Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE Director:


Disciplina ECONOMIE
Tip curriculum: TC (curriculum nucleu)
Nr. ore /săptămână: 1
Clasa: a XI-a B/C/D
Profesor: Avizat,
Şef catedră:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezovarea problemelor comunităţii

Competenţe specifice:

1.1. Identificarea şi caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplineşte orice persoană


1.2. Caracterizarea producătorului / întreprinzătorului, ca purtător al ofertei
1.3. Recunoaşterea caracteristicilor generale ale pieţei în diferite forme concrete de manifestare a acesteia
1.4. Caracterizarea diferitelor forme de piaţă pornind de la obiectul tranzacţiilor realizate
2.1. Interpretarea cererii ca expresie a trebuinţelor persoanei şi a resurselor ca mijloace de satisfacere a trebuinţelor
2.2. Corelarea constituirii ofertei cu folosirea factorilor de producţie în activitatea economică
2.3. Analizarea eficienţei utilizării factorilor de producţie
2.4. Compararea unor fenomene şi procese specifice dinamicii economice
3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în rezolvarea unor sarcini de lucru prin cooperare cu ceilalţi
1
4.1. Proiectarea unui comportament raţional al consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse
4.2. Proiectarea unui comportament raţional şi eficient al producătorului / întreprinzătorului, adecvat raportului cerere – ofertă, consum – producţie
4.3. Adecvarea comportamentului economic propriu la cerinţele unui mediu concurenţial
4.4 Identificarea tendinţelor de integrare şi globalizare, specifice dinamicii economice actuale
5.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro şi macroeconomică sau individuală şi socială

Unitatea de Competenţe 1h/S


învăţare specifice Conţinuturi
Obs
Semestrul I
Nr. Săpt.
ore
Noţiuni 1. Economia ca ştiinţă 2 S1 – S2
introductive 5.1
3.2 2. Economia ca sistem real 1 S3

Consumator şi 3.Consumul şi consumatorul


comportament 1.1.  Nevoi şi resurse
raţional 2.1.  Cererea 5 S4– S8
4.1.  Consumator şi comportamentul său
5.1. (costul de oportunitate, utilitatea
3.1. economică)
 Evaluare
Producător/
întreprinzător şi 1.2. 4. Proprietatea şi libera iniţiativă 2 S9 –S10
comportament
raţional 5. Producţia şi producătorul
1.2. Oferta 3 S11 – S13
2.2. Factorii de producţie şi
3.2. combinarea acestora
4.3.  Costuri 2 S14-S15
6. Recapitulare si evaluare

2
Unitatea de Competenţe 1h/S
învăţare specifice Conţinuturi
Obs
Semestrul I
Nr. Săpt.
ore
7. Veniturile factorilor de producţie
3.2.  Productivitate S16– S19
4.2.  Profit 4
4.3.  Eficienţă economică

8. Piaţa şi mecanismul economiei de


1.3. piaţă S20-S22
Piaţa – loc de 2.3.  Relaţia cerere – ofertă - preţ în 3
întâlnire a economia de piaţă
agenţilor  Mecanismul concurenţial
economici

1.4.
3.3. 9.Forme ale pieţei S23–S26
4.4. 4
Economia 5.3.  Piaţa monetară. Banii
deschisă
3.3. Piaţa capitalurilor 2 S28– S29 S27-Scoala Altfel
4.4. 2

1.3.  Piaţa muncii 2 S30 – S31


2.3.
1.3.  *Piaţa valutară - -
2.3.

3
Unitatea de Competenţe 1h/S
învăţare specifice Conţinuturi
Obs
Semestrul I
Nr. Săpt.
ore
1.3.  *Piaţa mondială - -
2.3.
1.4. 10. *Echilibre şi dezechilibre
2.4. economice - -
3.3. 
1.3. *Creşterea şi dezvoltarea economică
1.4. - -
4.4.
2.4 11. * Fluctuaţii ale activităţii
5.1 economice - -
-
1.5. 12. 13. *Rolul statului în economia -
2.5. de piaţă
Recapitulare pentru teză - -
TEZA SEMESTRIALĂ
14. Mondo-economia
3.1.  * Globalizarea -
4.4. Uniunea Europeană – mecanisme de 2 S32-S33
integrare economică

Recapitulare finală 2 S34-S35

TOTAL ORE 35 34 h
-1 h/
34

4
Unitatea de învăţământ: Liceu cu program Sportiv – Bistriţa Avizat,
Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE Director: dr. Gătej Mircea
Disciplina ECONOMIE
Tip curriculum: TC (curriculum nucleu)
Nr. ore /săptămână: 1
Clasa: a XI-a B/C/D
Profesor: POP LOREDANA Avizat,
Şef catedră: prof. Guiu Octavian

Proiectarea unităţilor de învăţare

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Resurse Mod de


învăţare evaluare
crt.

1. Noţiuni 1.3. Recunoaşterea caracteristicilor 1. Economia ca ştiinţă 1 Conversaţie euristică


introductive generale ale domeniului economic 2. Economia ca sistem real 1 Branstorming Iniţială
Ciorchinele Observarea
1.1. Utilizarea conceptelor specifice
Evaluare iniţială 1 Manual elevului
ştiinţelor sociale
Dicţionar economic Frontală

1.1. Identificarea şi caracterizarea rolului Proiect


de consumator pe care îl îndeplineşte Materiale reciclabile Observare
orice persoană  Nevoi şi resurse 1 Învăţare prin
2. Consumator şi  Cererea/ Aplicaţii 1 descoperire Prin proiecte
2.1. Interpretarea cererii ca expresie a
comportament  Costul de oportunitate 1 Tehnici de gândire
trebuinţelor persoanei şi a resurselor ca
raţional  Utilitate economică. 1 reflexivă Rezolvare
mijloace de satisfacere a trebuinţelor
 Aplicaţii 1 Culegere de teste probleme
4.1. Proiectarea unui comportament Dicţionar economic
raţional al consumatorului, impus de Manual
tensiunea nevoi-resurse
1.2. Caracterizarea producătorului /
întreprinzătorului, ca purtător al ofertei  Proprietatea şi libera 2 Învăţare prin
5
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Resurse Mod de
învăţare evaluare
crt.

2.2. Corelarea constituirii ofertei cu iniţiativă 1 descoperire Frontală


folosirea factorilor de producţie în  Oferta. Observare
3. Producător/
activitatea economică  Aplicaţii 1
întreprinzător şi
 Factorii de producţie şi „Ştiu–am aflat-vreau Rezolvare
comportament 2.3. Analizarea eficienţei utilizării combinarea acestora 1 să ştiu” probleme
raţional factorilor de producţie  Costul de producţie 1 Analiză de text
 Aplicaţii 1 Culegere de teste Observaţia
4.2. Proiectarea unui comportament
 Productivitatea/ 1 Dicţionar economic
raţional şi eficient al producătorului /
 Aplicaţii 1 Manual
întreprinzătorului, adecvat raportului
 Profit/ Aplicaţii 1
cerere – ofertă, consum – producţie
 Eficienţă economică 1
 Aplicaţii
 Recapitulare semestrială

1.3. Recunoaşterea caracteristicilor  Relaţia cerere-ofertă-preţ în 1 Tehnici de gândire


4. Piaţa – loc de generale ale pieţei în diferite forme economia de piaţă; reflexivă Extemporal
întâlnire a concrete de manifestare a acesteia  Legile cererii şi ofertei;
agenţilor Echilibrul cerere/ ofertă 1 Dezbatere Rezolvare
economici 1.4. Caracterizarea diferitelor forme de  Mecanismul concurenţial 1 probleme
piaţă pornind de la obiectul tranzacţiilor  Piaţa monetară 1 Conversaţie euristică
realizate  Disponibilităţile băneşti 1
2.4. Compararea unor fenomene şi  Aplicaţii 1 Învăţare asistată de Observare
procese specifice dinamicii economice  Pregătire pentru teză - calculator/ AEL
 Piaţa capitalurilor 1 Lucrare
4.3. Adecvarea comportamentului  Acţiuni/ obligaţiuni - Branstorming scrisă
economic propriu la cerinţele unui mediu  Aplicaţii 1 Studii de caz
concurenţial  Piaţa muncii 2 Analiză de text Proiect
 Salariul/ Aplicaţii individual

6
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Resurse Mod de
învăţare evaluare
crt.

-
 *Piaţa mondială
5.1. Interpretarea rezultatelor evaluării
-
unor fenomene economice din
 *Echilibre şi dezechilibre Videoproiector Observarea
perspectivă micro şi macroeconomică sau
economice Laptop activităţii şi
individuală şi socială
 *PIB Prezentări ppt comportamen
 *Venituri /consum/ investiţii tului elevului
 *Somajul
 *Inflaţia
-
 *Creştere şi dezvoltare Culegere de teste
economică Dicţionar economic Frontală
 *Creşterea economică Manual
 *Factori de influenţă Internet Observare
 *Fluctuaţii ale activităţii activitate
economice/ tipologie
 *Caracterul ciclic al
dezvoltării economice Analiză de text
- Branstorming
 *Rolul statului în economia Studii de caz
de piaţă
 Bugetul de stat -
-
 Pregătire pentru teză
 Teză semestrială

7
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Resurse Mod de
învăţare evaluare
crt.

5. Economia 3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în  *Globalizarea - Studiu de caz Proiect


deschisă rezolvarea unor sarcini de lucru prin  Uniunea Europeană – Analiză de text individual
cooperare cu ceilalţi mecanisme de integrare 1 Postere
economică Manual Continuă
4.4 Identificarea tendinţelor de integrare  România – stat membru UE 1 Prezentare ppt
şi globalizare, specifice dinamicii Documente UE
economice actuale

Rezolvare de
6. Recapitulare 4.2. Afirmarea unui comportament social  Specificitatea domeniului 1 probleme
activ şi responsabil, adecvat unei lumi în economic/ Concepte specifice Chestionar
schimbare  Rolul sistemului economic în Test de cunoştinţe Sumativă
dezvoltarea societăţii 1 Dicţionar de termeni Testare on-
1.1. Utilizarea conceptelor specifice domeniului economic Studiu de caz line/ AEL
ştiinţelor sociale  Relaţia actor economic – Caiete de notiţe
comportament raţional 2 Portofolii individuale Prezentare
2.1. Aplicarea cunoştinţelor specifice
AEL portofoliu
ştiinţelor sociale în rezolvarea unor
situaţii-problemă

TOTAL ORE 35 6
6