Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv Bistrita Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Turism şi alimentaţie/Turism/Tehnician în turism
Modulul: M IV – Procese de bază în alimentaţie
Clasa: a IX-a E
Profesor: Pop Loredana
An şcolar: 2019-2020
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016 Avizat,
Programa aprobată prin OMENCS nr. 4457/5.07.2016 Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
1. Dotări specifice spaţiilor de producţie alimentară NR. ORE ALOCATE: 18
Nr. Conţinuturi Activităţi de
Cunoștințe Abilități Atitudini Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Dotări specifice 6.1.1.Clasificarea 6.2.1.Verif 6.3.1. Dotări specifice - activitati -observare
spaţiilor de dotărilor icarea Manifestare spaţiilor de practice sistematică
producţie specifice spaţiilor echipamen a producţie - fişe de lucru -probe orale/
culinară şi de de producţie. telor, interesului culinară şi de - studiu de cza practice/scrise
patiserie – 6.1.2.Descrierea utilajelor, în patiserie – -portofoliu prin care elevul
cofetărie. echipamentelor, aparatelor, identificare cofetărie pe baza profesor demonstrează că
- Clasificarea utilajelor, vaselor şi a şi aplicaţiilor -materiale este capabil să
dotărilor din aparatelor, ustensilelo prezentarea prectice, internet investigheaze
spaţiile de vaselor şi r necesare corectă a studiilor de caz -activităţi pe surse de
producţie: utilaje, ustensilelor. în dotărilor Clasifică echipe/ informare
aparate, vase şi producţia din spaţiile dotărilor din frontal/individ specifice
ustensile. culinară şi de spaţiile de ual industrieie
- Caracteristicile de producţie producţie: turismului
constructive şi patiserie din utilaje,
funcţionale ale cofetărie. alimentaţie, aparate, vase şi
dotărilor 6.2.2.Împă căutând ustensile.
din spaţiile de rtăşirea în oportunităţi Caracterizează
producţie grupul de constructiv şi
de lucru a îmbunătăţir funcţional
informaţiil ea dotările
or propriilor din spaţiile de
referitoare cunoştinţe. producţie
la dotările
din
spaţiile de
producţie.
Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv Bistrita Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Turism şi alimentaţie/Turism/Tehnician în turism
Modulul: M IV – Procese de bază în alimentaţie
Clasa: a IX-a E
Profesor: Pop Loredana
An şcolar: 2019-2020
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016 Avizat,
Programa aprobată prin OMENCS nr. 4457/5.07.2016 Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NR. ORE ALOCATE: 18


2. Dotări specifice spaţiilor de servire ale industriei alimentare
Nr. Conţinuturi Activităţi de
Cunoștințe Abilități Atitudini Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Dotări specifice 6.1.3.Clasificarea 6.23. 6.3.2. Identificarea -studiu de caz -observare
spaţiilor de servire. dotărilor Verificarea Manifestarea dotărilor -problematizare sistematică
- Clasificarea specifice spaţiilor pieselor de interesului în specifice - explicaţii orele -probe orale/
dotărilor din de servire. mobilier, a identificarea spaţiilor de -activitaţi practice/scrise
spaţiile de servire: 6.1.4.Caracteriza echipamentel şi servire pe baza practice prin care elevul
mobilier, rea or şi prezentarea aplicaţiilor -joc de rol demonstrează că
echipamente şi mobilierului, obiectelor de corectă a prectice, -fişe de lucru este capabil să
obiecte de inventar echipamentelor şi inventar dotărilor din studiilor de caz -fişe de identifice
necesare servirii obiectelor de necesare spaţiile de Clasifică -activităţi pe activităţile din
consumatorilor. inventar necesare servirii servire, dotărilor din echipe/ unitaţile de
- Caracteristicile servirii consumatoril căutând spaţiile de frontal/individua alimentaţie ce se
constructive şi consumatorilor. or. oportunităţi servire: l pot desfăşura în
funcţionale ale 6.2.4. de mobilier, utilaje, diferite
dotărilor Folosirea îmbunătăţire aparate, vase şi compartimente,
din spaţiile de diferitelor a propriilor ustensile. să desfaşoare
servire. surse de cunoştinţe. Caracterizează activitaţile din
informare constructiv şi unitaţile de
pentru funcţional alimentaţie din
identificarea dotările cadrul diferitelor
noutăţilor din spaţiile de compartimente
privind servire.
dotarea
spaţiilor de
servire.
Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv Bistrita Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Turism şi alimentaţie/Turism/Tehnician în turism
Modulul: M IV – Procese de bază în alimentaţie
Clasa: a IX-a E
Profesor: Pop Loredana
An şcolar: 2019-2020
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016 Avizat,
Programa aprobată prin OMENCS nr. 4457/5.07.2016 Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NR. ORE ALOCATE: 18


3. Activităţi de creea a ambientului necesar oferirii unor servicii calitative în industria ospitalităţii
Nr. Conţinuturi Activităţi de
Cunoștințe Abilități Atitudini Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Operaţii de 6.1.5. Descrierea 6.2.5.Efectua 6.3.3. Realizarea -activităţi -observare
ambiantare a operaţiilor rea Asumarea operaţiilor de practice sistematică
spaţiilor de servire: necesare creării operaţiilor responsabilă ambiantare a - situaţii -probe orale/
- Operaţii de ambientului în de a operaţiilor spaţiilor de simulate practice/scrise
curăţenie curente; vederea primirii curăţenie pentru servire: - problematizare prin care elevul
- Operaţii de consumatorilor. curente, de ambientarea - Enumerarea -fişe de lucru demonstrează că
aranjare a aranjare a sălii de operaţilori de -fişe de este capabil să
mobilierului din mobilierului servire cu curăţenie documentare execute sarcini
dotare şi de din dotare şi respectarea curentă; -portofoliu la nivelul
completare a de normelor de - Operaţii de profesor holului în
consolei cu obiecte completare a igienă, aranjare a conformitate cu
de inventar consolei cu printr-o mobilierului din cerinţele impuse
necesare obiecte de implicarea dotare şi de prin întreţinerea
procesului de inventar activă în completare a curaţeniei
servire a necesare echipele de consolei cu
consumatorilor. procesului lucru din obiecte de
de servire a unităţile de inventar
consumatoril alimentaţie. necesare
or. procesului de
6.2.6.Partici servire a
parea la consumatorilor.
activităţile
echipelor de
lucru
din unităţile
de
alimentaţie.
Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv Bistrita Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Turism şi alimentaţie/Turism/Tehnician în turism
Modulul: M IV – Procese de bază în alimentaţie
Clasa: a IX-a E
Profesor: Pop Loredana
An şcolar: 2019-2020
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016 Avizat,
Programa aprobată prin OMENCS nr. 4457/5.07.2016 Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NR. ORE ALOCATE: 18


4. Materii prime utilizate în producţia alimetară

Nr. Conţinuturi Activităţi de


Cunoștințe Abilități Atitudini Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Materii prime şi 6.1.6.Clasificare 6.2.1. 6.3.4. Identificarea - activitati -observare
auxiliare folosite în a materiilor Verificarea Implicarea materiilor prime practice sistematică
alimentaţie: prime şi materiilor activă şi şi auxiliare - fişe de lucru -probe orale/
- Clasificarea auxiliare prime responsabil folosite în - studiu de cza practice/scrise
materiilor prime şi utilizate în vegetale şi ă în alimentaţie: -portofoliu prin care elevul
auxiliare folosite în alimentaţie. animale gestionarea - Clasificarea profesor demonstrează că
alimentaţie; 6.1.7.Caracteriz precum şi a corectă a materiilor prime -materiale este capabil să
- Materii prime area materiilor stocurilor şi auxiliare internet execute sarcini
vegetale; documentelor auxiliare de materii folosite în -activităţi pe la nivelul
- Materii prime necesare pentru folosite în prime alimentaţie; echipe/ holului în
animale; preluarea alimentaţie. necesare în Descrierea frontal/individua conformitate cu
- Materii auxiliare. materiilor prime 6.2.8. procesele materiilor prime l cerinţele impuse
din întocmirea de vegetale; prin întreţinerea
gestiunea documentelo producţie recunoasterea curaţeniei
magaziei. r ce însoţesc din materiilor prime
materiile alimentaţie animale;
prime şi în Identificarea
preluate din completare materiilor
magazie. a auxiliare.
documentel
or necesare.
Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv Bistrita Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Turism şi alimentaţie/Turism/Tehnician în turism
Modulul: M IV – Procese de bază în alimentaţie
Clasa: a IX-a E
Profesor: Pop Loredana
An şcolar: 2019-2020
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016 Avizat,
Programa aprobată prin OMENCS nr. 4457/5.07.2016 Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NR. ORE ALOCATE: 18


5. Realizarea operaţiilor de prelucrare primară specifice proceselor tehnologice în alimentaţie publică
Nr. Conţinuturi Activităţi de
Cunoștințe Abilități Atitudini Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Prelucrarea 6.1.8. 6.2.9. 6.3.5. Realizarea - activitati -observare
primară a Enumerarea Efectuarea Respectare prelucrării practice sistematică
materiilor prime şi operaţiilor de operaţiilor de a primare a - fişe de lucru -probe orale/
auxiliare în prelucrare prelucrare principiilor materiilor prime - studiu de cza practice/scrise
alimentaţie. primara a primă, cu dezvoltării şi auxiliare în -portofoliu prin care elevul
- Operaţii de materiilor ustensile şi durabile în alimentaţie. profesor demonstrează că
prelucrare primară prime din echipamente efectuarea - Efectuarea -materiale este capabil să
(sortarea, spălarea, alimentaţie, a specifice operaţiilor operaţiilor de internet execute sarcini
dozarea, curăţirea, ustensilelor şi ordinea de prelucrare -activităţi pe la nivelul
tranşarea, echipamentel corespunzăto prelucrare primară echipe/ holului în
porţionarea, tăierea or necesare are precizată primară a (sortarea, frontal/individua conformitate cu
etc) 6.1.9.Descrier de tehnologia materiilor spălarea, l cerinţele impuse
-Caracterizare, ea operaţiilor culinară. prime dozarea, prin întreţinerea
mod de realizare, tehnologice vegetale şi curăţirea, curaţeniei
condiţii de lucru cu de prelucrare animale tranşarea,
ustensilele şi primară a prin porţionarea,
echipamentele materiilor utilizarea tăierea etc)
specifice prime eficientă şi - Caracterizarea
prelucrării primare vegetale şi sigură a tipurilor de
a materiilor prime animale. echipament prelucrări
şi auxiliare folosite 6.1.10.Caracteri elor din primare în
în alimentaţie. zarea alimentaţie. funcţie de mod
ustensilelor, de realizare,
aparatelor, condiţii de lucru
utilajelor şi cu
echipamentelor ustensilele şi
necesare în echipamentele
prelucrarea specifice
primară. prelucrării
primare
a materiilor
prime şi
auxiliare folosite
în alimentaţie.
Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv Bistrita Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Turism şi alimentaţie/Turism/Tehnician în turism
Modulul: M IV – Procese de bază în alimentaţie
Clasa: a IX-a E
Profesor: Pop Loredana
An şcolar: 2019-2020
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016 Avizat,
Programa aprobată prin OMENCS nr. 4457/5.07.2016 Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NR. ORE ALOCATE: 18

6. Realizarea operaţiilor de prelucrare termică/ secundară specifice proceselor tehnologice în alimentaţie publică
Nr. Conţinuturi Activităţi de
Cunoștințe Abilități Atitudini Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Prelucrarea termică 6.1.11.Enumerare 6.2.10.Efectu 6.3.6. Însuşirea -studiu de caz -observare
a materiilor prime a operaţiilor area Implicarea modalităţilor de - problematizare sistematică
şi auxiliare în de prelucrare operaţiilor responsabilă prelucrarea - explicaţii orele -probe orale/
alimentaţie: termică a de prelucrare în termică a -activitaţi practice/scrise
- Operaţii de materiilor prime termică, efectuarea materiilor prime practice prin care elevul
prelucrare termică din respectînd operaţiilor şi auxiliare în -joc de rol demonstrează că
(opărire, fiebere, alimentaţie. regulile care de alimentaţie: -fişe de lucru este capabil să
sotare, 6.1.12.Descrierea stau la prelucrare - Efectuarea -fişe de execute sarcini
prăjire, înăbuşire, operaţiilor baza termică a operaţiilor de -activităţi pe la nivelul
frigere, coacere) de prelucrare proceselor materiilor prelucrare echipe/ holului în
– Caracterizare, termică a tehnologice prime termică (opărire, frontal/individua conformitate cu
mod materiilor prime din vegetale şi fiebere, sotare, l cerinţele impuse
de realizare, vegetale şi alimentaţie. animale prin prăjire, prin întreţinerea
condiţii de lucru cu animale. 6.2.11.Folosi utilizarea înăbuşire, curaţeniei
ustensilele şi 6.1.13.Clasificare rea eficientă şi frigere, coacere)
echipamentele a ustensilelor ustensilelor sigură a –
specifice aparatelor, şi echipamente Caracterizarea,
prelucrării termice utilajelor şi utilajelor lor din modului
a materiilor echipamentelor specifice alimentaţie de realizare, a
prime şi auxiliare necesare pentru prelucrării cu condiţiilor de
folosite în prelucrarea termice a respectarea lucru cu
alimentaţie. termică a materiilor principiilor ustensilele şi
materiilor prime de dezvoltării echipamentele
prime din origine durabile. specifice
alimentaţie. vegetală şi prelucrării
6.1.14.Caracteriz animală, în termice a
area condiţii de materiilor
ustensilelor, igienă, prime şi
aparatelor, siguranţă şi auxiliare folosite
utilajelor şi securitate. în alimentaţie.
echipamentelor
necesare în
prelucrarea
termică.