplomatului Constantin Diamandy despre regele Carol I al Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2,
României (Diplomat Constantin Diamandy's memoirs on king Bucureşti, 2009, p. 59-64.
Carol I of Romania). In: Stat şi societate în Europa. Vol. 3, 630. Negruzzi, Iacob. Amintiri din Junimea (Memories from
Craiova, 2011, p. 247-251. Junimea). Ed. îngrijită şi prefaŃă de Ioana Pârvulescu. Bucureşti,
622. Dobozi, Milandolina-Beatrice. Jurnal agro-meteo-social. Humanitas, 2011, 347 p.
Însemnările preotului ortodox Ioan Popescu din Deda 631. Rîşnoveanu, Ion. OperaŃiile Flotei de Dunăre în legătură
(Agricultural, meteorological and social diary. The notes of cu armata de Dobrogea în perioada 2 septembrie-15 decembrie
Orthodox priest Ioan Popescu from Deda). In: Reghinul cultural. 1916 în memorialistica viceamiralului Preda C. FundăŃeanu (The
Studii şi articole. Vol. 10, Reghin, 2011, p. 185-197. Danube Fleet operations in connection with the Dobruja army
623. Drăghiceanu, Virgiliu N. 707 zile sub cultura pumnului between September 2 and September 15, 1916 in vice-admiral
german (707 days under the culture of the German fist). EdiŃie Preda C. FundăŃeanu’s memoirs). GMR, 2012, 23, nr. 5, p. 179-
îngrijită şi prefaŃă de Ioan Oprişan. Bucureşti, Saeculum Vizual, 184; nr. 6, p. 167-172.
2012, 303 p. 632. Rosetti, Radu. Amintiri. Vol. 3: Din tinereŃe (Memories.
624. Epure, Violeta-Anca. Principatele Române în Vol. 3: Of the youth). Bucureşti, Humanitas, 2012, 241 p.
memorialul de campanie al generalului Louis-Alexandre Andrault 633. Roşu, Ovidiu LaurenŃiu. Pavel Jumanca - amintiri din
de Langeron (1763-1831) (Romanian Principalities in the cătănie (Pavel Jumanca - memories from the army internship).
campaign memorial of general Louis-Alexandre Andrault de AAM, 2012, nr. 1, p. 277-294.
Langeron (1763-1831). In: Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru 634. Süli, Attila; Demeter, Lajos. Csernátoni Vajda Sámuel
Vitcu, Iaşi, 2010, p. 292-314. visszaemlékezése (Sámuel Vajda Csernátoni's memories). EM,
625. Hermann, Róbert. Ott volt-e Teleki Sándor a segesvár- 2012, 74, nr. 2, p. 90-113.
fehéregyházi ütközetben? (Did Teleki Sándor participate at the 635. Vintilă-GhiŃulescu, ConstanŃa. Elogiul muncii la Ştefan
battle of Sighişoara-Albeşti?). Korunk, 2012, 23, nr. 7, p. 83-86. Episcupescu: Memoria de taină pentru iconomie şi iconomi
626. HuŃanu, Dumitru. Războiul de întregire a neamului în (Work eulogy at Ştefan Episcupescu: Memoria de taină pentru
jurnalul de front al tânărului ofiŃer focşănean, Romulus Copcescu iconomie şi iconomi (The secret memory for economy and
(The war of unification in the front journal of Romulus Copcescu, economists). RI, 2012, 23, nr. 1-2, p. 37-52.
an officer from Focşani). PS, 2012, 11, nr. 1-2, p. 164-170; nr. 3-4,
p. 175-182; nr. 5-6, p. 197-205; nr. 7-8, p. 178-185. Lucrări apărute în străinătate
627. Jumanca, Pavel. Amintiri. Anii tinereŃii. ÎnvăŃător de
şcoală românească în vremea stăpânirii ungureşti (Memories. 636. Vas, Réka. "Meglehet, hogy rosszul gondolkozok a
Youth age. A Romanian school teacher during Hungarian mostani világhoz képest" Göncruszkai Kornis Anna grófnı
domination). Cuvânt înainte de Nicolae Bocşan; Studiu naplója, 1850-1851 ("My thinking might not fit this modern
introductiv, transcriere, note şi îngrijire de LaurenŃiu Ovidiu Roşu. world". The diaries of Countess Anna Kornis of Gönczruszka,
Timişoara, David Press Print, 2011, 505 p. 1850-1851). Aetas, 2012, 27, nr. 1, p. 125-135.

b. MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
637. Bocşan, Nicolae. Adunarea de la Alba Iulia din 1 641. *** Cafeneaua literară şi boema din România de la
Decembrie 1918 în memoria bănăŃeană (The Assembly of Alba începuturi până în prezent (Literary and bohemian café in
Iulia on December 1, 1918 in the memory of Banat people). In: Romania from the beginning until now). Antologie de texte,
Studii de istorie a Transilvaniei. Volum dedicat istoricului Ioachim cuvânt-înainte şi note bio-bibliografice Florentin Popescu.
Lazăr la 70 de ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, p. 379-390. Târgovişte, Bibliotheca, 2012, 347 p.
638. Boroş, Ioan. Memorialistica (Memoirs). Studiu 642. Cantacuzino, Nicolae B. Amintirile unui diplomat român
introductiv, ediŃie şi note de:, Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Ion (The memories of a Romanian diplomat). EdiŃie îngrijită, adnotată
Cârja, Costin Feneşan, Cristina Sabău; Au colaborat Mihaela şi indice general de Vasile Burlui, Alexandrina IoniŃă. Iaşi,
Bedecean, Loránd Mádly. Cluj-Napoca, Presa Universitară Demiurg : Apollonia, 2012, 215 p.
Clujeană, 2012, 385 p. 643. Cămărăşescu, Zoe. Amintiri. Ed. a 2-a (Memories. 2nd
639. Bulei, Ion. Alexandru Iacovaki diplomatul (Alexandru edition). PrefaŃă de Dan C. Mihăilescu. Bucureşti, Ponte, 2012,
Iacovaki: the diplomat). IC, 2012, 4, nr. 35, p. 25-29; nr. 36, p. 20- 453 p.
25; nr. 37, p. 44-49; nr. 39, p. 9-16. 644. Cioculescu, Barbu. Amintirile unui uituc. ExerciŃii de
640. Buttescu, Mihai I. Vânătorii reginei Elisabeta. Memoriile memorialistică (Memories of a forgetful. Memoirs exercises).
unui ofiŃer din garda regală (The hunters of queen Elisabeta. The Târgovişte, Bibliotheca, 2012, 338 p.
memoirs of an officer from the royal guard). EdiŃie îngrijită, 645. Constantinescu, CodruŃ. În labirint sunt umbre şi lumini
prefaŃă, note şi indice de Gheorghe Vartic. Bucureşti, Editura (In the maze are shadows and lights). Bucureşti, Vremea, 2011,
Militară, 2012, 440 p. 256 p.

26
646. Fărcaş, Gavril. Memorialul familiei Fărcaş din Chiuieşti Octavian Goga. Timişoara, Artpress, 2011, 63 p; Timişoara,
(Memorial of the Fărcaş family of Chiuieşti). Cluj-Napoca, [s.n.], Artpress, 2012, 347 p.
2012, 553 p. 650. Nemoianu, Petre. Calea fiilor satului. 1946 (The way of
647. *** Marele Război în memoria bănăŃeană (1914-1918). the village offsprings. 1946). Timişoara, Artpress, 2011, 89 p.
Vol. 1 (The Great War in the memory of Banat (1914-1918). Vol. 651. Slavici, Eleonora. Jurnal (Journal). Text îngrijit de Eliza
1). Antologie, ediŃie, studii şi note Valeriu Leu, Nicolae Bocşan; Ruse. Timişoara, Editura FundaŃiei pentru Cultură şi ÎnvăŃământ
Au colaborat Mihaela Bedecean, Ionela Moscovici. Cluj-Napoca, "Ioan Slavici", 2010, 68 p.
Presa Universitară Clujeană, 2012, 807 p. 652. łopa, Ovid. Amintiri din Ńara fagilor. Vol. 1-2 (Memories
648. MehedinŃi, Simion. Caiete. Vol. 1 (Notebooks. Vol. 1). from the land of beech). Introduceri de Bogdan Lefter, Barbu
Focşani, Terra, 2012, 476 p. Cioculescu. Bucureşti, Tracus Art, 2011-2012, 397; 257 p.
649. Nemoianu, Petre. Amintiri (Memories). Cu o prefaŃă de

c. CONTEMPORANĂ
653. Aciocârlănoaei, Vasile. Acoladă în timp. 18 iunie 2011 - bine! (Here is Mircea Carp, let's hear only good things!). Cuvânt
60 de ani de la deportarea în Bărăgan (1951-1956) (Braces over înainte de Dinu Zamfirescu; Volum îngrijit de Veronica Nanu,
time. June 18, 2011 - 60 years after the deportation to Baragan Florica Dobre. Iaşi, Polirom, 2012, 392 p.
(1951-1956). Timişoara, Brumar, 2011, 160 p. 669. Călin Almăşanu, Ana. Procuror în provincie (District
654. Anania, Valeriu. Memorii (Memoirs). Cronologie Ştefan attorney in the province). GalaŃi, Pax Aura Mundi, 2011, 319 p.
Iloaie. Iaşi, Polirom, 2011, 704 p. 670. Cehovschi, Leon. Memorii asupra comunei Sadova
655. Anca, Alexandru. Ultimele convorbiri cu tatăl meu (The (Memoirs on the commune of Sadova). EdiŃie îngrijită de
last conversations with my father). PrefaŃă de Lucian Gruia. Cluj- Gheorghe Rusu. Câmpulung Moldovenesc, Biblioteca "MioriŃa",
Napoca, Limes, 2012, 163 p. 2012, 76 p.
656. Apostol, Gheorghe. Eu şi Gheorghiu-Dej (Me and 671. Cioroianu, Ionel O. Albumul amintirilor noastre.
Gheorghiu-Dej). Râmnicu Vâlcea, Bibliostar, 2012, 200 p. I.M.A.E. Facultatea de Electrotehnică promoŃia 1959. Vol. 4 (The
657. August Sturdza, Luli. Aşa s-au întâmplat, aşa le-am album of our memories/ I.M.A.E. Faculty of Electrotechniques
însemnat... (So it happened, so I wrote it down...). PrefaŃă de graduats of 1959. Vol. 4). Craiova, Contrafort, 2012, 195 p.
Adrian-Silvan Ionescu. Bucureşti, Humanitas, 2012, 251 p. 672. Ciuceanu, Radu. Memorii. Vol. 4. Prea mult întuneric
658. Bal, Mihaela. Cu războiul rece deasupra şi legea morală Doamne! (Memoirs. Vol. 4. Too much dark, my Lord!). PrefaŃă şi
în sine (With the cold war above and the moral law within). AUA note de Octavian Roske. Bucureşti, Editura Institutului NaŃional
philol., 2012, 13, nr. 4, p. 23-38. pentru Studiul Totalitarismului, 2012, 229 p.
659. Baticu, Niculae. Jurnalul unui alpinist şi aviator. Ed. a 2-a 673. Codrescu, Constantin. Pribeag prin viaŃa mea. Nădejdi şi
revizuită şi adăugită (Diary of a climber and aviator. 2nd revised dezamăgiri. Ed. a 2-a (Wanderer through my life. Hope and
and added edition). Bucureşti, România Pitorească, 2012, 304 p. disappointment. 2nd edition). Bucureşti, Editura H.P. şi Betta,
660. Bălescu, Steliana. Însemnări - 150 zile mobilizat. 2012, 306 p.
ÎnvăŃător Theodor Nicolae (Notes - 150 days of enrollment. 674. Coja, Ion. Marele manipulator şi asasinarea lui Culianu,
Primary school teacher Theodor Nicolae). Tezaur B, 2012, 7, nr. Ceauşescu, Iorga. Ed. revăzută (The great manipulator and
11, p. 11-14. assassination of Culianu, Ceauşescu, Iorga. Revised edition).
661. BălŃat, Mihai. Incursiuni în memorie (Insights into Bucureşti, NaŃiunea, 2012, 436 p.
memory). ReşiŃa, Tim, 2012, 200 p. 675. Costea, Matincă. După zece ani (Ten years after).
662. Benkı, Levente. Csataképek az elsı világháborúból. Râmnicu-Sărat, Rafet, 2010, 139 p.
Újházy Sándor galíciai emlékiratából (Scene of war in the First 676. Crohmălniceanu, Ovid S. Amintiri deghizate (Memories
World War. From the memoirs of Újházy Sándor). Mővelıdés, in disguise). EdiŃe îngrijită şi prefaŃă de Ioana Pârvulescu.
2012, 65, nr. 1, p. 26-29; nr. 2, p. 20-23. Bucureşti, Humanitas, 2012, 303 p.
663. Bentoiu, Annie. Timpul ce ni s-a dat. Memorii 1944- 677. Daba, Dumitru. ViaŃa ca o şcoală (Life as school).
1947 (The time we've got. Memoirs 1944-1947). Bucureşti, Timişoara, Politehnica, 2012, 295 p.
Humanitas, 2011, 311 p. 678. Dimitriu, Victoria Dragu. Grecenii. Povestea unei
664. Bistreanu, Ion. Chişinău '92. File de jurnal (Journal familii din Bucureşti (The Greceanus. The story of a family from
pages). Bucureşti, Biblioteca Bucureştilor, 2012, 532 p. Bucharest). Bucureşti, Vremea, 2012, 287 p.
665. Brânzeu, Nicolae. Jurnalul unui preot bătrân (The diary 679. Djuvara, Neagu. Amintiri din pribegie (1948-1990). Ed.
of an old priest). EdiŃia a 2-a îngrijită, prefaŃată şi adnotată de Pia a 10-a, revizuită (Memories of wandering (1948-1990). 10th
Brânzeu, LuminiŃa Wallner-Bărbulescu; Cu un cuvânt înainte de revised edition). Bucureşti, Humanitas, 2012, 617 p.
Claudiu T. Arieşan. Timişoara, Eurostampa, 2011, 784 p. 680. Dobre, Claudia-Florentina. Povestiri de viaŃă. Interviu
666. Brucan, Silviu. GeneraŃia irosită. Memorii (The wasted cu Gheorghe Dima (Life stories. Interview with Gheorghe Dima).
generation. Memoirs). PrefaŃă de Teşu Solomovici. Bucureşti, Memoria, 2012, nr. 1-2, p. 152-157.
Editura Teşu, 2012, 282 p. 681. Dobre, Claudia-Florentina. ViaŃa de zi cu zi a închisorii.
667. Budiş, Sanda. Fata tatei şi mama fetei. Istoria unei vieŃi Amintiri ale unor deŃinute politic (Daily life in a prison. Memories
între România şi ElveŃia (Daddy's girl and the daughter's mom. of a political prisoner). Memoria, 2012, nr. 3, p. 94-99.
History of a life between Romania and Switzerland). Iaşi, 682. Domokos, Géza. Éveim, útjaim, arcaim (My years, routes
Polirom, 2012, 391 p. and faces). Csíkszereda, Pro-Print, 2012, 272 p.
668. Carp, Mircea. Aici Mircea Carp, să auzim numai de 683. Eftimie, Eugen. Momente şi secvenŃe din trăirile unui

27
bătrân gazetar. Hopuri cu efect imprevizibil (Moments and Elie Wiesel (The Securitate, Caesar and the tow rope of Elie
sequences experiences from the of an old newspaperman. Bumpy Wiesel). Cluj-Napoca, Limes, 2012, 118 p.
unpredictable effect). Bucureşti, NaŃiunea, 2011, 267 p. 703. Iuraşcu, Dimitrie. Jurnal politic (1935-1950). Vol. 1:
684. Enăchescu, Corneliu. Amintiri din marina militară. 28.04.1939-30.08.1944. Vol. 2: 31.08.1944-31.03.1948. Vol. 3:
1947-1990. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită (Memories from 01.04.1948-13.03.1950 (A political diary (1935-1950).Vol. 1: 28
military navy. 1947-1990. 2nd revised and added edition). April 1939-30 August 1944. Vol. 2: 31 August 1944-31 March
Craiova, Sitech, 2012, 163 p. 1948. Vol. 3: 01 April 1948-13 March 1950). Cuvânt înainte de
685. Faur, Antonio. Primele referiri memorialistice despre Dinu C. Giurescu; Introducere, note şi glosar Niculae Iuraşcu;
ghetoul din Oradea (1944-1946) (The first research about the Coordonator ediŃie Cristian-Dragoş Căldăraru. GalaŃi, Editura
ghetto from Oradea (1944-1946). In: SituaŃia evreilor din Europa Muzeului de Istorie GalaŃi, 2012, 662, 584, 239 p.
Centrală la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial (1944- 704. Justinian Marina, Patriarh al Bisericii Ortodoxe
1945), Oradea, 2011, p. 58-70. Române. Amintiri (Memories). EdiŃie, studiu introductiv şi note
686. Florea, Paraschiv I. Întâmplări cazone şi nu numai de Remus Rus, Dorin Demostene Iancu. Bucureşti, Editura
(Soldierly events and not only). Craiova, Universitaria, 2011, 105 p. Enciclopedică, 2011, 144 p.
687. Gafencu, Grigore. Jurnal (Journal). Editori, note şi indici 705. Kor, Eva Mozes; Buccieri, Lisa Rojany. Am
de Ion Calafeteanu, LaurenŃiu Constantin. Târgovişte, Cetatea de supravieŃuit lagărului morŃii: povestea adevărată a româncei Eva
Scaun, 2012, 598 p. Mozes, una dintre "gemenele doctorului Mengele" de la
688. Gavrilescu, Ioan. Jurnal de război. Adevărul asupra Auschwitz (I survived the death camp: the true story of the
dezastrului de la Stalingrad (War journal. The truth about the Romanian Eva Mozes, one of "dr. Mengele's twin" from
disaster of Stalingrad). Studiu introductiv, note şi bibliografie de Auschwitz). Trad. din lb. engleză Mihai-Dan Pavelescu; Red
Toma Rădulescu, Georgică Bercea-Florea, MihăiŃă Stoica. Ioana Bârzeanu. Bucureşti, Meteor, 2012, 128 p.
Craiova, Arves, 2011, 200 p. 706. Lungu, Vespasian. Pagini simulte din valuri (Pages from
689. Găină, Dumitru. De la Segarcea Deal la Melbourne. waves). EdiŃie întocmită de Ion Filipciuc. Câmpulung
Memorii (From Segarcea Deal to Melbourne. Memoirs). Ploieşti, Moldovenesc, Biblioteca "MioriŃa", 2012, 210 p.
Grafo Anaytis, 2012, 221 p. 707. Man, Nistor. SfinŃii pe care i-am întâlnit. O convorbire cu
690. *** Generalul Titus Gârbea. Memorial şi însemnări Traian Călin Uba (The saints I met. A conversation with Traian
zilnice. Vol. 1 (General Titus Gârbea. Memorial and daily notes. Călin Uba). Bucureşti, FundaŃia Academia Civică, 2012, 216 p.
Vol. 1). EdiŃie îngrijită şi adnotată de Silviu Miloiu. Târgovişte, 708. Mancu, Octavian. Aminitri, amintiri... (Memories,
Cetatea de Scaun, 2011, 253 p. memories...). Piatra-NeamŃ, Cetatea Doamnei, 2011, 148 p.
691. Gherasim, Teodor. Călare pe două lumi. Autobiografie. 709. Mareş, Nicolae. Grigore Gafencu faŃă în faŃă cu "războiul
Vol. 1 (Astride two worlds. Autobiography. Vol. 1). Suceava, rece". Din Jurnalul, (inedit), aflat la Academia Română (Grigore
Lidana, 2010, 557 p. Gafencu facing the "cold war". From the (unpublished) diary of
692. Ghitta, Maria. A fi evreu în Bucureşti la sfârşitul the collection of the Romanian Academy). BBuc., 2012, 15, nr. 3,
războiului (1944-1945). Câteva ipostaze memorialistice (Being p. 31-32; nr. 2, p. 29-31; VR, 2012, nr. 1-2, p. 223-233.
Jewish in Bucharest at the end of the war (1944-1945). Some 710. *** Mari personalităŃi ale ASE. Dumitru Ciucur. ReflecŃie
memoire aspects). In: Identitate şi alteritate. Studii de istorie autobiografică (Great personalities of the AES. Dumitru Ciucur.
politică şi culturală. Vol. 5, Cluj-Napoca, 2011, p. 307-317. Autobiographic reflection). Bucureşti, Editura ASE, 2012, 189 p.
693. GhiŃescu, Micaela. Între uitare şi memorie (Between 711. Marian (Olah), Rodica Oana. Două mărturii asupra
forgiveness and remembrance). Bucureşti, Humanitas, 2012, 311 p. războiului: scriitorul Constantin Virgil Gheorghiu şi generalul Ion
694. Gîrmacea, Gabriela. ConversaŃia cu Nora Iuga Gheorghe (Two testimonials on the War: Constantin Virgil
(Conversation with Nora Iuga). Bucureşti, Tracus Art, 2011, 190 p. Gheorghiu, the writer and general Ion Gheorghe). AUA philol.,
695. Groza, Petru. În umbra celulei. Malmaison, 1943-1944 2012, 13, nr. 4, p. 149-158.
iarna. Ed. a 2-a (In the shadow of the cell. Malmaison, winter of 712. Matache, Adrian. Cioburi de amintiri şi suferinŃe (Pieces
1943-1944. 2nd edition). Bucureşti, Semne, 2011, 202 p. of memories and sufferings). Memoria, 2012, nr. 1-2, p. 56-64.
696. Hiru, Ion C. Povestiri adevărate. Crâmpeie de viaŃă (True 713. *** Mănăstirea Cârcea. Povestea împlinirii unui vis
stories. Glimpses of life). Iaşi, Alfa, 2010, 178 p. (Cârcea Monastery. Fulfillment of a dream story). Culegere
697. Ianoşi, Ion. InternaŃionala mea. Cronica unei vieŃi (My mărturii şi aranjare text Georgeta Bidilică-Vasilache. Craiova,
international. A life chronicle). Iaşi, Polirom, 2012, 856 p. Info, 2011, 120 p.
698. Ionescu-Şişeşti, Gheorghe. Jurnal. Vol. 1 (Diary. Vol. 1). 714. Mărculescu, Radu. Mărturii pentru Judecata de Apoi
Coordonatori Cristian Hera, Cristian Mocanu, Roxana Ionescu- adunate din gulgaul românesc (Judgement testimonials gathered
Şişeşti. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 700 p. from the Romanian gulag). Bucureşti, Humanitas, 2012, 308 p.
699. IoniŃă, Cecilia. Istorii noi şi vechi (New and old 715. Mărincuş, Nicolae. Visuri împlinite, visuri năruite
histories). Redactor Alexandru A. Popovici. Bucureşti, Printech, (Fulfilled dreams, shattered dreams). Bucureşti, Odeon, 2012, 171 p.
2011, 566 p. 716. *** Mărturii istorice din comuna Peretu (judeŃul
700. Ion ArnăuŃoiu, Elena. Povestea familiei ArnăuŃoiu din Teleorman) (Historical evidence in the commune of Peretu
Nucşoara (The story of the ArnăuŃoiu family from Nucşoara). (county of Teleorman). Coordonator Cătălin-IonuŃ A. Florea.
EdiŃie îngrijită de Ioan Crăciun-Cristian; Cuvânt înainte de Ioana Cluj-Napoca, Argonaut, 2012, 92 p.
Raluca Voicu-ArnăuŃoiu. Bucureşti, Ars Docendi, 2011, 93 p. 717. Mânăstireanu, Alexandru. Călător prin vâltoarea vremii.
701. *** Istoriile mele. Eugen Stancu în dialog cu Lucian Boia Vol. 4: Din aproape, în tot mai aproape (Travel through time
(My histories. Eugen Stancu in dialogue with Lucian Boia). turmoil. Vol. 4: From close, closer). Iaşi, Pim, 2011, 268 p.
Bucureşti, Humanitas, 2012, 211 p. 718. Melinte, Mihai. 30 de ani pe graniŃă în Banat. 1952-1982.
702. Iuga, Nicolae. Securitatea, Cezarul şi sfoara de câlŃi a lui Evocări, amintiri, evenimente (30 years on the frontier in Banat.

28
1952-1982. Evocations, memories, events). Timişoara, 2011, 231 p.
Eurostampa, 2010, 190 p. 738. Pop, Marin. Cornelia Veturia Coposu (1911-1988) - un
719. Mesian, Alexandru. ViaŃa şi idealurile unui tânăr. Ed. a destin tragic sub vremi (Cornelia Veturia Coposu (1911-1988) - a
2-a (The life and ideals of a young man. 2nd edition). Lugoj, tragic fate). C.Silv., 2012, nr. 1, p. 26-28.
Editura Surorilor Lauretane, 2012, 128 p. 739. Popa, Anghel. Credincios regelui său până la moarte
720. Moisin, Anton. Calvarul părintelui Onofreiu Pompeiu (Faithful to his king to the death). DL, 2012, 23, nr. 5-6, p. 75-79.
(manuscrisul original al mărturiei sale, dată autorului sub 740. Popa, Ioan. Drumuri fermecate prin łara Secaşelor
prigoană) (Calvary of father Onofreiu Pompeiu (the original (Enchanted roads through łara Secaşelor). Sebeş, Emma Books,
manuscript of his testimony, given to the author under 2012, 158 p.
persecution). Sibiu, Imago, 2012, 147 p. 741. Popescu, Emilian. Câteva gânduri cu privire la
721. Moldovai, Péter Attila. Fülöp Ferenc lelkipásztor terminarea seminarului "Sf. Nicolae" din Râmnicu-Vâlcea (Some
életrajza (Biography of bishop Fülöp Ferenc). Sóvidék, 2012, 4, thoughts regarding the completion of the "Saint Nicholas" seminar
nr. 2, p. 17-24. in Râmnicu- Vâlcea). SV, 2011, 7, p. 497-500.
722. Moroianu, Virgiliu. Amintiri, amintiri... (Remembering, 742. Popescu, Georgie. Frânturi din viaŃa unui medic
remembering...). Cuvânt înainte Constantin Necula. ConstanŃa, (Glimpses of a doctor's life). Iaşi, Pim, 2012, 75 p.
Editura Muzeului Marinei Române, 2010, 327 p. 743. Popescu, Mihai Gabriel. Amintirea amintirilor (jurnalul
723. Nagy, Károly. Tanúság (Confession). Kolozsvár, neterminat al unui dascăl). Vol. 1-2 (Remembering memories
Kriterion, 20111, 147 p. (unfinished diary of a teacher). Vol. 1-2). EdiŃie postumă îngrijită
724. Netejoru, Gheorghe. Şi eu am luptat în Est. Spovedania de Cristian Popescu. Târgovişte, Bibliotheca, 2011-2012, 192, 126 p.
unui fost prizonier de război (I've also fought in the East. 744. Procopie, GhiŃă D. "Cioburi" din memoria unui jurnalist
Confession of a former prisoner of war). Bucureşti, Editura de ocazie ("Fragments" of the memory of an occasional
Militară, 2010, 187 p. journalist). Râmnicu Vâlcea, Silvana, 2012, 158 p.
725. NiŃulescu, Ion. Mărturisiri (Confessions). Bucureşti, 745. Rusan, Romulus; Cârstea, Andreea; Cimpoieru,
Gramar, 2012, 251 p. Corina. O zi de toamnă, cândva... (15 noiembrie 1987). Ed. a 2-a,
726. *** Noi nu am avut tinereŃe. Cronica rezistenŃei revăzută şi adăugită (One autumn day, sometime... (November 15,
anticomuniste. 1945-1989. Ed. a 3-a (We had no youth. The 1987). 2nd revised and added edition). Bucureşti, FundaŃia
chronicle of anticommunist resistance. From 1945 to 1989. 3rd Academia Civică, 2012, 276 p.
edition). IniŃiator Victor GruiŃa; Coordonator Traian Mitrofan, 746. *** Să nu ne răzbunaŃi! Mărturii despre suferinŃele
Nicolae Stan PetruŃiu, Ioan Ganga; EdiŃie îngrijită de Sorin românilor din Basarabia (Do not take revenge! Testimonies about
Schiau, Ioan Alexandru Aldea. Alba Iulia, Grinta, 2012, 302 p. the sufferings of the Romanians in Bessarabia). Adunate de
727. Paler, Octavian. Deşertul pentru totdeauna (Desert for monahul Moise. Alba Iulia, Reîntregirea, 2012, 356 p.
ever). Iaşi, Polirom, 2012, 231 p. 747. Sâmbotin, Liviu. Un om, o viaŃă, o familie (A man, a life,
728. Pavlovici, Florin Constantin. Tortura, pe înŃelesul a family). Timişoara, Mirton, 2012, 490 p.
tuturor. Memorii. Ed. a 3-a (Torture explained. Memoirs. 3rd 748. Sbârnă, Ioan. Moscova-Lima, via Bucureşti, Helsinki,
edition). Bucureşti, Editura FundaŃiei Academia Civică, 2012, 432 p. Madrid. Iaşi, Junimea, 2012, 184 p.
729. Pântecan, George. Amintiri povestite de tatăl meu legate 749. Scârneci, Vasile. ViaŃa şi moartea în linia întâi. Jurnal şi
de Strada Misitiilor din Brăila anului 1936 (My father's memories însemnări de război 1916-1920, 1941-1943 (Life and death on the
about the Misitiilor Street in 1936 Brăila). ABr., 2012, 12, nr. 12, front line. War diary and scrapbook 1916-1920, 1941-1943).
p. 261-264. EdiŃie îngrijită, prefaŃă şi note de Adrian Pandea. Bucureşti,
730. Pârva, Ioan. DrumeŃii prin amintiri (Traveling through Editura Militară, 2012, 616 p.
memories). Deva, Călăuza, 2012, 370 p. 750. Schipor, Vasile I. Dimitrie Gălătescu, un autor
731. Pâslaru, Margareta. Eu şi timpul. ViaŃă, vocaŃie, bucovinean necunoscut şi manuscrisul lucrării sale închinate
viziune. Partea 1 (Me and time. Life, vocation, vision. Part 1). satului OstriŃa (Dimitrie Gălătescu, an unknown Bukovinian
Bucureşti, Curtea Veche, 2012, 206 p. author and the manuscript of his work as a tribute to OstriŃa
732. Petrişor, Marcel. Cumplite încercări Doamne! (Anii de village). ANB, 2012, 19, nr. 1, p. 175-204.
mucenicie ai temniŃelor comuniste) (Terrible ordeals, Lord! 751. Simion, Eugen. În ariergarda avangardei. Convorbiri cu
(Years of martyrdom in the communist prisons). EdiŃie îngrijită şi Andrei Grigor. Ed. a 2-a, adăugită (The rearguard of vanguard.
prefaŃată de Răzvan Codrescu; Cu o postfaŃă de Lucian D. Conversations with Andrei Grigor. 2nd added edition). Bucureşti,
Popescu. Bucureşti, Christiana, 2011, 598 p. Curtea Veche, 2012, 459 p.
733. PetruŃiu, Nicolae Stan. Amintiri din satul cu dor 752. Stănăşilă, Octavian. IntersecŃii şi paralelisme
(Remembering the beloved village). Sibiu, Salgo, 2012, 369 p. (matematician printre ingineri) (Intersections and parallels (a
734. Pillat, Monica; Cioculescu, Barbu. Povestind despre mathematician among engineers). Bucureşti, Matrix Rom, 2012,
trecut (Talking about the past). Bucureşti, Humanitas, 2012, 218 p. 270 p.
735. Pivniceru, Constantin. Amintiri din actualitate. 50 de ani 753. Stănescu, Mirel Marin. Centenarul unui erou (Centenary
de cinema în România (Memories from present time. 50 years of of a hero). Memoria, 2012, nr. 1-2, p. 128-133.
cinematography in Romania). Bucureşti, Tritonic, 2012, 284 p. 754. Stoicovici, Aleksandar; Furtună, Flavius. Dunărea
736. Pivniceru, Romeo. Oameni fără importanŃă sau deportaŃilor (poveşti de viaŃă din Bărăgan 1951-1956) (The
Memoriile unui necunoscut. Vol. 2-3 (People without importance Danube of the deported (life stories from Baragan 1951-1956).
or the Memoirs of an unknown person. Vol. 2-3). Bucureşti, Timişoara, Mirton, 2011, 174 p.
Agerpress, 2011, 436, 445 p. 755. Szatmáry, Ferenc. Emlékek a szovjet lágerbıl
737. Pîrva, John. Memoriile unui "frontierist" (The memoirs (Memories from the Soviet concentration camps). Mővelıdés,
of a frontier man). PrefaŃă de Marius Oprea. Cluj-Napoca, Grinta, 2012, 65, nr. 9, p. 6-9.

29
756. Tismăneanu, Vladimir. Lumea secretă a nomenclaturii. (Peasant diary from Siliştea). Text îngrijit cu un Cuvânt înainte,
Amintiri, dezvăluiri, portrete (The secret world of nomenclature. note şi glosar de Marcel Tanasachi. Iaşi, Pim, 2010, 607 p.
Memories, disclosure, portraits). Indice de nume alcătuit de 763. Veres, Emese Gyöngyvér. Barcasági csángó tollforgatók
Bogdan C. Iacob. Bucureşti, Humanitas, 2012, 304 p. az elsı világháborúban (Csango memoirists from łara Bârsei in
757. Toivi, Theodor. De la Est la Vest. Memorii (From East to World War I). Mővelıdés, 2012, 65, nr. 7, p. 26-31; nr. 8, p. 28-31.
West. Memoirs). [S.l.], Maximul, 2011, 462 p. 764. Viehmann, Iosif; Petri, George. De la opincă la ştiinŃă.
758. Tolan, Ioan. Practica de vară 1954 (Summer practice Culisele unui laborator şcolar (Năsăud, 1951-1956) (From sandals
1954). Arad, Mirador, 2012, 120 p. to science. Backstage of a school laboratory (Năsăud, 1951-1956).
759. Toma, Alexandru. Martor la sfârşit de mileniu (Witness Cluj-Napoca, Ecou Transilvan, 2012, 235 p.
at the millenium end). Suceava, Lidana, 2009, 204 p. 765. Vîju, Cornelia. Interviu cu un aviator. Marian Covache
760. Turbatu-Antonescu, Elena. Jurnal 1985-2010. Vol. 1: (Interview with an aviator. Marian Covache). Brăila, Olimpiada,
31 ianuarie 1985-6 septembrie 1995. Vol. 2.: 7 septembrie 1995- 2011, 120 p.
17 noiembrie 1999. Vol.3.: 19 noiembrie 1999-29 noiembrie 2010
(Diary from 1985 to 2010. Vol 1: 31 January 1985-6 September Lucrări apărute în străinătate
1995. Vol.2.: 7 September 1995-17 November 1999. Vol.3.: 19
November 1999-29 November 2010). Bucureşti, Granada, 2011, 766. Predoiu, Daniel Florin. S'initier à l'errance en la
548, 548, 548 p. racontant: l'exil, l'identité et la mémoire dans les journaux intimes
761. Ungureanu, Marcel. O scrisoare... cenzurată (A censured de trois intellectuels roumains. Saarbrücken, Éditions
letter). Memoria, 2012, nr. 1-2, p. 146-151. Universitaires Européennes, 2011, 143 p.
762. Vasiliu, Gheorghe. Jurnalul Ńărănesc de la Siliştea

3. CORESPONDENłĂ
767. Anghel, Ioana; Mocanu, Nicolae. The correspondence of the Bolshevik liberation (unknown aspects). MPrut, 2012, 4, nr. 1
Sextil Puşcariu with Alf Lombard. Dac, 2012, 17, nr. 2, p. 101-107. (9), p. 31-36.
768. Bălăcioiu-Lovinescu, Ecaterina. Scrisori către Monica. 777. Ciubotaru, Iulian Marcel. Intelectuali români şi francezi
1947-1951 (Letter to Monica. 1947-1951). Traducerea scrisorilor în corespondenŃă privată. Scrisorile lui Émil Picot către George
din limba franceză de Gabriela CreŃia; SelecŃia şi îngrijirea Sion (Romanian and French intellectuals in private
textelor, prefaŃă, tabel cronologic şi note de Astrid Cambose. correspondence. Émil Picot's letters to George Sion). In: Scrieri pe
Bucureşti, Humanitas, 2012, 373 p. alese..., Cluj-Napoca, 2012, p. 429-443.
769. Bichiş, Adriana. Solomon Rosental: au sujet de la 778. Ciulin, Dan. Gheorghe Mazilu - George Emil Palade.
corepondence entre la Roumanie, L'Alemagne et la France. Evocare (Gheorghe Mazilu - George Emil Palade. An evocation).
SUPMH, 2012, nr. 2, p. 117-128. Memoria, 2012, nr. 4, p. 50-62.
770. *** Biserică, şcoală şi comunitate ortodoxă în 779. *** CorespondenŃă Alexandru Ciorănescu - George
Transilvania în epoca modernă. Documente. Vol. 2/1: Protopo- Ciorănescu (scrisori din arhiva lui George Ciorănescu - 1946-
piatul Cetatea de Piatră şi Eparhia Sibiului. CorespondenŃă. 1849- 1964) (Correspondence Alexander Cioranescu - George
1874 (Church, school and Orthodox community in modern Cioranescu (George Cioranescu letters archive - 1946 to 1964).
Transylvania. Documents. Vol 2/1: Cetatea de Piatră Deanery and EdiŃie îngrijită şi cuvânt-înainte de Crisula Ştefănescu. Târgovişte,
Sibiu Diocese. Correspondence. 1849-1874). Volum întocmit de Bibliotheca, 2011, 276 p.
Dumitru Suciu, Alexandru Moraru, Marin Iosif Balog, Vlad 780. *** CorespondenŃă intimă Ioana Em. Petrescu - Liviu
Popovici, Cosmin CosmuŃa, Flaviu Vida, Nicoleta Han, Loránd Petrescu (1961-1978) (Private correspondence Ioana Em. Petrescu
Mádly. Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, 626 p. - Liviu Petrescu (1961-1978). EdiŃie îngrijită şi Studiu introductiv
771. Boşcodeală, Felicia Elena. Din corespondenŃa lui Spiru de Mirela Tomoiagă; PrefaŃă de Ioana Bot. Cluj-Napoca, Casa
Haret (On Spiru Haret's correspondence). ABuz., 2012, 4. CărŃii de ŞtiinŃă, 2012, 396 p.
772. Brad, Ion. De dragoste în ani de zbucium. 1947-1955 781. *** CorespondenŃă Mihai Drăgan (Mihai Drăgan's
(About love in troubled years. 1947-1955). Cluj-Napoca, Casa
correspondence). DL, 2012, 23, nr. 5-6, p. 69-71.
CărŃii de ŞtiinŃă, 2012, 340 p.
782. Cosma, Aurel jr. Scrieri. 2 CorespondenŃă (Writings. 2
773. BrădăŃan, Aura. CorespondenŃă inedită - Aurel Onciul
Correspondence). PrefaŃă de Crişu Dascălu; EdiŃie îngrijită, studiu
către Liviu Marian (Unpublished correspondence - Aurel Onciul
introductiv, notă asupra ediŃiei şi indice toponomastic de Raul
to Liviu Marian). Suceava, 2012, 39, p. 219-228.
IonuŃ Rus, Teodora Drăghici; Tabel cronologic de Ioan David.
774. Butnaru, Alina. CorespondenŃa dintre Romulus Boteanu
şi Vasile Palade - istoricul tipăririi Miscelaneului "Bârladul, Timişoara, David Press Print, 2011, 513 p.
odinioară şi astăzi" (Correspondence between Romulus Boteanu 783. Cristescu, Sorin. Fragmente inedite din scrisorile
and Vasile Palade - history of printing Miscelaneul "Bârlad, past principelui Carol I adresate tatălui său (1878-1880) (Unpublished
and present"). AMT, 2011, 6, p. 220-223. fragments of prince Carol I's letters to his father (1878-1880). In:
775. Caragiale, Ion Luca. Cele mai frumoase scrisori (The Stat şi societate în Europa. Vol. 4, Târgovişte, 2012, p. 61-80.
most beautiful letters). Alese de Dan C. Mihăilescu. Bucureşti, 784. Cristina, Ion. CorespondenŃa lui Alexandru Vaida-
Humanitas, 2012, 133 p. Voevod cu Iuliu Maniu în timpul ConferinŃei de Pace de la Paris
776. Ciobanu, Tudor. Basarabia în anul 1941, după (1919) (Alexandru Vaida-Voevod's correspondence with Iuliu
dezrobirea bolşevică (aspecte inedite) (Bessarabia in 1941 after Maniu during the Paris Peace Conference (1919). In: 1 Decembrie

30
1918. Constituirea statului naŃional unitar român. Buletinul Ruxandra GuŃu Pelazza, Lidia Bradley; Introducere şi note de
sesiunii de comunicări ştiinŃifice ale profesorilor de istorie din Sanda GolopenŃia. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2012, 762 p.
judeŃul Sibiu, Sibiu, 2010, p. 51-58. 800. Gorovei, Ştefan S. Mărturii dorohoiene. CorespondenŃă
785. Datcu, Iordan. Simion MehedinŃi şi G. T. Kirileanu (Simion Artur Gorovei - Dumitru Furtună (1926-1950) (Testimonies from
MehedinŃi and G. T. Kirileanu). PS, 2012, 11, nr. 5-6, p. 85-91. Dorohoi. Correspondence Artur Gorovei - Dumitru Furtună
786. *** Densuşienii. CorespondenŃă (Densuşianu family. (1926-1950). AMS, 2012, 11, p. 272-300.
Correspondence). Editori Ioachim Lazăr, Adela Herban. Cluj- 801. Grecu, Doina. ''Al dumneavoastră devotat elev'' pe
Napoca, Argonaut, 2011, 323 p. marginea corespondenŃei lui Sever Pop cu Sextil Puşcariu (''Your
787. *** Din arhivele cernăuŃene. Scrisori către Ion Nistor devoted student''. Comments on Sever Pop's correspondence with
(From the archives of Chernivtsi. Letters to Ion Nistor). Suceava, Sextil Puşcariu). Dac, 2011, 16, nr. 1, p. 49-58.
Editura UniversităŃii "Ştefan cel Mare", 2012, 258 p. 802. Handoca, Mircea. Scrisori inedite Georges Dumézil
788. Dudoi, Marian-Alin. Scrisoarea lui Iuliu Maniu adresată către Mircea Eliade (Georges Dumézil to Mircea Eliade:
lui Cornel Bianu în 1945 (Iuliu Maniu's letter to Cornel Bianu in unpublished letters). RL, 2011, 43, nr. 7, p. 12-13.
1945). Historica., 2012, 10, nr. 1, p. 70-76. 803. Iancu, Daniel I. Pe marginea unei corespondenŃe. Nicolae
789. Dumbravă, Daniela. Il carteggio Ugo Bianchi & Ioan Densuşianu către D. A. Sturdza (About a correspondence. Nicolae
Petru Culianu: fonte per la storiografia italiana della storia delle Densuşianu to D. A. Sturdza). In: Studii de istorie a Transilvaniei.
religioni. Archaeus, 2011, 15, nr. 3, p. 451-469. Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de ani, Cluj-
790. *** Emil von Richthofen şi românii la 1848 (Emil von Napoca : Deva, 2012, p. 282-295.
Richthofen and the Romanians in 1848). Editat de Stela Mărieş, 804. *** Ioan Alexandru - scrisori către Ion Cocora (Ioan
Octavian Nicolae. Iaşi, Editura UniversităŃii "Alexandru Ioan Alexandru's letters to Ion Cocora). RL, 2012, 44, nr. 1, p. 10-11.
Cuza", 2011, 192 p. 805. Ittu, Gudrun-Liane. Artişti şi instituŃii în dificultăŃi
791. *** Epistolar avangardist. CorespondenŃă primită de Geo financiare. Pagini de corespondenŃă din biblioteca Brukethal din
Bogza de la Stephan Roll. Saşa Pană, Mary-Ange Pană, Victor Sibiu (Artists and institutions in financial difficulties. Pages of
Brauner, Ilarie Voronca, Colomba Voronca, grupul "Alge" correspondence from the Brukethal library in Sibiu). Studia hi. a.,
(Epistolary avant-garde. Correspondence received by Geo Bogza 2008, 53, nr. 1, p. 55-64.
from Stephan Roll. Saşa Pană, Mary-Ange Pană, Victor Brauner, 806. Jakó, Zsigmond. Köleséri Sámuel tudományos levelezése:
Ilarie Voronca, Colomba Voronca, "Seaweed" group). EdiŃie (1709-1732) (Köleséri Sámuel's scientific correspondence (1709-
întocmită şi postfaŃă de Mădălina Lascu; Cuvânt înainte de Ion 1732). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012, 252 p.
Pop. Bucureşti, Tracus Arte, 2012, 344 p. 807. Kovács, Sándor. Szent-Iványi Sándor levele Mikó
792. Feneşan, Costin. "ÎnvaŃă bine, nu te gândi că e glumă..." - Imrének (Sándor Szent-Iványi's letter to Imre Mikó). KM, 2012,
trei scrisori din Domaşnea grănicerească ("Learn well, don't take it 118, nr. 3, p. 276-282.
as a joke..." - Three letters from the border guard of Domaşnea). 808. LechinŃan, Vasile. O scisoare din 1865 a lui dr. Ioan
In: Liviu Groza 1932-2012, Lugoj, 2011, p. 79-85. RaŃiu către George BariŃiu - reghinenii, oameni hotărâŃi pentru
793. Florescu, Gheorghe I. Un dialog epistolar: Adrian C. cauza naŃională (A letter from 1865 of PhD. Ioan RaŃiu to George
Brudariu - G. T. Kirileanu (1920-1925, 1956) (An epistolary BariŃiu - the citizens of Reghin determined for the national cause).
dialogue: Adrian C. Brudariu - G. T. Kirileanu (1920-1925, 1956). In: Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol. 10, Reghin, 2011, p.
Zargidava., 2012, 11, p. 210-242. 277-281.
794. Fofiu, Rodica Maria. Un dialog epistolar cu scrisori 809. LechinŃan, Vasile. Un intelectual reghinean în
inedite: Mircea Eliade şi Emil Cioran (Mircea Eliade and Emil corespondenŃă cu Ioan Micu Moldovan (1879) (An intellectual
Cioran: an epistolary dialogue with unpublished letters). In: Studii from Reghin in correspondence with Ioan Micu Moldovan (1879).
literare, lingvistice, de cultură şi civilizaŃie, Sibiu, 2011, p. 150-171. In: Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol. 10, Reghin, 2011, p.
795. Frandăş, Ilie. Scrisori de dascăli mureşeni (Letters of 272-276.
teachers from Mureş). In: Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol. 810. MândruŃ, Stelian. Exemplaritatea unui model de
9, Reghin, 2009, p. 275-282. comunicare şi "întrajutorare". Ioan Micu Moldovan şi Iuliu Maniu
796. *** G. Poboran - Ion C. Filitti, corespondenŃă (G. (1894-1911) (Exemplarity of a model of communication and
Poboran - Ion C. Filitti, correspondence). Mem. Olt., 2012, 1, nr. "mutual aid." Ioan Micu Moldovan and Iuliu Maniu (1894-1911).
10, p. 21-30. In: Specific românesc şi confluenŃe central-europene, Cluj-
797. Gaiu, Corneliu. Patrimoniul transilvănean în Napoca, 2012, p. 137-155.
corespondenŃa lui Iulian MarŃian (Transylvanian heritage in Iulian 811. MândruŃ, Stelian. Între "libertate" şi "interdicŃie"
MarŃian's correspondence). RB, 2012, 26, p. 113-155. (Between "liberty" and "interdiction"). In: InterferenŃe culturale.
798. *** Gânduri împărtăşite. Vol. 2. Episcopul Ioan Dragomir Studia in honorem Aurel Chiriac, Oradea, 2012, p. 261-264.
către prof. dr. Ştefan Manciulea. CorespondenŃă inedită din anii 812. *** Mihai Eminescu, Scrisori, critici, vederile sale politice
1970-1984 (Shared thoughts. Vol. 2. Bishop Ioan Dragomir (Mihai Eminescu, Letters, critics, his political views). Bacău,
addressing prof. dr. Ştefan Manciulea. Unpuiblished Vicovia : Babel, 2012, 128 p.
correspondence between 1970-1984). EdiŃie realizată de Ioan 813. Mihăilescu-Bîrliba, Virgil. Epistole istorice (Historical
Mitrofan, Marius Alin Voina. Sibiu : Blaj, Techno Media : letters). Zargidava., 2012, 11, p. 291-304.
Centrul de Studii Jacques Maritain, 2012, 146 p. 814. Mocanu, Nicolae. Scrisori către Sextil Puşcariu, din
799. GolopenŃia, Anton. Rapsodia epistolară: scrisori primite ''perioada pariziană'' (Letters to Sextil Puşcariu, from the ''Parisian
şi trimise de Anton GolopenŃia (1923-1950). Vol. 3. Radu time''). Dac, 2011, 16, nr. 1, p. 59-91.
Crutzescu - Sabin Manuilă (Rhapsody of letters: letters received 815. Naghi, Gheorghe. Ştefan Moldovan în câteva scrisori şi
and sent by Anton GolopenŃia (1923-1950). Vol 3. Radu frânturi de istorie (Ştefan Moldovan in some letters and glimpses
Crutzescu - Sabin Manuilă). EdiŃie îngrijită de Sanda GolopenŃia, of history). In: Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului

31
Costin Feneşan, Cluj-Napoca, 2011, p. 385-400. 829. Rad, Ilie. Din corespondenŃa jurnaliştilor români. Scrisori
816. NiŃu, Ionela; Pintilie, Dan Ovidiu. CorespondenŃa dintre către Nestor Ignat (From the correspondence of Romanian
C. D. Fortunescu şi Ioana Cantacuzino (The correspondence journalists. Letters to Nestor Ignat). RRIP, 2012, 6, nr. 1, p. 187-197.
between C. D. Fortunescu and Ioana Cantacuzino). Oltenia-SDC, 830. Rad, Ilie. Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan. Scrisori şi
2012, 16, nr. 1, p. 101-108. interviuri (My meetings with Iorgu Iordan. Letters and
817. Oproiu, Macrina. Contesa Christina Galitzi, ultima interviews). EdiŃie îngrijită, notă asupra ediŃiei, note şi comentarii
secretară a Reginei Maria. CorespondenŃă din arhiva Muzeului de nume de Ilie Rad; Cu un argument de Marius Sala. Cluj-
NaŃional Peleş (Countess Christina Galitzi, the last secretary of Napoca, Tribuna, 2011, 176 p.
queen Marie. Correspondence in the archive of Peleş National 831. Rafailă, Maria. Pagini de corespondenŃă: Sever Pop către
Museum). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei Dumitru Cristian Amzăr (Pages of correspondence: Sever Pop to
Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol. II: SecŃiunea Istorie. Dumitru Cristian Amzăr). Dac, 2011, 16, nr. 1, p. 92-101.
SecŃiunea Istoria Artei Decorative, Bucureşti, 2011, p. 15-41. 832. Sabău, Nicolae. Scrisorile maghiare în corespondenŃa lui
818. *** Pagini despre tineret şi revistele lui în corespondenŃa Coriolan Petranu (Hungarian letters in Coriolan Petranu's
dintre Anton GolopenŃia şi Octavian NeamŃu - document inedit correspondence). Studia hi. a., 2011, 56, nr. 1, p. 147-154.
(Pages about the young generation and its publications in the 833. Scarlat, Alina. Din corespondenŃa lui Constantin
correspondence between Anton GolopenŃia and Octavian NeamŃu Argetoianu cu mari personalităŃi (On Constantin Argetoianu's
- unpublished document). Transilvania, 2012, nr. 11-12, p. 103-122. correspondence). Historica., 2012, 10, nr. 1, p. 54-56.
819. Pal, VincenŃiu. O istorie a catolicilor din Greci (A history 834. *** Scrisori din exil. Vol. 1: Scrisori din exil între Vintilă
of the Catholics of Greci). Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Horia şi fratele său Alexandre Castaing (1972-1992). Vol. 2:
Romano-Catolice, 2011, 120 p. Scrisori din exil ale lui Alexandre Castaing către cei dragi din Ńară
820. *** Pe luna decembrie nu mi-am făcut planul... Românii (1972-1992) (Letters from exile. Vol 1: Letters from exile
în "epoca de aur". CorespondenŃă din anii '80 (In December I did between Vintilă Horia and his brother Alexandre Castaing (1972-
not plan... Romanians in the "golden age". Correspondence from 1992). Vol 2: Letters from exile of Alexandre Castaing to the
the 80s). EdiŃie îngrijită, selecŃia documentelor şi studiu introduc- loved ones in the country (1972-1992). Bucureşti, FundaŃia
tiv de Liviu łăranu. Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2012, 284 p. Culturală "Memoria", 2011, 161, 218 p.
821. Pintilie, Dan-Ovidiu. CorespondenŃă privind conflictul 835. *** Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la
dintre membrele fondatoare ale SocietăŃii Ortodoxe NaŃionale a Sigmaringen. 1878-1905 (The letters of Carol I from the archives
Femeilor Române (Correspondence on the dispute between the of Sigmaringen. 1878-1905). Studiul introductiv, stabilirea
founding members of the National Orthodox Society of Romanian textului, traducerea, adapratea şi notele Sorin Cristescu. Bucureşti,
women). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog la 65 de ani. Paideia, 2011, 541 p.
Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 215-226. 836. Scurtu, Nicolae. G. T. Kirileanu şi contemporanii săi.
822. Pop, Ionel. Pagini de corespondenŃă. Scrisori către Scrisori către Nicolae Iorga (G. T. Kirileanu and his
Viorica Lascu, dialog epistolar cu Monica Lazăr (Pages of contemporaries. Letters to Nicolae Iorga). Piatra-NeamŃ, AcŃiunea,
correspondence. Letters to Viorica Lascu, letter dialogue with 2012, 151 p.
Monica Lazăr). EdiŃie de Ion Buzaşi, Mioara Pop. Târgu Mureş, 837. Scurtu, Nicolae. Un estetician sub vremuri - Gheorghe
Editura Ardealul, 2011, 136 p. AchiŃei (Gheorghe AchiŃei: an aesthetician under times). RL,
823. Pop, Marin. CorespondenŃă şi scrieri sub lupa SecurităŃii. 2011, 43, nr. 6, p. 14.
Corneliu Coposu către istoricul Gheorghe Buzatu despre 838. Spătan, Ioan. Duiliu Marcu către George Oprescu.
adevăratul 23 August 1944 (Letters and writings scrutinized by the Scrisori inedite (Duiliu Marcu to George Oprescu: unpublished
Securitate. Corneliu Coposu's writings to the historian Gheorghe letters). RIMSC, 2012, 13, p. 183-186.
Buzatu about the true facts of August 23, 1944). C.Silv., 2012, nr. 839. Stavarache, Dumitru. Aurel P. BănuŃ (1881-1970) şi
7-8, p. 39-45. Octavian C. Tăslăuanu (1876-1942). CorespondenŃă inedită aflată
824. Popa, Mircea. Din corespondenŃa mitropolitului Victor la Biblioteca Academiei Române (Aurel P. BănuŃ (1881-1970)
Mihalyi de Apşa (From the correspondence of metropolitan Victor and Octavian C. Tăslăuanu (1876-1942). Unpublished
Mihalyi de Apşa). In: Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7, correspondence from the Romanian Academy Library). In: Ioan
Cluj-Napoca, 2011, p. 365-371. Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu
825. Popeangă, Vasile I. ConsideraŃii despre schimbul Gheorghe, 2012, p. 195-202.
epistolar Ovidiu Vuia - Pamfil Şeicaru (Remarks on the letter 840. Stavarache, Dumitru; Dimitriu, Oana. Ilie E. TorouŃiu
exchange between Ovidiu Vuia and Pamfil Şeicaru). In: Istoricul în fondurile bibliotecii Academiei Române. CorespondenŃa aflată
Dan Demşea la a 70-a aniversare, Arad, 2011, p. 406-415. în fondul cabinetului de manuscrise - carte rară (Ilie. E. Toroutiu
826. Popovici, Mihai Alexandru. O scrisoare controversată a in the Romanian Academy Library collectionss. Correspondence
generalului Averescu către D. A. Sturdza (A controversial letter of in the Cabinet of manuscripts and rare books). AANB, 2012, 7, p.
general Averescu to D. A. Sturdza). C Lit., 2012, 146, nr. 10. 437-448.
827. Poptămaş, Dimitrie. Nicolae Albu în corespondenŃă cu 841. Stoica, Maria. CorespondenŃa din Gand. SecvenŃe din
Vasile Netea (Nicolae Albu corresponding with Vasile Netea). In: viaŃa unui student la drept (Mail from Gand. Sequences from the
Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol. 10, Reghin, 2011, p. 247- life of a law student). ABr., 2012, 12, nr. 12, p. 255-260.
271. 842. Székely, Zsolt. Kiadatlan Szabó T. Attila-levelek. Cs.
828. *** Postlegomena la felix culpa. Mircea Eliade, evreii si Bogáts Dénes születésének 130. évfodulójára (Attila T. Szabó's
antisemitismul. Vol. 1 (Mircea Eliade, the Jews and antisemitism. unpublished letters). EM, 2012, 74, nr. 2, p. 135-141.
Vol. 1). Culegere de texte de Liviu Bordaş; EdiŃie îngrijită de 843. Tăbăcilă, Manuela. O scrisoare a reginei Maria către
Mihaela Gligor, Liviu Bordaş. Cluj-Napoca, Presa Universitară Loïe Fuller (A letter sent by Queen Marie to Loïe Fuller). MN,
Clujeană, 2012, 411 p. 2012, 24, p. 213-219.

32
844. TărîŃă, Marius. CorespondenŃa Mihai Beniuc - Emilian CorespondenŃă Mircea Zaciu - Marian Papahagi (An island of
Bucov în anul 1946 (Mihai Beniuc - Emilian Bucov non-Cluj native citizens in Cluj. Mircea Zaciu - Marian Papahagi
correspondence in 1946). DL, 2012, 23, nr. 7-8, p. 134-135. corespondence). EdiŃie îngrijită şi note de Lucia Papahagi; PrefaŃă
845. Tîlvănoiu, Ion D. Din corespondenŃa lui Constantin de Ion Vartic. Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române,
Poroineanu (From the correspondence of Constantin Poroineanu). 2012, 240 p.
Mem. Olt., 2012, 1, nr. 9, p. 35-43.
846. Trohani, George. Nicolae Filipescu şi relaŃiile sale cu Lucrări apărute în străinătate
ziaristul Timoleon Pisani. Pagini din scrisori (Nicolae Filipescu
and his relations with journalist Timoleon Pisani. Letter pages). 848. Neumann, Tibor. János király saját kező levelei
MN, 2012, 24, p. 135-182. (Autograph letters of János Zápolya). Turul, 2012, 85, nr. 3, p.
847. Zaciu, Mircea. O insulă de clujeni-neclujeni la Cluj. 110-114.

4. DESCRIERI DE CĂLĂTORIE
849. Andraş, Carmen; Butoescu, Elena; Costea, Maria; Flood, a Norwegian officer (1876-1878). In: Colocviul NaŃional
Crişan, Marius; Cupcea, Adriana; Sigmirean, Cornel. An de Istorie, Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol.
imagological dictionary of the cities in Romania represented in British I: SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011, p. 159-169.
travel literature (1800-1940). Târgu Mureş, Mentor, 2012, 385 p. 861. Cupcea, Adriana. Aspecte ale urbanităŃii Clujului în
850. Ardeleanu, Constantin. Aspecte privind viaŃa cotidiană literatura de călătorie britanică a secolului al XIX-lea (Aspects of
în portul GalaŃi în relatările călătorilor străini (1829-1853) Cluj urban life in the British travel literature of the 19th century).
(Aspects of everyday life in the port of GalaŃi in foreign travelers' HU, 2012, 20, p. 63-73.
accounts (1829-1853). HU, 2012, 20, p. 49-62. 862. Cupcea, Adriana. The image of the Cluj society as
851. Ardeleanu, Constantin. James Baillie Frasner's reflected in the 19th century British travel accounts. Trans R,
memorandum on the Danube-Black Sea Canal (1837). AUOC-I, 2012, 21, nr. Supliment 3, p. 321-331.
2012, 9, p. 17-30. 863. Del Chiaro, Anton Maria. RevoluŃiile Valahiei (The
852. Badea, Lucian. DrumeŃie şi cercetare cu profesorul Ion revolutions of Wallachia). Studiu introductiv şi note de Mihail
Conea (Hiking and research with professor Ion Conea). Craiova, Stanciu, Gabriel Ştrempel. Bucureşti, Basilica, 2012, 184 p.
Universitaria, 2011, 210 p. 864. Dobrei, Florin. Însemnările de călătorie ale profesorului
853. Bârgoanu, Luisa-Georgiana. La société moldave Nicolae M. Popescu (1881-1963) prin Banatul Timişan (The
pendant la guerre de Crimeé dans la vision des consuls et travel notes od Prof. Nicolae M. Popescu (1881-1963) from
voyageurs français. CCS, 2012, 18, nr. 1, p. 139-154. Banatul Timişan). Alt. B, 2011, nr. 4-6, p. 127-134.
854. Borza, Alexandru. Comorile Albei. Însemnări de drum 865. Dobrescu, Irina; Dobrescu, Radu Gabriel. Secretele
(The treasures of Alba. Travel notes). Cu adnotări de Nicolae Mării Egee şi magia Mării Negre (The secrets of the Aegean Sea
Lupu; Cu o prefaŃă de Nicolae Todea. Bucureşti, Editura ASE, and the magic of the Black Sea). Râmnicu Vâlcea, Editura "Antim
2012, 132 p. Ivireanul", 2011, 169 p.
855. Buşă, Daniela. Transilvania la mijlocul veacului al XIX- 866. Dumea, Emil. Pelerin pe drumul Sf. Iacob de
lea. Însemnările de călătorie ale unui pictor elveŃian (Transylvania Compostella (Genova-Pamplona) (Pilgrim on the St. James of
in the middle of the 19th century. The travel notes of a Swiss Compostella road (Genova-Pamplona). Iaşi, Pim, 2012, 206 p.
painter). SMI Mod., 2012, 25, p. 130-154. 867. Epure, Violeta-Anca. Autohtoni şi alogeni în viziunea
856. *** Călători români despre łările Române în secolul al consulilor şi călătorilor francezi prepaşoptişti (Natives and
XIX-lea. Serie nouă. Vol. 7: 1857-1861 (Romanian travelers foreigners viewed by the French consuls and travellers until
about the Romanian Principalities in the 1th century New series. 1848). In: Dilemele convieŃuirii în procesul modernizării societăŃii
Vol. 7: 1857-1861). Coordonatorul volumului Daniela Buşă. româneşti în spaŃiul est-carpatic (secolele XIX-XX), Iaşi, 2011, p.
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 564 p. 393-431.
857. *** Călători străini despre łările Române. Supliment I 868. Feodorov, Ioana. "Friends and foes" on the papacy as
(Foreign travelers about the Romanian Principalities. Suppliment 1). recorded Paul of Aleppo's Notes. RESEE, 2012, 50, nr. 1-4, p.
Volum întocmit de Ştefan Andreescu, Marian Coman, Alexandru 227-238.
Ciocîltan, Ileana Căzan, Nagy Pienaru, Ovidiu Cristea, Tatiana 869. *** Frontierele necunoscutului. De la vest spre est prin
Cojocaru. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 351 p. łările Române: impresii de călătorie (secolul al XIX-lea)
858. Ciorba, Ioan; Sim, Dumitru. Călători străini despre (Friontiers of the unknown. From West to East trough the
Oradea secolului al XVI-lea (Foreign travelers on Oradea in the Romanian Principalities: travelers' impressions (19th century).
XVI century). MI, 2012, nr. 5, p. 77-80. Coordonator Irina Gavrilă. Bucureşti, Oscar Print, 2011, 262 p.
859. Ciure, Florina. Călători transilvăneni la VeneŃia în 870. GafiŃa, Irina. Imaginea Ńiganului în relatările călătorilor
secolul al XVII-lea: mărturiile lui Georg Kraus şi ale lui Nicolae străini din prima jumătate a secolului al XIX-lea (The image of
Bethlen (Transylvanian travelers in Venice in the 17th century: the gypsies in the narrations of foreign travellers in the first half of the
testimonies of George Kraus and Nicholas Bethlen). In: 19th century). In: Scrieri pe alese..., Cluj-Napoca, 2012, p. 241-254.
InterferenŃe culturale. Studia in honorem Aurel Chiriac, Oradea, 871. GeorgiŃă, Mihai. Însemnările rezidentului austriac
2012, p. 209-216. Johann Cristoph von Kindspreg despre Ńările române în timpul
860. Constantin, Cristina. Elite şi societate românească în războiului turco-polon din 1672-1674 (Notes of the Austrian
notele de jurnal ale lui Günnar Flood, ofiŃer norvegian (1876- resident Johann Cristoph von Kindspreg about the Romanian
1878) (Romanian elite and society in the diary notes of Günnar Principalities during the Turkish-Polish war of 1672-1674). RB,

33
2012, 26, p. 160-172. (Wandering on earth). Iaşi, Pim, 2012, 705 p.
872. Jişa, Simona. Dominique Fernandez. Voyageur en 880. Roman, Nicoleta. Trecând prin Moldova: impresii,
Transylvanie. Trans R, 2012, 21, nr. Supliment 3, p. 151-160. tălmăciri şi gânduri de călător la 1852 (Passing through Moldavia:
873. Lăpuşan, Aurelia. PrezenŃe franceze în Dobrogea. a traveler's impressions, interpretations and thoughts in 1852).
Mărturii din presa începutului de secol XX (French participation SMI Mod., 2012, 25, p. 125-129.
in Dobruja. Evidence of early 20th century press). In: Presa locală 881. Sfichi, Mircea. Prin lumea largă. Vol. 1: Kenya,
şi regională românească în context european. Studii şi cercetări de kilometrul zero al omenirii (Through the wide world. Vol. 1:
istorie a presei, Piteşti, 2010, p. 128-141. Kenya, ground zero of mankind). Suceava, Accent Print, 2012,
874. Malciu, Marian. Dor de Bucovina (Missing Bukovina). 192 p.
Iaşi, Pim, 2012, 266 p. 882. Tomi, Raluca. Italian travelers about the Romanian
875. MehedinŃi, Mihaela. Cine a scris despre noi? Privire de society of the 19th century. In: From kaftan to redingote: the
ansamblu asupra călătorilor nordici şi ruşi prin spaŃiul românesc Romanian world from exotism to modernism (17th-20th
(secolele XVII-XIX) (Who wrote about us? Nordic and Russian centuries), Târgovişte, 2011, p. 87-109.
travellers in the Romanian area (the 17th-19th centuries): an 883. Tomi, Raluca. Un preot catolic pe Ńărmurile Dunării -
overview). In: Scrieri pe alese..., Cluj-Napoca, 2012, p. 17-40. călătoria lui Vicenzo Vannutelli din 1884 (A Catholic priest on the
876. MehedinŃi, Mihaela. Transylvanian identities: Swedish Danubian shores - the travel of Vicenzo Vannutelli in 1884). SMI
travellers' observations for the 17th-19th centuries realities. Studia Mod., 2012, 25, p. 155-174.
hi., 2012, 57, nr. Special Issue, p. 34-56. 884. Trandafir, Constantin. O călătorie în imperiu. De la
877. Mitchievici, Angelo. Umbrele paradisului. Scriitori Câmpina la Petersburg (A travel through the empire. From
români şi francezi în Uniunea Sovietică (The shadows of paradise. Câmpina to Petersburg). Ploieşti, Premier, 2012, 151 p.
Romanian and French writers in the Soviet Union). PrefaŃă de 885. Ursulescu, Nicolae. Impresiile unui arheolog şi istoric
Vladimir Tismăneanu. Bucureşti, Humanitas, 2011, 571 p. englez despre Bucovina la 1889 (The impressions of an English
878. Păcurar, Alexandru. Le voyage en Transylvanie d'Elisée archaeologist and historian about Bukovina in 1889). In: Slujind-o
Reclus (1873). Trans R, 2012, 21, nr. Supliment 3, p. 127-149. pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p. 315-320.
879. Răşcanu-Gramaticu, Oltea. Hoinărind pământul

5. IZVOARE LITERARE
886. Chindriş, Ioan; Iacob, Niculina. Recitirea CotronŃei lui 889. Eremia, Ion. Problema Basarabiei în lucrarea Cronica
Petru Furdui (Re-reading Petru Furdui's Cotronta). In: Şcoala Moldovei de la Cracovia (The question of Bessarabia in the
Ardeleană. Anuar. Vol. 5, Oradea, 2011, p. 90-98. Cronica Moldovei de la Cracovia). In: La frontierele civilizaŃiilor.
887. Chindriş, Ioan; Iacob, Niculina. Silvius Tannoli şi Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi religios,
poemul său grăniceresc (o hermeneutică românească) (Silvius GalaŃi, 2011, p. 3-15.
Tannoli and his border guard poem (Romanian hermeneutics). In: 890. Luca, Cristina. O descriere succintă a Transilvaniei într-
Şcoala Ardeleană. Vol. 4, Oradea, 2010, p. 186-220. un plan de lucru inedit al unui autor anonim veneŃian din secolul al
888. Dobozi, Milandolina-Beatrice; Márton, László. Pagini XVI-lea (Brief description of Transylvania in an unpublished
de istorie transilvană în versuri Magyar-román csere-szó (Lyrics working plan of an anonimous Venetian author of the 16th c.). In:
of Transylvanian history Magyar-román csere-szó). In: Reghinul Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani,
cultural. Studii şi articole. Vol. 9, Reghin, 2009, p. 252-268. Cluj-Napoca, 2009, p. 265-281.

V. ŞtiinŃe auxiliare şi conexe istoriei

1. GENERALITĂłI
891. Ciucă, Marcel-Dumitru. ŞtiinŃele auxiliare ale istoriei 892. Cojocaru, Emilian. Sigilografie şi heraldică în zona
(Auxiliary sciences of history). Bucureşti, Saeculum I.O., 2012, Olteniei (Sealography and heraldry in Oltenia area). Craiova,
240 p. Universitaria, 2012, 187 p.

2. ARHIVISTICĂ

a. ŞTIINłA ŞI ISTORIA
893. Bernád, Rita. Arhiva şi arhivistul în secolele XVIII-XIX. century. Norms and regulations). AUA hist., 2012, 16, nr. 1, p.
Norme şi reglementări (Archives and archivists in the 18th-19th 319-339.

34
894. Boar, Liviu. Aspecte privind relaŃiile dintre arhivele din processing and document management in the modern and
România şi Ungaria după 1989 (Aspects concerning the contemporary periods). In: Dumitru Zaharia profesor, arhivist,
relationships between Romania and Hungary after 1989). In: Ioan istoric la 85 de ani, Sfântu Gheorghe, 2011, p. 341-352.
Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu 902. Lungu, Corneliu Mihail. Actualitatea rolului şi menirii
Gheorghe, 2012, p. 499-518; AAM, 2012, nr. 1, p. 80-90. arhivelor (On the topicality of the role and purpose of archives).
895. Cheramidoglu, Constantin. Arhivele şi comunităŃile In: Ioan Ranca. Arhivist şi istoric la 80 de ani, Sfântu Gheorghe,
locale (Archives and local communities). AAM, 2012, nr. 1, p. 54-61. 2012, p. 417-422.
896. Diaconu, Ana-Felicia. Managementul documentelor în 903. Minca-Mălăescu, Mirela. Nicolae Gh. Dinculescu în
instituŃiile publice între standardele de eficienŃă şi formarea slujba arhivelor oltene (Nicolae Gh. Dinculescu in the service of
competenŃelor profesionale (Document management in public the archives of Oltenia). Oltenia-SDC, 2011, 15, nr. 1-2, p. 21-25.
institutions between efficiency standards and professional 904. Nicolae, Mihai. Din experienŃa unei societăŃi particulare
competence training). AUH-I, 2010-2011, p. 239-248. în prelucrarea documentelor de arhivă (An experience of a private
897. Dudu, Mihaela. LocaŃii ale arhivelor craiovene de la company in processing archive documents). AANB, 2012, 7, p.
înfiinŃare şi până în prezent (Locations of Craiova archives from 461-464.
the beginning until present). Oltenia-SDC, 2011, 15, nr. 1-2, p. 11-20. 905. Rachieru, Mihai. Arhivele prahovene împlinesc 60 de
898. Garoafă, Dumitru. Activitatea de arhivă la principalii ani de activitate. ContribuŃii la o viitoare monografie (The
creatori de documente din administraŃia judeŃului Vâlcea în Archives of Prahova celebrate 60 years of activity. Contributions
perioada regulamentară (1831-1858) (Archive activity at the main to a future monograph). In: Dumitru Zaharia profesor, arhivist,
creators of documents from the administration of Vâlcea county istoric la 85 de ani, Sfântu Gheorghe, 2011, p. 341-352.
during the period of the "Regulament organic" (1831-1858). 906. Teleman, FlorenŃa; Munteanu, Mihaela. De la teorie la
Buridava, 2012, 10, p. 148-161. practică în activitatea de înregistrare a actelor (From theory to
899. Haşegan, Ştefan Dumitru. Modernizarea manage- practice in the activity of paper registration). AANB, 2012, 7, p.
mentului documentelor de arhivă prin implementarea soluŃiilor 449-456.
informatice (Archive management development by implementing
digital solutions). AANB, 2012, 7, p. 457-460. Lucrări apărute în străinătate
900. Ilie, Luiza Nicoleta. Psihologia iniŃierii şi desfăşurării
controlului la creatorii şi deŃinătorii de documente (Psychology of 907. Kujbusné Mecsei, Éva. Szatmár vármegye levéltárának
initiating and conducting control to the creators and holders of 20. századi sorsa (The fate of the archive of Satu Mare county in
documents). AAM, 2012, nr. 1, p. 17-44. the 20th century). In: "... éltünk mi sokáig a két hazában'...":
901. Lungu, Corneliu Mihail. Actualitatea problemelor tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére, Debrecen, 2012,
privind prelucrarea şi gestionarea documentelor din perioadele p. 319-333.
modernă şi contemporană (Topicality of the issues regarding

b. ÎNDRUMĂTOARE, INVENTARE, CATALOAGE, FOTOTECI, FONDURI ŞI COLECłII INTERNE


908. Bârda-Stănciulescu, Al. O arhivă bisericească bănăŃeană Contributions to the history of the collection). Oltenia-SDC, 2011,
- izvor inedit privind Istoria Dreptului (1780-1886) (A church 15, nr. 1-2, p. 33-36.
archive of Banat: a new source concerning the History of Law 914. Fejér, Tamás. L'historiographie et les archives familiales.
(1780-1886). Alt. B, 2011, nr. 4-6, p. 135-148; nr. 7-9, p. 127-142; Étude de cas: L'archive de la maison Wesselenyi de Hodod. AIGS,
nr. 10-12, p. 85-102. 2012, 15, p. 128-147.
909. Berekméri, Árpád-Róbert. A Marosvásárhelyi 915. *** Ghidul Arhivelor NaŃionale ale României (The Guide
Református Vidéki Győjtılevéltár 50 éve (1961-2011) (The of Romanian National Archives). Editori Dorin Dobrincu, Şerban
collective archive of the Transylvanian Reformed Church's Marin, Andrei Muraru. Bucureşti, Arhivele NaŃionale ale României,
Diocese of Marosvásárhely). Korunk, 2012, 23, nr. 8, p. 88-95. 2009, 120 p.
910. Bernád, Rita. Arhondologia. Sursele cercetării arhondolo- 916. Iugulescu, Constantin. Fond personal de arhivă (Private
gice în arhivele romano-catolice din Transilvania (Archondology. archive collection). Craiova, Sitech, 2012, 226 p.
The sources of archondological research in Transylvanian Roman 917. Lakatos, Sándor. Unitárius egyházi anyakönyvek a
Catholic archives). AAM, 2012, nr. 1, p. 45-53. Kolozs megyei Állami Levéltárban (Unitarian parish registers in
911. Bodale, Arcadie M. Valoarea unor vechi unităŃi de the Kolozs county state archives). KM, 2012, 118, nr. 2, p. 170-171.
măsură din Moldova reflectată în documentele inedite păstrate la 918. Lăcătuşu, Ioan; Stancu, Vasile. Documente din
Arhivele NaŃionale Iaşi (The value of some old Moldavian Arhivele NaŃionale Covasna referitoare la momente din istoria
measuring units as reflected in unpublished documents from The actualului judeŃ Mureş (1526-1906) (Documents from the
National Archives in Iaşi). AANB, 2012, 7, p. 9-18. National Archives in Covasna referring to the current events in the
912. Chirilă, Ina. ColecŃia "Gheorghe Ghibănescu" - history of Mureş county (1526-1906). AAM, 2012, nr. 1, p. 93-108.
perspectiva unor noi teme de cercetare. Prezentare de fond 919. Márton, László. Un document inedit privind
("Gheorghe Ghibănescu" collection - perspective of new research evenimentele din toamna anului 1944 din Tîrgu Mureş (An
themes. Collection presentation). AANB, 2012, 7, p. 417-436. unpublished document regarding the events of autumn 1944 in
913. ChiriŃă BălceŃeanu, V. Tezaurul arhivistic craiovean. Tîrgu Mureş). AAM, 2012, nr. 1, p. 318-338.
Partidul Comunist Român - Comitetul Regional Oltenia. 920. Pleşa, Ioan. Valoarea documentar-istorică a arhivei
ContribuŃii la istoricul fondului (The archival treasury of Craiova. Administraturii comitatului Alba Inferioară din perioada 1848-
Romanian Communist Party - Oltenia Regional Committee. 1849 (The documentary and historical value of the Archive of

35
Comitatus Albensis Inferior administration of 1848-1849). In: 923. Varga, Zsolt. ColecŃia de documente AsociaŃia Muzeală
Ioan Ranca. Arhivist şi istoric la 80 de ani, Sfântu Gheorghe, Băimăreană (Baia Mare Museum Association document
2012, p. 239-252. collection). RAM, 2012, 5, p. 295-309.
921. Sipos, Gábor. Az erdélyi református egyházközségi
levéltárak forrásértékérıl (Documentary value of the Reformed Lucrări apărute în străinătate
parish archives in Transylvania). In: A történetíró elhivatottsága:
emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára, 924. Bernád, Rita Magdolna. A Gyulafehérvári Fıegyház-
Marosvásárhely, 2012, p. 359-362. megyei Levéltár anyakönyvei (Civil records from the archives of
922. Şincan, Anca. Silencing the archive - a methodological the Roman Catholic Diocese of Alba Iulia). Turul, 2012, 85, nr. 1,
insight into research for the study ''A day in the life of an inspector p. 17-22.
for religious denomination''. AIGS, 2012, 15, p. 148-159.

c. FONDURI DIN STRĂINĂTATE


925. Bodale, Arcadie M. Câteva documente privitoare la evreilor din România (Archival sources for the history of the
istoria bisericească şi etnografia românească din Transilvania şi Romanian Jews). In: Noi perspective în istoriografia evreilor din
din Bucovina păstrate la arhivele din Viena (1675-1785) (Some România, Bucureşti, 2010, p. 23-27.
documents regarding church history and the Romanian 928. Marinescu, Adrian. Romanian items and testimonies,
ethnography of Transylvania and Bukovina preserved in the currently held in the archives of St. Catherine monastery, Mount
archives of Vienna (1675-1785). AMEM, 2012, 12, p. 357-408. Sinai. EBPB, 2011, 6, p. 445-485.
926. Bodale, Arcadie M. Trei documente inedite din 1826 929. Varga, Attila. "Perfidul Albion" şi RevoluŃia de la 1848-
privitoare la bisericile parohiale din protopopiatele Ceremuş, 1849 în spaŃiul românesc. Surse arhivistice inedite de la Public
Putila, Nistru şi Siret (Bucovina), păstrate la arhivele din Viena Record Office - Londra (Perfidious Albion and the Revolution of
(Three new documents of 1826 concerning the parish churches 1848-1849 in Romania. Unpublished archive sources from the
from Ceremus, Putila, Nistru and Siret (Bukovina) deaneries Public Record Office - London). In: Activitatea ştiinŃifică la
conserved in Vienna's archives). AIIX, 2012, 49, p. 439-444. Institutul de Istorie "George BariŃiu" din Cluj-Napoca, Bucureşti,
927. Leibovici Laiş, Shlomo. Surse arhivistice pentru istoria 2011, p. 117-120.

3. PALEOGRAFIE ŞI DIPLOMATICĂ
930. Andea, Susana. ConsideraŃii diplomatice cu privire la Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2009, p.
corespondenŃa domnilor români cu principii Transilvaniei (sec. 123-127.
XVII) (Diplomatic considerations regarding the correspondence 932. Vânătoru, Viorel. Un document de la 1785 privind
of the Romanian domnitors with Transylvanian princes (17th propunerea vicecolonelului Karp de instituire a unor măsuri
century). In: Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la militare în districtul HaŃeg. Câteva consideraŃii referitoare la
70 de ani, Cluj-Napoca, 2009, p. 298-310. paleografia gotică (A document from 1785 on the proposal of
931. Rus, Vasile. Ioan Mihályi de Apşa, diplome maramu- vice-colonel Karp to establish military measures in HaŃeg district.
reşene din secolele XIV şi XV. RaŃiunile unei ediŃii bilingve (Ioan Some considerations on Gothic paleography). In: Studii de istorie
Mihályi de Apşa, 14th and 15th c. Maramureş diplomas. The a Transilvaniei. Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de
reasons of a bilingual edition). In: Pe urmele trecutului. ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, p. 183-190.

4. EPIGRAFIE

a. CLASICĂ
933. Bărbulescu, Maria; Buzoianu, Livia; Cliante, Traian. dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de ani, Cluj-Napoca :
Inscriptions inédites de la Dobroudja romaine. Pontica, 2011, 44, Deva, 2012, p. 139-142.
p. 142-157. 936. Grbic, Dragana. Epigraphic note on the cult of Juppiter
934. Benea, Doina. O epigrafă votivă din timpul împăratului Dolichenus in the Iron Gates. C&C, 2012, nr. 7/2, p. 439-445.
Septimius Severus, descoperita la Micia (A votive epigraphy 937. Matei-Popescu, Florian. Note epigrafice (Epigraphic
during Emperor Septimius Severus, discovered in Micia). notes). SCIVA, 2012, 63, nr. 3-4, p. 305-312.
Columna 2000, 2012, 13, nr. 49-50, p. 27-31. 938. Mihăilescu-Bîrliba, LucreŃiu. Note épigraphique sur les
935. Benea, Doina. O inscripŃie de la Micia din timpul lui Valerii de l’inscription ISM V, 137. SAA, 2012, 18, p. 125-126.
Septimius Severus (An inscription from Micia from the time of 939. Olteanu, Sorin. Din nou despre ISM II 165=IByz 370A
Septimius Severus). In: Studii de istorie a Transilvaniei. Volum (Again about ISM II 165=IByz 370A). SCIVA, 2012, 63, nr. 1-2,

36
p. 141-152. 2012, 63, nr. 3-4, p. 339-356.
940. Petolescu, Constantin C. Cronica epigrafică a României 941. Varga, Rada. "Becoming Roman" on the Northern limes.
(XXXI, 2011) (The epigraphic chronicle of Romania). SCIVA, Trans R, 2012, 21, nr. Supliment 3, p. 279-289.

b. MEDIEVALĂ ŞI PREMODERNĂ
942. Agrigoroaiei, Vladimir. Scriptor scribebat et pulcram in the 14th-18th centuries). AICS, 2012, 19, p. 137-153.
puellam in mente tenebat: la fin de l'inscription peinte de Dârjiu 945. Filimon Doroftei, Doina. Zum Stil der lateinischen
(1419). SMIM, 2012, 30, p. 213-221. Grabinschriften in den Kirchen Siebenbürgens (I. Teil) (1300-
943. Cândea, Ionel. The Christian inscriptions from the Fundu 1850) (Some remarks on the style of funerary Latin inscriptions in
Peşterii cell, commune of Bozioru (Buzău county). Istros, 2012, Transylvania (1300-1850). Forschungen, 2012, 55, p. 87-98.
18, p. 237-273. 946. Gorovei, Ştefan S. Un monument epigrafic şi heraldic
944. Filimon Doroftei, Doina. CirculaŃia europeană a recuperat: pisania cu stemă de la Putna (1481) (The recovery of an
formulelor campanare în limba latină în secolele XIV-XVIII epigraphic and heraldic monument: the inscription with coat of
(European circulation formulas used in Latin inscriptions on bells arm from Putna monastery (1481). AP, 2012, 8, nr. 2, p. 141-166.

c. MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
947. Holom, Elena Crinela. Campanile epigraphy. A study of 948. Stoia, Adrian. Graffiti discovered in the Western tower
bells and their inscriptions in the Romanian communities in of the church in Cincu. Ziridava, 2012, 26, nr. 1, p. 209-217.
Transylvania (18th-20th centuries). Trans R, 2012, 21, nr. 4, p. 43-50.

5. NUMISMATICĂ
a. GENERALĂ
949. Butnariu, Viorel M. Cu privire la problema editării unui 2012, 7, p. 158-159.
"Lexicon numismatic pentru Moldova (1359-1859)" (On the 952. Munteanu, Claudiu. Information regarding several coin
editing of a "Moldavian Numismatic Lexicon (1359-1859)"). hoards unearthed in Transylvania. BAM, 2012, 7, nr. 1, p. 91-99.
AIIX, 2012, 49, p. 375-408. 953. Munteanu, Lucian; Onel, Cristinel. Descoperiri
950. Isvoranu, Theodor. Monede descoperite la ConstanŃa în monetare din Moldova (Monetary discoveries in Moldavia). AM,
cartierul Viile Noi (Coins found in the district Viile Noi of 2012, 35, p. 181-189.
ConstanŃa). SCN, 2012, 3, p. 19-72. 954. Suciu, Viorica. Inventory of the monetary collection
951. Langu, Sorin; Onel, Cristian. Două noi monede din belonging to the Roman catholic bishop of Alba Iulia S. A. Stojka.
colecŃia Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad (Two new coins in In: Batthyaneum. Omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de
the collection of the "Vasile Pârvan" Museum in Bârlad). AMT, Batthyan, Bucureşti, 2011, p. 239-250.

b. ANTICĂ
955. Amon, Lucian; Cojoc, Mirela; Gherghe, Petre; 959. Bujduveanu, Tănase. Monede romane din perioada
VasiliŃă, Ştefan. Monede descoperite la Sucidava (Corabia, jud. Constans - Constantius II - Gallus (Roman coins of the period
Olt) în campania de cercetări arheologice din 2011 (Coins found Constans - Constantius II - Gallus). ConstanŃa, Ex Ponto, 2011, 31 p.
at Sucidava (Corabia, Olt county) in the archaeological campaign 960. Ciulavu, Florin. Monede romane imperiale descoperite
of 2011). SCN, 2012, 3, p. 141-148. în necropola de la Alba Iulia - "Dealul Furcilor" (Roman imperial
956. Barnea, Alexandru. Tropaeum Traiani. Vol. 3. Tezaurul coins discovered in the "Dealul Furcilor" necropolis of Alba Iulia).
de denari romani imperiali (Tropaeum Traiani. Vol. 3. Hoard of Sargetia, 2012, 3, p. 151-158.
Roman imperial denarii). Bucureşti, Editura Academiei Române, 961. Cojoc, Mirela; VasiliŃă, Ştefan. Despre un prezumtiv
2011, 89 p. tezaur descoperit la Sucidava în 1981 (About a presumptive hoard
957. Bucur, Mitrea. Monedele descoperite în cetăŃuia geto- found in Sucidava in 1981). SCN, 2012, 3, p. 107-114.
dacă de la Poiana (Coins found in the Geto-Dacian fortress of 962. Demian, Nicoleta. Un lot de monede romane târzii din
Poiana). In: Geto-dacii dintre CarpaŃi şi Nistru (secolele II a. Chr- bronz descoperit la DalboşeŃ (jud. Caraş-Severin) (A lot of late
II-p. Chr), Iaşi, 2011, p. 575-621. Roman bronze coins from DalboşeŃ (Caraş-Severin county). In:
958. Bujduveanu, Tănase. Monede imperiale romane (Roman Studii de arheologie şi istorie. Omagiu profesorului Nicolae
imperial coins). ConstanŃa, Ex Ponto, 2011, 29 p. Gudea la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 371-382.

37
963. Dima, Mihai. Aurei din timpul domniei lui Gordian al collection). Coord. Ionel Haiduc, Păun Ioan Otiman. Bucureşti,
III-lea descoperiŃi pe limesul transalutan (Aurei of Gordian III Editura Academiei Române, 2012, 304 p.
discovered on Limes Transalutanus). SCN, 2012, 3, p. 133-140. 971. Petac, Emanuel; Vîlcu, Aurel. Syrian wars and the
964. Dima, Mihai. Tezaurul de la Cocoşeşti, com. Păuleşti, beginning of Lysimachus – type staters at Tomis. Istros, 2012, 18,
jud. Prahova. Lotul de monede păstrat de către descoperitor (The p. 51-63.
Cocoşeşti hoard, Păuleşti commune, Prahova county. The batch of 972. Petolescu, Carmen Maria. Monedele regelui Coson
coins kept by the discoverer). SCN, 2012, 3, p. 123-132. (King Coson's coins). Bucureşti, Editura Academiei Române,
965. Dima, Mihai. Tezaurul de la sfârşitul domniei lui Traian 2011, 148 p.
descoperit la Ploieşti în 1932 (A hoard from the end of the Trajan's 973. Popa, Cristian I. Descoperiri monetare în zona cetăŃii
reign discovered at Ploieşti in 1932). SCN, 2012, 3, p. 101-106. dacice de la Cugir (Monetary discoveries in the area of the Dacian
966. Găzdac, Cristian; Cociş, Cristian; Alföldy-Găzdac, citadel of Cugir). AUA hist., 2012, 16, nr. 1, p. 7-36.
Ágnes; Călian, Livia. The Roman Imperial hoard ''Deleu" from 974. TalmaŃchi, Gabriel. Aspecte ale circulaŃiei şi penetraŃiei
Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Mega, 2010, 171 p. monetare în teritoriul pontic (secolele VI-I a. Chr.) (Issues
967. Grămăticu, SteluŃa; Stănică, Daniel. Un pond de plumb concerning money penetration and circulation in Pontic territory
din vremea lui Antoninus Pius (A pound of lead from the time of (VI-I centuries AD). Pontica, 2011, 44, p. 449-472.
Antoninus Pius). Pontica, 2011, 44, p. 497-502. 975. TalmaŃchi, Gabriel. Despre un tezaur elenistic descoperit
968. Isvoranu, Theodor. Monede din perioada geto-dacică în sud-vestul Dobrogei (About a Hellenistic coin hoard found in
clasică descoperite în Dava de la Cârlomăneşti (Coins from the the South-West of Dobruja). SCN, 2012, 3, p. 7-18.
classic Geto-Dacian period discovered at Dava of Cârlomăneşti). 976. TalmaŃchi, Gabriel. Monetăriile oraşelor vest-pontice
In: Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Histria, Callatis şi Tomis în epoca autonomă. Iconografie,
Mircea Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, p. 381-387. legendă, metrologie, cronologie şi contramarcare (Mints of the
969. Isvoranu, Theodor. Monede greceşti de la Tomis, în West-Pontic cities of Histria, Tomis Callatiss in the autonomous
colecŃia Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" (Greek coins era. Iconography, legends, metrology, timeline and counter-
from Tomis, in the collection of the "Vasile Pârvan" marking). Cluj-Napoca, Mega, 2011, 765 p.
Archaeological Institute). Pontica, 2011, 44, p. 473-496. 977. TalmaŃchi, Gabriel Mircea. CirculaŃia monedelor
970. Petac, Emanuel; VasiliŃă, Ştefan. Tezaurul Academiei greceşti autonome vest-pontice dobrogene în spaŃiul intracarpatic
Române. Vol. 3. Partea 1: Monedele de aur greceşti şi romane din (The autonomous West-Pontic Greek Dobrudjan coins in the inner
colecŃia ing. C. Orghidan (Romanian Academy treasure. Vol. 3. Carpathian area). AUCDC ist., 2011, 2, nr. 1-2, p. 24-56.
Part. 1: Greek and Roman gold coins from engineer C. Orghidan

c. MEDIEVALĂ, PREMODERNĂ, MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ


978. Boldur, Dimitrie-Ovidiu. O presupusă piesă medalistică 986. Ivănescu, Alina. Un tezaur monetar din secolul al XVII-
străină din colecŃia preotului Vasile Heisu (A supposed foreign lea descoperit la Bucureşti (A coin hoard from the 17th century
medal from the collection of priest Vasile Heisu). Carpica, 2012, discovered in Bucharest). SCN, 2012, 3, p. 161-192.
41, p. 395-397. 987. Langu, Sorin; Onel, Cristian. Câteva monede din două
979. Bolum, Marian. Bancnotele Băncii NaŃionale a colecŃii bârlădene (Several coins from two Bârlad collections).
României emise în timpul domniei regelui Carol I (The banknotes AMT, 2011, 6, p. 136-139.
of the National Bank of Romania issued during the reign of Carol 988. Maschio, Romeo. Tezaurul monetar de la Fâlfani, judeŃul
I). AMM, 2012, 33, p. 206-223. Argeş - sec. XVIII (The monetary thesaurus from Fâlfani, Argeş
980. Bujduveanu, Tănase. Monede otomane din Dobrogea county - the 18th century). Argesis, 2012, 21, p. 117-128.
(Ottoman coins from Dobruja). ConstanŃa, Ex Ponto, 2011, 28 p. 989. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe. Cronica descope-
981. Butnariu, Viorel M. "Grossus argentus triplex" în ririlor monetare din judeŃul Tulcea (sec. IX-XIII) (Chronicle of
Moldova ("Grossus argentus triplex" in Moldavia). SCN, 2012, 3, monetary finds in Tulcea county (9th - 13th centuries). Peuce,
p. 73-95. 2012, 10, p. 193-208.
982. Ciulavu, Florin. Doi ducaŃi munteni emişi de Mircea cel 990. Munteanu, Lucian; Popovici, Rodica. Descoperiri
Bătrân (Two Wallachian ducats issued by Mircea the Elder). TS, monetare din aşezarea rurală medievală de la Negreşti "Dolheşti",
2012, 4, p. 239-242. jud. NeamŃ (secolele XV-XVII) (Monetary discoveries from the
983. Crăciunescu, Gabriel; Rădulescu, Toma. Noi descope- rural medieval settlements from Negrileşti "Dolheşti", NeamŃ
riri monetare la cetatea Severinului (New monetary discoveries in county (the 15th-17th centuries). AM, 2012, 35, p. 169-180.
Severin citadel). Drobeta A-I, 2012, 22, p. 188-236. 991. Nicolae, Eugen. Din nou despre contramărcile atribuite
984. Dejan, Monica. Un tezaur monetar din secolul al XVII CetăŃii Albe (Again about to countermarks attributed to the
descoperit la Suceava - mănăstirea Zamca (A hoard from the 17th Cetatea Albă). SCN, 2012, 3, p. 115-117.
century discovered at Suceava - Zamca monastery). SCN, 2012, 3, 992. Pârvulescu, Dan; Neagu, Marian. Un tezaur monetar
p. 193-196. din secolul al XVII-lea descoperit la Constantin Brâncoveanu, jud.
985. Dragotă, Aurel; Tomegea, George; Rustoiu, Gabriel Călăraşi (A coin hoard from the 17th century discovered at
Tiberiu; Drîmbărean, Matei. Materialul numismatic descoperit Constantin Brâncoveanu, Călăraşi county). SCN, 2012, 3, p. 149-160.
în necropola de la Pîclişa - "La Izvoare" (mun. Alba Iulia, jud. 993. Petrescu, Sorin Marius. Două monede medievale
Alba) (Numismatic material discovered in the necropolis from descoperite în Peştera de la Între Pietre din Cheile Prolazului -
Pîclişa - "La Izvoare" (Alba Iulia city, Alba county). Apulum-AA, Valea Cernei (jud. Caraş-Severin) (Two medieval coins
2012, 49, p. 131-146. discovered in De la Între Pietre Cave from Prolaz Gorges - Cerna

38
Valley (Caraş-Severin county). Tibiscum, 2012, 2, p. 107-112. 997. łânŃăreanu, Ecaterina. Tezaurul de la Brânceni, jud.
994. Rădulescu, Toma. Tezaurul monetar de la Craiova - Teleorman, un tezaur medieval cu monede şi podoabe (The
"Farmacia Arabă" (sec. XV-XVIII) (The coin treasure from medieval coin and adornment hoard from Brânceni, Teleorman
Craiova ("Farmacia Arabă"). The 15th-18th centuries). AO, 2012, county). BMJT, 2012, 4, p. 227-238.
26, p. 35-98. 998. Vîlcu, Aurel; Neculae, Marius. Tezaurul de la Deduleşti
995. Toma, Corina. Coins from the cemeteries investigated in (secolele XV-XVII) (The treasure from Deduleşti (15th-17th
the sector of "La turn" and "Dealul bisericii" in the archaeological centuries). Buzău, Editgraph, 2012, 107 p.
site of Sânnicolau, Beiuş (Bihor co.). CARA, 2012, 3, p. 23-35. 999. Vîlcu, Aurel; Stănică, Aurel Daniel. Monede de aur
996. Toma, Corina. Observations on the typology of the bizantine descoperite la Nufăru (jud. Tulcea) (Some gold
denarii issued by Maria, the queen of Hungary (1382-1395). The Byzantine coins discovered at Nufăru (Tulcea county). Pontica,
coin hoard from Cluj-Mănăştur. AMN Hist., 2012, 49, p. 411-456. 2011, 44, p. 503-513.

6. MEDALISTICĂ, INSIGNOGRAFIE, CARTOFILIE ŞI FILATELIE


1000. Boldur, Dimitrie-Ovidiu. Medalii străine din ColecŃia patrimoniul Muzeului Militar NaŃional "Regele Ferdinand I"
Vasile Heisu (Foreign medals in Vasile Heisu collection). (Remarks regarding the representation of Queen Marie in
Carpica, 2012, 41, p. 407-408. Romanian medals in the collection of the "Regele Ferdinand I"
1001. BonŃa, Claudia M. Reflexele sculpturii în medalistica National Military Museum). In: Colocviul NaŃional de Istorie,
central-europeană. Secolele XVII-XVIII (Influences of sculpture Istoria Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice.
in Central European medal study. 17th-18th centuries). Studia hi. Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 161-172.
a., 2012, 57, nr. 1, p. 31-49. 1012. Mera, Alexandru. 40 de ani de la "Prima expoziŃie
1002. Ciurea, Constantin. DecoraŃii România. A. I. Cuza - filatelică reghineană" (40 years since the "First philatelical
2010 (Medals Romania. A. I. Cuza - 2010). Buzău, Editgraph, exhibition in Reghin"). In: Reghinul cultural. Studii şi articole.
2011, 406 p. Vol. 10, Reghin, 2011, p. 291-293.
1003. Cornaci, Mihai C. V. Insignele Bibliotecii judeŃene 1013. Mihalache, Andi. Când Regele coboară din portretul său
"Mihai Eminescu" Botoşani (The badges of the "Mihai Eminescu" (When the King descends from his portrait). ASTRA B, 2012, 3,
County Library in Botoşani). FC, 2012, 12, nr. 2, nr. 3, p. 29-30. nr. 1-2, p. 34-40.
1004. Cornaci, Mihai C. V.; Cherecheş, Coriolan. Primele 1014. Mureşan, Valentin. DecoraŃii şi putere. Samuel von
medalii editate pentru judeŃul Botoşani (The first medals issued Brukenthal important membru al ordinului "Sfântului Ştefan"
for Botoşani county). FC, 2009, 9, nr. 2, p. 33-35. (Decorations and power. Samuel von Brukenthal - an important
1005. Cornaci, Mihai V. Insigna SocietăŃii de Vânătoare member of the "Sfântul Ştefan" Order). Studia hi. a., 2009, 54, nr.
“MOLDA” a vânătorilor din judeŃul Botoşani (Badge of the 1, p. 25-40.
Hunting Society "Molda" and the hunters in Botoşani County). 1015. Neagoe, George. Stilul administrativ şi I. L. Caragiale
FC, 2010, 10, nr. 3, p. 31-33. (Administrative style and I. L. Caragiale). AMNF, 2012, p. 89-164.
1006. Cumpătescu, Andone. Evenimente şi personalităŃi din 1016. NiŃelea, Mădălina. Familia regală din România în cărŃi
istoria episcopiei romano-catolice de Iaşi reflectate medalistic poştale ilustrate din colecŃia Muzeului NaŃional Cotroceni (The
(Medals reflecting events and personalities in the history of the royal family of Romania in illustrated postcards in the collection
Roman Catholic Diocese of Jassy). BI, 2010, nr. 11, p. 83-102. of the Cotroceni National Museum). In: Colocviul NaŃional de
1007. Dragoteanu, Mircea; Tămaş, Oana-Mihaela. Istorie, Istoria Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii
Propaganda naŃională românească prin utilizarea poştală a Publice. Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 73-80.
timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord (1945) 1017. Oanea, Angela. Medalia "Meritul Comercial şi
(Romanian national propaganda by the postal use of the stamps Industrial" (The "Commercial and Industrial merit" medal).
dedicated to the restitution of Northern Transylvania (1945). In: AANB, 2012, 7, p. 281-298.
AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 3, 1018. Pârvan, Katiuşa; Opaschi, Cătălina; Martin, Tudor.
Arad, 2011, p. 220-232. Onoarea naŃiunilor. Ordine şi decoraŃii din patrimoniul Muzeului
1008. Frunză, Adrian; Stoica, Onoriu. Sistemul de distincŃii al NaŃional de Istorie a României. Catalog. Vol. 1 (The honor of the
statului în timpul domniei lui Carol I (1866-1914) (The system of nations. Orders and decorations in the collection of the National
honours and orders during the reign of Carol I (1866-1914). In: Museum of Romanian History. Catalog. vol 1). Târgovişte,
Destin de istoric. In honorem Dinu C. Giurescu, Târgovişte, 2012, Cetatea de Scaun, 2011, 266 p.
p. 301-311. 1019. Scăiceanu, Cristian. ColecŃia filatelică a regelui
1009. Ghemiş, Călin; Zgardan, Constantin Iosif. Asediul Ferdinand (Stamp collection of king Ferdinand). In: Colocviul
cetăŃii Oradea (1692) în medalistica barocă (The siege of Oradea NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative şi Conservare-
fortress (1692) in baroque medals). Crisia, 2012, 42, p. 37-47; În Restaurare. Vol. I: SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011, p. 279-284.
lb. engleză, Ziridava, 2012, 26, nr. 1, p. 191-200. 1020. Scăiceanu, Cristian. Filatelişti români la 1900
1010. Hogiu, Ramona; Stoica, Onoriu. Tudor Vladimirescu (Romanian philatelists in 1900). In: Colocviul NaŃional de Istorie,
1821-2011. Documente în metal (Tudor Vladimirescu: 1821- Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol. I:
2011. Metal documents). Oltenia-SDC, 2011, 15, nr. 1-2, p. 67-72. SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011, p. 245-254.
1011. Iordache, LuminiŃa Nicoleta. ConsideraŃii privind 1021. Stănescu, Gheorghe; Nicolae, Gabriel-Octavian;
reprezentarea reginei Maria în medalistica românească din Valeriu, Iancu. Petrolul românesc. Istorie în imagini. (Romanian

39
oil. An illustrated history). ConstanŃa, Steaua Nordului, 2012, 260 p. Şoimilor Patriei din Republica Socialistă România (1976-1989)
1022. Stoica, Onoriu; Frunză, Adrian. ContribuŃii la (Badges and marks of "Şoimii Patriei" Organization of the
cunoaşterea medaliilor privitoare la oraşul Craiova (1997-2011) Socialist Republic of Romania (1976-1989). Buridava, 2012, 10,
(Contributions to the knowledge of medals regarding Craiova city p. 200-218.
(1997-2011). AO, 2012, 26, p. 291-297. 1026. Trifescu, Mihaela. Date despre primele emisiuni "Capul
1023. Szolláth, Hunor. Szováta tematikájú képeslapok a "kis de Bour" (Data on the first philatelic issues of "Capul de Bour").
magyar világban" (1940-1944) (Postcards about Sovata between AMNF, 2012, p. 65-74.
1940-1944). Sóvidék, 2012, 4, nr. 2, p. 32-37.
1024. Szolláth, Hunor. "Özvegy Honészy Miksáné Úrnı Lucrări apărute în străinătate
İnagyságának" Szováta tematikájú képeslapok a második
világháborúig (Postards about Sovata until World War II). 1027. Lendon, Mark. The Regatul Romaniei issues of Cluj &
Sóvidék, 2012, 4, nr. 1, p. 14-19. Oradea (1919): overprints on stamps of Hungary: a guide for
1025. Tabără, Radu. Insignele şi însemnele OrganizaŃiei collections. Kidderminster, M. Lendon, 2011, 74 p.

7. SIGILOGRAFIE
1028. Botezatu, Daniel. Sigiliul Botoşanilor (The seal of 1035. Mureşan, Augustin. Un tipar de sigiliu al unei biserici
Botoşani). FC, 2010, 10, nr. 4, p. 25-28; 2011, 11, nr. 1, p. 19-24. săteşti din comitatul Arad (secolul al XIX-lea) (A pattern of a
1029. Chiriac, Costel. Sigilii dobrogene inedite (New village church seal from Arad county (nineteenth century). In:
Dobroujan seals). AM, 2012, 35, p. 233-242. AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 5,
1030. Cojocaru, Emilian. Stemele satelor şi comunelor din Arad, 2012, p. 212-214.
Oltenia (Insignia of the villages and communes of Oltenia). In: 1036. Stepanov, Liubomir. Păstoritul în stema satului Gelu
Destin de istoric. In honorem Dinu C. Giurescu, Târgovişte, 2012, (Grazing in the coat of arms of the village of Gelu). In: Oameni,
p. 279-292. evenimente, tradiŃii din Banatul de Câmpie. Vol. 5, Timişoara,
1031. Dănilă, Gabriela. Episcopul Lönhárt Ferenc (1819-1897) 2011, p. 74-76.
şi sigiliile sale păstrate în colecŃiile Bibliotecii Batthyaneum 1037. Szemkovics, LaurenŃiu-Ştefan. Matrice sigilare aparŃi-
(Bishop Lönhárt Ferenc (1819-1897) and his seals kept in the nând Ministerului de Interne şi unor structuri poliŃieneşti (1831-
Batthyaneum Library collections). In: Batthyaneum. Omagiu 1931) (Seal matrices belonging to the Ministry of Internal Affairs
fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan, Bucureşti, 2011, p. and some police structures (1831-1931). Bucureşti, Editura
73-80. Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, 2012, 216 p.
1032. Dulgău, Bujor. Sigiliile medievale ale oraşului Oradea 1038. Szemkovics, LaurenŃiu-Ştefan. Matrice sigilare aparŃi-
(The medieval seals of the city of Oradea). In: Pe urmele nând poliŃiei oraşului Bacău (1858-1872) (Seal matrices belonging
trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca, to the Police office of Bacău city (1858-1872)). AANB, 2012, 7, p.
2009, p. 79-82. 409-416.
1033. Mureşan, Augustin. Cu privire la sigiliile prefecturilor 1039. Szemkovics, LaurenŃiu-Ştefan. Matrice sigilare aparŃi-
române din timpul revoluŃiei de la 1848-1849 din Transilvania nând PoliŃiei oraşului GalaŃi (1867-1872) (Seal matrices belonging
(With regard of the seals of Romanian prefectures during the to the Police of GalaŃi city (1867-1872). Danubius, 2012, 30, p.
revolution of 1848-1849 in Transylvania). In: AdministraŃie 465-472.
românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 2, Arad, 2011, p. 1040. Szemkovics, LaurenŃiu-Ştefan. Matrice sigilare aparŃi-
77-81. nând Prefecturii JudeŃului Argeş (1862-1929) (Seal matrices
1034. Mureşan, Augustin. Rectificări la sigiliile din secolul al belonging to the Prefecture of Argeş county (1862-1929). Argesis,
XVII-lea ale satului Rogoz, comitatul Bihor (Corrigendum to the 2012, 21, p. 197-206.
seals of the eighteenth century of the village Rogoz, Bihor 1041. Tugearu, Liana. Sigiliul lui Paolo Taglioni. O piesă
county). In: AdministraŃie românească arădeană. Studii şi preŃioasă păstrată la Bucureşti (The seal of Paolo Taglioni. A
comunicări. Vol. 4, Arad, 2012, p. 86-91. precious piece preserved in Bucharest). RL, 2011, 43, nr. 6, p. 18-19.

8. HERALDICĂ
1042. Căzan, Ileana. Débuts l'héraldique roumaine, sceaux 1044. Cojocaru, Emilian. Stemele şi sigiliile oraşelor din
armoriés et l'évolution de la puissance centrale. HY, 2012, nr. 9, p. Oltenia (1831-1944) (The coats of arms and seals of the towns in
3-14. Oltenia (1831-1944). In: Continuitate istorică în spaŃiu şi timp.
1043. Chindriş, Ioan; Tatay, Elisabeta Anca. Un om de Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 281-288.
cultură şi artist armean din Transilvania, Zacharias Gábrus 1045. Firea, Ciprian. Blazonul breslei pictorilor şi urme ale
(Zacharija Gabrušjan) şi manuscrisul său heraldic (Zacharias folosirii sale în Transilvania (sec. XV-XVI) (The coat of arms of
Gábrus (Zacharija Gabrušjan): a man of culture and an Armenian the painters' guild and the evidence of its use in Transylvania (the
artist of Transylvania and his heraldic manuscript). Sargetia, 15th-16th centuries). AT, 2011, 21, p. 59-68.
2012, 3, p. 329-336. 1046. Horvath, Florin. Câteva consideraŃii despre cea mai

40
veche stemă a łării Româneşti (Some considerations on the most Gutenberg Univers, 2012, 113 p.
ancient coat of arms of Wallachia). CAr., 2012, 3, nr. 6, p. 4-5. 1052. Roşca, NuŃu. Unitatea naŃională prin heraldică (National
1047. Iftimi, Sorin. Heraldica palatului Sturdza de la unity through heraldry). PU, 2012, 15, nr. 3-4, p. 53-56.
Miclăuşeni (judeŃul Iaşi) (Heraldry of Sturdza palace in 1053. Sas, Péter. A heraldikus: Köpeczi Sebestyén József élete
Miclăuşeni (Jassy county). IN, 2010-2012, 16-18, p. 55-101. és munkássága. Kötet 1-2 (The heraldist: Köpeczi Sebestyén
1048. Ittu, Constantin. Jocuri de limbaj în două tratate de József's life and activity. Vol. 1-2). Csíkszereda, Pallas-Akadémia,
heraldică din secolul al XVII-lea (Language games in two 17th 2011, 624, 628 p.
century heraldry books). Studia hi. a., 2010, 55, nr. 1, p. 39-49. 1054. Szekeres, Attila István. Címeres emlékek Radnóton
1049. Mladinescu, Alexandru. Simbolistica semilunii şi (Coats of arms from Iernut). In: A Maros megyei magyarság
reprezentările sale în heraldica românească (The symbolism of the történetébıl. Vol. 3, Marosvásárhely, 2012, p. 192-205.
crescent and its representations in Romanian heraldry). Oltenia- 1055. Szekeres, Attila István. Monumente covăsnene marcate
SDC, 2012, 16, nr. 1, p. 7-14. cu steme (Monuments marked with coats of arms in Covasna
1050. Mureşan, Augustin. Biserica "Pogorârea Duhului Sfânt" county). ATF, 2012, 1, p. 73-104.
din satul Secaş, judeŃul Arad - păstrătoare de simbol heraldic
("Pentecost" Church from Seca village, county of Arad - Lucrări apărute în străinătate
preserving heraldic symbol). In: AdministraŃie românească
arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 5, Arad, 2012, p. 215-219. 1056. Kulcsár, Krisztina. Címeradományozás a visszacsatolt
1051. Mureşan, Augustin. Stemele Ńinuturilor României (1938- bánsági vármegyék számára (Donations of coats of arms to the
1940) (The coats of arms of Romanian lands (1938-1940). Arad, counties of Banat). Turul, 2012, 85, nr. 3, p. 105-109.

9. VEXILOLOGIE
1057. Andonie, Corneliu M.; Cristea, Camelia. Drapelele 1059. Şinca, Florin. Epopeea aducerii de la Muntele Athos a
regulamentare, premergătoare Unirii, aflate în colecŃia Muzeului unui steag al lui Ştefan cel Mare (The story of bringing a flag of
Militar NaŃional (Flags regulationes, prior to unification, in the Saint Stephen the Great from Mount Athos). BBuc., 2012, 15, nr.
collection of the National Military Museum). BMMN, 2011, 9, p. 8, p. 28-29.
193-205. 1060. Tiron, Tudor-Radu. Steagurile heraldice ale lui Ştefan
1058. Şerban, Gheorghe. Istoria steagului românesc. Din epoca cel Mare. Certitudini şi ipoteze în lumina informaŃiilor mai vechi
geto-dacică până la Marea Unire (History of the Romanian flag. sau mai noi (The heraldic flags of Stephen the Great. Certainties
from the Geto-Dacian epoch until the Great Union). Târgovişte, and hypothesis in the light of newer and older information). AP,
Bibliotheca, 2011, 112 p. 2012, 8, nr. 1, p. 71-92.

10. GENEALOGIE
1061. Bacalov, Sergiu. Despre provenienŃa neamului românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 2, Arad, 2011, p.
Cantemireştilor. ConsideraŃii privind originea tătărească (On the 112-132.
origin of the Cantemirs. Considerations concerning the Tartar 1067. Demşea, Dan. Familiile Crăciun-Karátson-Caracioni din
origin). MPrut, 2012, 4, nr. 1 (9), p. 10-25. Luna de Sus (Cluj) şi din părŃile Aradului (secolele XIV-XIX). O
1062. Boldea, Ligia. IdentităŃi premoderne bănăŃene: o familie cercetare preliminară (Families Crăciun-Karátson-Caracioni of
de demnitari ai Banatului de Caransebeş şi Lugoj (Pre-modern Luna de Sus (Cluj) and Arad regions (14th-19th c.). A preliminary
identities of Banat: a family of dignitaries from Banat of research). In: AdministraŃie românească arădeană. Studii şi
Caransebeş and Lugoj). Banatica, 2012, 22, p. 88-117. comunicări. Vol. 4, Arad, 2012, p. 40-56.
1063. Buzaşi, Ion. Rădăcinile Mureşenilor (The roots of the 1068. Djuvara, Neagu. Ce au fost boierii mari în łara
Mureşanus). In: Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7, Cluj- Românească? Saga Grădiştenilor (secolele XVI-XX). Ed. a 2-a,
Napoca, 2011, p. 317-324. revăzută şi adăugită (What were the major landowners in
1064. Ciobanu, Tiberiu. Familia lui Iancu de Hunedoara (The Wallachia? The saga of the Grădişteanu family (16th-20th c.).
family of Iancu of Hunedoara). CI-T, 2012, 15, nr. 81, p. 43-48. 2nd revised and added edition). Bucureşti, Humanitas, 2011, 303 p.
1065. Ciobotea, Dinică; Florescu, Aurelia. ConvergenŃe 1069. Dragu-Dimitriu, Victoria. Povestea unei familii din
sociale şi demografice din perspective genealogice (Social and Bucureşti: Grecenii (The Grecenis: the story of a family of
demographic convergence from genealogical perspectives). In: Bucharest). Bucureşti, Vremea, 2012, 287 p.
MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu 1070. Garda, Dezsı. A Lázár család marosszéki
Severin, 2011, p. 523-550. otthonalapítása a 16. században (The founding of the Lázár family
1066. Demşea, Dan. Date genealogice şi istorico-documentare hearth in the seat of Mureş). In: A Maros megyei magyarság
referitoare la familia învăŃătorului şi preotului Ioan Silviu TomuŃia történetébıl. Vol. 3, Marosvásárhely, 2012, p. 60-75.
din Lupeşti - Arad (Genealogical and historical-documentary data 1071. *** Genealogia familiei de Portocală (Genealoy of de
referring to the family of the primary school teachers and priest Portocală family). ABr., 2012, 12, nr. 12, p. 233-247.
Ioan Silviu TomuŃia of Lupeşti - Arad). In: AdministraŃie 1072. Gomboş, Gabi. Arhivele urbei. Vol. 2. Familii boiereşti

41
din Ńinutul Flămânzi (Town archives. Vol. 2. Boyar families from Adatok az oroszhegyi Oroszhegyi család történetéhez (Serving the
the land of Flămânzi). Botoşani, Axa, 2011, 112 p. spiritual and intellectual life. Data on Oroszhegy family history
1073. Grigorescu, Ştefan. Viteji români din veacul al XVI-lea from the commune of Dealu). Areopolisz, 2012, 12, p. 45-59.
(Brave Romanians of the 16th century). Helis, 2012, 10, nr. 11, p. 1086. Nandriş, Gh. Familia Nandriş. Vol. 1. Obârşia. Vol. 3.
21; nr. 12, p. 22-23. Profesorul Grigore Nandriş în România (The Nandriş family. Vol.
1074. Grosu, Aurelia. Un medic francez stabilit în Slatina - 1. Origins. Vol. 3. Professor Grigore Nandriş in Romania). Sibiu,
Ernest de Lapommeraye (A French physician established in Editura UniversităŃii "Lucian Blaga", 2011-2012, 379, 407 p.
Slatina - Ernest de Lapommeraye). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 4, p. 6-10. 1087. Papp, Klára. Az erdélyi Csákyak (Transylvanian branch
1075. Hîncu, Dumitru. Şaraga: o familie evreiască în societatea of the Csáky family). Kolozsvár : Debrecen, Erdélyi Múzeum-
românească (Şaraga: a Jewish family in the Romanian society). In: Egyesület : Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2011, 444 p.
Noi perspective în istoriografia evreilor din România, Bucureşti, 1088. Pop, Ioan-Aurel. Genealogii maramureşene medievale -
2010, p. 299-307. exemplul familiei Gorzo (Gurzău) de Ieud (Genealogies in
1076. Ilie, Liviu Marius. DescendenŃa lui Radu Şerban într-un medieval Maramureş - the example of the Gorzo (Gurzău) family
document de la Mănăstirea Arnota (Radu Şerban's ancestors in a of Ieud). In: Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7, Cluj-
document from Monastery of Arnota). MO, 2012, 64, nr. 1-4, p. Napoca, 2011, p. 85-101.
184-193. 1089. Portocală, Radu. ConsideraŃii asupra originii familiei şi
1077. *** Imagini şi amintiri. Ana (Albon) Morar - învăŃătoare, numelui Giuvara (A study on the origin of the Giuvara family and
preoteasă, mamă (Images and memories. Ana (Albon) Morar - name). ABr., 2012, 12, nr. 12, p. 217-229.
primary school teacher, priestess, mother). EdiŃie îngrijită de 1090. Rus, Traian. Urmaşii lui Gheoghe Pop de Băseşti (The
Rodica Ana Dan (Morar), Valeria Gemma Moraru. Cluj-Napoca, descendants of Gheorghe Pop de Băseşti). C.Silv., 2012, nr. 3, p.
Renaşterea, 2010, 134 p. 27-28.
1078. Ivanov, Leonte. Odiseea postumă a familiei Cantemir 1091. Tîlvănoiu, Ion D. Boierul oltean Ghinea łucala
(Posthumous odyssey of the Cantemir family). In: Dimitrie Brătăşanu şi urmaşii săi (Boyar Ghinea łucala Brătăşanu of
Cantemir. Perspective interdisciplinare, Iaşi, 2012, p. 253-265. Oltenia and his descendants). ESR, 2012, 5, nr. 2, p. 175-187.
1079. Lecca, Dumitru. Cronica unei mari familii băcăuane: 1092. łigău, Dragoş-Lucian. Familia Bobic de Caransebeş în
Boierii Lecca (The chronicle of a great family from Bacău. The secolele XVI-XVII (The Bobics of Caransebeş in the XVIth-
Lecca boyars). Oneşti, Magic Print, 2012, 191 p. XVIIth centuries). Reflex, 2010, nr. 1-6, p. 116-118.
1080. Lefter, Lucian Valeriu. Un boier vasluian la Târgovişte 1093. Vatamaniuc, D. DescendenŃi ai familiilor Flondor şi
în vremea lui Matei Basarab. Note istorice şi genealogice (A boyar Hurmuzachi (Descendants of the Flondors and Hurmuzachis).
from Vaslui in Târgovişte during Matei Basarab's reign. Historical ANB, 2012, 19, nr. 2, p. 529-530.
and genealogical notes). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria 1094. Vlad, George. DescendenŃi ai familiei Vlad Samson
Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 1, (1830-1879) şi Vlad Leonte (1832-1897) (Vlad Samson family
Bucureşti, 2009, p. 43-46. descendants (1830-1879) and Vlad Leonte (1832-1897). BistriŃa,
1081. Liviu, Ionică. Familii boiereşti oltene: boierii Buzeşti Karuna, 2011, 162 p.
(Boyar families from Oltenia: the Buzeşti boyar). Mem. Olt.,
2012, 1, nr. 1, p. 29-34; nr. 2, p. 42-47; nr. 3, p. 48-52. Lucrări apărute în străinătate
1082. Maftei, LaurenŃiu C. Rădăcini adânci. Arborele
genealogic al unor familii de români (1740-2012) (Deep roots. 1095. Bacalov, Sergiu. Boierimea łării Moldovei la mijlocul
Genealogy of some Romanian families (1740-2012). Botoşani, secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea: studiu
Quadrat, 2012, 176 p. istorico-genealogic (Moldavian nobility at the middle of the 17th
1083. Marco, Gabriela Adina. Familia Şerban - generaŃii peste century and the beginning of the 18th century: a historical and
timp (Şerban family - generations over time). In: AdministraŃie genealogical study). Chişinău, Academia de ŞtiinŃe a Moldovei,
românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 5, Arad, 2012, p. Institutul de Istorie, Stat şi Drept, 2012, 468 p.
110-122. 1096. Bacalov, Sergiu. ContribuŃii la istoria neamului boieresc
1084. Marcu, Geta Rita. Domnitori şi ierarhi români din al Vărzăreştilor (Contributions to the history of the Vărzăreşti
neamul Movileştilor (Romanian domnitors and hierarchs from the noble family). In: Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept,
family of Movilă). Iaşi, Pim, 2011, 14 p. Chişinău, 2012, p. 67-104.
1085. Mihály, Tibor. A lelki és szellemi élet szolgálatában.

11. DEMOGRAFIE ŞI STATISTICĂ ISTORICĂ


1097. Antone, Elena-Simona. De la catagrafie la recensământ 2012, 16, nr. 2012, p. 61-64.
în łara Românească (From inventory to census in Wallachia). In: 1099. Bolovan, Ioan; Crăciun, Bogdan; Mârza, Daniela.
Stat şi societate în Europa. Vol. 3, Craiova, 2011, p. 65-76. Mixed marriages in a multiethnic and multiconfessional
1098. Bejan, Ligia. DivorŃ şi recăsătorie, între intransigenŃă şi environment. A case of study on the city of Cluj (1900-1939).
tolerenŃă, în comunităŃile româneşti de pe Valea Târnavei Mici, la Trans R, 2012, 21, nr. Supliment 4, p. 405-411.
mijlocul secolului al XIX-lea (Divorce and re-marriage between 1100. Bolovan, Ioan; Eppel, Marius. Între stat şi bis erică:
intransigence and tolerance in the Romanian communities of identitate şi alteritate prin căsătoriile mixte în Transilvania (a doua
Valea Târnavei Mici in the middle of the 19th century). Angustia, jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX) (Between state

42
and church: identity and otherness through intermarriages in 5, nr. 9-10, p. 19-32; 2012, 7, nr. 13-14, p. 131-144.
Transylvania (the 2nd half of the 19th century and the beginning 1117. Lazăr, Costel Cristian. ConsideraŃii privind structurile
of the 20th century). In: In honorem Alexandru Moşanu, Cluj- demografice şi confesionale în Regiunea Autonomă Maghiară
Napoca, 2012, p. 327-335. (Considerations on demographic and confessional structures in
1101. Bolovan, Ioan; Eppel, Marius; Lăpădatu, Liana. Entre Magyar Autonomous Region). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric,
les contraintes de l'état et celles de l'église: indentité et altérité à sociolog la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 461-480.
travers les mariages mixtes en Transylvanie à l'époque moderne. 1118. MehedinŃi, Mihaela; Sava, Cecilia Alina. Death as
RRH, 2012, 51, nr. 1-2, p. 27-36. statistics: demographic aspects of plague in the Romanian area
1102. Bolovan, Ioan; Onofreiu, Adrian; Rus, Viorel. Oraşul (18th - 19th centuries). RJPS, 2012, 6, nr. 2, p. 33-51.
Năsăud în anul 1869 (ContribuŃii de demografie istorică) (The city 1119. Mureşan, Monica. Consanguineous marriages within
of Năsăud in 1869 (Contributions of historic demography). In: Greek-Catholic communities from Transylvania: demographic
Specific românesc şi confluenŃe central-europene, Cluj-Napoca, behaviour and specific mentalities during the second half of the
2012, p. 79-87. 19th century. RJPS, 2012, 6, nr. 1, p. 80-102.
1103. Botezatu, Dan; Miu, Georgeta; Istrate, Maria; Fedor, 1120. Nancu, Daniela; Persu, Mihaela. Euroregiunea Bihor -
Cătălin. EvoluŃia structurii demografice a populaŃiilor din satele Hajdú-Bihar. PotenŃial demografic (Bihor - Hajdú-Bihar. as an
Faraoani şi Prăjeşti, JudeŃul Bacău (The evolution of demographic Euro-region. The demographic potential). RG, 2011, 18, p. 91-99.
population structure in the villages of Faraoani and Prăjeşti, Bacău 1121. Neagu, Vasile; Crăciunescu, Cosmin. A geographical-
county). BI, 2010, nr. 11, p. 169-176. historical study on the Nera Georges-BeuşniŃa National Park:
1104. Brătescu, Constantin. Denatalitatea din Banat. special analyses on population and settlements. RHGT, 2010, 5,
Preocupări ale bisericii ortodoxe şi ale unor cărturari în perioada nr. 9-10, p. 33-44.
1930-1944 (Birth decrease. Concerns of the Orthodox Church and 1122. Negara, Lăcrămioara. PopulaŃia oraşului Vaslui (The
of some scholars in the period 1930-1944). In: MehedinŃi, Istorie, population of the city of Vaslui). Iaşi, Pim, 2011, 136 p.
Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 1123. Pădurean, Corneliu. Cărăuşi de minereu de fier la Dezna
770-775. (Carriers of iron ore at Dezna). In: Istoricul Dan Demşea la a 70-a
1105. Brie, Mircea; Polgar, István. Infantile mortality and life aniversare, Arad, 2011, p. 149-153.
expectancy: vulnerability indicators in North-Western 1124. Predescu Rădescu, Daniela. Catagrafia oraşului Craiova
Transylvanian communities (second half of the 19th century - din anul 1853 (The census of the city of Craiova in 1853). In:
beginning of the 20th century). RJPS, 2012, 6, nr. 1, p. 103-122. Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac
1106. Ciobotea Gavrilă, Alexandrina-Daniela. Coordonatele la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 299-324.
statistice demografice ale judeŃului Dolj în anul 1851 1125. Radu, LaurenŃiu; Mălăescu, Maria. Îmbătrînirea
(Demographic statistical coordinates of Dolj county in 1851). In: populaŃiei, realităŃi şi perspective (Population ageing: realities and
Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac pespectives). AO, 2012, 26, p. 451-467.
la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 289-298. 1126. Solcan, Şarolta. Child mortality in Bucureşti during the
1107. Ciuruşchin, Miodrag. Cauzele scăderii populaŃiei în first years of the 19th century. RJPS, 2012, 6, nr. 1, p. 123-139.
Banat, în perioada interbelică (The causes of population decrease 1127. Soroştineanu, Valeria. The discourse on marriage,
in Banat, in the interwar period). In: Oameni, evenimente, tradiŃii concubinage and illegitimate children in the Transylvanian
din Banatul de Câmpie. Vol. 5, Timişoara, 2011, p. 77-86. Orthodox ecclesiastical environment after 1894. RJPS, 2012, 6, nr.
1108. Deteşan, Daniela. "Deviant Social Behaviour" in 1, p. 66-79.
Transylvania (1850-1900). Brukenthalia, 2012, nr. 2, p. 109-120. 1128. Stan, Raluca. Pe urmele preoŃilor, în căutarea istoriei...
1109. Diaconu, Maria Aurelia. Surse şi izvoare demografice (Following the priests in search of history). PA, 2011, 10-11, p.
privind populaŃia din Oltenia în secolele XVIII-XIX 71-79.
(Demographic sources regarding the population of Oltenia in the 1129. Ştirbu, Maria; Cristescu, Maria; Simalcsik, Angela;
18th-19th c.). AŞD, 2012, 6, p. 75-84. Fedor, Cătălin. EvoluŃia mortalităŃii în decursul secolului al XX-lea
1110. Dumănescu, LuminiŃa. The law of marriage in Romania, la populaŃiile din Faraoani şi Prăjeşti, Jud. Bacău (The evolution of
1890-2010. Trans R, 2012, 21, nr. 3, p. 116-126. mortality during the twentieth century in the villages of Faraoani and
1111. Fehér, Andrea. The Lord my God has given my wife a Prăjeşti, Bacău County). BI, 2010, nr. 11, p. 177-186.
child. Childbirth in 18th-century Transylvania. Trans R, 2012, 21, 1130. Taloş, Daniel. Satul Jac - Aspecte migraŃioniste în prima
nr. Supliment 2, p. 221-235. jumătate a secolului XX (Jac village - migration issues in the first
1112. GheŃău, Vasile. Recensământul populaŃiei din octombrie half of the 20th century). C.Silv., 2012, nr. 4, p. 18-19.
2011 (Population census of October 2011). Academica, 2012, 22, 1131. Tufiş-Koch, Marinel Ovidiu. Die bevölkerung von
nr. 10, p. 23-42. Banat, Siebenbürgen, Ober-Und Niederungarn erläutert in briefen,
1113. Hărăguş, Mihaela. Non-standard life courses of people die Ignaz von Born im jahr 1770 auf seiner reise durch die oben
in Transylvania. A comparison between Romanian and Hungarian genannten gebiete geschrieben hat. CCS, 2011, 17, nr. 2, p. 7-35.
ethnics. Trans R, 2012, 21, nr. 3, p. 47-63. 1132. Ungureanu, Constantin. PopulaŃia Bucovinei, conform
1114. Ioncioaia, Florea. Immigration et sociogenèse au monde recensămintelor din anii 1880-1910 (The population of Bukovina
urbain de la Principauté de Moldavie. AIGS, 2011, 14, p. 181-192. in the censuses of 1880-1910). In: Dilemele convieŃuirii în
1115. Ivănescu, Dumitru. PopulaŃia Moldovei în documente de procesul modernizării societăŃii româneşti în spaŃiul est-carpatic
arhivă (1774-1860) (The population on Moldavia in archive (secolele XIX-XX), Iaşi, 2011, p. 297-323.
documents (1774-1860). In: Slujind-o pe Clio. In honorem 1133. Ungureanu, Constantin. PopulaŃia Bucovinei în 1910 şi
Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p. 59-74. 1930. EvoluŃii etno-demografice (The population of Bukovina
1116. Lazăr, Anton. The role of religious migrations in the between 1910 and 1930. Some ethno-demographic evolutions). In:
evolution of local communities in Banat Mountains. RHGT, 2010, In honorem Alexandru Moşanu, Cluj-Napoca, 2012, p. 439-458.

43
1134. Varga, Árpád E. Erdély etnikai és felekezeti statisztikája: Dilemele convieŃuirii în procesul modernizării societăŃii româneşti
népszámlálási adatok 1850-2002: Fehér, Beszterce-Naszód és în spaŃiul est-carpatic (secolele XIX-XX), Iaşi, 2011, p. 283-296.
Kolozs megye. Vol. 4 (Ethnic and confesional statistics in
Transylvania: the censuses of 1850-2002: Alba, BistriŃa-Năsăud Lucrări apărute în străinătate
and Cluj counties. Vol. 4). Csíkszereda, Pro-Print, 2011, 775 p.
1135. Varga, Árpád E. Erdély etnikai és felekezeti statisztikája: 1139. Bagoly-Simó, Péter. Umlandprozesse: Bevölkerungs-
népszámlálási adatok 1850-2002. Kötet 5: Brassó, Hunyad és suburbanisierung und Migrationen am Beispiel siebenbürgischer
Szeben megye (Ethnic and confesional statistics in Transylvania: Städte. Leipzig, Leibniz-Institut für Länderkunde, 2012, 184 p.
the censuses of 1850-2002. Vol. 5: Braşov, Hunedoara and Sibiu 1140. Balizs, Dániel; Bajmóczy, Péter. A magyarországi és
counties). Csíkszereda, Pro-Print, 2011, 629 p. erdélyi városok etnikai homogenizációjának néhány aspektusa a
1136. Varga, Árpád E. Erdély etnikai és felekezeti statisztikája: 20. században (Some apects of the ethnical homogenization of the
népszámlálási adatok 1850-2002 között. Kötet 3 Arad, Krassó- Hungarian and Transylvanian cities in the 20th century). HSR,
Szörény és Temes megye (Ethnic and confesional statistics in 2012, 5, nr. 3-4, p. 127-136.
Transylvania: the censuses of 1850-2002. Vol. 3: Arad, Caraş- 1141. İri, Péter; Pakot, Levente. Marriage systems and
Severin and Timiş counties). Csíkszereda, Pro-Print, 2011, 660 p. remarriage in 19th century Hungary: a comparative study. HF,
1137. Văcaru, Silviu; GrigoruŃă, Sorin. PopulaŃia Târgului 2012, 17, nr. 2, p. 105-124.
Ocna la anul 1820 (The population of Târgu Ocna in 1820). 1142. Pakot, Levente. Családok és háztartások két székelyföldi
AANB, 2012, 7, p. 117-132. településen a 19. század második felében (Families and
1138. Vlas, AncuŃa. Supuşii francezi din Moldova în statisticile households in two villages from Szeklers' Land in the second half
din prima jumătate a secolului XIX (French subjects of Moldavia of the 19th century). Demográfia, 2012, 55, nr. 4, p. 268-291.
in the statistical data of the first half of the 19th century). In:

12. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR


1143. Adam, Daniela. Dansul popular "Rândurile" şi tradiŃiile din judeŃul Olt (Christian values of the people's civilization of Olt
din Muntenii de Sus (The folk dance "Rândurile" and the county). MOlt, 2012, 2, p. 379-398.
traditions from Muntenii de Sus). AMM, 2012, 33, p. 492-495. 1153. Balázs, Lajos. Rituális szimbólumok (Ritual symbols).
1144. Andron, Ioan George. Documente etnografice din satul Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2012, 415 p.
Hălmeag, jud. Braşov (Ethnographic documents of Hălmeag 1154. Băcilă, Cristina. Costumul popular din Banat (Folk
village, Braşov county). ASER, 2012, nr. 8, p. 83-89. costumes in Banat). Timişoara, [s.n.], 2012, 80 p.
1145. Antihi, Adriana. TradiŃie şi continuitate la românii din 1155. Bălan, Anişoara. Determinări ritualice şi simbolice în
Sighişoara. Obiceiul străjerilor (şpalerii) în cartierul Corneşti "Răpotinul Ńestelor" (Ritual and symbolic determinations in
(Tradition and continuity in the Romanian community of "Răpotinul Ńestelor"). Drobeta E, 2012, 22, p. 52-56.
Sighişoara. The existence of the guards (şpalerii) in Corneşti 1156. Bălaşa-Marian, Marin. Despre esenŃa performativă a
neighborhood). Alt. Sch. Ist., 2012, 5, p. 137-145. actelor culturale (sau despre o introducere în etnologia cognitivă)
1146. *** Arhitectura tradiŃională de pe Valea Argeşelului (On the performative essence of cultural acts (or about an
(Vernacular architecture in Valea Argeşelului). Volum îngrijit de introduction to cognitive ethnology). ASER, 2012, nr. 8, p. 159-164.
Filofteia Pally. Roşu, Ilfov, AREIA, 2012, 309 p. 1157. *** Beavatás: tanulmányok a zabolai Fiatal
1147. *** Atlasul etnografic român. Vol. 4: Portul şi arta Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008-2011)
populară (Romanian ethnographic atlas. Vol. 4: The costumes and (Initiation: preoceedings of the Seminars of the Young
folk art). Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 267 p. Ethnographers at Zăbala (2008-2011). Szerkesztette Kinda István.
1148. Avărafului, Mihai. Petrecerile satului. Datini şi tradiŃii Kolozsvár : Zabola, Kriza János Néprajzi Társaság : Csángó
din Basarabia şi Bucovina (Festivals of the village. Customs and Néprajzi Múzeum, 2011, 288 p.
traditions from Bessarabia and Bukovina). Memoria, 2012, nr. 1- 1158. Bercovici, Monica; Ciuciu, Mariana; Coatu, Nicoleta;
2, p. 76-83. GuŃă, Armand; Marian-Bălaşa, Marin; Wisoşenschi, Iulia.
1149. Bala, Simona. Reconstituirea ritualurilor de apărare a Etnologie românească. Folcloristică şi etnomuzicologie. Vol. 3.
casei specifice zonei etnografice łara Crişurilor (Reconstructing Naşterea şi copilăria. Partea 1: Fenomenologia natalităŃii
the rituals for house protection specific to the ethnographic area of (Romanian ethnology. Folklore and ethnomusicology. Vol 3.
łara Crişurilor). In: InterferenŃe culturale. Studia in honorem Birth and childhood. Part 1: Phenomenology of birth).
Aurel Chiriac, Oradea, 2012, p. 327-330. Coordonatori Sabina Ispas, Nicoleta Coatu. Bucureşti, Editura
1150. Bala, Simona Ioana. Universul feminin în cultura şi Academiei Române, 2011, 350 p.
spiritualitatea tradiŃională a poporului român. łara Crişurilor 1159. Berindei, Cosmina-Maria. Aspecte ale eschatologiei
(Feminine universe in the traditional culture and spirituality of the populare româneşti (Aspects of Romanian popular eschatology).
Romanian people. łara Crişurilor). Cluj-Napoca, Argonaut : In: Eshatologie populară, Alba Iulia, 2010, p. 101-133.
Editura Muzeului łării Crişurilor, 2011, 492 p. 1160. BilŃiu, Maria. Colectivitatea feminină maramureşeană în
1151. Balaş, Claudia. Ceramica populară din judeŃul Olt. cadrul unor obiceiuri, tradiŃii şi practici ritualico-magice (Female
Imagine şi document (Folk pottery in Olt county. Image and collectivity in Maramureş in customs and traditions, ritual and
document). Drobeta E, 2012, 22, p. 120-136. magical practices). FR, 2012, 13, nr. 4, p. 97-100.
1152. Balaş, Claudia. Valori creştine ale civilizaŃiei populare 1161. BilŃiu, Pamfil. BăiŃa de sub Codru - un vechi centru de

44
prelucrare artistică a lemnului din judeŃul Maramureş (BăiŃa de community-based approach to wedding within the framework of
sub Codru: an ancient center for the artistic treatment of wood the Romanian traditional village). Studia t. cat., 2012, 57, nr. 1-2,
from Maramureş county). ASER, 2011, nr. 7, p. 104-115. p. 99-109.
1162. BilŃiu, Pamfil; BilŃiu, Maria. Anul nou sau perfecŃiunea 1177. Burghele, Camelia. ÎncredinŃarea şi strigările în biserică -
începuturilor în cultura populară maramureşană şi românească momente încărcate semantic ale ceremonialului nupŃial (Câmpia -
(The New Year or the perfection of beginnings in the popular Sălaj) (Induction in faith and cries in the church - semantically
culture of Maramureş and Romania). ASER, 2012, nr. 8, p. 65-73. charged moments in the nuptial ceremony (Câmpia - Sălaj).
1163. BilŃiu, Pamfil; BilŃiu, Maria. Obiceiuri şi practici Transilvania, 2012, nr. 8, p. 93-96.
ritualico-magice la constituirea şi desfacerea turmelor (Customs 1178. Burghele, Camelia. Rolurile de mire şi mireasă în
and ritualic-magic practices upon the gathering and the dissolution ceremonialul nupŃial (Treznea - Sălaj) (Bride and groom as roles
of flocks). MEET, 2012, 12, nr. 44-45, p. 80-87. in the nocturnal wedding ceremony). ASER, 2012, nr. 8, p. 42-47.
1164. Birău, Petru Ilie. Fotografia şi... momârlanii (Photography 1179. Buşe, Ionel. Créatures fantastiques dans les contes de fées
and the Momârlani). RRCRC, 2011, 4, nr. 4, p. 77-81. roumains: certains aspects symboliques à découvrir. CE, 2011, 21,
1165. Boangiu, Gabriela. Conceptul de document etnologic p. 121-133.
''deschis'' ca revelare continuă şi actualizată a informaŃiei (The 1180. Buzaş, Andreea. Ispasul la Mohu (Ascension at Mohu).
concept of ethnological ''open'' document as continuous and In: AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol.
updated revelation of information). ASER, 2012, nr. 8, p. 129-145. 5, Arad, 2012, p. 521-526.
1166. Bodiu, Aurel; Golban, Maria. Portul tradiŃional 1181. Buzilă, Varvara. Imaginea omului şi însemnele
românesc din BistriŃa-Năsăud (Romanian traditional costume creatorului pe covoarele basarabene (Human image and creator's
from BistriŃa-Năsăud). Cuvânt înainte de Florin-Vasile Şomlea. signs on Bessarabian carpets). CM, 2012, nr. 12, p. 843-847.
Cluj-Napoca, Eikon, 2012, 239 p. 1182. Buzilă, Varvara. Ori te poartă cum Ńi-i vorba, ori
1167. Bogdan, Iustina. CredinŃe şi obiceiuri din ciclul anului vorbeşte cum Ńi-i portul (despre modalităŃi de menŃinere a
calendaristic practicate în satele comunei Ceru BăcăinŃi, judeŃul statutului social în societatea tradiŃională) (Dress up according to
Alba (Beliefs and customs during the calendar year cycle in the your speech, and speak up according to your clothing (on ways of
villages of Ceru BăcăinŃi commune, Alba county). Sargetia, 2012, maintaining social status in the traditional society). AMEM, 2012,
3, p. 543-551. 12, p. 81-100.
1168. Borzan, Maria; Man, Roxana-Maria. Costumul 1183. Catrina, Constantin. Colindele şi colindatul (dicŃionar de
femeiesc din Ńinuturile mureşene (Romanian women's folk etnomuzicologie) (Christmas carols and carolling (a dictionary of
costume of Mureş county). AMEM, 2012, 12, p. 255-294. ethnomusicology). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog la
1169. Boteanu, Cornel. Meşteşugul Ńesutului. TradiŃie şi 65 de ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 537-547.
continuitate în Plaiul Cloşani (zona Baia de Aramă) (Carpet 1184. Căliman, Ion; Stoian, Adela. Cercetări folclorice în
making. Tradition and continuity in Plaiul Cloşani (Baia de Aramă Banatul de sud-est (Folklore researches in the South-Eastern
area). Drobeta E, 2012, 22, p. 145-153. Banat). Lugoj, Nagard, 2012, 301 p.
1170. Bratiloveanu Popilian, Marcela. Sfântul Gheorghe - 1185. Cănureci, Irinel. Caracteristici ale habitatului din zona
distribuitor al bunăstării. ReminiscenŃe ale unor culte străvechi în etnografică Câmpia Băileştilor (Characteristics of settlement in the
zonele carpato-danubiene (St. George as a spreader of wellbeing. ethnographical area of Câmpia Băileştilor). Buridava, 2012, 10, p.
Traces of some ancient cults in the Carpatian and Danubian area). 232-251.
Drobeta E, 2012, 22, p. 44-51. 1186. Căpraru, Maria-Magdalena; Ghionea, Georgeta.
1171. Breaz, Mircea. Imaginea lumii copilului din proverbele Obiceiuri de nuntă în regiunea Drăgăşani, judeŃul Vâlcea
româneşti şi maghiare traduse de István Vöı (The image of the (Wedding customs in the region of Drăgăşani, county of Vâlcea).
child's world depicted in the Romanian and the Hungarian In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-
proverbs translated by István Vöı). In: Interculturalitatea şi Turnu Severin, 2011, p. 667-670.
interetnicismul ieri şi azi, Miercurea-Ciuc, 2011, p. 146-155. 1187. Căzan, Florentina. Originile Crăciunului (The origins of
1172. Bucescu, Florin. ConsideraŃii etnomuzicologice privind Christmas). RI, 2012, 23, nr. 1-2, p. 159-170.
doina vocală şi melodiile instrumentale din Bucovina (Some 1188. Ceauşescu, Anca. Acte rituale postliminarii în cadrul
ethnomusicological considerations concerning the vocal doina and obiceiurilor de la naştere (Postliminary ritual acts in birth
the instrumental melodies from Bukovina). Byz., 2012, 8-9, p. customs). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4,
484-514. Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 658-666.
1173. Bucur, Nicolae. Drumul neliniştilor şi al satisfacŃiilor 1189. Ceauşescu, Anca. Planul locuinŃelor Ńărăneşti din sudul
unui autor de carte (Itinerary of the restlessnesses and satisfactions Olteniei (The plan of the farmhouses in Southern Oltenia). AO,
of a writer). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog la 65 de 2012, 26, p. 379-389.
ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 575-580. 1190. Chelcea, Ion. CredinŃe şi practici religioase agricole
1174. Bucur, Nicolae; Catrina, Constantin. Tezaur de (Agricultural religious beliefs and practices). AMEM, 2012, 12, p.
etnografie şi folclor în judeŃele Covasna şi Harghita (Ethnography 55-80.
and folklore treasure in Covasna and Harghita counties). Sfântu 1191. Chicet, Isidor. Paradigme folclorico-religioase, trecute şi
Gheorghe, Eurocarpatica, 2012, 488 p. viitoare: transhumanŃa şi spovedania la pom (Folklore-religious
1175. Bumbăcariu, Magdalena. Stadiul actual şi tendinŃe în paradigms, past and future: transhumance and tree confession). In:
tehnicile de prelucrare a fibrelor textile în satele brănene (Current MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu
state and trends in the techniques of processing of textile fibers in Severin, 2011, p. 822-829.
the villages of Bran). RIMSC, 2012, 13, p. 210-220. 1192. Chintăuan, Ioan. Cruci de piatră din "łara Bârgaielor"
1176. Burghele, Camelia. Fundamentarea religioasă şi (Stone crosses in "łara Bârgaielor"). An. Br., 2012, 2, nr. 2, p. 29-33.
comunitară a nunŃii în satul românesc tradiŃional (A religious 1193. Chipurici, Nicolae. Variante mehedinŃene nepublicate ale

45
unor balade (Unpublished versions of some ballads from on the ethno-folkloric research of Aluniş village, Sălaj county).
MehedinŃi). Drobeta E, 2012, 22, p. 75-84. ASER, 2012, nr. 8, p. 31-36.
1194. Cioancă, Costel. Vecinătatea morŃii în basmul românesc 1213. Cuceu, Ion. Enciclopedia culturii tradiŃionale româneşti
(Proximity of death in Romanian tale). ASER, 2011, nr. 7, p. 147-164. (Encyclopedia of Romanian traditional culture). In: Eshatologie
1195. Cioara, Ioan. Obiceiul "PiŃăratului" în łara MoŃilor (The populară, Alba Iulia, 2010, p. 189-195.
custom "PiŃăratul" in łara MoŃilor). In: Eshatologie populară, 1214. Cuciureanu, Adriana. Arealul dâmboviŃean la jumătatea
Alba Iulia, 2010, p. 378-382. secolului al XX-lea. Gospodăria Ńărănească între dizolvare şi
1196. Ciocan, Janeta; Munteanu, Simona. Motive decorative supravieŃuire prin adaptare (DâmboviŃa area in in the middle of
pe ceramică din colecŃiile Muzeului de Etnografie de la Baia-Mare the 20th century. Traditional household between dissolution and
(Motifs on pottery from the collections of the Museum of survival through adaptation). RIMSC, 2012, 13, p. 222-235.
Ethnography in Baia-Mare). AMET, 2012, p. 9-22. 1215. Dan, Raluca. ObservaŃii privind proporŃiile spaŃiului
1197. Cioica, Maria. Obiceiuri premergătoare căsătoriei construit în arhitectura tradiŃională, în relaŃie cu corpul omenesc.
(Customs preceding marriage). In: Eshatologie populară, Alba Măsura de aur (Remarks on the proportions of the building space
Iulia, 2010, p. 373-377. in traditional architecture related to the human body. The gold
1198. Cionca Todinca, Ioan. Aşa a fost la mine în sat (So it measure). In: InterferenŃe culturale. Studia in honorem Aurel
was in my village). Satu Mare, Eco Print, 2011, 108 p. Chiriac, Oradea, 2012, p. 359-363.
1199. Ciubotaru, Ion H. Ouăle de Paşti la români. Vechime, 1216. David, Mihai. Cauzalitate şi determinism. Rostirea în
semnificaŃii, implicaŃii ritual-ceremoniale (Easter Eggs in filosofia populară (Causality and determinism. Saying in popular
Romanian. Age, meanings, ceremonial ritual implications). Iaşi, philosophy). Sargetia, 2012, 3, p. 553-559.
Presa Bună, 2012, 337 p. 1217. Dăncuş, Mihai. Casele familiei nobile Dunca în contextul
1200. Ciubotaru, Silvia. Paharul de zile mari (The miraculous arhitecturii vernaculare a Maramureşului (Dunca noble family's
chalice). AMEM, 2012, 12, p. 101-130. residences in the context of the vernacular architecture of
1201. Ciudin, Aurelia. Crăciunul - datini şi obiceiuri (Christmas - Maramureş). In: InterferenŃe culturale. Studia in honorem Aurel
traditions and customs). Iassidava, 2012, 3, nr. 5, p. 65-76. Chiriac, Oradea, 2012, p. 299-306.
1202. Ciudin, Aurelia. Păstoritul şi folclorul poetic (Grazing 1218. Deaconu, Gheorghe. ''Alegerea de june'' - studiu de caz
and poetic folklore). Iassidava, 2010, 1, nr. 1, p. 88-93. pentru etnologia aplicată (''Alegerea de june'' (young man's
1203. Cojoc, Mirela. Govia, un obicei de primăvară din Câmpia selection): a case study for applied ethnology). ASER, 2011, nr. 7,
RomanaŃiului (Govia, a spring custom of the RomanaŃi Plain). p. 83-89.
MOlt, 2012, 2, p. 405-408. 1219. Deaconu, Gheorghe. O paralelă etnologică: Mărginimea
1204. Colda, Felicia. Satul românesc, între tradiŃie şi globalizare Sibiului şi łara Loviştei (Mărginimea Sibiului and łara Loviştei:
(Romanian villages : between tradition and globalization). Dac., an ethnological parallel). ASER, 2012, nr. 8, p. 18-30.
2012, nr. 59, p. 20-21. 1220. Deaconu, Gheorghe; Stoica, Elena. Horezu - identitate
1205. Colta, Elena Rodica. Atitudinea comunităŃilor tradiŃio- şi personalitate etnoculturală (Horezu - ethnocultural identity and
nale româneşti faŃă de anumite norme europene (The attitude of personality). SV, 2011, 7, p. 110-130.
the Romanian traditional communities against some European 1221. Deleanu, Valerie. CăruŃe tradiŃionale din łara Oltului
regulations). In: Istoricul Dan Demşea la a 70-a aniversare, Arad, (Traditional chariots from łara Oltului). Cibinium, 2012, p. 44-86.
2011, p. 443-450. 1222. Deleanu, Valerie. Mijloace de transporturi populare din
1206. Colta, Elena Rodica. Meşteşuguri tradiŃionale din judeŃul România (Means of popular transportation in Romania). Sibiu,
Arad: sumănăritul şi cojocăritul (Traditional crafting from Arad Astra Museum, 2011, 318 p.
county: weaving and sheepskining ). SCES, 2012, 26, p. 87-96. 1223. DenciuŃ, Delia Anamaria. Practicile magico-rituale din
1207. Colta, Elena Rodica. O practică funerară încă actuală în Maramureş între tradiŃie şi modernitate. Magia cuvântului şi
extremitatea vestică a României: cântarea "Horei Mortului" (A antropologia (Magical and ritual practices from Maramureş
funerary practice still current at the Western extremity of between tradition and modernity. The enchantment of the word
Romania: the song "Hora Mortului"). In: AdministraŃie românească and anthropology). AUA philol., 2012, 13, nr. 1, p. 125-140.
arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 5, Arad, 2012, p. 482-493. 1224. Denize, Isabela. Les roms entre nomadisme et
1208. Constantinescu, Nicolae. Cultura populară şi cultura sédentarisation - considérations parémiologiques. In: Teme actuale
oficială în comunism - o formă specială de aculturaŃie (Popular în cercetarea etnologică şi antropologică, Cluj-Napoca, 2011, p.
culture and official culture in communism: a particular form of 107-116.
acculturation). ASER, 2010, nr. 6, p. 39-48. 1225. Diaconescu, Aurelia. Furca de tors: unealtă, simbol şi
1209. Constantinescu, Nicolae. Sud-estul Europei în cercetarea obiect de artă populară (The distaff: tool, symbol and folk art
etnologică românească (The South-Eastern Europe in Romanian object). Traducere limba engleză Coralia Crişan; Traducere limba
ethnological research). ASER, 2011, nr. 7, p. 27-31. maghiară Vajda András; Fotografii şi design Ana Alfianu, Angela
1210. Crăciun, Parasca. Folclor din Sititelec - Bihor în arhiva Pop; PrefaŃă Valentin Marica. Cluj-Napoca, Mega, 2012, 124 p.
de folclor a Academiei Române din Cluj-Napoca (Folklore of 1226. Dieaconu, Daniel. Legendele Ceahlăului (The legends of
Sititelec - Bihor in the folklore archives of the Romanian Ceahlău). IC, 2012, 4, nr. 39, p. 44-49.
Academy of Cluj-Napoca). In: InterferenŃe culturale. Studia in 1227. Dobreanu, Doina. FrumuseŃea portului românesc din
honorem Aurel Chiriac, Oradea, 2012, p. 388-393. zona Mureşului Superior (The beauty of the Romanian clothing in
1211. Creangă, Doina Maria. Ecological emollients for the Upper Mureş area). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog
softening ethnographical objects on collagen support. CCS, 2011, la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 569-574.
17, nr. 1, p. 49-54. 1228. Domide, Cornel Filip. Datini străbune din łara
1212. Croitoru, Maria; Croitoru, Grigorie. Cu privire la Năsăudului (Ancient customs from łara Năsăudului). Cluj-
cercetarea etnofolclorică a satului Aluniş, judeŃul Sălaj (Remarks Napoca, Napoca Star, 2012, 144 p.

46
1229. Dragoş, Andrei. Dansul popular în łara Chioarului (Folk 2012, nr. 2, p. 52-66.
dance in łara Chioarului). BS, 2012, 20, nr. 2, p. 81-88. 1250. Godea, Ioan; Ştiucă, Narcisa. Târgul de fete (Girls fair).
1230. Drăgoi, Macarie. "Fata pădurii" în mitologia românească Cluj-Napoca, Dacia XXI, 2011, 192 p.
din zona Văii łibleşului ("The forest girl" in Romanian 1251. Goia, Ioan Augustin. Economie rurală tradiŃională în
mythology in the area of Valea łibleşului). In: Eshatologie nord-vestul Transilvaniei. Coordonate ale sistemului local-agricol
populară, Alba Iulia, 2010, p. 312-320. de creştere a ovinelor (sec. XIII-XX) (Traditional rural economy
1231. Drăgulescu, Constantin. ConsideraŃii asupra botanicii in North-Western Transylvania. Coordinates of the local-
populare româneşti din Valea Hârtibaciului (Reflections on the agricultural system of sheep breeding (13th-20th c.). Cluj-Napoca,
Romanian folk botanical knowledge in the Hârtibaciul Vally). Argonaut, 2012, 463 p.
SCES, 2012, 26, p. 143-149. 1252. GolopenŃia, Sanda. Despre plante în descântatul de
1232. Drăucean, Adela. Clasicii junimişti şi folclorul (Classical dragoste (On plants in love-charming). AMEM, 2012, 12, p. 143-172.
Junimea members and folklore). Arad, Editura UniversităŃii
1253. Goman, Ioan. Date despre evoluŃia morăritului în sate de
"Aurel Vlaicu", 2011, 330 p.
pe valea Crişului Negru în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a
1233. Duicu, Ioana Gabriela. Tehnici de prelucare a fierului
(Iron handicraft processing). Drobeta E, 2012, 22, p. 137-144. secolului al XIX-lea (Data on the evolution of milling in villages
1234. Dumitrescu, IonuŃ. Aspecte ale albinăritului în Vâlcea of the Crişul Negru river basin in the 18th century and the first
(Aspects of apiculture in Vâlcea). Buridava, 2012, 10, p. 227-231. half of the 19th century). In: InterferenŃe culturale. Studia in
1235. Enache, George. Christianity, modernity and Romanian honorem Aurel Chiriac, Oradea, 2012, p. 331-342.
folklore. SJHS, 2012, 4, nr. 7, p. 109-116. 1254. Goman, Ioan. Politică statală, economie domenială şi
1236. *** Eshatologie populară (Popular eschatology). Editori dezvoltare rurală. Meşteşuguri şi industrii Ńărăneşti din Crişana în
Avram Cristea, Jan Nicolae. Alba Iulia, Reîntregirea, 2010, 443 p. secolul al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea
1237. *** ExigenŃele şi utilitatea lecturii etnologice. In honorem (State politics, domain economy and rural development. Peasant
Nicolae Constantinescu (Exigencies and ethnological reading industries and crafts in Crişana in the eighteenth century and the
utility. In honorem Nicolae Constantinescu). Editori Narcisa first half of the nineteenth century). Oradea, Editura UniversităŃii
Ştiucă, Adrian Stoicescu. Bucureşti, Editura UniversităŃii din din Oradea : Editura Muzeului łării Crişului, 2011, 622 p.
Bucureşti, 2012, 193 p. 1255. Gorovei, Artur. CredinŃe şi superstiŃii ale poporului
1238. Farkas, Irén. A csíki fıkötı vagy csepesz (The Szekler român (Beliefs and superstitions of the Romanian people). EdiŃie
mob-cap from Ciuc region). CSSZMÉ, 2012, 8, p. 297-314. critică de I. Oprişan. Bucureşti, Saeculum I.O., 2012, 511 p.
1239. Filip, Vasile V. Înrudirea rituală în satul românesc 1256. Gorovei, Artur; Ciauşanu, Gheorghe F. CredinŃe şi
tradiŃional (Ritual kinship in traditional Romanian village). In: superstiŃii româneşti. Ed. a 2-a (Romanian beliefs and
Teme actuale în cercetarea etnologică şi antropologică, Cluj- superstitions. 2nd edition). EdiŃie de Irina Nicolau; Carmen
Napoca, 2011, p. 11-18. Mihalache. Bucureşti, Humanitas, 2012, 325 p.
1240. Filip, Vasile V.; Maximinian, MenuŃ. Cultura 1257. Grigorescu, Mihaela. Figures de vieux dans la prose
tradiŃională imaterială românească din judeŃul BistriŃa-Năsăud. populaire. REF, 2012, nr. 1-2, p. 5-26.
Vol.1: Riturile de trecere (Romanian immaterial traditional culture 1258. Grosu, Maria. Arhiva de folclor şi tehnicile discursive de
in BistriŃa-Năsăud county. Vol.1: Rites of passing away). Cluj-
obiectivare (The folklore archive and the discourse techniques of
Napoca, Eikon, 2012, 480 p.
objectivisation). ASER, 2012, nr. 8, p. 152-158.
1241. Florescu, Carmen. Arhitectura de lemn din Transilvania
secolului al XVIII-lea (The wooden architecture of Transylvania 1259. Grosu, Maria. Retorică în descrierea etnografică (Rhetoric
in the 18th century). In: Scrieri pe alese..., Cluj-Napoca, 2012, p. in etnographic description). ASER, 2011, nr. 7, p. 142-146.
184-190. 1260. *** Habitatul. Răspunsuri la chestionarele Atlasului
1242. Focşa, Ovidiu. Mobilier Ńărănesc în colecŃiile Muzeului Etnografic Român. Vol. 2: Banat, Crişana, Maramureş. Vol. 3:
Etnografic al Moldovei. Blidarul de la Ghindăoani-NeamŃ Transilvania (Habitat. Responses to the questionnaires of
(Peasant furniture in the collection of the Ethnographical Museum Romanian Ethnographic Atlas. Vol 2: Banat, Crişana, Maramureş.
of Moldavia. The "blidar" from Ghindăoani-NeamŃ). IN, 2007- Vol 3: Transylvania). Coordonator general Ion Ghinoiu.
2009, 13-15, p. 217-220. Bucureşti, Editura Etnologică, 2010-2011, 379, 468 p.
1243. Fracile, Nice. Perle folclorice care depăşesc frontierele 1261. Hedeşan, Otilia. Strigoii. Ed. a 2-a revăzută (Ghosts. 2nd
(Folk treasures beyond borders). ASER, 2010, nr. 6, p. 135-148. revised edition). Cluj-Napoca, Dacia XXI, 2011, 360 p.
1244. Fülop, Hajnalka. A háziipari szınyegszövés története 1262. Holhoş, Maria. ValenŃe ale imaginarului religios reflectat
Csíkban (The history of carpet weaving home industry in Ciuc). în basmele româneşti (Valences of religious imagery reflected in
CSSZMÉ, 2012, 8, p. 315-332. the Romanian tales). In: Eshatologie populară, Alba Iulia, 2010, p.
1245. Furu, Arpád. Udvarhelyszék népi építészete (Traditional 356-368.
architecture in Odorhei seat). Kolozsvár, Gloria, 2011, 136 p. 1263. Hulubaş, Adina. Ipostaze ale divinităŃilor destinului în
1246. GălăŃan-JieŃ, Dumitru. Petrecerile Jienilor momârlani credinŃe arhaice şi în literatura populară (Hypostases of destiny
(The parties of the "momârlani" population of Valea Jiului). Târgu gods in secular beliefs and folk literature). AMEM, 2012, 12, p.
Jiu, Măiastra, 2012, 154 p. 173-188.
1247. GălăŃan-JieŃ, Dumitru. Traseul transhumant al unei 1264. Hulubaş, Adina. Obiceiuri de naştere din Moldova.
boate ciobăneşti împuiate la Cloşani (MehedinŃi) în anul 1927 Tipologie şi corpus de texte (Customs at birth in Moldavia.
(The transhumant route of a shepherd's club reproduced at Cloşani Typology and corpus of texts). Iaşi, Editura UniversităŃii
(MehedinŃi) in 1927). Drobeta E, 2012, 22, p. 85-89.
"Alexandru Ioan Cuza", 2012, 418 p.
1248. Gehl, Hans. Interethnische Beziehungen in
1265. Ignat-Coman, LuminiŃa. The ethnographic image of the
Mittelosteuropa: Banat und Siebenbürgen. MEET, 2012, 12, nr.
42-43, p. 6-21; nr. 44-45, p. 42-59. Transylvanian Romanians in the 19th century. Studia hi., 2012,
1249. Gicu, Daniel. Who’s telling the tales? An analysis of the 57, nr. Special Issue, p. 67-76.
sources of Petre Ispirescu’s folk and fairy tales. Brukenthalia, 1266. Ilie, Rada. Ceramica de pe Valea Oltului (Ceramics of the

47
Olt Valley). ESR, 2012, 5, nr. 2, p. 68-71. Dumitru LoşonŃi, Eugen Beltechi. Cluj-Napoca, Argonaut :
1267. Ilie, Rada. Costumul femeiesc din zona Olt (Female Scriptor, 2012, 516 p.
popular costume from Olt area). MOlt, 2012, 2, p. 399-404. 1286. Lung-Popescu, Cristina. Concepts about death in
1268. Ilieş, Alina. Portul popular din Prislop (The traditional traditional Romanian society. Brukenthalia, 2011, 1, nr. 1, p. 65-73.
folk costume from Prislop). BS, 2012, 20, nr. 1, p. 54-62. 1287. Maghiar, Alexandru. DispariŃia instalaŃiilor hidraulice
1269. Ilin-Grozoiu, Loredana-Maria; Nacu, Florin. TradiŃii populare în regiunea Crişana între 1946-1974 (Disparity of the
ale Trifonului în Oltenia (Traditions of the saint Triphon in traditional hydraulic installations in the Crişana region between
Oltenia). AO, 2012, 26, p. 391-395. 1946-1974). Biharea, 2012, 39, p. 319-369.
1270. Iosif, Corina. Producing and consuming "Folklore". A 1288. Magiar, Nicolae; Magiar, Eduard. Sălaşele cărăşene -
study of the origins and usage of folklore as a field of media între tradiŃie şi prezent (The shelters of Caraş: between tradition
culture in post-communist Romania. Trans R, 2012, 21, nr. and present days). Reflex, 2010, nr. 1-6, p. 126-128.
Supliment 4, p. 391-404. 1289. Maior, Carmina. Spicuiri din bucătăria tradiŃională a
1271. Ispas, Sabina. Rosturi şi moravuri de odinioară (Habits mărginenilor (Short scrutiny in the traditional cuisine specific to
and morals of old times). Bucureşti, Editura Etnologică, 2012, 317 p. the area of Mărginimea Sibiului). SCES, 2012, 26, p. 105-111.
1272. Iuga, Anamaria. Poveşti feminine spuse de ornamente 1290. Mandai, Alina. Cercetarea de teren reflectată în
(Feminist stories told by ornaments). CM, 2012, nr. 12, p. 848-850. documente de oralitate (Field research reflected in oral
1273. Iuga, Anamaria. Valea Izei îmbrăcată Ńărăneşte. Camera documents). ASER, 2011, nr. 7, p. 137-141.
bună - dinamismul tradiŃiei (Valea Izei dressed like peasants. The 1291. Marc, Dorel. Folclor identitar în cultura carpatică:
good chamber - dynamic tradition). Târgu-Lăpuş, Galaxia Gutenberg, culegeri din comuna Hodoşa, Mureşul Superior. Restituiri din
2011, 301 p. arhivă (Identitary folklore in the Carpathian culture: collections of
1274. Izdrailă, Vasilica. Merindarul, între utilitar şi decorativ Hodoşa, Mureşul Superior. Archive restitutions). ASER, 2012, nr.
(The traditional kitchen towel between usage and adorning 8, p. 9-17.
purposes). SCES, 2012, 26, p. 97-104. 1292. Marc, Dorel. Folclor identitar în cultura carpatică.
1275. Kinda, István. A hagyomány vonzásában: mészégetık Culegeri din satul Vidacut (judeŃul Harghita). Restituiri din arhive
Vargyason (A traditional industry: the lime makers from Vârghiş). (Folklore as identity source in the Carpathian culture. A collection
In: Beavatás: tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók from Vidacut village (Harghita county). Recastings from
Szemináriumainak anyagából (2008-2011), Kolozsvár : Zabola, archives). Cibinium, 2012, p. 105-112.
2011, p. 109-165. 1293. Marc, Dorel. Folclor identitar în spaŃiul intracarpatic.
1276. Kinda, István. Hagyományok béklyójában (Shackled by Obiceiuri din Ariuşd. Restituiri după arhive de folclor (Identitary
tradition). Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2011. folklore in the Carpathian area. Customs from Ariuşd.
1277. Kós, Károly. Néprajz és múzeológia (Ethnography and Restitutions). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog la 65 de
museology). Kolozsvár, Kriterion, 2011, 307 p. ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 561-568.
1278. Kreuter, Mario. Von frauen, kindern, albanern und 1294. Marc, Dorel. IdentităŃi culturale în fotografia etnografică
vampiren. Und was sie miteinander gemeinsam haben. In: Destin de şi analiza antropologică a imaginii. Teorie şi practică în proiecte
istoric. In honorem Dinu C. Giurescu, Târgovişte, 2012, p. 199-204. muzeale mureşene recente (Cultural identities in ethnographic
1279. Kushnir, Viacheslav. Ştergare din regiunea Dunării de photos and the anthropological analysis of image. Theory and
Jos: tradiŃii şi inovaŃii (Towels in the Lower Danube region: practice in some recent museological projects in Mureş). ASER,
traditions and innovations). In: La frontierele civilizaŃiilor. 2011, nr. 7, p. 58-70.
Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi religios, 1295. Marian-Bălaşa, Marin. Conceptul de religie populară -
GalaŃi, 2011, p. 455-463. oportunitate, aplicabilitate, adecvări (The concept of popular
1280. Lac, Mircea. Obiceiul colindatului "cu bradul" şi "cu religion - opportunity, applicability, adequacies). In: Eshatologie
pomul" în judeŃul Hunedoara (The carol traditions of going populară, Alba Iulia, 2010, p. 209-235.
around with"the fir tree" and "the Tree" in Hunedoara county). 1296. Marica, Valentin. Vasile Netea şi dr. Eugen Nicoară,
SCES, 2012, 26, p. 72-77. destinul unei opere (Vasile Netea and PhD Eugen Nicoară, the
1281. Lajos, Katalin. Conflicte şi cauzatori de conflicte în destiny of a work). In: Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol.
variantele baladei populare MioriŃa (Conflicts and agents of 10, Reghin, 2011, p. 282-286.
conflicts in the variants of the folk ballad MioriŃa). In: 1297. Mariş, Ştefan. Attitudes towards death in traditional
Interculturalitatea şi interetnicismul ieri şi azi, Miercurea-Ciuc, communities in Maramureş. MEET, 2012, 12, nr. 44-45, p. 110-119.
2011, p. 135-145. 1298. Márton, Béla. Híres kulacsokról és céhekrıl (Veszprém,
1282. Lammert, Erich. Banater Volksmedizin und Brassó, Nagybánya) (Data on the guilds of Veszprém, Braşov and
Krankheitsaberglaube. MEET, 2012, 12, nr. 42-43, p. 22-37; nr. Baia Mare). Sóvidék, 2012, 4, nr. 2, p. 60-63.
44-45, p. 60-79. 1299. Măneanu, Varvara Magdalena. Aspecte etnografice
1283. Lazăr, Ioan St. Repere etnologice - personalităŃi privind evoluŃia meşteşugurilor în judeŃul MehedinŃi în sec. XIX-
(Ethnological highlights - important figures). SCES, 2012, 26, p. XX. Prelucrarea lutului, ceramica, materiale de construcŃie
138-142. (Ethnographic issues concerning the evolution of crafts in the
1284. Leancă, Alin. Legendele urbane. Perspective sociologice county of MehedinŃi in the 19th and 20th centuries. Processing of
(Urban legends. Sociological perspectives). Bacău, Vicovia, 2012, clay, pottery, construction materials). In: MehedinŃi, Istorie,
152 p. Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p.
1285. *** Lucrările celui de-al XIVlea simpozion internaŃional 898-910.
de dialectologie (Cluj-Napoca, 16-17 septembrie 2010) 1300. Măneanu, Varvara Magdalena. ColecŃia de textile -
(Proceedings of the 14th international symposium on Dialectology port popular a Muzeului Regiunii PorŃilor de Fier. Ciupage din
(Cluj-Napoca, 16th-17th October 2010). Editori Nicolae Mocanu, Clisura Dunării (Textile and folk costume collection of the Iron

48
Gates Region Museum. Ciupage of Clisura Dunării). Drobeta E, kutatók, kutatások (History of ethnology: institutions, researchers,
2012, 22, p. 165-181. research). Szerkesztette György (Veress) Imola, Keszeg Vilmos,
1301. Mihoc Vutan, Irina. Zona etnografică Beiuş. Aspecte Tekei Erika,. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2012,
monografice (Ethnographic area of Beiuş. Monographic aspects). 448 p.
Beiuş, [s.n.], 2011, 100 p. 1318. *** Obiceiuri şi credinŃe la români (Romanian customs
1302. Mitu, Narcisa Maria; Dumitraşcu, Natalia Alina. and beliefs). Coordonatori Vasile PanŃiru, Constantin Stancu,
Obiceiuri din ciclul familial: botezul şi nunta, în judeŃul Vâlcea Gheorghe Ion Păun. Moşoaia, Pământul, 2011, 349 p.
(Customs from the family cycle: baptism and wedding in the 1319. Oişteanu, Andrei. Ius primae noctis? The wedding
county of Vâlcea). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Godfather and some archaic sexual customs in Romanian
Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 646-657. traditional culture. Archaeus, 2012, 16, nr. 1-4, p. 137-161.
1303. MleşniŃă, Vasile. Simboluri circulare în Maramureş 1320. Olariu, Angela. Ceramica populară din zona Botoşanilor
(Circular symbols in Maramureş). In: Ambele Vişae, Baia Mare, (Folk pottery from Botoşani area). FC, 2009, 9, nr. 1, p. 19-22; nr.
2011, p. 153-160. 2, p. 25-29; nr. 3, p. 26-30.
1304. Mondoacă, Florin. TradiŃii şi obiceiuri calendaristice 1321. Olărescu, Alin M. EvoluŃia gospodăriei rurale de pe
româneşti (Romanian calendar traditions and customs). Drobeta- valea Vâlsanului, judeŃul Argeş (The evolution of rural household
Turnu Severin, Irco Script, 2012, 108 p. on Vâlsan Valley, Argeş county). Noema, 2012, 11, p. 331-341.
1305. Munteanu, Vasile. Pagini de etnografie: studii, articole, 1322. Olărescu, Alin M. TradiŃia spaŃiului rural construit. Argeş
comentarii (Pages of ethnography: studies, articles and şi Muscel (The tradition of built rural space. Argeş and Muscel).
comments). Iaşi, Palatul Culturii, 2012, 306 p. Braşov, Editura UniversităŃii "Transilvania", 2012, 257 p.
1306. Mureşanu, Ştefan Lucian. Brâul din portul bărbătesc al 1323. Olosz, Katalin. Fejezetek az erdélyi népballadagyőjtés
moŃilor, semn şi însemn al vieŃii după moarte (The belt in múltjából (From the history of collecting folk balads in
Transylvanian traditional clothing of men as sign and insignia of Transylvania). Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2011,
life after death). ASER, 2012, nr. 8, p. 113-118. 288 p.
1307. Mureşanu, Ştefan Lucian. Roata olarului şi spiritul 1324. Olteanu, Antoaneta. Lumea sacrului în credinŃele
lutului: aspecte rituale şi estetice ale unui meşteşug străvechi (The populare (The world of the sacred in popular beliefs). In:
potter's wheel and the spirit's clay: ritual and aesthetical aspects of Eshatologie populară, Alba Iulia, 2010, p. 84-100.
an ancient technique). ASER, 2011, nr. 7, p. 97-103. 1325. Olteanu, Carmen. ValenŃe sacre ale obiceiurilor de iarnă
1308. Mureşanu, Ştefan-Lucian. Etnologie şi folclor şi primăvară în Oltenia (Sacred values of winter and spring
(Ethnology and folklore). Bucureşti, Victor, 2011, 296 p. customs in Oltenia). AO, 2012, 26, p. 397-409.
1309. Neagota, Bogdan. Făşanc - the carnival in the 1326. Oniu, Georgiana. Reprezentări gorjene în colecŃia de port
Mountainside Banat: historical-religious and ethnographical popular a Muzeului NaŃional al Satului "Dimitrie Gusti" din
aspects. REF, 2012, nr. 1-2, p. 147-168. Bucureşti (Representations from Gorj in the collection of folk
1310. Neagota, Bogdan. Ritualità iniziatica e cerimonialîazione costumes of the "Dimitrie Gusti" National Village Museum).
calendaristica nelle feste di primavera in Transilvania: L'Uomo Drobeta E, 2012, 22, p. 159-164.
Verde. Prospettive etno-antropologiche e storico-religiose. 1327. Onoiu, Georgiana. Istorie şi modernitate în portul
Archaeus, 2011, 15, nr. 3, p. 349-378. popular din Moldova şi łara Românească (History and modernity
1311. Neagota, Bogdan. Rituri pubertare şi ceremonializare in folk costumes in Moldova and Wallachia). Craiova,
calendaristică în complexul "Păpălugării" din Transilvania. Universitaria, 2011, 299 p.
Perspective etnologice şi istorico-religioase (Puberty rites and 1328. OpruŃ, Petru. IlustraŃii ale portului popular din Voislova
calendar ceremonies in the complex "Păpălugării" in Transylvania. de-a lungul vremii (Illustrations of costumes from Voislova over
Ethnological and religious and historical perspectives). In: time). Lugoj, Nagard, 2011, 224 p.
Eshatologie populară, Alba Iulia, 2010, p. 337-355. 1329. OpruŃ, Petru. Obiceiuri calendaristice şi de familie din
1312. Nedelcu, Mita; Mărăcineanu, Rodica. Obiceiuri şi tradi- satul Voislova, judeŃul Caraş-Severin (Calendar and family
Ńii populare româneşti (Romanian customs and folk traditions). manners from Voislova village, Cara-Severin county). In:
Buzău, Editgraph, 2011, 52 p. AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 5,
1313. Negoescu, Monica. Traducători saxo-români ai Arad, 2012, p. 494-520.
cântecului popular românesc (Saxon-Romanian translators of 1330. Otavă, Dimitrie; Otavă, Mihaela. Socodor şi Şimand,
Romanian folk songs). In: Teme actuale în cercetarea etnologică şi fereastră spre trecut (Socodor and Şimand, a window opened to
antropologică, Cluj-Napoca, 2011, p. 347-356. the past). Arad, Mirador, 2010, 82 p.
1314. Negru, Gabriela. Obiceiuri din judeŃul Sibiu: între 1331. Pally, Filofteia; Busuioc, Daniela; Popa, Valentina.
tradiŃie şi inovaŃie (Traditions from Sibiu: between folklore and Portul Ńărănesc de sărbătoare la Goleşti (Peasant feast costum in
innovation). SCES, 2012, 26, p. 58-71. Goleşti). Roşu, Ilfov, AREIA, 2012, 98 p.
1315. Neumann, Carmen Maria. Obiceiuri de primăvară cu 1332. Papană, Ovidiu. Instrumentele muzicale tradiŃionale folo-
măşti. Alaiul berbecilor din Slatina Timiş (Spring masks customs. site în cadrul altor îndeletniciri - vânătoarea (Traditional musical
The procession of the rams in Slatina Timiş). Tibiscum, 2012, 2, p. instruments used in hunting). ASER, 2012, nr. 8, p. 165-168.
223-231. 1333. Papană, Ovidiu. InterferenŃe culturale întâlnite în utiliza-
1316. Norel, Mariana. Simboluri ale paradigmei solare. Rozeta rea instrumentelor tradiŃionale (Cultural interferences in the use of
la confluenŃa etnoculturii româneşti şi a celei maghiare (Symbols traditional musical instruments). ASER, 2011, nr. 7, p. 116-120.
of solar paradigm. The rosette at the confluence of Romanian and 1334. Pávai, István. Az erdélyi magyar tánczene (Music of
Hungarian ethnocultures). In: Interculturalitatea şi interetnicismul Hungarian folk dances in Transylvania). Kolozsvár, Kriza János
ieri şi azi, Miercurea-Ciuc, 2011, p. 122-134. Néprajzi Társaság, 2012, 485 p.
1317. *** A néprajztudományok története: intézmények, 1335. Păucean, Ştefan. ConsideraŃii de natură istorică şi

49
tehnico-funcŃională asupra morilor plutitoare. Moara plutitoare din culture traditionnelle roumaine. CE, 2011, 21, p. 134-146.
Lucăceşti, judeŃul Maramureş, ilustrată în Muzeul CivilizaŃiei 1352. Secară, Constantin. Câteva aspecte privind colindatul
Populare TradiŃionale ASTRA din Sibiu (Historical, technical and tradiŃional românesc din Vâlcele şi Araci, judeŃul Covasna (Some
functional considerations on the floating mills. The floating mill of aspects on the Romanian traditional carolling in Vâlcele and
Lucăceşti, Maramureş county, illustrated in the ASTRA Museum Araci, Covasna county). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric,
of Traditional and Folk Civilization of Sibiu). Drobeta E, 2012, sociolog la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 549-556.
22, p. 111-119. 1353. Secca, Gianluigi; Lisovschi, Anamaria. Del verde,
1336. Peti, Lehel. A moldvai csángók népi vallásoságának speranza i selvatici veneti e di Transilvania nel confronto dei
imagisztikus rítusai (Imaging rites in the popular beliefs of segni. In: Teme actuale în cercetarea etnologică şi antropologică,
Moldavian Csángós). Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Cluj-Napoca, 2011, p. 53-61.
Intézet, 2012, 276 p. 1354. Secheşan, Gheorghe. TradiŃii şi obiceiuri culinare
1337. Petrea, Rodica; Chiriac, Cosmin; Filimon, LuminiŃa; bănăŃene: etnologie (Culinary traditions and customs of Banat:
Filimon, Claudiu. CivilizaŃia lemnului în Tara Beiuşului. Wood ethnology). Timişoara, Eurostampa, 2012, 180 p.
civilization in Beius Land. ConsultanŃi ştiinŃifici Aurel Chiriac, 1355. Semuc, Vlad IonuŃ. Elements of Romanian mythical
Barbu Ştefănescu; Traducere Andreea Munteanu. Cluj-Napoca, geography. Căluşul. TD, 2010-2011, 2-3, p. 163-168.
Presa Universitară Clujeană, 2012, 35 p. 1356. Stănciulescu-Bârda, Al. ContribuŃia MehedinŃiului la
1338. Popescu, Maria. Câteva legende găsite la Băile dezvoltarea paremiologiei româneşti (The contribution of
Herculane (A few legends found at Băile Herculane). Bucureşti, MehedinŃi to the development of Romanian paremiology). In:
Doru de Herculane, 2012, 35 p. MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 5, Drobeta-Turnu
1339. Popescu, Maria. TradiŃii şi obiceiuri nemaipomenite la Severin, 2012, p. 698-717.
Băile Herculane (Amazing traditions and habits at Băile 1357. Stănescu, Anamaria. Povestea lemnului şi a lui Vasile Ene
Herculane). Bucureşti, Doru de Herculane, 2012, 34 p. (The story of wood and of Vasile Ene). SV, 2011, 7, p. 511-519.
1340. Prepeliuc, Aurel. Monografia etnografică a comunei 1358. Stănescu Basso, Elena. Zestrea, atribut al convenŃiei
MoldoviŃa. Arhitectura populară (The ethnographic monograph of căsătoriei (Dowry as an attribute of marriage agreement). CM,
the commune of MoldoviŃa. Folk architecture). AMEM, 2012, 12, 2012, nr. 12, p. 855-858.
p. 337-355. 1359. Şăineanu, Lazăr. Ielele sau zânele rele. Studii folclorice
1341. PuŃ, Ioan. ActivităŃi meşteşugăreşti în satul Plopiş (The iele or the bad fairies. Folklore studies). PrefaŃă de I. Oprişan.
(Traditional craft activities in Plopiş village). PU, 2012, 15, nr. 3- Bucureşti, Saeculum I.O., 2012, 527 p.
4, p. 80-83. 1360. Şendroiu, Daniela. Câteva piese reprezentative ale
1342. Rada, NeluŃu. Casele Ńărăneşti din Banatul de Munte. portului popular românesc din zona Orăştiei, de la Muzeul de
Studiu de caz: satul Rugi (Peasant houses in Banatul de Munte. Etnografie şi Artă Populară Orăştie (Some important pieces of the
Case study: the village of Rugi). Tibiscum, 2012, 2, p. 233-247. Romanian traditional costume of Orăştie area, from the
1343. Răchişan DenciuŃ, Delia. Games for kids. Aspects of the ethnographic and folk art museum in Orăştie). Sargetia, 2012, 3,
poetic language. MEET, 2012, 12, nr. 44-45, p. 88-97. p. 533-542.
1344. Rogoz, Viorel. Etnologul român în "Epoca de aur". 1361. Şeran, Corina. Cercetarea empirică privind problematica
Fragment dintr-un volum manuscris (Romanian ethnologists in strigoizării în podgoria Aradului (Empirical research on the issue
the Golden Age. Paragraph of a manuscript). In: Teme actuale în of poltergeist in Arad vineyard). In: Teme actuale în cercetarea
cercetarea etnologică şi antropologică, Cluj-Napoca, 2011, p. 221-229. etnologică şi antropologică, Cluj-Napoca, 2011, p. 31-51.
1345. *** Rontók, gyógyítók, áldozatok: történetek és 1362. Şofransky, Zina; Şofransky, Valentin. Cromatica
élettörténetek (Witches, healers victims: life stories). Sajtó alá tradiŃională românească. Terminologia, modalităŃile de dobândire
rendezte Keszeg Vilmos. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, şi funcŃionalitate a coloranŃilor naturali în spaŃiul carpato-
2012, 399 p. danubiano-pontic (Romanian traditional chromatic. Terminology,
1346. Rostworowski, Tadeusz; Hanganu, Ecaterina. SpaŃiu şi method of acquisition and functionality of natural dyes in the
timp mitic în "MioriŃa" (Mythical space and time in "MioriŃa"). Carpathian-Danubian-Pontic space). Bucureşti, Editura Etnologică,
AMEM, 2012, 12, p. 219-254. 2012, 454 p.
1347. Rusan, Dumitru. Ouăle de Paşti (Easter eggs). In: 1363. Ştefănescu, Barbu. Rolul integrator al solidarităŃilor
InterferenŃe culturale. Studia in honorem Aurel Chiriac, Oradea, juvenile în comunităŃile rurale tradiŃionale din Transilvania (The
2012, p. 377-384. integrating role of juvenile solidarities in the traditional rural
1348. Rykowski, Rafał. Motivul furtului aştrilor în basmele communities of Transylvania). In: InterferenŃe culturale. Studia in
româneşti şi cele ale popoarelor vecine (The motif of star theft in honorem Aurel Chiriac, Oradea, 2012, p. 307-318.
Romanian fairy tales and those of neighboring peoples). AUA 1364. Ştiucă, Narcisa. Căluşul - valoare reprezentativă a
philol., 2012, 13, nr. 1, p. 329-354. patrimoniului imaterial universal (Căluşul - representative value of
1349. Rykowski, Rafał. Motivul luptei eroului cu zmeii pe pod world immaterial property). In: Eshatologie populară, Alba Iulia,
în basmele fantastice româneşti (The motif of the hero fighting the 2010, p. 321-336.
dragons onto a bridge in Romanian fairy tales). AUA philol., 2011, 1365. Ştiucă, Narcisa Alexandra. Lecturi etnologice asupra
12, nr. 1, p. 231-240. ocupaŃiilor tradiŃionale (curs) (Ethnological lectures on the
1350. *** Satul românesc - izvor de tradiŃii şi obiceiuri. traditional trades (lectures). Bucureşti, Editura UniversităŃii din
Simpozion naŃional (Romanian village - the source of traditions Bucureşti, 2012, 204 p.
and customs. National symposium). Coordonatori Elena Didina 1366. Taban, Mircea; Stankov, Vesna. Portul popular de pe
Bloj, Sabina Pop, Claudia Popa. Brăila, Editura Sfântul Ierarh Văile Caraşului şi Nerei (Folk costumes in Caraş and Nera
Nicolae, 2012, 310 p. valleys). Sibiu, Astra Museum, 2012, 200 p.
1351. Sava, Eleonora. Représentations des revenants dans la 1367. Taloş, Ion. Cu privire la originea colindei leului. Leul în

50
Physiologus şi în bestiarii medievale (On the origin of lion's carol. 391-420.
The lion in Physiologus and in medieval bestiaries). ASER, 2010, 1378. Trifan, Ovidiu. InterferenŃe tematice în colindele
nr. 6, p. 63-90. româneşti (Theme interferences in Romanian carols). Byz., 2012,
1368. Tanasachi, Marcel. Folclor din łara Şomuzurilor 8-9, p. 464-483.
(Folklore of łara Şomuzurilor). Iaşi, Pim, 2012, 254 p. 1379. łărău, Melania. Case tradiŃionale Ńărăneşti din localitatea
1369. Tatu, Emilena Irinela. Timpul religios în viziunea Leheceni (judeŃul Bihor) (Traditional peasant houses in Leheceni
Ńăranilor din România interbelică (Religious time in the view of village (Bihor county). In: InterferenŃe culturale. Studia in
the peasants of interwar Romania). Tezaur B, 2012, 7, nr. 10, p. honorem Aurel Chiriac, Oradea, 2012, p. 319-325.
59-67. 1380. *** Valori arhitecturale transmisibile în Maramureşul
1370. Tănase, Valentin. Legendele românilor (Romanians' istoric. Vol. 1-2 (Vernacular architectural values in historical
legends). Bucureşti, Teora, 2012, 79 p. Maramureş. Vol. 1-2). Coordonator: Adriana Matei; Coautor:
1371. *** Teme actuale în cercetarea etnologică şi Smaranda Todoran; Colaborator: Spânu, Călin. Cluj-Napoca, U.T.
antropologică. Studii şi comunicări ştiinŃifice (Current topics in Press, 2009, 354, 273 p.
anthropological and ethnological research. Studies and scientific 1381. Vlad, Adriana. Componentele scenariului ritualic în
papers). Editate de Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce. obiceiurile vieŃii de familie (Components of ritualistic scenario in
Cluj-Napoca, Editura FundaŃiei pentru Studii Europene, 2011, 375 p. the habits of family life). In: Teme actuale în cercetarea etnologică
1372. Timoce, Cosmina. Paştele morŃilor în Sulina, judeŃul şi antropologică, Cluj-Napoca, 2011, p. 19-29.
Tulcea (Easter of the dead in Sulina, county of Tulcea). In: 1382. *** Vöfély história: egy évszázados vıfélykönyv
Eshatologie populară, Alba Iulia, 2010, p. 139-151. Középajtáról (A secular book on wedding ceremony from Aita
1373. Timoce, Cosmina. "Ziua roşie-n România...". Perspective Medie). Bevezetı tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Kinda
de abordare a ritualurilor funerare în perioada comunistă ("Red István. Barót, Tortoma, 2012, 72 p.
Day in Romania...". Perspectives of approaching funerary rites 1383. Zsigmond, Gyızı. Hungarian political humor in
during the communist period). In: Teme actuale în cercetarea Romania and Hungary. REF, 2012, nr. 1-2, p. 75-89.
etnologică şi antropologică, Cluj-Napoca, 2011, p. 233-252.
1374. Todinca, Vasile. Casa în satul bihorean la începutul Lucrări apărute în străinătate
secolului al XX-lea (The houses of Bihor villages at the beginning
of the 20th century). Biharea, 2012, 39, p. 75-149. 1384. Balassa, Iván M. A székelykapu (Szekler gate).
1375. Tötszegi, Tekla. Implications culturelles des inscriptions Budapest, Terc, 2011, 184 p.
sur textile d'ameublement intérieur dans le monde paysan 1385. Bálint, Péter. A többes azonossága (The identity of the
multiethnique de Transylvanie (XVIIIe - XXe siècles). Trans R, multiple). Hajdúböszörmény : Debrecen, Didakt Kft., 2010.
2012, 21, nr. 3, p. 3-18. 1386. Berényi, Maria. Doine despre personalităŃi istorice
1376. Totszegi, Tekla. Valorizarea conŃinutului inscripŃiilor de (Doina about historical personalities). Izvorul, 2012, nr. 33, p. 3-16.
pe artefactele etnografice cu ajutorul surselor arhivistice. Cazul 1387. Cohen, Robert Z. Transylvania: birthplace of vampires.
mobilierului pictat din Rimetea (jud. Alba) (Valuing the content of New York, Rosen Central, 2012, 64 p.
the inscriptions on ethnographic artifacts using archival sources. 1388. Kuzyk, V. Woodcarving impact on arts and crafts
The case of the furniture painted in Rimetea (jud. Alba). AMET, development in Bukovynian Gutsulschyna. ČNU, 2012, nr. 590-
2012, p. 34-48. 591, p. 235-240.
1377. Traia, Ioan. Satul Petroman etnografie locală (The 1389. Magyar, Zoltán. A híres Báthoriak: történelmi emlékek
village of Petroman, local ethnography). In: AdministraŃie és folklórhagyományok (The famous Báthori family: folklore
românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 5, Arad, 2012, p. traditions and historical memoirs). Budapest, Kairosz, 2012, 239 p.

13. ANTROPOLOGIE CULTURALĂ, SOCIOLOGIE


1390. Alexandrache, Carmen. The great religious holidays - (The cult of our holy kings and the Szeklers). In: A Maros megyei
forms of social solidarity and of political power. SJHS, 2012, 4, magyarság történetébıl. Vol. 3, Marosvásárhely, 2012, p. 9-24.
nr. 7, p. 1-6. 1395. Barna Spătaru, Maria. Dragostea în lumea satului: de la
1391. Apolzan, Lucia. Prestigiul sociologiei româneşti pe plan drăguŃ la "boyfriend" (Love in rural world: from lover to
internaŃional în anii 1919-1945 (The international prestige of "boyfriend"). SCES, 2012, 26, p. 44-57.
Romanian sociology between 1919-1945). ASER, 2010, nr. 6, p. 1396. Bărbulescu, Constantin; Bărbulescu, Elena; Croitor,
171-176. Mihai; Moldovan, Ciprian Pavel; Onojescu, Alexandru.
1392. *** Atlasul antropologic al Dobrogei (Anthropological łărani, boli şi vindecători în perioada comunistă. Mărturii orale.
atlas of Dobruja). Coordonator Elena Radu. Bucureşti, Editura Vol. 1-2 (Peasants, diseases and healers in the communist period.
Academiei Române, 2010, 534 p. Oral testimonies. Vol. 1-2). Cluj-Napoca, Mega, 2010-2011, 502,
1393. Baciu, CruciŃa-Loredana. Reprezentări culturale ale 299 p.
alimentaŃiei în spaŃiul rural transilvănean la sfârşitul secolului al 1397. Bejinariu, Corina. "Casa sufletului". Propuneri de lectură
XIX-lea şi începutul secolului XX (Cultural representations of privind valorizările corpului uman în contexte funerare (The house
food in rural areas in Transylvania at the end of the nineteenth of soul. Reading recommendations regarding the valuing of human
century and early twentieth century). AŞD, 2012, 6, p. 169-182. body in funerary contexts). Cluj-Napoca, Mega, 2011, 437 p.
1394. Balázs, Lajos. Szent királyaink kultusza és a székelyek 1398. Boangiu, Gabriela. De la meşteşug la măiestrie: tradiŃii

51
în spaŃiul urban (From craft to artistry. Traditions in urban space). 1411. Fulga, Ligia. În căutarea Europei de Sud-Est. Oameni şi
Drobeta E, 2012, 22, p. 154-158. locuri în reprezentări vizuale din sec. al XIX lea (In search of the
1399. Brie, Mircea. Profesiuni rurale versus profesiuni urbane. South Eastern Europe. People and places in visual representations
Determinismele socio-profesionale şi opŃiunile maritale în Crişana of the 19th c.). ASER, 2010, nr. 6, p. 149-162.
(a doua jumătate a secolului XIX-începutul secolului XX) (Rural 1412. Hegedős, Nicoleta. The Hungarian school and language
professions versus urban professions. Socio-professional as seen by the Transylvanian Romanians in the Dualist period.
determinisms and marital options in Crisana (second half of the Studia hi., 2012, 57, nr. Special Issue, p. 77-96.
19th century-beginning of the 20th century). In: RelaŃia rural- 1413. Holman, Andrei. Religion and the body: an overview of
urban: ipostaze ale tradiŃiei şi modernizării, Cluj-Napoca, 2010, p. the insertions of religion in the empirical psycho-social research
373-393. lines on the body. EJST, 2012, 8, nr. 3, p. 127-134.
1400. Burghele, Camelia. Un exerciŃiu de antropologie 1414. Hossu, Iulia-Elena. Triada familie - casă - femeie sau ce
culturală: satele româneşti din dreapta Tisei sau "România Mică" se ascunde dincolo de cuvinte (Family - home - woman traid or
(An exercise in cultural anthropology: the Romanian villages on what lies beyond words). In: Teme actuale în cercetarea
the right bank of the Tisa or "Small Romania"). SCES, 2012, 26, etnologică şi antropologică, Cluj-Napoca, 2011, p. 203-212.
p. 7-16. 1415. IluŃ, Petru; Nistor, Laura; Tîrhaş, Cristina. Some
1401. Carp, Romică. Desacralizarea familiei (Family's findings regarding intergenerational exchange and volunteering in
desacralization). Candela, 2011, nr. 11-12, p. 39-40. the Romanian family. A synthesis. RJPS, 2012, 6, nr. 1, p. 151-172.
1402. Călinoiu, Alina. Genul şi sexualitatea în construcŃia 1416. Ivancu, Ovidiu. The frontier as illusion in and after
naŃională (Gender and sexuality in national edifice). Securitatis, communism. CE, 2012, 23, p. 246-255.
2009, nr. 4, p. 88-97. 1417. Jakab, Albert Zsolt. Emlékállítás és emlékezési gyakorlat:
1403. Ciotloş, Niculina. Timpul agricol şi de sărbătoare al a kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron (Setting the
Ńăranului din Transilvania de Sud-Est, în secolul al XVIII-lea şi memory and commemorative practices: representations of cultural
prima jumătate a secolului al XIX-lea (Agricultural time and memory in Cluj-Napoca). Kolozsvár, Kriza János Néprajzi
celebration time for the peasants from the South-East of Társaság : Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2012, 320 p.
Transylvania in the 18th and the first half of the 19th century). Alt. 1418. Jakab, Albert Zsolt. Ez a kı tétettet...: az emlékezet
Sch. Ist., 2012, 5, p. 47-55. helyei Kolozsváron (1440-2012) (This stone was placed...: places
1404. Comşa, Alexandra. Date antropologice rezultate din of memory in Cluj-Napoca (1440-2012). Kolozsvár, Kriza János
studiul necropolei hallstattiene de la Celic Dere (jud. Tulcea) Néprajzi Társaság : Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2012, 511 p.
(Anthropological data resulted from the study of the Hallstattian 1419. Kálmán, Attila. Parcuri şi grădini nobiliare în
necropolis at Celic Dere (Tulcea County). Peuce, 2012, 10, p. Transilvania secolelor 18-19 (Noble parks and gardens in 18th-
209-234. 19th century Transylvania). CDAI, 2012, nr. 1-2, p. 91-101.
1405. Deca, Roxana. Woman, feminism, feminity: criteria for 1420. Keszeg, Vilmos. Történetek és történetmondás
an ethnology of equilibrium in the Romanian traditional society. Detrehemtelepen (Stories and story-telling in Triteni-Colonie).
Traducere Cristina Mihaela Baidan. Craiova, Universitaria, 2012, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012, 295 p.
278 p. 1421. Keszeg, Vilmos. A történetmondás antropológiája
1406. Dimény, Attila. A publikus tér használata (Anthropology of story-telling). Kolozsvár, Kriza János Néprajzi
Kézdivásárhelyen a 19-20.században (The use of public area in Társaság, 2011, 303 p.
Târgu-Secuiesc in the 19th-20th c.). In: Beavatás: tanulmányok a 1422. Macavei, Anamaria. Imaginea femeii în presa
zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából transilvăneană. Studiu de caz "Familia" (1865-1900) (Portraits of
(2008-2011), Kolozsvár : Zabola, 2011, p. 69-109. women in Transylvanian press. Case study of the "Familia"
1407. Dimény Haszmann, Orsolya. Írott emlékek az elsı magazine (1965-1900). BCŞS, 2011-2012, nr. 17-18, p. 109-131.
világháborúból (Memories written in the first world war). In: 1423. Maravela, Vlad Andrei. Aspecte orientale din viaŃa
Beavatás: tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók cotidiană a boierilor în a doua jumătate a secolului al XVII-lea
Szemináriumainak anyagából (2008-2011), Kolozsvár : Zabola, (Oriental glimpses from the daily life of boyars in the second half
2011, p. 207-235. of the 17th century). ABr., 2012, 12, nr. 12, p. 509-521.
1408. Dragomir, Corneliu. Cărăruia varului nestins: însemnări, 1424. Negustor, Gheorghe. Memoria de ieri şi de azi: cultul
eseuri şi studii de psihologie socială clinică, etnografie soldaŃilor morŃi în Marele Război (The memory of yesterday and
românească şi sociologia vieŃii rurale (The path of limestone: today: the cult of the dead soldiers in the Great War). AŞD, 2012,
notes, essay and studies of social and clinical psychology, 6, p. 208-216.
Romanian ethnography and rural life sociology). Iaşi, Lumen, 1425. Postolache, Irina. Temps et identite dans la Transylvanie
2012, 250 p. d'hier et d'aujourd'hui. Le cas de etudians hongrois et roumains
1409. Dulgheru, Elena. ConcepŃii asupra riturilor de construcŃie dans l'Universite "Babeş-Bolyai". Studia eu., 2011, 56, nr. 2, p.
din Caucaz şi CarpaŃi. Sensul arhetipal al sacrificiului întemeietor 103-124.
şi devierile sale, în două legende reprezentative pentru folclorul 1426. Radosav, Doru. Istorie şi peisaj în Transilvania secolului
est-european (Concepts regarding the building rites in the al XVIII-lea: sensibilităŃi, percepŃii, reprezentări (History and
Caucasus and the Carpathians. Archetypal meaning of founder's landscape in Transylvania of the 18th century: sensitivities,
sacrifice and its deviations in two representative legends in perceptions and representations). CDAI, 2012, nr. 1-2, p. 9-56.
Eastern European folklore). In: Eshatologie populară, Alba Iulia, 1427. Rausch, Christian. Partikulare Ethnizität. Transnationale
2010, p. 385-396. und globale Veränderungen der ethnischen Identität bei den
1410. Felea, Alina. Reflections on divorce in Bessarabia in the Siebenbürger Sachsen in Rumänien. Forschungen, 2012, 55, p.
first half of the nineteenth century: the adultery. CCS, 2012, 18, nr. 131-144.
1, p. 127-138. 1428. Răchişan DenciuŃ, Delia. La forza magica della parola

52
nella comunità di romeni del nord-ovest della Romania. Studia eu., 2010, 55, nr. 2, p. 125-145.
Antropologia delle età dell'uomo. MEET, 2012, 12, nr. 42-43, p. 1437. Ştefănescu, Barbu. Grădina Ńărănească - funcŃii
80-91. economice, spirituale, estetice şi de loisir (The rustic garden:
1429. Rostás, Zoltán. O istorie nefardată a reabilitării economic, spiritual, aesthetic and leisure functions). CDAI, 2012,
sociologiei româneşti (A history of Romanian sociology nr. 1-2, p. 135-145.
rehabilitation without any makeup). Transilvania, 2012, nr. 11-12, 1438. Ştefănucă, Sebastian; Şufan, Constantin. Nativul şi
p. 88-102. cercetătorul; problema co-participării ştiinŃifice. O perspectivă
1430. Rotaru, Mihaela. O realitate ceremonială - Jelirea locală asupra schimbării etno-sociale la Poiana Sibiului (Native
mortului. Verşurile (A ceremonial reality - grieving the dead. The and researcher - the problem of scientific co-participation. A local
lyrics). DL, 2012, 23, nr. 11-12, p. 14-20. perspective on the ethno-social change in Poiana Sibiu). SCES,
1431. Sălăgean, Marcela. Americanii despre Transilvania (The 2012, 26, p. 112-131.
Americans about Transylvania). RRA, 2011, nr. 21, p. 59-66. 1439. Toma, Marin. Atitudini sociale şi reprezentări culturale
1432. StrăuŃiu, Eugen. Etnie şi convieŃuire interetnică în sudul ale evenimentului excepŃional (Social attitudes and cultural
Transilvaniei. ExperienŃa łării Secaşelor (Ethnicity and representations of the exceptional event). Restituiri, 2012, 10, nr.
interethnic coexistence in Southern Transylvania. Experience of 7, p. 12-15.
łara Secaşelor). Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 1440. Vultur, Smaranda. Francezi în Banat, bănăŃeni în FranŃa:
314 p. memorie şi identitate (French people in Banat, Banat people in
1433. Szabó, Ingrid-Esthera. TradiŃii şi obiceiuri săseşti France: memory and identity). Timişoara, Marineasa, 2012, 296 p.
(Transylvanian Saxon traditions and customs). In: Reghinul 1441. Zub, Alexandru. "Geniul poporului" şi identitatea
cultural. Studii şi articole. Vol. 10, Reghin, 2011, p. 294-301. naŃională (The "genius of nation" and the national identity). In: In
1434. Szıcs, Levente. 20. századi gyergyói népi önéletrajzok: a honorem Alexandru Moşanu, Cluj-Napoca, 2012, p. 153-157;
népi önéletleírás funkciói (Autobiographies from the Seat of CPutna, 2012, 5, p. 256-260.
Gheorgheni in the 20th c.). Kolozsvár, Kriza János Néprajzi
Társaság, 2011, 247 p. Lucrări apărute în străinătate
1435. Szıcsné Gazda, Enikı. Háromszéki életmód egy család
leltárai tükrében (Life style in the area of Threi Scaune reflected in 1442. Bréda, François; Trifescu, Valentin; Ignat-Coman,
some family records). In: Beavatás: tanulmányok a zabolai Fiatal LuminiŃa Sanda; Altarozzi, Giordano. Austrian influences and
Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008-2011), regional identities in Transylvania. Bratislava : Frauenkirchen,
Kolozsvár : Zabola, 2011, p. 57-69. Ab-Art : Grenzenlose Literatur, 2012, 286 p.
1436. Şeulean, Paul. Die rolle der Evangelischen Kirche A.B. 1443. Szabó, Péter. Élet- és idıszemlélet a kora újkori
bei der Erhaltung der Nationalen Identität der Siebenbürger Magyarországon (Perception of life and the passage of time in
Sachesen (The role of the Evanghelical Church A. B. in premodern Hungary). Budapest, Középkori és Kora Újkori
perserving the national identity of the Transylvanian Saxons). Középkori Tanszéke Elte BTK, 2011, 176 p.

14. GEOGRAFIE ISTORICĂ, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE


1444. Bóka, Gergely. Changes in the settlement history of the mountains of Buzău between mistery and reality). Coord. Ştefan
late Bronze and Iron Age Körös region hydrology, reliefs and Davidescu; Consultant Dumitru Nica. Buzău, Alpha MDN, 2012,
settlements. SCA, 2012, 28, nr. 1, p. 23-33. 260 p.
1445. Covaci, Raluca. A historical geographical study on the 1451. Iorga, Călin; Tătaru, Alexandru. łara Vrancei în
towns from the Birda Plain. RHGT, 2009, 4, nr. 7-8, p. 145-154. documente cartografice din secolele XVIII-XIX (łara Vrancei in
1446. Cruceru, Alexandru IonuŃ; Buterez, Cezar. Drumul cartographic documents of the 18th-19th centuries). Milcovia,
Teleajenului şi drumul Buzăului. Noi repere geografice şi istorice 2012, 7-8, nr. 13-14, p. 107-112.
(Teleajen and Buzău ancient roads. Geography and history). 1452. Iosep, Ioan. O "radiografie" cartografică a peisajului
Mousaios, 2012, 17, p. 249-275. Bucovinei de la începutul epocii moderne (1778) (A cartography
1447. Cucu, Adam. Cetatea şi harta cetăŃii Timişoara. Studiu radiography of Bukovina landscape in early modern age (1778).
tehnic şi istoric. Harta comparativă a Daciei după coordonatele Suceava, 2012, 39, p. 115-134.
geografice ale lui Ptolemeu şi studiul ei (Timisoara citadel and 1453. Măndescu, Dragoş. Ad finibus imperii: spaŃiul vechii
fortress map. Technical study and history. Comparative map of Dacii în reprezentări cartografice medievale şi moderne din
Dacia after Ptolemy's geographic coordinates and its study). patrimoniul Muzeului JudeŃean Argeş: un catalog al colecŃiei Lelia
Timişoara, Orizonturi Universitare, 2011, 97, 14 p. şi Aureliu Popescu (Ad finibus imperii: the areal of ancient Dacia
1448. Durand, Guillaume. Carpates et Danube. Une in Medieval and Modern chartographic representations in the
géographie historique de la Roumanie. Brăila, Istros, 2012, 543 p. collections of Argeş county Museum: a catalogue of Lelia and
1449. Fehér, Andrea. Crossinge Gender Boundaries. The trial Aureliu Popescu collection). Piteşti, Ordessos, 2012, 119 p.
of Andrew Ungvári (1712). Studia hi., 2012, 57, nr. Special Issue, 1454. Mureşan, Şofronie; Ianăş, Daniel Lucian. Manuscript
p. 1-20. maps of Banat counties in the late eighteen century. RHGT, 2009,
1450. Gavrilă, Diana-Liana. Enigme ale trecutului îndepărtat 4, nr. 7-8, p. 97-102.
în munŃii Buzăului: munŃii Buzăului între mister şi realitate 1455. Mureşan, Şofronie; Ianăş, Daniel Lucian.
(Misteries of the distant past in the mountains of Buzău: the Representation of the Banat Mountains in the cartographic

53
documents of the 18th century. RHGT, 2012, 7, nr. 13-14, p. 145-154. during and after the decline of the fortress). SCIVA, 2012, 63, nr.
1456. Pană, Constantin Andrei. Petroşani Depression. A 3-4, p. 201-223.
geographical, historical and toponymic study. RHGT, 2009, 4, nr. 1460. Radu, Mariana; Gherasim, Cezar. Modificări în modul
7-8, p. 135-144. de utilizare a terenurilor în Câmpia Vlăsiei între 1900 şi 1972 cu
1457. Păcurar, Alexandru. Incursiune în memoria locurilor. privire specială asupra pădurilor (Transformations in the use of
Ed. a 2-a completată şi adăugită (Foray into the memory of the land between 1900 and 1972 in the Câmpia Vlăsiei area with
places. 2nd full and added edition). Cluj-Napoca, Argonaut, 2012, special focus on forests). RG, 2010, 17, p. 84-92.
491 p. 1461. Tofan, Constantin. Vaduri şi "poduri umblătoare" pe
1458. Petrescu, Ioana-Maria; Stanciu, Bogdan. Documentele teritoriul Moldovei medievale (Fords and "moving bridges" in
cartografice, instrument de lucru pentru studiul ansamblurilor medieval Moldavia). AANB, 2012, 7, p. 25-46.
nobiliare rurale construite în łara Românească pe parcursul evului 1462. Urdea, Petru; Urdea, Claudia. Elements of Carpathians
mediu (Cartographic documents as instrument for the study of geography in the old historic and cartographic documents. RHGT,
rural nobility housing assemblies built in Muntenia during the 2009, 4, nr. 7-8, p. 77-96.
Middle Ages). AUSH ist., 2012, 15, p. 93-114.
1459. Preoteasa, LuminiŃa; Bîrzescu, Iulian; Hanganu, Lucrări apărute în străinătate
Diana; Vespremeanu-Stroe, Alfred. Schimbări morfologice în
regiunea Histria produse înainte, în timpul şi după declinul cetăŃii 1463. Bereznai, András. Erdély történetének atlasza (History of
(Morphological changes in the region of Histria products before, Transylvania - atlas). Debrecen, Méry Ratio, 2011, 223 p.

15. TOPONIMIE ŞI ANTROPONIMIE


1464. András, Zselyke. Szabó T. Attila helynévkutatásainak 2010, 17, p. 93-98.
jelentısége (The importance of Szabó Attila's toponymical 1475. Buza, Mircea. Toponimia Văii Târnavei între Cetatea de
research). EM, 2012, 74, nr. 3, p. 154-159. Baltă şi Blaj (The toponymy of the Târnava Valey between
1465. Arbănaşi, Marius. OcupaŃii din Podişul MehedinŃi Cetatea and Blaj). RG, 2011, 18, p. 100-107.
reflectate în toponimie. agricultura (Occupations from MehedinŃi 1476. Chelba, Carmen-Rodica. Toponimia comunei Vicovu
plateau reflected in toponymy. Agriculture). Drobeta E, 2012, 22, de Jos (Toponymy of Vicovu de Jos commune). ANB, 2012, 19,
p. 57-74. nr. 1, p. 145-159.
1466. Barbul, Minodora; Dumitrescu, Andreea. Romanian, 1477. Ciolacu-Gugu, Mihaela Nicoleta. Studiu asupra
Hungarian and English connections in the anthroponymy of Baia terminologiei geografice populare şi a toponimiei din comuna
Sprie. In: Onomasticon. Studii despre nume şi numire, Cluj- Mihăeşti, judeŃul Vâlcea (Study on the geographical popular
Napoca, 2010, p. 35-48. terminology and toponymy in the commune of Mihăeşti, Vâlcea
1467. Botiş, Mircea; Botiş, Radu. ChelinŃa, un sat din Ńara county). Râmnicu Vâlcea, Bibliostar, 2012, 108 p.
Chioarului. Aspecte politice şi toponimice (ChelinŃa, a village 1478. Cizer, Laura Diana. Toponimia judeŃului Tulcea.
from Chioaru land. Political and toponymic issues). ACSI, 2011- ConsideraŃii sincronice şi diacronice (Toponymy of the county of
2012, nr. 7, p. 36-40. Tulcea. Synchronic and diachronic considerations). Iaşi, Lumen,
1468. Burci, Iustina. Prenume masculine în toponimia din 2012, 303 p.
Oltenia şi Muntenia (Male first names in the toponymy of Oltenia 1479. Cîmpian, Nicoleta. Prénoms occidentaux dans la région
and Muntenia areas). Romanoslavica, 2012, 48, nr. 3, p. 35-43. de Maramureş. In: Onomasticon. Studii despre nume şi numire,
1469. Burci, Iustina. Termeni religioşi transferaŃi prin metaforă Cluj-Napoca, 2010, p. 65-79.
în antroponimie (Religious terms transfered by metaphors in 1480. CondurăŃeanu, Simona. Răspândirea etnotoponimului
anthroponymy). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. "armean" în România (The wide spreading of the ethno toponym
Vol. 5, Drobeta-Turnu Severin, 2012, p. 932-938. "Armenian" in Romania). RG, 2010, 17, p. 103-108.
1470. Burci, Iustina. Toponime cu denumiri antonime 1481. Dănilă, Ioan. Toponimie băcăuană: de la Luizii-Călugăra
(Toponymy with antonymic names). AO, 2012, 26, p. 321-333. la Luizi-Călugăra (Toponymy from Bacau: from Liuzii-Călugăra
1471. Burci, Iustina. TradiŃie şi modernitate în sistemul actual to Luizi-Călugăra). In: Dumitru Zaharia profesor, arhivist, istoric
al numelor de botez (Tradition and modernity in the present la 85 de ani, Sfântu Gheorghe, 2011, p. 227-232.
system of first names). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi 1482. Dincă, Adinel. Antroponimie şi etnie în Transilvania
Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 671-678. medievală (Epoca angevină) (Anthroponymy and ethnicity in the
1472. Burci, Iustina. Varietatea semantică a termenilor Middle Age Transylvania (The angevin period). AIICN, 2012, 51,
geografici populari româneşti (Semantic variaty of Romanian p. 31-43.
popular geographical terms). In: Studii de dialectologie, istoria 1483. Dobre, Maria. The story of toponyms. Where and how
limbii şi onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha, Bucureşti, did our ancestors live? SCOL, 2012, 5, nr. 1-2, p. 35-40.
2011, p. 89-96. 1484. Felecan, Nicolae. Categoriile antroponimice: nume,
1473. Butnaru, Daniela. Toponimia bazinului hidrografic al supranume, poreclă (The anthroponymic categories: names,
NeamŃului (Toponymy of the river basins of NeamŃ). Iaşi, Alfa, surnames, nicknames). In: Onomasticon. Studii despre nume şi
2011, 209 p. numire, Cluj-Napoca, 2010, p. 81-120.
1474. Buza, Mircea. ConsideraŃii asupra toponimiei de origine 1485. Felecan, Oliviu. Antroponimia maramureşeană - între
română (Considerations on topography of Romanian origin). RG, tradiŃie şi modernitate (The anthroponymy of Maramureş:

54
between tradition and modernity). In: ConfluenŃe lingvistice şi 1501. Oancă, Teodor. De la termeni dialectali munteneşti la
filologice. Omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 nume de familie (From dialectal terms in Muntenia to family
de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 395-410. names). In: ConfluenŃe lingvistice şi filologice. Omagiu
1486. FrăŃilă, Vasile. Oiconime bănăŃene de origine maghiară profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 de ani, Cluj-
(Hungarian oikonyms in Banat). In: ConfluenŃe lingvistice şi Napoca, 2011, p. 441-446.
filologice. Omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 1502. *** Onomasticon. Studii despre nume şi numire (Studies
de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 411-430. about names and naming). Coordonator Oliviu Felecan. Cluj-
1487. Ghimpu, Vlad D. MenŃiuni ale habitatului românesc în Napoca, Mega, 2010, 333 p.
cnezatul novgorodean (Mentions of the Romanian habitat in the 1503. Orzac, Dana. InfluenŃa italiană şi spaniolă în
Novgorodian Principality). Romanoslavica, 2012, 48, nr. 2, p. antroponimia maramureşeană (Italian and Spanish influence in
237-264. Maramures anthroponyms). In: Onomasticon. Studii despre nume
1488. Goicu-Cealmof, Simona. Origine numelui Nicolae (The şi numire, Cluj-Napoca, 2010, p. 175-197.
origin of the forename Nicolae). In: ConfluenŃe lingvistice şi 1504. Persu, Mihaela; Nancu, Daniela. Toponimele, argu-
filologice. Omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 mente ale proceselor de populare şi dezvoltare socio-economică în
de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 431-440. spaŃiul depresionar subcarpatic al Olteniei (Toponyms as
1489. Halichias, Ana-Cristina. Romanian toponymy acknowledged arguments for the processes of population augmentation and
in the Mediaeval Latin documents issued by the Romanian socio-economical development in the lowland territory of sub-
chancelleries (13th-15th century). SC, 2012, 47, p. 147-153. Carpathian area of Oltenia). RG, 2010, 17, p. 99-102.
1490. IoniŃă, Vasile. Antroponime desprinse din cărŃile vechi 1505. Petolescu, Constantin. Un nou toponim din Dacia
româneşti existente în bisericile Eparhiei Caransebeşului Superior: Bassiana (A new toponym belonging to the area of
(Anthroponyms depicted from the old Romanian books held by Dacia Superior: Bassiana). SCIVA, 2012, 63, nr. 1-2, p. 137-140.
1506. Petre, Mihai. Toponimie urbană hunedoreană (Urban
the churches of Caransebeş diocese). In: Studii de dialectologie,
toponymy from Hunedoara). Timişoara, Editura UniversităŃii de
istoria limbii şi onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha,
Vest, 2012, 294 p.
Bucureşti, 2011, p. 323-328.
1507. Petre, Mihai. Urbanonimie veche hunedoreană (Old
1491. IoniŃă-Iancu, Ileana. Onomastica românească şi unele
urbanonymy from Hunedoara). In: ConfluenŃe lingvistice şi
aspecte didactice ale valorificării antroponimiei (Romanian filologice. Omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70
onomastics and some teaching aspects of capitalization de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 447-457.
antroponymy). Piteşti, Paralela 45, 2012, 184 p. 1508. Popescu-Sireteanu, Ion. Sur le toponyme Comarnic.
1492. Iuga, Bogdana Bianca. Sălişte - studiu toponimic (Sălişte SCOL, 2012, 5, nr. 1-2, p. 61-77.
- toponymic study). In: Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 1509. Portocală, Niculae. Numele de Portocală (The family
7, Cluj-Napoca, 2011, p. 427-440. name Portocală). ABr., 2012, 12, nr. 12, p. 231-232.
1493. Iuga, Vasile. Cum s-au maghiarizat numele de familie 1510. Rezeanu, Adrian. Toponimie urbană în reprezentări
româneşti, Telkes Simon, Budapesta, 1898 (How Romanian cartografice (Urban toponymy in cartographic representations). In:
family names were magyarized, Telkes Simon, Budapesta, 1898). ConfluenŃe lingvistice şi filologice. Omagiu profesorului Nicolae
In: Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, Felecan la împlinirea a 70 de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 459-470.
2011, p. 129-134. 1511. Rus, Georgeta. Le contact linguistique roumain-français
1494. Lăcătuşu, Ioan. Români şi secui cu nume româneşti, de reflété dans l'anthroponymie du nord-ouest de la Roumanie. In:
condiŃie liberă, din fostele scaune secuieşti (sec. XVI-XIX) Onomasticon. Studii despre nume şi numire, Cluj-Napoca, 2010,
(Romanians and Szeklers with Romanian names of free condition, p. 199-218.
from the former Szekler districts (the 16th-19th c.). In: Ioan 1512. Talmaciu, Mircea; Carpen, Daniela. Destinul etnoni-
Ranca. Arhivist şi istoric la 80 de ani, Sfântu Gheorghe, 2012, p. mului "valah" (The destiny of the ethnonym "valah" (Wallach/
159-182. Vlach). Iassidava, 2011, 2, nr. 2-3, p. 104-111.
1495. Madgearu, Alexandru. Istoria unei confuzii: Ordessos- 1513. Tomescu, DomniŃa. Izvoarele cartografice ale istoriei
Argessis-Argedava-Argeş (History of a confusion: Ordessos- toponimiei româneşti (The cartographic sources of the history of
Argessis-Argedava-Argeş). In: Arheologie şi istorie în spaŃiul Romanian toponymy). In: Studii de dialectologie, istoria limbii şi
carpato-balcanic, Târgovişte, 2011, p. 139-146. onomastică. Omagiu domnului Teofil Teaha, Bucureşti, 2011, p.
1496. Maravela, Vlad Andrei. Antroponime şi toponime 479-484.
româneşti de origine turanică (Romanian anthroponyms and 1514. Tomescu, DomniŃa. Surse savante ale modernizării
toponyms of Turanic origin). Studium., 2012, 2, nr. 2, p. 15-21. sistemului de prenume româneşti (Scholarly sources for the
1497. MeŃac Andreica, Anita. InterferenŃe iudaice în modernization of the Romanian system of first names). In:
antroponimia maramureşeană. O perspectivă istorică (Jewish ConfluenŃe lingvistice şi filologice. Omagiu profesorului Nicolae
interferences in Maramureş anthroponyms. A historical Felecan la împlinirea a 70 de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 471-481.
perspective). In: Onomasticon. Studii despre nume şi numire, 1515. Tomi, Marian Nicolae. Din nou despre numele
Cluj-Napoca, 2010, p. 145-162. Maramureş (Again about the name of Maramureş). In: Maramureş
1498. Mihali Tătar, Adelina. Court historique des recherches vatră de istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011, p. 507-522.
de toponymie roumanine. SCOL, 2012, 5, nr. 1-2, p. 50-60. 1516. Tomole, Ioan. Românii de la sosirea slavilor până la
1499. Munteanu, Ioan. Nume de sate din judeŃul Brăila. venirea ungurilor, în hidronimie şi toponimie (The Romanians
Toponimie brăileană (Village names from the county of Brăila. from the arrival of the Slavs until the arrival of the Hungarians, in
Brăila toponymy). Brăila, Proilavia, 2012, 268 p. hydronyms and toponymy). Cluj-Napoca, Casa CărŃii de ŞtiinŃă,
1500. Nicolae, Constantin. Carsium - Hârşova. Note de 2012, 77 p.
toponimie (Carsium - Hârşova. Toponymy notes). Pontica, 2011, 1517. Tomole, Ioan. Românii din Covasna şi Harghita în
44, p. 184-196. hidronime şi toponime (The Romanians from Covasna and

55
Harghita in hydronyms and toponyms). Cluj-Napoca, Casa CărŃii Europei, Bucureşti, 2011, p. 145-156.
de ŞtiinŃă, 2011, 91 p. 1523. VinŃeler, Onufrie. Cu privire la originea toponimului Oaş
1518. Tsankov, Kiril. Contacts bulgare-roumains dans la (Regarding the origin of the toponym Oaş). In: Maramureş vatră
toponymie. SCOL, 2012, 5, nr. 1-2, p. 86-92. de istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011, p. 523-527.
1519. Turcuş, Şerban. Antroponimele din Transilvania în 1524. Vişovan, Sorin S. ModalităŃi de identificare a persoanelor
secolul al XII-lea. Lista dependenŃilor prepoziturii de Arad în comunităŃile rurale de pe Valea Izei (judeŃul Maramureş) (Ways
(Transylvanian anthroponyms in the XIIth century. The list of of identifying people in rural communities in the Iza Valley
dependents from prepositure of Arad). AIICN, 2012, 51, p. 17-29. (Maramures County). In: Onomasticon. Studii despre nume şi
1520. Turcuş, Şerban. Antroponimia în Transilvania medievală numire, Cluj-Napoca, 2010, p. 219-234.
(secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluŃii, semnificaŃii. Vol. 1525. Vizauer, Victor V. Homo locum ornet... O introducere în
1-2 (Anthroponymy in medieval Transylvania (11th-14th c.). antroponimia din Transilvania secolelor XII-XIV (Homo locum
Statistical evaluation, development, meanings. Vol. 1-2). Cluj- ornet... An introduction to Transylvanian anthroponyms in the
Napoca, Mega, 2011, 371, 1345 p. 12th-14th centuries). Cluj-Napoca, Mega, 2012, 174 p.
1521. Turcuş, Şerban. Tra antroponimia e rito: l'Elenco degli 1526. Vizauer, Victor V. The Transylvanian anthropo-
altari dedicati ai sancti della catedrale di Oradea secondo gli toponymy in the 13th century. Introductory views. Trans R, 2012,
Statuta Capituli Varadiensis (1374-1375) - significato e messagio. 21, nr. Supliment 4, p. 61-71.
MEMS, 2012, 4, p. 21-35. 1527. Vizauer, Victor V. Transylvanian authropotoponymy in
1522. Vătăşescu, Cătălina. Etnonime sud-est europene în the Pontifical Tithes Register for six years (1332-1337). Trans R,
toponimia românească (South-East European ethnonyms in 2012, 21, nr. Supliment 3, p. 303-319.
Romanian toponymy). In: Identitate, etnicitate, limbă în sud-estul

16. OSTEOLOGIE, PALEOBOTANICĂ, ARHEOZOOLOGIE


1528. Andreica, LuminiŃa. Dental indicators of stress and diet vizsgálata (The archaeozoological analysis of the animal bones
habits of individuals discovered in the ossuary of the Medieval coming from the medieval site at Miercurea Ciuc-Körösi Csoma
church in TauŃ (Arad county). Ziridava, 2012, 26, nr. 1, p. 143-150. Sándor Street). CSSZMÉ, 2012, 8, p. 105-114.
1529. Bălăşescu, Adrian. Exploatarea resurselor animale în 1539. Lupu, Ionel A.; Mihăilescu-Bîrliba, Virgil. Examinarea
cultura Dudeşti pe teritoriul României. Studiu de caz: Măgura - unor probe de cărbuni recoltate din cimitirele tumulare de la
Buduiasca (Animal exploitation in the Dudeşti culture in Romania. Târzia şi Branişte-NemŃişor (The investigation of some charcoal
Case Study: Măgura - Buduiasca). SPre, 2012, 9, p. 49-59. evidence taken from the cemeteries of Târzia and Branişte-
1530. Ciută, Beatrice. Plant species within the diet of NemŃişor). In: Studii de arheologie şi istorie. Omagiu profesorului
Prehistoric communities from Transylvania. Cluj-Napoca, Mega, Nicolae Gudea la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 397-404.
2012, 144 p. 1540. Miu, Georgeta; Botezatu, Dan; Comşa, Alexandra.
1531. El Susi, Georgeta. Analysis of faunal from sublevel IIa Ostrovul Corbului între km. fluviali 911-912: analiză antropo-
(Vinča A2-3) at Miercurea Sibiului - Petriş (Sibiu County). ATS, logică şi arheozoologică. Ostrovul Corbului between river Km
2011, 10, p. 17-46. 911-912: anthropological and arheozoological analysis. Bucureşti,
1532. El Susi, Georgeta. Animal remains from the levels II/III Artemis, 2012, 285 p.
(Lumea Nouă) and III (Petreşti) from Miercurea Sibiului-Petriş 1541. Muja, Cristina. A case of metastatic carcinoma from
(Sibiu County). ATS, 2012, 11, p. 85-102. XIIth–XIIIth century Transylvania, Romania. AUV-T, 2012, 14,
1533. El Susi, Georgeta. Data on husbandry and hunting in the nr. 2, p. 47-54.
early Starčevo-Criş settlement from Miercurea Sibiului - "Pietriş" 1542. Neaga, Iulia. Descoperirile antropologice din paleoliticul
(Sibiu County). SPre, 2011, 8, p. 39-58. mijlociu din România (Anthropological discoveries from Middle
1534. El Susi, Georgeta. Faunal remains from "Piatra Craivii" Paleolithic in Romania). In: Arheologie şi istorie în spaŃiul
fortress (Cricău Commune, Alba County). Campaign 2008. TD, carpato-balcanic, Târgovişte, 2011, p. 63-68.
2010-2011, 2-3, p. 123-130. 1543. Simalcsik, Angela; Bejenaru, LuminiŃa. Analiza
1535. El Susi, Georgeta. New data on livestock and hunting in osteologică a cimitirului tumular din secolul IV p. C. de la Gura
the settlement Vinča A3-B1 (level IIb) at Miercurea Sibiului-
Secului - NemŃişor (judeŃul NeamŃ, România) (Osteological
Petriş, Sibiu County. ATS, 2012, 11, p. 33-56.
analysis of the tumular cemetery of the 4th century A. D. from
1536. Furnică, Radu-Gabriel. Reconstituirea paleomediului
Gura Secului - NemŃişor (NeamŃ county, Romania). AM, 2012,
comunităŃilor cucuteniene din Câmpia Moldovei, pe baza dovezilor
35, p. 325-337.
arheozoologice (Reconstruction of the paleoenvironment of the
1544. Simalcsik, Robert; Simalcsik, Angela. Aspecte paleodemo-
communities belonging to the Cucuteni culture from the Plain of
Moldova, based on archaezoological evidence). Carpica, 2012, grafice specifice unor populaŃii din secolul al IV-lea de pe actualul
41, p. 372-394. teritoriu al judeŃului Vaslui (Paleodemographic aspects specific to
1537. IoniŃă, Adrian. L'horizon des tombes à dépôt de cheval some 4th century population on the present territory of Vaslui
ou parties de cheval dans la région comprise entre le Bas-Danube, county). In: Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor
les Carpates Méridionales et Orientales et le Dniester (Xe-XIIIe aşezări rurale din spaŃiul carpato-dunărean, Iaşi, 2009, p. 74-86.
siècles). Trans R, 2012, 21, nr. Supliment 4, p. 9-41. 1545. Soficaru, Andrei; Arghir, Răzvan; Trinkaus, Erik.
1538. Kelemen, Imola. A Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor Scheletul uman descoperit în peştera Baltagul (jud. Bihor) (The
utca középkori lelıhelyen elıkerült állatcsontleletek archaeozoológiai human skeleton discovered in Baltagul Cave (Bihor county). In:

56
Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea exploited at the beginning of the second millennium in the area
Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, p. 373-380. between the Danube and the Black Sea: archaeozoological data.
1546. Stanc, Simina; Bejenaru, LuminiŃa. Animal resources Istros, 2012, 18, p. 535-545.

B. ISTORIA ROMÂNIEI
I. Sinteze
1. GENERALE
1547. Aelenei, Victor. Istoria frontierelor României (Historia of History, History of Deorative art, Conservation and Restoration
Romanian frontiers). Piatra-NeamŃ, Cetatea Doamnei, 2012, 306 p. and Public Relations. 12th and 13th editions. 2007-2008. Vol. 1-
1548. Andreescu, Gabriel. Multiculturalismul (Multiculturalism). 2). Coordonatori volum Mariana Lazăr Mădălina NiŃelea,
In: Ideologii politice actuale. SemnificaŃii, evoluŃii şi impact, Iaşi, Valentina Rotaru. Bucureşti, [s.n.], 2009, 258, 256 p.
2012, p. 267-300. 1564. *** Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative
1549. Apostol, Vasile. File de istorie. Ed. a 2-a (Pages of şi Conservare-Restaurare. EdiŃiile a XIV-a şi a XV-a 2009-2010.
history. 2nd edition). Oneşti, Magic Print, 2012, 338 p. Vol. I: SecŃiunea Istorie. Vol. II: SecŃiunea Istorie. SecŃiunea Istoria
1550. *** Arheologie şi istorie în spaŃiul carpato-balcanic Artei Decorative (The National Colloquy of History, History of
(Archaeology and history in the Carpathian-Balkan space). Editor Decorative Art and Conservation-Renovation. 14th and 15th
coordonator Denis Căprăroiu; Editori Mircea Anghelinu, Iulian editions 2009-2010. Vol. I: History section. Vol. II: History section.
Oncescu, Radu Cârciumaru. Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2011, History of Decorative Art section). Coordonatori volum Mariana
477 p. Lazăr Mădălina NiŃelea. Bucureşti, [s.n.], 2011, 321, 316 p.
1551. Arhire, Dan. Dobrogea. Cheia de boltă (Dobruja. 1565. Crăciunoiu, Cristian. Pagini de istorie maritimă
Keystone). Tulcea, [s.n.], 2010, 123 p. românească (Pages of the maritime history of Romania). RIM,
1552. Armbruster, Adolf. Romanitatea românilor. Istoria unei 2012, nr. 3-4, p. 99-110.
idei. Ed. a 2-a, revăzută şi adăugită (Romanians' Roman origin. 1566. Cueşdean, Lucian. Istoria antică a neamului românesc
History of an idea. 2nd revised and added edition). Bucureşti, (The ancient history of the Romanian people). Bucureşti, Solif,
Editura Enciclopedică, 2012, 289 p. 2011, 184 p.
1553. Bărbulescu, Mihai; Deletant, Dennis; Hitchins, Keith; 1567. Dabija, Nicolae. Prutul are două maluri (The Prut has two
Papacostea, Şerban; Teodor, Pompiliu. Istoria României. Ed. sides). Bacău, Vicovia : Babel, 2012, 288 p.
revăzută şi adăugită (Romanian history. Revised and added 1568. Edroiu, Nicolae. Cercetările româneşti privind aşezarea
edition). Bucureşti, Corint, 2012, 528 p. valahilor în CarpaŃii nordici (despre "ius valahicum") (Romanian
1554. Berindei, Dan. Francmasoneria azi (Freemasonry today). researches on Wallachian settlement in Northern Carpathians
Trivium, 2011, nr. 2, p. 211-213. (about "ius valahicum"). MSŞIA, 2012, 36, p. 64-75.
1555. Berindei, Dan. În mijlocul cetăŃii (In the middle of the 1569. Edroiu, Nicolae. Comunicări academice. 1970-2010
fortress). Bucureşti, Comunicare.ro, 2009, 238 p. (Academic lectures. 1970-2010). Cluj-Napoca, Mega, 2011, 300 p.
1556. Boia, Lucian. De ce este România altfel? (Why is 1570. Faur, Flaminia. Pagini din istoria culturală şi politică a
Romania different?). Bucureşti, Humanitas, 2012, 126 p. Bihorului (Pages from the cultural and political history of Bihor).
1557. Bota, Ioan M. Adevăruri importante din istoria poporului Oradea, Primus, 2011, 157 p.
român (Relevant truths in the history of the Romanian people). 1571. *** From kaftan to redingote: the Romanian world from
Cluj-Napoca, Grinta, 2012, 64 p. exotism to modernism (17th-20th centuries). Coordinators Iolanda
1558. Buşe, Constantin. VocaŃia umanistă şi modelul cultural łighiliu, Marian Cojoc, Daniel Flaut. Târgovişte, Cetatea de
(Humanist vocation and the cultural model). Document, 2012, nr. Scaun, 2011, 190 p.
4, p. 18-20. 1572. *** La frontierele civilizaŃiilor. Basarabia în context
1559. Chiorean, Mircea Andelin. PoziŃia geostrategică a geopolitic, economic, cultural şi religios (At civilization frontiers.
României pe harta lumii (Geostrategic position of Romania on the Bessarabia in geopolitical, economic, cultural and religious
world map). Oradea, Primus, 2012, 227 p. context). Colectivul de editare George Enache, Artur Tuluş,
1560. *** Cine sunt românii? Pespective asupra identităŃii Cristian-Dragoş Căldăraru, Eugen Drăgoi. GalaŃi, Partener : GalaŃi
naŃionale (Who are the Romanians? Perspectives on national University Press, 2011, 267 p.
identity). Coordonatori Vasile Boari, Natalia Vlas. Cluj-Napoca, 1573. GanŃu, Vasile. Poporul român - reprezentant unic al
Risoprint, 2009, 349 p. vechii romanităŃi orientale în peisajul etnic şi lingvistic al sud-
1561. Cionchin, Ionel. Banatul, cuvânt şi pământ românesc estului european (Romanian people - unique representative of
(Banat, Romanian word and land). Timişoara, Eurobit, 2012, 225 p. ancient oriental Romanianity in the ethnic and linguistic landscape
1562. Cipăianu, Gheorghe. I romeni e la formazione dell'idea of South-Eastern Europe). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi
di "Grande Romania". AIIR, 2011, 8, p. 91-97. Spiritualitate. Vol. 5, Drobeta-Turnu Severin, 2012, p. 386-403.
1563. *** Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei 1574. Gheorghiu, Simion. Arhaism şi modernitate în societatea
Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. EdiŃiile a românească interbelică (Archaism and modernity in interwar
XII-a şi a XIII-a 2007-2008. Vol. 1-2 (National Colloquy of Romanian society). In: Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a

57
Comisiei bilaterale a istoricilor din România şi Rusia, Cluj- bilaterale a istoricilor din România şi Rusia (Cluj-Napoca, 6-11
Napoca, 2011, p. 267-273. septembrie 2010) (Proceedings of the 15th session of bilateral
1575. Giurescu, Marin Mihail. Din trecutul îndepărtat şi commission of historians from Romania and Russia (Cluj-
apropiat al neamului nostru geto-dac - articole şi comunicări (Near Napoca, Septembre 6-11, 2010). Coord. Ioan-Aurel Pop. Cluj-
and distant past of our Geto-Dacian nation - articles and Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane : Presa
communications). Bucureşti, Editura Dacoromână, 2011, 354 p. Universitară Clujeană, 2011, 290 p.
1576. Iacob, Gheorghe. Modernizarea României (1859-1939). 1588. Maftei, LaurenŃiu. Împreună au făurit istoria (We've
Împliniri şi limite (Modenization of Romania (1859-1939). made history together). Botoşani, Axa, 2011, 392 p.
Achievements and limits). P.Acad., 2011, 10, p. 63-74. 1589. MaliŃa, Mircea. CuminŃenia pământului. Strategii de
1577. Iacobescu, Mihai. Bucovina între mitul habsburgic şi supravieŃuire în istoria poporului român. Ed. a 2-a, revizuită şi
realitatea istorică (Bukovina between Habsburg myth and adăugită (Wisdom of the Earth. Survival strategies in the history
historical reality). ANB, 2012, 19, nr. 2, p. 389-405. of the Romanian people. 2nd revised and added edition). Cuvânt
1578. *** Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi înainte de Dan Berindei. Bucureşti, Compania, 2012, 351 p.
culturală. Vol. 5 (Identity and otherness. Studies of political and 1590. *** Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7. Volum
cultural history. Vol. 5). Editori Constantin Bărbulescu, Ioana omagial: 15 ani de activitate a SocietăŃii Culturale Pro Maramureş
Bonda, Cecilia Cârja, Ion Cârja, Ana Victoria Sima. Cluj-Napoca, (Maramureş a hearth of millenary history. Vol. 7. Homage
Presa Universitară Clujeană, 2011, 358 p. volume: 15 years of activity of the Cultural Society Pro
1579. *** Identitatea românească în context european. Maramureş). EdiŃie coordonată de Vasile Iuga. Cluj-Napoca,
Coordonate istorice şi culturale (Romanian identity in European Editura Dragoş Vodă, 2011, 618 p.
context. Historical and cultural coordinates). Coordonatori Vasile 1591. Mărgeanu, Constantin. Domnitorii români căzuŃi pe
Boari, Ştefan Borbély, Radu Murea. Cluj-Napoca, Risoprint, câmpul de luptă sau sub securea călăului (Romanian princes fell
on battlefield or under headsman's axe). Dac., 2012, nr. 59, p. 11-19.
2009, 436 p.
1592. *** MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4-5
1580. Iosipescu, Sergiu. Basarabia - originile unei Ńări
(MehedinŃi, hisotry, culture and spirituality. Vol. 4-5). Drobeta-
româneşti (Bessarabia - the origins of a Romanian country). RIM,
Turnu Severin, Didahia Severin : Universitaria, 2011-2012, 1019,
2012, nr. 3-4, p. 8-17.
1008 p.
1581. *** Istoria românilor. Vol. 1: Moştenirea timpurilor 1593. Mihail, Bogdan. The Russian modernist influences in the
îndepărtate. Vol. 2: Daco-romani, romanici, alogeni. Vol. 3: Danubian Principalities. In: From kaftan to redingote: the
Genezele româneşti. Vol. 4: De la universalitatea creştină cătrea Romanian world from exotism to modernism (17th-20th
Europa "patriilor". Vol. 5: o epocă de înnoiri în spirit european centuries), Târgovişte, 2011, p. 83-86.
(1601-1911/1716). Ed. a 2-a, revizuită şi adăugită (History of the 1594. Mihaiu, Virgil. A consciencia da latinidade - uma via
Romanians. Vol 1: Inheritance of ancient times. Vol 2: Daco- romena para a integraçao europeia. Trans R, 2012, 21, nr. 2, p. 82-88.
Romans, Romances, aliens. Vol 3: Romanian geneses. Vol 4: 1595. Miloş, Aurora. Mame şi soŃii de voievozi şi domnitori
From Christian universality to Europe of "homelands". Vol 5: An români - modele de dăruire şi curaj întru apărarea credinŃei
era of renewal in the European spirit (1601-1911/1716). 2nd ortodoxe (Mothers and wives of Romanian voievodes and princes
revised and added edition). Coordonatori (vol. 1) Mircea Petrescu- - models of dedication and courage in defense of the Orthodox
DîmboviŃa, Alexandru Vulpe; Coordonatori (vol. 2) Dumitru faith). Didahia, 2012, nr. 2, p. 4-6; nr. 3, p. 4-6.
Protase, Alexandru Suceveanu; Coordonatori (vol. 3) Răzvan 1596. *** Mitologie şi creştinism la Muntele Ceahlău. Itinerarii
Theodorescu, Victor Spinei; Coordonatori (vol. 4) Ştefan spirituale şi turistice (Mythology and Christianity at Mount
Ştefănescu, Camil Mureşan, Ioan-Aurel Pop; Coordonatori (vol. Ceahlău. Spiritual and touristic itineraries). Coordonator Daniel
5) Virgil Cândea, Constantin Rezachevici, Nicolae Edroiu. Dieaconu. Piatra-NeamŃ, Cetatea Doamnei, 2010, 243 p.
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2010-2012, 915, 996, 770, 1597. Munteanu-Beşliu, Petre; Albu, Ioan. Tombstones and
1031, 1172 p. funeral inventory objects from the Lutheran cemetery in Sibiu
1582. *** Istorie şi studii culturale. Culegere de cercetări şi (18th-19th century). BAM, 2012, 7, nr. 1, p. 171-182.
referate (History and cultural studies. Collection of research and 1598. Nedelcovici, Bujor. Cenzura şi autocenzura (Censorhip
reports). Coordonatori Radu Ştefan Vergatti, Agnes Erich. and self-censorship). RL, 2012, 44, nr. 23, p. 12-13.
Târgovişte, Valahia University Press, 2011, 115 p. 1599. Neumann, Victor. Francmasonerie şi fraternalism în
1583. Jora, Lucian. Representation of history used as a România. Câteva date şi reflecŃii despre începuturi (Freemasonry
reconciliation tool. Step towards a research agenda. RRSEC, 2012, and brotherhood in Romania. Some data and reflections about the
8, nr. 1-2, p. 145-156. beginnings). Trivium, 2011, nr. 1, p. 11-21.
1584. Lambrino, Paul. Un omagiu regal pentru România adus 1600. Neumann, Victor. Orient şi Occident: ambivalenŃele
de stră-nepotul M.S. Relgele Ferdinand A.S.R. PrinŃul Paul al culturii române (East and West: the ambivalence of Romanian
României. Vol. 1: 1866-1940 (A royal tribute to Romania by culture). Trivium, 2011, nr. 3, p. 411-433.
H.M. Ferdinand's great grandson H.R.H. Prince Paul of Romania). 1601. Nicoară, Simona. Ca un colŃ de rai...Grădinile şi parcurile
Bucureşti, [s.n.], 2012, 328 p. (Like a piece of heaven: gardens and parks). CDAI, 2012, nr. 1-2,
1585. Lavric, Aurelian. The emergence of the problem of p. 65-70.
Bukovina within the European geopolitical space. CCS, 2012, 18, 1602. *** Oameni, evenimente, tradiŃii din Banatul de Câmpie.
nr. 1, p. 51-66. Vol. 5 (People, events, traditions in Banatul de Câmpie. Vol. 5).
1586. Lazu, Constantin Ioan. Maramureşul istoric. Despre Volum coordonat şi îngrijit de Florin Zamfir. Timişoara, Artpress,
lupta pentru păstrarea demnităŃii şi legii strămoşeşti (Historical 2011, 107 p.
Maramureş. About the struggle of keeping ancient dignity and 1603. Osăceanu, Victor Gabriel. Români şi francezi de-a
law). Bacău, Vicovia, 2012, 224 p. lungul istoriei (Romanians and French throughout history).
1587. *** Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei Craiova, Aius, 2011, 264 p.

58
1604. Păcurariu, Mircea. Basarabia. Aspecte din istoria 1622. *** Studii de istorie. Vol. 1 (History studies. Vol. 1).
Bisericii şi a neamului românesc. Ed. a 2-a (Bassarabia. Some Editori Constantin Buşe, Ionel Cândea. Brăila, Muzeul Brăilei :
aspects from the history of the church and the Romanian people. Istros, 2012, 707 p.
2nd edition). Bucureşti, Basilica, 2012, 349 p. 1623. *** Sufletul neamului românesc. Vol. 1. Legenda
1605. Pecican, Ovidiu. Istoria românilor. Vol. 2. Din 1690 până nemuritorilor din Valea Dunării. Zalmoxis primus getarum et
în prezent (History of the Romanians. Vol. 2. Since 1690 until Europae legislator. Vol. 2. Dacia Felix, Augusta, Terra Nater sau
now). Cluj-Napoca, Casa CărŃii de ŞtiinŃă, 2011, 342 p. Pământul făgăduinŃei (The soul of the Romanian people. Vol 1.
1606. Petric, Călin Dorin. Zarand - de la daci şi romani la Legend of the immortals from the Danube Valley. Zalmoxis
români (Zarand: from Dacians and Romans to Romanians). PI, getarum primus et Europae legislator. Vol 2. Dacia Felix,
2012, nr. 6, p. 27-34. Augusta, Terra Nater or the Promised Land). Bucureşti, Anima
1607. Pop, Ioan-Aurel. Românii şi România în Europa: între Mundi, 2011-2012, 352, 240 p.
Occidentul latin şi Orientul bizantin (Romanians and Romania in 1624. Ştefănescu, Ştefan. Bucovina "cheia Moldovei", sub
Europe: between the Latin West and Byzantine East). In: stăpânirea Austriei habsburgice (1775-1918) (Bukovina as the
Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei bilaterale a istoricilor "key of Moldavia", under the rule of the Austrian Empire (1775-
din România şi Rusia, Cluj-Napoca, 2011, p. 43-60. 1918). ANB, 2012, 19, nr. 2, p. 407-414.
1608. Popa, Monica. Proprietate fără proprietari? (Property 1625. Ştirban, Marcel. Din istoria României. Vol. 6. Istorie şi
without owners). Bucureşti, Paideia, 2011, 182 p. credinŃă. Oameni şi locuri, locuri şi oameni. Vol. 7. CredinŃă,
1609. Popoiu, Ioan. Românii în mileniul migraŃiilor (275-1247) fermitate, demnitate, reflectate în notele de informare ale
(The Romanians in the migrations millenium (275-1247). siguranŃei şi securităŃii statului. Vol. 8. Veacurile XVIII-XX:
Suceava, Editura George Tofan, 2012, 464 p. studii şi articole, note de curs, documente, doctrine, probleme
1610. Popovici-Ursu, Dorel Valeriu. Adevărata obârşie a agrar-Ńărăneşti economice şi sociale, reforma agrară din 1918-
poporului român (The true origin of the Romanian people). Cluj-
1921 şi arendările forŃate din 1919-1921. Vol. 9. Secolul XX.
Napoca, Gedo, 2012, 197 p.
Constantin Garoflid - gândire economică şi acŃiune politică. Studii
1611. *** Prin labirintul istoriei. Stat, scietate şi individ în
şi documentar. Vol. 10. 1918. cojocnenii de la Alba Iulia.
perioada construcŃiei naŃionale (Through the labyrinth of history.
Documente, oameni şi locuri la 95 de ani de la Marea Unire (Of
State, society and individual in the period of national
establisment). Coordonator Dumitru Vitcu. Iaşi, Junimea, 2009, the Romanian history. Vol 6. History and faith. People and places,
448 p. places and people. Vol 7. Faith, determination, dignity, reflected
1612. Prodan, Viorica. Frumoasele femei. Fotografii şi in information notices of state police and intelligence. Vol 8.
documente de familie din Bucovina şi Basarabia (The beautiful Eighteenth - twentieth centuries: studies and articles, lecture notes,
women. Family photos and documents from Bukovina and documents, doctrine, peasants and agrarian, economic and social
Bessarabia). Bucureşti, [s.n.], 2011, 145 p. issues, agrarian reform of 1918-1921 and the forced lease of 1919-
1613. Radu, Gheorghe. Basarabia pământ românesc. 200 de 1921. Vol 9. Twentieth century. Constantin Garoflid - economic
ani de durere, umilinŃă şi speranŃă. JudeŃul NeamŃ alături de fraŃii concept and political action. Studies and documentary. Vol 10.
basarabeni (Bessarabia, Romanian land. 200 years of pain, 1918. Cojocna people of Alba Iulia. Documents, people and
humiliation and hope. The county of NeamŃ by the Bessarabian places 95 years since the Great Union). Cluj-Napoca : Târgu
brothers). Piatra-NeamŃ, Cetatea Doamnei, 2012, 554 p. Mureş, Napoca Star : Edu, 2011-2012, 511, 520, 450, 203, 381 p.
1614. *** România. Album monografic (România. Monographic 1626. Theodorescu, Răzvan. Un noyau étatique européen: la
album). Concept Radu Pescaru; Coordonator Anna-Maria Stinghe. Bucovine. ANB, 2012, 19, nr. 2, p. 493-496.
Braşov, Foton, 2009, 287 p. 1627. Timariu, Cristian-Victor. Politica sferelor de influenŃă şi
1615. *** România: oameni, locuri şi istorii. People, places and Principatele Române (Politics of the spheres of influence and the
stories. Text Mariana Pascaru; Foto Florin Andreescu; Trad. lb. Romanian Principalities). AUCDC ist., 2012, 3, nr. 3-4, p. 137-150.
engleză Alistair Ian Blyth. Bucureşti, Ad Libri, 2012, 354 p. 1628. Tomi, Marian Nicolae. Studii şi cercetări istorice (Historical
1616. Roth, Harald. Kis Erdély-történet (Brief history of studies and researches). Cluj-Napoca, Grinta, 2012, 295 p.
Transylvania). Fordította Hajdú Farkas-Zoltán,. Csíkszereda, 1629. Ulieriu, Nicolae. Francmasoneria, societatea civilă, statul
Bookart, 2009, 235 p. - dublă abordare (Freemasonry, civil society and state: a dual
1617. Schipor, Vasile I. Destinul Bucovinei istorice (The approach). Trivium, 2011, nr. 1, p. 61-72.
destiny of historical Bukovina). ANB, 2012, 19, nr. 2, p. 481-485. 1630. Varta, Ion. Basarabia. Un veac de înstrăinare
1618. Scorobete, Miron. Dacia edenică. Ed. a 2-a revăzută şi (Bessarabia. A century of alienation). MI, 2012, nr. 9, p. 71-75.
adăugită (Eden Dacia. 2nd revised and added edition). Cluj- 1631. Vlăducă, Ioan. Pagini din istoria neamului românesc
Napoca, Renaşterea, 2010, 529 p. (Pages from the history of the Romanian people). Suceava, [s.n.],
1619. *** Scrieri pe alese... Lucrările ConferinŃei NaŃionale "O 2011, 214 p.
filă de istorie: om, societate, cultură în secolele XVII-XXI", Cluj- 1632. Zub, Alexandru. Despre criză şi crizism (note de lectură)
Napoca, 23-24 martie 2012 (Chosen writings... The papers of the (About crisis and crisism (reading notes). Zargidava., 2012, 11, p.
National Conference "A page of history: man, society and culture 274-280.
in the 17th-21st centuries" organized in Cluj-Napoca, March 23-
24, 2012). Coordonatori Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop. Lucrări apărute în străinătate
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 601 p.
1620. Sombory, Claudia. Oameni şi aşezări transilvane. 1633. Balivet, Michel. Romanie byzantine et Pays de rum turc:
Poveştile lor (Transylvanian people and places. Their stories). histoire d'un espace d'imbrication gréco-turque. Piscataway, NJ,
Cluj-Napoca, Ecou Transilvan, 2012, 181 p. Gorgias Press, 2011, 250 p.
1621. Strungaru-Voloc, Mihaela. Ghid de istoria românilor 1634. Csüllög, Gábor; Gyulyás, László. A román állam
(Romanians' history guide). Iaşi, Pim, 2012, 90 p. területi kialakulásának története. I. A középkortól a Román

59
Királyság kikiálltásáig (1881) (The history of development of the 1636. Jakovljević, Ranko. Kapija naroda na ðerdapu (Gate of
Romanian state from the Middle-Ages until the proclamation for Nations on Djerdap). Beograd, Pešić i sinovi, 2011, 314 p.
the creation of the Romanian Kingdom). KEK, 2012, 5, nr. 3-4, p. 1637. Pop, Ioan-Aurel. Românii şi România în Europa: între
113-126. Occidentul latin şi Orientul bizantin (Romanians and Romania in
1635. Djuvara, Neagu. A concise history of Romanians. Trad. Europe: between the Latin Occident and the Bizantine one).
Constantin Bănică; Ed. Iulia Bănică. Whitby, On. : North ProMemoria, 2012, 2, nr. 3, p. 253-256.
Charleston, Cross Meridian : CreateSpace, 2012, 279 p.

2. SOCIETATE. ECONOMIE
1638. *** 130 de ani de la înfiinŃarea primei Camere de ComerŃ 1650. Ciobanu, Doina. Exploatarea sării în spaŃiul buzoian (Salt
a Dobrogei, la ConstanŃa şi 20 de ani de la reînfiinŃarea Camerei exploatation in Buzău area). ABuz., 2012, 4.
constanŃene (130 years since the foundation of the first Chamber 1651. Ciobotea, Dinică; Florescu, Aurelia. Poenarii între
of Commerce of Dobruja in ConstanŃa, and 20 years since the re- stăpânii de moşii din zona de întâlnire a hotarelor judeŃelor Dolj,
establishment of ConstanŃa Chamber). Coordonator DănuŃ Gorj şi MehedinŃi (The Poenarus among the landowners in the
Jugănaru; Autori DănuŃ Jugănaru, Adriana Barothi, Rodica Belteu, border area of the counties of Dolj, Gorj and MehedinŃi). In:
Adriana Doga, Ruxandra Serescu. ConstanŃa, Editura Dobrogea, MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 5, Drobeta-Turnu
2010, 119 p. Severin, 2012, p. 550-562.
1639. Atanasiu-Croitoru, Andreea. Pagini de istoria Marinei 1652. Ciobotea, Dinică; Osiac, Vladimir. Devălmăşie şi
Române (Pages of the history of the Romanian Navy). Craiova, indiviziune la moşnenii proprietari din Apele Vii. Ed. a 2-a
Sitech, 2012, 344 p. (Condominium and tenancy with the freeholders owners in Apele
1640. Baciu, CruciŃa-Loredana. Statutul cafelei, ceaiului şi Vii. 2nd edition). Craiova, Universitaria, 2012, 165 p.
ciocolatei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în prima 1653. Cioica, Sabin. Miedul (The mead). In: Eshatologie
jumătate a secolului XX (The status of coffee, tea and chocolate in populară, Alba Iulia, 2010, p. 369-372.
the second half of the 19th century and the first half of the 20th 1654. Ciubotaru, Ştefania. ViaŃa cotidiană la Curtea Regală a
century). In: Scrieri pe alese..., Cluj-Napoca, 2012, p. 192-206. României (1914-1947) (Everyday life at the Royal Court of
1641. Badea, Marin; Rotaru, Constantin. O istorie a Romania (1914-1947). Bucureşti, Cartex, 2011, 554 p.
fiscalităŃii româneşti de la obştile săteşti până în prezent (A history 1655. Constantin, Gabriel. Industrial development of
of Romanian fiscality since village communities until present). Bucharest during 1859-1933. In: Discovering Bucharest.
Ploieşti, Editura UniversităŃii "Petrol-Gaze", 2012, 360 p. Bucharest history sequences, Bucureşti, 2012, p. 103-110.
1642. Banu, Angela. Datoria publică a României (1864-1949) 1656. Corneanu, Traian. Aurul Maramureşului (The gold of
(Public debt of Romania (1864-1949). Bucureşti, Oscar Print, Maramureş). In: Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7,
2012, 432 p. Cluj-Napoca, 2011, p. 445-458.
1643. Berendea, AncuŃa. Transilvania şi breslele meşteşugăreşti 1657. CreŃan, Remus. Cultural heritage highlighted by the
în perioada secolelor XIII-XVII (Transylvania and craft guilds Habsburg colonisations - a particular view on the Roumanian
during the thirteenth and seventeenth centuries). AUA philol., Banat area. RHGT, 2009, 4, nr. 7-8, p. 103-118.
2012, 13, nr. 1, p. 217-234. 1658. Croitoru, Gabriel-Felician. ComerŃul cu animale şi
1644. Bodó, Edith. Lumea rurală din Bihor după reglementarea produse derivate prin schela Giurgiu în secolele XVI-XIX
urbarială tereziană (1771-1820) (Rural world in Bihor after (Animal and by product trade through Giurgiu habor in the 16th-
Theresian urbarial regulation (1771-1820). Oradea, Editura 19th centuries). Cult. Med., 2012, 1, p. 28-33.
UniversităŃii din Oradea, 2011, 306 p. 1659. Dae, Gelu. Calea ferată "Saligny-ConstanŃa oraş" (The
1645. Boldişor, Viorica. Crucea Roşie Română şi contribuŃia sa railway "Saligny-ConstanŃa city"). OXXI, 2012, 7, nr. 1, p. 3-10.
la salvarea vieŃilor pe timp de război (Romanian Red Cross and its 1660. Demşea, Dan. TradiŃii industriale în judeŃul Arad:
contribution to saving lives during wartime). Historica., 2012, 10, secolele XIX-XX. MenŃiuni documentare şi evoluŃii (Industrial
nr. 1, p. 50-51. traditions in the county of Arad: 19th-20th c. Documentary notes
1646. Bozu, Flavius. OpaiŃe şi lămpi de mină din colecŃia and evolution). In: AdministraŃie românească arădeană. Studii şi
Muzeului Banatului Montan ReşiŃa (Lamps and mine lamps from comunicări. Vol. 3, Arad, 2011, p. 61-81.
the collection of the Museum of Mountainous Banat in ReşiŃa). 1661. Dieaconu, Daniel. Haiduci sau tâlhari?! - breviar de
Tibiscum, 2012, 2, p. 137-147. istorie romanŃată a munŃilor NeamŃului (Outlaws or robbers? A
1647. Bulei, Ion. Elita politică modernă a românilor breviary of romance history of the NeamŃ mountains). IC, 2012, 4,
(Romanians' modern political elite). In: Destin de istoric. In nr. 31, p. 72-77.
honorem Dinu C. Giurescu, Târgovişte, 2012, p. 265-277. 1662. *** Dilemele convieŃuirii în procesul modernizării
1648. Calistru, Doina. Gustul modernizării: primele trei cărŃi de societăŃii româneşti în spaŃiul est-carpatic (secolele XIX-XX)
bucate din łara Românească şi Moldova (The taste of (Cohabitation dilemmas during the modernization process of the
modernization: the first three cookbooks from Wallachia and Romanian society in the Eastern Carpathian area (the 19th - 20th
Moldavia). IN, 2007-2009, 13-15, p. 21-36. c.). Coordonat de Cătălin Turliuc, Mihai-Ştefan Ceauşu. Iaşi,
1649. Chefani-Pătraşcu, SteluŃa. Moşieri teleormăneni (1864- Junimea, 2011, 518 p.
1949). Mărire şi decădere (Landowners of Telorman (1864-1949). 1663. Drăghici, Teodora Ligia. Confirmări ale nobilităŃii
The fall and rise). Bucureşti, Renaissance, 2011, 390 p. solicitate autorităŃilor comitatense în cursul secolului al XIX-lea

60
de către reprezentanŃi ai familiilor de origine română înnobilate în 1678. Gruia, Ana-Maria. Pipele de la Reghin (Pipes from
secolele XVI-XVIII (Nobility confirmations requested from the Reghin). Apulum-HP, 2012, 49, p. 259-280.
county authorities in the 19th century by the representatives of the 1679. Hochhauser, Ronald. ContribuŃie la o istorie a industriei
Romanian-origin noble families ennobled during the 16th-18th de fabrică la Oradea în perioada 1848-1948 (Contribution to a
centuries). AB, 2012, 20, p. 285-290. history of factory industry in Oradea during 1848-1948). Oradea,
1664. Dudnicenco, Nicolae. Creşterea cailor în łara Moldovei Editura Muzeului łării Crişurilor, 2010, 206 p.
(secolul al XVI-lea-începutul secolului al XIX-lea) (Growing 1680. Hogiu, Ramona. ContribuŃii la cunoaşterea activităŃii de
horses in Moldavia (16th century-the beginning of the 19th asigurare în judeŃul Dolj (1864-1920) (Contributions to the
century). AMEM, 2012, 12, p. 307-324. knowledge of the insurance activity in Dolj county (1864-1920).
1665. Dume, Adrian. Aspecte ale comercializării vinului în Oltenia-SDC, 2012, 16, nr. 1, p. 40-46.
comitatul Bihor în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea (Aspects of 1681. Horvath, Sabina. Date privind activitatea breslei
wine merchandizing in the county of Bihor in the 18th and 19th măcelarilor din Oradea în secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea (Data
c.). In: Istoriografie, cultură şi politică în vestul României. In on the butchers' guild from Oradea between the 18th and the 19th
Honorem Viorel Faur, Oradea, 2011, p. 115-128. century). Biharea, 2012, 39, p. 7-18.
1666. Dume, Adrian. InfluenŃa cadrului natural şi condiŃiilor 1682. Horvath, Sabina. Pâinea - de la tradiŃional la industrial,
climaterice asupra viticulturii din Crişana secolelor al XVIII-lea şi în Bihor în prima jumătate a secolului al XX-lea (Bread: from
al XIX-lea (The influence of the natural and climatic conditions traditional to industrial in Bihor in the first half of the 20th
on viticulture in Crişana in the 18th and 19th centuries). In: century). In: InterferenŃe culturale. Studia in honorem Aurel
InterferenŃe culturale. Studia in honorem Aurel Chiriac, Oradea, Chiriac, Oradea, 2012, p. 343-348.
2012, p. 289-297. 1683. Iliescu, IonuŃ. Râul Siret - arteră de transport spre
1667. Dume, Alexandru. Vinul şi via în Crişana secolelor porturile dunărene (secolele XIX-XX) (The Siret river as a
XVIII-XIX (Wine and vineyards in 18th-19th c. Crişana). Oradea, transport artery to the Danubian ports (19th-20th c.). Milcovia,
Editura UniversităŃii din Oradea, 2011, 236 p. 2012, 7-8, nr. 13-14, p. 65-83.
1668. *** Elite, naŃiune şi societate în România modernă (Elites, 1684. Iorga, Livia. Doamnele şi domnişoarele de onoare ale
nation and society in modern Romania). Editor Liviu Neagoe. reginei Maria (The ladies of honor of Queen Marie). In: Colocviul
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 255 p.
NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative, Conservare-
1669. Ene, Traian; Frumuşelu, Doina; Ioan, Traian;
Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 173-178.
Lichiadropol, Virgil; Dumitrescu, Doru; Bucică, Cătălin.
1685. Ivănesc, Valentin. Căile ferate din Banat - un simbol în
Transelectrica. Sucursala de Transport Bucureşti. Monografie
pericol (Railroads in Banat - an endangered symbol). Arad,
tehnică (Transelectrica. Bucharest Transmission Branch.
TiparniŃa, 2012, 220 p.
Technical monograph). Bucureşti, AGIR, 2011, 346 p.
1670. *** Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. 1686. Ivănesc, Valentin. Complexul feroviar Arad: călătorie în
Vol. 3 (From the Hungarian economic thought in Transylvania. timp (Railway complex in Arad: time traveling). Arad, TiparniŃa,
Vol. 3). Szerkesztette Somai József. Kolozsvár, Romániai Magyar 2012, 138 p.
Közgazdász Társaság, 2011, 270 p. 1687. *** LegislaŃie (Legislation). In: Modernizarea României -
1671. Fălculete, Ioan Şerban. Obştea Ńărănească din Văleni - (1859-1939) - LegislaŃie şi strategie economică, Iaşi, 2012, p.
DâmboviŃa (The peasant community of Văleni - DâmboviŃa). 35-130.
Târgovişte, Bibliotheca, 2011, 184 p. 1688. Lupu, Mihai. EvoluŃia portului ConstanŃa între anii 1896
1672. Fudulu, Cătălin. Cultul eroilor între tradiŃie şi realitatea şi 1948. Aspecte economice şi sociale. Ed. a 2-a (Evolution of
contemporană (The cult of heroes - from traditional to ConstanŃa harbor during 1896-1948. Economic and social aspects.
contemporary realities). AANB, 2012, 7, p. 245-272. 2nd edition). ConstanŃa, Editura Muntenia, 2011, 234 p.
1673. Ghionea, Georgeta. ConsideraŃii privind politica socială 1689. Majuru, Adrian. Lupta pentru drepturi între medieval şi
a băncilor din judeŃul MehedinŃi în prima jumătate a secolului al modern (The struggle for rights between medieval and modern).
XX-lea. FuncŃionarii (Considerations on the social policy of the IC, 2012, 4, nr. 30, p. 22-27.
banks MehedinŃi county in the first half of the twentieth century. 1690. Mateescu, Oana. Historical and juridical Succession:
The officials). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. Communal ownership in Vrancea, 1910, 2000. NECY, 2010-2011,
5, Drobeta-Turnu Severin, 2012, p. 928-931. p. 151-184.
1674. Ghionea, Georgeta. Din trecutul unei vechi familii din 1691. Măran, Mircea. Sate de ardeleni în Banatul sârbesc
Craiova: familia Eschenasy (From past an old family of Craiova: (Transylvanian villages in Serbian Banat). In: Ioan Lăcătuşu
Eschenasy family). In: Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. arhivist, istoric, sociolog la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe,
Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 441-449. 2012, p. 31-38.
1675. Ghionea, Georgeta. Organizarea şi funcŃionarea Băncii 1692. Mitu, Narcisa Maria. AdministraŃia exploataŃiei agricole
ComerŃului din Craiova (1897-1948) (Organization and the Domeniul Coroanei Sadova în perioada 1884-1948 (Agricultural
activity of the Banca ComerŃului (the Trade Bank) of Craiova administration of the Sadova Crown Lands between 1884-1948).
(1897-1948). In: Destin de istoric. In honorem Dinu C. Giurescu, In: Destin de istoric. In honorem Dinu C. Giurescu, Târgovişte,
Târgovişte, 2012, p. 387-398. 2012, p. 399-411.
1676. Ghionea, Georgeta. Sistemul de conducere şi funcŃionare 1693. Mitu, Narcisa Maria. Domeniile Coroanei Regale
a băncilor din judeŃul MehedinŃi (1900-1948) (The management (1884-1948). Craiova, Aius, 2011, 400 p.
and operation of banks from MehedinŃi county (1900-1948). AO, 1694. Mitu, Narcisa Maria. EvoluŃia economică a domeniului
2012, 26, p. 141-147. coroanei DobrovăŃ în perioada 1884-1948 (Economic evolution of
1677. Gidó, Csaba. Vasútállomások: a székelyföldi települések Crown Lands in DobrovăŃ during 1884-1948). In: Continuitate
kapui (Railway stations: the gates of Székely settlements). istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani,
Areopolisz, 2012, 12, p. 199-214. Craiova, 2011, p. 410-426.

61
1695. Mitu, Narcisa Maria. ForŃa de muncă utilizată pentru counties of Olt and RomanaŃi for the "Elena Doamna Asylum"
lucrările agricole de pe Domeniul Coroanei Sadova (1884-1948) and Eforia Spitalelor). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 7, p. 6-12.
(Manpower used for the agricultural work on Sadova Crown 1712. RăŃoi, Tudor. Împrumutul maghiar din anul 1895 "zis al
Lands (1884-1948). AO, 2012, 26, p. 201-214. PorŃilor de Fier" şi problema rambursării lui după 1920 (The so
1696. Mitu, Narcisa Maria. Popasuri regale pe domeniile called "Iron Gates" Hungarian loan from 1895 and the issue of its
Coroanei (Royal halting places on the Crown lands). In: Stat şi reimbursement after 1920). AAM, 2012, nr. 1, p. 219-228.
societate în Europa. Vol. 4, Târgovişte, 2012, p. 139-148. 1713. Rizescu, Oana. Tradition juridique, changement
1697. *** Modernizarea României - (1859-1939) - LegislaŃie şi institutionnel et inertie sociale. La Valachie sous la domination
strategie economică (Modernization of Romania - (1859-1939) - ottomane. RRH, 2012, 51, nr. 3-4, p. 107-118.
Legislation and economic strategy). Editor Gheorghe Iacob. Iaşi, 1714. Roman, Dan. Trei portrete de mari binefăcători de pe
Editura UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza", 2012, 469 p. meleagurile arădene: Margareta Bibics, Elena Ghiba Birta şi
1698. Molnar, Simion. Aspecte ale istoriei francmasoneriei Antónia Szögyény-Bohus (Three portraits of the great benefactors
române (Aspects of the history of Romanian freemasonry). PI, of the land of Arad: Margareta Bibics, Elena Ghiba Birta şi
2012, nr. 5, p. 61-65. Antónia Szögyény-Bohus). In: AdministraŃie românească
1699. Mureşan, Maria; Chindriş-Văsoiu, Oana. Folosirea arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 4, Arad, 2012, p. 71-85.
mâinii de lucru în agricultura românească şi urmări ale ei asupra 1715. Rotaru, Marian. NobleŃea unei fabrici: povestea Mândrei
productivităŃii muncii şi venitului naŃional (Using manpower in (Nobility of a factory: the story of Mândra). Tecuci, Grapho Press,
Romanian agriculture and its impact on productivity and the 2012, 770 p.
national income). In: RelaŃia rural-urban: ipostaze ale tradiŃiei şi 1716. Rugină, Cătălin. Dezvoltarea economică a bazinului
modernizării, Cluj-Napoca, 2010, p. 395-405. Trotuşului între 1878-1929 (Economic development of the Trotuş
1700. Neculăeasa, Dumitru. Poşta şi telecomunicaŃiile în zona basin between 1878-1929). Oneşti, Magic Print, 2011, 88 p.
Fălticenilor (1780-2000). Ed. a 2-a revăzută şi adăugită (Post and 1717. Rus, Valentin. Roşia Montană. Aur-argint şi galerii
telecommunications in Fălticeni area (1780-2000). 2nd revised miniere (Roşia Montană. Gold-silver and mining galleries). Alba
and enlarged edition). Iaşi, Pim, 2012, 278 p. Iulia, Altip, 2011, 121 p.
1701. NiŃu, Ionela; Pintilie, Dan-Ovidiu. Istoricul societăŃilor 1718. Seiceanu, Septimiu. Începuturile activităŃii petroliere în
petroliere "Alpha", "Colombia" şi "Aquila" între 1904-1930 Marea Neagră - acŃiunea unor specialişti români curajoşi,
(History of the "Alpha", "Colombia" and "Aquila" oil companies competenŃi şi cu demnitate patriotică (The beginnings of the
between 1904-1930). AAM, 2012, nr. 1, p. 229-248. petroleum activity in the Black Sea: the action of some
1702. OŃa, Silviu. Cercei decoraŃi cu sfere simple, descoperiŃi pe courageous, competent and of patriotic dignity Romanian
teritoriul României (Earrings decorated with simple spherical specialists). Dac., 2012, nr. 60, p. 59-64.
pendants found on the actual territory of Romania). Sargetia, 1719. Soroceac, Mihaela. Canalul Bega - Trecut, prezent şi
2012, 3, p. 215-242. viitor privind navigaŃia interioară (The Bega Canal - past, present
1703. Pavelescu, Amalia. Conflict, agresivitate şi dificultate în and future of the inland waterway). RG, 2010, 17, p. 73-78.
cadrul păstoritului transhumant din sudul Transilvaniei (Conflict, 1720. Stoian, Emil. Un cuvânt pentru dicŃionarul de drept civil
aggressiveness and impediments during the itinerant sheepherding şi administrativ (A word for the dictionary of civil law and
in Southern Transylvania). SCES, 2012, 26, p. 17-29. administrative law). In: Arheologie şi istorie în spaŃiul carpato-
1704. Pătraşcu, Şerban. Din moravurile societăŃii craiovene: balcanic, Târgovişte, 2011, p. 355-364.
servitoarele (1865-1947) (On the habits of the society of Craiova: 1721. Ştefănescu, Barbu. Între pâini (Between loaves of bread).
the maids (1865-1947). AO, 2012, 26, p. 133-139. Cluj-Napoca, Editura Academia Română. Centrul de Studii
1705. Păun, Ştefan. Eugenia de Reuss-Ianculescu şi mişcarea Transilvane, 2012, 645 p.
feministă din România în prima jumătate a secolului XX (Eugenia 1722. Ştefănescu, Barbu. Târgurile - locurile în care urbanul şi
de Reuss-Ianculescu and the Romanian feminist movement in the ruralul îşi dau mâna (Bihor, secolele XVIII-XIX) (Fairs - places
first half of the 20th century). In: Stat şi societate în Europa. Vol. where the urban and rural meet (Bihor, 18th to 19th centuries). In:
4, Târgovişte, 2012, p. 149-160. RelaŃia rural-urban: ipostaze ale tradiŃiei şi modernizării, Cluj-
1706. Păunescu, Alexandru. Garant şi pilon al economiei Napoca, 2010, p. 167-183.
capitaliste româneşti Banca NaŃională a României (National Bank 1723. Ştefănică, Elena. Elite culturale piteştene din epoca
of Romania: guarantor and pillar of the Romanian capitalist modernă (The cultural elite of Piteşti in modern times). Document,
economy). IC, 2012, 4, nr. 28, p. 26-27; nr. 29, p. 44-45. 2012, nr. 3, p. 35-37.
1707. Potra, George G. Shipyards at the Danube in the 17th- 1724. Şurubaru, Mihai. Bănci populare în judeŃul NeamŃ. Vol.
19th centuries. AHA, 2011, 3, nr. 4, p. 31-39. 1. ÎnfiinŃare şi organizare (Popular banks in the county of NeamŃ.
1708. Puişoru, Adrian. Textila S.A. Iaşi - fabrică sau muzeu? Vol. 1. Creation and organization). Piatra-NeamŃ, Cetatea Doamnei,
(Textila S.A. Jassy: a factory or a museum?). BMŞTI, 2010, 4, nr. 2012, 241 p.
4, p. 136-141. 1725. Teşculă, Nicolae. TradiŃie masonică la Sighişoara (Masonic
1709. RacoviŃan, Mihai; RacoviŃan, Radu. Secuii şi românii tradition in Sighişoara). Trivium, 2012, nr. 4, p. 658-670.
din Arcul Carpatic (The Szeklers and the Romanians of the 1726. Toda, Oana. Reconstructing historical landscape: the road
Carpathian Arc). In: Ioan Ranca. Arhivist şi istoric la 80 de ani, network of Râşnov castle. AUA hist., 2012, 16, nr. 1, p. 141-161.
Sfântu Gheorghe, 2012, p. 183-198. 1727. TruŃă, Horia. Meserii tradiŃionale din nordul masivului
1710. Rada, Vasile V. Căile ferate particulare din vestul Ńării Highiş (Traditional crafts North to the Highiş Mountain). In:
(Private railways in the West of the county). Tibiscum, 2012, 2, p. AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 5,
153-164. Arad, 2012, p. 261-279.
1711. Radian, Vasile. ContribuŃii ale boierilor şi negustorilor 1728. Tuşa, Enache. Aromânii - un proiect eşuat în Cadrilater
din judeŃele Olt şi RomanaŃi la "Azilul Elena Doamna" şi Eforia (The Aromanians - a failed political project in Southern Dobruja).
Spitalelor (Contributions of the boyars and merchants from the In: Stat şi societate în Europa. Vol. 3, Craiova, 2011, p. 213-234.

62
1729. Tuşa, Enache. Definirea specificului multicultural al the mint activity of Alba Iulia at the beginning of the 18th century
Dobrogei în contextul apariŃiei statului naŃional (Defining the until 1871). Apulum-HP, 2012, 49, p. 17-146.
multicultural specificity of Dobruja in the context of the 1734. Zamani, Lelia. Cum se sărbătorea Paştele la curŃile
emergence of the national state). In: Stat şi societate în Europa. domnitorilor români (Easter celebration at the Romanian princely
Vol. 2, Craiova, 2010, p. 77-98. courts). Historia., 2012, 12, nr. 124, p. 28-32.
1730. łepelea, Marius. Ospitalitatea şi comuniunea creştină în
antichitate. ConsideraŃii (Christian hospitality and communion in Lucrări apărute în străinătate
antiquity. Considerations). Studia t. gr. cat. v., 2012, 57, nr. 2, p.
175-183. 1735. AncuŃa, Cătălina. Aspects regarding the socio-economic
1731. *** Un secol de industrie gazieră. Oameni şi fapte (A indicators used in approaching the territorial disparities. GP, 2012,
century of gas industry. Men and deeds). Coordonator Gheorghe 16, nr. 1, p. 26-34.
Buliga. Bucureşti, Editura AsociaŃiei "Societatea Inginerilor de 1736. Berlász, Jenı; Buza, János; Meyer, Dietmar. Erdélyi
Petrol şi Gaze" : AGIR, 2009, 325 p. jobbágyság - magyar gazdaság: (válogatott tanulmányok)
1732. Vrânceanu, Costin. Camera de ComerŃ şi Industrie (Transylvanian serfs - Hungarians economy (selected studies).
Ploieşti. Scurt istoric (1864-1949) (The Chamber of Commerce [Budapest], Argumentum, 2010, 331 p.
and Industry Ploieşti. Brief history (1865-1949). In: Clipe de viaŃă. 1737. Cheşchebec, Roxana. The achievement of female
Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei la 75 de ani, Ploieşti, 2011, p. 73-78. suffrage in Romania. In: The struggle for female suffrage in
1733. Wollmann, Volker. Din activitatea monetăriei de la Alba Europe: voting to become citizens, Leiden, 2012.
Iulia, de la începutul veacului al XVIII-lea până în anul 1871 (On

3. POLITICĂ INTERNĂ ŞI EXTERNĂ


1738. *** 1862-2012. DiplomaŃia română (1862-2012. realizări (Romanian-German economic relations and the European
Romanian diplomacy). Bucureşti, Monitorul Oficial, 2012, 71 p. Union. Between controversies and achievements). Sibiu, Alma
1739. Amzăr, Dumitru Cristian. Istorie românească trăită în Mater, 2011, 298 p.
Germania (Romanian history lived in Germany). EdiŃie îngrijită 1750. HerŃa, Laura Maria. De la relaŃiile româno-sârbe la
de Dora Mezdrea, Dinu D.Amzăr. Bucureşti, Editura Muzeului relaŃiile româno-iugoslave. Interpretări constructive (From the
Literaturii Române, 2011, 391 p. Romanian-Serbin relations to the Romanian-Yugoslavian
1740. Berindei, Dan. Évolutions idéologiques et politiques dans relations. Constructive interpretations). Cluj-Napoca, Editura
l'espace roumain (du siège de Vienne de 1683 au processus de FundaŃiei pentru Studii Europene, 2012, 182 p.
contitution d'une Roumanie). RRH, 2012, 51, nr. 3-4, p. 179-194. 1751. *** Ideologii politice actuale. SemnificaŃii, evoluŃii şi
1741. Bujduveanu, Tănase. RelaŃii româno-daneze de-a lungul impact (Contemporary political ideologies. Meanings, evolution
timpului. Ed. a 3-a (Danish-Romanian relations along the time. and impact). Coordonat de Mihaela Miroiu. Iaşi, Polirom, 2012,
3rd edition). ConstanŃa, Ex Ponto, 2011, 123 p. 475 p.
1742. Chinezu, Claudia. RelaŃiile dintre România şi ElveŃia. 1752. Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana. Strategii ale impoliteŃii în
Abordări diplomatice, economice şi culturale (The relations discursul parlamentar românesc (1866-1938) (Strategies of
between Romania and Switzerland. Diplomatic, economic and rudeness in Romanian parliamentary discourse (1866-1938). In:
cultural approaches). Bucureşti, [s.n.], 2011, 283 p. Text şi discurs. Omagiu Mihaelei Mancaş, Bucureşti, 2011, p.
1743. Cocoară, Iacob. Drept execuŃional penal. Istoria 283-291.
închisorilor din Scaunul Mureş (Criminal executive law. Prison 1753. Lazarovici, Grigore. Partidismul la români (Party system
history in Mureş seat). Craiova, Sitech, 2012, 212 p. in Romania). GalaŃi, GalaŃi University Press, 2012, 250 p.
1744. Costache, Silviu; Oprescu, Alexandru-Eugen. 1754. Liga, Lavinia Nicoletta. Monarhia la începutul
Geopolitica spaŃiului românesc (Geopolitics of Romanian space). modernităŃii în spaŃiul românesc (sec. XVIII-XIX) (Monarchy at
Bucureşti, Transversal, 2010, 200 p. the beginning of modernity in Romanian space (the 18th-19th
1745. *** DiplomaŃie şi destine diplomatice în lumea century). PI, 2012, nr. 6, p. 101-109.
românească (Diplomacy and diplomatic destinies in Romanian
1755. Mareş, Nicolae. Despre continuitatea istorică a relaŃiilor
world). Coordonatori Paul Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu.
româno-polone (On the historical continuity of the Romanian-
Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2011, 428 p.
Polish relations). DL, 2012, 23, nr. 5-6, p. 120-127.
1746. Dragomir, Gheorghe. România între scutul american
1756. Maxim, Mihai. O istorie a relaŃiilor româno-otomane, cu
antirachetă şi Katiuşa rusească. Timp şi destin (Romania between
documente noi din arhivele turceşti. Vol. 1: Perioada clasică
the U.S. missile shield and the Russian Katiuşa. Time and
destiny). Bucureşti, România în lume, 2012, 434 p. (1400-1600) (A history of Romanian-Turkish relations with new
1747. Dubrow, Joshua Kjerulf. Dynamics of political documents in Turkish archives. Vol. 1: Classical period (1400-
inequality of voice: Romanian and Polish women's parliamentary 1600). Brăila, Istros, 2012, 608 p.
representation since 1945. Studia so., 2012, 57, nr. 1, p. 3-25. 1757. Mitu, Nicolae Răzvan. România în Sud-Estul Europei şi
1748. Durand, Guillaume. Les largesses des voïvodes de evoluŃii balcanice (sec. XIX-XX) (Romania in South-Eastern
Valachie aux autorités religieuses orthodoxes du Levant Europe and Balkan evolution (19th-20th c.). Craiova, Aius
(Jérusalem, Sinaï, Antioche, Alexandrie): le cas des monastères printEd, 2011, 184 p.
dédiés. RRH, 2011, 50, nr. 3-4, p. 123-145. 1759. Murgescu, Bogdan. łările Române între Imperiul Otoman
1749. Fleischer, Wiegand Helmut. RelaŃiile economice şi Europa creştină (Romanian Principalities between the Ottoman
româno-germane şi Uniunea Europeană. Între controverse şi Empire and Christian Europe). Iaşi, Polirom, 2012, 367 p.

63
1760. Neagoe, Stelian. Elita politică şi serviciile secrete 1767. RăŃoi, Tudor. Problema podului peste Dunăre între
(Political elite and secret service). Bucureşti, Editura Institutului România şi Serbia la sfârşitul secolului al XIX-lea - primele patru
de ŞtiinŃe Politice şi RelaŃii InternaŃionale, 2011, 204 p. decenii ale secolului următor (The question of the bridge over the
1761. Neagoe, Stelian; Cincă, Sanda; Iordache, Ruxandra; Danube between Romania and Serbia in the late 19th century and
Arvatu Vohn, Cristina; Burcea, Carmen; Simion, Oana; Vasile, the first decades of the following century). In: Stat şi societate în
Alexandru. RelaŃiile internaŃionale reflectate în dezbaterile Europa. Vol. 3, Craiova, 2011, p. 235-246.
Parlamentului României. Vol. 1. Adunarea deputaŃilor 1862-2010. 1768. *** Romanian and European diplomacy. From cabinet
Vol. 2. Senatul, 1864-2010 (International relations reflected in the diplomacy to the 21st century challenges. Edited by Gh. Cliveti,
debates of the Romanian Parliament. Vol. 1. Deputy assembly Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian ViŃalaru, IonuŃ Nistor. Iaşi :
1862-2010. Vol. 2. The Senate 1864-2010). Lucrare elaborată sub Trieste, Editura UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza" : Beit, 2012,
redacŃia lui Stelian Neagoe. Bucureşti, Editura Institutului de 434 p.
ŞtiinŃe Politice şi RelaŃii InternaŃionale, 2011, 598, 538 p. 1769. Timariu, Cristian-Victor. Regimul fanariot: definire şi
1762. NiŃulescu, Gabriela. Basarabii de Târgovişte (The domenii de control ale PorŃii (Phanariote regime: definition and
Basarab family from Târgovişte). Tabele genealogice alcătuite de control fields of the Ottoman Empire). AUCDC ist., 2012, 3, nr. 1-
Constantin Rezachevici. Târgovişte, Bibliotheca, 2011, 416 p. 2, p. 120-140.
1763. Păun, Ştefan. România în geopolitica marilor puteri în 1770. Tudorancea, Radu. The Romanian-Bulgarian border
timpul şi în primii ani după al doilea război mondial (Romania in (1878-1940): Southern Dobruja or the need for a strategic frontier.
the geopolitics of the great powers during and in the first years HY, 2012, nr. 9, p. 29-38.
after World War II). AUH-I, 2010-2011, p. 17-48. 1771. Vinogradov, V. N. Sud'by Rumynii v istoričeskom
1764. Păunescu, Cristian; Ştefan, Marian. Tezaurul Băncii dialoge s Rossiej (The destiny of Romania in historical dialogue
NaŃionale a României la Moscova. Documente (The treasure of with Russia). In: Lucrările celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei
The National Bank of Romania in Moscow. Documents). bilaterale a istoricilor din România şi Rusia, Cluj-Napoca, 2011, p.
Bucureşti, Oscar Print, 2011, 360 p. 253-265.
1765. Pop, Alexandra; Gîdea, Valentina. The analysis of the 1772. Zub, Alexandru. Basarabia - 200 (Bessarabia - 200
PNł economic policy during the interwar period. Studia eu., (years). DL, 2012, 23, nr. 5-6, p. 4-5.
2010, 55, nr. 2, p. 177-194. 1773. Zub, Alexandru. Ideea unirii la români. Privire istorică
1766. Radu, Alexandru. Reforma sistemului electoral din (The idea of unification with the Romanian people. A historical
România. O istorie analitică (The Romanian electoral system reform. perspective). DL, 2012, 23, nr. 1-2, p. 13-19.
An analytical history). SPol., 2012, 20, nr. 1, p. 3-11; nr. 6, p.

4. BISERICĂ ŞI RELIGIE
1774. Aitean-Taus, Constantin. Aspecte din viaŃa spirituală a (Cave hermits in the MunŃii Buzăului). Tezaur B, 2012, 7, nr. 10,
românilor din satele Arini şi Iarăş din łinutul Zek (Aspects p. 1-10.
regarding the spiritual life of the Romanians from Arini and Iarăş 1781. Benga, Daniel; Săsăujan, Mihai. Creştinismul în łara
villages, Zek area). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog la Sfântă şi relaŃiile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia
65 de ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 53-60. Ierusalimului (Christianity in the Holy Land and the relations of
1775. Andreiescu, Valeriu. Istoria penticostalismului românesc. the Romanian Orthodox Church with the Patriarchate of
Vol. 1: Evanghelia deplină şi puterea lui Dumnezeu. Vol. 2: Jerusalem). Bucureşti, Basilica, 2011, 47 p.
Lucrările puterii lui Dumnezeu (The history of Romanian 1782. Bengean, Florin. Rolul Bisericii Ortodoxe Române la
pentecostal. Vol. 1. The pure Gospel and the power of God. Vol. păstrarea limbii şi unităŃii naŃionale a românilor transilvăneni (The
2. The works of God's power). Oradea, Casa CărŃii, 2012, 701, role of the Romanian Orthodox Church to preserve the national
646 p. language and unity of the Romanians in Transylvania). In: Marea
1776. Antal, László. :"Uram, te voltál hajlékunk nemzedékrıl Unire de la 1 decembrie 1918 - împlinirea unui ideal, Târgu
nemzedékre": a bácsfalusi evangélikus egyházközség története Mureş, 2011, p. 23-42.
(History of the Lutheran parish in Săcele). Négyfalu, Evangélikus- 1783. Blasen, Philippe Henri. Le cas Nicula. Analyse des
Lutheránus Egyházközség, 2011, 340 p. interactions entre les Eglises orthodoxe et gréco-catholique
1777. Ardelean, Gheorghe. RelaŃia bisericilor româneşti cu roumaines par l'étude de leurs historiographies respectives sur le
statul în istorie (Relationship of the Romanian churches with the lieu de pelerinage de Nicula. Cluj-Napoca, Mega, 2011, 224 p.
state in history). Craiova, Sitech, 2011, 243 p. 1784. Bona, Marian. Obârşia Cloşani. Didahia, 2012, nr. 2, p.
1778. Bacumenco-Pîrnău, Ludmila; AmăriuŃei, Mihai- 8-9.
Cristian. Un inventar de documente privitoare la moşia 1785. Braica, Gheorghe Dragoş. Oameni şi altare ale credinŃei.
Voroveştii a mănăstirii Sfântul Ioan Zlataust din Iaşi (An Monografia protopopiatului Cluj 2 - municipiul Cluj-Napoca
inventory of documents on the Voroveştii property of the "St. Ioan (People and altars of faith. Monograph of the diocese of Cluj 2 -
Zlataust" monastery in Jassy). CI, 2008-2010, 27-29, p. 129-148. municipality of Cluj-Napoca). Cluj-Napoca, Renaşterea, 2012,
1779. Basarab, Mircea. Mitropolia Ortodoxă Română a 372 p.
Germaniei, Europei centrale şi de Nord (Romanian Orthodox 1786. Broanăr, Erich-Mihail. Elite româneşti laice şi
Metropolitan of Germany, Central and Northern Europe). Cluj- bisericeşti din Covasna şi Harghita. Ierarhi ortodocşi născuŃi în
Napoca, Limes, 2011, 174 p. Arcul Intracarpatic (Romanian clerical and ecclesiastical elites of
1780. Băjan, Magdalena. Sihăstrii rupestre în MunŃii Buzăului Covasna and Harghita. Orthodox bishops born in the Carpathian

64
arc). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog la 65 de ani. Vol. Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 1, Bucureşti, 2009,
2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 157-169. p. 63-72.
1787. Buda, Lavinia. Reuniunea "Sf. Maria" a femeilor române 1802. Edroiu, Nicolae. Rolul Episcopiei Vadului în viaŃa
greco-catolice din Cluj, o "reuniune mariană atipică" (The "Saint religioasă a românilor ortodocşi din nordul Transilvaniei (The role
Mary" reunion of the Romanian Greek-Catholic women of Cluj, of the Diocese of Vad in the religious life of the Orthodox
an "Atypical Marian Reunion"). Studia t. gr. cat. v., 2012, 57, nr. Romanians in Northern Transylvania). In: Eparhia Vadului,
2, p. 5-22. Feleacului şi Clujului la 90 de ani (1921-2011), Cluj-Napoca,
1788. Bunaciu, Ioan. Crâmpeie de istorie din propovăduirea 2012, p. 53-62.
Evangheliei în bisericile baptiste din România, 1874-1984 1803. Ene, Irina. InstituŃiile, sentimentul şi practicile religioase
(Glimpses of the history of preaching the gospel in the Baptist în mentalitatea medievală (Institutions, feelings and religious
churches in Romania, 1874-1984). Oradea, Făclia, 2011, 602 p. practices in medieval mentality). MN, 2012, 24, p. 39-51.
1789. Călin, Claudiu. Legături istorice între Dieceza de 1804. Eppel, Marius. RelaŃia consistoriului orădean cu
Timişoara şi Dieceza Română Unită de Lugoj: episcopul Augustin organismele ecleziastice din mitropolia ortodoxă a Transilvaniei
Pacha şi ierarhii Lugojului (Historical links between the Diocese (The relationship of the consistory from Oradea with the
of Timisoara and Greek-Catholic Diocese of Lugoj: Bishop ecclesiastical bodies from the Orthodox Metropoly in
Augustin Pacha and hierarch of Lugojului). In: Şcoala Ardeleană. Transilvania). Studia t. ort., 2012, 57, nr. 2, p. 27-36.
Anuar. Vol. 5, Oradea, 2011, p. 306-321. 1805. EŃco, Diana. Citadelele culturii naŃionale (Citadels of
1790. Câmpean, Viorel. Tămaia şi personalităŃile sale în lupta national culture). In: In honorem Alexandru Moşanu, Cluj-
pentru unitate naŃională (Tămaia and its personalities in the Napoca, 2012, p. 272-288.
struggle for national unity). PU, 2012, 15, nr. 3-4, p. 72-79. 1806. Geanoglu Lesviodax, Alecsandru. Istorie bisericească
1791. Cilibia, Constantin. Arhimandritul Teodosie din pre scurt. Cuprinzătoare de cele mai vrednice de ştiut întâmplări a
Caransebeş stareŃ la mănăstirea Strehaia (Archimandrite Sfintei Biserici Răsaritene, precum propoveduirea credinŃii,
Theodosie of Caransebeş, prior at the monastery of Strehaia). In: goanele, eresurile, soboarele ş[i] c[ele]l[alte]. Acum întâiaş dată
MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu tălmăcită din greceşte în limba românească, pe lângă care s-au
Severin, 2011, p. 968-974. adaos la sfârşit câteva ştiinte vrednice de cunoscut românimii,
1792. Cîrstea, Constantin; Căpătaru, Doru. Monografia scoase din condicele vechi ale Mitropolii Ungrovlahii (Brief
ecleziastică a Râmnicului (Ecclesiastic monograph of Râmnic). church history. Comprising worthy to know events of the Holy
Râmnicu Vâlcea, Editura Sfântul Antim Ivireanul, 2012, 185 p. Eastern Church, as well as the preaching of faith, superstitions,
1793. Cobzaru, Dumitru. Începuturile vieŃii monahale în synods and others. Now for the first time translated from Greek
Transilvania (Beginnings of monastic life in Transylvania). Tabor, into Romanian language, in addition to which some sciences
2011, 5, nr. 9, p. 67-75. worthy to be known by the Romanians were added to the end,
1794. Codrea, Viorel Gheorghe; Basarab, Maria. Parohia removed from the old codex of Wallachian Metropolitan).
Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Cugir (Greek-Catholic Verificare şi completare liste ierarhi şi mănăstiri LaurenŃiu
Parish in Cugir). Deva, [s.n.], 2011, 339 p. Andreescu; Indice de nume şi locuri Valentin Marin; EdiŃie, studiu
1795. Coşa, Anton P.; Istina, Lăcrămioara-Elena. Parohia introductiv şi note de LaurenŃiu Andreescu. Cluj-Napoca, Mega,
Ortodoxă Boşoteni (The Orthodox Parish of Boşoteni). Carpica, 2011, 516 p.
2012, 41, p. 241-261. 1807. Gheorghiu, Florin Vladimir. Parohii greco-catolice
1796. Covaci, Diana. For the rest of their life. The retirement of turdene. Istorie şi actualitate (1700-2011) (Greek Catholic parishes
the Romanian Greek-Catholic clergy. Trans R, 2012, 21, nr. in Turda. History and current (1700-2011). Cuvânt înainte Vasile
Supliment 3, p. 359-369. Bizău; PrefaŃă Iacob Mârza. Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, 173 p.
1797. Csáki, Árpád. A sepsiszentgyörgyi református egyház 1808. Gherman, Dumitru; Gherman, Dimitrie. Trecut şi
története a 17-19. században (History of the Reformed Church viitor al Parohiei Ortodoxe Române "Sfânta Treime" - Reghin I şi
from Sfântu Gheorghe in the 17th-19th centuries). Filantropia - parte din fiinŃa bisericii (Past and present of the
Sepsiszentgyörgy, Sepsiszentgyörgy Kiadó, 2011, 184 p. "Sfânta Treime" Romanian Orthodox Parish - Reghin I and
1798. Čučko, Mihajlo. Istorija pravoslav’ja na Bukovini (do Filantropia - part of church being). In: Reghinul cultural. Studii şi
1918 r.) (History of the Orthodox faith in Bukovina (up to 1918). articole. Vol. 9, Reghin, 2009, p. 322-326.
In: Culturi şi religii în Bucovina istorică. Retrospectivă şi 1809. Ghişa, Ciprian. The Greek-Catholic discourse of identity
perspective ale dezvoltării, Cluj-Napoca, 2011, p. 65-74. in the interwar period: the relation between the nation and people's
1799. Daboc, Ioan Laurian. Ordinul sfântului Vasile cel Mare religious confession. Studia hi., 2012, 57, nr. 2, p. 54-82.
în România: ieri şi astăzi (The order of Saint Basil the Great in 1810. GînŃa, Cosmina-Maria. Pelerinaje închinate Fecioarei
Romania: past and present). In: Sfântul Vasile cel Mare. Teologie Maria. Studiu de caz: Blaj-Cărbunari (Pilgrimages honoring Virgin
şi monahism, Târgu-Lăpuş, 2009, p. 219-230. Mary. Case study: Blaj-Cărbunari). AŞD, 2012, 6, p. 161-168.
1800. Deca, Eugen. Câteva consideraŃii asupra proprietăŃilor 1811. Gudea, Nicolae. Christiana Minora. Studii, articole şi
viticole şi pomicole ale mănăstirilor din Vâlcea, în trecut (Some note în legătură cu creştinismul timpuriu din Dacia Romană,
considerations on the vineyards and orchard properties of the Dacia postromană şi unele provincii vecine (Christiana Minora.
monasteries of Vâlcea county in the past). Buridava, 2012, 10, p. Studies, articles and notes in connection with early Christianity in
143-147. Roman Dacia, Post-Roman Dacia and some neighboring
1801. Dumitraşcu, Lavinia Dacia. Locul Bisericii Ortodoxe provinces). Cluj-Napoca, Mega, 2011, 519 p.
Române din Dobrogea în societatea multietnică dobrogeană 1812. Gudor, Kund Botond. Az eltőnt Gyulafehérvári
(secolele XVIII-XIX) (The place of the Romanian Orthodox Református Egyházmegye és egyházi közösségei (History of the
Church from Dobruja in Dobruja multiethnical society (18th-19th Reformed Bishopric in Alba). Kolozsvár : Barót, Kriterion :
c.). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative, Tortoma, 2012, 495 p.

65
1813. *** Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului units, parishoners, clergy and teachers). In: Pe urmele trecutului.
(History of the diocese of Argeş and Muscel). Curtea de Argeş, Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2009, p.
Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2012, 800 p. 551-578.
1814. Jurcoi, Emanuel. ÎnŃelepciunea vremurilor străvechi: un 1828. Moraru, Alois. IezuiŃii în Moldova (1588-2010) (Jesuits
istoric al Bisercii Creştine Baptiste din Cuvin, 1904-2004 in Moldavia (1588-2010). Iaşi, Presa Bună, 2011, 95 p.
(Wisdom of ancient times: a historian of the Christian Baptist 1829. Mutu, Narcisa Maria. Implicarea Domeniului Coroanei
Church of Cuvin, 1904-2004). Iaşi, Pim, 2011, 197 p. în acŃiuni de susŃinere a domeniului religios (Involvement of the
1815. Kovács, Veronika. Monografia Cacuciului Nou. Extras Crown in supportive actions of religion). In: MehedinŃi, Istorie,
în limba română. Istoria Bisericii Ortodoxe Române (Monograph Cultură şi Spiritualitate. Vol. 5, Drobeta-Turnu Severin, 2012, p.
of Cacuciu Nou. Excerpt in Romanian. History of the Romanian 906-912.
Orthodox Church). Oradea, Europrint, 2011, 42 p. 1830. Nechita, Vasile. Religie, dialog interreligios şi postmoder-
1816. Krizner, Paul. Molitfelnicul românesc. Câteva conside- nitate în România (Religion, interreligious dialogue and
raŃii istorice (The Romanian Euchologion. Some historical postmodernism in Romania). In: Omagiu domnului profesor
remarks). In: Istoricul Dan Demşea la a 70-a aniversare, Arad, universitar dr. Remus Rus, Cluj-Napoca, 2012, p. 183-198.
2011, p. 62-72. 1831. Nojea, Traian. Vechimea liturghiei la români (secolele
1817. Lazăr, Mariana. "Spre folosul acestei Sfinte case". II-IV) - consideraŃii istorico-culturale (The age of liturgy in
Constituirea şi evoluŃia domeniului mănăstirii Cotroceni (secolele Romania (2nd-3rd centuries): historical and cultural
XVII-XIX) ("To the use of this house". Formation and evolution considerations). LR, 2012, nr. 3, p. 25-29.
of the domain of Cotroceni monastery (17th-19th centuries). 1832. Nojea, Traian. Vechimea liturghiei la români (secolele
Brăila, Istros, 2012, 420 p. V-X) - consideraŃii istorico-culturale (The age of liturgy in
1818. Lucian, Episcopul Caransebeşului; Bona, Petru. Romania (5th -10th centuries): historical and cultural reflections).
Parohiile Eparhiei Caransebeşului (The parishes of Caransebeş LR, 2012, nr. 4, p. 56-65.
Diocese). Caransebeş, Editura Eparhiei Caransebeşului, 2012, 353 p. 1833. Nyárádi, Zsolt. Adatok az udvarhelyszéki köztemetık
1819. Mada, Teofan. ConsideraŃii preliminare asupra regimului kialakulásához (Data on the establishment of public cemeteries in
juridic al arhivelor eparhiale din perspectiva naturii canonico- Udvarhelyszék). Areopolisz, 2012, 12, p. 7-44.
1834. Olariu, Constantin. Aspecte ale activităŃii bisericii pe
juridice a acestora (Preliminary considerations on the legal regime
plan social-filantropic până în sec. al XIX lea (Social and
of diocesan archives from the perspective of their legal and
philanthropic aspects of church activity until the 19th c.). RRV,
canonical nature). Alt. B, 2012, nr. 1-3, p. 144-152.
2012, nr. 1, p. 9-10.
1820. Marco, Gabriela Adina. DespărŃirea dintre comunităŃile
1835. Pál-Antal, Sándor. InstituŃii bisericeşti ortodoxe şi greco-
românească şi sârbească de la Nădlac (Separation of the
catolice din scaunul Mureş între anii 1699-1848 (Orthodox and
Romanian and Serbian communities in Nădlac). In: AdministraŃie Greek-Catholic ecclesiastic institutions of Mureş district between
românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 3, Arad, 2011, p. 1699-1848). In: Ioan Ranca. Arhivist şi istoric la 80 de ani, Sfântu
82-101. Gheorghe, 2012, p. 199-216.
1821. Marinescu, Florin. RelaŃiile łărilor Române cu 1836. Pădurean, Augustin; Herineanu, Teofil. Protopopiatul
mănăstirea "Sfântul Pavel" de la Muntele Athos (The relations of Ortodox Român Dej - monografie (Romanian Orthodox
the Romanian Principalities with St. Paul monastery from Mount Protopopiate of Dej - monograph). Cluj-Napoca, Renaşterea,
Athos). Apulum-HP, 2012, 49, p. 147-156. 2010, 654 p.
1822. MărculeŃ, Vasile; MărculeŃ, Cătălina; MărculeŃ, Ioan. 1837. Petric, Călin Dorin. Zarandul vatră de spiritualitate
Districtul protopopesc greco-catolic Mediaş. Enciclopedie istorică ortodoxă (Zarand - the cradle of Orthodox spirituality). PI, 2012,
şi geografică (Greek-Catholic deanery district of Mediaş. nr. 5, p. 20-26.
Historical and geographical encyclopedia). Brăila, Editura Sfântul 1838. Pop, Ilie; Jurjeu, Silviu. Un secol de har. 1912-2012.
Ierarh Nicolae, 2011, 109 p. Centenarul Bisericii Baptiste Golgota - prima biserică baptistă
1823. Mihály, János. Adatok Nyikómalomfalva egyház- română din Bucureşti (A century of grace. 1912-2012. Centenary
történetéhez (17. század-1918) (Data on the history of the Roman of Calvary Baptist Church - the first Romanian Baptist church in
Catholic parish in Morăreni (17th Century -1918). Areopolisz, Bucharest). Bucureşti, [s.n.], 2012, 335 p.
2012, 12, p. 73-87. 1839. Pop, Ioan-Aurel. TradiŃia istorică a Arhiepiscopiei
1824. Mocanu, Petre. Basilica - element fundamental al Vadului, Feleacului şi Clujului (The historical tradition of the
cultului martirilor (Basilica as the main element of the martyr's Diocese of Vad, Feleac and Cluj). In: Eparhia Vadului, Feleacului
cult). In: Stat şi societate în Europa. Vol. 2, Craiova, 2010, p. 28-38. şi Clujului la 90 de ani (1921-2011), Cluj-Napoca, 2012, p. 35-51.
1825. Mocanu, Petre. Privire generală asupra creştinismului 1840. Popa-Andrei, Mirela. Dispute confesionale şi acŃiune
carpato-balcano-pontic în secolele III-VII p. Chr. (Overview on naŃional-politică la românii transilvăneni. Din epoca iluministă la
the Carphatian-Balkan-Pontical Christianity in the 3rd-7th A. D. era semiliberală (Confessional dispute and national-political action
centuries). In: Stat şi societate în Europa. Vol. 3, Craiova, 2011, p. with the Transylvanian Romanians. From the Enlightenment
24-29. period to the semi-liberal period). In: RealităŃi sociale şi implicare
1826. Moga, Nicolae. ContribuŃii la cunoaşterea preotului de politică în Transilvania între 1849-1867. Studii, Bucureşti, 2011,
mir, până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Contributions p. 393-453.
to the understanding of the parish priests until the second half of 1841. Popescu, Sergiu. CântăreŃii bisericeşti şi rolul lor în
the 19th century). SV, 2011, 7, p. 390-392. biserica olteană din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a
1827. Moraru, Alexandru. Protopopiatul ortodox Cetatea de secolului al XX-lea (Church singers and their role in the Oltenia
Piatră - Chioar între anii 1881-1921. UnităŃi administrative church in the nineteenth century and the first half of the twentieth
bisericeşti, suflete, clerici şi învăŃători (Cetatea de Piatră - Chioar century). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 5,
Orthodox Archbishopric between 1881-1921. Church administrative Drobeta-Turnu Severin, 2012, p. 563-573.

66
1842. Pororo, Anca Elena. Documentele mănăstirii Strehaia 1861. Vadin, Mircea Constantin. Din relaŃiile Bisericii
(1499-1859) (The docuemnts of the Strehaia monastery (1499- ortodoxe cu domnia fanariotă din Ungrovlahia (About the
1859). Craiova, Sitech, 2011, 250 p. relations between Orthodox Church and the phanariot rulling in
1843. Preda, Radu. Mitropolii şi mitropoliŃi (Church metropolises Wallachia). In: Istorie şi studii culturale. Culegere de cercetări şi
and metropolitans). Tribuna, 2012, 11, nr. 227, p. 23. referate, Târgovişte, 2011, p. 85-93.
1844. Rădoi, LaurenŃiu. Vâlcea. Vatră de cultură şi 1862. Valenciuc, Dumitru. Fondul bisericesc ortodox român
spiritualitate românească (Vâlcea. Hearth of Romanian culture din Bucovina - Probleme controversate (Romanian Orthodox
and spirituality). Sibiu, Alma Mater, 2012, 564 p. Church patrimony in Bukovina - Controversial issues).
1845. Rădulescu, Gheorghe. Starea religioasă a Dobrogei în Câmpulung Moldovenesc, Biblioteca "MioriŃa", 2010, 241 p.
decursul vremurilor (Religious condition of Dobruja over time). 1863. Vasile, Vasile. Cântări închinate sfinŃilor argeşeni şi
ConstanŃa, Scythia, 2011, 116 p. musceleni (Chants dedicated to the saints of Argeş and Muscel).
1846. Roşu Vădeanu, Ina. "Latinizarea" Bisericii Române CAr., 2012, 3, nr. 3, p. 12; nr. 4, p. 6; nr. 5, p. 7.
Unite cu Roma. ContribuŃii documentare vaticane, secolele 1864. Vasiliu, Cezar. Biserica Ortodoxă: ieri, azi, mâine (The
XVIII-XX ("Latinization" of the Romanian Church United with Orthodox Church: yesterday, today and tomorrow). In: Omagiu
Rome. Vatican documentary contributions, 18th-20th centuries). domnului profesor universitar dr. Remus Rus, Cluj-Napoca, 2012,
Studia hi. a., 2011, 56, nr. 1, p. 91-107. p. 61-77.
1847. Rus, Ioana. Biserica Evanghelică C. A. din BistriŃa (The 1865. Vesa, Pavel. Ctitori şi binefăcători în mediul ecleziastic
Lutheran Church A. C. in BistriŃa). TN, 2010, 4, nr. 1, p. 5-10. arădean (secolele XVIII-XX). Câteva consideraŃii (Founders and
1848. Sana, Silviu-Iulian. RelaŃii interconfesionale în zona beneficials within the ecclesiastic environment from Arad (18th-
parohiei greco-catolice Drăgeşti. Cazul filiei Bucuroaia (1850- 20th c.). Some remarks). In: Identitate şi alteritate. Studii de istorie
1900) (Inter-confessional relationships in the Greek-Catholic politică şi culturală. Vol. 5, Cluj-Napoca, 2011, p. 54-70.
parish of Drăgeşti. The case of Bucuroaia branch (1850-1900).
1866. Vulea, Camelia. Aspecte privind evoluŃia protopopiatelor
Studia t. gr. cat. v., 2011, 56, nr. 1-2, p. 173-188.
greco-catolice Ulpia Traiană şi Jiu (1862-1948) (Aspects on the
1849. Scripcariuc, Ioan. State and church in the organization of
evolution of "Ulpia Traiană" and "Jiu" Greek-Catholic deanery
Moldavian country until the end of 18th century. CCS, 2012, 18,
(1862-1948). PI, 2012, nr. 6, p. 95-100.
nr. 2, p. 191-202.
1850. Scripcaru, Adriana. Community and saints in medieval 1867. Vulea, Camelia Elena. Identitate confesională în judeŃul
Bucharest. In: Discovering Bucharest. Bucharest history Hunedoara. repere asupra evoluŃiei confesiunilor reformate
sequences, Bucureşti, 2012, p. 33-44. (Confessional identity in the county of Hunedoara. References on
1851. Scurtu, Ioan. Biserica Ortodoxă şi evoluŃiile politice din the evolution of Reformed cults). In: Studii de istorie a
România (1866-2007) (The Orthodox Church and the political Transilvaniei. Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de
development in Romania (1866-2007). AO, 2012, 26, p. 123-131. ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, p. 520-539.
1852. Soica, Claudiu. Structuri administrative ale Episcopiei 1868. Zamela, Petrică. Continuitatea vieŃii creştine şi a tradiŃiei
Greco-Catolice de Lugoj (Administrative structure of the Greek ortodoxe de-a lungul istoriei în Episcopia Caransebeşului
Catholic Diocese of Lugoj). In: Şcoala Ardeleană. Anuar. Vol. 5, (Continuity of Christian life and the Orthodox tradition throughout
Oradea, 2011, p. 322-342. history in the Diocese of Caransebeş). In: In memoriam Liviu
1853. Şipoş, Ibolya. Dispute confesionale privind paternitatea Borcea (1936-2006) dascăl şi istoric, Oradea, 2011, p. 382-398.
bisericii "Sfântul Nicolae" din Lugoj (Confessional disputes
regarding the origins of "St. Nicholas" church of Lugoj). Lucrări apărute în străinătate
Banatica, 2012, 22, p. 185-196.
1854. Tatai-Baltă, Cornel. Noi date referitoare la icoana de 1869. *** Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten.
hram a iconostasului catedralei din Blaj (New data referring to the Healing of Memories zwischen Kirchen, Kulturen und
icon of the iconostasis of the cathedral church of Blaj). Studia hi. Religionen: ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien.
a., 2008, 53, nr. 1, p. 49-54. Hrsg. Dieter Brandes, Olga Lukács. Leipzig, Eva, 2011, 477 p.
1855. Timotin, Emanuela. Les apocryphes et leurs moyens de 1870. Bagyinszki, Zoltán; Tatár, Sarlota. Erdélyi templomok.
légitimation. Le ręve de la vierge dans la tradition roumaine. Transylvanian churches. Kirchen in Siebenbürgen. Debrecen,
NECY, 2010-2011, p. 211-253. Tóth Könyvkereskedés, 2010, 159 p.
1856. Tincu, Alexandru. Vechile jurisdicŃii ale Episcopiei 1871. Bocşan, Nicolae. RelaŃii bisericeşti româno-sârbe
Oradiei. łara Oaşului (The old jurisdictions of the Diocese of (Romanian and Serbian ecclesiastical relationships). Piramida,
Oradea. łara Oaşului). LR, 2012, nr. 1, p. 28-33. 2012, 2, nr. 4, p. 4-5.
1857. Tira, Iustin. Repere istorice ale eparhiei Vadului, 1872. Galla, Ferenc; Tusor, Péter; Tóth, Krisztina. Pápai
Feleacului şi Clujului (Historical highlights of the diocese of Vad, kinevezések, megbízások és felhatalmazások: Erdély, a magyar
Feleac and Cluj). Tabor, 2011, 5, nr. 9, p. 45-49. királyság és a hódoltság területére (1550-1711) (Popish
1858. Trofin, Liliana. Elemente de cultură creştină la Dunărea nominations, delegations and empowerments valid in
de Jos. Note de curs (Elements of Christian culture at the Lower Transylvania, Hungarian kingdom and enslaved territories (1550-
Danube. Lecture notes). Bucureşti, Pro Universitaria, 2011, 121 p. 1711). Budapest, PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoportja, 2010,
1859. Turcu, Lucian. Cluj - oraşul în care ar fi putut rezida 199 p.
mitropolitul greco-catolic acum 80 de ani (Cluj - the city the could 1873. Gavrilović, Nikola. "Teologia" vârşeŃeană păstrătoarea
host the Greek-Catholic archbishop 80 years ago). Studia t. cat., integrităŃii confesionale a sârbilor şi românilor ("The theology" of
2012, 57, nr. 1-2, p. 111-124. VârşeŃ as a guardian of the confessional integrity of the Serbs and
1860. Turcu, Lucian. How did Baia Mare become the see of Romanians). Piramida, 2012, 2, nr. 4, p. 96-99.
the Greek-Catholic bishopric of Maramureş? Studia hi., 2012, 57, 1874. Mureşan, Dan Ioan. The Romanian tradition. In: The
nr. 2, p. 83-108. Orthodox Christian world, New York, 2012.

67
1875. Păcurariu, Mircea. Pagini de istorie: legăturile bisericeşti kirchenrechtliche studie zur beteiligung der laien an der ausübung
româno-sârbe (History pages: Romanian and Serbian ecclesiastical der kirchengewalt. (Hrsg.) Hermann Pitters. Würzburg, Ergon,
relationships). Piramida, 2012, 2, nr. 4, p. 8-17. 2012, 633 p.
1876. Rodić, Nikola. łara Românească şi Moldova în 1879. Voicu, Mălina. Religious revival in Romania: between
adnotările din manuscrisele şi cărŃile de la Mănăstirea Hilandar cohort replacement and contextual changes. In: Transformations
(Wallachia and Moldavia in the annotated manuscripts and books of religiosity: religion and religiosity in Eastern Europe: 1989-
of Hilandar Monastery). Piramida, 2012, 2, nr. 4, p. 74-79. 2010, Wiesbaden, 2012.
1877. Sandu, Dan. Ashes and flames: Orthodoxy as faith in 1880. Wien, Ulrich Andreas. Reformation, Pietismus,
Romania. Kaiserslautern, Parthenon Verlag, 2012, 240 p. Spiritualität: Beiträge zur siebenbürgisch-sächsischen Kirchen-
1878. Stan, Liviu. Die laien in der kirche: eine historisch- geschichte. Köln : Weimar : Wien, Böhlau Verlag, 2011, 316 p.

5. ARMATĂ
1881. Armanu, Ioan. EducaŃia fizică în armata română 1893. Kósa, Alexandru. Elite militare în Banat, secolele XIV-
(Physical education in the Romanian army). Document, 2012, nr. XVI (Military elite in Banat in the 14th-16th c.). AŞD, 2012, 6, p.
3, p. 26-34. 54-59.
1882. Avram, Valeriu; Nicoară, Marius Adrian. Buzăul şi 1894. Mihalache, Constantin. Istoricul serviciului militar şi
aeronautica română (Buzău and Romanian aeronautics). Buzău, civil de marină - fluviu, mare, interiorul Dobrogei: manual
Editgraph, 2012, 364 p. documentar (History of military and civil navy service - river,
1883. Băjenaru, Constantin. Grăniceria în łara Făgăraşului. sea, inland Dobruja: a documentary textbook). ConstanŃa, Punct
1766-1851 (The frontier guards from łara Făgăraşului. 1766- Ochit, 2012, 167 p.
1851). In: Studii şi cercetări, Braşov, 2010, p. 21-48. 1895. Moisescu, Gabriel Florin. Istoricul învăŃământului de
1884. Beşliu-Munteanu, Petre. Introducere în studiul artilerie şi rachete antiaeriene (The history of artillery and missile
fortificaŃiilor din sudul Transilvaniei. Studiu critic (Introduction to education). Document, 2012, nr. 2, p. 71-74.
the study of medieval fortifications in the South of Transylvania. 1896. Motta, Giuseppe. L'avanzata romena in Transilvania nei
Critical study). Cult. Med., 2012, 1, p. 20-27. documenti italiani (1918-1919). AIIR, 2012, 9, p. 43-53.
1885. Buruiană, Vasile. Pe urmele eroilor (On the footstweps 1897. Nicoară, Marius-Adrian; Stan, Daniel; Mocanu,
of heroes). Buzău, Lorilav, 2011, 483 p. Gabriel Cristian. ComandanŃii şcolilor aripilor româneşti. Un
1886. Cerăceanu, Ion. Comandamentul ComunicaŃiilor şi veac de instruire militară aeronautică (1 aprilie 1912-1 aprilie
Informaticii. 70 de ani de istorie. 1942 -1 iulie - 2012. Ed. a 2-a 2012) (Commanders of Romanian aviation schools. A century of
actualizată şi completată (Command of Communications and military aeronautics training (April 1, 1912-April 1, 2012).
Informatics. 70 years of history. 1942-July 1 - 2012. 2nd updated Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2012,
and completed edition). Bucureşti, Editura Militară, 2012, 216 p. 136 p.
1887. Cerăceanu, Ion. Transmisiunile armatei române (1873- 1898. NiŃoi, Anca; Mărginean, Florin; Hurezan, George P.
2012) (Romanian army transmissions (1873-2012). Bucureşti, Medieval and Early Modern military items discovered in the
Editura Militară, 2012, 96 p. village of TauŃ (Arad county, Western Romania). Ziridava, 2012,
26, nr. 1, p. 151-165.
1888. Chiper, Constantin. Cronica militară a judeŃului Vaslui
1899. Onofreiu, Adrian; Bolovan, Ioan. ContribuŃii documen-
(Military chronicle of Vaslui county). Iaşi, Pim, 2012, 226 p.
tare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean. Ed. a 2-a
1889. Chirca, Dorin. De la Şcoala de OfiŃeri de Transmisiuni la
(Documentary contributions regarding the history of Năsăud border
Centrul de Instruire pentru ComunicaŃii şi Informatică "Decebal".
regiment. 2nd edition). Cluj-Napoca, Argonaut, 2012, 294 p.
70 de ani de învăŃământ în armă (From the School of
1900. Otu, Petre. De o vârstă cu independenŃa. De la
Communication Officers to the "Decebal" Training Center for
Regimentul 15 "Războieni" la Brigada 15 Mecanizată "Podu
Communications and Informatics. 70 years of education in unit). Înalt" (The same age as the independence. From the 15th
PrefaŃă de Cristea Dumitru. Sibiu, Editura Academiei ForŃelor Regiment "Războieni" to the 15th Mechanized Brigade "Podu
Terestre "Nicolae Bălcescu", 2012, 140 p. Înalt"). Bucureşti, Editura Militară, 2012, 204 p.
1890. Ciobanu, Victor. Cartea de Aur a comunei Prisăcani cu 1901. Rădulescu, Marius. 70 de ani de la luptele armatei
eroii căzuŃi la datorie, pe câmpul de luptă, în Războiul de române la Cotul Donului şi în stepa Kalmucă (70 years after the
IndependenŃă (1877-1878), în Primul Război Mondial (1916- battles of the Romanian at the Don Elbow and the Kalmuca
1918) şi în al Doilea Război Mondial (1941-1945) (The Golden steppe). AMM, 2012, 33, p. 404-415.
Book of the commune Prisacani with the heroes fallen on the 1902. Sermeşan, Dumitru; Moşneagu, Marian; Tase,
battlefield, in the War of Independence (1877-1878), the First Marian; Mureşan, Doina. Resursele umane ale armatei române.
World War (1916-1918) and the Second World War (1941-1945). 150 de ani de istorie (The human resources of the Romanian
Botoşani, Quadrat, 2011, 108 p. army. 150 years of history). Bucureşti, [s.n.], 2012, 454 p.
1891. Dumitrescu, Ionel Claudiu. Studii de istorie medie 1903. Seserman, Dumitru. 150 de ani în slujba oamenilor (150
(Studies of medieval history). Geamăna, Argeş, Juventus, 2011, years in the service of people). Document, 2012, nr. 4, p. 1-10.
55 p. 1904. Stoica, Relu. Monumente şi eroi buzoieni (1877-1878,
1892. Giurcă, Ion. Statul Major General Român (1859-1950). 1913, 1916-1919, 1941-1945, 1989). Ed. a 2-a, completată
Organizare şi atribuŃii funcŃionale (Romanian General Staff (1859- (Monuments and heroes from Buzău (1877-1878, 1913, 1916-
1950). Organization and functional attributions). Bucureşti, 1919, 1941-1945, 1989). 2nd enlarged editon). Buzău, Epigraph,
Editura Militară, 2012, 408 p. 2011, 372 p.

68
1905. StrăuŃiu, Eugen. Din istoria Regimentului Grăniceresc (Radiolocation: pages of history). Document, 2012, nr. 2, p. 66-70.
Român de la Orlat (1764-1851) (The history of the Romanian 1908. Vişan, Gheorghe; Irimia, Carmen; Pătraşcu, Gabriel;
border guards regiment from Orlat (1764-1851). Securitatis, 2009, Bercea, Elena-Manuela; Stoica, Claudiu; Hodivoianu, Mirela.
nr. 4, p. 4-9. Istorie şi evoluŃie: de la Armata 1 de OperaŃii la Divizia 1
1906. Stroea, Adrian; Ghinoiu, Marin. Din elita artileriei (On Infanterie "Dacica" (History and evolution: from Army 1st
the elite artillery). Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Operations to Infantry Division, "Dacica "). Proiect editorial iniŃiat
Armatei, 2012, 444 p. de Nicolaie Dohotariu. Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-
1907. Ungureanu, Dumitru. RadiolocaŃia - file de istorie Editorial al Armatei, 2011, 199 p.

6. STAT, DREPT, INSTITUłII


1909. Andreescu, Marius. Unele consideraŃii privind vechiul 1922. DuŃu, Mircea. Istoria Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a
drept românesc (Some remarks regarding old Romanian law). României (History of the High Court of Cassation and Justice of
Restituiri, 2012, 10, nr. 7, p. 42-44. Romania). Bucureşti, Universul Juridic, 2012, 503 p.
1910. Avram, Gheorghe; GheŃea, Dorel; Puşcaş, Viorel; 1923. DuŃu, Mircea. Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie la 150 de
OnaŃi, Ioan; Hidigan, Radu; Vlad, Gheorghe; Chereji, Dorel; ani (The High Court of Cassation and Justice at its 150 years
Miclea, Daniel; Silaghi, Cristian. Istoricul jandarmeriei anniversary). MI, 2012, nr. 3, p. 13-17.
sătmărene (History of gendarmerie in Satu-Mare). Satu Mare, 1924. DuŃu, Mircea. TradiŃia controlului constituŃionalităŃii
Editura Someşul, 2010, 253 p. legilor în România. EvoluŃii, involuŃii, perspective (The tradition
1911. Badea, Simina. The use of Latin in the Romanian and of law constitutionality control in Romania. Evolutions,
English law of succession. In: Antichitatea clasică şi noi, Craiova, involutions, perspectives). In: Constantele dreptului. Culegere de
2011, p. 11-16. studii. In honorem Prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru, Bucureşti,
1912. Bălan, Vasile; Oprica, Loredana. Repere cronologice 2012, p. 111-121.
din istoria pompierilor şi a protecŃiei civile (Chronological 1925. DuŃu, Mircea. TradiŃie şi modernitate în dezvoltarea
highlights in the history of the fire fighters and civil protection). constituŃională a României (Tradition and modernity in the
Bucureşti, [s.n.], 2011, 32 p. constitutional development of Romania). Academica, 2012, 22, nr.
1913. Bălean, Cristian. EvoluŃia districtelor Sebeş şi Caran în 1-2, p. 23-26.
evul mediu (The evolution of Sebeş and Caran counties in the 1926. Gorjan, Ilie. Din istoria autorităŃilor administraŃiei
Middle Age). Cronos, 2011, 4, nr. 8, p. 1-3. publice ale judeŃului Vâlcea (From the history of public
1914. Berindei, Dan. TradiŃia constituŃională românească, administration authorities in the county of Vâlcea). Râmnicu
continuitate şi discontinuitate (Romanian constitutional tradition - Vâlcea, Editura "Antim Ivireanul", 2012, 295 p.
continuity and discontinuity). Academica, 2012, 22, nr. 1-2, p. 20-22. 1927. Grozoiu, Loredana-Maria. Gândirea şi practica de
1915. CăpăŃână, Sorin. Scurt istoric în evoluŃia forŃelor de natură constituŃională din łările Române în perioada 1774-1865
ordine şi siguranŃă publică în mediul urban în România (Brief (Constitutional thinking and practice in the Romanian
history in the evolution of the law enforcement and public safety Principalities during 1774-1865). In: Continuitate istorică în spaŃiu
in urban areas in Romania). In: Jandarmeria română - tradiŃii şi şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova, 2011, p.
perspective. Simpozion ştiinŃific. Ed. a 2-a, Craiova, 2012, p. 50-59. 214-221.
1916. Chiş, Ioan. Istoria statului şi dreptului românesc (History 1928. Hriscu, Marius. Istoria instituŃiilor publice româneşti.
of Romanian state and law). Bucureşti, Pro Universitaria, 2012, Curs universitar (History of Romanian public institutions.
317 p. University course). Iaşi, Demiurg : Apollonia, 2012, 141 p.
1917. Ciotică, Ilie Romeo; Stoica, Şerban Nicolae. EvoluŃia şi 1929. Ionescu, Mirel; Miron, Greta Monica. Istoria Baroului
afirmarea Jandarmeriei ca forŃă de ordine publică (Evolution and Cluj (History of the Cluj Bar). Cluj-Napoca, Mega : Argonaut,
assertion of Gendarmerie as public order forces). In: Jandarmeria 2012, 334 p.
română - tradiŃii şi perspective. Simpozion ştiinŃific. Ed. a 2-a, 1930. *** Jandarmeria Română - tradiŃii şi perspective.
Craiova, 2012, p. 78-80. Simpozion ştiinŃific. EdiŃia I: Bucureşti, 31 martie 2011. EdiŃia a
1918. Cojocaru, Maria Cristina. Istoria constituŃiilor în II-a: Bucureşti, 2 aprilie, 2012 (Romanian Gendarmerie -
România (History of the Romanian constitutions). Bacău, Editura traditions and perspectives. Scientific Symposium. 1st edition:
Cadrelor Didactice, 2012, 88 p. Bucharest, March 31, 2011. 2nd edition: Bucharest, April 2,
1919. Dănescu, Florin; Dragomirescu, Leonard; Brotea, 2012). Craiova, Sitech, 2011-2012, 340, 530 p.
Marius; Tănase, Ciprian; Clinciu, Ciprian; Măntoiu, Mihai; 1931. Micudă, Oana Maria. ApariŃia Jandarmeriei. DesfinŃarea
Stancu, Daniel; Radu, Corneliu. Jandarmeria Prahova. Istorie şi Jandarmeriei şi apariŃia trupelor de securitate. ReînfiinŃarea
actualitate (Prahoba Gendarmerie. History and current). Lucrare Jandarmeriei Române (The creation of the Gendarmerie.
realizată sub îndrmarea Generalului de brigadă Gheorghe Brăgă. Abolition of Gendarmerie and the rise of security forces. Re-
Ploieşti, Karta-Graphic, 2010, 170 p. establishment of Romanian Gendarmerie). In: Jandarmeria
1920. Dobrei, Florin. Administrative-territorial organization of română - tradiŃii şi perspective. Simpozion ştiinŃific. Ed. a 2-a,
Hunedoara area during 1688-1918. SJHS, 2012, 4, nr. 7, p. 103-108. Craiova, 2012, p. 90-93.
1921. Dragnea, Eduard. Jandarmeria Română - istorie şi 1932. Moldovan, Vasile-DănuŃ. Jandarmeria rurală - istoric şi
actualitate (Romanian Gendarmerie - history and current). In: fapte (Rural gendarmerie - history and deeds). In: Jandarmeria
Jandarmeria română - tradiŃii şi perspective. Simpozion ştiinŃific. română - tradiŃii şi perspective. Simpozion ştiinŃific. Ed. 1,
Ed. 1, Craiova, 2011, p. 45-47. Craiova, 2011, p. 48-53.

69
1933. Neagoe, Vasile. Jandarmeria Română - 162 ani de istorie Jandarmeriei pe meleagurile prahovene, prin negura timpului
(Romanian Gendarmerie - 162 years of history). In: Jandarmeria ("The people of the country" - worthy servants of the Gendarmerie
română - tradiŃii şi perspective. Simpozion ştiinŃific. Ed. a 2-a, in Prahova county, through the mists of time). In: Jandarmeria
Craiova, 2012, p. 68-73. română - tradiŃii şi perspective. Simpozion ştiinŃific. Ed. 1,
1934. NuŃu, Ilie. Jandarmeria austriacă în Bucovina (1850- Craiova, 2011, p. 36-44.
1918) (Austrian gendarmerie in Bukovina (1850-1918). Bacău, 1939. StrăuŃiu, Eugen. Scurtă istorie administrativă a łării
Editura Cadrelor Didactice, 2012, 244 p. Secaşelor (Brief administrative history of łara Secaşelor).
1935. Pál-Antal, Sándor. Scaunele secuieşti - Istoricul Securitatis, 2010, nr. 1, p. 179-193.
instituŃiei scăunale (Szekler sees - the history of seat institution). 1940. Suliman, Doru; NuŃu, Ilie. File din istoria Jandarmeriei
AAM, 2012, nr. 1, p. 124-144. Române (Pages from the history of Romanian gendarmerie). In:
1936. Popescu, Alexandra-Marcela. Fapte de necredinŃă Jandarmeria română - tradiŃii şi perspective. Simpozion ştiinŃific.
săvârşite de boieri moldoveni. Pribegia (Acts of disloyalty Ed. 1, Craiova, 2011, p. 23-34.
committed by Moldavian boyars. Wandering). CI, 2011-2012, 30- 1941. Şinca, Florin. Istoria poliŃiei Capitalei (sec. XVIII-1949)
31, p. 55-64. (History of Capital police (18th c.-1949). Bucureşti, RCR
1937. RemeŃan, Florin. Curtea de Conturi a României - Editorial, 2012, 601 p.
instituŃie supremă de control şi audit (Romanian Court of 1942. Zaberca, Vasile Mircea; Rudolf, Cristian. Istoria
Accounts - supreme institution of control and audit). Arad, administraŃiei publice în România. Ed. a 2-a, revăzută şi adăugită
Mirador, 2012, 146 p. (History of public administration in Romania. 2nd revised and
1938. Stanciu, Daniel. "Oamenii Ńării" - demni slujitori ai added edition). ReşiŃa, Editura Eftimie Murgu, 2011, 195 p.

7. ARHEOLOGIE VECHE ŞI MEDIEVALĂ


1943. Alaiba, Ruxandra. Cercetările arheologice de la Valea 1952. Bodi, George. Notă asupra "inocenŃei" arheologiei
Mare - La Doroftei, secolele II-III şi VII-VIII, judeŃul Vaslui româneşti. O abordare pragmatică (Note on the "inocence" of
(Archaeological researches at Valea Mare - La Doroftei, Vaslui Romanian archaeology. A pragmatic approach). AIIX, 2012, 49, p.
county: 2nd-3rd century and 7th-8th century finds). In: Cunoaşterea 363-368.
prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaŃiul 1953. Bordi, Zsigmond Lóránd. Cetatea Ciuntită (Ika) de la
carpato-dunărean, Iaşi, 2009, p. 87-100. Cernat (The Csonka (Ika) fort of Cernat). ATF, 2012, 1, p. 29-46.
1944. Alexandrescu, Cristina-Georgeta. Despre un alt fel de 1954. Botár, István. A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony
"săpături de salvare": arhivele arheologiei (On a different kind of plébániatemplom régészeti kutatása (2011-2012) (The
"rescue excavations": the archaeology's archives). In: archaeological excavation of the 'Nagyboldogasszony' (Our Lady)
Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea Parish Church at CârŃa (2011-2012). CSSZMÉ, 2012, 8, p. 9-25.
Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, p. 27-32. 1955. Cândea, Ionel; Croitoru, Costin. Preliminary results of
1945. Andronic, Mugur. Cercetări arheologice în Bucovina the systematic archaeological researches from Măxineni, Brăila
(Archaeological research in Bukovina). Suceava, 2012, 39, p. 35-46. county, 2011–2012 campaigns. Istros, 2012, 18, p. 215-225.
1946. Anghelinu, Mircea. Empirismul a murit, traiască 1956. Cârciumaru, Marin; łuŃu, Cristian IonuŃ; Dumitru,
empirismul: câteva consideraŃii privind actuala criză de identitate Florin Cosmin; NiŃă-Bălăşescu, Loredana Cristina; Vintilă,
a arheologiei româneşti (Empirism is dead, long live empirism: Monica. Raport preliminar de cercetare arheologică preventivă
some considerations on the current identity crisis of Romanian Sadoveni-Lutărie (com. Manoleasa, jud. Botoşani - iunie 2008)
archaeology). AIIX, 2012, 49, p. 369-374. (Preliminary report of the archaeological research at Sadoveni-
1947. Barbu, Marius-Gheorghe. Data regarding the Lutarie (comm. of Manoleasa, county of Botoşani - June 2008).
experimental manufacture of Roman objects made of domestic FC, 2010, 10, nr. 4, p. 14-17.
herbivores horns. AUV-T, 2012, 14, nr. 1, p. 105-116.
1957. *** Cercetări arheologice preventive la Floreşti - Polus
1948. Bălan, Gabriel; Ota, Radu. Situl arheologic de la
Center, jud. Cluj (2007). Rescue excavations at Floreşti - Polus
Miceşti - Cigaş (mun. Alba Iulia, jud. Alba) (The archaeological
Center, Cluj county (2007). Editori/Edited by Silvia MustaŃă,
site from Miceşti - Cigaş (Alba Iulia city, Alba county). Apulum-
Florin Gogâltan, Sorin Cociş, Adrian UrsuŃiu. Cluj-Napoca,
AA, 2012, 49, p. 41-63.
Mega, 2009, 522 p.
1949. Bărbulescu, Augustus. Cercetările arheologice din
aşezarea aparŃinând aspectului cultural Brăteşti din localitatea 1958. Ciobanu, Mihaela. Descoperiri arheologice din sticlă la
Cotmeana, jud. Argeş (Archaeological researches in the settlement biserica Sf. Sava din 2011 (Archaeological discoveries in glass
belonging to Brăteşti cultural appearance from Cotmeana, county from the "St Sava" church in 2011). ABuz., 2012, 4.
of Argeş). Restituiri, 2012, 10, nr. 6, p. 17-18. 1959. Ciudin, N. łuŃora - prin mărturiile arheologice (łuŃora
1950. Belc, Marius; Ghişa, Valentin. Studiul unor obiecte through archaeological testimonies). Iassidava, 2010, 1, nr. 1, p.
arheologice prin metode ale fizicii atomice şi nucleare (Study of 43-51.
archaeological objects by means of atomic and nuclear physics). 1960. Cîmpean, Aurica. Mărturii arheologice de existenŃă
ConstanŃa, Ovidius University Press, 2012, 201 p. umană pe Valea Superioară a LuŃului. Din cele mai vechi timpuri
1951. Blăjan, Mihai. Cimitirul medieval timpuriu (secolele X- până la începutul Evului Mediu (Archaeological evidence of
XI) de la Alba Iulia - Izvorul împăratului (Early medieval human presence on the upper valley of the LuŃ. Since ancient
cemetery (10th-11th c.) at Alba Iulia - Izvorul împăratului). In: times until early Middle Ages). Sibiu, InfoArt Media, 2010, 149 p.
Eshatologie populară, Alba Iulia, 2010, p. 134-138. 1961. Cojocaru, Ioan. Reconstituiri de locuinŃe neolitice

70
(Reconstructions of Neolithic dwellings). In: Liviu Groza 1932- space. The Neolithic and Eneolithic). Cluj-Napoca, Argonaut,
2012, Lugoj, 2011, p. 144-153. 2011, 196 p.
1962. Constantinescu, Eugen-Marius. Rezultatele cercetărilor 1976. Ferencz, Iosif Vasile. Ardeu - CetăŃuie. Ten years after.
arheologice de la Pietroasele (1973-2011) (The results of the Sargetia, 2012, 3, p. 119-130.
archaeological researches in Pietroasele (1973-2011). Zargidava., 1977. Ferencz, Iosif Vasile. Late Iron Age brooch with
2012, 11, p. 92-115. enamelled plaque from Ardeu. Marisia, 2012, 32, p. 79-84.
1963. Cosma, Călin. Dépôts de vases en céramique dans les 1978. Fodorean, Fl. Roads, fortresses, settlements and
tombes de la Transylvanie des VIIe-Xe siècles. AB, 2012, 20, p. landscape. The archaeological patrimony and the twenty first
117-145. century. Studia ge., 2012, 57, nr. 2, p. 145-152.
1964. Cotiugă, Vasile; CreŃu, Ana-Petronela; Chirilă, LetiŃia; 1979. Frînculeasa, Alin; Andreescu, Radian; Negrea, Octav;
Asăndulesei, Andrei; Gania, Silviu; HreŃu, Andrei. Raport NiŃă, Loredana; Frînculeasa, Mădălina; Popa, Elek; Preda,
preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive din aşezarea Bianca. Cercetări arheologice în aşezarea eneolitică de la
de la Botoşani-Rediu (Groapa lui Ichim) (Preliminary report on Mălăieştii de Jos (jud. Prahova), campaniile 2002–2010
the archaeological investigations from the settlement at Botoşani- (Archaeological excavations in the Eneolithic site of Mălăieştii de
Rediu (Ichim's pit). FC, 2010, 10, nr. 3, p. 4-13. Jos (Prahova county). MCA, 2012, 8, p. 11-57.
1965. Crişan, Ioan. Stadiul cercetărilor arheologice în cimitirul 1980. GâŃă, Gheorghe; ColŃoş, Carmen. Determinarea
satului medieval Rădvani (The stage of archaeological porozităŃii fragmentelor de vase ceramice din situri arheologice
investigations in the cemetery of the medieval village of Rădvani). (Determining the porosity of pottery fragments from
Crisia, 2012, 42, p. 21-28. archaeological sits). SCIVA, 2012, 63, nr. 1-2, p. 109-118.
1966. Croitoru, Costin. Varia memoria antiquitatis et 1981. Gherghe, Petre. Repertoriul arheologic al judeŃului Olt.
medievalis. InformaŃii arheologice într-un document contemporan Epoca geto-dacă (Archaeological inventory of Olt county. The
(Archaeological information in a contemporary document). In: Geto-Dacian period). MOlt, 2012, 2, p. 9-20.
1982. Gherghe, Petre; Amon, Lucian. Cetatea romano-
Studii de istorie. Vol. 1, Brăila, 2012, p. 129-137.
bizantină Sucidava: o sinteză asupra celor mai semnificative
1967. *** Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor
rezultate ale cercetătoilor arheologice din ultimii ani (Sucidava
aşezări rurale din spaŃiul carpato-dunărean (The knowledge by
Roman-Byzantine fortress: a synthesis of the most significant
means of interdisciplinary researches about the ancient rural sites
results of archaeologists in the last few years). In: Stat şi societate
throughout the Carpathian-Danubian space). Editor Mihail
în Europa. Vol. 3, Craiova, 2011, p. 30-41.
Zahariade; Coordonator Ruxandra Alaiba. Iaşi, Junimea, 2009,
1983. Gherghe, Petre; Amon, Lucian. O sinteză a cercetărilor
165 p. arheologice dintre anii 1996-2002 de la Sucidava, judeŃul Olt (A
1968. Damian, Oana; Vasile, Mihai; Samson, Andra; Ene, synthesis of the archaeological researches of 1996-2002 in
Daniel; Stănică, Aurel. Cercetări arheologice preventive la Sucidava site, Olt county). In: Stat şi societate în Europa. Vol. 1,
Nufăru, jud. Tulcea (Rescue archaeological researches at Nufăru, Craiova, 2009, p. 18-28.
Tulcea county). MCA, 2012, 8, p. 177-208. 1984. Gherghe, Petre; Amon, Lucian. Termele cetăŃii romano-
1969. Daróczi, Tibor-Tamás. Environmental changes during bizantine Sucidava (The Roman baths of Sucidava Roman-
the Holocene in Transylvania. CSSZMÉ, 2012, 8, p. 27-58. Byzantine fortress). In: Stat şi societate în Europa. Vol. 4,
1970. Darvas, Lóránt. Csíkszereda, Körösi Csoma Sándor Târgovişte, 2012, p. 27-34.
utcában feltárt 14. századi lakóház kutatása (The research of a 1985. Gherghe, Petre; Amon, Lucian; Cojoc, Mirela;
dwelling from the 14th century discovered at Miercurea-Ciuc, VasiliŃă, Ştefan. Rezultatele preliminarii ale cercetărilor
Körösi Csoma Sándor Street). CSSZMÉ, 2012, 8, p. 59-104. arheologice de la Sucidava (judeŃul Olt). Campania 2012
1971. Diaconescu, Maria. Raport de cercetare arheologică (Preliminary results of the archaeological excavations from
preventivă în perimetrul investiŃiei "Construirea barajului Sucidava (Olt county). The 2012 campaign). AUC ist., 2012, 17,
hidrotehnic pentru prevenirea inundaŃiilor în zona de vărsare a nr. 2, p. 19-25.
Ibănesei in Jijia - Vorniceni – Pod Ibăneasa" (Report of the 1986. Gherghe, Petre; Cojoc, Mirela. OpaiŃele romane şi
archaeological research in the area of investment "Building romano-bizantine descoperite în teritoriul Sucidavei (Roman and
hydrotechnical dam to prevent flooding in the pouring area of the Roman-Byzantine lamps discovered at Sucidava). Craiova,
Ibăneasa in te JiJi - Vorniceni - Pod Ibăneasa"). FC, 2011, 11, nr. Universitaria, 2011, 121 p.
3, p. 3-8; nr. 4, p. 10-13; 2012, 12, nr. 1, p. 6-9; nr. 2; nr. 3, p. 7- 1987. Gindele, Robert; Istvánovits, Eszter. Die römerzeitliche
10; nr. 4, p. 8-13. Siedlung von Csengersima - Petea. Satu Mare, Editura Muzeului
1972. Diaconu, Vasile. Depresiunea NeamŃ: contribuŃii Sătmărean, 2011, 570 p.
arheologice (NeamŃ depression. Archaeological contributions). 1988. Grec, Marius. Pagini din istoria arheologiei româneşti
Piatra-NeamŃ, Editura Constantin Matasă, 2012, 305 p. (Pages from the history of Romanian archaeology). In:
1973. Doboş, Adrian; Trinkaus, Erik. A new AMS AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 3,
radiocarbon date for Middle Paleolithic Layer 4 of Ripiceni-Izvor, Arad, 2011, p. 7-18.
Romania. MCA, 2012, 8, p. 7-10. 1989. Grosu, Aurelia. Din istoricul cercetărilor Romulei -
1974. Dumitroaia, Gheorghe; Ştefan, Dan; Munteanu, perioada romantică (From the history of the research at Romula -
Roxana; Garvăn, Daniel; Nicola, Dorin. Rezultatele cercetărilor the romantic period). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 6, p. 17-21.
non-intruzive de la Poduri - Dealul Ghindaru (Non-invasive 1990. Gui, Monica. Small finds - what are they good for? AUA
investigations at Poduri - Dealul Ghindaru). Mem. A, 2012, 28, p. hist., 2012, 16, nr. 1, p. 37-45.
167-184. 1991. Hău, Florin; Dejan, Ştefan. Raport privind cercetările
1975. Enea, Sergiu Constantin. Elemente de arheologie arheologice preventive din centrul istoric al municipiului Botoşani
funerară în spaŃiul carpato-danubian. Neolitic şi eneolitic (Report on the archaeological surveys of the historic city of
(Elements of funerary archaeology in the Carpathian-Danubian Botoşani). FC, 2009, 9, nr. 4, p. 4-12; 2010, 10, nr. 2, p. 1-15.

71
1992. Hău, Florin; Dejan, Ştefan. Raport tehnic al cercetării 2007. Man, Nicoleta; Cioată, Daniel M. Archaeological
arheologice preventive de la Biserica armeană veche cu hramul researches in the military vicus from Călugăreni. Marisia, 2012,
"Adormirea Maicii Domnului" din Botoşani (Technical report of 32, p. 85-99.
the archaeological research at the old Armenian Church dedicated 2008. Marcu, Felix; Şuteu, Călin. Magnetism and time - the
to the "Assumption" in Botoşani). FC, 2012, 12, nr. 1, p. 10-19. scientific dating of archaeological burnt features. A perspective for
1993. Hânceanu, Dan. EvoluŃii etno-demografice şi culturale în the archaeomagnetic dating method in Romania. Trans R, 2012,
bazinul Bârladului (secolele VI-XI) (Ethno-demographic and 21, nr. Supliment 3, p. 291-302.
cultural evolution in the Bârlad basin (6th-11th c.). ., PrefaŃă de 2009. Marcu Istrate, Daniela. ContribuŃii arheologice la
Dan Gh. Teodor; Indice geografic şi de persoane de Alexandrina cunoaşterea cetăŃii din Ardud (Archaeological contributions to the
IoniŃă. Iaşi, Demiurg, 2011, 348 p. study of the Ardud manor house). TN, 2011, 5, nr. 3, p. 33-37.
1994. Hânceanu, George Dan. Cercetarea sitului arheologic de 2010. Marcu Istrate, Daniela. ContribuŃii la istoria bisericii
la Roşiori - NeamŃ (2006-2007).ContribuŃii la cultura dacilor liberi evanghelice şi a cetăŃii din Prejmer pe baza săpăturilor arheologice
de pe malul Moldovei (Research of the archaeological site of realizate de Radu Heitel (Contributions to the history of the
Roşiori-NeamŃ (2006-2007). Contributions to the free Dacian Evangelical Church and the fortress of Prejmer, based on Radu
culture on the banks of the Moldova). AMT, 2012, 7, p. 24-116. Heitel's archaeological investigations). AT, 2011, 21, p. 135-152.
1995. Hügel, Peter; Pascu Hurezan, George; Mărginean, 2011. Mare, Mircea; Tănase, Daniela; Flutur, Alexandru;
Florin; Sava, Victor. One and a half century of archaeology on Timoc, Călin. Timişoara-Freidorf. Cercetările arheologice preven-
the Lower Mureş. Ziridava, 2012, 26, nr. 1, p. 7-34. tive din anul 2006 (Timişoara-Freidorf. Rescue arcaheological
1996. Ignat, Ioan. Cercetări arheologice de teren pe teritoriul researches in 2006). Cluj-Napoca, Mega, 2011, 197 p.
satului Stânca, com. George Enescu, jud. Botoşani 2012. Mareş, Ion; Hău, Florin; Dejan, Ştefan. Biserica
(Archaeological field research on the territory of Stânca village, Sfântul Nicolae din Suceava - săpăturile arheologice din 2010
comm. of George Enescu, county of Botoşani). FC, 2010, 10, nr. (Saint Nicholas Church in Suceava - archaeological excavations in
1, p. 9-16; nr. 2, p. 16-20. 2010). Suceava, 2012, 39, p. 89-108.
1997. Ignat, Ioan. Istoricul cercetării culturii Komariv în judeŃul 2013. Markussen, Christine; Vornicu, Diana-Măriuca.
Botoşani (Research history of the Komariv culture in the county Magnetic survey at the archaeological site Iepureşti (Giurgiu
of Botoşani). FC, 2012, 12, nr. 4, p. 14-21. county). AD-G, 2011, nr. 1, p. 89-96.
1998. Ilie, Costel; Ciobotaru, Paul; Nicu, Mircea; Adamescu, 2014. Matei, Alexandru V.; BăcueŃ-Crişan, Dan. ContribuŃii
Adrian-IonuŃ; Cotoi, Ovidiu-Soleriu; Alecsă, Daniela. arheologice privind topografia şi structura internă a satului
Descoperiri recente în situl arheologic Negrileşti, judeŃul GalaŃi medieval timpuriu din nord-vestul României. Aşezarea de la PorŃ -
(Recent discoveries in the Negrileşti archaeological site, GalaŃi La Baraj (judeŃul Sălaj) (Archaeological contributions regarding
county). Danubius, 2012, 30, p. 7-40. the topography and internal structure of early medieval village in
1999. Ionescu, Corina; Höck, Volker. Mineralogia şi North-Western Romania. The settlement from PorŃ-La Baraj
chimismul ceramicii Cucuteni de la Ruginoasa (Mineralogy and (Sălaj County). Cluj-Napoca, Mega, 2011, 200 p.
chemistry of the Cucuteni ceramics Ruginoasa). Suceava, Karl A. 2015. Maxim, Zoia. Câteva consideraŃii preliminare asupra
Romstorfer, 2012, 28 p. cercetărilor de pe traseul autostrăzii Transilvania (km. 25.000-
2000. Jugănaru, Gabriel; Topoleanu, Florin; Adamescu, 36.000) (Some preliminary considerations on the research on
Adrian-IonuŃ; Parnic, Valentin-Aurel. GalaŃi - cartierul Transylvania highway route). In: Studii de arheologie şi istorie.
Dunărea. Raport de cercetare arheologică preventivă - 2011 Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 70 de ani, Cluj-Napoca,
(GalaŃi - Dunărea neighborhood. Report of rescue archaeological 2011, p. 45-51.
research - 2011). Danubius, 2012, 30, p. 61-76. 2016. Măgureanu, Andrei; Ciupercă, Bogdan; Anton, Alin.
2001. Kacsó, Carol. Repertoriul arheologic al judeŃului Considerations on Târguşoru Vechi Roman fort. AD-G, 2012, nr.
Maramureş. Vol. 1-2 (The archaeological catalogue of Maramureş 2, p. 165-185.
county. Vol. 1-2). Baia Mare, Eurotip, 2011, 628, 318 p. 2017. Măgureanu, Despina. Note asupra siturilor arheologice
2002. Kogălniceanu, Raluca; Haită, Constantin; Morintz, şi istorice din judeŃul Buzău. Valorificarea unor manuscrise
Alexandru S. Investigations outside the settlement of Iepureşti aparŃinând fondului Pamfil Polonic (Notes on the archaeological
(Giurgiu county). AD-G, 2012, nr. 2, p. 199-216. and historical sites of Buzău county. Revaluating the manuscripts
2003. Lazarovici, Gheorghe; Lazarovici, Cornelia-Magda. belonging to the Pamfil Polonic fund). Mousaios, 2012, 17, p.
Altarele din munŃi în preistorie (Mountain altars in prehistory). In: 277-287.
Studii de arheologie şi istorie. Omagiu profesorului Nicolae 2018. Măndescu, Dragoş. Archaeology in Piteşti. The spirit of
Gudea la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 101-135. place. The case of "The town clock church". CARA, 2012, 3, p.
2004. Luca, Sabin Adrian; Diaconescu, Dragoş; Roman, 207-216.
Cristian Constantin; Tincu, Sorin. The archaeological research 2019. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe; BoroneanŃ, Adina
from Silivaşu de Jos - Dealul łapului. The archaeological Elena; Măgureanu, Andrei; Popescu, Raluca Iuliana.
campaigns from 2006-2010. In: Studii de arheologie şi istorie. Arheologia credinŃei. Cercetări arheologice la biserici bucureştene.
Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 70 de ani, Cluj-Napoca, Vol. 1. Biserica "Cărămidarii de Jos", Biserica "Cărămidarii de
2011, p. 67-100. Sus", Biserica "Sf. Dumitru", Biserica "Ghiorma Banul - Greci"
2005. Mamalaucă, Mircea. Săpăturile arheologice din punctul (Archaeology of faith. Archaeological research at churches in
"Izlaz", sat Polocin, comuna Pogoneşti, campania 2009 Bucharest. Vol. 1. "Cărămidarii de Jos" Church, "Cărămidarii de
(Archaeological excavations from site "Islaz", Polocin village, Sus" Church, "Sf. Dumitru" Church, "Ghiorma Banul - Greci"
Pogoneşti commune, 2009 campaign). AMT, 2011, 6, p. 77-94. Church). Bucureşti, Mistral Info Media : Semne, 2011, 192 p.
2006. Man, Nicoleta. Aşezarea romană de la Cristeşti (Roman 2020. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe; Lazăr, Ginel; OŃa,
settlement at Cristeşti). Cluj-Napoca, Mega, 2011, 447 p. Silviu. Despre istoricul unor campanii de cercetare arheologică

72
preventivă. Strada Pictor Nicolae Tonitza, situată în centrul istoric the programs of public Romanian radio (1930-1944). In:
al capitalei (On the history of an archaeological research Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea
campaigns. Painter Nicolae Tonitza street, located in the historical Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, p. 67-85.
centre of the capital). ATF, 2012, 1, p. 61-72. 2034. Niculescu, Gheorghe Alexandru. Locul teoriei în
2021. Mecu, LaurenŃiu. Milenii de istorie la Dunărea de Jos. cercetarea arheologică (The place of theory in archaeological
Situl arheologic de la Radovanu (Millennia of history at the Lower research). SCIVA, 2012, 63, nr. 3-4, p. 293-304.
Danube. The archaeological site of Radovanu). Drobeta A-I, 2035. Nistor, Sergiu. Cercetarea arheologică, între punerea în
2012, 22, p. 97-102. valoare a patrimoniului şi logica descărcării de sarcină arheologică
2022. Melniciuc, Aurel; Boghian, Dumitru. Locul staŃiunii (Archaeological research, between enhancing the patrimony value
Ripiceni - punctul La Holm (La Telescu) în contextul fazei and the logic of archaeological discharge). CIc, 2012, nr. 3, p. 11-15.
Cucuteni A-B (Ripiceni resort place - the point La Holm (La 2036. NiŃă, Loredana. Teorie şi metodologie în interpretarea
Telescu) in the context of phase Cucuteni AB). FC, 2010, 10, nr. tehnologiei litice preistorice (Theory and methodology in
4, p. 6-9. interpreting prehistoric lithic technology). In: Arheologie şi istorie
2023. Melniciuc, Aurel; Pârvan, Lucica. Istoricul cercetării în spaŃiul carpato-balcanic, Târgovişte, 2011, p. 57-61.
culturii Cucuteni (faza A-B) în Câmpia Jijiei Superioare şi a 2037. Nyárádi, Zsolt. A perished medieval settlement in
Başeului (History of the research regarding the Cucuteni culture Udvarhelyszék. Marisia, 2012, 32, p. 155-192.
(stage A-B) on the Plain of the Upper Jijia and Başeu rivers). 2038. Olariu, Cristian. Field surveys in Adamclisi (ConstanŃa
Mem. A, 2012, 28, p. 137-144. county) and the surrounding area. BMTA, 2011, 17, nr. 13, p. 85-93.
2024. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Stavilă, Andrei. 2039. Opreanu, Coriolan HoraŃiu; Alpár, Dobos. Migration
ArheoGIS: un sistem integrat de manageriere a patrimoniului period and early medieval cemeteries at Fântânele (BistriŃa-
arheologic naŃional (ArheoGIS: an integrated system of managing Năsăud county). Cluj-Napoca, Mega, 2012, 158 p.
the national archaeological heritage). Timişoara, Excelsior Art, 2040. Ota, Radu. De la canabele Legiunii a XIII-a Gemina la
2012, 296 p. Municipium Septimium Apulense (From the canabae of Legion
XIII Gemina to Municipium Septimium Apulense). Alba Iulia,
2025. Mihail, Florian; Ailincăi, Sorin-Cristian; Micu,
Altip, 2012, 214 p.
Cristian; Caroa, Laurent; Ailincăi, Adina. Despre locuirea
2041. Ötvös, Koppány Bulcsú; Sidó, Katalin. The analysis of
eneolitică de la Enisala-Palanca. Cercetări arheologice din anul
the ceramic material from Glodeni. Preliminary considerations.
2010 (The Eneolithic settlement at Enisala-Palanca. 2010
Marisia, 2012, 32, p. 117-125.
archaeological research). Peuce, 2012, 10, p. 81-100.
2042. OŃa, Liana; OŃa, Silviu. Cercetări arheologice în cetatea
2026. Mihăilescu-Bîrliba, Virgil; Vasilache, Viorica; Sandu
de la Caraşova - Grad. InstalaŃii de încălzire, cisterna, construcŃie
Ion. Analiza unor obiecte metalice din situl arheologic de la anexă (Archaeological research in Carasova - Grad fortress.
Branişte - NemŃişor (Analysis of metal objects from the Heaters, water tank, added building). ATF, 2012, 1, p. 47-59.
archaeological site of Branişte-NemŃişor). AMT, 2012, 7, p. 14-23. 2043. OŃa, Liana; Sîrbu, Valeriu. SarmaŃii din judeŃul Brăila
2027. Mirea, Pavel; Torcică, Ion. Cercetări arheologice la Islaz (The Sarmatians in Brăila County). Brăila, Muzeul Brăilei : Istros,
(jud. Teleorman) (Archaeological researches at Islaz (Teleorman 2009, 281 p.
county). MOlt, 2012, 2, p. 21-42. 2044. Păduraru, Marius; Dumitrescu, Ion. O biserică
2028. Mitrea, Ioan. Din arheologia şi istoria Moldovei în medievală la marginea nordică a łării Româneşti. Crecetările
primul mileniu creştin (From the archeology and history of arheologice preventive de la Bărăşti (Punctul "Sălişte"), comuna
Moldova in the first Christian millennium). Bacău, Babel, 2012, Cicăneşti, judeŃul Argeş. Campania 2012 (A medieval church on
284 p. the northern border of Wallachia. Archaeological research from,
2029. Motzoi-Chicideanu, Ion; Şandor-Chicideanu, Monica. Bărăşti (Punctul "Sălişte"), commune of Cicăneşti, county of
ObservaŃii preliminare privind cercetările efectuate în anii 2008- Argeş. 20012 Campaign). Argesis, 2012, 21, p. 9-20.
2009, 2011-2012 la cimitirul din epoca bronzului de la 2045. Petrescu, Sorin Marius. Rupestral traces in the
Cârlomăneşti (Observations concerning research made in 2008- Mountainous Banat. Tibiscum, 2012, 2, p. 11-24.
2009, 2011-2012 in the Bronze Age necropolis from 2046. Petrescu-DîmboviŃa, Mircea. Unele consideraŃii în
Cârlomăneşti). Mousaios, 2012, 17, p. 47-63. legătură cu metodele de datare a descoperirilor arheologice
2030. Munteanu-Beşliu, Petre. Mănăstirea cisterciană de la preistorice (Some remarks regarding the dating methods of the
CârŃa. Cercetări arheologice de salvare (2009 şi 2011) (The prehistorical archaeological findings). Zargidava., 2012, 11, p. 39-44.
Cistercian monastery from CârŃa. Rescue archaeological researche 2047. Pinca, Răzvan Ioan; StremŃan Ioan. Cercetări de
(2009 and 2011). ATF, 2012, 1, p. 11-28. geografie istorică şi arheologie medievală la Coşteiu (jud. Timiş)
2031. Negru, Mircea; Mihai, George. Cercetări de diagnostic (Researches of historical geography and medieval archeology at
arheologic în judeŃul Olt. Campaniile arheologice din anii 2011- Coşteiu (Timiş county). AB, 2012, 20, p. 189-204.
2012 (Archaeological diagnosis research in Olt County. On the 2048. Popa, Traian; Schuster, Cristian; Panait, Marin.
archaeological campaigns of 2011 and 2012). AUSH ist., 2012, Mironeşti, com. Gostinari, punctele Malul Roşu, Conacul lui
15, p. 41-50. Palade şi Conacul Mironeşti. Campania 2010 (Mironeşti
2032. Németi, János. Az Érmellék ısrégészeti, császár-, és (commune Gostinari), the archaeological sites of Malul Roşu,
árpádkori kutatásának története dr. Roska Márton és dr. Andrássy Conacul lui Palade and Conacul Mironeşti. 2010 campaign).
Ernı barátságának tükrében (Archaeological investigation of the BMTA, 2011, 17, nr. 13, p. 35-49.
Érmellék in the mirror of the friendship of dr. Roska Márton and 2049. Purece, Silviu I. The end of the Roman habitation at
dr. Andrássy Ernı and their collective activity). Dolgozatok, 2011- Buridava (Stolniceni, Vâlcea county). AB, 2012, 20, p. 91-95.
2012, Új sorozat VI-VII, p. 7-26. 2050. Puskás, József. Adatok Kovászna megye régészeti
2033. Nicolae, Cătălin I. Arheologi şi arheologie în emisiunile repertóriumához (Further data on the archaeological repertory of
radioului public (1930-1944) (Archaeologists and archaeology in Covasna county). CSSZMÉ, 2012, 8, p. 115-149.

73
2051. Radu, Adriana; Rancu, Dacian; Jovanovic, Dragan; 2065. Stratulat, Lăcrămioara; Teodor, Silvia; Marin,
Bozu, Petru Flavius. Repertoriul arheologic al Văilor Caraşului şi Tamilia. Santierul arheologic Lozna, jud. Botoşani (Lozna
Nerei (Archaeological repertoir of Caraş and Nera valleys). Brăila, archaeological site, county of Botoşani). FC, 2009, 9, nr. 3, p. 7-10.
Istros, 2012, 242 p. 2066. Szentmiklosi, Alexandru; Bălărie, Andrei. ContribuŃii
2052. Rădeanu, Virginia. Cadastrul arheologic: terminologie, la cunoaşterea evoluŃiei oraşului Timişoara la sfârşitul Evului
realizări, perspective (The archaeological cadastre: terminology, Mediu. Cercetările arheologice preventive din suburbia Palanca
achievements, perspective). TN, 2012, 6, nr. 2, p. 20-24. Mare (Contributions to the knowledge evolution of Timişoara
2053. Roman, Petre. Cercetări arheologice şi documente din (Temesvar) at the end of the Middle Ages. Archaeological rescue
arhivă despre oraşul Măgurele (jud. Ilfov) şi unele sate de la vest investigations within the suburbs of Palanca Mare). AB, 2012, 20,
sud-vest de Bucureşti. Archäologische Forschungen und p. 205-226.
Arkivdokumente őber die Stadt Măgurele (Bezirk Ilfov) und 2067. Şerbănescu, Done; Schuster, Cristian; Morintz,
etliche Dörfer westüdwest von Bukarest (Archaeological Alexandru S.; Mecu, LaurenŃiu. Recent archaeological
researches and archive documents about Măgurele city (Ilfov investigations of the Radovanu Davae in Călăraşi county.
county) and some villages from the West and South-West of Constructions and fire installations. TD, 2010-2011, 2-3, p. 101-
Bucharest). Bucureşti, Artemis, 2012, 121 p. 122.
2054. Roman, Petre. Săpături arheologice în bazinul dunărean 2068. Ştefan, Dan; Gârbacea, Florin; Ioane, Dumitru.
al PorŃilor de Fier (Archaeological excavations in the Danube Geophysical survey of a flattened mound located in Brăila’s plain.
basin of the Iron Gates). Bucureşti, Artemis, 2010, 168 p. Istros, 2012, 18, p. 529-534.
2055. Rotaru, Marin. AntichităŃile Elanului. Vol. 2 (The 2069. Tulugea, Claudiu Aurel. Cronica cercetărilor
antiques of the Elan valley. The 2nd vol.). Bârlad, Sfera, 2009, arheologice pe anii 2009-2010 în judeŃul Vâlcea (Chronicle of the
320 p. archaeological researches in 2009 and 2010 in Vâlcea county).
2056. Rus, Traian. Descoperiri arheologice în zona Codru Buridava, 2012, 10, p. 98-116.
(Archaeological discoveries in the area of Codru). In: Maramureş 2070. Urduzia, Claudia. Medieval pottery discovered at
vatră de istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011, p. 161-167. Turdaş-Luncă during the reseach of 2011. ATS, 2012, 11, p. 167-
2057. Sava, Victor. Archeologische befunde in dem Sighiştel 179.
Tal (Kreis Bihor). ATS, 2011, 10, p. 141-156. 2071. Velter, Ana-Maria; Dumitriu, LuminiŃa. Tezaurul de
2058. Sava, Victor; Pascu Hurezan, George; Mărginean, secol XVII de la Şopteriu. Studiu de orfevrărie şi de numismatică
Florin. Şagu sit A1_1. O aşezare a epocii finale a bronzului la (Seventeenth century treasure from Şopteriu. Goldwork and
Mureşul de Jos (Şagu sit A1_1. A late Bronze Age settlement on numismatic study). Cluj-Napoca, Accent, 2012, 234 p.
the Lower Mureş). Traducerea în limba engleză Ana-Maria Gruia. 2072. Zahariade, Mihail. Managing environmental
Cluj-Napoca, Mega, 2011, 133 p. archaeology: some fresh thoughts on old subjects - the Halmyris
2059. Schuster, Christian; Popa, Traian; Morintz, fort. Peuce, 2012, 10, p. 39-51.
Alexandru S.; Kogălniceanu, Raluca. Oberflächenforschungen 2073. Zahariade, Mihail; Alaiba, Ruxandra. Descoperiri din
im bezirk Giurgiu (Rumänien) vergangenheit und gegenwart. AD- secolul al IV-lea în subunităŃile geografice din Podişul Bârlad.
G, 2012, nr. 2, p. 31-53. Privire specială asupra judeŃului Vaslui (The fourth century
2060. Schuster, Cristian; Morintz, Alexandru; discoveries in the geographical subunits in the Bârlad Plateau. A
Kogălniceanu, Raluca; Ştefan, Cristian; Comşa, Alexandra; particular view on the Vaslui county). In: Cunoaşterea prin
El-Susi, Georgeta; Constantin, Monica; Constantin, Cătălin; cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări rurale din spaŃiul
Mureşan, Georgiana. Cercetările arheologice de pe tronsonul carpato-dunărean, Iaşi, 2009, p. 38-73.
Cernavodă - Medgidia al autostrăzii A2. Tumulul nr. 3 2074. Zahariade, Mihail; Chirca, Vasile; Alaiba, Ruxandra.
(Archaeological researches on the Cernavodă - Medgidia section Descoperiri din secolul al IV-lea în subunităŃile geografice ale
of the A2 highway. Tumulus no. 3). Târgovişte, Cetatea de Scaun, Podişului Central Moldovenesc. Privire specială asupra judeŃului
2011, 109 p. Iaşi (Fourth century discoveries on the geographical subunits of
2061. Schuster, Cristian; Popa, Traian. Notă cu privire la the Central Moldavian Plateau. A particular view on the Iassy
vestigiile culturii Dridu de la Mironeşti, judeŃul Giurgiu (A note county). In: Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor
on the remains of the Dridu culture from Mironeşti, Giurgiu aşezări rurale din spaŃiul carpato-dunărean, Iaşi, 2009, p. 17-37.
county). Pontica, 2011, 44, p. 379-386.
2062. Soós, Zoltán; Bakonyi, Regina. The medieval church of Lucrări apărute în străinătate
Vălenii de Mureş, Mureş county. Marisia, 2012, 32, p. 193-204.
2063. Stanciu, Ioan. Locuirea teritoriului nord-vestic al 2075. *** Homines, funera, astra. Ed. Raluca Kogălniceanu.
României între Antichitatea târzie şi perioada de început a Epocii Oxford, Archaeopress, 2012, 197 p.
Medievale timpurii (mijlocul sec. V-sec. VII timpuriu) (The 2076. Berecki, Sándor; Czajlik, Zoltán; Egri, Mariana; Gál,
habitation of the North-Western territory of Romania between the Szilárd Sándor; Györfi, Zalán; Kovács Pakó, Klára; Nagy,
late Antiquity and the beginning period of the early Middle Ages József Gábor. Panorame istorice. Situri arheologice şi
(the middle of the 5th century-early 7th century). Cluj-Napoca, monumente din Transilvania în fotografii aeriene (Historical
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane : Mega, 2011, landscapes. Aerial photographs of Transylvanian archaeological
793 p. sites and monuments). Budapest : Târgu Mureş, L'Harmattan :
2064. StăicuŃ, Gabriel; Constantinescu, Eugen Marius; Mega, 2012, 118 p.
Dinu, Cătălin. Şantierul arheologic Pietroasele. Campania 2012 2077. Găzdac, Cristian; Pripon, Emanoil. The Roman
(Arcaheological worksite at Pietroasele. 2012 campaign). auxiliary fort at Buciumi (Roman Dacia, Romania): coins in
Mousaios, 2012, 17, p. 155-173. archaeological context. Oxford, Archaeopress, 2012, 95 p.

74
8. PERSONALITĂłI

a. PERSONALITĂłI POLITICE, ECONOMICE ŞI MILITARE


2078. Adam, Adrian. Boierii Craioveşti (The Craioveşti AIICCR, 2010-2011, 5-6, p. 167-177.
boyars). Bacău, Grapho, 2011, 64 p. 2092. Patca, Iulian; Tutula, Vasile. ComandanŃi - De la armata
2079. Băjenaru, Constantin. Prin ochiul presei locale: cuplul a 4-a (de Nord) la Divizia 4 Infanterie "Gemina"- (1916-2011).
regal Ferdinand - Maria şi făgărăşenii (1913-1922) (Through the Ed. a 4-a revăzută şi adăugită (Commanders - From the 4th army
eyes of local media: the royal couple Ferdinand - Marie and (North) to the 4th Infantry Division Gemina "- (1916-2011). 4th
Făgăraş citizens (1913-1922). In: Colocviul NaŃional de Istorie, reviewed and added edition). Cluj-Napoca, Casa CărŃii de ŞtiinŃă,
Istoria Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. 2011, 241 p.
Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 179-184. 2093. Păiuşan-Nuică, Cristina. Familia Brătianu văzută de
2080. Ceobanu, Adrian-Bogdan. Câteva informaŃii privind contemporani (The Brătianus viewed by their contemporaries). IC,
personalul diplomatic al LegaŃiei României de la Sankt-Petersburg 2012, 4, nr. 39, p. 63-68.
(1881-1886) (Some information regarding the diplomatic team of 2094. Pepene, Nicolae; Dumitran, Adriana. 90 de ani de la
the Romanian Legation in Sankt-Petersburg (1881-1886). In: încoronarea suveranilor României Mari (Celebrating 90 year since
DiplomaŃie şi destine diplomatice în lumea românească, the coronation of the sovereigns of Greater Romania). ASTRA B,
Târgovişte, 2011, p. 227-242. 2012, 3, nr. 3-4, p. 2-9.
2081. Ciubotaru, Ştefania. "Am trăit pentru a deveni preieteni 2095. Ploeşteanu, Grigore. Sentimentul istoriei. Studii, articole,
statornici" - regele Ferdinand I şi regina Maria ("We've lived to note, interviuri (Feeling history. Studies, papers, notes,
become steady friends" - king Ferdinand I and queen Marie). In: interviews). EdiŃie îngrijită de Mariana Ploeşteanu. Târgu Mureş,
Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative, Veritas, 2011, 591 p.
Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2, Bucureşti, 2009, 2096. Romanescu, Ion. Mărturisire. File de istorie (Confession.
p. 121-134. History pages). Buzău, Lorilav, 2011, 193 p.
2082. Ciubotaru, Ştefania. Aspecte ale vieŃii cotidiene la curtea 2097. Sinaci, Doru. Victime colaterale în lupta pentru unitate
regală a României: şcola şi educaŃia copiilor regali (Aspects of naŃională (Collateral damage in the struggle for national unity). In:
everyday life at the royal court of Romania: the school and the AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 2,
education of the royal family children). In: Stat şi societate în Arad, 2011, p. 163-169.
Europa. Vol. 3, Craiova, 2011, p. 357-385. 2098. Stănescu, Eugen; Preda, Gavril; Cosma, Mircea;
2083. Dinu Ciubotaru, Ştefania. RelaŃiile dintre părinŃi şi copii Stănescu, Iulia. Cavaleri ai ordinului militar de război "Mihai
în familia regală Ferdinand şi Maria - principesele Elisabeta şi Viteazul" (Knights of the Military Order of War "Michael the
Marioara (Relations between parents and children in the royal Brave"). Sibiu, Salgo, 2012, 380 p.
family of Ferdinand and Marie: daughters Elisabeta and 2099. Stoica, Relu. Reginele României (The queens of
Marioara). OXXI, 2012, 7, nr. 4, p. 6-15. Romania). Tezaur B, 2012, 7, nr. 11, p. 49-51.
2084. Drecin, Mihai D. Dr. Petru Groza and the university man 2100. Ştefan, Niculae; Mitea, Nistor. Monografia primei
Victor Jinga in the autumn of 1944. A failed attempt of political promoŃii de învăŃământ superior a marinei militare române. Ed. a
recruiment. AUO ist. arh., 2011, 21, p. 132-140. 2-a revăzută şi adăugită (Monograph of the first academic
2085. Focşa, Daniel. Aviatori de altădată (Old times aviators). graduates of Romanian Navy. 2nd revised and added edition).
PrefaŃă de Horia Gârbea. Iaşi, Institutul European, 2012, 80 p. Coordonator Marian Moşneagu. ConstanŃa, Editura Muntenia,
2086. GafiŃa, Vlad. Doi oameni politici bucovineni: Aurel 2012, 344 p.
Onciul şi Iancu Flondor (Two politicians from Bukovina: Aurel 2101. Tîrnă, Mirela. Discursuri regale. Studiu comparativ
Onciul and Iancu Flondor). In: Slujind-o pe Clio. In honorem (Royal speeches. Comparative study). In: Colocviul NaŃional de
Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p. 609-622. Istorie, Istoria Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii
2087. Györke, Zoltán. PrefecŃii Clujului. Analiză Publice. Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 65-72.
prosopografică (The prefects of Cluj: a prosopografic analysis). 2102. Topor, Claudiu-Lucian. Imaginea miniştrilor români în
AIICN, 2012, 51, p. 305-323. corespondenŃa diplomatică germană. De la războaiele balcanice la
2088. Macovei, Remus. Generalii de armată. Studiu de caz războiul mondial (1912-1916) (The image of Romanian ministers
(Army generals. Case study). Bucureşti, Editura Dacoromână, in German diplomatic correspondence. from the Balkan Wars to
2012, 150 p. World War I (1912-1916). In: DiplomaŃie şi destine diplomatice în
2089. Nichifor, Gheorghe. Doi liberali gorjeni, Dincă Schileru lumea românească, Târgovişte, 2011, p. 101-112.
şi dr. Nicolae Hasnaş, despre Tudor Vladimirescu (Two liberals 2103. łurlea, Petre. Regele Mihai şi mareşalul Antonescu
from Gorj, Dincă Schileru and dr. Nicolae Hasnaş, about Tudor (King Michael and marshal Antonescu). Bucureşti, Semne, 2011,
Vladimirescu). In: Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. 449 p.
Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 247-255.
2090. Nistor, Paul. DiplomaŃi români în America (1950) Lucrări apărute în străinătate
(Romanian diplomats in the USA (1950). RRA, 2011, nr. 21, p.
220-233. 2104. *** Romanian royalty: line of succession to the Romanian
2091. Opriş, Petre. AcŃiunile lui Gheorghe Apostol, Dumitru throne, Romanian royal family, Vlad VI Inecatul, Elena Cuza,
Mazilu şi Mihail Gorbaciov faŃă de politica promovată de Nicolae Alexandru Al. Ioan Cuza. Memphis, Tenn., Books LLC, 2010, 21 p.
Ceauşescu (Gheorghe Apostol, Dumitru Mazilu and Mihail 2105. Kármán, Gábor. II. Rákóczi György 1657. Évi
Gorbaciov's actions against Nicolae Ceauşescu's politics). lengyelországi hadjáratának diplomáciai háttere (The diplomatic

75
background of the Polish campaign of Prince György Rákóczi II 2118. Stroe, LaurenŃiu. România în timpul regimului politic
in 1657). Századok, 2012, 146, nr. 5, p. 1049-1084. Ion Antonescu. Guvernarea cu legionarii. Agenda guvernamentală
în prima decadă a lunii octombrie 1940 (Romania during the
ALECSANDRI, IOAN (1826-1884) political regime of Ion Antonescu. Governing with the Iron Guard.
Government agenda in the first decade of October 1940). Carpica,
2106. Georgescu, Maria. Un diplomat în haină militară, Ioan 2012, 41, p. 193-210.
(Iancu) Alecsandri (A diplomat in a military outfit, Ioan (Iancu) 2119. łurlea, Petre. Ion Antonescu - preşedinte de onoare al
Alecsandri). MI, 2012, nr. 10, p. 41-44. AsociaŃiei românilor expulzaŃi şi refugiaŃi din Ardeal (Ion
2107. Vitcu, Dumitru. Diplomatul Ioan (Iancu) Alecsandri sau Antonescu: the honorable president of the Romanian expellees
lecŃia dăruirii şi a fidelităŃii (Diplomat Ioan (Iancu) Alecsandri or and refugees Association from Transylvania). Dac., 2012, nr. 61,
the lesson of giving and fidelity). In: DiplomaŃie şi destine p. 26-28.
diplomatice în lumea românească, Târgovişte, 2011, p. 195-226. 2120. Wertsman, Vladimir F. O biografie a Mareşalului
Antonescu (A biography of Marshal Antonescu). Tribuna, 2012,
ALIMĂNEŞTEANU, ALEXANDRU (1878-1946) 11, nr. 241, p. 22, 29.

2108. Alimăneşteanu, Alexandru. Program pentru ANTONESCU, VICTOR (1871-1947)


administrarea judeŃului Olt [1927] (A programme for Olt county
administration [1927]). MOlt, 2012, 2, p. 337-348. 2121. Cîrstea, Marusia. Victor Antonescu şi politica externă a
României în anii 1936-1937 (Victor Antonescu and the Romanian
ANTONESCU, ION (1882-1946) foreign policy between 1936-1937). In: Stat şi societate în Europa.
Vol. 4, Târgovişte, 2012, p. 217-228.
2109. Botez, Dan. Ion Antonescu. Destinul unui mareşal al
României (Ion Antonescu. The destiny of a Romanian marshal). ARDELEAN, AUREL (n. 1939)
Craiova, Scrisul Românesc, 2012, 312 p.
2110. Buzatu, Gh. DeclaraŃia mareşalului Ion Antonescu din 26 2122. Grec, Marcel. Aurel Ardelean - declaraŃii politice în
ianuarie 1943 - un veritabil testament politic pentru cauza plenul Senatului (Aurel Ardelean - political statements in the
României Mari (Marshal Ion Antonescu's Declaration of January Senat). Arad, Mirador, 2012, 170 p.
26, 1943 - a genuine political will for the cause of Greater 2123. Man, Vasile; Pisoschi, Aurel. Aurel Ardelean, senator în
Romania). In: Bătălia pentru Basarabia (1941-1944), Bucureşti, Parlamentul României (Aurel Ardelean, senator in the Romanian
2010, p. 161-177. Parliament). Arad : Paris, Gutenberg Univers : CIRRMI,
2111. Buzatu, Gh. Mareşalul Ion Antonescu. ForŃa destinului Université de La Sorbonne Nouvelle, 2012, 249 p.
(Marshal Ion Antonescu. The force of destiny). Iaşi, Tipo
Moldova, 2012, 823 p. ARGEŞANU, GHEORGHE (1883-1940)
2112. Buzatu, Gh. Mareşalul Ion Antonescu - ultimul "domn"
al tuturor românilor (Marshal Ion Antonescu - the last 2124. Botar, Dumitru. PersonalităŃi romanaŃene. Gheorghe
"gentleman" of all Romanians). In: Bătălia pentru Basarabia Argeşanu (Personalities from RomanaŃ. Gheorghe Argeşanu).
(1941-1944), Bucureşti, 2010, p. 235-250. Mem. Olt., 2012, 1, nr. 4, p. 11-18.
2113. Buzatu, Gh. "Procesul" şi execuŃia mareşalului: "Dacă
mor, este pentru Bucovina şi Basarabia, dacă ar fi să reîncep, aş ARGETOIANU, CONSTANTIN (1871-1955)
face la fel!..." (The "trial"and execution of the marshal: "If I die, it
is for Bukovina and Bessarabia, if I were to start all over again, I 2125. Ciuchea, Elena-Mirela. Mântuirea prin umilinŃă a lui C.
would do the same..."). In: Bătălia pentru Basarabia (1941-1944), Argetoianu. Închisoarea şi moartea (Salvation through humiliation
Bucureşti, 2010, p. 179-233. of C. Argetoianu. Imprisonment and death). In: Slujind-o pe Clio.
2114. Buzatu, Gheorghe; Cheptea, Stela. România în războiul In honorem Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p. 749-755.
din est (1941-1944) şi mareşalul Ion Antonescu pe Internet 2126. Neagoe, Stelian. Constantin Argetoianu. Politică şi destin
(Romania in the Eastern Front of World War II (1941-1944) and (Constantin Argetoianu. Politics and destiny). Bucureşti, Editura
marshal Ion Antonescu on the Internet). In: Continuitate istorică în Machiavelli, 2012, 462 p.
spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova,
2011, p. 663-693. ARSENE, GRIGORE (1877-1965)
2115. Ceoceanu, Alexandra. Porteretul unui mareşal (The
portrait of a marshal). In: Bătălia pentru Basarabia (1941-1944), 2127. Prisecaru, Costache. Grigore Arsene. Povestea unei vieŃi
Bucureşti, 2010, p. 143-147. (Grigore Arsene. The story of a life). Bucureşti, Curtea Veche,
2116. *** Pace şi război (1940-1944). Jurnalul mareşalului Ion 2012, 223 p.
Antonescu (comentarii, anexe, cronologie). Vol. 1-4. Ed. a 2-a
revăzută şi adăugită (Peace and war (1940-1944). The journal of AVERESCU, ALEXANDRU (1859-1938)
marshal Ion Antonescu (comments, annexe, chronology). Vol. 1-
4. 2nd revised and added edition). Editori Gheorghe Buzatu, Stela 2128. Popovici, Mihai. Opinii ale mareşalului Alexandru
Cheptea, Marusia Cîrstea, Corneliu M. Lungu. Iaşi, Tipo Averescu despre viaŃa politică românească interbelică (Opinions
Moldova, 2011-2012, 635, 551, 463, 540 p. of marshal Alexandru Averescu about interwar Romanian
2117. Solomovici, Teşu. Mareşalul Ion Antonescu. O biografie political life). In: Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu,
(Marshal Ion Antonescu. A biography). Bucureşti, Editura Teşu, Iaşi, 2010, p. 260-274.
2011, 812 p.

76
AXENTE SEVER, IOAN (1821-1906) BĂRBUNEANU, PETRE (1880-1979)

2129. Biriş, Gheorghe I. Ion Axente Sever şi timpul său. Ed. a 2139. Botar, Dumitru. Amiralul Petre Bărbuneanu (Admiral
2-a (Ion Axente Sever and his time. 2nd edition)., EdiŃie revizuită Petre Bărbuneanu). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 5, p. 28-30.
şi completată cu adnotări, texte şi alte documente şi fotografii de
Liana Biriş, VoichiŃa Ionescu. Blaj, Astra, 2011, 74 p. BÂRLĂDEANU, ALEXANDRU (1911-1997)

BABEŞ, VICENłIU (1821-1907) 2140. Soare, Florin S. Alexandru Bârlădeanu - schiŃă biografică
(Alexandru Bârlădeanu - Biographical outline). AIICCR, 2012, 7,
2130. Ciobanu, Tiberiu. Istoria medievală a Banatului p. 67-96.
reflectată în opera lui VicenŃiu Babeş (The medieval history of
Banat reflected in VicenŃiu Babeş's work). CI-T, 2010, 13, nr. 72- BERNÁDY, GYÖRGY (1864-1938)
73, p. 47-52.
2131. Cionchin, Ionel. VicenŃiu Babeş - remarcabil om de 2141. Balint, Nicolae. ViaŃa politică mureşeană în primii ani
cultură al secolului al XIX-lea (VicenŃiu Babeş - an outstanding după Marea Unire de la 1918 (Politics in Mures in the early years
man of culture of the 19th c.). Columna 2000, 2012, 13, nr. 49-50, after the Great Union of 1918). In: Marea Unire de la 1 decembrie
p. 62-65. 1918 - împlinirea unui ideal, Târgu Mureş, 2011, p. 51-69.
2142. Józsa, András. Bernády György Szovátán (Bernády
BÁNFFY, MIKLÓS (1873-1950) György at Sovata). In: A történetíró elhivatottsága: emlékkönyv
Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára, Marosvásárhely,
2132. Bánffy, Miklós. Emlékezések: irodalmi és mővészeti 2012, p. 70-83.
írások (Memoirs: literary and artistic writings). Sajtó alá rendezte
Dávid Gyula. Kolozsvár, Polis, 2012, 496 p. BETHLEN, MIKLÓS (1642-1714)
2133. Dávid, Gyula Gy. Az építész Bánffy Miklós (rajzok,
tervek, épületek) (Architect Miklós Bánffy (drawings, plans, Lucrări apărute în străinătate
buildings). Dolgozatok, 2011-2012, Új sorozat VI-VII, p. 295-
304. 2143. Tóth, Zsombor. A man for all seasons: Exile, suffering
2134. Gaál, György. Gróf Bánffy Miklós: fıúri életpálya a and martyrdom in the autobiography of Miklós Bethlen. HS, 2012,
politika és mővészetek jegyében: egy EME-alelnök portréja 26, nr. 2, p. 273-283.
(Count Miklós Bánffy: the political and artistical career of an
aristocrat (vice-president of the Transylvanian Museum Society). BIBESCU, ANTON (1878-1951)
EM, 2012, 74, nr. 2, p. 114-134.
2144. Tătaru, Virgil. PrinŃul Anton Bibescu şi Corcova (Prince
BANU, CONSTANTIN (1873-1940) Anton Bibescu and Corcova). Drobeta-Turnu Severin, Profin,
2011, 99 p.
2135. Stavinschi, Magda. Constantin Banu. MI, 2012, nr. 2, p.
18-21. BIBESCU, GEORGE (1834-1902)

BARBU, VASILE (1889-1978) 2145. Sava, Octavian. PrinŃul rătăcitor George Bibescu (The
wandering prince George Bibescu). Bucureşti, C.N.I. Coresi,
2136. Mircea, Gabriela; Bota, Cristian Florin. Autobiografia 2010, 284 p.
generalului Vasile Barbu, fost comandant adjunct al Gărzilor
NaŃionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, ca izvor istoric BOLCAŞ, NICOLAE (1882-1919)
(1908-1942) (General Vasile Barbu autobiography, former vice
commander of the National Guards of Alba Iulia in December 1, 2146. Lezeu, Carmen-Eugenia. Nicolae Bolcaş - martir al
1918 as a historical source (1908-1942). Alba Iulia, Astra - Beiuşului (Nicolae Bolcaş - a martyr of Beiuş). In: Culegere de
DespărŃământul "Timotei Cipariu", 2011, 97 p. lucrări susŃinute în cadrul simpozionului "Oameni şi fapte în
sprijinul învăŃământului românesc", Oradea, 2011, p. 53-54.
BARDOŞI, DUMITRU (1865-1942)
BOTEZ, MIHAI (1940-1995)
2137. Opriş, Ilie. Dumitru Bardoşi (1865-1942) - General în
armata română şi autor de cărŃi (Dumitru Bardoşi (1865-1942) - 2147. Cătănuş, Ana-Maria. Breaking the barriers of Romanian
General in the Romanian army and book author). In: Marea Unire conformism. Dissent and scientific critique of communism in
de la 1 decembrie 1918 - împlinirea unui ideal, Târgu Mureş, mathematician Mihai Botez’s thinking. A case study. HCE, 2011,
2011, p. 43-49. 2, p. 345-368.

BĂGULESCU, GHEORGHE (1890-1963) BRANIŞTE, VALERIU (1869-1928)

2138. Dae, Gelu. Căpitanul Gheorghe Băgulescu - memorii de 2148. Iancu, Gheorghe. Omul politic şi de cultură Valeriu
război (Captain Gheorghe Băgulescu: war memories). Document, Branişte. 1869-1896. Vol. 1. Partea 1-2 (The politician and the
2012, nr. 3, p. 38-45. man of culture Valeriu Branişte. 1869-1896. Vol. 1. Part 1-2).
Timişoara, Editura de Vest, 2012, 483, 484-962 sau 962 p.

77
2149. Ignat-Coman, Sanda LuminiŃa. Identitatea naŃională în 2163. Ungureanu, George. Atitudinea lui Ion I. C. Brătianu
opera lui Valeriu Branişte (National identity in Valeriu Branişte's faŃă de problema (sud)-dobrogeană (ianuarie 1914-august 1916)
work). In: Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi (Ion I. C. Brătianu's attitude regarding the (Southern)-Dobrogea
culturală. Vol. 5, Cluj-Napoca, 2011, p. 285-293. issue (January 1914-August 1916). Argesis, 2012, 21, p. 207-212.
2164. Verzea, Mihaela-Cristina. Moartea lui Ion I. C. Brătianu
BRĂILEANU, TRAIAN (1882-1947) în presa vremii (The death of Ion I. C. Brătianu reflected by the
press of the time). IC, 2012, 4, nr. 38, p. 36-44.
2150. Ciucanu, Corneliu. Profesorul Traian Brăileanu şi teoria
elitelor. Un doctrinar uitat al dreptei româneşti interbelice BRĂTIANU, ION I. (n. 1939)
(Professor Traian Brăileanu and the theory of elites. A forgotten
dogmatist of the interwar Romanian right movement). IN, 2010- 2165. Brătianu, Ion I. Adevăruri din Parlament (Thruths in the
2012, 16-18, p. 159-176. Parliament). Bucureşti, Editura FundaŃiei Culturale "Ion I.
2151. *** Traian Brăileanu. Studii, documente. Încercări literare Brătianu", 2012, 378 p.
(Traian Brăileanu. Studies, documents. Literary attempts).
Coordonator Radu Florian Bruja. Iaşi, Junimea, 2011, 202 p. BRĂTIANU, VINTILĂ (1867-1930)
2152. Vintilă, Alexandru Ovidiu. Ideea comunităŃii româneşti
la Traian Brăileanu. Reflectarea acesteia în revista "Însemnări 2166. Brătianu, Vintilă I. C. Petrolul şi politica de stat;
sociologice" (The idea of the Romanian community with Traian Memoriu adresat Comitetului Central al Partidului NaŃional-
Brăileanu. Its reflection in the "Însemnări sociologice"). Suceava, Liberal în şedinŃa din 23 septembrie 1930 (Oil and state policy;
2012, 39, p. 211-218. Memorandum addressed to the Central Committee of the
2153. Vintilă, Alexandru-Ovidiu. Traian Brăileanu, National-Liberal Party presidents in the session of September 23,
întruchipările raŃiunii. Fapte, idei, teritorii ale realităŃii din
1930). In: Modernizarea României - (1859-1939) - LegislaŃie şi
interbelicul bucovinean (Traian Brăileanu, the embodiment of
strategie economică, Iaşi, 2012, p. 179-203.
reason. Facts, ideas, realities of the interwar of Bucovina).
2167. Voiculescu, Corina. Vintilă Brătianu - primar al capitalei
Bucureşti, Paideia, 2012, 250 p.
(Vintilă Brătianu - mayor of the capital city). In: Colocviul
NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative şi Conservare-
BRĂTIANU, ION C. (1821-1891)
Restaurare. Vol. I: SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011, p. 212-225.
2154. Berindei, Dan. Ion C. Brătianu, ctitor al României
moderne (Ion C. Brătianu, founder of modern Romania). MSŞIA, BRUKENTHAL, SAMUEL VON (1721-1803)
2012, 36, p. 98-103.
2155. Constantin, Anica St. Ion C. Brătianu - colaborator al Lucrări apărute în străinătate
domnitorului Carol I (Ion C. Brătianu - collaborator of domnitor
Carol I). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei 2168. Gündisch, Konrad. Samuel von Brukenthal (1721-
Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 1, 1803): Museumsstifter und siebenbürgisch-sächsischer
Bucureşti, 2009, p. 79-84. "Erinnerungsort". DC, 2012, 6, nr. 53, p. 179-211.
2156. Todea, Ioan. Ion C. Brătianu. O viaŃă în slujba Ńării şi a
naŃiunii române (1821-1891) (Ion C. Brătianu. A life in the service BRUSSESCU, VLAD (1921-2012)
of the country and Romanian nation (1821-1891). Bucureşti,
Editura Universitară, 2011, 287 p. 2169. Varlam, Ion. Căpitanul Vlad Brussescu (Captain Vlad
Brussescu). Memoria, 2012, nr. 1-2, p. 207-210.
BRĂTIANU, ION I. C. (1864-1927)
BUD, IOAN (1880-1950)
2157. Bulei, Ion. Din nou despre Ion I. C. Brătianu. Prea mare
ca să fie imitat (About Ion I. C. Brătianu, again. Too big to be 2170. Iuga, Vasile. Ioan Bud de Dragomireşti. Ministru al
imitated). IC, 2012, 4, nr. 38, p. 10-16. Economiei şi ComerŃului din Ungaria în perioada 1924-1928
2158. Calafeteanu, Ion. Politica demnităŃii naŃionale (Politics (Ioan Bud de Dragomireşti. Minister of Economy and Commerce
of national dignity). IC, 2012, 4, nr. 38, p. 22-28. in Hungary during 1924-1928). In: Maramureş vatră de istorie
2159. Georgescu, Maria. Ion I. C. Brătianu şi reintrarea milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011, p. 199-204.
României în război în toamna anului 1918 (Ion I. C. Brătianu and
Romania's re-entry into the war in the fall of 1918). RIM, 2012, nr. BUTEANU, IOAN (1821-1849)
5-6, p. 75-80.
2160. Majuru, Adrian. Trei poveşti uitate despre Ionel 2171. Iuga, Vasile. Ioan Buteanu, fiu al Sighetului, erou şi
Brătianu (Three forgotten stories about Ionel Brătianu). IC, 2012, martir naŃional (Ioan Buteanu, son of Sighet, a national hero and
4, nr. 38, p. 32-35. martyr). Cu o prefaŃă de Gelu NeamŃu. Cluj-Napoca, Editura
2161. Stoenescu, Alex Mihai. Aspecte ale atitudinii lui Ion I. C. SocietăŃii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă", 2012, 166 p.
Brătianu faŃă de mişcarea socialistă (Aspects of Ion I. C.
Brătianu's attitude toward socialist movement). IC, 2012, 4, nr. 38, CARADA, EUGENIU (1836-1910)
p. 18-21.
2162. Şkundin, Grigorii. Ianuarie-Februarie 1914. Politica lui 2172. Calafeteanu, Ion. Eugeniu Carada în memoria românilor
Ionel Brătianu, văzută de diplomaŃi străini (January-February (Eugeniu Carada in Romanians' memory). In: Continuitate istorică
1914. Ionel Brătianu's policy as seen by foreign diplomats). MI, în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova,
2012, nr. 4, p. 20-24. 2011, p. 431-440.

78
2173. Şerban, Nicoleta. Monumentul dedicat lui Eugeniu graphic arts). AUC ist., 2012, 17, nr. 1, p. 177-190.
Carada, fondator al Băncii NaŃionale a României (The monument 2187. Gheorghe, Lavinia Dacia. Preocupările regelui Carol I
dedicated to Eugeniu Carada, the founder of the National Bank of privind infrastructura din Dobrogea, 1878-1910 (Concerns of
Romania). BCMI, 2012, nr. 1-2, p. 74-80. kingCarol I regarding the infrastructure in Dobruja, 1878-1910).
In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative şi
CAROL AL II-LEA AL ROMÂNIEI (1893-1953) Conservare-Restaurare. Vol. I: SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011,
p. 170-184.
2174. Ciubotaru, Ştefania. Regele Carol al II-lea şi elita 2188. *** Memoriile regelui Carol I al României (de un martor
sciitorilor români (1930-1940) (King Carol II and the elite of the ocular). Vol. 1-3 (The memoirs of king Carol I of Romania (by an
Romanian writers (1930-1940). In: Colocviul NaŃional de Istorie, eye-witness). Vol. 1-3). Bucureşti, Erc Press, 2011, 80, 80, 96 p.
Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol. I: 2189. Tănăsoiu, Carmen. Portretul regal în România, în
SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011, p. 304-312. biserici şi mănăstiri. Carol I (The Romanian royal portrait, in
2175. Coroban, Costel. Playboy king? The political thought of churches and monasteries. King Carol I). ASTRA B, 2012, 3, nr. 3-
Carol II of Romania between idealism and realism before World 4, p. 27-34.
War II. RI, 2012, 23, nr. 3-4, p. 355-373.
2176. Dumitrache, Corina. Obiecte personale ale regelui Carol Lucrări apărute în străinătate
al II-lea în colecŃia de orfevrărie a Muzeului NaŃional Peleş
(Personal items of king Carol II in the colections of goldware at 2190. Raffay, Ernı. Balkáni birodalom (Balkan literature).
the Peleş National Museum). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Budapest, Kárpátia Stúdió, 2010, 253 p.
Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol. II:
SecŃiunea Istorie. SecŃiunea Istoria Artei Decorative, Bucureşti, CARP, MIRCEA (n. 1923)
2011, p. 281-291.
2191. Toader, Mihaela. Exilul românesc solidar cu revoluŃia
2177. Giurcă, Ion. Generali ai armatei române şi atitudinea faŃă
română (The Romanian exile solidarity to the Romanian
de actul de dezertare a principelui Carol - moştenitorul tronului
Revolution). CR, 2011, nr. 6, p. 16-24.
(Romanian army generals and the attitude regarding the desertion
act of Prince Carol, heir to the throne). Document, 2012, nr. 2, p.
CARP, PETRE P. (1837-1919)
33-37.
2178. Micu, Lavinia-Diana. Evenimente din judeŃul Caraş 2192. Bocancea, Silvia. Perspectiva lui Petre P. Carp asupra
onorate de prezenŃa regelui Carol al II-lea, în anii 1933 şi 1934 Basarabiei (Petre P. Carp's perspective on Bessarabia). In:
(Events in county of Caraş honored by the presence of King Carol Basarabia după 200 de ani, Iaşi, 2012, p. 115-133.
II in 1933 and 1934). Tibiscum, 2012, 2, p. 195-199. 2193. Nicu, Cristina. Petre P. Carp. Aspecte din activitatea
2179. Vlad, Gheorghe. Carol al II-lea - o speranŃă neîmplinită politică şi diplomatică (Petre P. Carp. Aspects of political and
(Carol II - an unfulfilled hope). Alexandria, Tipoalex, 2011, 322 p. diplomatic activity). Iaşi, Pim, 2011, 149 p.
2180. Voiculescu, Corina. Regele Carol al II-lea şi Târgoviştea 2194. Turliuc, Cătălin. Petre P. Carp: viziune şi acŃiune politică
(King Carol II and Târgovişte). In: Colocviul NaŃional de Istorie, (Petre P. Carp: political view and action). In: Prin labirintul
Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol. I: istoriei. Stat, scietate şi individ în perioada construcŃiei naŃionale,
SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011, p. 313-321. Iaşi, 2009, p. 273-288.

CAROL I AL ROMÂNIEI (1839-1914) CATARGIU, BARBU (1807-1862)

2181. Beldiman, Ruxandra. Carol I colecŃionar şi connaisseur. 2195. Bălăceanu-Stolnici, Constantin; Buda, Octavian. 1862.
Însemnări pe marginea colecŃiilor de la castelul Peleş (Carol I, Autopsia unui asasinat politic: Barbu Catargiu (1862. Barbu
collector and connaisseur. Notes regarding the collections of the Catargiu: the autopsy of a political assassination). IC, 2012, 4, nr.
Peleş castle). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei 30, p. 5-11.
Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol. II: SecŃiunea Istorie.
SecŃiunea Istoria Artei Decorative, Bucureşti, 2011, p. 217-229. CĂLINESCU, ARMAND (1893-1939)
2182. Bulei, Ion. Carol I şi cultura (Carol I and culture). In:
Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac 2196. UŃă Bărbulescu, Oana; Roibu, Melania. Strategii de
la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 347-352. atenuare şi de evaluare în secvenŃa exordială din discursul
2183. Cristea, Nicolae. Carol I - imaginea publică şi cea din parlamentar (Studiu de caz: discursurile lui Armand Călinescu)
intimitate (King Carol I - public and private image). MI, 2012, nr. (Mitigation and evaluation strategies in exordial sequence in
6, p. 44-48. parliamentary discourse (Case Study: Armand Călinescu's
2184. Dogaru, Cosmin-Ştefan. Charles Ier et la construction du speeches). In: Text şi discurs. Omagiu Mihaelei Mancaş,
régime politique roumain (1866-1881). AUB pol., 2012, 14, nr. 2, Bucureşti, 2011, p. 503-510.
p. 3-15.
2185. Dumitraşcu, Lavinia Dacia. Politica regelui Carol I faŃă CEAUŞESCU, NICOLAE (1918-1989)
de Dobrogea (1878-1900) (The policy of king Carol I regarding
Dobruja (1878-1900). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria 2197. Buzatu, Gheorghe. Nicolae Ceauşescu. Biografii
Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2, paralele, stenograme şi cuvântări secrete, dosare inedite,
Bucureşti, 2009, p. 19-38. "procesul" şi execuŃia (Nicolae Ceauşescu. Parallel biographies,
2186. Dumitrescu, Radu Gabriel. Ipostaze ale regelui Carol I transcripts and secret speeches, original files, "the trial" and
al României în arta grafică (King Carol I of Romania in the execution). Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 752 p.

79
2198. Cristache, Nicolae. Un erou blestemat. Ceauşescu, în COSMA, PARTENIE (1837-1923)
toată măreŃia şi sminteala sa (A damned hero. Ceauşescu, in all his
greatness and folly). Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2012, 264 p. 2208. Drecin, Mihai D. Un român "uitat". Partenie Cosma în
2199. Opriş, Petre. Nicolae Ceauşescu şi datoria externă a ultimii săi ani de viaŃă (1916-1923) (A "forgotten" Romanian.
României (Nicolae Ceauşescu and the external debt of Romania). Pertenie Cosma in his last years (1916-1923). In: Specific
In: Clipe de viaŃă. Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei la 75 de ani, românesc şi confluenŃe central-europene, Cluj-Napoca, 2012, p.
Ploieşti, 2011, p. 290-306. 157-164.
2200. Opriş, Petre. Nicolae Ceauşescu: un "tigru de hârtie" în
toamna anului 1989 (Nicolae Ceauşescu: a "paper tiger" in the CRISTESCU, EUGEN (1895-1950)
autumn of 1989). In: Bătălia pentru Basarabia (1941-1944),
Bucureşti, 2010, p. 251-288. 2209. Tănase, Tiberiu. Deznodământul unui proces politic:
2201. Opriş, Petre; Sava, Laura-Antoaneta. "Prietenii de condamnarea la moarte a lui Eugen Cristescu, fostul director al
ocazie" ai lui Nicolae Ceauşescu (Nicolae Ceauşescu's "occasional SSI (Outcome of a political process: the death sentence of Eugen
friends"). AICSUC, 2012, nr. 13, p. 18-24. Cristescu, former director of the SSI). In: Studii de istorie. Vol. 1,
Brăila, 2012, p. 431-442.
CERNAT, CONSTANTIN (1882-196?)
CUZA, A. C. (1857-1947)
2202. Spânu, Alin. Constantin Cernat - un băcăuan la
conducerea DirecŃiei Generale a PoliŃiei (1936-1938) (Constantin 2210. Bozdoghină, Horia. Antisemitismul lui A. C. Cuza în
Cernat - a citizen from Bacău in charge of The General politica românească (A. C. Cuza's antisemitism in Romanian
Directorate of Police (1936-1938). AANB, 2012, 7, p. 309-318. politics). Cuvânt înainte de Radu Ioanid. Bucureşti, Curtea Veche,
2012, 532 p.
CHIRILĂ, IOAN (1931-2012) 2211. Bozdoghină, Horia. A. C. Cuza şi politica externă a
României (A. C. Cuza and Romanian foreign policy). In: 1
2203. Dumitrescu, Dan Ottiger. La dispariŃia lui Ioan Chirilă, Decembrie 1918. Constituirea statului naŃional unitar român.
luptător în rezistenŃa anticomunistă (1931-2012) (Ioan Chirilă's Buletinul sesiunii de comunicări ştiinŃifice ale profesorilor de
passing, the anticommunist resistance fighter (1931-2012). istorie din judeŃul Sibiu, Sibiu, 2010, p. 59-66.
Memoria, 2012, nr. 3, p. 100-106. 2212. Dieaconu, Daniel. A. C. Cuza şi naŃionalismul-creştin (A.
C. Cuza and Christian nationalism). IC, 2012, 4, nr. 36, p. 72-75;
CHIRU, CONSTANTIN (1848-1933) nr. 37, p. 14-19.

2204. Toma, Georgeta. Constantin Chiru - personalitate CUZA, ALEXANDRU IOAN (1820-1873)
marcantă a epocii moderne (Constantin Chiru - an oustanding
personality of modern age). In: Colocviul NaŃional de Istorie, 2213. Gramaticu Răşcanu, Oltea. Alexandru Ioan Cuza - un
Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol. I: simbol al demnităŃii naŃionale (Alexandru Ioan Cuza - a symbol of
SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011, p. 193-204. national dignity). AMT, 2011, 6, p. 216-219.
2214. Manolache, Constantin. Alexandru Ioan Cuza în
CIORDAŞ, IOAN (1877-1919) memoria contemporanilor săi (Alexandru Ioan Cuza in the
memory of his contemporaries). Ploieşti, Libertas, 2012, 132 p.
2204 bis. Iancu, Diana. Aspects of Ioan Ciordaş's cultural
activity. AUO ist. arh., 2011, 21, p. 111-117. CUZA, ELENA (1825-1909)
2205. Iancu, Diana. Highlights on Ioan Ciorda's political
activity. AUO ist. arh., 2012, 22, p. 67-73. 2215. *** Doamna Elena Cuza un destin pentru România
(Princess Elena Cuza, a destiny for Romania). Coordonatori
CONSTANTINESCU, DUMITRU (1890-1946) Aurica Ichim, Mircea Ciubotaru, Sorin Iftimi. Iaşi, Palatul
Culturii, 2011, 150 p.
2206. Constantinescu, MitiŃă. Sinteza realităŃilor importului; 2216. Verzea, Mihaela Cristina; Cojocariu, Elena. Principesa
Caracteristicile şi sinteza realităŃilor exportului; BalanŃa Elena Cuza la Piatra-NeamŃ (Princess Elena Cuza at Piatra-
schimburilor şi a plăŃilor; reorganizarea şi diriguirea exportului; NeamŃ). Piatra-NeamŃ, Muzeul de Istorie şi Arheologie, 2012, 132 p.
Complexul industrial; Organul central de diriguire şi coordonare;
Încheiere (Synthesis on the realities of import; Characteristics and DANDEA, EMIL (1893-1969)
synthesis on the realities of export; Balance of payments and
trade; reorganization and management of export; Industrial 2217. Pană, Virgil. Emil Dandea - proiecte culturale. ÎnfiinŃarea
complex; The central agency of coordination and management; Muzeului de arheologie şi etnografie din Târgu Mureş (Emil
Closure). In: Modernizarea României - (1859-1939) - LegislaŃie şi Dandea: cultural projects. The foundation of the Archaeology and
strategie economică, Iaşi, 2012, p. 410-450. Ethnography Museum of Târgu Mureş). In: Ioan Ranca. Arhivist
şi istoric la 80 de ani, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 381-390.
COPOSU, CORNELIU (1914-1995) 2218. Pană, Virgil. Emil A. Dandea un moŃ primar la Târgu-
Mureş (Emil A. Dandea o moŃ mayor of Târgu-Mureş). Târgu
2207. *** Corneliu Coposu - Ion Ivănescu, corespondenŃă Mureş, Editura Ardealul, 2012, 316 p.
inedită (Corneliu Coposu - Ion Ivănescu, unpublished letters).
C.Silv., 2012, nr. 2, p. 22-24.

80
DĂSCĂLESCU, ŞTEFAN SCARLAT (1800-1878) EPUREANU, MANOLACHE COSTACHE
(1820-1880)
2219. Dârdală, Florin. Cine a fost boierul care l-a umilit pe
Moş Ion Roată? (Who was the boyar who humiliated Ion Roată?). 2230. Gavriş, Alexandru. Manolache Costache Epureanu şi
Milcovia, 2012, 7-8, nr. 15, p. 171-174. particularităŃile conservatorismului românesc (Manolache
Costache Epureanu and the peculiarities of Romanian
DODA, TRAIAN (1822-1895) conservatism). In: Prin labirintul istoriei. Stat, scietate şi individ în
perioada construcŃiei naŃionale, Iaşi, 2009, p. 243-271.
2220. Bejinaru, Silviu Caius. Generalul Traian Doda şi
învăŃământul bănăŃean (General Traian Doda and education in
FĂLCOIANU, ŞTEFAN (1835-1905)
Banat). In: Scrieri pe alese..., Cluj-Napoca, 2012, p. 84-91.
2231. łucă, Cornel. Generalul de divizie Ştefan Fălcoianu şi
DRAGU, CONSTANTIN (1873-1956)
acŃiunile ca şef al Statului Major General (Major general Ştefan
2221. Repez, Filofteia. Generalul de divizie Constantin Dragu - Fălcoianu and his actions as chief of staff). OXXI, 2012, 7, nr. 2, p.
un pedagog militar (Division general Constantin Dragu - a 3-11.
military educator). BUNA, 2012, nr. 3, p. 5-12.
FERDINAND I AL ROMÂNIEI (1865-1927)
DRĂGHICESCU, MIHAIL (1848-1896)
2232. Bulei, Ion. Ferdinand I al României şi gesturile sale
2222. Atanasiu-Croitoru, Andreea. Locotenent-colonelul istorice (Ferdinand I of Romania and his historical gestures). IC,
Mihail Drăghicescu: contribuŃii la istoria Moldovei (Lt. Col. 2012, 4, nr. 34, p. 14-19.
Michael Drăghicescu: contributions to the history of Moldavia). 2233. Ciubotaru, Ştefania. Ferdinand I al României - omul şi
In: La frontierele civilizaŃiilor. Basarabia în context geopolitic, regele (Ferdinand I of Romania - man and king). IC, 2012, 4, nr.
economic, cultural şi religios, GalaŃi, 2011, p. 135-144. 35, p. 20-23.
2234. Ciubotaru, Ştefania. Sănătate, boală şi moarte la Curtea
DUCA, I. G. (1879-1933) regelui Ferdinand I (1914-1927) (Health, sickness and death at the
Court of king Ferdinand I (1814-1927). In: Colocviul NaŃional de
2223. Duca, I. G. Doctrina liberală (The liberal doctrine). In: Istorie, Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol. I:
Modernizarea României - (1859-1939) - LegislaŃie şi strategie SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011, p. 263-278.
economică, Iaşi, 2012, p. 218-227. 2235. Constantin, Cristina; Iordache, LuminiŃa Nicoleta.
Ferdinand I - ipostaze în cadrul ceremoniilor oficiale la Curtea
DUMITRESCU, ANTON (1903-?) regală a României (Ferdinand I - poses during official ceremonies
at the Royal court of Romania). In: Colocviul NaŃional de Istorie,
2224. Moisuc, Viorica. Colonelul Anton Dumitrescu participant
Istoria Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice.
la întâmplările din 23-24 august 1944 de la Palatul Regal (Colonel
Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 91-98.
Anton Dumitrescu as participant in the events of 23rd-24th of
August 1944 from the Royal Palace). IC, 2012, 4, nr. 34, p. 5-8; 2236. Damean, Sorin Liviu. În umbra regelui Carol I: prinŃul
nr. 35, p. 5-10. moştenitor Ferdinand (In the shadow of king Carol I: the crown
prince Ferdinand). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei
EFTIMESCU, NICOLAE (1927-2006) Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2,
Bucureşti, 2009, p. 81-86.
2225. Moşneagu, Marian. Generalul-colonel Nicolae 2237. HerŃa, Adrian Alexandru. O incursiune în viaŃa
Eftimescu (Colonel general Nicolae Eftimescu). Document, 2012, cotidiană a Casei regale a României. Ferdinand I - ultimele luni de
nr. 3, p. 77-80. viaŃă: mărturii, impresii, controverse (A foray into the daily life of
the Romanian Royal house. Ferdinand I - the last months of life:
ELISABETA A ROMÂNIEI (1843-1916) testimonies, impressions and controversies). AUOC-I, 2012, 9, p.
165-170.
2226. MândruŃ, Stelian. Carmen Sylva, inedit (Unpublished 2238. Manoliu, Liliana. Un hobby al regelui Ferdinand:
works of Carmen Sylva). Steaua, 2012, 63, nr. 7-8, p. 33-34. botanica (A hobby of king Ferdinand: botanics). In: Colocviul
2227. Popa, Gabriela Karla. Regina Elisabeta I a României NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative, Conservare-
(Queen Elisabeth I of Romania). Brăila, Editura Sfântul Ierarh Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 99-102.
Nicolae, 2012, 171 p. 2239. Moghior, Neculai; Voicu, Dana Irina. Ferdinand I
2228. Vasile, Liliana Andreea. Operele caritabile ale reginei regele întregitor de Ńară. Istorie militară în imagini (Ferdinand I the
Elisabeta, înainte şi de-a lungul războiului de independenŃă unifier of the country. Military history in pictures). Bucureşti,
(Queen Elisabeth's charitable works, before and during the war of Editura Militară, 2011, 158 p.
independence). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei 2240. Popovici, Ciprian-Petru. Ferdinand I al României.
Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2, Portret peste timp (Ferdinand I of Romania. Portrait over time).
Bucureşti, 2009, p. 39-58.
Suceava, 2012, 39, p. 155-168.
2241. Voiculescu, Corina. Regele Ferdinand şi Târgoviştea
Lucrări apărute în străinătate
(King Ferdinand and Târgovişte). In: Colocviul NaŃional de
2229. Zimmermann, Silvia Irina. Der Zauber des fernen Istorie, Istoria Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii
Königreichs: Carmen Sylvas "Pelesch-Märchen". Stuttgart, Publice. Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 103-106.
Ibidem, 2011, 170 p.

81
FILIPESCU, GRIGORE N. (1886-1938) GHEORGHIU-DEJ, GHEORGHE (1901-1965)

2242. Popescu, Andrei. Grigore N. Filipescu (1886-1938). 2251. Banu, Florian. Rolul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în
Repere biografice (Grigore N. Filipescu (1886-1938). distanŃarea României de U. R. S. S. (Gheorghe Gheorghiu-Dej's
Biographical higlights). AUB pol., 2012, 14, nr. 2, p. 17-46. role in Romania taking distance against the Soviet Union). In:
Studii de istorie. Vol. 1, Brăila, 2012, p. 519-551.
FILIPESCU, NICOLAE (1862-1916) 2252. Crăciun, Corneliu. Discursul masculului dominant (The
discourse of the dominant male). In: Istoriografie, cultură şi
2243. Ştefănescu, Ştefan. Nicolae Filipescu (1862-1916), politică în vestul României. In Honorem Viorel Faur, Oradea,
ilustru om de stat, "tribunul latinităŃii la gurile Dunării" (Nicolae 2011, p. 333-350.
Filipescu (1862-1916) - an outstanding statesman, "the promoter 2253. Croitor, Mihai. Gheorghe Gheorghiu-Dej and the
of the latinity cause at the Danube mouths"). BBuc., 2012, 15, nr. beginning of the Sino-Romanian approchement (1936-1964).
3, p. 30-32. Trans R, 2012, 21, nr. 3, p. 135-145.
2254. Mihalache, Andi. Memoria epocii Gheorghiu-Dej:
FLORESCU, IOAN EMANOIL (1819-1893) literatura autobiografică şi posterităŃile compensatorii ale
comunismului românesc (Memory of Gheorghiu-Dej era:
2244. Dumitraşcu, Gheorghe. Generalul Ioan Emanoil autobiographical literature and compensatory posterity of
Florescu (1817-1893) părintele armatei României moderne şi Romanian communism). AIICCR, 2010-2011, 5-6, p. 179-193.
întemeietorul Partidului Conservator (1880) (General Ioan 2255. Neagoe-Pleşa, Elis. Între adevăr şi propagandă:
Emanoil Florescu (1817-1893), founding father of the Romanian activitatea de ilegalist a lui Gheorghe-Gheorghiu Dej (Between
army and of the Conservative Party (1880). SV, 2011, 7, p. 403-429. truth and propaganda: the illegalist activity of Gheorghe-
Gheorghiu Dej). CCNSAS, 2011, 4, nr. 1-2, p. 311-342.
FLUERAŞ, ION (1882-1953)
2256. *** Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi regimul
unui dictator (Dej's spectres. Incursions in the biography and
2245. Radu, Sorin. Ion Flueraş - social-democraŃie şi
regime of a dictator). Coordonatori Ştefan Bosomitu, Mihai
sindicalism. Ed a 2-a revizuită şi adăugită (Ion Flueraş: social-
democracy and syndicalism. 2nd edition, revised and completed). Burcea. Iaşi, Polirom, 2012, 421 p.
Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2012, 307 p.
GHIKA, LEON (1915-2010)
GAFENCU, GRIGORE (1892-1957)
2257. Păvăloiu, Mariana. PrinŃul comandor Leon Ghika (1915-
Lucrări apărute în străinătate 2010) (Prince commander Leon Ghika (1915-2010). BMŞTI,
2011, 5, nr. 5, p. 167-174.
2246. Taloş, Dan. Grigore Gafencu, gazetar în slujba Ńării:
privire de ansamblu asupra contribuŃiunilor din presa exilului GOJDU, EMANOIL (1802-1870)
românesc (Grigore Gafencu as journalist: an overview of his
published contributions in the Romanian exile press). 2258. Iuga, Vasile. Fragmente din discursul funerar rostit, în
ProMemoria, 2012, 2, nr. 3, p. 129-135. urmă cu 140 de ani, de Simion Botizan de Strâmtura la
înmormântarea lui Emaniul Gojdu, la Budapesta (Excerpts from
GAFENCU, VALERIU (1921-1952) the funeral speech uttered 140 years ago by Simion Botizan of
Strâmtura at the Gojdu Emaniul's funeral in Budapest). In:
2247. Dumitrescu, Alexandru Marian. Martirii neamului Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011,
românesc. Valeriu Gafencu ''Sfântul închisorilor" (Martyrs of the p. 335-336.
Romanian nation. Valeriu Gafencu - "The saint of the prisons").
AOrt., 2012, nr. 538, p. 5. GOLDIŞ, VASILE (1862-1934)

GANł, OVIDIU VICTOR (n. 1966) 2259. Goldiş, Vasile. Scrieri social-politice şi filosofice. Ed. a 2-
a (Socio-political and philosophical writings. 2nd edition). EdiŃie
2248. GanŃ, Ovidiu Victor. Bucureşti, Berlin, Bruxelles. 10 ani. îngrijită, adăugită şi studiu introductiv de MarŃian Iovan. Arad,
10 Jahre. Timişoara, Artpress, 2011, 366 p. "Vasile Goldiş" University Press, 2012, 650 p.
2260. *** Vasile Goldiş: 150 de ani de la naştere: (1862-1934)
GEORGESCU, PION (1883-1956) (Vasile Goldiş (1862-1934): 150 years since birth). (Coord.)
Marius Ioan Grec, MarŃian Iovan, Stelean Ioan Boia. Bucureşti,
2249. Tîlvănoiu, Floriana. "O Ńară trăieşte numai atâta vreme Editura Academiei Române, 2012, 274 p.
cât fiii ei ştiu să moară" ("A country only lives as long as her sons 2261. Acu, Dumitru. Vasile Goldiş. MI, 2012, nr. 12, p. 10-13.
know how to die"). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 8, p. 7-11. 2262. Edroiu, Nicolae. Locul lui Vasile Goldiş (1892-1934) în
mişcarea politico-naŃională a românilor din Transilvania (Vasile
GEORGESCU, TEOHARI (1908-1976) Goldiş' place within the political and national movement of the
Romanians from Transylvania). MSŞIA, 2012, 36, p. 85-92.
2250. Pleşa, Liviu. Cadrele SecurităŃii în timpul lui Teohari 2263. Gagea, Eugen. Vasile Goldiş - părinte al patriei. ViaŃa şi
Georgescu (The Securitate staff during Teohari Georgescu). opera. Compendiu (Vasile Goldiş - father of the homeland. Life
CCNSAS, 2011, 4, nr. 1-2, p. 9-56. and work. Compendium). Arad, "Vasile Goldiş" University Press,
2012, 179 p.

82
2264. Iovan, MarŃian. The role of spiritual values and beliefs in 2278. *** Ion Iliescu - omul de stat (Ion Iliescu - a statesman).
the historical development of peoples. Cultura, 2010, 7, nr. 1, p. Coordonator Corneliu Vlad. Bucureşti, Editura IRRD, 2010, 233 p.
150-166. 2279. *** Oral history interview: Ion Iliescu. CR, 2011, nr. 2, p.
2265. Jireghie, Virgiliu; Grec, Marius. Vasile Goldiş şi Marea 7-19.
Unire. Vasile Goldiş and the Great Union. Arad, Mirador, 2012,
100 p. IONESCU, NICOLAE (1820-1905)
2266. MăduŃa, Cristian. Vasile Goldiş şi ideea de evoluŃie
istorică (Vasile Goldiş and the idea of historical evolution). In: 2280. GafiŃa, Irina. Nicolae Ionescu şi contemporanii săi
AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 3, (Nicolae Ionescu and his contemporaries). BCŞS, 2011-2012, nr.
Arad, 2011, p. 155-164. 17-18, p. 91-108.
2267. Străjan, Ioan. Vasile Goldiş despre NaŃiune (Vasile
Goldiş about nation). Dac., 2012, nr. 62, p. 33-36. IONESCU, TAKE (1858-1922)

GRIGOROVICI, GHEORGHE (1871-1950) 2281. Botar, Dumitru. Take Ionescu la Caracal (Take Ionescu
at Caracal). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 1, p. 20-21.
2268. Brătuleanu, Vlad. George Grigorovici - 140 de ani de la
naştere (George Grigorovici: 140 years since his birth). G Buc., ISAC, ION D. (1893-1962)
2012, 19, nr. 1, p. 51-58.
2269. Brătuleanu, Vlad. George Grigorovici: între socialism şi 2282. Dobrovie, Nicolae; Isac, Ilarie. Tribun al Gorjului. Ion
naŃionalism (George Grigorovici: between socialism and D. Isac şi urmaşii săi (Tribune of Gorj. John D. Isaac and his
nationalism). SP, 2012, 12, nr. 3, p. 435-447. followers). Bucureşti, Vergiliu, 2011, 436 p.

HALIC, TEODOR (1919-2010) IUGA, GAVRILĂ (1880-1940)

2283. Iuga, Gavrilă. Discursul d-lui Gavrilă Iuga de Sălişte


2270. Dragoş, Aurel. Oameni, destine, eroi (People, destinies,
rostit la solemnitatea decorării foştilor voluntari maramureşeni
heroes). In: AdministraŃie românească arădeană. Studii şi
(Gavrilă Iuga de Sălişte's speech at the solemnity for the
comunicări. Vol. 5, Arad, 2012, p. 294-306; OXXI, 2012, 7, nr. 1,
decoration of the former volunteeres from Maramureş). In:
p. 70-74.
Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011,
p. 135-138.
HEGEDÜS, SÁNDOR (1847-1906) 2284. Şineghe, Cristina. Memoriu. Dr. Gavrilă Iuga de Sălişte
(Memoir. PhD Gavrilă Iuga de Sălişte). In: Maramureş vatră de
2271. Gaál, György. Kolozsvár közgazdász-politikus szülöttje: istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011, p. 145-160.
Hegedüs Sándor (1847-1906) (Sándor Hegedüs (1847-1906): an
economist and politician native of Cluj). KF, 2012, 15, nr. 2, p. 3- JECHIANU, NECULAI (1891-1967)
29.
2285. łibrea, Vasile Gv.; Cherciu, Ion Gr. Neculai Jechianu,
HOSSU-LONGIN, FRANCISC (1847-1935) un apostol vrâncean. Ed. a 2-a, cu adăugiri (Neculai Jechianu, an
apostle from Vrancea. 2nd enlarged edition). Focşani, Terra, 2012,
2272. Popa, Mircea. Câteva date din viaŃa şi activitatea d-lui 446 p.
Francisc Hossu-Longin. Comunicate de A.a./Alexandru Achim
(Some data from the life and work of Mr. Francisc Hossu-Longin. KOVATS, IOAN (1885-1959)
Released by A.a./ Alexandru Achim). In: Maramureş vatră de
istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011, p. 379-390. 2286. Roşca, NuŃu. Patriotul dr. Ioan Kovats de Bârsana (1885-
1959) (Patriot PhD oan Kovats of Bârsana (1885-1959). In:
IANCU, AVRAM (1824-1872) Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011,
p. 303-311.
2273. Galdea, Ioan. Repere filatelice - Avram Iancu (Philatelic
landmarks: Avram Iancu). Dac., 2012, nr. 59, p. 69-72. LAHOVARY, NICOLAE ION (1844-1915)
2274. NeamŃu, Gelu. Avram Iancu - mit, realitate, simbol
(Avram Iancu - myth, reality, symbol). Cluj-Napoca, Argonaut, 2287. Gavriş, Simion-Alexandru. Quelques notes sur la vie et
2012, 215 p. la bibliotheque de Nicolae Ion Lahovary. CCS, 2011, 17, nr. 2, p.
2275. NeamŃu, Gelu. Avram Iancu şi Clujul feudal (Avram 37-42.
Iancu and medieval Cluj). In: Studii de istorie a Transilvaniei.
Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de ani, Cluj- LUCACIU, VASILE (1852-1922)
Napoca : Deva, 2012, p. 241-249.
2276. Popovici, Pantilimon. O poezie despre Avram Iancu (A 2288. Mocanu, Alina Loredana; Ciută, Daniela; Latiş,
poem about Avram Iancu). Dac., 2012, nr. 60, p. 74-76. Nicoleta. Pr. dr. Vasile Lucaciu, părinte spiritual în clepsidra
vremii (Pr. dr. Vasile Lucaciu, spiritual father in the hourglass of
ILIESCU, ION (n. 1930) time). Satu Mare, Citadela, 2012, 102 p.
2289. Rus, Traian. Vasile Lucaciu - un „sfânt” catolic, într-o
2277. *** Alături de Ion Iliescu (Together with Ion Iliescu). biserică ortodoxă (Vasile Lucaciu: a Catholic "saint" in an
Îngrijire ed. Victor Opaschi. Bucureşti, Litera, 2012, 311 p. Orthodox church). PU, 2012, 15, nr. 3-4, p. 57-59.

83
MANIU, IULIU (1873-1953) 2302. Florescu, Gheorghe I. Anul 1926, în orizontul diaristic al
Reginei Maria (On 1926: the diaristic perspective of Queen
2290. Ignat-Coman, LuminiŃa. The integration of regional Marie). C Lit., 2012, 146, nr. 8, p. 139-143; nr. 9, p. 136-140, nr.
leadership after the Great Union. The case of Iuliu Maniu. Trans 10, nr. 11, p. 139-144.
R, 2012, 21, nr. Supliment 3, p. 405-414. 2303. Ipate, Mihail. Regina Maria şi credinŃa Baha'i (Queen
2291. Olău, Mihaela Alina. Iuliu Maniu - părinte spiritual Marie and Baha'i faith). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria
(Iuliu Maniu - spiritual father). In: Culegere de lucrări susŃinute în Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2,
cadrul simpozionului "Oameni şi fapte în sprijinul învăŃământului Bucureşti, 2009, p. 107-120.
românesc", Oradea, 2011, p. 66-68. 2304. Mandache, Diana. Regina Maria a României. Capitole
târzii din viaŃa mea. Memorii redescoperite (Queen Marie of
MANOILESCU, MIHAIL (1891-1950) Romania. Late chapters of my life. Rediscovered memoirs).
Cuvânt înainte de Dominic Lieven; Traducere de Valentin
2292. Manoilescu, Mihail. Neoliberalismul; Teoria protecŃio- Mandache. Bucureşti, Allfa, 2011, 188 p.
nismului şi schimbul internaŃional; Teoria şi practica protecŃio- 2305. Oproiu, Macrina. Ultimii ani din viaŃa reginei Maria în
nismului; Antagonismul intereselor şi colaborarea internaŃională; corespondenŃa arhiducesei Ileana (The last years of queen Marie's
Teoria diviziunii internaŃionale a muncii şi prejudecăŃile ei; life in the archduchess Ileana's correspondence). In: Colocviul
Productivitatea şi rentabilitatea (Neoliberalism; The theory of NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative, Conservare-
protectionism and international exchange; The theory and practice Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 219-226.
of protectionsim; Antagonism of interests and international 2306. Popa, Georgeta. ViaŃa spirituală a reginei Maria (Queen
cooperation; The theory of international division of labor and its Marie's spiritual life). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria
prejudices; Productivity and profitability). In: Modernizarea Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2,
României - (1859-1939) - LegislaŃie şi strategie economică, Iaşi,
Bucureşti, 2009, p. 209-218.
2012, p. 344-409.
2307. Stoian, Emil. Regina Maria în amintirile Branului (Queen
2293. Puşcaş, Vasile; Sălăgean, Marcela. Mihail Manoilescu -
Marie in the memories of Bran). Baia Mare, Marist, 2012, 144 p.
cultură şi politici economice (influenŃă şi receptare) (Mihail
2308. Tomescu, Dorina. Regina Maria în ultimii ani ai vieŃii
Manoilescu - culture and economic policies (influence and
perception). In: Studii de istorie. Vol. 1, Brăila, 2012, p. 225-238. (Queen Marie in the last years of her life). In: Colocviul NaŃional
2294. Puşcaş, Vasile; Sălăgean, Marcela. Mihail Manoilescu - de Istorie, Istoria Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi
Economic thought and economic reality. AIICN, 2012, 51, p. 325-336. RelaŃii Publice. Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 227-236.

MARGHILOMAN, ALEXANDRU (1854-1925) MAZILU, DUMITRU (n. 1934)

2295. Mărăcineanu, Laura. Să se revizuiască dar să nu se 2309. *** Dreptul internaŃional între ştiinŃă, diplomaŃie şi
schimbe nimic... (To be reviewed, but with no change...). Tezaur politică. In honorem Dumitru Mazilu (International law between
B, 2012, 7, nr. 11, p. 9-10. science, diplomacy and politics. In honorem Dumitru Mazilu).
Coordonatori volum Mădălina Tomescu, LuminiŃa Dragne.
MARIA A ROMÂNIEI (1875-1938) Bucureşti, Universul Juridic, 2011, 391 p.

2296. Bălăucă, Roxana. "There is an hour of which I have MÂRZA, VASILE (1902-1995)
never spoken..." - Excerpts from the Diary of Queen Marie of
Romania. Philobiblon, 2012, 17, nr. 1, p. 231-246. 2310. Muraru, Andrei. "Micul burghez". O călătorie în
2297. Maria, Regină a României. Însemnări zilnice. Vol. 9. 1 biografia lui Vasile Mârza (The "Little bourgeois". A trip to the
ianuarie-31 decembrie 1927 (Daily notes. Vol. 9. January 1- biography of Vasile Mârza). AIICCR, 2009, 4, p. 195-218.
December 31, 1927). Traducere de Sanda Ileana Racoviceanu;
EdiŃie îngrijită de Olga Silvia Turbatu. Iaşi, Polirom, 2012, 455 p. MEDREA, FLORIAN (1884-1947)
2298. BoŃoghină, Iulian Stelian. "Ni se scrie din Dieuze..."
(We've got letters from Dieuze...). In: Colocviul NaŃional de 2311. Lazăr, Virgil. Florian Medrea - un apărător al Marii Uniri
Istorie, Istoria Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii (Florian Medrea - defender of the Great Union). PrefaŃă de Doruc
Publice. Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 185-202. Radosav; PostfaŃă de Alexandra Medrea. Cluj Napoca, Grinta,
2299. Bulei, Ion. Căsătoria Mariei de Edinburgh cu Ferdinand 2012, 61 p.
de Hohenzollern: "Ne-a luat pe toŃi prin surprindere" (The
marriage of Mary of Edinburgh with Ferdinand of Hohenzollern: MIHAI I AL ROMÂNIEI (n. 1921)
"It surprised us all"). IC, 2012, 4, nr. 31, p. 5-8.
2300. Constantin, Cristina. Principesa Maria - ipostaze în 2312. Ionescu, Eugen G. Regele Mihai: ''Pentru România, eu
cadrul ceremoniilor de la Curtea regală a României (Princess personal găsesc ca tot monarhia este sistemul cel mai adecvat...''
Marie - poses during official ceremonies at the Royal court of (King Michael: ''For Romania, I think that the most adequate
Romania). In: Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei system is the monarchy...''). RL, 2011, 43, nr. 42, p. 11-13.
Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. Vol. 2, 2313. *** "În slujba voastră în toate timpurile". Mesaje şi
Bucureşti, 2009, p. 151-160. convorbiri radiofonice ale M.S. Regele Mihai I al României
2301. Covaşă, Angela. Două ipostaze ale aceluiaşi chip. Missy (1989-2010) ("Serving you at all times." Radiobroadcasted
de Edinburgh şi Regina Maria a României (Two aspects of the messages and calls of HM King Michael I of Romania (1989-
same face. Missy of Edinburgh and Queen Marie of Romania). 2010). Cuvânt înainte de Dan Berindei. Bucureşti, Casa Radio,
IC, 2012, 4, nr. 32, p. 10-17. 2011, 95 p.

84
2314. Lazăr, Liviu. Regele Mihai I şi presa românească din MOLDOVAN, ROMAN (1911-1996)
primii ani ai diasporei (King Mihai I and the Romanian press in
the first years of diaspora). PI, 2012, nr. 6, p. 119-121. 2326. Văcărel, Ioan. Economia României în perioada
2315. Lazăr, Traian D. Jurnalul Regelui Mihai I de România. interbelică sub lupa cercetătorului Roman Moldovan (Romanian
Reconstituit după acte şi documente contemporane. Vol. 1: 1921- economy in the interwar period under Roman Moldovan's
1940 (King Michael I of Romania's journal. Reconstituted after microscope). Academica, 2012, 22, nr. 1-2, p. 49-57.
contemporary documents and papers. Vol 1: 1921-1940). Indice
de persoane de Alexandrina IoniŃă. Iaşi, Demiurg, 2011, 228 p. MOROIANU, GEORGE (1870-1945)
2316. Luca, Ioan Vlad; Angelescu, Daniel. Jubileul regelui 90
(King's 90 jubilee). Cu o prefaŃă de Margareta, Pricipesă a 2327. Pop, Monica. George Moroianu and his connections to
României. Bucureşti, Curtea Veche, 2011, 162 p. the British press in the interwar period. AUO ist. arh., 2011, 21, p.
2317. Radu, Principe al României. Maşinile regelui (The 118-124.
king's cars). Bucureşti, Curtea Veche, 2012, 190 p.
MORUZOV, MIHAIL (1887-1940)
MIHU, IOAN (1854-1927)
2328. Melcioiu, Daniel. "Secrete" ale succesului pe frontul
2318. Lazăr, Ioachim; David, Dorin. Dr. Ioan Mihu. 85 de ani secret (The "secrets" of success on the secret front). GMR, 2012,
de la moartea sa (Dr. Ioan Mihu. 85 years since his death). Alba 23, nr. 6, p. 158-166.
Iulia, Altip, 2012, 42 p. 2329. Nicolescu, Andrei. Mihail Moruzov despre politica
europeană (Mihail Moruzov about European politics). In:
Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac
MIRONESCU, GHEORGHE G. (1874-1949)
la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 509-523.
2330. Orjanu, Mihaela. Mihail Moruzov, strategia şi politica
2319. Ionescu, Nicolae. George Mironescu - om politic al
(Mihail Moruzov, strategy and politicy). OXXI, 2012, 7, nr. 1, p.
meleagurilor vasluiene (1874-1949) (George Mironescu - a
43-47.
politician from Vaslui region (1874-1949). Iassidava, 2011, 2, nr.
2-3, p. 88-93.
MOŞOIU, TRAIAN (1868-1932)
MIRZAIAN, EMANUEL (1789-1817) 2331. Moşoiu, Traian. Ocuparea Budapestei. În legătură cu
operaŃiunile militare din Ardeal 1918-1919. Ed. a 2-a revăzută şi
2320. Arapu, Valentin. "Alexandropol" - proiectul lui Manuc adăugită (The occupation of Budapest. About the military
Bei de edificare a unui oraş armenesc în sudul Basarabiei operations in Transylvania 1918-1919. 2nd revised an added
("Alexandropol" - Manuc Bei's project to build an Armenian town edition). Redactor Vasile Şt. Tutula. Cluj-Napoca, Mega, 2012,
in the South of Bessarabia). In: Basarabia după 200 de ani, Iaşi, 343 p.
2012, p. 155-185. 2332. Tutula, Vasile Şt. Generalul Traian Moşoiu (1865-1932)
un arhanghel şi erou al apărării Marii Uniri (1918-1919), cetăŃean
MOCANU, MIRCEA (n. 1927) de onoare al Năsăudului (4 martie 1924), cetăŃean de onoare (post
mortem) al Branului (26 iulie 2007) (General Traian Moşoiu
2321. Turturică, Sorin. Adevăruri pătrunse şi nepătrunse (1865-1932) an archangel and hero supporting the Great Union
(Revealable and hidden truths). CR, 2011, nr. 5, p. 18-25. (1918-1919), honorary citizen of Năsăud (March 4, 1924),
Honorary Citizen (post mortem) of Bran (26 July 2007). Cluj-
MOCIONI, ALEXANDRU (1841-1909) Napoca, Mega, 2012, 407 p.

2322. Cionchin, Ionel. Alexandru Mocioni - "regele gândirii MOłA, ION I. (1902-1937)
luminate şi a judecăŃii înŃelepte" (Alexandru Mocioni: "the king of
illuminated thinking and wise judgement"). CI-T, 2012, 15, nr. 83, 2333. MoŃa, Ion. Cranii de lemn. Articole (Wooden skulls.
p. 46-48. Articles). Bacău, Vicovia : Babel, 2012, 224 p.

MOCIONI, ANDREI (1812-1880) MURGU, EFTIMIE (1805-1870)

2323. Cionchin, Ionel. Andrei Mocioni, "bărbatul cel mai de 2334. Bocşan, Nicolae. Ideologie şi acŃiune politică la Eftimie
mare preŃ" al bănăŃenilor (Andrei Mocioni, "the most valuable Murgu (1842-1845) (Ideology and political involvement for
man" of the Banatians). CI-T, 2010, 13, nr. 72-73, p. 15-24. Eftimie Murgu (1842-1845). In: Identitate şi alteritate. Studii de
2324. Cionchin, Ionel. Un vestit reprezentant al românilor istorie politică şi culturală. Vol. 5, Cluj-Napoca, 2011, p. 9-22.
bănăŃeni (A famous representative of the Romanians from Banat). 2335. Cristescu, Pantelimon; Cionchin, Ionel; Luchescu,
CI-T, 2012, 15, nr. 83, p. 2-9. Gheorghe. [Eftimie Murgu]. CI-T, 2010, 13, nr. 75, p. 3-13.

MOCIULSCI, LEONARD (1889-1979) NĂSTASE, ADRIAN (n. 1950)

2325. Ichim, Eugen. Generalul Leonard Mociulschi, emblemă a 2336. Năstase, Adrian. România după Malta: 875 de zile la
vânătorilor de munte (General Mociulschi, the emblem of Externe. Vol. 6-10 (Romania after Malta: 875 days with the
mountain huntsmen). Bucureşti, Alpha MDN, 2011, 105 p. Foreign affairs. Vol. 6-10). Bucureşti, FundaŃia Europeană
Titulescu, 2009-2011, 744, 687, 757, 807, 860 p.

85
NICOLAE AL ROMÂNIEI (1903-1978) movement in Bessarabia). Ed. îngrijită şi studiu introductiv de Ion
Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru. Bucureşti, Biblioteca
2337. Popa, Anghel. Principele Nicolae al României elev la Bucureştilor, 2012, 646 p.
Royal Military College of Eton (1919-1922) (Prince Nicolae of
Romania student with the Royal Military College of Eton (1919- PELLA, VESPASIAN V. (1897-1960)
1922). Câmpulung Moldovenesc, Editura FundaŃiei Culturale
"Alexandru Bogza", 2012, 153 p. 2347. DuŃu, Mircea. Vespasian V. Pella (1897-1952): fondator
al dreptului internaŃional penal, promotor al unificării dreptului
NIKOLICS DE RUDNA, FEODOR (1836-1903) penal, artizan al justiŃiei penale internaŃionale (Vespasian V. Pella
(1897-1952) - the founder of the international criminal law,
2338. Marcov, Zoran. Baronul Feodor Nikolics de Rudna promoter of the unification of criminal law, artizan of the
(1836-1903) (Baron Feodor Nikolics de Rudna (1836-1903). In: international criminal justice). Bucureşti, Universul Juridic, 2012,
Oameni, evenimente, tradiŃii din Banatul de Câmpie. Vol. 5, 148 p; SDR, 2012, nr. 4, p. 419-450.
Timişoara, 2011, p. 7-15. 2348. Sbârnă, Gheorghe. Profesorul Vespasian V. Pella, la 29
de ani, propus pentru Premiul Nobel pentru Pace (Professor
PARASCHIV, VASILE (1928-2011) Vespasian V. Pella at the age of 29 proposed for the Nobel Peace
Prize). In: Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul
2339. IoniŃoiu, Cicerone. Vasile Paraschiv - fără copilărie, a Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 630-657.
trăit în suferinŃă până la bătrâneŃe (Vasile Paraschiv - with no
childhood, he lived in deep sufferance till old age). Memoria, PETRESCU, CONSTANTIN TITEL (1888-1957)
2012, nr. 1-2, p. 84-98.
2349. Roman, Cristina. De la social-democraŃie la comunism:
PÁSINT, İDİN (1900-1950) destinul lui Constantin Titel Petrescu (From social democracy to
communism: the fate of Constantin Titel Petrescu). AIICCR,
2340. Nové, Béla. Hivatása: kisebbségmentı: Pásint Ödön 2010-2011, 5-6, p. 329-343.
pályaképe (His mission: minority safeguarding: Pásint İdön'
portrait). Kolozsvár, Kriterion, 2012, 244 p. PETRESCU-COMNEN, NICOLAE (1881-1958)

PATIłIA, RUBIN (1841-1918) 2350. ViŃalaru, Adrian. Războiul cuvintelor: Nicolae Petrescu-
Comnen şi propaganda românească în ElveŃia, 1917-1918 (The
2341. Bologa, Alexandru S. Memorandistul Rubin PatiŃia war of words: Nicolae Petrescu-Comnen and Romanian
(1841-1918) (Memorandist Rubin PatiŃia (1841-1918). Noema, propaganda in Switzerland, 1917-1918). In: DiplomaŃie şi destine
2012, 11, p. 359-365. diplomatice în lumea românească, Târgovişte, 2011, p. 243-258.

PAUKER, ANA (1893-1960) POP DE BĂSEŞTI, GHEORGHE (1835-1919)

2342. Lenauheimer, Fr. Anna Pauker. Memoria, 2012, nr. 4, p. 2351. Oros, Traian. Gheorghe Pop de Băseşti - erou al
94-109. neamului şi sfânt în altar (Gheorghe Pop de Băseşti - a hero of his
nation and a saint in the holy shrine). C.Silv., 2012, nr. 3, p. 17-18.
PĂTEAN, UROŞ (1875-1924)
POP, GHEORGHE (1865-1933)
2343. Marco, Gabriela Adina. Uroş Pătean - un nădlăcan în
Parlamentul Ńării (Uroş Pătean - a citizen of Nădlac in country 2352. Rus, Traian. Gheorghe Pop de OarŃa (1865-1933). In:
Parliament). In: AdministraŃie românească arădeană. Studii şi Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011,
comunicări. Vol. 4, Arad, 2012, p. 316-325. p. 171-173.

PĂTRĂŞCANU, LUCREłIU (1900-1954) POPESCU, DUMITRU (1874-1933)

2344. Betea, Lavinia. LucreŃiu Pătrăşcanu. Moartea unui lider 2353. Botar, Dumitru. PersonalităŃi militare din RomanaŃi:
comunist. Ed. a 3-a adăugită (LucreŃiu Pătrăşcanu. Death of a Generalul de divizie Dumitru (Sică) Popescu (Military
communist leader. 3rd enlarged edition). Bucureşti, Curtea Veche, personalities from RomanaŃi: general of division Dumitru (Sică)
2011, 478 p. Popescu). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 3, p. 58-60.

PÂNTEA, GHERMAN (1894-1968) POPOVICIU, GEORGE (1862-1927)

2345. Constantin, Ion. Gherman Pântea - primar al Odessei 2354. Ciobanu, Tiberiu. George Popoviciu (1862-1927).
(1941-1944) (Gherman Pântea - mayor of Odessa (1941-1944). In: Columna 2000, 2012, 13, nr. 49-50, p. 57-58.
Bătălia pentru Basarabia (1941-1944), Bucureşti, 2010, p. 149-160.
PRETORIAN, SEPTIMIU (1893-?)
PELIVAN, ION (1876-1954)
2355. Moşneagu, Marian. Generalul-locotenent Septimiu
2346. *** Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naŃională Pretorian (Lieutenant General Septimiu Pretorian). Document,
din Basarabia (Ioan Pelivan, a historian of the national liberation 2012, nr. 2, p. 41-45.

86
PREZAN, CONSTANTIN (1861-1943) In: DiplomaŃie şi destine diplomatice în lumea românească,
Târgovişte, 2011, p. 177-185.
2356. Vargan, Lucica. Mareşalul Constantin Prezan mereu la
datorie (Marshal Constantin Perzan always on duty). Iaşi, Pim, STERE, CONSTANTIN (1865-1936)
2011, 72 p.
2366. Istrate, Alexandru. Dreptul la recurs. Posteritatea lui
RADINA, REMUS (1924-2012) Constantin Stere în literatura memorialistică (The right to appeal:
Constantin Stere in memoirs literature). AIIX, 2012, 49, p. 265-274.
2357. IoniŃoiu, Cicerone. Plecarea în veşnicie a lui Remus
Radina (1924-2012) (Remus Radina's departure into etenity STURDZA, ALEXANDRU SCARLAT (1791-1854)
(1924-2012). Memoria, 2012, nr. 4, p. 12-17.
2367. Pilchin, Maria. Alexandru Scarlat Sturdza: traducător de
RAICU, SAVA (1869-1920) spaŃii culturale (Alexandru Scarlat Sturdza: an interpreter of
cultural areas). DL, 2012, 23, nr. 11-12, p. 62-70.
2358. Bradin, Virgiliu. Sava Raicu şi politica financiar-bancară
a Băncii "Victoria" din Arad în perioada dualismului austro-ungar STURDZA, DIMITRIE A. (1833-1914)
(Sava Raicu and the financial-banking policy of the
"Victoria"Bank in Arad during Austro-Hungary). In: 2368. Damean, Mihaela. Dimitrie A. Sturdza - colaborator al
AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 3, domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi apoi contestatar al său
Arad, 2011, p. 135-154. (Dimitrie A. Sturdza - collaborator of prince Alexandru Ioan Cuza
and his objector afterward). AUC ist., 2012, 17, nr. 2, p. 45-51.
RAłIU, ION (1917-2000) 2369. Damean, Mihaela. Personalitatea omului politic Dimitrie
A. Sturdza (Personality of the politician Dimitrie A. Sturdza).
2359. Radosav, Doru. Ion RaŃiu - un model de intelectual
Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2012, 244 p.
democrat (Ion RaŃiu - the model of a democrat intellectual). In:
2370. Vesa-Cazacu, Ana. D. A. Sturdza şi tribulaŃiile opŃunilor
Intelectualii şi puterea, Iaşi, 2012, p. 303-308.
politice la început de drum (D. A. Sturdza and the tribulations of
the political options at the beginning). In: Prin labirintul istoriei.
ROATĂ, IOAN (1806-1882)
Stat, scietate şi individ în perioada construcŃiei naŃionale, Iaşi,
2360. Dumitrescu, Horia. Ioan Roată (1806-1882). In: Studii 2009, p. 201-230.
de istorie. Vol. 1, Brăila, 2012, p. 139-166; Milcovia, 2012, nr. 7-
8, p. 146-170. STURDZA, MIHAIL (1794-1884)

ROBESCU, CONSTANTIN F. (1839-1920) 2371. Ploscaru, Cristian. Mihail Sturdza şi mişcarea naŃională
din Moldova (1835-1843) (Miahil Sturdza and the national
2361. Şerban, Nicoleta. Primarul Constantin F. Robescu (1896- movement in Moldavia (1835-1843). In: Slujind-o pe Clio. In
1899) şi 1902-1904), descendent al unei vechi familii boiereşti honorem Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p. 80-93.
(Mayor Constantin F. Robescu (1896-1899) and 1902-1904),
descendant of an old noble family). In: Colocviul NaŃional de STURDZA, MIHAIL (1886-1980)
Istorie, Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol. I:
SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011, p. 83-91. 2372. Ciucanu, Corneliu. Diplomatul Mihail Sturdza, mişcarea
legionară şi "coaliŃia anti-Titulescu" (Diplomat Mihail Sturdza, the
SCHILERU, DINCĂ (1846-1919) Iron Guard and the "Anti-Titulescu coalition"). In: DiplomaŃie şi
destine diplomatice în lumea românească, Târgovişte, 2011, p.
2362. Nichifor, Gheorghe; Nichifor, Dorina; Popete- 259-288.
Pătraşcu, Andrei. Dincă Schileru - o legendă vie a Gorjului
(Dincă Schileru - a vivid legend of Gorj). Craiova, Scrisul ŞERB, ION (1926-2004)
Românesc FundaŃia, 2010, 631 p.
2373. Opriş, Petre. Biografia unui spion sovietic: generaluil Ion
SIMA, HORIA (1906-1993) Şerb (Biography of a Soviet spy: general Ion Şerb). CCNSAS,
2011, 4, nr. 1-2, p. 351-362.
2363. Vişovan, Marius. Citindu-l pe Horia Sima (Reading
Horia Sima). Bacău, Babel, 2012, 48 p. ŞERBĂNESCU, ALEXANDRU (1912-1944)

SLUŞANSCHI, EMILIAN (1877-1916) 2374. Avram, Valeriu. Căpitanul Alexandru Şerbănescu -


zburător emerit, luptător neîntrecut, de un eroism legendar
2364. Papuc, Liviu. Un militant căzut în uitare: dr. Emilian (Captain Alexandru Şerbănescu: an expert airman and a brave
Sluşanschi - 95 de ani de la moarte (Dr. Emilian Sluşanschi: a fighter of a legendary heroism). Document, 2012, nr. 4, p. 48-51.
militant fallen into oblivion. 95 years since his death). ANB, 2012, 2375. *** Centenarul unui zburător. Căpitanul aviator
19, nr. 1, p. 29-37. Alexandru Şerbănescu (Centenary of an airmen. Captain aviator
Alexandru Şerbănescu). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 3, p. 13-21.
STEEGE, LUDOVIC (1813-18729 2376. Şerbănescu, Paul. Căpitanul aviator Alexandru
Şerbănescu (Captain aviator Alexandru Şerbănescu). Mem. Olt.,
2365. Istrate, Alexandru. Lecturile formative ale diplomatului 2012, 1, nr. 3, p. 26-28.
Ludovic Steege (Formative reading of diplomat Ludovic Steege).

87
ŞOIMARU, GHEORGHE V. (1897-1987) 2388. *** Caietul Simpozionului Zilele Nicolae Titulescu. Ed. a
18-a (Proceedings of the Zilele Nicolae Titulescu Symposium.
2377. MinuŃ, Adolf. General (r) Gheorghe V. Şoimaru (1897- 18th edition). Coordonatori LaurenŃiu GuŃică, D. Neagu. Slatina,
1987). OXXI, 2012, 7, nr. 4, p. 22-29. Editura FundaŃiei "Universitatea pentru toŃi", 2009, 84 p.
2389. GhiŃulescu, Mihai; Potra, George G. [Nicolae Titulescu
ŞTIRBEI, BARBU ALEXANDRU (1872-1946) - 130]. AHA, 2012, 4, nr. 3, p. 9-44.
2390. Grosu, Aurelia. Alegerile parlamentare din anul 1937 în
2378. Mihalea, Adriana Cristina. Familia regală a României şi judeŃul Olt. Nicolae Titulescu candidat pe listele Partidului
prinŃul Barbu Alexandru Ştirbei (Romanian royal family and NaŃional łărănesc pentru Camera DeputaŃilor (1937 parliamentary
prince Barbu Alexandru Ştirbei). In: Colocviul NaŃional de Istorie, elections in Olt county. Nicolae Titulescu a candidate on the lists
Istoria Artei Decorative, Conservare-Restaurare şi RelaŃii Publice. of the Peasants National Party for the Chamber of Deputies).
Vol. 2, Bucureşti, 2009, p. 203-208. Mem. Olt., 2012, 1, nr. 10, p. 15-20.
2391. Hriscu, Marius. Nicolae Titulescu. 70 de ani de la
TĂTĂRĂSCU, ARETHIA (1889-1968) trecerea în eternitate (Nicolae Titulescu. 70 years since death).
Iaşi, Pim, 2011, 95 p.
2379. Ungureanu, Ion. Arethia Tătărescu - marea doamnă a 2392. Hriscu, Marius. Nicolae Titulescu – profesor şi diplomat
Gorjului (Arethia Tătărescu: the great lady of Gorj). Oltenia-SDC, (Nicolae Titulescu - professor and diplomat). SPol., 2012, 20, nr.
2012, 16, nr. 1, p. 67-78. 5, p. 115-123.
2393. Hriscu, Marius. A political issue of interwar Romania:
TEIUŞANU, LIVIUS (1888-1963) Nicolae Titulescu's involvement in the dissolution of the Iron
Guard. ASUI pol., 2011, 6, p. 98-104.
2380. Oşca, Alexandru. Major Livius Teiuşanu - the first 2394. Moisuc, Viorica. Nicolae Titulescu şi ÎnŃelegerea
Romanian military attaché in the United States of America. AHA, Balcanică (Nicolae Titulescu and the Balkan Pact). In: Caietul
2012, 4, nr. 4, p. 27-37. Simpozionului Zilele Nicolae Titulescu. Ed. a 18-a, Slatina, 2009,
p. 10-16.
TEODORESCU, PAUL (1888-1981) 2395. Neagu, D. Nicolae Titulescu la 1907 (Nicolae Titulescu in
1907). In: Caietul Simpozionului Zilele Nicolae Titulescu. Ed. a
2381. Ciorbea, Valentin; Oprea, Emanuela. Generalul Paul 18-a, Slatina, 2009, p. 64-81; MOlt, 2012, 2, p. 155-168.
(Pavel) Teodorescu - testamentul. Omagiul colaboratorilor şi 2396. Potra, George G. N. Titulescu în SUA şi Canada (N.
subordonaŃilor (General Paul (Pavel) Teodorescu's will. Tribute Titulescu in the USA and Canada). RRA, 2012, nr. 22-23, p. 149-244.
signed by his collegues and subordinates). Document, 2012, nr. 3, 2397. Potra, George G. Nicolae Iorga - Nicolae Titulescu.
p. 69-76. InterferenŃe (Nicolae Iorga - Nicolae Titulescu. Interferences).
2382. Ciorbea, Valentin; Oprea, Emanuela. Generalul Paul Bucureşti, FundaŃia Europeană Titulescu, 2011, 260 p.
(Pavel) Teodorescu - Teza de doctorat (General Paul (Pavel) 2398. Potra, George G. Nicolae Titulescu makes his case for
Teodorescu: his PhD thesis). Document, 2012, nr. 2, p. 38-40. Romania joining the allies (May 3, 1915). AHA, 2012, 4, nr. 4, p.
21-25.
TEODOROIU, ECATERINA (1894-1917) 2399. Potra, George G. Noi informaŃii privind acŃiunea de
supraveghere de către serviciile secrete româneşti a lui Nicolae
2383. Mocioi, Ion. Ecaterina Teodoroiu. Monografie (Ecaterina Titulescu (1936-1939) (New information on the surveillance
Teodoroiu. Monograph). Târgu-Jiu, Academica Brâncuşi, 2011, activities carried out by the Romanian secret services against
258 p. Nicolae Titulescu (1936-1939). In: Stat şi societate în Europa.
Vol. 3, Craiova, 2011, p. 386-409.
TITE, GHEORGHE (1904-1969) 2400. Potra, George G. Titulescu la Hoover Archives
(Titulescu at the Hoover Archives). RRA, 2011, nr. 21, p. 124-140.
2384. Ciubăncan, Vasile T. Gheorghe Tite fost jurist, diplomat, 2401. *** Pro şi contra Titulescu. Ed. a 2-a revăzută şi adăugită.
patriot, fiu ales al Maramureşului de odinioară (1904-1969) Vol. 1-2 (Pros and cons Titulescu. 2nd revised and added edition.
(Gheorghe Tite an ex-lawyer, diplomat, patriot, a chosen son of Vol 1-2). EdiŃie îngrijită, selecŃie, cuvânt înainte şi postfaŃă, note
old Maramureş (1904-1969). In: Maramureş vatră de istorie biografice, adnotări şi explicaŃii, indice de George G. Potra.
milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011, p. 221-253. Bucureşti, FundaŃia Europeană Titulescu, 2012, 624, 560, 672 p.
2385. Iuga, Vasile. Gheorghe Tite de SăpânŃa, jurist şi consul 2402. Rădulescu, Toma. Fondul "Nicolae Titulescu" din
(Gheorghe Tite of SăpânŃa, man of law and consul). In: Muzeul Olteniei ("Nicolae Titulescu" collection at the Oltenia
Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011, Museum). In: Caietul Simpozionului Zilele Nicolae Titulescu. Ed.
p. 219-220. a 18-a, Slatina, 2009, p. 59-63.
2403. Scurtu, Ioan. Nicolae Titulescu - militant pentru un pact
TITULESCU, NICOLAE (1882-1941) de asistenŃă mutuală cu Germania (Nicolae Titulescu, a militant
for a mutual assistance pact with Germany). In: In honorem
2386. Badea, Marin. Nicolae Titulescu şi colaborarea Alexandru Moşanu, Cluj-Napoca, 2012, p. 483-488.
economică internaŃională în plan national (Nicolae Titulescu and
the international economic cooperation at a national level). łURCANU, CONSTANTIN (1854-1932)
AUCDC ist., 2012, 3, nr. 3-4, p. 151-161.
2387. Botar, Dumitru. Nicolae Titulescu - deputat de RomanaŃi 2404. Ionescu, Nicolae. Constantin łurcanu - între legendă şi
(Nicolae Titulescu - deputy of RomanaŃi). Mem. Olt., 2012, 1, nr. adevăr istoric (Constantin łurcanu: between legend and historical
9, p. 26-32. truth). Iassidava, 2010, 1, nr. 1, p. 18-28.

88
URS DE MARGINA, DAVID (1816-1897) 2011, 7, p. 41-50.
2416. Hogiu, Ramona; Stoica, Onoriu. Chipul lui Tudor
2405. Pătraşcu, Gabriel. Colonelul David Urs Baron de Vladimirescu oglindit în medalistică 1821-2011 (The image of
Margina - eroul de la Lissa (Colonel David Urs Baron of Margina: Tudor Vladimirescu reflected on medals 1821-2011). In:
the hero of Lissa). Document, 2012, nr. 3, p. 11-13. MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu
Severin, 2011, p. 504-511.
VAIDA VOEVOD, ALEXANDRU (1872-1950) 2417. Măneanu, Mite. Tudor Vladimirescu: ascendenŃa
paternă, devenirea socială şi atitudinea faŃă de evoluŃiile şi
2406. RacoviŃan, Mihai; RacoviŃan, Radu. Alexandru Vaida evenimentele din epoca sa (Tudor Vladimirescu: paternal
Voevod în anii primului război mondial (Alexandru Vaida ascendant, social ascent and the attitude toward the developments
Voevod during World War I). In: Studii de istorie a Transilvaniei. and events of his time). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi
Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de ani, Cluj- Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 419-428.
Napoca : Deva, 2012, p. 357-363. 2418. Sava, Laura. Tudor Vladimirescu cunoscător al
legislaŃiei româneşti (Tudor Vladimirescu understanding
VÁKÁR, ARTHÚR P. (1879-1958) Romanian legislation). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi
Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 497-503.
2407. Garda, Dezsı. Vákár P. Arthúr gazdasági gondolkodása 2419. Visarion, Episcopul Tulcii. Un mucenic fără de mormânt
(Vákár P. Arthúr's economic thought). In: Din istoria gândirii - Tudor din Vladimir - 190 de ani de la RevoluŃia din 1821 (A
economice maghiare din Transilvania. Vol. 3, Kolozsvár, 2011, p. martyr without grave - Tudor of Vladimir - 190 years of the
207-227. Revolution of 1821). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi
Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 337-342.
VATAMANIUC, GAVRIL (1924-2012)
VOITEC, ŞTEFAN (1900-1984)
2408. Stoenescu, Lăcrămioara. Gavril Vatamaniuc - Şoimul
Bucovinei (Gavril Vatamaniuc - The Falcon of Bucovina). 2420. Dumitrescu, Horia. Ştefan Voitec şi łara Vrancei
Memoria, 2012, nr. 1-2, p. 158-182. (Ştefan Voitec and łara Vrancei). In: Continuitate istorică în
spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova,
VĂCĂRESCU, THEODOR (1842-1914) 2011, p. 715-727.
2421. Roman, Cristina. Ştefan Voitec. Destinul unui intelectual
2409. Constantin, Anica St. Theodor Văcărescu: omul şi de stânga. ViaŃa politică din România anilor 1920-1948 (Ştefan
faptele sale (Theodor Văcărescu: the man and his deeds). In: Voitec. Destiny of a left-wing intellectual. Political life in
Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative şi Romania during 1920-1948). AIICCR, 2012, 7, p. 123-143.
Conservare-Restaurare. Vol. I: SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011,
p. 98-103. ZAVLOSCHI, LUIZA (1884-1967)

VLADIMIRESCU, TUDOR (1780-1821) 2422. Cumpătescu, Andone. Luiza Zavloschi. Prima femeia
primar din România (Luiza Zavloschi. The first lady-mayor in
2410. Bălescu, Sevastian; Bălăşoiu, Luiza Timeea. Tudor Romania). Iaşi, Timpul, 2011, 170 p.
Vladimirescu - omagiat şi comemorat în Banat (Tudor
Vladimirescu - celebrated and comemorated in Banat). Timişoara, ZELEA CODREANU, CORNELIU (1899-1938)
Eurostampa, 2011, 178 p.
2411. Boteanu, Cornel. Tudor Vladimirescu în Plaiul Cloşani 2423. Chiru, Andreea. Corneliu Zelea Codreanu - un rol de
(Tudor Vladimirescu in Plaiul Cloşani). In: MehedinŃi, Istorie, Oscar? (Corneliu Zelea Codreanu: an Oscar role?). IC, 2012, 4, nr.
Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 37, p. 11-13.
472-481.
2412. Cioarec, Ileana. Tudor Vladimirescu şi boierii Glogoveni Lucrări apărute în străinătate
(Tudor Vladimirescu and the Glogoveni boyars). In: MehedinŃi,
Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2424. Thompson, Keith M. Codreanu and the Iron guard.
2011, p. 482-496. London, Steven Books, 2010, 20 p.
2413. Gogâltan, Iancu. Legăturile lui Tudor Vladimirescu cu
oameni din zona noastră (The connections of Tudor Vladimirescu ZISSU, AVRAM L. (1888-1956)
with the people in our area). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi
Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 519-522. 2425. Glass, Hildrun. Câteva note despre activitatea lui Avram
2414. Golcea, Ioan. Dacă Tudor Vladimirescu nu ar fi existat! L. Zissu (Some notes on Avram L. Zissu's activity). In: Noi
(If Tudor Vladimirescu had not been!). In: MehedinŃi, Istorie, perspective în istoriografia evreilor din România, Bucureşti, 2010,
Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. p. 162-167.
343-359. 2426. Volovici, Leon. A. L. Zissu. între "erezie" şi sionism
2415. Gorjan, Ilie. RevoluŃia condusă de Tudor Vladimirescu. mesianic (A. L. Zisu. Between "heresy" and Messianic Zionism).
Concluzii şi învăŃăminte de ordin militar (The revolution led by In: Istorie şi memorie evreiască. Volum omagial dedicat doamnei
Tudor Vladimirescu. Conclusions and military key lessons). SV, dr. Lya Benjamin, Bucureşti, 2011, p. 133-138.

89
b. PERSONALITĂłI ECLEZIASTICE
2427. Bercea, Virgil. Martiri ai Bisericii Greco-Catolice memoriam (Metropolitan Bartolomeu of Cluj (1921-2011). In
(Martyrs of the Greek-Catholic Church). In: Şi cerul s-a umplut de memoriam). Editori Ştefan Iloaie, Bogdan Ivanov. Cluj-Napoca,
sfinŃi..., Bucureşti, 2012, p. 149-169. Renaşterea, 2011, 262 p.
2428. Bonda, Ioana Mihaela. Doi ierarhi, două viziuni diferite 2441. Bâgiu, Lucian Vasile. Simbolismul luminii în poezia lui
(Two hierarchs, two different views). In: Şcoala Ardeleană. Vol. Valeriu Anania (The symbolism of light in Valeriu Anania's
4, Oradea, 2010, p. 262-270. poetry). AUA philol., 2011, 12, nr. 1, p. 187-208.
2429. Cesereanu, Ruxandra. CredinŃă, mistică şi misionarism 2442. Cîntec, OltiŃa. La vremea restituirilor (At restitution
în Gulagul românesc (Faith, mysticism and missionary in the time). DL, 2012, 23, nr. 7-8, p. 66-67.
Romanian Gulag). In: Şi cerul s-a umplut de sfinŃi..., Bucureşti, 2443. Diaconescu, Ioana. Bartolomeu Anania din perspectiva
2012, p. 533-544. istoriei recente (Bartolomeu Anania in the light of recent history).
2430. Gomboş, Stelian. Despre părintele profesor Dumitru DL, 2012, 23, nr. 7-8, p. 50-54.
Stăniloae - teologul (1903-1993) şi relaŃia sa cu preacuviosul 2444. Diaconescu, Ioana. Bartolomeu Anania - dosare de
părinte Arsenie Boca Ieromonahul (1910-1989)... (About Prof. urmărire informativă (Bartolomeu Anania and his informative
Dumitru Stăniloae the theologian (1903-1993) and his relationship pursuing files). RL, 2012, 44, nr. 10, p. 10-11; 14; nr. 11, p. 12-13.
with pious Hieromonk Arsenie Boca (1910-1989)...). AOrt., 2012, 2445. Grăsoiu, Liviu. Însemnări sumare despre amintiri
nr. 562, p. 6-7. profunde (Summary notes on profound memories). DL, 2012, 23,
2431. Gorovei, Ştefan S. Din nou despre Ghervasie de la Putna nr. 7-8, p. 68-70.
(Again about Ghervasie of Putna). AP, 2012, 8, nr. 1, p. 187-212. 2446. Ilisei, Grigore. Întâmplări şi aduceri aminte. Meşterul
2432. Gorovei, Ştefan S. Egumenii Putnei. Capcane false, truditor (Events and memories. The toiling craftsman). DL, 2012,
controverse inutile (Hegumenos of the Putna monastery. False 23, nr. 7-8, p. 71-74.
traps, superfluous controversies). AP, 2012, 8, nr. 1, p. 93-124. 2447. Iloaie, Ştefan. IniŃiativă, atitudine, dinamism: arhiepisco-
2433. Igna, Radu. Despre Vizante Pop, Beniamin şi George pul şi mitropolitul Bartolomeu al Clujului (Initiative, attitude,
Densuşianu (About Vizante Pop, Beniamin and George dynamism: Archbishop and Metropolitan Bartolomeu of Cluj).
Densuşianu). In: Studii de istorie a Transilvaniei. Volum dedicat Tabor, 2011, 5, nr. 9, p. 35-44; In: Eparhia Vadului, Feleacului şi
istoricului Ioachim Lazăr la 70 de ani, Cluj-Napoca : Deva, 2012, Clujului la 90 de ani (1921-2011), Cluj-Napoca, 2012, p. 163-176.
p. 64-69. 2448. Petean, Mircea. Întâlniri cu Valeriu Anania (Encounters
2434. Moldoveanu, Ioan. PersonalităŃile şi aşezămintele with Valeriu Anania). DL, 2012, 23, nr. 7-8, p. 75-80.
româneşti de la Muntele Athos, din a doua jumătate a sec. XIX 2449. Petraş, Ioan. Catifeaua memoriei: Părintele Anania
până azi (Romanian personalities and settlements at Mount Athos, (Memory's velevet texture: Father Anania). DL, 2012, 23, nr. 7-8,
since the second half of the 19th century until present). Tabor, p. 81-83.
2012, 5, nr. 10, p. 39-54. 2450. Scurtu, Nicolae. Întregiri la biografia lui Valeriu Anania
2435. Rigman, Ciprian-Doru. FormaŃia intelectuală a (New completions at Valeriu Anania's biography). RL, 2011, 43,
protopopilor greco-catolici din Episcopia Gherla la mijlocul nr. 40, p. 14.
secolului al XIX-lea (Intellectual formation of Greek-Catholic 2451. Scurtu, Nicolae. Noi contribuŃii la bibliografia lui Valeriu
archdeacons in Gherla Diocese in the middle of the 19th c.). Anania (New contributions to Valeriu Anania's bibliography). RL,
Crisia, 2012, 42, p. 49-60. 2011, 43, nr. 10, p. 16.
2436. Rus, Valer. Viziunea elitelor culturale maghiare asupra 2452. Ştir, Beatrice. Valeriu Anania publicistul (Valeriu
elitelor româneşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (The Anania the journalist). Cluj-Napoca, Eikon, 2011, 283 p.
opinion of the Hungarian cultural elite on the Romanian elite in 2453. Tanco, Teodor. Spălarea unor dosare securiste din A.C.
the second half of the 19th c.). In: Colocviul NaŃional de Istorie, N. S. A. S. la "România Literară". Marginal la "Studiul de caz"
Istoria Artei Decorative şi Conservare-Restaurare. Vol. I: Bartolomeu Anania (The laundering of some Securitate files from
SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011, p. 185-192. A.C. N. S. A. S. in the "Literary Romania" newspaper. Appendix
2437. Urs, Otilia. Două necrologuri de episcopi (Two bishop to the Bartolomeu Anania case study). Tribuna, 2012, 11, nr. 232,
obituaries). In: Şcoala Ardeleană. Anuar. Vol. 5, Oradea, 2011, p. p. 21-22; nr. 233, p.26-27/nr. 234, p.23-24.
127-130. 2454. Turcan, Nicoale. Religie, politică şi literatură la
Bartolomeu Valeriu Anania (Religion, politics and literature to
AFTENIE, VASILE (1889-1950) Bartolomeu Valeriu Anania). Tabor, 2011, 5, nr. 5, p. 45-59.
2455. łâru, Horia. In memoriam. Alt. B, 2011, nr. 1-3, p. 7-11.
2438. Podar, Adrian-Vasile. Cronica unui septembrie sinistru.
Dosarul personal de la securitatea statului al episcopului Vasile ANDREICUł, ANDREI (n. 1949)
Aftenie (The chronicle of a sinister September. Bishop Vasile
Aftenie's personal file from the state security). Studia t. gr. cat. v., 2456. Ivanov, Bogdan. Alegerea şi întronizarea
2012, 57, nr. 1, p. 177-184. ÎnaltpreasfinŃitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei (The election
and enthronement of His Grace Archbishop and Metropolitan
ANANIA, BARTOLOMEU (1921-2011) Andrei). Tabor, 2011, 5, nr. 2, p. 15-20.

2439. Anania, Bartolomeu Valeriu. "Limba noastră, limbă ANTAL, EMILIAN (1894-1971)
sfântă" ("Our language, sacred language"). DL, 2012, 23, nr. 7-8,
p. 40-47. 2457. Ploşnea, Nicoleta. Dumitru (Emilian) Antal un adevărat
2440. *** Mitropolitul Bartolomeu al Clujului (1921-2011). In sol şi organizator al sfaturilor şi gărzilor naŃionale în zona

90
Mureşului Superior (Dumitru (Emilian) Antal: a true messenger bisericii ortodoxe şi neamului românesc (The archpriest dean of
and organizer of national councils and guards in the Upper Mureş Alba Iulia. Alexandru Baba: a life in the service to serve the
region). Angustia, 2012, 16, nr. 2012, p. 167-180. Orthodox Church and the Romanian nation). Dac., 2012, nr. 60, p.
35-10.
ANTIM IVIREANUL (1650-1716)
BATTHYÁNY, IGNATIUS SALLESTIUS
2458. Chirilă, Adina. Antim Ivireanul, Predoslovia Psaltirii (1741-1798)
Slavone (Bucureşti, 1694). In: Text şi discurs. Omagiu Mihaelei
Mancaş, Bucureşti, 2011, p. 125-140. 2470. Biro Hendre, Doina. Le cas particulier d'un représentant
2459. Diaconescu, Traian. Antim Ivirenul. Structura retorică şi des "Lumières" dans le Royaume de Hongrie: le comte Alois de
strategia argumentativă în didahii (Anthim the Iberian. Rhetorical Batthyan. In: Batthyaneum. Omagiu fondatorului Ignatius
structure and argumentative strategy in "Didahii"). In: ConfluenŃe Sallestius de Batthyan, Bucureşti, 2011, p. 129-142.
lingvistice şi filologice. Omagiu profesorului Nicolae Felecan la 2471. Biro Hendre, Doina. Ignace Batthyany, un destin
împlinirea a 70 de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 201-205. consacré a l'eglise. In: Batthyaneum. Omagiu fondatorului
2460. Iordache, Florin. Sfântul Antim Ivireanul (Saint Anthim Ignatius Sallestius de Batthyan, Bucureşti, 2011, p. 25-38.
the Iberian). AOrt., 2012, nr. 565, p. 7. 2472. Marton, József. Ignatius Batthyány. In: Batthyaneum.
2461. Lazăr, Ioan St. Sfântul Antim Ivireanul - artist Omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan, Bucureşti,
brâncovenesc (Saint Antim the Iberian - a Brâncoveanu style 2011, p. 15-24.
artist). SV, 2011, 7, p. 236-249.
2462. Lazăr, Ion. Rolul Sfântului Antim Ivireanul în procesul BĂLAN, NICOLAE (1882-1955)
de românizare a cultului divin - ''Molitvelnicul de la Râmnic''
(1706) (The role of Saint Anthim the Iberian in the process of 2473. Argatu, Ştefan. Mitropolitul Nicolae Bălan (1920-1955),
Romanianization of divine worship: ''Molitvelnicul de la Râmnic'' apărător al autonomiei bisericii şi militant pentru reîntregirea Ńării
(1706). RRV, 2012, nr. 4, p. 4-7. (Mitropolitan Nicolae Bălan (1920-1955), defender of church
2463. Lung, Ecaterina. Le métropolite roumain Anthime autonomy and militant of country reunification). In: Slujind-o pe
Ivireanu sur les fammes: une vision médievale au seuil de l'époque Clio. In honorem Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p. 380-395.
moderne. In: Matérialité et immaterialité dans l'Église au Moyen 2474. Ene, Ionel. Chipul mitropolitului Nicolae Bălan după
Âge, Bucureşti, 2012, p. 307-313. documente de arhivă (The face of metropolitan Nicolae Bălan
2464. Mazilu, Cătălina. Antim Ivireanul - între trecut şi viitor
according to archive documents). Cluj-Napoca, Presa Universitară
(Antim the Iberian - between past and future). In: Valori perma-
Clujeană, 2012, 290 p.
nente în ştiinŃa şi cultura română, Craiova, 2010, p. 192-206.
2475. Thira, Viorel. Mitropolitul Nicolae Bălan şi poetul
Cincinat Pavelescu (Metropolitan Nicolae Bălan and poet Cincinat
ANTONOVICI, IACOB (1856-1931)
Pavelescu). PU, 2012, 15, nr. 3-4, p. 122-133.
2465. Pascaru, Costel-Eugen. Episcopul Iacob Antonovici.
Reperele vieŃii şi carierei ecleziastice (Bishop Iacob Antonovici. BĂLĂŞEL, TEODOR (1869-1941)
His life and ecclesiastic activity). AUDJ-H, 2012, 11, p. 77-102.
2476. Florescu, Gabriela. Folcloristul Teodor Bălăşel (Teodor
ARON, PETRU PAVEL (1709-1764) Bălăşel, the folklorist). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 5, p. 62-70.

2466. Iacob, Niculina; Chindriş, Ioan. Petru Pavel Aron în BĂNULESCU-BODONI, GAVRIIL (1746-1821)
texte antologice (Petru Pavel Aron in selected texts). In: Şcoala
Ardeleană. Anuar. Vol. 5, Oradea, 2011, p. 17-89. 2477. Drăgoi, Eugen. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni,
generalul Prozorovski şi GalaŃii (Metropolitan Gavriil Bănulescu-
ATANASIU, TEODOSIE (1851-1927) Bodoni, general Prozorovski and GalaŃi). In: La frontierele
civilizaŃiilor. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi
2467. łuscanu, Aurel Florin. Alegerea, învestirea şi înscăunarea religios, GalaŃi, 2011, p. 16-25.
episcopului Teodosie Atanasiu în scaunul Episcopiei Romanului
(The election, investiture and enthronement of Teodosie Atanasiu BEŞLIU, MACARIE (n. 1949)
as Bishop of Roman). AANB, 2012, 7, p. 215-222.
2478. Bogasiu, Sava. Părintele Macarie, în slujba Sfântului
AVACUMOVICI, PAVEL (1786-1815) Vasile de la Poiana Mărului (Father Macarie in the service of St.
Vasile from Poiana Mărului). Buzău, Editgraph, 2012, 118 p.
Lucrări apărute în străinătate
BOCA, ARSENIE (1910-1989)
2468. Vesa, Pavel. Ultimul episcop sârb al Aradului, Pavel
Avacumovici (1786-1815) (Pavel Avacumovici (1786-1815): the 2479. MihuŃ, Iovu. Copilăria părintelui Arsenie Boca:
last Serbian Bishop of Arad). Piramida, 2012, 2, nr. 4, p. 100-113. documentar (The childhood of father Arsenie Boca: a
documentary). Arad, Icona, 2012, 115 p.
BABA, ALEXANDRU (1893-1967) 2480. *** Părintele Arsenie Boca. O viaŃă închinată schimbării
vieŃii noastre (Father Arsenie Boca. A life dedicated to the change
2469. Gomboş, Constantin C.; Gomboş, Elena. Protopopul of our lives). EdiŃie îngrijită de Natalia Corlean. Făgăraş, Agaton,
vicar de Alba Iulia. Alexandru Baba - o viaŃă închinată slujirii 2012, 416 p.

91
2481. *** Părintele Arsenie Boca, un om mai presus de oameni. Cultură şi Spiritualitate. Vol. 5, Drobeta-Turnu Severin, 2012, p.
Mărturii. Vol. 4 (Father Arsenie Boca, a man above people. 766-783.
Testimonies. Vol. 4). EdiŃie îngrijită de Natalia Corlean. Făgăraş,
Agaton, 2011, 224 p. CHIRA, IUSTINIAN (n. 1921)

BOGHIU, SOFIAN (1912-2002) 2491. *** "Am ascultat de porunca bisericii". Arhiepiscopul
Justinian Chira în dialog cu Călin Emilian Cira ("We obeyed the
2482. Sandu, Vasile. Sofian Boghiu - şi "pictura bisericească - church." Archbishop Justinian Chira in dialogue with Călin
un cosmos duhovnicesc în care coboară cerul în lumea Emilian Cira). Cluj-Napoca, Eikon, 2012, 95 p.
pământească" (1912-2002) (Sofian Boghiu and "church painting
as a spiritual universe where the sky falls on the Earth" (1912- CIOBOTEA, DANIEL (n.1951)
2002). Iassidava, 2012, 3, nr. 5, p. 48-58.
2492. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Satul
BOLOGA, VASILE (1859-1944) românesc între tradiŃie, supravieŃuire şi speranŃă (The Romanian
villages between tradition, survival and hope). In: Eparhia
2483. Pavelescu, Amalia. In memoriam: Vasile Bologa. In: Vadului, Feleacului şi Clujului la 90 de ani (1921-2011), Cluj-
Eshatologie populară, Alba Iulia, 2010, p. 250-255. Napoca, 2012, p. 201-214.
2484. Pop-Curşeu, Ioan. Aspecte din viaŃa şi activitatea 2493. *** Lucrând spre zidirea Bisericii (Working to the
culturală a lui Vasile Bologa (1859-1944) (Aspects from the life edifying of the Church). Editor coordonator Paisie Teodorescu;
and cultural activity of Vasile Bologa (1859-1944). In: Fotografii LaurenŃiu Tătulescu; Traduceri Michael TiŃa,, Răzvan
Eshatologie populară, Alba Iulia, 2010, p. 236-249. Porumb, Dragoş Herescu, Maximilian George Gavrilciuc.
Bucureşti, Basilica, 2011, 513 p.
BRIA, ION (1929-2002)
CIOPRON, PARTENIE (1896-1980)
2485. Indrecan, George. Coordonatele unei misiuni creştine
autentice în gândirea teologică a părintelui Ion Bria (Coordinates 2494. Lisnic, Ioan. Episcopul armatei, general de brigadă dr.
of an authentic Christian mission in theological thinking of father Partenie Ciopron - conducător al Episcopiei de BălŃi (1941-1944)
Ion Bria). In: In memoriam Liviu Borcea (1936-2006) dascăl şi (The bishop of the army, brigadier-general Partenie Ciopron, PhD,
istoric, Oradea, 2011, p. 478-500. the leader of BălŃi parish (1941-1944). In: In honorem Alexandru
2486. *** RelevanŃa operei părintelui profesor Ion Bria pentru Moşanu, Cluj-Napoca, 2012, p. 521-533.
viaŃa bisericească şi socială actuală. DirecŃii noi de cercetare în
domeniul doctrinei, misiunii şi unităŃii Bisericii (The relevance of CIOROGARIU, ROMAN (1852-1936)
the work of Rev. Prof. Ion Bria for current social and religious
life. New research directions in the field of doctrine, mission and 2495. Nojea, Traian. VocaŃia social-filantropică a episcopului
unity of the Church). Coordonator Nicolae Moşoiu. Sibiu, Editura Roman Ciorogariu (The social and philanthropic vocation of
UniversităŃii "Lucian Blaga", 2010, 682 p. Bishop Roman Ciorogariu). LR, 2012, nr. 3, p. 20-24.

BUD, TIT (1846-1917) CIRCA, IOAN (1660-1730)

2487. MarŃian, Ironim. Vicarul enciclopedist maramureşean 2496. Puşcariu, Ioan. Ioan Circa de Gambutz, episcop al
Tit Bud (1846-1917) (Humanist vicar from Maramureş Tit Bud MarmaŃiei - Dositeiu Circa (1660-1730) (Cuvântare rostită la 16
(1846-1917). In: Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7, martie 1900, la Bucureşti şi publicată în Analele Academiei
Cluj-Napoca, 2011, p. 293-302. Române, seria II, tom. XXIII, Bucureşti, 1901) (Ioan Circa de
Gambutz, bishop of MarmaŃia - Dositeiu Circa (1660-1730)
CALINIC DE LA CERNICA (1787-1868) (Speech delivered on March 16, 1900, in Bucharest and published
in the Annals of the Romanian Academy, Series II, tom. XXIII,
2488. Proteasa, Nicolae. Sfântul Calinic, ctitor şi susŃinător al Bucharest, 1901). In: Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7,
învăŃământului teologic (Saint Calinic of Cernica as a founder and Cluj-Napoca, 2011, p. 103-116.
supporter of theological education). RRV, 2012, nr. 2, p. 9-12.
COLAN, NICOLAE (1893-1967)
CÂMPEANU, ELIE (1859-1937)
2497. Man, Dorel. Episcopul Nicolae Colan - pe căile apostoliei
2489. Boar, Liviu. Protopopul Elie Câmpeanu (Archpriest Elie 1941-1943 în secuime (Bishop Nicolae Colan: apostleship in
Câmpeanu). In: Reghinul cultural. Studii şi articole. Vol. 10, Szekler area (1941-1943). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric,
Reghin, 2011, p. 212-219. sociolog la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 415-422.
2498. Moraru, Alexandru. Vlădica Nicolae Colan (1936-
CHILEA, SEBASTIAN (1907-1990) 1957). Tabor, 2011, 5, nr. 9, p. 20-26.
2499. Moraru, Alexandru. Vlădica Nicolae Colan (1936-1957)
2490. Rădulescu, Ana Maria. Un simbol al rezistenŃei - Momente din activitatea sa de la Cluj (Bishop Nicolae Colan
anticomuniste prin credinŃă: pr. prof. dr. Sebastian Chilea (1907- (1936-1957) - Moments of his activity in Cluj). In: Eparhia
1990) (A symbol of anticommunist resistance through faith: pr. Vadului, Feleacului şi Clujului la 90 de ani (1921-2011), Cluj-
prof. dr. Sebastian Chilea (1907-1990). In: MehedinŃi, Istorie, Napoca, 2012, p. 135-148.

92
COMAN, VASILE (1912-1992) Târgovişte, 2012, p. 245-256.
2514. Dindirică, Lucian. Activitatea lui Elie (Miron) Cristea
2500. *** [Episcopul Vasile Coman] ([Bishop Vasile Coman]). între 1895 şi 1909 (Elie (Miron) Cristea's activity between 1895
LR, 2012, nr. 4, p. 22-48. and 1909). AUC ist., 2012, 17, nr. 2, p. 83-94.
2515. Dindirică, Lucian. Chestiunea convocării unui Sinod
CORNEANU, CORNEL (1884-1960) Ecumenic, prima măsură a noului mitropolit primat al României
Mari, Miron Cristea (The question of convening an Ecumenical
2501. Groza, Liviu. Dr. Cornel Corneanu - cuvântări şi articole Council, the first measure of the new metropolitan bishop of
(Dr. Cornel Corneanu - speeches and articles). Lugoj, Nagard, Greater Romania, Miron Cristea). In: Studii de istorie. Vol. 1,
2012, 278 p. Brăila, 2012, p. 189-195.
2516. Dindirică, Lucian. Episcopul de Caransebeş Miron
CORNEANU, NICOLAE (1923-2014) Cristea şi unirea Transilvaniei cu România (Bishop of Caransebeş
Miron Cristea and the union of Transylvania with Romania). In:
2502. Bude, Ioan. ÎnaltpreasfinŃitul Parinte Mitropolit Dr. Continuitate istorică în spaŃiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac
Nicolae Corneanu - Persoană şi personalitate (His Grace Father la 70 de ani, Craiova, 2011, p. 492-499.
Metropolitan Nicolae Corneanu PhD). Columna 2000, 2012, 13, 2517. Dindirică, Lucian. Miron Cristea - patriarh, regent şi
nr. 49-50, p. 71-74. prim-ministru. Perspectivă istorică şi istoriografică (Miron Cristea
2503. Morar, Nicolae. Mitropolitul Banatului Nicolae as patriarch, member of regency and prime minister. Historical
Corneanu (Metropolitan of Banat Nicolae Corneanu). Columna and historiographic perspective). In: Stat şi societate în Europa.
2000, 2012, 13, nr. 49-50, p. 74-78. Vol. 1, Craiova, 2009, p. 228-239.
2504. Otiman, Păun Ion. Mitropolitul Banatului, ÎPS dr. 2518. Dindirică, Lucian. Patriarhia Română - 85 de ani de la
Nicolae Corneanu (Metropolitan of Banat, His Beautitude Nicolae înfiinŃare (Romanian Patriarchy: 85 years since its establishment).
Corneanu PhD). Academica, 2012, 22, nr. 3, p. 29-30. In: Stat şi societate în Europa. Vol. 3, Craiova, 2011, p. 318-339.
2505. Pereş, Zaharia. Mitropolitul Banatului la jumatate de 2519. Dindirică, Lucian. Preocupările interne şi internaŃionale
veac de Arhiepiscopie (Metropolitan of Banat at half a century of ale mitropolitului primat Miron Cristea pentru repoziŃionarea şi
archbishopry). Columna 2000, 2012, 13, nr. 49-50, p. 79. reafirmarea Bisericii Ortodoxe Române (Primacy metropolitan
Miron Cristea's internal and international concerns for
COSTACHI, VENIAMIN (1768-1846) repositioning and reasserting the Romanian Orthodox Church).
AUC ist., 2012, 17, nr. 1, p. 83-89.
2506. Beguni, Mirela. 20 février 1808. La démission d'un 2520. Dindirică, Lucian. Testamentul Patriarhului Miron
métropolite. SJHS, 2012, 4, nr. 7, p. 246-252. Cristea - un document început şi neterminat (Patriarch Miron
2507. Beguni, Mirela. Aspects de la vie politique d'un grand Cristea's will - a commenced and unfinished document). In: Stat şi
hierarque, Veniamin Costachi. CCS, 2011, 17, nr. 1, p. 63-71. societate în Europa. Vol. 4, Târgovişte, 2012, p. 257-266.
2508. Beguni, Mirela. Un mare om: mitropolitul Veniamin 2521. Giurcă, Ion. Implicarea preoŃilor în viaŃa politică a
Costachi (A great man: metropolitan Veniamin Costachi). In: României în viziunea patriarhului Miron Cristea (Involvement of
Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p. 235- Romanian priests in the political life in the view of Patriarch
242. Miron Cristea). AUH-I, 2010-2011, p. 89-106.
2509. Zaharia, Maria. Realizările lui Veniamin Costachi 2522. Grama, Ana. Din sat, prin şcoli, în lume, fii de economi
privind învăŃământul românesc (Veniamin Costachi - personal transilvani. I. Elie Miron Cristea (1868-1938) (From the village to
achievements regarding the Romanian educational system). the world via schools, sons of Transylvanians administrators. I.
AANB, 2012, 7, p. 141-146. Elie Miron Cristea (1868-1938). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric,
sociolog la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 149-156.
COTENESCU, GHEORGHE (1886-1965) 2523. Şovar, Gheorghe. DonaŃia moşnenilor dragosloveni din
anul 1927 către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Miron
2510. Petrescu, Radu. Preotul Gheorghe I. Cotenescu, 100 de Cristea (Donation of the freeholders of Dragoslovele (Muscel
ani de la stabilirea în judeŃul Muscel (Priest Gheorghe I. county) in 1927 to Patriarch Miron Cristea of Romania). RIMSC,
Cotenescu: 100 years since his settlement in Muscel county). 2012, 13, p. 171-175.
CAr., 2012, 3, nr. 7, p. 7-8.
2511. Petrescu, Radu. Ziaristica preotului profesor Gheorghe CRISTEA, SIMION (n. 1937)
Cotenescu (The journalistic writings of the priest and professor
Gheorghe Cotenescu). RRIP, 2012, 6, nr. 1, p. 68-80. 2524. *** In honorem părintelui Simion Cristea. Ed. a 2-a (In
honorem priest Simion Cristea. 2nd edition). Volum îngrijit de
CRISTEA, ELIE MIRON (1868-1939) Dorel Man. Cluj-Napoca, Renaşterea, 2011, 296 p.

2512. Bengean, Florin. Elie Miron Cristea şi ConferinŃele CRIVEANU, NIFON (1889-1970)
învăŃătoreşti din zona Reghinului (Elie Miron Cristea and the
teaching conferences in the area of Reghin). In: Reghinul cultural. 2525. Neacşa, Constantin. Primul mitropolit al Olteniei - Nifon
Studii şi articole. Vol. 10, Reghin, 2011, p. 223-239. Criveanu (The last metropolitan of Oltenia - Nifon Criveanu).
2513. Buzatu, Mihaela Camelia. Rolul Patriarhului Miron Mem. Olt., 2012, 1, nr. 7, p. 50-63.
Cristea în promovarea ideilor Frontului Renaşterii NaŃionale (The 2526. Tîlvănoiu, Floriana. TradiŃii culturale şi progresiste în
role of patriarch Miron Cristea in the promotion of the National familia Î.P.S. Nifon Criveanu, Mitropolitul Olteniei (Cultural and
Renaissance Front ideas). In: Stat şi societate în Europa. Vol. 4, progressive traditions in the family of Î.P.S. Nifon Criveanu,

93
Metropolitan bishop of Oltenia). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 1, p. 6-10. GHIKA, VLADIMIR (1873-1954)
2527. Tîlvănoiu, Ion D. Activitatea I.P.S. Nifon Criveanu
reflectată în presa timpului din Oltenia şi judeŃul RomanaŃi 2538. Brezianu, Andrei. Vladimir Ghika şi teroarea istoriei
(Activity of I.P.S. Nifon Criveanu reflected in the press of the time (Vladimir Ghika and the terror of history). In: Şi cerul s-a umplut
in Oltenia and Romanati county). Mem. Olt., 2012, 1, nr. 1, p. 10-17. de sfinŃi..., Bucureşti, 2012, p. 225-237.
2539. Cosmovici, Emanuel. Martiriu şi mărturie: Vladimir
DOSOFTEI (1624-1693) Ghika la Jilava (Martyrdom and confession: Vladimir Ghika at
Julava). In: Şi cerul s-a umplut de sfinŃi..., Bucureşti, 2012, p. 239-
2528. Fuştei, Nicolae. Opera liturgică a mitropolitului Dosoftei 298.
al Moldovei (Liturgical work of the Metropolitan Dosoftei of 2540. Cosmovici, Horia. Monseniorul. Amintiri şi documente
Moldavia). In: In honorem Alexandru Moşanu, Cluj-Napoca, din viaŃa Monseniorului Vladimir Ghika în România. Ed. a 2-a
2012, p. 85-109. revăzută şi adăugită (Msgr. Memories and documents about the
2529. Tarantino, Angela. La construzione della poesia life of Monsignor Vladimir Ghika in Romania. 2nd revised and
nell'officina dosofteiana. In: Text şi discurs. Omagiu Mihaelei added edition). Târgu-Lăpuş, Galaxia Gutenberg, 2011, 208 p.
Mancaş, Bucureşti, 2011, p. 471-478.
2530. Zamfir, Mihai. ApariŃia poeziei româneşti culte: Dosoftei GIURGIU PATACHI, IOAN (1680-1727)
(1623-1692) (Dosoftei (1623-1692) and the emergence of the
Romanian erudite poetry). RL, 2012, 44, nr. 39, p. 12-14. 2541. Mârza, Iacob. Date documentare noi asupra studiilor
episcopului Ioan Giurgiu Patachi (1681-1727): Conclusiones
philosophicae, Roma, 1706 (New documentary data on the studies
EFRAIM, SFÂNTUL (?-304)
of bishop Ioan Giurgiu Patachi (1681-1727): Conclusiones
philosophicae, Roma, 1706). AUA hist., 2012, 16, nr. 1, p. 343-353.
2531. Holubeanu, IonuŃ. On the missionary area of the holy
martyr - Bishop Ephraim. EBPB, 2011, 6, p. 7-21.
GOLDIŞ, IOSIF (1836-1902)
FĂGEłEANU, ADRIAN (1912-2011)
2542. Vesa, Pavel. Un episcop la cumpănă de veacuri: Iosif
Ioan Goldiş al Aradului (1899-1902) (A bishop at the turn of the
2532. *** Părintele Adrian FăgeŃeanu şi crucea Rugului Aprins: centuries: Iosif Ioan Goldiş of Arad (1899-1902). In:
omagiu la un secol de la naşterea sa (Father Adrian FăgeŃeanu and AdministraŃie românească arădeană. Studii şi comunicări. Vol. 4,
the cross of Rugul Aprins: a tribute at a century since birth). EdiŃie Arad, 2012, p. 255-280.
îngrijită de Andrei Dîrlău. Bucureşti, Lumea credinŃei, 2012, 288
p. GRIGORIE DASCĂLUL (1765-1834)
GALERIU, CONSTANTIN (1918-2003) 2543. *** Sfântul Mitropolit Grigorie Dascălul al łării
Româneşti (1765-1834) (Saint Grigorie Dascălul, the
2533. Dulgheru, Elena. Părintele Galeriu, un apostol al iubirii şi Metropolitan of Wallachia (1765-1834). AOrt., 2012, nr. 554, p. 2.
ecumenicităŃii lui Dumnezeu (Father Galeriu, an apostle of God's
ecumenicity and love). Tabor, 2011, 5, nr. 4, p. 58-59. GROZESCU, VICENłIU (1838-1897)

GHEORGHIADIS, ILARION (1777-1845) 2544. Ardelean, Radu. Impresiile bănăŃeanului VicenŃiu


Grozescu despre Dobrogea la 1885 (VicenŃiu Grozescu's
2534. Mutu-Strehaia, Ion-Nicolae. Episcopul Ilarion impressions about Dobruja of 1855). AB, 2012, 20, p. 319-322.
Gheorghiadis - făuritor de şcoală teologică pe meleaguri argeşene
(Bishop Ilarion Gheorghiadis - maker of theological school in the HERINEANU, TEOFIL (1909-1992)
lands of Arges). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate.
Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 975-985. 2545. Ivanov, Bogdan. Arhiepiscopul Teofil Herineanu, un om
2535. Tascovici, Radu. Participarea Episcopului Ilarion deasupra timpului său (Archbishop Teofil Herineanu, a man over
Gheorghiadis al Argeşului la RevoluŃia lui Tudor Vladimirescu his time). Tabor, 2011, 5, nr. 9, p. 27-34; In: Eparhia Vadului,
(Participation of bishop Ilarion Gheorghiadis of Argeş at Tudor Feleacului şi Clujului la 90 de ani (1921-2011), Cluj-Napoca,
Vladimirescu's revolution). MO, 2012, 64, nr. 1-4, p. 171-183. 2012, p. 149-161.

GHERMAN, LAZĂR (1872-1929) HODEA, IUSTIN (n. 1961)

2536. Valenciuc, Dumitru. Un înfrânt: pr. prof. de. Lazăr 2546. Butuza, Octavian; Iustin Hodea Sigheteanul.
Gherman (A defeated: priest prof. dr. Lazăr Gherman). Comuniune şi mărturisire. Dialoguri cu PreasfinŃitul de. Iustin
Câmpulung Moldovenesc, Biblioteca "MioriŃa", 2012, 309 p. Hodea Sigheteanul (Communion and confession. Dialogues with
His Grace Iustin Hodea Sigheteanul). Baia Mare, Eurotip, 2012,
GHIDIU, ANDREI (1849-1937) 316 p.

2537. Ciobanu, Tiberiu. Andrei Ghidiu cărturar de seamă al HORGA POPOVICI, NICOLAE (1767-1811)
Banatului (Andrei Ghidiu, an outstanding scholar of Banat). CI-T,
2010, 13, nr. 74, p. 50-52. 2547. Vesa, Pavel; Ardelean, Petru M. Preotul cărturar
Nicolae Horga Popovici (1767-1811) (Scholar priest Nicolae

94
Horga Popovici (1767-1811). Arad, Editura Arhiepiscopiei MAIOR, GRIGORE (1715-1785)
Aradului, 2011, 159 p.
2557. Barta, Cristian. Figura lui Grigore Maior în viziunea lui
HOSSU, IULIU (1885-1970) Samuil Micu (Grigore Maior's personality in Samuil Micu's view).
In: Şcoala Ardeleană. Vol. 4, Oradea, 2010, p. 90-98.
2548. Hossu, Valer. Episcopul dr. Iuliu Hossu - trăirea în 2558. Chindriş, Ioan; Iacob, Niculina. Grigore Maior în texte
jurământul pentru sionul românesc (Bishop dr. Iuliu Hossu - a life antologice (Grigore Maior in antological texts). In: Şcoala
on the way how the bishop kept his solemn oath). In: Studii de Ardeleană. Vol. 4, Oradea, 2010, p. 15-79.
arheologie şi istorie. Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 70 de 2559. Ghitta, Ovidiu. Episcopul Grigore Maior şi biserica din
ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 503-506. Sărăuad (Bishop Grigore Maior and the church of Sărăuad). In:
Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală. Vol. 5,
IACOV PUTNEANUL (1710-1778) Cluj-Napoca, 2011, p. 45-53.

2549. Dijmărescu, Dosoftei; GuriŃă, Ioan-Augustin. MALINOWSKI, IOSIF (1857-1916)


Hrisoavele domneşti din 1760, 1762 şi 1767 pentru Iacov
Putneanul. Text şi metatext (The princely charters from 1760, 2560. Despinescu, Anton. Preotul Iosif Malinowski,
1762 and 1767 for Jacob of Putna. Text and metatext). AP, 2011, personalitate proeminentă a catolicilor din Moldova (1857-1916)
7, nr. 2, p. 67-102. (The priest Iosif Malinowski prominent personality of Catholics
from Moldova (1857-1916). BI, 2010, nr. 11, p. 71-82.
IVAN, NICOLAE (1855-1936)
MANGRA, VASILE (1850-1918)
2550. Gârdan, Gabriel-Viorel. Ctitoriile episcopului Nicolae
Ivan (The foundations of bishop Nicolae Ivan). Tabor, 2011, 5, nr. 2561. Acatrinei, Filaret. Cazul mitropolitului Vasile Mangra
9, p. 76-86; In: Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului la 90 de ani (The case of metropolitan Vasile Mangra). In: Clipe de viaŃă. Prof.
(1921-2011), Cluj-Napoca, 2012, p. 113-133. univ. dr. Ion Agrigoroaiei la 75 de ani, Ploieşti, 2011, p. 52-66.
2551. Leb, Ioan-Vasile. Nicolae Ivan (1855-1936), întâiul
episcop al Vadului, Feleacului şi Clujului (Nicolae Ivan (1855- MARIN, FIRMILIAN (1901-1972)
1936) the first bishop of Vad, Feleac and Cluj). Tabor, 2011, 5, nr.
9, p. 9-19; In: Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului la 90 de ani 2562. Mutu-Strehaia, Ion I. Mitropolitul Firmilian Marin al
(1921-2011), Cluj-Napoca, 2012, p. 93-111. Olteniei - 40 de ani de la înveşnicirea sa (Metropolitan Firmilian
Marin al Olteniei - 40 years since his passing). In: MehedinŃi,
JIVANOVICI, SINESIE (1711-1768) Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 5, Drobeta-Turnu Severin,
2012, p. 751-765.
2552. Vesa, Pavel; Rusu, Dorel Octavian. [Episcopul Sinesie
Jivanovici] ([Bishop Sinesie Jivanovici]). LR, 2012, nr. 1, p. 6-27.
MARINA, JUSTINIAN (1901-1977)
KLEIN, CHRISTOPH (n. 1937)
2563. Petcu, IonuŃ-Constantin. VocaŃia Seminarului Monahal
Superior de la Mănăstirea NeamŃ, în viziunea patriarhului
2553. Klein, Christoph. Kirche in der Diaspora. Aus einem
Justinian Marina (The vocation of the Superior Monastic
Vortrag von D. Dr. Cristoph Klein, 1994. KB, 2012, 40, nr. 2, p. 4.
Seminary at NeamŃ monastery, as seen by Patriarch Justinian
Marina). Angustia, 2012, 16, nr. 2012, p. 249-254.
KRIZA, JÁNOS (1811-1875)
2564. Sandu, Vasile. Patriarhul Justinian Marina - 110 ani de la
2554. Kriza, János. "Igy nıtt fejemre a sok vadrózsa...": naştere (1901-1977) (Patriarch Justinian Marina - 110 years since
levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti birth (1901-1977). Iassidava, 2011, 2, nr. 2-3, p. 94-103.
győjtıtevékenységének történetéhez (Letters, documents related to 2565. Tudosă, Constantin. Comemorarea celor peste trei
the folk literature collecting activity of Kriza János). A decenii de la trecerea la cele veşnice a patriarhului Justinian
szétszóródott kéziratos anyagot összegyőjtötte, sajtó alá rendezte, Marina (The commemoration of three decades after the passing to
bevezetı tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Szakál Anna. eternity of Patriarch Justinian Marina). Candela, 2011, nr. 5-6, p.
Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság : Magyar Unitárius 23-31.
Egyház, 2012, 416 p. 2566. Tudosă, Constantin. Patriarhul Justinian Marina (1948-
1977) în documentele SecurităŃii (Patriarch Justinian Marina
LAURAN, AUGUSTIN (1844-1912) (1948-1977) in the documents of the Securitate). In: Slujind-o pe
Clio. In honorem Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p. 736-748.
2555. Cârja, Ion. Din istoria elitelor române greco-catolice în
secolul al XIX-lea: canonicul Augustin Lauran (1844-1912) Lucrări apărute în străinătate
(From the history of the Romanian Greek-Catholic elites of the
19th century: canonical Augustin Lauran (1844-1912). Studia t. 2567. Hall, Christine. The recollections of Patriarch Justinian
gr. cat. v., 2012, 57, nr. 2, p. 159-173. of Romania: an intriguing document. IJSCC, 2012, 12, nr. 2, p.
187-206.
LĂZĂRESCU, VASILE (1894-1969)
MÁRTON, ÁRON (1896-1980)
2556. Zamela, Petrică. Mitropolitul Vasile Lăzărescu al
Banatului (Metropolitan Vasile Lăzărescu of Banat). Oradea, 2568. Bodeanu, Denisa. Márton Áron püspök letartóztatása,
Editura UniversităŃii din Oradea, 2011, 410 p. pere és börtönbüntetése a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos

95
Tanács (CNSAS) dokumentumai tükrében (Arrest and trial of documentare de la 1855-1856 (Ştefan Moldovan (1813-1900):
bishop Márton Áron in the documents of NCSSA). Fordította supporter of the school and church of the HaŃeg Vicariate.
Bartha György,. S-KF, 2012, 16, nr. 8, p. 81-104. Documentary evidence from 1855-1856). TS, 2012, 4, p. 271-284.

MATASĂ, CONSTANTIN (1878-1971) MORARIU ANDRIEVICI, SILVESTRU


(1818-1895)
2569. Verzea, Mihaela-Cristina. Constantin Matasă şi Casa
NaŃională "Regina Maria" din Piatra NeamŃ (Constantin Matasă 2577. Brie, Mihai. Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici
and the "Regina Maria" National House of Piatra NeamŃ). Mem. (1818-1895). Preocupări muzicale (Metropolitan Silvestru
A, 2012, 28, p. 381-390. Morariu Andrievici (1818-1895). Musical concerns). In: In
memoriam Liviu Borcea (1936-2006) dascăl şi istoric, Oradea,
MĂLĂU, VICHENTIE (1887-1945) 2011, p. 354-364.

2570. Petrica, Vasile. Începuturile mănăstirii ''Sfântul Ilie de la MORUŞCA, POLICARP (1883-1958)
Izvor'' - Vasiova, din Banat şi nevoinŃele monahului Vichentie
Mălău (1887-1945) (The beginnings of Vasiova Monastery in 2578. Hîrbea, Emilia. Pompei Policarp Moruşca (1883-1958).
Banat and the ascetic Vichentie Mălău (1887-1945). Alt. B, 2012, Iubirea ca năpastă. Biobibliografie (Pompei Policarp Moruşca
nr. 4-6, p. 108-121. (1883-1958). Love as blight. Biobibliography). Sibiu, [s.n.], 2011,
309 p.
MELEACĂ, AMBROZIE (n. 1969)
MOVILĂ, PETRU (1596-1647)
2571. *** Un deceniu de slujire arhierească. Volum editat cu
ocazia împlinirii unui deceniu de slujire arhierească a Prea 2579. Nemensky, Oleg. Discourses of ethno-confessional
SfinŃitului Părinte dr. Ambrozie Meleacă, Episcopul Giurgiului (A identity in Peter Movila's circle. In: Les relations de la Russie avec
decade of episcopal ministry. Edited volume celebrating a decade les roumains et avec le sud-est de l'Europe du XVIII-e au XX-e
of episcopal serving of his holiness Father Dr. Ambrozie Meleacă, siècle, Bucureşti, 2011, p. 67-75; În lb. rusă, in: Lucrările celei de-
Bishop of Giurgiu). Colegiul redacŃional, Ioan Emanuel Stuparuk, a XV-a sesiuni a Comisiei bilaterale a istoricilor din România şi
Teodor Şerban, Gabriel Chirculeanu. Giurgiu, Editura Episcopiei Rusia, Cluj-Napoca, 2011, p. 31-41.
Giurgiului, 2010, 178 p.
MUNTEANU, GHEORGHE (1912-1982)
MIHĂLCESCU, IRINEU (1874-1948)
2580. Munteanu, Augustin Liviu. In memoriam. Centenarul
2572. Ciubotaru, Liliana. Câteva consideraŃii privind naşterii preotului Gheorghe Munteanu din Poiana Blenchii, judeŃul
activitatea lui Ioan Irineu Mihălcescu (Some considerations on Sălaj 1912-2012 (In memoriam. Birth centenary of priest
Ioan Irineu Mihălcescu's activity). ABuz., 2012, 4. Gheorghe Munteanu from Poiana Blenchii, Sălaj county, 1912-
2012). Cluj-Napoca, Risoprint, 2012, 228 p.
MIRON ROMANUL (1828-1898)
MUREŞAN, LUCIAN (n. 1931)
2573. Bedecean, Mihaela. Alegerea episcopului Miron
Romanul în imaginea presei româneşti din Transilvania (1873) 2581. Babiciu, Gavril. "Şi eu am fost la Roma..." ("I was in
(Choosing bishop Miron Romanul in the image of the Romanian Rome, too..."). PU, 2012, 15, nr. 3-4, p. 59-68.
press in Transylvania (1873). In: Şcoala Ardeleană. Vol. 4, 2582. Criste, Anton. Al treilea cardinal (The third cardinal).
Oradea, 2010, p. 285-291. C.Silv., 2012, nr. 7-8, p. 23-26.
2583. Turda, Antoaneta. Oameni ai Ferneziului: Cardinal
MODORAN, CLIMENT (1685-1753) Lucian Mureşan (People from the Ferneziu area: Cardinal Lucian
Mureşan). BS, 2012, 20, nr. 2, p. 39-40.
2574. Petrescu, Eugen. Episcopul Râmnicului Climent, ctitorul
schitului Pietrari (Climent, the Bishop of Râmnic, the founder of NANIESCU, IOSIF (1818-1902)
Pietrari skete). In: Destin de istoric. In honorem Dinu C. Giurescu,
Târgovişte, 2012, p. 183-198. 2584. Anfile, Damian Alexandru. 110 ani de la trecerea la cele
veşnice a Mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu (110 years since
MOIŞ, GRIGORE (1903-1961) the passing to the ethernal life of metropolitan Iosif Naniescu).
BOR, 2012, nr. 1, p. 196-209.
2575. Botoş, Ioan M. Preotul martir Grigore Moiş de Biserica
Albă (1903-1961) (Martyr priest Grigore Moiş of Biserica Albă NEOFIT CRITEANUL (1690-1753)
(1903-1961). In: Maramureş vatră de istorie milenară. Vol. 7,
Cluj-Napoca, 2011, p. 215-217. 2585. CreŃu, Cristina. Un mitropolit cu iniŃiativă: Neofit de la
Crit (An assertive metropolitan bishop: Neofit of Crit).
MOLDOVAN, ŞTEFAN (1813-1900) Transilvania, 2012, nr. 9, p. 24-27.
2586. łipău, Mihai. Une réponse théologique du Métropolite
2576. HuŃ, Anca-Daniela. Ştefan Moldovan (1813-1900), de l'Hongro-Valachie Néophyte I "Le Crétois" adressé au prince
susŃinător al şcolii şi bisericii din vicariatul HaŃegului. Mărturii Constantin Mavrocordato. EBPB, 2011, 6, p. 427-444.

96
NICOLESCU, ALEXANDRU (1882-1941) Antonie of Ardeal. The flame of people's consciousness). PrefaŃă de
Simion D. Cristea. Cluj-Napoca, Casa CărŃii de ŞtiinŃă, 2012, 360 p.
2587. Dimitriu, Lucia. Mitropolitul Alexandru Nicolescu, 2598. Gomboş, Stelian. Despre tradiŃie şi libertate în
participant de marcă la înfăptuirea României moderne (Metropolitan spiritualitatea noastră ortodoxă şi răsăriteană, în viziunea
Alexandru Nicolescu - an important participant to the creation of Mitropolitului Antonie Plămădeală (On tradition and liberty in our
modern Romania). Angustia, 2012, 16, nr. 2012, p. 163-166. Orthodox and Oriental spirituality in the view of Metropolitan
Antonie Plămădeală). In: Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog
NISTOR, VENIAMIN (1866-1963) la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 529-535.
2599. Gomboş, Stelian. In memoriam: Şapte ani de la trecerea
2588. Alic, Daniel. Episcopul Veniamin Nistor al la Iisus Hristos Domnul - Arhiereul cel Veşnic al
Caransebeşului (Bishop Veniamin Nistor of Caransebeş). In: ÎnaltpreasfinŃitului Sa Dr. Antonie Plămădeală - Arhiepiscopul
MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului (In
Severin, 2011, p. 759-769. memoriam: Seven years after the passage to eternity of his
Eminence Antonie Plămădeală, PhD, the Archbishop of Sibiu and
NOROCEL, EPIFANIE (1932-2013) the Metropolitan Bishop of Transylvania, Crişana and
Maramureş). AOrt., 2012, nr. 550, p. 4.
2589. *** Slujba ta fă-o deplin! 30 de ani de slujire sfântă la
Buzău (Fully carry out the ministry God has given to you! 30 POPASU, IOAN (1808-1889)
years of holy ministry in Buzău). Buzău, Editura Episcopiei
Buzăului şi Vrancei, 2012, 232 p. 2600. Mic, Lucian. Episcopul Ioan Popasu în conştiinŃa
caransebeşenilor - aspecte pastorale şi filantropice (Bishop Ioan
PACHA, AUGUSTIN (1870-1954) Popasu in the consciousness of the Caransebeş inhabitants -
Pastoral and philantropical aspects). In: Liviu Groza 1932-2012,
2590. Călin, Claudiu. Apostolische administratur von Lugoj, 2011, p. 15-25.
Temeswar und bischof Dr. h. c. Augustin Pacha (1923-1930). RB, 2601. Petrica, Vasile. Episcopul Ioan Popasu (1808-1889) şi
2012, 26, p. 277-290. activitatea sa extraeclesiastică (Bishop Ioan Popasu (1808-1889)
and his extra-ecclesiastical activity). RSB, 2012, 3, nr. 1, p. 57-69.
PAPACIOC, ARSENIE (1914-2011)
POPEA, NICOLAE (1826-1908)
2591. Stancu, Benedict. Părintele Arsenie Papacioc. O clipă
inima mi se făcuse cer (Father Arsenie Papacioc. For an instant, 2602. Alic, Daniel. Episcopul Nicolae Popea al Caransebeşului -
my heart had become sky). ConstanŃa, Editura Elena, 2012, 446 p. membru activ al Academiei Române (1899) - însemnări în
2592. *** ViaŃa părintelui Arsenie Papacioc. Testament. periodicul bisericesc Foaia Diecezană (Bishop Nicolae Popea of
Cuvinte de folos. Ed. a 2-a, revăzută şi adăugită (The life of father Caransebeş - active member of the Romanian Academy (1899) -
Arsenie Papacioc. Will. Useful words. 2nd revised and enlarged notes in the church periodical Foaia Diecezană). In: Liviu Groza
edition). Volum coordonat de Danion Vasile. Bucureşti, Areopag : 1932-2012, Lugoj, 2011, p. 34-41.
MeditaŃii, 2012, 192 p.
POPESCU, COZMA (?-1792)
PAPP, IOAN IGNATIE (1848-1925)
2603. Chiaburu, Elena. De la Cozma ieromonah Vlahul, la
2593. Marco, Gabriela Adina. Încheierea unei păstoriri - Ioan
Cozma Popescu mitropolitul Ungrovlahiei (From Cozma
I. Papp, episcopul Aradului (1903-1925) (End of a pastoring -
Hieromonk Vlach to Smith Cozma metropolitan of Wallachia). In:
Ioan I. Papp, bishop of Arad (1903-1925). In: Istoricul Dan
Colocviul NaŃional de Istorie, Istoria Artei Decorative şi
Demşea la a 70-a aniversare, Arad, 2011, p. 232-244.
Conservare-Restaurare. Vol. I: SecŃiunea Istorie, Bucureşti, 2011,
p. 75-82.
PĂRĂIAN, TEOFIL (1929-2009)

2594. Braşoveanul, Sofian. Gânduri despre părintele Teofil POPOVICIU, NICOLAE (1903-1960)
(Thoughts about father Teofil). Alt. B, 2011, nr. 7-9, p. 59-69.
2595. Karaisaridis, Constantin. Aspecte liturgice în viaŃa şi 2604. Ghitea, Ioan Mircea. Episcopul martir dr. Nicolae
învăŃătura părintelui Teofil Părăian (Liturgical aspects in the life Popoviciu al Oradiei (1903-1960). Monografie istorică (Martyr
and teaching of Hieromonk Teofil Părăian). Alt. B, 2011, nr. 7-9, bishop dr. Nicolae Popoviciu of Oradia (1903-1960). A historical
p. 70-89. monograph). Bucureşti, România în lume, 2012, 410 p.

PÂRŞOI, FILOTEI (1805-1860) POPOVICI-RACOVIłĂ, AUREL C. (1879-1942)

2596. Stan, Constantin. Episcopul Filotei (1805-1860) - 2605. Stan, Constantin Tufan. Aurel C. Popovici-RacoviŃă.
sprijinitor al culturii şi învăŃământului buzoian (Bishop Filotei Preotul-compozitor şi profesorul (Aurel C. Popovici-RacoviŃă.
(1805-1860) - a supporter of culture and education in Buzău). Priest-composer and teacher). Cuvânt-înainte Constantin Catrina.
AUOC-I, 2012, 9, p. 31-50. Timişoara, Eurostampa, 2010, 97 p.

PLĂMĂDEALĂ, ANTONIE (1926-2005) POPP ŞERBOIANU, CALINIC I. (1883-1941)

2597. Buda, Nicholas; Anastasia, Maica. Mitropolitul Antonie 2606. Popp Şerboianu, Calinic I. CremaŃiunea şi religia
al Ardealului. Rugul aprins al conştiiŃei neamului (Metropolitan creştină (Cremation and Christian religion). EdiŃie îngrijită,

97
selecŃia textelor, studiu introdctiv, bibliografie, rezumat în limba Gheorghe Sachelarie (Personalities from Drăgăşani. Priest-
engleză şi anexe Marius Rotar. Iaşi, Institutul European, 2012, 234 p. professor Gheorghe Sachelarie). Verguleasa, Drăgăşani, Kitcom,
2009, 170 p.
RACOVEANU, GHEORGHE (1900-1967)
SAVIN, PETRU GH. (1891-1977)
2607. Moleanu, Alexandru. Teologul Gheorghe Racoveanu,
fiu al MehedinŃiului (Theologist Gheorghe Racoveanu, son of 2616. Velea, Marin. 121 de ani de la naşterea preotului
MehedinŃi). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 4, folclorist Petru Gh. Savin (1891-2012) (121 years since the birth
Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 986-992. of Petru Gh. Savin (1891-2012), the priest and the folklorist). BO,
2012, nr. 104, p. 6-7.
RADU, DEMETRIU (1862-1920)
SCRIBAN, NEOFIT (1808-1884)
2608. Robotin, George Ciprian. Demetriu Radu - episcop de
Lugoj (Demetriu Radu - bishop of Lugoj). In: Istoriografie, cultură 2617. DuŃuc, Ioan. Neofit Scriban. Profil de cărturar şi militant
şi politică în vestul României. In Honorem Viorel Faur, Oradea, unionist (Neofit Scriban. Profile of a scholar and union militant).
2011, p. 188-202. In: Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu, Iaşi, 2010, p.
222-234.
REPTA, VLADIMIR (1842-1926)
SIMA, GRIGORE (1856-1907)
2609. CuŃui, Alexandrina. Mitropolitul Vladimir de Repta şi
biserica românească din Bucovina în deceniile premergătoare 2618. Goia, Eugen. Părintele Grigore Sima al lui Ioan, ctitor de
Marii Uniri (Metropolitan Vladimir de Repta and the Romanian cultură în łara MoŃilor (Priest Grigore Sima of Ioan as the founder
church of Bukovina in the decades preceding the Grand Union). of culture in łara MoŃilor). Dac., 2012, nr. 59, p. 57-58.
In: Prin labirintul istoriei. Stat, scietate şi individ în perioada
STANCA, AVRAM (1843-1916)
construcŃiei naŃionale, Iaşi, 2009, p. 317-329.
2619. Muntean, Mihai. Preotul martir Avram Stanca din
RUSAN, SEBASTIAN (1884-1956) Petroşani - 95 de ani de la trecerea sa spre cele veşnice (Martyr
priest Avram Stanca of Petroşani: 95 years since his passage to
2610. Demciuc, Vasile M. Mitropolitul Sebastian Rusan şi eternity). Alt. B, 2012, nr. 1-3, p. 132-138.
organizarea scaunului mitropolitan al Bucovinei după 1940 (The
metropolitan Sebastian Rusan and the organization of the STĂNILOAE, DUMITRU (1903-1993)
metropolitan see of Bukovina after 1940). In: Culturi şi religii în
Bucovina istorică. Retrospectivă şi perspective ale dezvoltării, 2620. Alexandrescu, Adrian Matei. Le mystère de l'icône chez
Cluj-Napoca, 2011, p. 277-282. le Père Stăniloae. EBPB, 2011, 6, p. 83-93.
2621. NeamŃu, Mihail. Etno-teologia părintelui Dumitru
RUSU, ALEXANDRU (1884-1963) Stăniloae (1903-1993). Genealogie istorică şi reflecŃii critice
(Ethno-theology of father Dumitru Stăniloae (1903-1993).
2611. Bota, Ioan M. Dr. Alexandru Rusu, episcopul Historical genealogy and critical remarks). AIICCR, 2010-2011, 5-
Maramureşului (1884-1963) (PhD Alexandru Rusu, bishop of 6, p. 365-394.
Maramureş (1884-1963). In: Maramureş vatră de istorie milenară. 2622. *** Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al profunzimilor
Vol. 7, Cluj-Napoca, 2011, p. 175-197. (Father Dumitru Stăniloae, theologist of depths). Volum îngrijit de
2612. Buda, Lavinia. Câteva aspecte legate de contribuŃia lui Cătălin Pălimar. Cluj-Napoca, Renaşterea, 2012, 186 p.
Alexandru Rusu la elaborarea statutelor Uniunii Mariane a Femeilor
Române Unite (Some aspects of the contribution of Alexandru Rusu Lucrări apărute în străinătate
to the elaboration of the statute of the Marian Union of the Uniate 2623. Stroia, Ştefan. Dumitru Stăniloae. In: The Orthodox
Romanian Women). RAM, 2012, 5, p. 211-221. Christian world, New York, 2012.
2613. Stoica, Sergiu. Vremurile noi cer oameni noi şi în 2624. Weber, Michael. Der geistig-geistliche mensch im
Biserică. Ce ar fi pierdut Episcopul Alexandru Rusu dacă ar fi fost konzept der gnade bei Dumitru Stăniloae: eine theologische
"Omul nou" (New times require new people in the Church. What untersuchung unter der berücksichtigung des soziokulturellen
would bishop Alexandru Rusu have lost if he had been the "New hintergrundes. Berlin, Lit, 2012, 543 p.
man"). RAM, 2012, 5, p. 246-253.
STOENESCU, ATANASIE (1815-1880)
RUSU, ŞTEFAN (1864-1947)
2625. Popescu, Sergiu. ContribuŃia episcopului Atanasie
2614. Mihu, Elena. Ştefan Rusu - alegerea ca protopop ortodox Stoenescu al Râmnicului la Războiul de IndependenŃă din 1877-
al Târgu Mureşului în 1904 (Ştefan Rusu and his election as the 1878 (The contribution of bishop Atanasie Stoenescu of Râmnic
Orthodox Archpriest of Târgu Mureş in 1904). In: Ioan Ranca. to the Independence War of 1877-1878). In: Stat şi societate în
Arhivist şi istoric la 80 de ani, Sfântu Gheorghe, 2012, p. 319-334. Europa. Vol. 4, Târgovişte, 2012, p. 81-98.

SACHELARIE, GHEORGHE (?-1958) SUCIU, IOAN OVIDIU (1907-1953)

2615. Popescu, Alexandru Viorel; Popescu, Marian 2626. Vestemean, Ciprian. Amator juventutis. Episcopul
Constantin; Ciucă, Ion. PersonalităŃi drăgăşene. Preotul-profesor martir Ioan Suciu (Amator juventutis. Martyr bishop Ioan Suciu).
Baia Mare, Editura Surorilor Lauretane, 2012, 32 p.

98
ŞAFRAN, ALEXANDRU (1910-2006) ŞTEFAN, SIMION (? - 1656)

2627. Iancu, Carol. Câteva aspecte ale activităŃii şef rabinului 2641. *** Sfântul ierarh Simion Ştefan, mitropolitul
Alexandru Şafran în 1944 şi 1945 (A few aspects regarding the Transilvaniei, slujitor al bisericii ortodoxe şi al neamului românesc
activity of the head rabi Alexandru Şafran in 1944 and 1945). In: (Saint Hierarch Simion Ştefan, the Transylvanian Metropolitan,
SituaŃia evreilor din Europa Centrală la sfârşitul celui de-al Doilea minister of the Orthodox Church and the Romanian nation). LR,
Război Mondial (1944-1945), Oradea, 2011, p. 111-136. 2012, nr. 3, p. 3-9.

ŞAGUNA, ANDREI (1809-1873) ŞTEFĂNESCU, MELCHISEDEC (1823-1892)

2628. Abrudan, Mircea Gheorghe. Un necrolog "protestant" 2642. Chindriş, Marius. Activitatea cărturarului Melchisedec
săsesc al mitropolitului Andrei baron de Şaguna (A "Protestant" Ştefănescu în cadrul SocietăŃii Academice Române (Activity of
Saxon obituary of metropolitan Andrei, Baron of Şaguna). In: scholar Melchisedec Ştefănescu at the Romanian Academic
Scrieri pe alese..., Cluj-Napoca, 2012, p. 92-105. Society). In: Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu, Iaşi,
2629. Abrudan, Mircea-Gheorghe. Mitropolitul Andrei 2010, p. 243-253.
Şaguna şi Clujul (Metropolitan Andrei Şaguna and Cluj). Tabor, 2643. Chindriş, Marius. Melchisedec Ştefănescu. VirtuŃile
2011, 5, nr. 9, p. 100-115. dascălului, arhiereului şi omului (Melchisedec Ştefănescu. The
2630. Balogh, Florica Marioara. Mitropolitul Andrei Şaguna virtues of the teacher, bishop and man). In: Prin labirintul istoriei.
(Metropolitan Andrei Şaguna). In: Culegere de lucrări susŃinute în Stat, scietate şi individ în perioada construcŃiei naŃionale, Iaşi,
cadrul simpozionului "Oameni şi fapte în sprijinul învăŃământului 2009, p. 231-241.
românesc", Oradea, 2011, p. 8-12. 2644. Drăgoi, Eugen. Episcopul Melchisedec Ştefănescu,
2631. Bocşan, Nicolae. Andrei Şaguna şi intelectualii bănăŃeni părinte al orfanilor (Bishop Melchisedec Ştefănescu, father of
(Andrei Şaguna and the intellectuals from Banat). In: Itinerarii orphans). DJ, 2012, 11, nr. 127, p. 46-47.
istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan, Cluj- 2645. Ghideanu, Tudor; Ghideanu, Preda. Melchisedec al
Napoca, 2011, p. 354-375. României (Melchisedec of Romania). Iaşi, Lumen, 2011, 141 p.
2632. Chiriac, Aurel. Un destin istoric: Andrei Şaguna (A 2646. Iliescu, Neagu. Episcopul Melchisedec Ştefănescu,
historical destiny: Andrei Şaguna). In: In memoriam Liviu Borcea personalitate emblematică a culturii româneşti (Bishop
(1936-2006) dascăl şi istoric, Oradea, 2011, p. 377-381. Melchisedec Ştefănescu: a remarkable figure of Romanian
2633. Marica, Valentin. DificultăŃi ale exegezei şaguniene culture). BO, 2012, nr. 110, p. 17.
(Difficulties of Şaguna exegesis). Angustia, 2012, 16, nr. 2012, p.
29-32. TEUTSCH, FRIEDRICH (1852-1933)
2634. Mănica, Sanda. Iubire, credinŃă, cultură - imperativ
suprem al fiinŃei umane (Love, faith, culture - highest requirement 2647. Kovacs, Alexandra; Nechita, Vladimir-Nicolae; Vesa,
of human being). In: Valori permanente în ştiinŃa şi cultura Ioan. Călătoriile lui Friedrich Teutsch - o abordare cartografică
română, Craiova, 2010, p. 346-367. digitală (Friedrich Teutsch's travels - a digital cartographic
2635. Mihu, Elena. Memoriul Episcopului Andrei Şaguna approach). ACSI, 2011-2012, nr. 7, p. 70-73.
trimis Guvernatorului Transilvaniei. Arestări şi persecuŃii ale
preoŃilor, în lunile septembrie-martie 1849-1850 (The petition of TINCU-VELIA, NICOLAE (1816-1867)
Bishop Andrei Şaguna sent to Transylvania's governor. Arrests
and persecutions of priests in September-March 1849-1850). In: 2648. Ciobanu, Tiberiu. Nicolae Tincu-Velia (1816-1867).
Ioan Lăcătuşu arhivist, istoric, sociolog la 65 de ani. Vol. 2, Sfântu Columna 2000, 2012, 13, nr. 49-50, p. 55-56.
Gheorghe, 2012, p. 61-83.
2636. Mureşan, Lucian Petru. Personalitatea sfântului TOCĂNEL, PETRU (1911-1992)
mitropolit Andrei Şaguna în procesul dezvoltării naŃionale (The
2649. Tocănel, Petru. Despre organizarea Bisericii Ortodoxe
personality of saint metropolitan Andrei Şaguna in the national
development process). Alt. B, 2012, nr. 10-12, p. 103-106. Române. Teză de doctorat în ambele drepturi (On the organization
2637. Păcurariu, Mircea. Biserici ctitorite în Arhiepiscopia of Romanian Orthodox Church. Doctoral thesis on both laws).
Sibiului în timpul păstoririi Sfântului Ierarh Andrei Şaguna Traducere de Maximilian Pal. Roman, Serafica, 2011, 558 p.
(Churches founded in the Archdiocese of Sibiu during the tenure
TODEA, ALEXANDRU (1912-2002)
of Saint Hierarch Andrei Şaguna). TR, 2012, nr. 1-4, p. 5.
2638. Păcurariu, Mircea. O viaŃă închinată Bisericii şi 2650. Chiciudean, Anton. Întâlniri cu cardinalul Alexandru
Neamului: Sfântul Ierarh Andrei Şaguna (Saint Hierarch Andrei Todea (Reunions with Cardinal Alexandru Todea). MI, 2012, nr.
Şaguna: a life in the service of the church and Romanian people). 9, p. 43-47.
Pref. LaurenŃiu Streza. Sibiu, Editura Andreiană, 2012, 508 p. 2651. Matei, Alexandru. Dr. Alexandru Todea, protopop unit
2639. *** Sfântul ierarh Andrei Şaguna, mitropolitul al Reghinului, în lumina unor mărturii documentare din anul 1948
Transilvaniei. Argumente pentru canonizare (Saint hierarch (PhD Alexandru Todea, united archpriest of Reghin in the light of
Andrei Şaguna, Metropolitan of Transylvania. Arguments for some documentary evidence from 1948). In: Reghinul cultural.
canonization). Sibiu, Andreiana, 2011, 183 p. Studii şi articole. Vol. 9, Reghin, 2009, p. 232-251.
Lucrări apărute în străinătate TOMICI, IOAN (1771-1839)
2640. Bocşan, Nicolae. Andrei Şaguna şi episcopii sârbi 2652. Babeu, Ana-Carina. Acordarea medaliei de onoare
(Andrei Şaguna and the Serbian bishops). Piramida, 2012, 2, nr. protopopului de Caransebeş Ioan Tomici de către împăratul
4, p. 114-123. Francisc I (15 octombrie 1834) (Awarding the Medal of Honor to

99
Caransebes Archpriest John Tomici by Emperor Francis I tarea învăŃământului românesc (Samuil Vulcan, contributions to
(October 15, 1834). Banatica, 2012, 22, p. 211-216. the development of Romanian teaching). In: Culegere de lucrări
susŃinute în cadrul simpozionului "Oameni şi fapte în sprijinul
łAMBLAC, GRIGORIE (1365-1420) învăŃământului românesc", Oradea, 2011, p. 24-25.
2658. GuŃ, Cornelia. Samuil Vulcan. Viziune şi erudiŃie în
2653. Vilău, Cosmin. Grigorie łamblac - Panegiricul în cinstea slujba românilor din Ardeal (Samuil Vulcan. Vision and
cuvioasei Paraschiva (Gregory łamblac – the0 panegyric in honor scholarship for the Transylvanian Romanians). In: Culegere de
of Saint Paraschiva). Romanoslavica, 2012, 48, nr. 3, p. 183-194. lucrări susŃinute în cadrul simpozionului "Oameni şi fapte în
sprijinul învăŃământului românesc", Oradea, 2011, p. 39-41.
VARLAAM (cca. 1580-1657) 2659. Pantea, Maria Alexandra. ContribuŃia lui Samuil
Vulcan la apariŃia învăŃământului pedagogic românesc (Samuil
2654. Filipescu, Hrisostom. Varlaam, Mitropolitul Moldovei, Vulcan's contribution to the inception of Romanian pedagogical
ierarh de seamă şi sfânt al Bisericii (Varlaam, Metropolitan of education). In: AdministraŃie românească arădeană. Studii şi
Moldavia, outstanding and holy hierarch of the Church). Iaşi, Pim,
comunicări. Vol. 3, Arad, 2011, p. 27-42.
2011, 219 p.
2660. Szabo, Attila. Samuil Vulcan - întemeietorul liceului din
VERESTÓI, GYÖRGY (1698-1765) Beiuş (Samuil Vulcan - founder of the highschool in Beiuş). In:
Culegere de lucrări susŃinute în cadrul simpozionului "Oameni şi
2655. Farkas Wellmann, Éva. The funeral speeches of György fapte în sprijinul învăŃământului românesc", Oradea, 2011, p. 90-91.
Verestói. An overview of the research history. Philobiblon, 2012,
17, nr. 1, p. 220-230. VULPESCU, SOFRONIE (1856-1923)

VOINESCU, DAMASCHIN (?-1725) 2661. Grigorescu, Ştefan. Un fiu al Bărăganului. Episcopul


Sofronie Vulpescu (Bishop Sofronie Vulpescu: a son of Bărăgan).
2656. Teodorescu, Dorin. Episcopul Damaschin al Râmnicului BO, 2012, nr. 107, p. 17.
(1708-1725) şi cărŃile Bisericii Ortodoxe Române (Bishop
Damaschin of Râmnic (1708-1725) and some significant books ZĂGREAN, IOAN (1912-1991)
for the Romanian Orthodox Church). RRIC, 2011, 8, nr. 8, p. 7-14.
2662. Coroian, Fabian. Arhidiacon Stavrofor - Profesor dr.
VULCAN, SAMUIL (1758-1839) Ioan Zăgrean: viaŃa şi activitatea (Archdeacon Professor Ioan
Zăgrean, PhD: life and activity). Baia Mare, Eurotip, 2012, 163 p.
2657. Ene, Teodora Alina. Samuil Vulcan - contribuŃii la dezvol-

II. Preistorie şi antichitate

1. GENERALITĂłI
2663. Adamescu, Adrian-IonuŃ. Notes on several older Luncă - În vie (VeŃel, Hunedoara). Sargetia, 2012, 3, p. 27-58.
discoveries from the South-East of Moldavia. The archaeological 2669. Beldiman, Corneliu. Industria materiilor dure animale în
finds from Lunca, GalaŃi county. Danubius, 2012, 30, p. 41-60. preistoria României. Ed. revăzută şi adăugită (The industry of the
2664. Alaiba, Ruxandra. Cuptoare de ars ceramica, în spaŃiul osseosus materials in the pre-history of Romania. Revised and
dintre CarpaŃi şi Prut, secolele III a. Hr.-V p. Hr. (Performance completed edition). Bucureşti, Pro Universitaria, 2012, 372 p.
kilns for pottery burning, in the area between the Carphatians and 2670. Beldiman, Corneliu; Sztancs, Diana-Maria; Rusu-
the river Prut, 3(4)rd century BC-5th century AD). In: BolindeŃ, Viorica; Bădescu, Alexandru. Industria materiilor
Cunoaşterea prin cercetări interdisciplinare a vechilor aşezări dure animale descoperită la Histria - Sector Basilica extra muros.
rurale din spaŃiul carpato-dunărean, Iaşi, 2009, p. 133-143. Campania 2006 (Bone artifacts discovered at Histria - Sector
2665. Alexianu, Marius; Weller, Olivier; Brigand, Robin; Basilica extra muros during 2006 excavations). BMTA, 2011, 17,
Curcă, Roxana-Gabriela. Ethnoarchéologie des sources salées nr. 13, p. 75-84.
de la Moldavie Précarpatique: une taxonomie des habitats. TD, 2671. Boghian, Dumitru D. Unele consideraŃii asupra vaselor
2010-2011, 2-3, p. 145-154. cucuteneiene antropomorfe şi antropomorfizate (Some
2666. Andreescu, Radian-Romus. Tell settlements Giurgiu considerations on the Cucutenian antropomorphic and
county and their landscape. AD-G, 2011, nr. 1, p. 71-88. anthropomorphized vessels). AM, 2012, 35, p. 107-136.
2667. *** Arheologie şi studii clasice. Vol. 1-2 (Archaeology 2672. BoroneanŃ, Adina. Aspecte ale tranziŃiei de la mezolitic
and classic studies. Vol. 1-2). Coordonatori Aurora PeŃan, la neoliticul timpuriu în zona PorŃile de Fier. Aspects of
Alexandru Berzovan, Raluca-Eliza Bătrînoiu. Bucureşti, Dacica, Mesolithic-Early Neolithic transition in the Iron Gates region. Cu
2011-2012, 267, 239 p. o contribuŃie de Adrian Bălăşescu, Valentin Radu. Cluj-Napoca,
2668. Barbu, Marius; Barbu, Mihaela-Maria. Un sit Mega, 2012, 401 p.
arheologic complex pe Valea Mureşului - Luncă - În vie (VeŃel, 2673. Brigand, Robin; Asăndulesei, Andrei; Weller, Olivier;
Hunedoara) (A complex archaeological site on the Mureş Valley - Cotiugă, Vasile. Contribution à l'étude du peuplement

100
chalcholithique des bassins hydrographique des BahluieŃ et Valea - Dealul Drăghici. An archaeological monograph). Suceava,
Oii (dép. Iaşi). Dacia, 2012, 56, p. 5-32. Editura Karl A. Romstorfer, 2012, 431 p.
2674. Calatoiu, Gheorghe. CivilizaŃii milenare în judeŃul Gorj. 2688. Lazăr, Simona. Celturile din perioada finală a epocii
Epocile bronzului şi fierului (Millennial civilizations in Gorj bronzului şi începutul epocii fierului în Oltenia şi zonele
county. The Bronze and Iron ages). Târgu-Jiu, Măiastra, 2012, învecinate (The socketed axes at the end of the Bronze Age and
339 p. the beginning of the Iron Age in Oltenia and neighboring areas).
2675. *** The catalogue of the Neolithic and Eneolithic AO, 2012, 26, p. 9-33.
funerary findings from Romania. Edited by, Cătălin Lazăr; With 2689. Mazăre, Paula. Definirea şi clasificarea artefactelor
contributions from Mihai Florea, Ciprian Astaloş, Mădălina preistorice destinate torsului: fusaiolele (Defining and classifying
Voicu. Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2012, 197 p. prehistoric textile tools used for spinning: spindle-wehorls). TS,
2676. Chioar-Dumitrescu, Florian. A new flint source 2012, 4, p. 103-131.
discovered in Sibiu county. BAM, 2012, 7, nr. 1, p. 7-28. 2690. Oleniuc, Florentina; Boghian, Dumitru; Ignătescu,
2677. Ciugudean, Horia. Ancient gold mining in Transylvania: Sorin. Studiu comparativ privind prelucrarea materiei dure de
Roşia Montană - Bucium area. CARA, 2012, 3, p. 219-232. origine animală în situl arheologic Feteşti - La schit, judeŃul
2678. Comşa, Alexandra. The Jamnaja Culture in North and Suceava (Comparative study on the processing of hard materials
North-Eastern Romania. AUCDC ist., 2012, 3, nr. 3-4, p. 58-68. of animal origin in the archaeological site Feteşti - La schit,
2679. Cristescu, Cătălin. Premise teoretice pentru o nouă Suceava County). Suceava, 2012, 39, p. 59-72.
clasificare a ceramicii dacice (Theoretical premises for a new 2691. OpaiŃ, Andrei. Anforele din spaŃiul est-carpatic
classification of Dacian pottery). Sargetia, 2012, 3, p. 101-118. (Amphorae in East-Carphatian area). In: Geto-dacii dintre CarpaŃi
2680. Croitoru, Costin. Despre relaŃiile comerciale dintre şi Nistru (secolele II a. Chr-II-p. Chr), Iaşi, 2011, p. 445-472.
romani şi barbari, cu privire specială la spaŃiul dintre CarpaŃi şi 2692. Rotea, Mihai. Neolitic şi eneolitic (Neolithic and
Prut (On the commercial relations between Romans and Eneolithic). PI, 2012, nr. 6, p. 8-16.
barbarians, with special regard on the space between the 2693. Sfrengeu, Florin. Descoperiri arheologice preistorice din
Carpathians and the Prut). AMT, 2012, 7, p. 147-157. Valea Bistrei (jud. Bihor) (Prehistorical archaeological discoveries
2681. Dumitraşcu, Sever. Două ustensile dacice pentru at Valea Bistrei (Bihor county). In: Istoriografie, cultură şi politică
modelat ceramică (Two Dacian tools for pottery modeling). în vestul României. In Honorem Viorel Faur, Oradea, 2011, p. 43-
Zargidava., 2012, 11, p. 84-91. 49.
2682. Holban, Eugen. Aspectul etno-cultural Covurlui-Tecuci 2694. Ursulescu, Nicolae. Impactul interacŃiunii cu mediul
(The Covurlui-Tecuci ethno-cultural aspect). DJ, 2012, 11, nr. asupra comportamentului spiritual al omului preistoric (Impact of
129, p. 45-46. environmental impact on the spiritual behaviour of the prehistoric
2683. Ignat, Ioan. Despre două topoare de silex dintr-o colecŃie man). Mem. A, 2012, 28, p. 31-36.
particulară (About two axes of flint from a private collection). FC, 2695. Vulpe, Alexandru. SciŃi şi agathyrsi în spaŃiul carpato-
2011, 11, nr. 1, p. 11-16. dunărean (Scythians and Agathyrsi people in the Carpatho-
2684. Ignat, Ioan. Topoare de piatră din colecŃia Şcolii cu Danubian area). SCIVA, 2012, 63, nr. 1-2, p. 27-66.
clasele I-VIII, nr. 1, Dumeni (Stone axes in the collection of the 2696. Zahariade, Mihail. Towards a historical geography of
Primary and secondary School no. 1 Dumeni). FC, 2012, 12, nr. 2. extrema Scythiae Minoris. A land survey of the South-East
2685. IoniŃă, Ion. StaŃiunea arheologică de la Lunca - Cieri shoreline of the DunavăŃ Peninsula. Results and perspectives.
(com. Ghergheşti, jud. Vaslui) (The archaeological station at Pontica, 2011, 44, p. 311-322.
Meadow-Cieri (com. Ghergheşti, Vaslui county). AMT, 2012, 7,
p. 137-146. Lucrări apărute în străinătate
2686. Kadar, Manuela. Începuturile şi dezvoltarea metalurgiei
bronzului în Transilvania (Beginnings and development of bronze 2697. *** Archaeology of Mother Earth sites and sanctuaries
metallurgy in Transylvania). PrefaŃă de Iuliu Paul. Alba Iulia, through the ages: rethinking symbols and images, art and artefacts
Aeternitas, 2011, 343 p. from history and prehistory. Ed. Terence G. Meaden. Oxford,
2687. Lazarovici, Cornelia Magda; Lazarovici, Gheorghe. Archaeopress, 2012, 132 p.
Ruginoasa - Dealul Drăghici. Monografie arheologică (Ruginoasa

2. PREISTORIE

a. EPOCA PIETREI

1. PALEOLITIC ŞI MEZOLITIC

2698. Alexandrescu, Emilian. ConsideraŃii asupra paleo- 2012, p. 57-69.


mediului din pleistocenul superior din Câmpia Română şi zona 2699. Alexandrescu, Emilian; Olariu, Agata; Skog, Goran;
aşezării Giurgiu - Malu Roşu (Considerations on the Late Stentstrom, Kristina. ObservaŃii cronologice asupra musteria-
Pleistocene paleoenvironment of the Romanian Plain and the nului de la Peştera HoŃilor, Băile Herculane (Chronological
settlement Giurgiu - Malu Red). In: Armele Atenei, Bucureşti, observations on the Mousterian from Peştera HoŃilor, Băile

101
Herculane). BMTA, 2011, 17, nr. 13, p. 9-19. 45; În lb. engleză, In: Studii de arheologie şi istorie. Omagiu
2700. Anghelinu, Mircea; NiŃă, Loredana; Steguweit, Leif. profesorului Nicolae Gudea la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2011, p.
Not that original after all: the chrono-cultural framework of the 39-44.
Upper Paleolithic on BistriŃa valley (Northeastern Romania). AM, 2704. *** The prehistory of Banat. Vol. 1: The Paleolithic and
2012, 35, p. 7-46. Mesolithic. Edited by Florin Draşovean, Borislav Jovanović,
2701. Cârciumaru, Marin; łuŃuianu-Cârciumaru, Nikola Tasić. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 235 p.
Minodora. The oldest snail (Lithoglyphus naticoides) necklace
discovered in Romania in the Gravettian III stratum of Poiana Lucrări apărute în străinătate
Cireşului-Piatra NeamŃ [25.760±160 –27.321±234 B.P. (31.969
ka)]. AUV-T, 2012, 14, nr. 1, p. 19-42. 2705. *** Life and death at the Peştera cu Oase: a setting for
2702. Cîrstina, Ovidiu. Paleoliticul de la Lapoş - "Poiana modern human emergence in Europe. Ed. Erik Trinkaus, Silviu
Roman" din perspectiva noilor rezultate (Paleolithic in Lapoş - Constantin, Joao Zilhao. New York, Oxford University Press,
"Poiana Roman" from the perspectives of the new results). In: 2012, 435 p.
Arheologie şi istorie în spaŃiul carpato-balcanic, Târgovişte, 2011, 2706. Iovita, Radu; Fitzsimmons, Kathryn E.; Dobos,
p. 91-105. Adrian; Hambach, Ulrich; Hilgers, Alexandra; Zander, Anja.
2703. Ignat, Doina. ContribuŃii la cunoaşterea paleoliticului în Dealul Guran: evidence for Lower Palaeolithic (MIS 11)
nord-vestul României (Contributions to the knowledge of occupation of the Lower Danube loess steppe. Antiquity, 2012, 86,
Paleolithic in the North-West of Romania). In: InterferenŃe nr. 334, p. 973–989.
culturale. Studia in honorem Aurel Chiriac, Oradea, 2012, p. 41-

2. NEOLITIC

2707. Andreescu, Radian-Romus. Note asupra decorului unei jud. Botoşani (Aspects of magic-religious practices of the
statuete gumelniŃene (Note on the ornaments of a statue from the Cucuteni settlement Vorniceni village (Botoşani). AMS, 2012, 11,
GumelniŃa culture). SPre, 2011, 8, p. 69-74. p. 14-25.
2708. Bărbat, Ioan Alexandru. Descoperiri aparŃinând 2718. Diaconescu, Maria. Piese din vechea colecŃie a Muzeului
neoliticului timpuriu din colecŃiile de arheologie ale muzeului JudeŃean Botoşani de la Corlăteni, jud. Botoşani (Items of the old
devean (Finds of the Early Neolithic kept in the archaeology collection of the Botoşani County Museum from Corlăteni, county
collections of the museum in Deva). TS, 2012, 4, p. 23-64. of Botoşani). FC, 2011, 11, nr. 1, p. 6-11; nr. 2, p. 12-15.
2709. Bărbat, Ioan Alexandru. Einige Bemerkungen betreffend 2719. Dumitrescu, Romeo. Construite pentru a arde/"Build to
die Forschung der Kultaltarchen aus dem frühzeitigen burn": "note de jurnal" despre o încercare de arheologie
Neolithikum und ein Überblick über die aus dem Süd-westen experimentală (Construite pentru a arde/"Built to burn": journal
Siebenbürgens. BCŞS, 2011, nr. nr. special, p. 9-36. notes on an experimental archeology attempt). SPre, 2011, 8, p.
2710. Beldiman, Corneliu. Upper Paleolithic osseous materials 235-250.
artefacts from Piatra NeamŃ – Poiana Cireşului. 2010-2011 2720. El Susi, Georgeta. Management of animal resources by
excavation campaigns. AUV-T, 2012, 14, nr. 2, p. 7-15. precucutenian communities and their impact on the environment
2711. Beldiman, Corneliu; Bărbat, Ioan Alexandru; Sztancs, based on recent research in sites from eastern Romania. SPre,
Diana-Maria. Bone and antler artefacts dated from Early 2012, 9, p. 85-100.
Neolithic discovered recently in South-Western Transylvania, 2721. Garvăn, Daniel. Aşezarea precucuteniană de la BeŃeşti -
Romania. AUV-T, 2012, 14, nr. 1, p. 43-57. Dealul Burieneşti (jud. NeamŃ) (The Precucuteni site from BeŃeşti
2712. Boghian, Dumitru. Unele observaŃii cu privire la vasele - Dealul Burieneşti (NeamŃ county). Mem. A, 2012, 28, p. 7-20.
cucuteneiene de tip kernos/pseudo-kernos (Some observations on 2722. Garvăn, Daniel; Diaconu, Vasile. Materiale din aşezarea
the Cucuteni vessels of kernos/pseudo-kernos type). Mem. A, precucuteniană de la łolici - În cimitir (jud. NeamŃ) (Artifacts
2012, 28, p. 39-64. from Precucuteni site: łolici - În cimitir (NeamŃ county). Mem. A,
2713. BoroneanŃ, Adina. The archaeological excavations at 2012, 28, p. 21-30.
Grumăzeşti - NeamŃ County. Part 1 - refitting the puzzle. SPre, 2723. Iconomu, Constantin. Rezultatele cercetărilor arheologice
2012, 9, p. 25-47. din aşezarea Cucuteni A3 de la Pocreaca - Iaşi (Results of the
2714. Cărpuş, Cornelia. Analiza ceramologică a unor archaeological investigations in the Cucuteni A3 settlement from
fragmente aparŃinînd culturii GumelniŃa şi aspectului Brăteşti din Pocreaca, Jassy county). AM, 2012, 35, p. 191-219.
judeŃul DâmboviŃa (Analysis of ceramic fragments belonging to 2724. Jampa, Elena. Noi materiale arheologice descoperite în
GumelniŃa culture and to the Brăieşti phase from DâmboviŃa loc. Târnava, judeŃul Sibiu (New archaeological materials
county). SCIVA, 2012, 63, nr. 1-2, p. 19-26. discovered in Târnava (Sibiu county). Cult. Med., 2012, 1, p. 9-12.
2715. Ciută, Marius-Mihai. Despre un complex inedit 2725. Kopacz, Jerzy. CuŃitele curbe de tip krummesser - la
descoperit la Alba Iulia - Lumea Nouă (jud. Alba) (On a novel periferia industriei litice cioplite (Curved blade krummesser type
complex discovered at Alba Iulia - Lumea Nouă (Alba County). knifes - at the periphery of the carved lithic industry). SPre, 2011,
TS, 2012, 4, p. 65-85. 8, p. 75-98.
2716. Ciută, Marius-Mihai. A Neolithic feature discovered at 2726. Lascu, Cristian; Georgescu, Cristina. Case de pământ
Alba Iulia - Lumea Nouă. Marisia, 2012, 32, p. 7-14. (Clay houses). SPre, 2011, 8, p. 203-208.
2717. Diaconescu, Maria. Aspecte ale unor practici magico- 2727. Lazarovici, Cornelia-Magda; Lazarovici, Gheorghe.
religioase în aşezarea cucuteniană de la Vorniceni, Pod Ibăneasa, Plastica aşezării Cucuteni A3 de la Ruginoasa - Dealul Drăghici şi

102
alte piese de cult referitoare la viaŃa religioasă (Art of Cucuteni A3 punctul La Schit, jud. Suceava (A comparative study on the
settlement at Ruginoasa - Dealul Drăghici site and other cult processing of hard animal material from the archaeological site of
artifacts related with religious life). Mem. A, 2012, 28, p. 65-136. Feteşti - “La schit”, Suceava county). MCA, 2012, 8, p. 59-68.
2728. Lazarovici, Gheorghe; Lazarovici, Cornelia-Magda; 2742. Oleniuc, Florentina; Bejenaru, LuminiŃa; Preoteasa,
Merlini, Marco. Tărtăria and the sacred tablets. Including Constantin. Cercetarea arheozoologică a resturilor faunistice din
contributions by Diana Bindea, Cosmin Suciu. Cluj-Napoca, aşezarea Cucuteni B de la Târgu NeamŃ - Dealul Pometea
Mega, 2011, 414 p. (Archaeozoological research of fauna remains from the Cucuteni
2729. Luca, Sabin Adrian. Cea dintâi aşezare neolitică din B de la Târgu NeamŃ - Dealul Pometea settlement). Suceava,
România (The first Neolithic settlement on Romanian territorry). 2012, 39, p. 55-58.
MI, 2012, nr. 10, p. 22-24. 2743. Popa, Ioan Cristian; Fazecaş, Gruia Traian. ContribuŃii
2730. Luca, Sabin Adrian; Luca, Adrian; Mischka, Carsten. la cunoaşterea plasticii antropomorfe din aşezarea neolitică de la
Noi date despre aşezarea neolitică şi eneolitică de la Turdaş - Suplacu de Barcău (jud. Bihor) (Contributions to the knowledge
Luncă (jud. Hunedoara) (New data on Neolithic and Eneolithic of anthropomorphic statuary of the Neolithic settlement from
settlement from Turdaş - Luncă (Hunedoara County). In: Suplacu de Barcău (Bihor county). Sargetia, 2012, 3, p. 7-26.
Arheologie şi istorie în spaŃiul carpato-balcanic, Târgovişte, 2011, 2744. Preoteasa, Constantin. Considérations relatives à un
p. 107-112. certain type d'artéfacts du culture découverts dans des
2731. Luca, Sabin Adrian; Tudorie, Anamaria. Another early établissements appartenant au complexe culturel Precucuteni-
Neolithic site discovered in Alba County. The Starčevo-Criş Cucuteni. AM, 2012, 35, p. 75-106.
settlement from Săliştea (Cioara, România). ATS, 2012, 11, p. 21-32. 2745. Preoteasa, Constantin. Nouveaux repères chronologiques
2732. Luca, Sabin Adrian; Tudorie, Anamaria; Ciută, concernant l'habitation chalcolithique du tell de Poduri - Dealul
Marius Mihai. Data concerning C164 feature from Turdaş-Luncă Ghindaru (dép. de Bacău - Roumanie). SPre, 2011, 8, p. 59-68.
(Hunedoara County). ATS, 2012, 11, p. 7-20. 2746. Rusu, Oliver. Related statistics to habitation in
2733. Mareş, Ion. Metalurgia aramei în civilizaŃiile Precucuteni Transylvanian Basin during Neolithic - Latene period. RHGT,
şi Cucuteni (Copper metallurgy in Precucuteni and Cucuteni 2012, 7, nr. 13-14, p. 199-216.
civilizations). Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2012. 2747. Sfrengeu, Florin. Prehistoric archaeological dicoveries of
2734. Merlini, Marco. Tărtăria: a ritual-grave to consacrate a the Bistra Valley (Bistra County). AUO ist. arh., 2011, 21, p. 7-12.
novel ancestor in a Neolithic medium-scale community. ATS, 2748. Szücs-Csillik, Iharka; Comşa, Alexandra. The East-
2011, 10, p. 47-113. West alignment in Neolithic on the South-Eastern Romania. SAA,
2735. Monah, Dan. Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni- 2012, 18, p. 81-92.
Tripolie. Ed. a 2-a, revăzută şi adăugită (Anthropomorphic plastics 2749. Ştefan, Cristian Eduard. Aspectul Brăteşti: filiaŃie
of Cucuteni-Tripolie culture. 2nd revised and added edition). gumelniŃeană sau grup intruziv? (Brăteşti cultural aspect:
Piatra-NeamŃ, Editura Constantin Matasă, 2012, 556 p. GumelniŃa filiation or intrusive group?). SCIVA, 2012, 63, nr. 1-2,
2736. Munteanu, Roxana; Garvăn, Daniel. Un lot de p. 5-17.
ceramică Cucuteni C de la Gârcina, jud. NeamŃ (A lot of Cucuteni 2750. Thissen, Laurens. Starčevo-Criş pottery from TELEOR
C ceramics from Gârcina, NeamŃ county). Mousaios, 2012, 17, p. 003, S Romania. BMJT, 2012, 4, p. 5-45.
31-46. 2751. Tudorie, Anamaria. A concise history of researches
2737. Negrei, Dimitrie Pavel. Aşezarea neolitică de la concerning Starčevo-Criş culture in Transylvania. BAM, 2012, 7,
Caransebeş - Şesu Roşu (Neolithic settlement from Caransebeş - nr. 1, p. 29-47.
Şesu Roşu). Tibiscum, 2012, 2, p. 25-31. 2752. Tudorie, Anamaria. Typologic catalogues and
2738. Nicola, Dorin. Un lot de pintadere descoperite la Poduri - dictionaries for Starčevo-Criş pottery. ATS, 2011, 10, p. 7-16.
Dealul Ghindaru (jud. Bacău) (Pintadéres discovered in the 2753. Voica, George. TăbliŃele de la Tărtăria, inelul de la
settlement of Poduri - Dealul Ghindaru (Bacău county). Mem. A, Ezerovo, latina primară (The tablets from Tărtăria, the ring from
2012, 28, p. 145-166. Ezerovo, primitive Latin). Râmnicu Vâlcea, Conphys, 2010, 249 p.
2739. NiŃu, Florina Maria. Another early Vinča settlement 2754. Vornicu, Diana-Măriuca. RelaŃii între cultura
from Transylvania. BAM, 2012, 7, nr. 1, p. 49-62. Precucuteni şi aspectul cultural Stoicani-Aldeni reflectate în
2740. NiŃu, Florina Maria. Turdaş culture pottery from Turdaş- utilajul litic din aşezarea de la Târgu Frumos (Relations between
Luncă site. Typological and morphological analysis. A case study. Precucuteni culture and the Stoicani-Aldeni cultural aspect
ATS, 2012, 11, p. 57-84. reflected in the lithic device from the settlement of Târgu
2741. Oleniuc, Carmen. Studiul comparativ privind prelucrarea Frumos). AMT, 2011, 6, p. 7-15.
materiei dure de origine animală în situl arheologic Feteşti,

3. ENEOLITIC

2755. Andreescu, Radian-Romus. Reprezentări ornitomorfe Bukovina). Suceava, 2012, 39, p. 47-54.
descoperite în aşezarea de la Vităneşti "Măgurice", jud. 2757. Beldiman, Corneliu; Sztancs, Diana Maria; Buzea,
Teleorman (Ornithomorphic figurines from Vităneşti ‘Măgurice’, Dan Lucian. Animale, tehnologie şi artefacte preistorice din
Teleorman county). BMJT, 2012, 4, p. 47-52. materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita.
2756. Andronic, Mugur; Niculică, Bogdan Petru. O nouă Catalog (Animals, technology and artifacts discovered at Păuleni-
descoperire aparŃinând culturii amforelor sferice în Bucovina (A Ciuc, Harghita County. Catalogue). Traducerea în limba engleză,
new discovery belonging to the culture of spherical amphorae in Diana Maria Sztancs; Traducerea în limba maghiară Szonda

103
Hanna. Sfântu Gheorghe, Angustia, 2012, 311 p. 2773. Ilie, Ana. Tell settlements on the upper course of Neajlov
2758. Beldiman, Corneliu; Sztancs, Diana-Maria; Ilie, river. AD-G, 2011, nr. 1, p. 33-70.
Costel. Artefacte din materii dure animale în colecŃia Muzeului de 2774. Ilie, Ana. Un sceptre anthropomorphe de la collection
Istorie GalaŃi: Eneolitic: catalog. Osseosus material artefacts in the d'archéologie du Complexe National et Musée "La Cour
collection of History Museum of GalaŃi: Aeneolithic. Traducerea Princière" de Târgovişte. Dacia, 2012, 56, p. 33-46.
în limba engleză Diana-Maria Sztancs, Andreea Daniela 2775. Iosifaru, Mariana; Stan, Nicolae; NiŃă, Florea I. Unelte
Hampoth. Cluj-Napoca, Mega, 2012, 237 p. litice descoperite întâmplător în comuna Brislăveşti, judeŃul
2759. Boghian, Dumitru D. Les marquages corporels chez les Vâlcea (Lithic tools accidentally discovered in Brislăveşti, Vâlcea
communautés néolithiques et énéolithiques carpato-danubiennes. county). Buridava, 2012, 10, p. 24-30.
CCS, 2011, 17, nr. 1, p. 5-35. 2776. Lazarovici, Gheorghe; Lazarovici, Cornelia-Magda;
2760. Cărpuş, Cornelia. Analiza microscopică a trei statuete Constantinescu, Bogdan. Despre analiza pieselor de aur din
antropomorfe din cultura Cucuteni, de la Drăguşeni, judeŃul atelierul de bijuterii de la Cheile Turzii - Peştera Caprelor/Peştera
Botoşani (Microscopic analysis of three anthropomorphic Ungurească (About the analyses of golden artifacts from jewellery
statuettes from the Cucuteni culture in Drăguşeni, Botoşani workshop at Cheile Turzii - Peştera Caprelor/Peştera Ungurească).
County). SPre, 2011, 8, p. 183-194. Apulum-AA, 2012, 49, p. 1-12.
2761. Ciută, Marius-Mihai; Marc, Antoniu. Locuirea Decea 2777. Lazăr, Cătălin; Parnic, Valentin. Some considearations
Mureşului de la Şeuşa - Gorgan (com. Ciugud, jud. Alba) (Decea about an anthropo-zoomorphic figurine discovered at MariuŃa - La
Mureşului habitation from Şeuşa - "Gorgan" (com. Ciugud, Alba Movilă (Southeastern Romania). SPre, 2011, 8, p. 209-213.
county). Apulum-AA, 2012, 49, p. 13-41. 2778. Lazăr, Cătălin; Vasile, Gabriel; Mărgărit, Monica.
2762. Diaconescu, Marcela. Unele aspecte cu privire la Some considerations about a new grave discovered at Sultana-
construcŃiile din aşezarea cucuteniană de la Vorniceni, Pod GheŃărie (Southeastern Romania). SPre, 2012, 9, p. 101-111.
Ibăneasa (Some aspects regarding the constructions of the 2779. Luca, Sabin Adrian; Urian, Cosmin. Neue
Cucuteni settlement from Vorniceni, Pod Ibăneasa). AMT, 2012, archäologische Funde im Kreis Temesch/Timiş sowie einige
7, p. 7-13. Fragen zur Einordnung der Kulturgruppe Foieni-Mintia in
2763. Diaconescu, Maria. Asupra unor aspecte ale utilizării Siebenbürgen (New unedited archaeological findings in Timiş
cornului de cerb în faza A-B a culturii Cucuteni (On some aspects County and some aspects of defining Foieni-Mintia Group in
of using antler in the A-B phase of the Cucuteni culture). CI, Transylvania). Forschungen, 2012, 55, p. 7-31.
2008-2010, 27-29, p. 37-44. 2780. Mareş, Ion. Utilizarea cuprului cu arsen (bronzul
2764. Dumitrescu, Romeo. O expoziŃie la Vatican (2008) (An arsenical) în eneoliticul României (The use of copper with arsenic
exhibition at Vatican (2008). SPre, 2011, 8, p. 215-234. (arsenical bronze) in Romanian Eneolithic). Suceava, 2012, 39, p.
2765. Frînculeasa, Alin. Despre o datare absolută de la 9-34.
Mălăieştii de Jos (jud. Prahova) şi posibilele implicaŃii (About an 2781. Mărgărit, Monica; Popovici, Dragomir Nicolae;
absolute dating at Mălăieştii de Jos (Prahova county) and its Parnic, Valentin. Podoaba - un limbaj comun în preistorie. Noi
possible implications). Mem. A, 2012, 28, p. 185-202. date privind obiectele de podoabă din aşezarea gumelniŃeană de la
2766. Frînculeasa, Alin. Eneolithic zoomorphic vessels from Hârşova-tell (jud. ConstanŃa) (Ornament - a common language in
Wallachian Subcarpathians. AUV-T, 2012, 14, nr. 1, p. 59-72. prehistory. New data concerning ornamental objects from the
2767. Frînculeasa, Alin. GumelniŃa settlements in Northern GumelniŃ settlement in Hârşova-tell (ConstanŃa county). In:
Wallachia: on their topography and stratigraphy. AD-G, 2011, nr. Arheologie şi istorie în spaŃiul carpato-balcanic, Târgovişte, 2011,
1, p. 7-31. p. 113-132.
2768. Frînculeasa, Alin. TradiŃii şi contacte culturale în nordul 2782. Moldoveanu, Katia. Un capac cu mâner antropo-
Munteniei în epoca eneolitică: despre siturile de la Mălăieştii de zoomorf descoperit la Vităneşti "Măgurice", jud. Teleorman (A lid
Jos (jud. Prahova), Seciu (jud. Prahova) şi CoŃatcu (jud. Buzău) with an anthropo-zoomorphic handle from Vităneşti "Măgurice",
(Traditions and cultural contacts during the Northern Wallachia Teleorman county). BMJT, 2012, 4, p. 53-57.
Eneolithic: the sites from Mălăieştii de Jos, Seciu (Prahova 2783. Morintz, Alexandru S.; Kogălniceanu, Raluca. O piesă
county) and CoŃatcu (Buzău county). BMJT, 2012, 4, p. 133-165. gumelniŃeană de cupru descoperită în situl de la Iepureşti, jud.
2769. Garvăn, Daniel; Munteanu, Roxana. Un sceptru Giurgiu (A copper item belonging to the GumelniŃa culture
cruciform descoperit la Traian "Dealul Fântânilor" (jud. NeamŃ) discovered at the Iepureşti site, Giurgiu county). SCIVA, 2012, 63,
(A cruciform sceptre discovered at Traian "Dealul Fântânilor" nr. 1-2, p. 119-128.
(NeamŃ county). BMJT, 2012, 4, p. 167-173. 2784. Negrea, Octav; Frînculeasa, Alin; Preda, Bianca;
2770. Gligor, Mihai. ContribuŃii la cronologia absolută a Andreescu, Radian. Plastica antropomorfă descoperită în
complexului funerar de la Alba Iulia - Lumea nouă. Noi date 14C aşezarea eneolitică de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova)
AMS (Contributions to the chronology of the necropolis of the (Antropomorphic figurines from the Eneolitic settlement of
archaeological site of Alba Iulia - Lumea nouă. New data 14C Mălăieştii de Jos, Prahova county). Mousaios, 2012, 17, p. 7-29.
AMS). AUA hist., 2012, 16, nr. 1, p. 283-292. 2785. Opriş, Vasile; Bălăşescu, Adrian; Lazăr, Cătălin.
2771. Haită, Constantin. Observations at microscope on ConsideraŃii privind un complex aparŃinând culturii Boian
pottery fabric of some ceramic fragments from GumelniŃa tell descoperit în necropola de la Sultana - Malu Roşu, jud. Călăraşi
settlements Hârşova and Borduşani Popină. SPre, 2012, 9, p. 113-121. (Considerations on a Boian culture complex discovered in the
2772. Ignat, Theodor; Opriş, Vasile; Voicu, Mădălina; Sultana-Malu Roşu necropolis, Călăraşi County). SPre, 2012, 9, p.
Andreescu, Radian; Lazăr, Cătălin. Ceramica din locuinŃa nr. 5 61-84.
de la Sultana "Malu Roşu". Analiză primară (The pottery from 2786. Pătroi, Cătălin Nicolae. Puncte de vedere privind
house nr. 5 at Sultana "Malu Roşu". Preliminary analysis). BMJT, prezenŃa orantei în cultura eneolitică SălcuŃa şi conexiunile cu
2012, 4, p. 101-132. fenomelele culturale sincrone (Views regarding the presence of

104
oranta in SălcuŃa Eneolithic culture and cultural phenomena Valea Mostiştei area. A general approach). AD-G, 2012, nr. 2, p.
synchronous connections). Drobeta A-I, 2012, 22, p. 5-31. 104-150.
2787. Popa, Cristian Ioan. Cel mai vechi tip de plastică 2795. Ştefan, Cristian Eduard; Dumitraşcu, Valentin;
antropomorfă CoŃofeni. Statueta cu capul mobil de la Petreşti (The Mărgărit, Monica. Restitutiones Archaeologicae: aşezarea de tip
oldest type of anthropomorphic plastic art in the CoŃofeni culture. tell de la Coşereni "Măgura de la Comana", jud. IalomiŃa
The mobile head statuette from Petreşti). TS, 2012, 4, p. 133-153. (Restitutiones Archaeologicae: the tell settlement at Coşereni
2788. Popa, Cristian Ioan. ContribuŃii la preistoria Văii "Măgura de la Comana", IalomiŃa county). BMJT, 2012, 4, p. 71-100.
Sebeşului. Locuiri CoŃofeni din zona deluroasă (Contributions to 2796. Teodorescu, Raluca-Maria. The archaeological
the prehistory of Valea Sebeşului. CoŃofeni habitats from the hilly complexes from Turdaş-Luncă (Hunedoara County) belonging to
area). Cluj-Napoca : Alba-Iulia, Mega : Altip, 2012, 469 p. CoŃofeni culture, discovered during the rescue excavation in 2011.
2789. Rădoescu, Constantin-Livian. Typologies et ATS, 2012, 11, p. 103-120.
significations magiques-religieuses des vases anthropomorphes. 2797. Torcică, Ion. Piese de tipul "coarne de consecraŃie"
Considerations sur les representations plastiques neo-eneolithiques descoperite în aşezările Vităneşti "Măgurice" (jud. Teleorman) şi
de l'Olténie et de la Valachie. AUO ist. arh., 2012, 22, p. 5-31. Surduleşti (jud. Argeş) ("Horns of consecration"-type items from
2790. RişcuŃa, Nicolae Cătălin; Cosac, Marius; Pavel, Vităneşti "Măgurice" (Teleorman county) and Surduleşti (Argeş
Romică. Cercetările arheologice din Peştera Prihodişte (com. county). BMJT, 2012, 4, p. 59-69.
VaŃa de Jos, jud. Hunedoara) şi câteva consideraŃii privind etapa 2798. TuŃulescu, Ion. Forms of habitat belonging to Cotofeni
finală a culturii CoŃofeni (Archaeological research in Prihodişte culture in the hill and mountain area of Oltenia. Buridava, 2012,
cave (VaŃa de Jos commune, Hunedoara county) and some 10, p. 7-23.
considerations on the final stage of CoŃofeni culture). Sargetia, 2799. łurcanu, Senica. Asupra prezenŃei pumnalelor din os în
2012, 3, p. 59-89. cadrul complexului cultural Cucuteni-Tripolie (About the
2791. Roman, Petre. Ostrovul Corbului zwischen Flusskm. presence of bone daggers within the Cucuteni-Tripolie cultural
911-912. Die Siedlung der CoŃofeni-Kultur. TD, 2010-2011, 2-3, complex). CI, 2011-2012, 30-31, p. 7-23.
p. 5-30. 2800. łurcanu, Senica. Podoabe pentru gât reprezentate pe
2792. Schuster, Cristian; Popa, Traian. Die äneolithischen/ statuetele antropomorfe ale culturii Cucuteni-Tripolie (Neck
kupferzeitlichen Siedlungshügel aus dem bezirk Giurgiu - ornaments present on the Cucuteni-Tripolie anthropomorphic
Erinnerungsgsorte für nachfolgende Gemeinschaften? AD-G, statuettes). CI, 2008-2010, 27-29, p. 9-36.
2011, nr. 1, p. 97-119.
2793. Sechel, Ovidiu. FortificaŃiile epocii cuprului pe teritoriul Lucrări apărute în străinătate
României (Copper age fortifications on Romanian territory). In:
Studii de arheologie şi istorie. Omagiu profesorului Nicolae 2801. Ionescu, Corina; Höck, Volker. Firing-induced
Gudea la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2011, p. 53-66. transformations in Copper Age ceramics from NE Romania. EJM,
2794. Şerbănescu, Done; Şandric, Bogdan. Tell-uri eneolitice 2011, 23, nr. 6, p. 937-958.
în regiunea Valea Mostiştei. O privire generală (Tell settlements in

b. EPOCA METALELOR
1. EPOCA BRONZULUI

2802. Bader, Tiberius. Bemerkungen über die Gáva Kultur. 2012, 49, p. 63-71.
Geschichte und Stand der Forschung. Ein Überblick. SCA, 2012, 2808. Ciută, Beatrice; Bejinariu, Ioan. Date arheobotanice
28, nr. 1, p. 7-21. privind conŃinutul unei gropi rituale aparŃinând grupului cultural
2803. Bereteu, Dinu; Timofte, Ştefan. ContribuŃii la aria de CehăluŃ-Hajdúbagos (Archaeobotanical data regarding the content
răspândire a grupului Copăceni (Contributions to the range of the of a ritual pit belonging to the CehăluŃ-Hajdúbagos culture). TS,
group Copăceni). In: Arheologie şi studii clasice. Vol. 1, 2012, 4, p. 155-167.
Bucureşti, 2011, p. 79-95. 2809. Comşa, Alexandra. Anthropological data regarding the
2804. Blăjan, Mihai; Petrescu, Eugen. Securea de luptă din burials from Ripiceni. Drobeta A-I, 2012, 22, p. 180-187.
piatră descoperită la Mreneşti, comuna CreŃeni, judeŃul Vâlcea 2810. Comşa, Alexandra. TrepanaŃii multiple pe teritoriul
(The stone battle ax discovered at Mreneşti (CreŃeni), Vâlcea României (Multiple trephinations on the Romanian territory).
county). Historica., 2012, 10, nr. 1, p. 3-5. RIMSC, 2012, 13, p. 7-15.
2805. Bolohan, Neculai. Trying to define and deal with "buffer 2811. Comşa, Alexandra; Kogălniceanu, Raluca; Nălbitoru,
territories" in the West Pontic late Bronze Age. Pontica, 2011, 44, Alexandru. The burial beneath the Getic earthen defence wall of
p. 71-81. the Dava from Radovanu - Gorgana Întâi. TD, 2010-2011, 2-3, p.
2806. Carpiuc, Alexandru. Calendare şi altare indo-europene 31-38.
din cultura Sighişoara Wietenberg : Studiu asupra imaginii 2812. Crăciunescu, Gabriel. Cercetări asupra locuirilor din
simbolurilor (I ndo-European calendars and altars from Sighişoara epoca bronzului în insula Gârla Mare, judeŃul MehedinŃi
Wietenberg culture. A study about symbol image). Arad, (Research on the settlements from the Bronze Age in the Gârla
Gutenberg Univers, 2012, 37 p. Mare island, county of MehedinŃi). In: MehedinŃi, Istorie, Cultură
2807. Ciută, Beatrice. Contributions to the reconstruction of şi Spiritualitate. Vol. 4, Drobeta-Turnu Severin, 2011, p. 928-932.
vegetal diet of CehăluŃ-Hajdúbagos communities. Apulum-AA, 2813. Crăciunescu, Gabriel. Despre înmormântările culturii

105
Žuto-Gârla Mare, în judeŃul MehedinŃi (About the funerals of the Moga, Monica Mărgărit, Octav Negrea, Bianca Preda, Cornel
Žuto-Gârla Mare culture in the county of MehedinŃi). In: David. Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2012, 169 p.
MehedinŃi, Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Vol. 5, Drobeta-Turnu 2830. Frînculeasa, Alin; Lichiardopol, Dan. Bronze Age
Severin, 2012, p. 690-697. funeral discoveries in Câmpina, Prahova county - preliminary
2814. Crăciunescu, Gabriel. Necropolele culturii Žuto Brdo- notes. TD, 2010-2011, 2-3, p. 51-62.
Gârla Mare din sud-vestul Olteniei (The Žuto Brdo-Gârla Mare 2831. Frînculeasa, Alin; Soficaru, Andrei; Negrea, Octav;
culture's necropolis from South-West Oltenia). Drobeta A-I, 2012, Mărgărit, Monica; Frînculeasa, Mădălina; Preda, Bianca;
22, p. 32-53. David, Cornel. Cimitirul din epoca bronzului de la Câmpina (jud.
2815. Crăciunescu, Gabriel. Un mormânt de incineraŃie desco- Prahova) (The Bronze Age cemetery at Câmpina (Prahova
perit la Gârla Mare, judeŃul MehedinŃi (A cremation grave found in County). SPre, 2011, 8, p. 139-181.
Gârla Mare, Mehedinti county). Tibiscum, 2012, 2, p. 33-47. 2832. Frum, Adrian. Between Transylvania and Mycenae. The
2816. Curta, Florin. Werner’s Class I C: Erratum corrigendum image of the bronze age warrior. BCŞS, 2011, nr. nr. special, p.
cum commentariis. EN, 2011, 21, p. 63-110. 95-113.
2817. Daróczi, Tibor-Tamás. Associations of archaeological 2833. Găvan, Alexandra. Metallurgy and Bronze Age tell-
finds in Middle Bronze Age centres of the Eastern Carpathian settlements from Western Romania. EN, 2012, 22, p. 57-90.
Basin - aspects of power. ATS, 2011, 10, p. 113-140. 2834. Ghemiş, Călin. ContribuŃii la cunoaşterea artei preistorice
2818. Diaconescu, Maria. ComunităŃi umane din bronzul târziu în Crişana - pandantivul de la Crestur (Contributions to the
în SubcarpaŃii Moldovei. ObservaŃii privitoare la dinamica knowledge of prehistoric art in Crişana: the pendant from
teritorială (Human communities of Late Bronze Age in the Crestur). In: InterferenŃe culturale. Studia in honorem Aurel
Moldavian Subcarpathians. Remarks on the territorial dynamics). Chiriac, Oradea, 2012, p. 47-53.
CI, 2008-2010, 27-29, p. 45-65. 2835. Gogâltan, Florin. Ritual aspects of the Bronze Age tell-
2819. Diaconu, Vasile. DiscuŃii privitoare la unele pandantive settlements in the Carpathian Basin. A methodological approach.
specifice bronzului târziu din nord-vestul şi nordul Mării Negre EN, 2012, 22, p. 7-56.
(Debates on specific Late Bronze Age pendants from the North 2836. Gogâltan, Florin; Sava, Victor. War and warriors during
and the North-West of the Black Sea). Peuce, 2012, 10, p. 21-38. the Late Bronze Age within the Lower Mureş Valley. Ziridava,
2820. Diaconu, Vasile. Posibile interpretări ale unor descoperiri 2012, 26, nr. 1, p. 61-81.
de piese metalice din epoca bronzului în sectorul montan al văii 2837. Kacsó, Carol. Contributions to the knowledge of the late
BistriŃei (Possible approaches of some Bronze metal findings in Bronze Age in North-Western Tansylvania. Researches from
the mountain perimeter of BistriŃa Valley). Mem. A, 2012, 28, p. Culciu Mare. SCA, 2012, 28, nr. 1, p. 159-168.
203-212. 2838. Kacsó, Carol. Depozitul de bronzuri de la Guruslău,
2821. Dietrich, Laura. Gânduri asupra dimensiunilor sociale judeŃul Sălaj (The Bronze Age deposit of Guruslău, Sălaj county).
ale vaselor de tip kantharos din cultura Noua (Remarks on the RB, 2012, 26, p. 9-18.
social dimension of the Kantharos-type pots of the Noua culture). 2839. Marc, Antoniu. ConsideraŃii cu privire la "capetele de
In: Archaeology: making of and practice. Studies in honor of băŃ" din cultura Wietenberg (Considerations regarding the "stick-
Mircea Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, p. 115-122. heads" from the Wietenberg culture). Sargetia, 2012, 3, p. 91-100.
2822. Dietrich, Laura. Die Gáva-Siedlung von Rotbav, 2840. Marchiş, Ioan. Drumul morŃii şi renaşterii pe vasele
Südostsiebenbürgen Ein kurzer Vorbericht. SCA, 2012, 28, nr. 1, funerare din Cultura Suciu de Sus (The road of death and rebirth
p. 101-108. on the funeral vessels of Suciu de Sus Culture). SCD, 2011, 1, nr.
2823. Dietrich, Oliver. Travelling or not? Tracing individual 1, p. 386-401.
mobility patterns of late Bronze Age metalworkers in the 2841. Marta, Liviu; Ştefan, Dan. Geophysical survey in the
Carpathian Basin. SCA, 2012, 28, nr. 1, p. 211-229. Bronze Age settlement from Medieşu Aurit - "Ciuncaş", Satu
2824. Dietrich, Oliver; Ailincăi, Sorin-Cristian. A group of Mare county. In: Archaeology: making of and practice. Studies in
Bronze Age socketed hammers/beating from the Lower Danube honor of Mircea Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, p.
and Northern Black Sea area. Peuce, 2012, 10, p. 9-19. 363-371.
2825. El Susi, Georgeta. Date asupra gospodăririi animalelor în 2842. Mecu, LaurenŃiu. Scurte note asupra habitatului Glina şi
aşezări ale culturii Verbicioara din Oltenia (Data on livestock in Tei (Short notes on Glina and Tei settlement). Buridava, 2012, 10,
the settlements of Verbicioara culture in Oltenia). Drobeta A-I, p. 55-64.
2012, 22, p. 54-66. 2843. Motzoi-Chicideanu, Ion. Obiceiuri funerare în epoca
2826. El Susi, Georgeta. Resturi de animale dintr-o fântână bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară. Vol. 1-2 (Bronze Age
datată în bronzul timpuriu (cultura Nagyrév) de la Foeni - Gaz burial customs in the Lower and Middle Danube. vol 1-2).
(judeŃul Timiş). Campania 2009 (Animal remains from a fountain Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 900, 472 p.
of Early Bronze Age (Nagyrév culture) from Foeni - Gaz (Timiş 2844. Motzoi-Chicideanu, Ion; Măgureanu, Despina; Matei,
county). Campaign of 2009). Buridava, 2012, 10, p. 31-41. Sebastian. O piesă de harnaşament din epoca bronzului descope-
2827. Fântâneanu, Cristinel. The Early Bronze Age on the rită la Cârlomăneşti - CetăŃuia (A Bronze Age piece of harness
Lower Olt. TD, 2010-2011, 2-3, p. 155-162. discovered at Cârlomăneşti). Mousaios, 2012, 17, p. 65-95.
2828. Frânculeasa, Alin; Stihi, Claudia. Vitreous beads found 2845. Motzoi-Chicideanu, Ion; Şandor-Chicideanu, Monica.
at the Bronze Age cemetery from Câmpina (Prahova). AUV-T, O brăŃară din bronz descoperită la Plosca (jud. Dolj) (A bronze
2012, 14, nr. 2, p. 17-27. bracelet discovered in Plosca (Dolj county). AB, 2012, 20, p. 17-22.
2829. Frînculeasa, Alin. Arheologie şi istorie. Parohia "Sfântul 2846. Nagy, József Gábor; Gogâltan, Florin. Die
Nicolae" Câmpina - jud. Prahova (Archaeology and history. früheisenzeitliche Siedlung aus Vlaha-Pad, Kreis Cluj. I. das
"Sfântul Nicolae" parish in Câmpina - county of Prahova). Siedlungwesen. SCA, 2012, 28, nr. 1, p. 35-64.
ContribuŃii Andrei Dorian Soficaru, Mădălina Frînculeasa, Petru 2847. Nagy, Márta L. Neue Beiträge zu spätbronzezeitlichen

106
Gefässdeponierungssitten im Oberen Theissgebiet. SCA, 2012, 28, Age shell beads discovered in Hunedoara County, Romania. ATS,
nr. 1, p. 255-280. 2012, 11, p. 121-140.
2848. Niculică, Bogdan Petru. The bronze sword of Costâna 2859. Şandor-Chicideanu, Monica. O reprezentare miniaturală
(Todireşti commune, Suceava county). SCA, 2012, 28, nr. 1, p. de încălŃăminte descoperită la Plosca - Cabana de metal, jud. Dolj
237-253. (A miniatural shoe representation discovered in Plosca - Cabana
2849. Palincaş, Nona. Investigating Bronze Age social de metal, Dolj county). AB, 2012, 20, p. 23-32.
organization in the Lower Danube region. The case of the Žuto 2860. Ştefan, Cristian Eduard. O reprezentare antropomorfă
Brdo–Gârla Mare area. Istros, 2012, 18, p. 13-38. inedită de la Verbicioara (A unique anthropomorphic
2850. Popa, Cristian Ioan. Between ornaments, social status representation from Verbicioara). SPre, 2011, 8, p. 195-201.
and symbolism. Spectacle-shaped pendants of the Transylvanian 2861. Tiut, Cristina. Tumuli preistorici din Transilvania.
Bronze Age. TD, 2010-2011, 2-3, p. 39-50. cercetări arheologice (Prehistoric tumuli from Transilvania. The
2851. Rogozea, Octavian Cristian; Dincă, Remus. archaeological research). In: Arheologie şi studii clasice. Vol. 1,
Considerations on the discovery of a Bronze Age stone ax in the Bucureşti, 2011, p. 44-78.
karst basin of Ciclova (OraviŃa town, Caraş- Severin county). 2862. Ursulescu, Nicolae; Cotiugă, Vasile. Un nou tip de
AUV-T, 2012, 14, nr. 2, p. 75-80. sceptru de piatră în preistoria României (A new type of stone
2852. Sana, Daniel Vasile; Bejinariu, Ioan. A double loop scepter in the prehistory of Romania). CI, 2011-2012, 30-31, p.
fibula with twisted-bow and triangular foot from Şimleu Silvaniei 16-38.
Observator. SCA, 2012, 28, nr. 1, p. 231-236. 2863. Vasiliu, Ioan. Locuirea din epoca bronzului Pătrăşcani-
2853. Sava, Victor; Pascu Hurezan, George; Mărginean, Silişte (com. Gura Văii, jud. Bacău) (Bronz Age habitation from
Florin. Late Bronze Age Metal Artifacts Discovered in Şagu, Site Pătrăşcani-Silişte). Carpica, 2012, 41, p. 58-85.
"A1_1", Arad - Timişoara Highway (km 0 + 19.900 -0 + 20.620). 2864. Vasiliu, Ioan. Materiale aparŃinând bronzului târziu
Ziridava, 2012, 26, nr. 1, p. 83-107. descoperite în localitatea Pătrăşcani (com. Gura Văii, Jud. Bacău)
2854. Schuster, Cristian. Şi totuşi: când începe şi când (Materials belonging to the late Bronze Age discovered in the
sfârşeşte Bronzul Timpuriu în sudul României? (And yet: when village of Pătrăşcani (locality Gura Văii, Bacău county). Carpica,
does Early Bronze starts and ends in Southern Romania?). In: 2012, 41, p. 86-100.
Arheologie şi istorie în spaŃiul carpato-balcanic, Târgovişte, 2011, 2865. Vieru, Elena. Coping with the landscape: subsistence
p. 133-138. strategies of Late Bronze Age communities within the Bârlad
2855. Schuster, Cristian; Negru, Mircea; Hălmăgeanu, basin, Eastern Romania. SAA, 2012, 18, p. 93-114.
Cătălin Şt. Notă cu privire la un lot de materiale Tei III de la 2866. Voicu, Mădălina. Aspects regarding the Wietenberg
Bucureşti-Militari-Câmpul Boja, sectorul C. Campaniile 2008 şi funerary ceramics. BCŞS, 2011, nr. nr. special, p. 37-50.
2012 (Note on a lot of materials Tei III from Bucharest-Militari-
Câmpul Boja, sector C. Campaigns of 2008 and 2012). Buridava, Lucrări apărute în străinătate
2012, 10, p. 42-54.
2856. Soroceanu, Tudor. Die Kupfer- Und Bronzedepots der 2867. Höck, Volker; Ionescu, Corina; Metzner-Nebelsick,
frühen und mittleren Bronzezeit in Rumänien. Epoca timpurie şi Carola; Nebelsick, Louis D. Mineralogy of the ceramic slags
mijlocie a bronzului. Depozitele de obiecte din cupru şi bronz din from the Bronze Age funerary site at Lăpuş (NW Romania).
România. Cluj-Napoca : BistriŃa, Accent, 2012, 292 p. Warsaw, Polish Geological Institute, 2012, 16 p.
2857. Stavilă, Andrei. The pottery from the Bronze Age 2868. Ionescu, Corina; Höck, Volker; Ghergari, LucreŃia.
settlement of Timisoara – “Fratelia”. A general statistical Electron microprobe analysis of ancient ceramics: a case study
approach. AUV-T, 2012, 14, nr. 2, p. 29-45. from Romania. ACS, 2011, 53, nr. 3, p. 466-475.
2858. Sztancs, Diana-Maria; Beldiman, Corneliu. Bronze

2. EPOCA FIERULUI, GETO-DACII (sec. VII-II î.Hr.)

2869. Ailincăi, Sorin; Ailincăi, Adina. Despre locuirea culturii Volum dedicat istoricului Ioachim Lazăr la 70 de ani, Cluj-
Babadag de la Mahmudia, com. Mahmudia, jud. Tulcea (Babadag Napoca : Deva, 2012, p. 85-92; În lb. engelză, Buridava, 2012, 10,
culture finds at Mahmudia, Tulcea county). Mousaios, 2012, 17, p. 65-73.
p. 97-106. 2874. Calatoiu, Gheorghe. Repertoriul descoperirilor
2870. Bătrînoiu, Raluca-Eliza. Locuirea getică din Muntenia arheologice din epoca geto-dacică în judeŃul Gorj (The repertoire
între secolele IV-III î. Hr. Un stadiu al cercetărilor (Getic housing of Geto-Dacic discoveries from Gorj county). Drobeta A-I, 2012,
in Wallachia between 4th-3rd c. BC. A stage of investigation). In: 22, p. 86-96.
Arheologie şi studii clasice. Vol. 1, Bucureşti, 2011, p. 96-147. 2875. Ciugudean, Daniela. Quelques réflexions sur les anneaux
2871. Beldiman, Corneliu. The Dacian red deer antler sleeve celtiques à oves creux occasionnées par la restauration d'un
discovered at Unip, Timiş county. AUV-T, 2012, 14, nr. 1, p. 73-84. exemplaire de la collection de la Bibliothèque Batthyaneum. In:
2872. Berecki, Sándor. An early Iron Age zoomorphic clay Batthyaneum. Omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de
figurine from Târgu Mureş. Marisia, 2012, 32, p. 47-58. Batthyan, Bucureşti, 2011, p. 225-229.
2873. Calatoiu, Gheorghe. ConsideraŃii asupra ritului, ritualului 2876. Ciugudean, Horia. Noi date privind depozitul de la
funerar şi cronologiei necropolei tumulare getice de la Teleşti- Henig (jud. Alba) (New data about the Bronze hoard from Henig
Drăgoieşti, judeŃul Gorj (Considerations on the rite, funerary ritual (Alba County). TS, 2012, 4, p. 169-177.
and chronology of Getic tumuli necropolis from Teleşti- 2877. Conovici, Niculae; Ganciu, Anca; Irimia, Mihai;
Drăgoieşti, Gorj county). In: Studii de istorie a Transilvaniei. Zirra, Vlad V. Repere cronologice pentru nivelurile de locuire

107
getice timpurii de la Satu Nou - "Valea lui Voicu" (com. Oltina, Transylvania and beyond - ritual and chronological aspects. SCA,
jud. ConstanŃa) (Chronology for early Getic housing levels in Satu 2012, 28, nr. 1, p. 65-81.
Nou - "Valea lui Voicu" (com. Oltina, County of Constanta). TD, 2893. Natea, Gheorghe Vasile; Palaghie, Vasile; Luca, Sabin
2010-2011, 2-3, p. 71-100. Adrian. La Téne discoveries in the settlement of Turdaş-Luncă
2878. Constantin, Monica; Sîrbu, Valeriu. Geto-Dacian (Hunedoara County, România). ATS, 2012, 11, p. 141-166.
materials from Piscul Crăsani (Crăsanii de Jos, com. Balaciu, 2894. Németi, János. Celtic grave from Moftinu Mic, Satu
IalomiŃa county). Bogdan and Alexandru Ştefan collection. Istros, Mare county. Marisia, 2012, 32, p. 71-77.
2012, 18, p. 77-112. 2895. Pătraşcu, Ion. Restituiri: Emil Moscalu, Raport asupra
2879. Furtună, Cezar. PrezenŃe sarmatice şi alanice timpurii în săpăturilor arheologice de la Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca,
regiunile est-carpatice (Early Alan and Sarmatian presence in east- judeŃul Teleorman (Restitutions: Emil Moscalu, Report on the
Carpathian regions). Iaşi, Pim, 2011, 240 p. excavations at Orbeasca de Sus, Orbeasca Commune, Teleorman
2880. Furtună, Cezar. PrezenŃe sarmatice şi alanice timpurii în county). BMJT, 2012, 4, p. 175-181.
regiunile sud şi vest-carpatice ale Daciei (Sarmatian and Alan 2896. Pătraşcu, Ion. Ştampile amforice descoperite în aşezarea
early presencet in the South and West-Carpathian regions of getică de la Zimnicea (jud. Teleorman) (Amphorae like seals
Dacia). Iaşi, Pim, 2011, 230 p. discovered in the Getae settlement from Zimnicea (Teleorman
2881. Grumeza, Lavinia. Sicrie şi amenajări funerare din lemn county). In: Archaeology: making of and practice. Studies in
atestate la sarmaŃii de pe teritoriul Banatului (Coffins and funerary honor of Mircea Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, p.
wooden structures discovered on the Sarmatian territory of Banat). 315-332.
AB, 2012, 20, p. 97-113. 2897. Roman, Cristian; Luca, Sabin Adrian. Cavalerii
2882. Irimia, Mihai. Centre de putere getice preromane în sud- incineraŃi la Hunedoara - Grădina castelului (Platou), jud.
vestul Dobrogei. RealităŃi arheologice şi unele consideraŃii istorice Hunedoara (Campaniile anilor 2008-2009) (Knights incinerated at
(Pre-Roman Getae power centers in South-Western Dobruja. Hunedoara - Castle Gardens (Plate), Hunedoara county
Archaeological realities and some historical remarks). Zargidava., (Campaigns of 2008-2009). Suceava, 2012, 39, p. 73-88; În lb.
2012, 11, p. 67-83. en