Sunteți pe pagina 1din 64

VIESMANN VITODENS

Sisteme de evacuare a gazelor arse pentru cazan în condensaţie pe combustibil gazos


1,9 până la 150,0 kW

Instrucţiuni de proiectare

Sistem de evacuare a gazelor arse Vito-


dens

5604 338 RO 4/2015


Cuprins

Cuprins

1. Sisteme de evacuare a gazelor 1. 1 Instalaţii de evacuare a gazelor arse .......................................................................... 4


arse ■ Unitate tehnică completă ........................................................................................ 4
■ Certificarea sistemului ............................................................................................. 4
1. 2 Funcţionare fără racord la coş .................................................................................... 4
1. 3 Funcţionare cu racord la coş ...................................................................................... 5
1. 4 Termostat de siguranţă pentru gazele arse ................................................................ 5
1. 5 Protecţia contra descărcărilor electrice ....................................................................... 5
1. 6 Certificat de avizare pentru sisteme de evacuare a gazelor arse din material plastic
(rigid şi flexibil) pentru Vitodens .................................................................................. 6
1. 7 Posibilităţi de montaj ale instalaţiei de evacuare a gazelor arse la funcţionare fără
racord la coş ............................................................................................................... 8
■ În încăpere de locuit (zonă locuibilă) cu unul sau mai multe niveluri deasupra ...... 8
■ În încăpere de locuit (zonă locuibilă) direct sub acoperiş sau numai cu un pod
deasupra (putere nominală ≤ 50 kW) ...................................................................... 9
■ În încăperea de amplasare cu admisia aerului de ardere prin peretele exterior ..... 9
■ Mai multe cazane Vitodens în încăperea, respectiv în încăperile de locuit (zonă
locuibilă - putere nominală ≤ 100 kW - aparat independent) .................................. 9
1. 8 Posibilităţi de montaj ale instalaţiei de evacuare a gazelor de ardere la funcţionare
cu racord la coş .......................................................................................................... 10
■ În încăperi de amplasare (zonă nelocuibilă) cu unul sau mai multe niveluri deasu-
pra (obligatoriu pentru Vitodens 200-W de la 60 kW) ............................................. 10
■ Tip constructiv special: funcţionare cu racord la coş şi amplasare în încăperea de
locuit (zonă locuibilă) cu admisia aerului de ardere prin spaţii care comunică cu
încăperea de amplasare a cazanului fără racord la coş (putere nominală ≤ 35
kW) .......................................................................................................................... 11
■ Colectorul de gaze arse al mai multor unităţi Vitodens 100-W, 200-W, 222-W şi
222-F – suprapresiune ............................................................................................ 11
■ Colectorul de gaze arse pentru mai multe unităţi Vitodens – depresiune ............... 11

2. Instrucţiuni de proiectare şi 2. 1 Alocarea cazanelor ― Tubulatură mare gaze arse/admisie aer ................................. 12
dimensionare pentru racordarea 2. 2 Tubulatură evacuare gaze arse/admisie aer din material plastic (PPs) pentru eva-
traseului de evacuare a gazelor cuare printr-un şaht - funcţionare fără racord la coş (turbo) (tip C93x conform
arse CEN/TR 1749) ............................................................................................................ 12
■ Dimensiunile interioare ale şahtului conform DIN V 18160 ..................................... 12
■ Tubulatura de evacuare a gazelor arse, diametru sistem 60, 80 şi 100 (compo-
nente) (tip C93x conform CEN/TR 1749) .................................................................. 14
■ Vitodens în combinaţie cu generatoare de căldură pentru combustibili solizi ......... 15
■ Tubulatură de evacuare a gazelor arse, flexibilă, diametru sistem 60, 80 şi 100
(componente) (tip C93x conform CEN/TR 1749) ...................................................... 18
2. 3 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer din material plastic (PPs) pentru eva-
cuare verticală prin acoperişuri înclinate şi acoperişuri terasă (tip C33x conform
CEN/TR 1749) ............................................................................................................ 19
■ Pentru evacuare verticală prin acoperiş în cazul amplasării cazanului Vitodens la
mansardă ................................................................................................................ 19
■ Evacuare verticală prin acoperiş terasă .................................................................. 20
2. 4 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer din material plastic (PPs) pentru racor-
dare prin peretele exterior (tip C13x, conform CEN/TR 1749) ..................................... 22
■ Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse ............................. 23
2. 5 Sistem de evacuare gaze arse / admisie aer din material plastic (PPs) pentru admi-
sie şi evacuare gaze arse separate (tip C83x conform TRGI 2008) ............................. 23
2. 6 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer din material plastic (PPs) pentru eva-
cuare prin peretele exterior (tip C53x conform CEN/TR 1749) ..................................... 25
2. 7 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer din material plastic (PPs) pentru eva-
cuare printr-un şaht din material uşor ......................................................................... 27
■ Elemente modulare „UNIFIX“ pentru şaht de la firma Skoberne (din beton poros) 27
■ Elemente pentru şaht „SKOBIFIXnano“ şi „SKOBIFIXXs 30“ de la firma Skoberne
(din ceramică poroasă) ........................................................................................... 27
■ Ancorarea elementului de trecere prin acoperiş în cazul elementelor modulare
pentru şaht .............................................................................................................. 27
■ Elemente modulare pentru şaht de la firma Promat ............................................... 28
■ Element de trecere prin acoperiş la şaht cu elemente modulare Promat ............... 29
2. 8 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer din material plastic (PPs) pentru mai
multe evacuări printr-un şaht ...................................................................................... 29
■ Exemple de dispunere ............................................................................................ 29
5604 338 RO

2 VIESMANN VITODENS
Cuprins (continuare)

2. 9 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer (conductă de legătură) din material
plastic (PPs) pentru utilizare multiplă într-un sistem admisie/evacuare ...................... 30
■ Sistem de coşuri de fum pentru aer de ardere şi evacuare gaze arse- depresiune
(tip C43x conform CEN/TR 1749) ............................................................................. 31
■ ................................................................................................................................. 31
2.10 Tubulatură de evacuare a gazelor arse din material plastic (PPs) pentru evacuare
printr-un şaht – funcţionare cu racord la coş (tip B conform CEN/TR 1749) .............. 34
■ Dimensiuni interioare şaht ...................................................................................... 34
■ Tubulatură de evacuare a gazelor arse, diametru sistem 60, 80 şi 100 (compo-
nente) (tip B23 /B33, conform CEN/TR 1749) ........................................................... 36
■ Tubulatură de evacuare a gazelor arse, flexibilă, diametru sistem 60, 80 şi 100
(componente) (tip B23 conform CEN/TR 1749) ....................................................... 38
■ Tip constructiv special: funcţionare cu racord la coş cu alimentare cu aer de
ardere admisie aer din încăperile alăturate pentru Vitodens până la 35 kW (tip
B33, conform CEN/TR 1749) ................................................................................... 39
■ Racord cu tubulatură de evacuare a gazelor arse din material plastic (PPs) la un
coş insensibil la umezeală (depresiune la coş) (tip B23x, conform CEN/TR 1749) .. 40
■ Instalaţie cu mai multe cazane cu sistem de evacuare a gazelor arse cu supra-
presiune (funcţionare cu racord la coş) ................................................................... 41
■ Instalaţii cu mai multe cazane cu sistem de evacuare a gazelor arse - depresiune 49

3. Componente pentru sistemele de 3. 1


Componentele sistemului de evacuare gaze arse/admisie aer .................................. 49
evacuare a gazelor arse 3. 2
Componente pentru instalare pe peretele exterior ..................................................... 53
3. 3
Componente pentru sistem monotubular .................................................................... 55
3. 4
Componente pentru utilizarea multiplă a unui sistem de coşuri de fum pentru aer de
ardere şi evacuare gaze arse – suprapresiune pentru Vitodens 200-W, 222-W şi
222-F, 19 până la 26 kW ............................................................................................ 59
3. 5 Componente pentru sistemul monotubular flexibil pentru tubulatură flexibilă de eva-
cuare a gazelor arse ................................................................................................... 60
3. 6 Componente pentru instalaţie cu mai multe cazane ................................................... 62
■ Colector pentru gaze arse ....................................................................................... 62
3. 7 Elemente pentru acoperiş ........................................................................................... 63

4. Index alfabetic ............................................................................................................................................ 64


5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 3
Sisteme de evacuare a gazelor arse

1.1 Instalaţii de evacuare a gazelor arse


Instalaţiile de evacuare a gazelor arse pentru cazane în condensaţie Amplasarea Vitodens în zona locuibilă este posibilă, numai dacă
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speciale în ceea ce pri- tubulatura de evacuare a gazelor arse din încăperea de locuit este
1 veşte execuţia şi amplasarea: condusă printr-un tub de protecţie şi înconjurată de aer (sistem de
Înainte de începerea lucrărilor la instalaţia de evacuare a gaze- evacuare gaze arse/admisie aer, funcţionare fără racord la coş).
lor arse, firma specializată în instalaţii de încălzire trebuie să se În caz excepţional, amplasarea în zona locuibilă este posibilă chiar
consulte cu un specialist în coşuri de fum. şi în cazul funcţionării cu racord la coş, dacă există un element de
Cazanele pe gaz trebuie racordate la coşurile de fum, la acelaşi legătură cu aerisire posterioară (funcţionare cu admisie aer din
nivel la care au fost amplasate (nu se vor perfora planşeele). încăperile alăturate) care să comunice cu şahtul (vezi pag. 39).
În acest caz însă trebuie să se facă o diferenţiere în ceea ce priveşte
amplasarea cazanului în condensaţie în zona locuibilă (încăpere de
locuit) sau în zona nelocuibilă (încăpere de amplasare).

Unitate tehnică completă


Cerinţele menţionate anterior sunt îndeplinite de sistemele de eva- În zona nelocuibilă, tubulatura de evacuare a gazelor arse poate fi
cuare a gazelor arse (accesorii), certificate CE împreună cu caza- montată în încăperea de amplasare şi fără ventilare posterioară.
nele Vitodens. Încăperea de amplasare trebuie să fie prevăzută cu o gură de aeri-
Sistemele Viessmann de evacuare gaze arse/admisie aer (sisteme sire corespunzătoare spre exterior (conform TRGI 2008).
AZ) pentru funcţionare fără racord la coş sunt verificate cu cazanul Putere nominală până la 50 kW:
Vitodens ca unitate tehnică completă conform normativelor inter- 150 cm2 resp. 2 × 75 cm2
naţionale (DVGW) şi certificate CE: Putere nominală peste 50 kW (de ex. Vitodens 200-W de la 60 kW
■ Evacuare verticală prin acoperiş sau instalaţii cu mai multe cazane):
■ Fixare pe peretele exterior 150 cm2 şi pentru fiecare kW peste 50 kW câte 2 cm2
■ Evacuare orizontală prin acoperiş a Pentru amplasarea aparatului sunt valabile normativele valabile
■ Evacuare prin peretele exterior în sistem de tuburi duble în ţara respectivă, precum şi directivele TR-Gas şi ÖVGW.
Avantajele unităţii tehnice complete: Tubulatura simplă de evacuare a gazelor arse trebuie să îndepli-
■ Nu trebuie făcut un calcul de funcţionalitate pentru tubulatura de nească condiţiile stabilite de Institutul german pentru tehnica în con-
evacuare a gazelor arse conform EN 13384 în fiecare caz în parte strucţii şi normativele internaţionale (funcţionare cu racord la coş).
■ Control vizual simplificat efectuat de către serviciul competent, la Tubulatura de evacuare a gazelor arse care se livrează ca accesoriu
fiecare doi ani este certificată conform EN 14471 şi dispune de autorizaţie de func-
■ Nu este necesar un certificat suplimentar de la producătorul tubu- ţionare.
laturii de evacuare a gazelor arse

Certificarea sistemului
Certificarea sistemului conform directivei CE pentru aparate pe gaz Vitodens 100-W CE-0085BT0029
2009/142/CE în combinaţie cu tubulatura de evacuare a gazelor Vitodens 111-W CE-0085BT0029
arse din material plastic de la firma Skoberne. Vitodens 200-W CE-0085CN0050
Vitodens 222-F CE-0085CN0050
Vitodens 222-W CE-0085CN0050
Vitodens 242-F CE-0085CN0050
Vitodens 300-W CE-0085CM0463
Vitodens 333-F CE-0085CM0463
Vitodens 343-F CE-0085CM0463

1.2 Funcţionare fără racord la coş


Cazanele în condensaţie pe combustibil gazos Vitodens sunt indi- Trebuie respectate specificaţiile referitoare la dimensionare de la
cate pentru funcţionare fără racord la coş datorită camerei de ardere pag. 12 până la pag. 25. Admisia aerului de combustie şi eva-
închise. Acestea aparţin tipurilor de aparate C13x, C33x, C43x, C53x, cuarea gazelor arse se realizează printr-un sistem de două tuburi
C63x, C83x sau C93x conform TRGI 1749 („x“ valabil numai pentru Ger- duble (sistem de evacuare gaze arse/admisie aer). Aerul de ardere
mania). este condus în rostul dintre tubulatura exterioară din aluminiu, pentru
Pentru aceste tipuri de aparate (cu excepţia C63x) există o aprobare admisie aer, şi tubulatura de evacuare a gazelor arse. Gazele arse
comună pentru Vitodens şi sistemul de evacuare a gazelor arse/ se evacuează prin tubulatura interioară din material plastic (PPs).
admisie aer. Pentru sistemele de gaze arse/admisie aer verificate împreună cu un
Pentru aceste tipuri constructive nu este indicată efectuarea testului cazan mural pentru încălzire pe gaz nu este necesară, la punerea în
de etanşeitate de către serviciul competent (verificarea la suprapre- funcţiune, verificarea etanşeităţii (testare la suprapresiune) de către
siune) la punerea în funcţiune şi nici prezentarea „Certificatului de firma specializată.
avizare de la serviciul de construcţii“ al DIBt. În acest caz, recomandăm ca firma de instalaţii de încălzire să efec-
La tipul constructiv C63x poate fi instalat orice sistem omologat de tueze un test de etanşeitate simplificat la punerea în funcţiune a
instalaţiei. Pentru aceasta este suficient să se măsoare concentraţia
evacuare a gazelor arse. Această instalaţie de evacuare a gazelor
de CO2 din aerul de combustie în rostul inelar din tubulatura de eva-
arse nu este testată împreună cu cazanele.
cuare gaze arse/admisie aer. Tubulatura de evacuare a gazelor arse
este considerată etanşă dacă în aerul de combustie nu se măsoară
5604 338 RO

o concentraţie de CO2 peste 0,2 % sau o concentraţie de O2 sub


20,6 %.

4 VIESMANN VITODENS
Sisteme de evacuare a gazelor arse (continuare)

În cazul în care se măsoară valori mai mari de CO2 sau mai mici de Datorită carcasei cazanului se formează un sistem închis şi etanş
O2, trebuie verificată etanşeitatea instalaţiei de evacuare a gazelor faţă de încăpere. Eventualele evacuări de gaze arse prin punctele
arse, prin verificarea presiunii. de neetanşeitate se recirculă prin aerul de combustie, astfel încât
acestea nu se pot scurge în încăperea de locuit.
Tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie să fie realizată cât
La instalarea cazanului Vitodens în pivniţă sau la subsol, se poate
1
mai scurtă și precisă posibil.
Dacă devierile sunt inevitabile, între acestea trebuie lăsată o dis- utiliza un coş de fum sau un şaht existent şi dimensionat cores-
tanță. Căile de evacuare a gazelor arse trebuie verificate și, la punzător pentru evacuarea gazelor arse/admisa aerului (tipul con-
nevoie, trebuie să poată fi curățate. structiv C43x şi C93x).
În combinaţie cu sistemul de tuburi duble (sistem evacuare gaze Conform normativelor CEN/TR 1749, tubulatura de evacuare a
arse/admisie aer), în niciun punct al cazanului Vitodens, respectiv al gazelor arse care trebuie să traverseze planşeele trebuie să fie con-
sistemului evacuare gaze arse/admisie aer nu se va depăşi tempe- dusă printr-un şaht care are o durată de rezistenţă la foc de minim
ratura la suprafaţă de 85 °C. Din acest motiv, conform normativelor 90 minute, iar în cazul clădirilor din clasele 1 şi 2, durata de rezis-
TRGI, nu este necesar să se respecte distanţele faţă de elementele tenţă la foc este de minim 30 minute.
constructive inflamabile. Admisia de aer/evacuarea gazelor arse se va efectua până la coşul
Pentru tipurile de aparate C63x şi C43x se pot folosi tuburile de eva- de fum, respectiv până la şaht prin intermediul tubulaturii de eva-
cuare a gazelor arse omologate de DIBt din cadrul gamei de pro- cuare gaze arse/admisie aer. În coşul de fum, respectiv în şaht,
duse Viessmann sau tuburile de evacuare a gazelor arse omologate tubulatura de evacuare a gazelor arse este condusă până deasupra
de DIBt, fabricate de alţi producători. acoperişului.
În cazul utilizării tubulaturii de evacuare a gazelor arse din aluminiu, Dacă nu există un şaht corespunzător, tubulatura de evacuare a
trebuie utilizat un colector pentru condens deasupra racordului de gazelor arse poate fi condusă până la acoperiş printr-un şaht montat
gaze arse al cazanului. Conductele de legătură (pozate orizontal) ulterior. Pentru acest şaht este necesar un certificat de verificare de
trebuie racordate la cazan cu pantă minimă de 3° (cca. 50 mm/m). la un serviciu de construcţii sau un certificat de omologare EC, în
Recomandăm de asemenea utilizarea de bride de fixare la o dis- funcţie de structura şahtului. În plus, şahtul trebuie să corespundă
tanţă de cca 1 m pentru fixarea conductei de legătură. claselor de rezistenţă la foc L30 sau L90.
Sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer este certificat conform
EN 14471 şi dispune de autorizaţie de funcţionare (vezi pag. 6).

1.3 Funcţionare cu racord la coş


(Tip constructiv B23 şi B33) Elementul de legătură la coş trebuie să fie realizat cât mai scurt
Evacuarea gazelor arse se realizează prin tubulaturi simple din posibil. De aceea, Vitodens trebuie amplasat cât mai aproape posibil
material plastic (PPs). Sistemul de evacuare gaze arse este certificat de coş.
conform EN 14471 şi dispune de autorizaţie de funcţionare (vezi Tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie să fie realizată cât
pag. 6). mai precis posibil; dacă devierile sunt inevitabile, între acestea tre-
Admisia de aer de ardere este asigurată prin intermediul rostului ine- buie lăsată o distanță. Căile de evacuare a gazelor arse trebuie veri-
lar dintre tubulatura de evacuare a gazelor arse şi admisia de aer de ficate și, la nevoie, trebuie să poată fi curățate.
la racordul cazanului Vitodens. Măsuri de protecţie speciale şi anumite distanţe faţă de obiecte infla-
Conductele de legătură (pozate orizontal) trebuie racordate la cazan mabile, ca de ex. mobilă, cartoane etc., nu trebuie respectate. Vito-
cu pantă minimă de 3° (cca. 50 mm/m). Recomandăm de asemenea dens şi sistemul de evacuare a gazelor arse nu depăşesc în niciun
utilizarea de bride de fixare la o distanţă de cca 1 m pentru fixarea loc temperatura la suprafaţă de 85 °C.
conductei de legătură.

1.4 Termostat de siguranţă pentru gazele arse


Conform criteriilor de omologare CE stabilite prin EN 14471, tubula- În aceste condiţii nu este necesar un termostat de siguranţă pentru
tura din material plastic (PPs) poate fi utilizată pentru o temperatură gazele arse.
a gazelor arse de max. 120 °C (tip B).
Prin dotarea cazanului se asigură faptul că temperatura gazelor arse
nu poate depăşi 90 ℃.

1.5 Protecţia contra descărcărilor electrice


În cazul în care a fost instalat un dispozitiv de protecţie împotriva
descărcărilor electrice, atunci trebuie protejată şi instalaţia metalică
de evacuare a gazelor arse.
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 5
Sisteme de evacuare a gazelor arse (continuare)

1.6 Certificat de avizare pentru sisteme de evacuare a gazelor arse din material plastic
(rigid şi flexibil) pentru Vitodens
1

5604 338 RO

6 VIESMANN VITODENS
Sisteme de evacuare a gazelor arse (continuare)

1
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 7
Sisteme de evacuare a gazelor arse (continuare)

1.7 Posibilităţi de montaj ale instalaţiei de evacuare a gazelor arse la funcţionare fără
racord la coş
1 În încăperea de amplasare nu sunt necesare guri separate de aerisire şi de evacuare a gazelor arse.

În încăpere de locuit (zonă locuibilă) cu unul sau mai multe niveluri deasupra
Evacuarea printr-un şaht (tip constructiv C93x, conform CEN/TR
1749)
Generatorul de căldură preia, prin rostul inelar din şaht (coş de fum),
aerul de combustie din exterior şi evacuează gazele arse prin tubu-
latura de evacuare a gazelor arse prin acoperiş. Pentru cazane în
condensaţie > 50 kW încăperea de amplasare trebuie să fie aerisită
şi în cazul funcţionării fără racord la coş. Şahtul nu este inclus în
setul de livrare. Pentru descrierea detaliată, vezi de la pag. 12.
Şaht construit ulterior
Montajul într-un şaht construit ulterior din blocuri de beton, avizat de
autorităţile competente (de exemplu de la firma SIMO, firma Wiener-
berger sau firma Skoberne) sau din plăci minerale (de ex. de la firma
Promatect). Pentru descrierea detaliată a şahturilor, vezi pag. 27.

A Gaze arse
B Aer admis

Fixare pe peretele exterior


Numai pentru protecţia structurii arhitecturale a clădirii
(tip constructiv C13x, conform CEN/TR 1749)
(admis până la puterea nominală de 11 kW pentru încălzire, respec-
tiv 28 kW pentru preparare de apă caldă menajeră)
Conform normativelor în vigoare (FeuVo, versiunea 1999), racorda-
rea prin peretele exterior este posibilă numai în cazuri excepţionale,
atunci când montarea unui alt sistem de evacuare a gazelor arse nu
este rezonabilă din motive tehnice sau economice.
Generatorul de căldură preia aerul de ardere din exterior prin inter-
mediul a două tuburi concentrice, prin peretele exterior şi evacuează
gazele prin peretele exterior. Pentru descrierea detaliată, vezi
pag. 22.
Evacuare orizontală prin acoperiş
(tip constructiv C13x, conform CEN/TR 1749)
A Gaze arse (fără limitarea puterii nominale)
B Aer admis Generatorul de căldură preia aerul de ardere din exterior prin inter-
mediul a două tuburi concentrice, prin lucarnă şi evacuează gazele
prin lucarnă, spre exterior.

Evacuare prin peretele exterior


(tip constructiv C53x, conform CEN/TR 1749)
Generatorul de căldură preia aerul de combustie din exterior prin
intermediul a două tuburi orizontale duble, prin peretele exterior şi
evacuează gazele arse prin acoperiş, spre exterior.
Pe verticală, tubul exterior al sistemului de tuburi duble, datorită stra-
tului de aer, are rol termoizolant. Alimentarea cu aer de combustie
se face prin elementul de aspirare a aerului din sistemul de admisie
aer/evacuare gaze arse.
Pentru descrierea detaliată, vezi pag. 25.

A Gaze arse
B Aer admis
5604 338 RO

8 VIESMANN VITODENS
Sisteme de evacuare a gazelor arse (continuare)

În încăpere de locuit (zonă locuibilă) direct sub acoperiş sau numai cu un pod deasupra (putere nominală
≤ 50 kW)
Evacuare verticală, în absenţa unui şaht
(tip constructiv C33x, conform CEN/TR 1749)
1
(diferite posibilităţi de instalare)
1 Evacuare verticală, directă prin acoperiş înclinat
2 Evacuare verticală, indirectă prin acoperiş înclinat cu tub de
protecţie în pod (neamenajat), respectiv zidire de protecţie
împotriva incendiilor (podul nu este amenajat)
3 Evacuare verticală, directă prin acoperiş terasă
Generatorul de căldură preia aerul de combustie din exterior prin
intermediul unuia dintre cele două tuburi duble şi evacuează gazele
arse prin acoperiş, spre exterior.
Pentru descrierea detaliată, vezi pag. 19.

A Gaze arse
B Aer admis
C Tub de protecţie împotriva deteriorărilor mecanice

În încăperea de amplasare cu admisia aerului de ardere prin peretele exterior


Conducte separate de evacuare gaze arse şi admisie aer
(Tip constructiv C83x, conform CEN/TR 1749)
Generatorul de căldură preia aerul de ardere din exterior prin inter-
A mediul unei tubulaturi separate de admisie aer, prin peretele exterior
şi evacuează gazele arse prin şaht în exterior, deasupra acoperişu-
lui.
Piesa de legătură pentru coşul de fum este executată ca sistem de
tuburi concentrice.
Acest sistem de evacuare gaze arse /admisie aer se utilizează
atunci când coşul de fum existent nu este indicat pentru admisia
B aerului de ardere, datorită dimensiunilor sau proprietăţilor sale
(depuneri).
Pentru descrierea detaliată, vezi pag. 23.

A Gaze arse
B Aer admis

Mai multe cazane Vitodens în încăperea, respectiv în încăperile de locuit (zonă locuibilă - putere nominală
≤ 100 kW - aparat independent)
Montaj la etaje diferite
(Tip constructiv C43x, conform CEN/TR 1749)
Funcţionare cu depresiune:
Este necesar un sistem de coş de fum pentru aer de ardere şi eva-
cuare gaze arse.
Funcţionare cu suprapresiune:
Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer pentru mai multe cazane.
Mai multe generatoare de căldură preiau aerul de combustie din
exterior prin rostul inelar al sistemului de coş de fum pentru aer de
ardere şi evacuare gaze arse şi evacuează gazele arse spre exterior
prin tubul interior insensibil la umezeală, prin acoperiş.
Pentru descrierea detaliată, vezi pag. 30 şi 31.
5604 338 RO

A Gaze arse
B Aer admis

VITODENS VIESMANN 9
Sisteme de evacuare a gazelor arse (continuare)

1.8 Posibilităţi de montaj ale instalaţiei de evacuare a gazelor de ardere la funcţionare


cu racord la coş
1 (gură separată pentru admisia aerului cu secţiune transversală necesară de 150 cm2 sau 2 × 75 cm2 )
a La montajul efectuat în Austria trebuie respectate dispoziţiile de siguranţă ale ÖVGW-TR Gas (G1) 1985, ÖVGW-TRF (G2), ÖNORM,
ÖVGW, ÖVE şi normele valabile în ţara respectivă.

În încăperi de amplasare (zonă nelocuibilă) cu unul sau mai multe niveluri deasupra (obligatoriu pentru
Vitodens 200-W de la 60 kW)
Evacuare printr-un şaht
(Tip constructiv B23, conform CEN/TR 1749)
Generatorul de căldură preia aerul de combustie din încăperea de
amplasare şi evacuează gazele arse prin tubulatura de evacuare a
gazelor arse prin acoperiş (echicurent).
Pentru descrierea detaliată, vezi pag. 34.

A Gaze arse
B Ventilare posterioară
C Aer admis

Racordarea la un coş insensibil la umezeală (coş de fum insen-


sibil la umezeală)
(Tip constructiv B23, conform CEN/TR 1749)
Generatorul de căldură preia aerul de ardere din încăperea de
amplasare şi evacuează gazele arse prin coşul insensibil la ume-
zeală, deasupra acoperişului.
Pentru descrierea detaliată, vezi pag. 40.

A Gaze arse
B Ventilare posterioară
C Aer admis
5604 338 RO

10 VIESMANN VITODENS
Sisteme de evacuare a gazelor arse (continuare)

Tip constructiv special: funcţionare cu racord la coş şi amplasare în încăperea de locuit (zonă locuibilă)
cu admisia aerului de ardere prin spaţii care comunică cu încăperea de amplasare a cazanului fără racord
la coş (putere nominală ≤ 35 kW)
Evacuare printr-un şaht
1
sau
Racord la un coş de fum insensibil la umezeală
(Tip constructiv B33, conform CEN/TR 1749)
Generatorul de căldură preia aerul de ardere din încăperea de locuit,
printr-un tub coaxial cu guri de aerisire poziţionate înainte de intrarea
în şaht şi evacuează gazele arse prin tubulatura de evacuare a
acestora sau prin coşul de fum insensibil la umezeală, deasupra
acoperişului (aerul de ardere provine de la calea de comunicare
pentru admisie aer din încăperile alăturate, conform TRGI).
Pentru descrierea detaliată, vezi pag. 39.

A Gaze arse
B Aer admis
C Ventilare posterioară
D Uşă
E Spaţii care comunică cu încăperea de amplasare a cazanului
fără racord la coş

Colectorul de gaze arse al mai multor unităţi Vitodens 100-W, 200-W, 222-W şi 222-F – suprapresiune
Tip constructiv B23, conform CEN/TR 1749)
Mai multe generatoare de căldură din aceeaşi încăpere preiau aerul
de ardere din exterior prin gurile de admisie a aerului şi evacuează
gazele arse spre exterior, deasupra acoperişului, prin tubulatura
comună de evacuare a gazelor arse.
Pentru descrierea detaliată, vezi pag. 41.

A Gaze arse
B Ventilare posterioară
C Aer admis

Colectorul de gaze arse pentru mai multe unităţi Vitodens – depresiune


Tip constructiv B23, conform CEN/TR 1749)
Mai multe generatoare de căldură din aceeaşi încăpere preiau aerul
de ardere din exterior prin gurile de admisie a aerului şi evacuează
gazele arse spre exterior, deasupra acoperişului, prin tubulatura
comună de evacuare a gazelor arse.
Pentru descrierea detaliată, vezi pag. 49.
5604 338 RO

A Gaze arse
B Aer admis

VITODENS VIESMANN 11
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse

2.1 Alocarea cazanelor ― Tubulatură mare gaze arse/admisie aer


Toate informaţiile legate de lungimi şi secţiuni din tabelele de mai jos Diametru interior Ø în mm
sunt valabile doar în combinaţie cu componentele pentru gaze arse/ Tub de eva- Tubulatură
admisie aer oferite în listele de preţuri Viessmann. cuare a gaze- pentru admisie
lor arse aer
Vitodens 100-W, Vitodens 111-W 60 100
Vitodens 200-W până la 35 kW,
Vitodens 222-F, Vitodens 222-W,
Vitodens 242-F, Vitodens 300-W
şi 333-F, Vitodens 343-F
Vitodens 200-W, de la 45 până la 80 125
2 60 kW
Vitodens 200-W, de la 80 până la 100 150
150 kW

2.2 Tubulatură evacuare gaze arse/admisie aer din material plastic (PPs) pentru eva-
cuare printr-un şaht - funcţionare fără racord la coş (turbo) (tip C93x conform CEN/TR
1749)
Pentru funcţionarea fără racord la coş este necesară o tubulatură Înainte de montaj se verifică dacă şahtul este perfect drept de sus
coaxială de evacuare a gazelor arse (tubul interior pentru gaze arse, până jos sau dacă prezintă vreo deformare (test cu oglinda).
tubul exterior pentru aerul de ardere) ca element de legătură între În cazul unei deformări, recomandăm montajul unei tubulaturi flexi-
Vitodens şi şaht. bile de evacuare a gazelor arse (vezi pagina 18).
Piesa de legătură se racordează la racordul de gaze arse al cazanu- Instalaţia de evacuare a gazelor arse trebuie să fie prevăzută în
lui şi trebuie să fie prevăzut cu o gură de vizitare. camera de amplasare cu cel puţin o gură de vizitare pentru control şi
curăţare şi pentru verificarea presiunii (dacă este necesar). Dacă
Observaţie instalaţia de evacuare a gazelor arse nu este accesibilă de pe aco-
Cazanele în condensaţie cu o putere nominală totală de peste periş, atunci trebuie prevăzută încă o gură de vizitare după uşa de
50 kW se vor amplasa numai în încăperi care sunt prevăzute cu guri curăţare a coşului de la mansardă.
de aerisire spre exterior, vezi pagina 34. Pentru controlul dispozitivului de ventilare posterioară trebuie
prevăzută o gură de vizitare în soclul şahtului. Scurgerea condensu-
Pentru trecerea prin şahturi sau canalele aerisite longitudinal, care lui din tubulatura de evacuare a gazelor arse la cazan trebuie să fie
corespund cerinţelor referitoare la coşurile de fum conform asigurată printr-o pantă corespunzătoare de minim 3º.
DIN V 18160-1 sau care au o rezistenţă la foc de 90 minute (L90) Instalaţia de evacuare a gazelor arse trebuie condusă deasupra aco-
sau o durată de rezistenţă la foc de 30 minute (L 30) la clădiri de cla- perişului (înălţimea deasupra acoperişului conform normativelor în
sele 1 şi 2 (max. 2 etaje). vigoare).
Înainte de montaj, un specialist în coşuri de fum trebuie să verifice Se pot utiliza şi alte tuburi de evacuare a gazelor arse omologate
dacă şahtul respectiv îndeplineşte condiţiile necesare pentru utili- CE, dacă, de exemplu, pentru lungimi mai mari ale tubulaturii de
zare. evacuare a gazelor arse este necesar un diametru mai mare de tub.
Şahturile la care înainte au fost racordate cazane pe combustibil În acest caz, avizul de funcţionare conform EN 13384 trebuie pus la
lichid sau pe combustibil solid trebuie bine curăţate. Nu este permis dispoziţie de producătorul tubulaturii de evacuare a gazelor arse.
ca pe suprafaţa interioară a coşului de fum să rămână praf rezultat Dacă nu se utilizează tubulatura de evacuare a gazelor arse care se
din reziduuri de sulf şi funingine. Conducerea tubulaturii de evacuare livrează ca accesoriu (omologată împreună cu Vitodens ca unitate
gaze arse/admisie aer printr-un şaht nu este posibilă în acest caz. tehnică completă), înainte de punerea în funcţiune trebuie efectuat
Dacă nu este posibilă curăţarea sau dacă există depuneri de clorură un test de etanşeitate de către un specialist în coşuri de fum.
sau nisip, tubulatura de evacuare a gazelor arse/admisie aer nu Acesta se poate realiza, conform certificatului de avizare al instala-
poate fi montată în şaht. ţiei de evacuare a gazelor arse, prin măsurarea conţinutului de CO2
Dacă există alte orificii de racordare, acestea trebuie astupate etanş sau O2 în rostul inelar. Dacă la această măsurare rezultă un conţinut
cu materiale adecvate. de CO2 de peste 0,2 % respectiv un conţinut de O2 sub 20,6 %,
Acest lucru nu este valabil pentru gurile de curăţare şi de verificare atunci trebuie verificată instalaţia de evacuare a gazelor arse.
care sunt prevăzute cu dispozitive de închidere şi pentru care s-a
atribuit un certificat.

Dimensiunile interioare ale şahtului conform DIN V 18160


Observaţie
Conform certificatului de avizare, în cazul funcţionării fără racord la
coş, pot fi utilizate şi coşuri de fum de dimensiuni mai mici decât cele
din tabel, dacă acest lucru este permis conform certificatului de func-
ţionare, conform EN 13384.
5604 338 RO

a a
b c

12 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Dimensiunile minime interioare ale şahtului


Diametru sistem A Diametru exterior mufă Dimensiune min. interior şaht
a b c
pătrat sau dreptunghiu- circular
lar (latura scurtă)
Ø mm mm Ø mm
60 (rigid) 73 113 133
60 (flexibil, element de acoperire al şahtului PPs) 72 112 132
60 (flexibil, element de acoperire al şahtului metal) 87 140 147
80 (rigid) 94 135 155
80 (flexibil, element de acoperire al şahtului PPs) 102 142 162
80 (flexibil, element de acoperire al şahtului metal) 116 165 176 2
100 (rigid) 128 170 190
100 (flexibil, element de acoperire al şahtului PPs) 127 167 187
100 (flexibil, element de acoperire al şahtului metal) 142 182 202

Dimensiuni interioare reduse ale şahtului


Diametru sistem A Diametru exterior mufă Dimensiune interioară redusă a şahtului
a b c
pătrat sau dreptunghiu- circular
lar (latura scurtă)
Ø mm mm Ø mm
60 (rigid) 73 112 112
80 (rigid) 94 120 135
100 (rigid) 128 150 165

Dimensiuni minime ale şahtului, la care se poate utiliza o tubulatură


de evacuare a gazelor arse în şaht (funcţionare la suprapresiune),
fără calcul separat.
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 13
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Tubulatura de evacuare a gazelor arse, diametru sistem 60, 80 şi 100 (componente) (tip C93x conform
CEN/TR 1749)
Diametru sistem Ø
B mm
A 1 Racord de gaze arse al cazanului 60 80 100
2 (în setul de livrare al cazanului)
2 Pachet de bază pentru şaht (PPs, 60 80 100
rigid)
3 Compus din:
– Cot de sprijin
C – Şină suport
2 4 – Capac şaht
– Distanţiere (5 buc., dist. max. 5 m)
2 sau
Pachet de bază pentru şaht (metal/ 60 80 100
PPs, rigid)
3 pentru coş de fum cu două canale,
unul pentru cazan pe combustibil so-
lid
2 Compus din:
– Cot de sprijin
– Şină suport
3 – Element de acoperire al şahtului
(metal)
– Tub terminal (oţel inoxidabil)
1 8 9 756 – Distanţiere (5 buc., dist. max. 5 m)
A Distanţiere (3 buc., dist. max. 5 m) 60 80 100
3 Tub de evacuare a gazelor arse
1,95 m lungime 60 80 100
2 (2 buc. de 1,95 m = 3,9 m)
C 1,95 m lungime (1 buc.) 60 80 100
1 m lungime (1 buc.) 60 80 100
2 0,5 m lungime (1 buc.) 60 80 100
Cot evacuare gaze arse (pentru 60 80 100
D montaj în şaht oblic)
30° (2 bucăţi)
15° (2 bucăţi)
4 Element de vizitare, drept (1 buc.) 60 80 100
5 Element vizitare evac. gaze arse/ 60 80 100
admisie aer, drept
(1 bucată)
6 Element de mascare pentru eva- 60 80 100
cuare gaze arse/admisie aer
7 Tub evacuare gaze arse/admisie 60 80 100
aer
C
1 m lungime
0,5 m lungime
8 Cot evacuare gaze arse/admisie 60 80 100
aer
87° (1 bucăţi)
A Aer admis 45° (2 bucăţi)
B Gaze arse sau
C Gură de revizie Teu de vizitare evacuare gaze ar- — — 100
D Piesă de legătură se/admisie aer
87° (1 bucăţi)
Cot de vizitare gaze arse/admisie 60 80 —
aer
87° (1 bucăţi)
9 Mufă de îmbinare evacuare gaze 60 80 100
arse/admisie aer
Bridă de fixare, albă 60 80 100
(1 bucată)
Element de prelungire din oţel ino- 60 80 100
xidabil, 380 mm lungime pentru ele-
mentul de acoperire al şahtului, pa-
5604 338 RO

chet de bază pentru şaht (metal/


PPs, rigid)

14 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem Ø
mm
Adaptor evacuare gaze arse/admi-
sie aer
– Ø 80/125 mm la Ø 60/100 mm 60 80 —
– Ø 60/100 mm la Ø 80/125 mm 60 80 —
– Ø 80/125 mm la Ø 100/150 mm — 80 100

Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse până la racordul de gaze arse al cazanului

Vitodens 100-W şi 111-W


Domeniu de putere nominală kW 19 26 30 35 2
Lungime max. – diametru sistem 60/100 m 15 15 15 15
Lungime max. – diametru sistem 80/125 m 25 20 20 20

Vitodens 200-W, 222-F, 222-W, 242-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 200-W


Domeniu de putere nominală kW 3,2–13 3,2–19 5,2–26 5,2–35
Lungime max. – diametru sistem 60 m 20 20 20 15
Lungime max. – diametru sistem 80 m 25*1 25*1 25*1 25*1

Vitodens 200-W, de la 45 kW
Domeniu de putere nominală kW 17–45 17–60 30–80 30–100 32–125 32–150
Lungime max. – diametru sistem 80 m 20 15 — — — —
Lungime max. – diametru sistem 100 m 25*1 20*1 20 20 8 5

Vitodens 300-W, 333-F, 343-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 300-W


Domeniu de putere nominală kW 1,9–11 1,9–19 4,0–26 4,0–35
Lungime max. – diametru sistem 60 m 15 15 15 8
Lungime max. – diametru sistem 80 m 17*1 17*1 20*1 15*1

Pentru tubulatura de evacuare a gazelor arse de lungimi maxime, se ■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer 45°: 0,5 m
vor avea în vedere următoarele componente: ■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer 87°: 1 m
■ Tub de legătură evacuare gaze arse/admisie aer, cu lungimea de ■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer: 1,5 m
D 0,5 m .
■ 1 cot de evacuare gaze arse/admisie aer 87º şi 1 cot de sprijin 87º Observaţie
sau Se vor respecta indicaţiile referitoare la dimensiunile interioare ale
■ 2 coturi de evacuare gaze arse/admisie aer 45º şi 1 cot de sprijin şahtului (vezi pagina 12).
87º
Pentru instrucţiuni privind tipul de racordare C6, vezi pag. 4.
Pentru alte coturi, teuri şi elemente longitudinale suplimentare, din
lungimile maxime vor fi scăzute valorile de mai jos:
■ Tub de legătură evacuare gaze arse/admisie aer, cu lungimea de
0,5 m : 1 m
■ Tub de legătură evacuare gaze arse/admisie aer, cu lungimea de
1m:2m

Vitodens în combinaţie cu generatoare de căldură pentru combustibili solizi


Este permisă în principiu pozarea unei tubulaturi de evacuare a Funcţionarea cu racord la coş, respectiv aerul de admisie nu
gazelor arse din material plastic lângă un şaht aflat într-un spaţiu cu este preluat din şaht
emisie de funingine (de ex. coş de fum cu două căi cu cămin). În Tubulaturile de evacuare a gazelor arse fabricate din materiale infla-
funcţie de capul coşului de fum şi de funcţionarea instalaţiilor în con- mabile ar trebui, din motive de protecție la foc, să fie executate la
densaţie (cu sau fără racord la coş), sunt necesare măsuri diferite partea superioară din materiale neinflamabile. Lungimea tubulaturii
din motive de protecţie împotriva incendiilor. Gurile de evacuare ale de evacuare a gazelor arse din material neinflamabil în zona prote-
sistemelor de admisie aer/evacuare a gazelor arse trebuie executate jată împotriva radiaţiei termice Lg trebuie să fie de cel puţin 300 mm.
în aşa fel, încât gazele arse să nu fie aspirate în şahtul de aer în Lungimea tubului de evacuare exterior de la elementul de acoperire
cantităţi care să reprezinte un pericol, iar variaţiile de presiune pro- al şahtului trebuie să corespundă cel puţin diametrului exterior D de
vocate de vânt trebuie să influenţeze uniform sistemul de admisie la tubul interior de evacuare a gazelor arse.
aer/evacuare gaze arse. În setul de livrare al pachetului de bază pentru şaht (metal/PPs) este
Măsurile necesare se regăsesc în următoarele secţiuni: inclus un tub din oţel inoxidabil (380 mm lungime). Ca accesoriu
suplimentar este disponibil un element de prelungire din oţel inoxida-
bil (380 mm lungime).
5604 338 RO

*1 Diametru alternativ sistem. Trebuie comandat şi un adaptor de evacuare gaze arse/admisie aer.

VITODENS VIESMANN 15
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

■ La folosirea unui element de acoperire al şahtului din material


ØD plastic:
coşul pentru combustibili solizi trebuie să se afle la cel puţin
1000 mm deasupra tubulaturii de evacuare Vitodens. Pentru pre-
A

Lg 300
D
lungirea coşului trebuie folosite doar elemente componente rezis-
tente la temperaturi ridicate.
B

≥ 1000
A

C
2
B

E D
F

C
A Element de acoperire al şahtului, metal
B Element terminal din material neinflamabil
C Ventilare posterioară
D Tubulatură de evacuare a gazelor arse Vitodens
E Coşul de fum pentru generatorul de căldură pe combustibil solid
F Distanţa minimă conform DIN V 18160, distanţa minimă redusă E D
F
sau distanţa maximă conform EN 14471 (vezi pagina 13)

Funcţionare fără racord la coş – Aerul de admisie este condus


prin şaht A Prelungirea coşului din material rezistent la temperaturi foarte
Gurile de evacuare ale sistemelor de aerisire/evacuare a gazelor ridicate ale funinginii
arse trebuie executate în aşa fel, încât gazele arse să nu fie aspirate B Element de acoperire al şahtului, material plastic
în şahtul de aer în cantităţi care să reprezinte un pericol, iar variaţiile C Admisie aer/ventilare posterioară
de presiune provocate de vânt trebuie să influenţeze uniform siste- D Tubulatură de evacuare a gazelor arse Vitodens
mul de aerisire/evacuare a gazelor arse. E Coşul de fum pentru generatorul de căldură pe combustibil
solid
F Distanţa minimă conform DIN V 18160, distanţa minimă
redusă sau distanţa maximă conform EN 14471 (vezi
pagina 13)

■ La folosirea unui element de acoperire al şahtului din metal:


Coşul pentru combustibili solizi trebuie să se afle la cel puţin 2 x Ø
D deasupra tubulaturii de evacuare Vitodens. Pentru prelungirea
coşului trebuie folosite doar elemente componente rezistente la
temperaturile ridicate ale funinginii. 5604 338 RO

16 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

≥ 2xD
A A
B C
ØD
ØD

≥2xD
D 2
C

F E
E D G
F

A Prelungirea coşului din material rezistent la temperaturi foarte A Prelungirea coşului din material rezistent la temperaturi foarte
ridicate ale funinginii ridicate ale funinginii
B Element de acoperire al şahtului, metal B Element terminal din material neinflamabil
C Admisie aer/ventilare posterioară C Elementul de acoperire al şahtului (pus la dispoziţie de insta-
D Tubulatura de evacuare a gazelor arse Vitodens (rigidă sau lator)
flexibilă) D Admisie aer/ventilare posterioară
E Coşul de fum pentru generatorul de căldură pe combustibil E Tubulatură de evacuare a gazelor arse Vitodens
solid F Coşul de fum pentru generatorul de căldură pe combustibil
F Distanţa minimă conform DIN V 18160, distanţa minimă solid
redusă sau distanţa maximă conform EN 14471 (vezi G Distanţa minimă conform DIN V 18160, distanţa minimă
pagina 13) redusă sau distanţa maximă conform EN 14471 (vezi
pagina 13)
■ La folosirea unui sistem comun de evacuare: Tubul terminal şi elementul de acoperire al şahtului din metal sunt
Elementul terminal al tubulaturii de evacuare a gazelor arse şi ele- componente ale pachetului de bază pentru şaht (metal/PPs).
mentul de acoperire al şahtului trebuie realizate din material nein- Pachetul de bază pentru şaht (metal/PPs) se poate livra ca acceso-
flamabil (de ex. metal). riu.
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 17
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Tubulatură de evacuare a gazelor arse, flexibilă, diametru sistem 60, 80 şi 100 (componente) (tip C93x con-
form CEN/TR 1749)
Diametru sistem Ø
B mm
1 Racord de gaze arse al cazanului 60 80 100
A 2 (în setul de livrare al cazanului)
2 Pachet de bază pentru şaht (PPs, 60 80 100
flexibil)
Compus din:
– Cot de sprijin
C – Şină suport
2 5 – Capac şaht
– Distanţiere (5 buc., dist. max. 2 m)
Pachet de bază pentru şaht (metal/ 60 80 100
3 PPs, flexibil) pentru coşuri de fum cu
două canale, unul pentru cazanul pe
2 combustibil solid
Compus din:
– Cot de sprijin
– Şină suport
4 – Element de acoperire al şahtului
(metal)
2 – Tub terminal (oţel inoxidabil)
– Distanţiere (5 buc., dist. max. 2 m)
Distanţiere (5 buc., dist. max. 2 m) 60 80 100
1 9 qP 8 6 7
3 Tubulatură de evacuare a gazelor 60 80 100
A arse, flexibilă, pe tambur 12,5 sau
25 m
4 Piesă de legătură pentru îmbinarea 60 80 100
2 surplusului de tubulatură flexibilă de
C evacuare gaze arse
5 Element de vizitare, drept pentru 60 80 100
D 2 montaj în tubulatura flexibilă de
evacuare a gazelor arse
Dispozitiv înfăş. tambur cu cablu 60 80 100
25 m
6 Element vizitare evac. gaze arse/ 60 80 100
admisie aer, drept
(1 bucată)
C 7 Element de mascare pentru eva- 60 80 100
cuare gaze arse/admisie aer
8 Tub evacuare gaze arse/admisie 60 80 100
aer
1 m lungime
0,5 m lungime
A Aer admis 9 Cot evacuare gaze arse/admisie 60 80 100
B Gaze arse aer
C Gură de revizie 87° (1 bucăţi)
D Piesă de legătură 45° (2 bucăţi)
Observaţie sau
Tubulatura flexibilă de evacuare a gazelor arse poate fi pozată Teu de vizitare evacuare gaze ar- — — 100
cu un unghi de max. 45 ° faţă de verticală. se/admisie aer
87° (1 bucăţi)
Cot de vizitare gaze arse/admisie 60 80 —
aer
87° (1 bucăţi)
qP Mufă de îmbinare evacuare gaze 60 80 100
arse/admisie aer
Bridă de fixare, albă 60 80 100
(1 bucată)
Element de prelungire din oţel ino- 60 80 100
xidabil, 380 mm lungime pentru ele-
mentul de acoperire al şahtului, pa-
chet de bază pentru şaht (metal/
PPs, flexibil)
5604 338 RO

18 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem Ø
mm
Adaptor evacuare gaze arse/admi-
sie aer
– Ø 80/125 mm la Ø 60/100 mm 60 80 —
– Ø 60/100 mm la Ø 80/125 mm 60 80 —
– Ø 80/125 mm la Ø 70/110 mm — 80 —
– Ø 80/125 mm la Ø 100/150 mm — 80 100

Lungimea maximă totală a tubulaturii de evacuare a gazelor arse până la racordul de gaze arse al cazanului cu tubulatură flexibilă
de evacuare a gazelor arse

Vitodens 100-W şi 111-W 2


Domeniu de putere nominală kW 19 26 30 35
Lungime max. – diametru sistem 80/125 m 20 20 20 20

Vitodens 200-W, 222-F, 222-W, 242-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 200-W


Domeniu de putere nominală kW 3,2–13 3,2–19 5,2–26 5,2–35
Lungime max. – diametru sistem 60 m 18 18 — —
Lungime max. – diametru sistem 80 m 25*1 25*1 25*1 25*1

Vitodens 200-W, de la 45 kW
Domeniu de putere nominală kW 17–45 17–60 30–80 30–100 32–125 32–150
Lungime max. – diametru sistem 80 m 20 15 — — — —
Lungime max. – diametru sistem 100 m 22*1 17*1 20 20 8 5

Vitodens 300-W, 333-F, 343-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 200-W


Domeniu de putere nominală kW 1,9–11 1,9–19 4,0–26 4,0–35
Lungime max. – diametru sistem 60 m 14 14 — —
Lungime max. – diametru sistem 80 m 16*1 16*1 18*1 13*1

Pentru tubulatura de evacuare a gazelor arse de lungimi maxime, se ■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer 45°: 0,5 m
vor avea în vedere următoarele componente: ■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer 87°: 1 m
■ Tub de legătură evacuare gaze arse/admisie aer, cu lungimea de ■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer: 1,5 m
D 0,5 m .
■ 1 cot de evacuare gaze arse/admisie aer 87º şi 1 cot de sprijin 87º Observaţie
sau Se vor respecta indicaţiile referitoare la dimensiunile interioare ale
■ 2 coturi de evacuare gaze arse/admisie aer 45º şi 1 cot de sprijin şahtului (vezi pagina 12).
87º
Pentru instrucţiuni privind tipul de racordare C6, vezi pag. 4.
Pentru alte coturi, teuri şi elemente longitudinale suplimentare, din
lungimile maxime vor fi scăzute valorile de mai jos:
■ Tub de legătură evacuare gaze arse/admisie aer, cu lungimea de
0,5 m : 1 m
■ Tub de legătură evacuare gaze arse/admisie aer, cu lungimea de
1m:2m

2.3 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer din material plastic (PPs) pentru eva-
cuare verticală prin acoperişuri înclinate şi acoperişuri terasă (tip C33x conform CEN/TR
1749)
Pentru evacuare verticală prin acoperiş în cazul amplasării cazanului Vitodens la mansardă
Evacuarea prin acoperiş se utilizează numai dacă plafonul spaţiului Sistemul poate fi condus şi pe după un căprior de susţinere sau un
de locuit formează în acelaşi timp acoperişul sau dacă peste plafon zid al unui spaţiu amenajat la mansardă, dacă clasa de protecţie la
se află direct podul (pod mic). foc a căpriorului corespunde clasei planşeului (de ex. B30).
De aceea nu se impune păstrarea unei distanţe minime faţă de com-
Observaţie ponentele inflamabile, atât în încăperea de amplasare cât şi la eva-
Cazanele în condensaţie cu putere nominală > 50 kW trebuie ampla- cuarea prin acoperiş.
sate, conform normativelor în vigoare, într-o încăpere separată şi La verificarea pentru avizarea CE s-a dovedit că atât la cazanul Vito-
aerisită (Vitodens 200-W de la 60 kW). dens, cât şi la sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer nu se
înregistrează în niciun punct al suprafeţei temperaturi mai mari de
În cazul în care nu este pozată în şaht, tubulatura de evacuare a 85 °C.
gazelor arse din materiale normal inflamabile aflată în interiorul Tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie să fie prevăzută în
clădirilor trebuie dispusă într-o tubulatură de protecţie din materiale camera de amplasare cu o gură de vizitare pentru control şi
5604 338 RO

neinflamabile sau echipată cu elemente de protecţie comparabile, curăţare.


din materiale neinflamabile.
*1 Diametru alternativ sistem. Trebuie comandat şi un adaptor de evacuare gaze arse/admisie aer.

VITODENS VIESMANN 19
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Evacuarea verticală prin acoperiş este verificată şi certificată CE ca Nu este necesar un aviz de funcţionare conform EN 13384.
evacuare concentrică a gazelor arse/admisie a aerului şi ca unitate
tehnică completă împreună cu cazanul în condensaţie Vitodens.

Evacuare verticală prin acoperiş terasă


Gulerul acoperişului terasă se va prinde de învelitoarea acoperişului Dacă există mai multe evacuări verticale prin acoperiş aşezate
conform normativelor în vigoare referitoare la acoperişurile terasă alături, conform normativelor în vigoare (FeuVo), trebuie păstrate
(vezi pag. 63). Elementul de trecere prin acoperiş se introduce de distanţele minime de 1,5 m între ele şi faţă de celelalte elemente
sus şi se fixează pe gulerul pentru acoperiş-terasă. constructive.

Observaţie Observaţie
2 Diametrul găurii în planşeu trebuie să fie de minimum: Dacă o lungime de 400 mm perpendiculară pe suprafaţa acoperişu-
■ Diametru sistem Ø 60 mm: 105 mm lui nu este suficientă conform unor dispoziţii speciale, se pot livra
■ Diametru sistem Ø 80 mm: 130 mm elemente de prelungire (vezi tabelul următor).
■ Diametru sistem Ø 100 mm: 160 mm Autorizarea acestora este asigurată cu sistemul de evacuare a gaze-
Numai după efectuarea montajului complet, elementul de trecere lor arse.
prin acoperiş se va fixa cu o bridă de construcţia acoperişului.

5604 338 RO

20 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem Ø
b b mm
B B
1 Racord de gaze arse al cazanului 60 80 100
(în setul de livrare al cazanului)
2 2
2 Trecere acoperiş evacuare gaze 60 80 100
A A arse/admisie aer cu bridă de fixare
Culoare neagră
sau
3 3 Culoare roşu-cărămiziu
6 6 Prelungire peste acoperiş cu bridă
a

2 2 (fixare de către instalator)


Culoare neagră
5 2
0,5 m lungime 60 80 100

a
4
1 m lungime cu bridă de ancorare 60 80 —
C 4 C Culoare roşu-cărămiziu
0,5 m lungime 60 80 100
1
1 m lungime cu bridă de ancorare 60 80 —
5 3 Ţiglă obişnuită
– pentru cărămizi, ţigle, ţigle solz,
plăci de ardezie şi alte tipuri de
C 4 acoperiri
1 − culoare neagră sau roşu-cărămiziu 60 80 100
sau
Guler pentru acoperiş terasă 60 80 100
sau
Element de trecere a tubulaturii 60 80 —
prin ţigle de acoperiş Klöber
culoare neagră sau roşu-cărămiziu
(ţigla Klöber trebuie pusă la dispozi-
ţie de instalator, în cazul în care eva-
cuarea prin acoperiş a fost aleasă
corespunzător materialului din care
A Aer admis este executat acoperişul)
B Gaze arse 4 Element vizitare evac. gaze arse/ 60 80 100
C Gură de revizie admisie aer, drept
(1 bucată)
5 Mufă de îmbinare evacuare gaze 60 80 100
arse/admisie aer
6 Panou protector obişnuit 60 80 100
Cot evacuare gaze arse/admisie 60 80 100
aer
87° (1 bucăţi)
45° (2 bucăţi)
Tub evacuare gaze arse/admisie 60 80 100
aer
1 m lungime
0,5 m lungime
Bridă de fixare, albă 60 80 100
(1 bucată)
Adaptor evacuare gaze arse/admi-
sie aer
– Ø 80/125 mm la Ø 60/100 mm 60 80 —
– Ø 60/100 mm la Ø 80/125 mm 60 80 —
– Ø 80/125 mm la Ø 100/150 mm — 80 100

Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse

Vitodens 100-W şi 111-W


Domeniu de putere nominală kW 19 26 30 35
Lungime max. – diametru sistem 60/100 m 10 10 8 8
Lungime max. – diametru sistem 80/125 m 13 13 11 11

Vitodens 200-W, 222-F, 222-W, 242-F


Domeniu de putere nominală kW 3,2–13 3,2–19 5,2–26 5,2–35
a Lungime max. – diametru sistem 60 m 10 10 10 10
a Lungime max. – diametru sistem 80 m 13*1 13*1 13*1 11*1
5604 338 RO

b min. mm 400 400 400 400

*1 Diametru alternativ sistem. Trebuie comandat şi un adaptor de evacuare gaze arse/admisie aer.

VITODENS VIESMANN 21
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Vitodens 200-W, de la 45 kW
Domeniu de putere nominală kW 17–45 17–60 30–80 30–100 32–125 32–150
a Lungime max. – diametru sistem 80 m 10 6 — — — —
a Lungime max. – diametru sistem 100 m 13*1 9*1 15 15 8 5
b min. mm 400 1000 1000 1000 1000 1000

Vitodens 300-W, 333-F, 343-F


Domeniu de putere nominală kW 1,9–11,0 1,9–19,0 4,0–26,0 4,0–35,0
a Lungime max. – diametru sistem 60 m 10 10 10 10
a Lungime max. – diametru sistem 80 m 13*1 13*1 13*1 11*1
b min. mm 400 400 400 400
2 Pentru lungimile max. ale tubulaturii de evacuare a gazelor arse sunt Pentru alte coturi, teuri şi elemente longitudinale suplimentare, din
luate în calcul 2 coturi de evacuare gaze arse/ admisie aer de 87°. lungimile maxime vor fi scăzute valorile de mai jos:
■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer 45°: 0,5 m
■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer 87°: 1 m
■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer: 1,5 m

2.4 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer din material plastic (PPs) pentru racor-
dare prin peretele exterior (tip C13x, conform CEN/TR 1749)
La verificarea pentru avizarea CE s-a dovedit că atât la cazanul Vito- Tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie să fie prevăzută cu o
dens, cât şi la sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer nu se gură de vizitare pentru control şi curăţare.
înregistrează în niciun punct al suprafeţei temperaturi mai mari de Racordul pentru peretele exterior este verificat şi certificat CE ca
85 °C. evacuare concentrică a gazelor arse/admisie a aerului şi ca unitate
Trebuie respectate indicaţiile de execuţie conform normativelor tehnică completă împreună cu cazanul în condensaţie Vitodens.
în vigoare (CEN/TR 1749), în special cele referitoare la dispune- Nu este necesar un aviz de funcţionare conform EN 13384.
rea/poziţia gurii de evacuare pe faţadă.
Conducta de legătură trebuie racordată la cazan cu pantă minimă de
3°.

Diametru sis-
a tem Ø mm
1 4 6 3 5 32 1 Racord de gaze arse al cazanului (în se- 60 80
tul de livrare al cazanului)
2 Racord pentru peretele exterior evacua- 60 80
A re gaze arse/admisie aer (inclusiv ele-
7 mente de mascare)
B 3 Tub evacuare gaze arse/admisie aer 60 80
1 m lungime
0,5 m lungime
C
4 Cot evacuare gaze arse/admisie aer 60 80
87° (1 bucăţi)
45° (2 bucăţi)
sau
Cot vizitare evac. gaze arse/admisie 60 80
aer, 87° (1 buc.)
5 Element vizitare evac. gaze arse/admi- 60 80
sie aer, drept (1 buc.)
6 Mufă de îmbinare evacuare gaze arse/ 60 80
admisie aer
7 Grătar de protecţie 60 80
A Aer admis necesar când orificiile pentru aer de arde-
B Gaze arse re şi gaze arse sunt poziţionate în locuri
C Gură de revizie publice sau private, la o înălţime de până
la 2 m peste nivelul solului
Bridă de fixare, albă (1 buc.) 60 80
Adaptor evacuare gaze arse/admisie
aer
– Ø 80/125 mm la Ø 60/100 mm 60 80
– Ø 60/100 mm la Ø 80/125 mm 60 80
5604 338 RO

*1 Diametru alternativ sistem. Trebuie comandat şi un adaptor de evacuare gaze arse/admisie aer.

22 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse


Vitodens 100-W şi 111-W
Domeniu de putere nominală kW 19 26 30 35
Lungime max. – diametru sistem 60/100 m 10 10 8 8
Lungime max. – diametru sistem 80/125 m 13 13 11 11

Vitodens 200-W, 222-F, 222-W, 242-F


Domeniu de putere nominală kW 3,2–13 3,2–19 5,2–26 5,2–35
a Lungime max. – diametru sistem 60 m 10 10 10 8
a Lungime max. – diametru sistem 80 m 13*1 13*1 13*1 11*1

Vitodens 300-W, 333-F, 343-F 2


Domeniu de putere nominală kW 1,9–11 1,9–19 4,0–26 4,0–35
a Lungime max. – diametru sistem 60 m 10 10 10 8
a Lungime max. – diametru sistem 80 m 13*1 13*1 13*1 11*1

Pentru lungimile max. ale tubulaturii de evacuare a gazelor arse sunt Pentru alte coturi, teuri şi elemente longitudinale suplimentare, din
luate în calcul 2 coturi de evacuare gaze arse/ admisie aer de 87°. lungimile maxime vor fi scăzute valorile de mai jos:
■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer 45°: 0,5 m
■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer 87°: 1 m
■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer: 1,5 m

2.5 Sistem de evacuare gaze arse / admisie aer din material plastic (PPs) pentru admisie
şi evacuare gaze arse separate (tip C83x conform TRGI 2008)
Vitodens poate funcţiona cu căi separate pentru gazele arse şi aerul ■ 87°: câte 2 bucăţi
de ardere, fără racord la coş, în următoarele condiţii: sau
■ Racordarea la un coş de fum, care datorită depunerilor, nu este ■ 45°: câte 3 bucăţi
indicat pentru admisia de aer de ardere. Tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie să fie prevăzută cu o
■ Racordarea la un coş de fum insensibil la umezeală. gură de vizitare pentru control şi curăţare. Scurgerea condensului
Admisia de aer de ardere se realizează separat faţă de tubul de eva- din tubulatura de evacuare a gazelor arse la cazan trebuie să fie asi-
cuare a gazelor arse. gurată printr-o pantă corespunzătoare de minim 3º.
Trebuie respectate indicaţiile de execuţie conform TRGl 2008. La verificarea pentru avizarea CE s-a dovedit că atât la cazanul Vito-
Diametru interior tubulatură de evacuare a gazelor arse: dens, cât şi la sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer nu se
Ø 60 sau 80 mm înregistrează în niciun punct al suprafeţei temperaturi mai mari de
Diametru interior tubulatură exterioară: Ø 100 sau 125 mm 85 °C.
Diametru interior conductă pentru admisie aer: Ø 100 mm Sistemul de evacuare al gazelor arse cu căi separate pentru gazele
Lungimea max. a tubului: arse şi aerul de ardere a fost testat ca unitate tehnică completă
■ Element de legătură: 3 m împreună cu cazanul Vitodens.
■ Tub de admisie aer: 4 m Nu este necesar un certificat de funcţionare, conform normelor în
Număr max. de coturi (tub de evacuare gaze arse şi tub de admisie vigoare, pentru traseul de admisie aer şi pentru piesele de legătură.
aer):
5604 338 RO

*1 Diametru alternativ sistem. Trebuie comandat şi un adaptor de evacuare gaze arse/admisie aer.

VITODENS VIESMANN 23
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem
Ø mm
Racord de gaze arse al cazanului (în 60/100 80/125
≤4m D 1 setul de livrare al cazanului)
G şi
7 61 5 3 4 2 Adaptor evacuare gaze arse/admisie 60
aer
Ø 80/125 mm la Ø 60/100 mm
B Tub evacuare gaze arse/admisie aer 60 80
2 1 m lungime
C 0,5 m lungime
A Cot evacuare gaze arse/admisie aer 60 80
2 5 5 87° (1 bucăţi)
45° (2 bucăţi)
Mufă de îmbinare evacuare gaze arse/ 60 80
3 admisie aer
Element vizitare evac. gaze arse/admi- 60 80
4 sie aer, drept (1 buc.)
Teu gaze arse/admisie aer C 8 cu ele- 60 80
10 mm 5 ment de mascare perete
Tub. adm. aer Ø 100 mm
6 1 m lungime (tronsoane ce se pot îmbina)
E F 0,5 m lungime (tronsoane ce se pot îmbi-
na)
Tub adm. aer Ø 100 mm
87° (1 bucăţi)
45° (2 bucăţi)
Protecţie contra vântului
A Aer admis
7
B Gaze arse Bridă de fixare, albă (1 buc.) (conductă 60 80
C Gură de revizie evacuare gaze arse/admisie aer)
D Piesă de legătură
E Gură de aerisire
F Şaht F90/L90 sau F30/L30
G Tubulatura de evacuare a gazelor arse

Observaţie
Dacă tubulatura de evacuare a gazelor arse se conduce printr-un
coş de fum, respectiv şaht (nu insensibil la umezeală), trebuie mon-
tate componentele pentru tubulatura de evacuare a gazelor arse
conform indicaţiilor de la pag. 14.

Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse până la racordul de gaze arse al cazanului

Vitodens 100-W şi 111-W


Domeniu de putere nominală kW 19 26 30 35
Lungime max. – diametru sistem 60/100 m 15 15 15 15
Lungime max. – diametru sistem 80/125 m 25 20 20 20

Vitodens 200-W, de la 45 kW
Domeniu de putere nominală kW 17– 45 17– 60 30– 80 30– 100 30– 125 30– 150
a Lungime max. – diametru sistem 80 m 20 15 — — — —
a Lungime max. – diametru sistem 100 m 25*1 20*1 20 20 8 5

Vitodens 200-W, 222-F, 222-W, 242-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 200-W


Domeniu de putere nominală kW 3,2– 13 3,2–19 5,2–26 5,2– 35 17– 45 17– 60
a Lungime max. – diametru sistem 60 m 20 20 20 15 — —
a Lungime max. – diametru sistem 80 m 25*1 25*1 25*1 25*1 20 15

Vitodens 300-W, 333-F, 343-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 300-W


Domeniu de putere nominală kW 1,9–11 1,9–19 4,0–26 4,0–35
a Lungime max. – diametru sistem 60 m 15 15 15 8
a Lungime max. – diametru sistem 80 m 17*1 17*1 20*1 15*1
5604 338 RO

*1 Diametru alternativ sistem. Trebuie comandat şi un adaptor de evacuare gaze arse/admisie aer.

24 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Pentru tubulatura de evacuare a gazelor arse de lungimi maxime, se Pentru alte coturi, teuri şi elemente longitudinale suplimentare, din
vor avea în vedere următoarele componente: lungimile maxime vor fi scăzute valorile de mai jos:
■ Tub de legătură, cu lungimea de D 0,5 m . ■ Tub de legătură cu lungimea 0,5 m : 0,5 m
■ 1 cot de evacuare gaze arse/admisie aer 87º şi 1 cot de sprijin 87º ■ Tub de legătură cu lungimea 1 m : 1 m
sau ■ Cot 45°: 0,3 m
■ 2 coturi de evacuare gaze arse/admisie aer 45º şi 1 cot de sprijin ■ Cot 87°: 0,5 m
87º ■ Teu de vizitare: 0,3 m

2.6 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer din material plastic (PPs) pentru eva-
cuare prin peretele exterior (tip C53x conform CEN/TR 1749)
Cazanul Vitodens poate fi racordat şi la o tubulatură de evacuare a
2
gazelor arse fără şaht, condusă pe peretele exterior. A A
Admisia de aer de combustie se realizează prin elementul de aspi-
9
rare a aerului. Tubul exterior vertical serveşte ca tub de protecţie şi
datorită stratului de aer existent are rol termoizolant. Scurgerea con-
densului din tubulatura de evacuare a gazelor arse la cazan trebuie qE
să fie asigurată printr-o pantă corespunzătoare de minim 3º. qP
Evacuarea prin peretele exterior este verificată şi certificată CE ca 7 qR
evacuare concentrică a gazelor arse/admisie a aerului şi ca unitate C qW
tehnică completă împreună cu cazanul în condensaţie Vitodens. Nu qQ D 3
este necesar un aviz de funcţionare conform EN 13384.
qP

qQ
≤ 2,0 m

1C2 34 8
B
7
C
8

≤ 2,5 m

A Gaze arse
B Aer admis
Gură de revizie
5604 338 RO

C
D Etaj în evacuarea prin peretele exterior, vezi pag. 53

VITODENS VIESMANN 25
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem Ø Diametru sistem Ø


mm mm
1 Racord de gaze arse al cazanului 60 80 100 Cot perete exterior
(în setul de livrare al cazanului) 87° (1 bucată) — — 100
2 Teu de vizitare evacuare gaze ar- — — 100 45° (2 bucăţi) — — 100
se/admisie aer 30° (2 bucăţi) — — 100
87° (1 bucată) qQ Tub evacuare gaze arse/admisie
Cot vizitare gaze arse/admisie aer 60 80 — aer
(AZ), 87° 1,95 m lungime (1 buc.) 60 80 —
(1 bucată) 1 m lungime (1 buc.) 60 80 —
sau 0,5 m lungime (1 buc.) 60 80 —
Element vizitare evac. gaze arse/ 60 80 100 sau
2 admisie aer, drept Conductă perete exterior
(1 bucată) 1,95 m lungime (1 buc.) — — 100
şi 1 m lungime (1 buc.) — — 100
Cot evac. gaze arse/adm. aer 87º 60 80 100 0,5 m lungime (1 buc.) — — 100
(1 buc.) qW Panouri protectoare obişnuite 60 80 100
3 Mufă de îmbinare evacuare gaze 60 80 100 qE Element de trecere prin acoperiş 60 80 100
arse/admisie aer pentru gaze arse/admisie aer
4 Tub evacuare gaze arse/admisie 60 80 100 Perete exterior, cu bride de fixare (în
aer caz de înălţime mare deasupra aco-
1,95 m lung. (1 buc.) perişului)
1 m lung. (1 buc.) culoare neagră sau roşu-cărămiziu
0,5 m lung. (1 buc.) Prelungire peste acoperiş cu bridă
5 Element de mascare 60 80 100 (fixare de către instalator)
6 Bridă de fixare, albă 60 80 100 Culoare neagră
(1 bucată) 0,5 m lungime 60 80 100
7 Element vizitare evac. gaze arse/ 60 80 — 1 m lungime 60 80 —
admisie aer, drept Culoare roşu-cărămiziu
(1 bucată) 0,5 m lungime 60 80 100
sau 1 m lungime 60 80 —
Element vizitare evac. prin perete — — 100 qR Ţiglă obişnuită 60 80 100
exterior, drept – pentru acoperişuri cu ţiglă, culoare
(1 bucată) neagră sau roşu-cărămiziu
8 Pachet cu elemente pentru perete 60 80 100 – pentru acoperişuri cu ţigle-solz, 60 80 100
exterior plăci de ardezie şi alte tipuri de în-
Compus din: velitoare, culoare neagră sau roşu-
– Cot evacuare gaze arse/admisie cărămiziu
aer Element de trecere a tubulaturii 60 80 —
– Element de aspirare a aerului sist. prin ţigle de acoperiş Klöber
evacuare gaze arse/admisie aer culoare neagră sau roşu-cărămiziu
– Element de mascare (ţigla Klöber trebuie pusă la dispozi-
9 Element terminal pentru perete 60 80 100 ţie de instalator, în cazul în care eva-
exterior cuarea prin acoperiş a fost aleasă
la înălţime redusă peste acoperiş corespunzător materialului din care
qP Cot evacuare gaze arse/admisie este executat acoperişul)
aer Adaptor evacuare gaze arse/admi-
87° (1 bucată) 60 80 — sie aer
45° (2 bucăţi) 60 80 — – Ø 80/125 mm la Ø 60/100 mm 60 80 —
30° (2 bucăţi) 60 80 — – Ø 60/100 mm la Ø 80/125 mm 60 80 —
sau – Ø 80/125 mm la Ø 100/150 mm — 80 100

Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse

Vitodens 100-W şi 111-W


Domeniu de putere nominală kW 19 26 30 35
Lungime max. – diametru sistem 60/100 m 20 20 20 20
Lungime max. – diametru sistem 80/125 m 25 25 25 25

Vitodens 200-W, 222-F, 222-W, 242-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 200-W


Domeniu de putere nominală kW 3,2–13 3,2–19 5,2–26 5,2–35
Lungime max. – diametru sistem 60 m 20 20 20 15
Lungime max. – diametru sistem 80 m 25*1 25*1 25*1 20*1

Vitodens 200-W, de la 45 kW
Domeniu de putere nominală kW 17,0– 45 17,0– 60 30,0– 80 30,0– 100 32– 125 32– 150
5604 338 RO

Lungime max. – diametru sistem 80 m 12 12 — — — —


Lungime max. – diametru sistem 100 m 17*1 17*1 20 20 18 15

*1 Diametru alternativ sistem. Trebuie comandat şi un adaptor de evacuare gaze arse/admisie aer.

26 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Vitodens 300-W, 333-F, 343-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 300-W


Domeniu de putere nominală kW 1,9–11 1,9–19 4,0–26 4,0–35
Lungime max. – diametru sistem 60 m 12 12 12 10
Lungime max. – diametru sistem 80 m 15*1 15*1 15*1 12*1

Pentru lungimile max. ale tubulaturii de evacuare a gazelor arse sunt Pentru alte coturi, teuri şi elemente longitudinale suplimentare, din
luate în calcul 2 coturi de evacuare gaze arse/ admisie aer de 87°. lungimile maxime vor fi scăzute valorile de mai jos:
■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer 45°: 0,5 m
■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer 87°: 1 m
■ Cot evacuare gaze arse/admisie aer: 1,5 m

2.7 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer din material plastic (PPs) pentru eva- 2
cuare printr-un şaht din material uşor
Dacă nu există şaht la instalarea cazanului Vitodens într-un spaţiu Şahtul utilizat trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de
de locuit cu unul sau mai multe niveluri deasupra, atunci se poate DIN V 18160-1 cu privire la coşurile de fum sau să fie avizat de auto-
monta ulterior un şaht care ocupă puţin loc, pentru temperaturi mai rităţile competente.
scăzute.

Elemente modulare „UNIFIX“ pentru şaht de la firma Skoberne (din beton poros)
Ø mm a b Durată de rezis-
mm mm tenţă la foc
165 240 500 90 min
210 300 500 90 min
a

240 360 249 90 min


b

280 400 249 90 min


Ø

Elemente pentru şaht „SKOBIFIXnano“ şi „SKOBIFIXXs 30“ de la firma Skoberne (din ceramică poroasă)
Durată de rezistenţă la foc 30 min. Un sistem de şaht avizat de autorităţile competente, din beton uşor
sau ceramică poroasă se poate procura de la firma Skoberne.

Ø 60 Ø 80
10

80

0
14
0

10
0

1000
1000

16 20
0 130 0 150

Ancorarea elementului de trecere prin acoperiş în cazul elementelor modulare pentru şaht
(la montarea şahtului până sub învelitoarea acoperişului)
5604 338 RO

*1 Diametru alternativ sistem. Trebuie comandat şi un adaptor de evacuare gaze arse/admisie aer.

VITODENS VIESMANN 27
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Se pot obţine de la firma Skoberne:


A Element de trecere prin acoperiş
B Ţiglă obişnuită
A C Ultimul element modular al şahtului
D Ancorarea elementului de trecere prin acoperiş

B La montaj, ultimul element modular al şahtului C trebuie adaptat la


C înclinarea acoperişului.

D
2

Elemente modulare pentru şaht de la firma Promat

b a b
c
A
d

B 1200

A Mufă PROMATECT®
B Element modular PROMATECT®
C Tubulatura de evacuare a gazelor arse
Diametru a b c d Durată de rezistenţă
sistem mm mm mm mm la foc
Ø mm
80 140 25 128 190 30 min
C
140 40 128 220 90 min
100 180 25 168 230 30 min
180 40 168 260 90 min

A Mufă PROMATECT®
B Element modular PROMATECT®
C Tubulatura de evacuare a gazelor arse
Un sistem de şahturi aprobat, din plăci de protecţie împotriva incen-
diului din silicat de calciu, se poate procura de exemplu de la firma
Skoberne.
5604 338 RO

28 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Element de trecere prin acoperiş la şaht cu elemente modulare Promat


La montaj, ultimul element modular trebuie adaptat la înclinarea aco-
perişului.
A

C
2

A Element de trecere prin acoperiş, coaxial, vertical


B Ţiglă obişnuită
C Şaht din material uşor cu elemente modulare din fibre minerale
PROMATECT®

2.8 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer din material plastic (PPs) pentru mai
multe evacuări printr-un şaht
Există posibilitatea să se conducă mai multe tubulaturi de evacuare
a gazelor arse cu funcţionare fără racord la coş printr-un şaht
comun, dimensionat corespunzător. În acest caz, cazanele în con-
≥ 30
densaţie Vitodens trebuie să fie montate în aceeaşi încăpere. Din
≈ 150
motive de protecţie împotriva incendiului, nu este posibilă montarea
şi racordarea la diferite etaje sau în diferite încăperi. Dispozitivul de
sprijin pentru tubulatura de evacuare a gazelor arse din şaht şi ele-
mentul de acoperire al şahtului trebuie să fie executate profesional,
de către instalator. Pentru mai multe informaţii referitoare la compo-
nentele de evacuare a gazelor arse şi de admisie aer conduse de la
Vitodens la şahtul comun, vezi pag. 14.

A Aer admis
B Gaze arse
C Gură de revizie
Exemple de dispunere
Distanţele minime ale fiecărei tubulaturi de evacuare a gazelor arse
conform DIN V 18160-1:
■ în şahturi pătrate/dreptunghiulare: 20 mm
■ în şahturi circulare: 30 mm
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 29
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

20
20

a
c
a

20
20

b
20 a 20 a 20 a 20
a
d
2
20

20 a 20 a 20
Diametru sistem Dimensiune [mm]
b Ø mm a b c d
60 73 206 113 299
80 94 248 134 362
100 128 316 168 464

Observaţie
Conform certificatului de avizare pot fi utilizate şi coşuri de fum de
dimensiuni mai mici decât cele din tabel, dacă acest lucru este per-
mis conform avizului de funcţionare conform EN 13384.

2.9 Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer (conductă de legătură) din material plas-
tic (PPs) pentru utilizare multiplă într-un sistem admisie/evacuare
Cazanele în condensaţie Vitodens îndeplinesc condiţiile de siguranţă Producătorul va efectua proiectarea şi dimensionarea sistemelor de
conform DIN 3368-6. coşuri de fum pentru aer de ardere şi evacuare gaze arse, cu utili-
Din acest motiv, nu este necesar un certificat de avizare general zare multiplă.
pentru racordarea la sisteme de aer/gaze arse.
Dacă se racordează două cazane în condensaţie la un coş de fum la
acelaşi etaj, atunci inserţiile elementelor de legătură trebuie să fie
dispuse la o distanţă de min. 300 mm una faţă de cealaltă.

5604 338 RO

30 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Sistem de coşuri de fum pentru aer de ardere şi evacuare gaze arse- depresiune (tip C43x conform
CEN/TR 1749)
Sistemele de tuburi concentrice admisie/evacuare pentru depresiune
se pot obţine de exemplu de la următorii producători:
■ eka Edelstahlkamin GmbH
■ Jeremias
■ Plewa-Werke GmbH
■ Schiedel GmbH & Co, Hauptverwaltung
H

■ Wienerberger GmbH

2
H max.

H min.

A Înălţimea utilă a coşului de fum raportată la cazanul Vitodens


instalat la nivelul cel mai înalt
B Aer admis
C Gaze arse
D Sistem de coşuri de fum pentru aer de ardere şi evacuare gaze
arse (pentru indicarea producătorilor, vezi mai jos)
E Gură de revizie
F Orificiu pentru egalizarea presiunii
G Cereţi informaţii despre distanţa minimă de amplasare de la
producătorul sistemului de evacuare a gazelor arse.

Sistem de coş de fum pentru aer de ardere şi evacuare gaze


arse - suprapresiune – utilizare multiplă cu Vitodens 100-W și
111-W până la 35 kW, 200-W, 222-W și 222-F până la 26 kW (art
C43x conform CEN/TR 1749)
Sistem dezvoltat special pentru Vitodens 100-W, 111-W, 200-W, 222-
W şi 222-F pentru funcţionare fără racord la coş.

Secţiune minimă a şahtului:


■ pătrat 175 × 175 mm
■ circular Ø 195 mm.
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 31
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

A A

B 2 2
B

2
D

2 2
F

C
qP qP

F
35 6 7
9
35 6 7
9
4 D 8
1 qQ 4 D 8
1 qQ
2
2,5 m

2,2 m
qW
qW
C

3m
3m
D

0,3 m
2 2
D qE
qR
2
E
2
D qE
qR
2
E 2 cazane pe etaj
2

A Gaze arse
1 cazan pe etaj B Aer admis
C Evacuare condens în conducta verticală de evacuare a gazelor
arse
A Gaze arse D Gură de revizie
B Aer admis E Sistem de evacuare condens cu sifon
C Evacuare condens în conducta verticală de evacuare a gazelor F Lungime max. a tubulaturii de gaze arse (pe verticală)
arse
D Gură de revizie
E Sistem de evacuare condens cu sifon
F Lungime max. a tubulaturii de gaze arse (pe verticală)
5604 338 RO

32 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sis- Diametru sis-


tem Ø mm tem Ø mm
1 Racord de gaze arse al cazanului (în se- 80 — 1 m lungime 80 —
tul de livrare al cazanului) 0,5 m lungime 80 —
Dispozitiv de siguranţă împotriva cu- — — 9 Set de racordare pentru utilizare mul- — 100
rentului invers de gaze arse tiplă
Pentru montare la cazan (la Compus din:
Vitodens 222-F până la 26 kW) – Fişă de codare arzător (doar la
trebuie comandat separat pentru fiecare Vitodens 200-W, 222-W și 222-F)
cazan – Conductă de vizitare Ø 100
2 Pachet de bază pentru şaht (PPs, rigid) — 100 – Racord de evacuare a gazelor arse Ø 80
Compus din: – Bridă de fixare
– Cot de sprijin – Distanţier 2
– Şină suport – Mufă lungă Ø 100
– Element de acoperire al şahtului (PPs) qP Set de racordare evac. condens — 100
– Distanţiere (3 bucăţi) Compus din:
Distanţiere (3 bucăţi) — 100 – Ramificaţie 87° Ø 40
3 Cot evacuare gaze arse/admisie aer – Bridă de fixare
87° (1 bucată) 80 — – Mufă lungă Ø 100
45° (2 bucăţi) 80 — qQ Bridă de legătură necesară pentru toate — 100
sau legăturile din şaht
Cot de vizitare gaze arse/admisie aer 80 — qW Tub de evacuare a gazelor arse
87° (1 bucată) 2 m lung. (2 buc. de 2 m = 4 m) — 100
4 Adaptor evacuare gaze arse/admisie 80 — 2 m lung. (1 buc.) — 100
aer 1 m lung. (1 buc.) — 100
Ø 60/100 la Ø 80/125 0,5 m lung. (1 buc.) — 100
5 Element vizitare evac. gaze arse/admi- 80 — Cot evacuare gaze arse
sie aer, drept (1 buc.) (pentru montaj în şaht oblic)
6 Mufă de îmbinare evacuare gaze arse/ 80 — 30° (2 bucăţi) — 100
admisie aer 15° (2 bucăţi) — 100
Bridă de fixare, albă (1 buc.) (conductă 80 — qE Element de vizitare, drept (1 buc.) — 100
evacuare gaze arse/admisie aer) qR Racord evac. condens (excentric) — 100
7 Element de mascare 80 — Reducţie de la Ø 100 mm la Ø 40 mm
8 Tub evacuare gaze arse/admisie aer

Tubulaturi de evacuare a gazelor arse – Vitodens 100-W și 111-W


La un sistem de evacuare a gazelor arse pot fi conectate până la 6
cazane (1 cazan pe etaj) cu putere nominală egală. Lungimile tubu-
laturii de gaze arse prezentate în continuare sunt confirmate prin
certificate CE corespunzătoare. Dacă se respectă aceste dimensiuni
nu mai sunt necesare alte calcule de determinare a lungimilor tubu-
laturii de evacuare a gazelor arse.

1 cazan pe etaj – diametru sistem 100 mm


Număr cazane 2 3 4 5 6
Putere nominală (kW) Lungime tubulatură evacuare gaze arse (m)
19 25 25 25 25 25
26 25 25 25 22 19
35 25 25 20 16 15

2 cazan pe etaj – diametru sistem 100 mm


Număr cazane 2 4 6
Putere nominală (kW) Lungime tubulatură evacuare gaze arse (m)
19 15 15 15
26 15 15 14
35 15 15 9

Lungimi tubulatură de evacuare a gazelor arse – Observaţie


Vitodens 200-W, 222-W și 222-F Pentru operarea unui sistem de evacuare cu utilizare multiplă, fie-
La un sistem de evacuare a gazelor arse se pot conecta până la 5 care cazan trebuie dotat cu o fişă de codare specială. Fișa de
cazane (resp. 4 Vitodens 200-W 3,2 - 19 kW) cu putere nominală codare face parte din setul de livrare al „setului de racordare pentru
egală. utilizare multiplă“.
Lungime max. a tubulaturii de gaze arse: 15 m vertical și 3 m ori-
zontal (tub de legătură)
Aceste dimensiuni sunt confirmate prin certificate CE cores-
punzătoare. Dacă se respectă aceste dimensiuni nu mai sunt nece-
5604 338 RO

sare alte calcule de determinare a lungimilor tubulaturii de evacuare


a gazelor arse.

VITODENS VIESMANN 33
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

2.10 Tubulatură de evacuare a gazelor arse din material plastic (PPs) pentru evacuare
printr-un şaht – funcţionare cu racord la coş (tip B conform CEN/TR 1749)
Pentru funcţionare cu racord la coş este necesară o tubulatură de Dacă există alte orificii de racordare, acestea trebuie astupate etanş
evacuare a gazelor arse ca element de legătură între Vitodens şi cu materiale adecvate.
şaht, precum şi pentru intrarea în şaht. Acest lucru nu este valabil pentru guri de curăţare şi de control care
Amplasarea este posibilă numai în încăperi prevăzute cu o gură sunt prevăzute cu dispozitive de închidere pentru curăţarea coşurilor
de aerisire cu secţiune liberă transversală de min. 150 cm2 resp. de fum şi pentru care s-a atribuit un certificat.
2 × 75 cm2 (conform CEN/TR 1749). Înainte de montaj se verifică dacă şahtul este perfect drept de sus
până jos sau dacă prezintă vreo deformare (test cu oglinda).
Observaţie În cazul unei deformări, recomandăm montajul unei tubulaturi flexi-
Vitodens 200-W de la 60 kW, şi instalaţiile cu mai multe cazane tre- bile de evacuare a gazelor arse (vezi pagina 38).
2 buie amplasate, conform normativelor în vigoare FeuVo, într-o Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de evacuare a gazelor
încăpere separată şi aerisită corespunzător. Secţiunea transversală arse trebuie efectuat un test de etanşeitate de către serviciul compe-
trebuie să fie de cel puţin 150 cm2 şi pentru fiecare kW suplimentar tent.
de putere nominală totală peste 50 kW, trebuie să aibă 2 cm2 în Acesta se poate realiza la funcţionare cu racord la coş numai printr-
plus. Această secţiune transversală trebuie să fie realizată prin cel o verificare cu presiune.
mult 2 guri de aerisire (se vor respecta FeuVo şi CEN/TR 1749). Instalaţia de evacuare a gazelor arse trebuie să fie prevăzută în
camera de amplasare cu cel puţin o gură de vizitare pentru control şi
Sistemul de evacuare a gazelor arse se racordează la racordul de curăţare şi pentru verificarea presiunii.
gaze arse al cazanului. Dacă instalaţia de evacuare a gazelor arse nu este accesibilă de pe
Aerul de combustie se preia din încăperea de amplasare prin inter- acoperiş, atunci trebuie prevăzută încă o gură de vizitare după uşa
mediul rostului inelar al racordul de gaze arse al cazanului. de curăţare a coşului de la mansardă.
Pentru trecerea prin şahturi sau canalele aerisite longitudinal, care Scurgerea condensului din tubulatura de evacuare a gazelor arse la
corespund cerinţelor referitoare la coşurile de fum neindustriale con- cazan trebuie să fie asigurată printr-o pantă corespunzătoare de
form DIN V 18160-1 sau care au o rezistenţă la foc de 90 minute minim 3º.
(L90) sau o durată de rezistenţă la foc de 30 minute (L 30), la clădiri Instalaţia de evacuare a gazelor arse trebuie condusă peste acope-
de clasele 1 şi 2. riş (porţiunea de deasupra acoperişului paralelă cu înclinarea acope-
a La montajul efectuat în Austria trebuie respectate dispozi- rişului, conform normativelor în vigoare FeuVo).
ţiile de siguranţă ale ÖVGW-TR Gas (G1) 1985, ÖVGW-TRF Se pot utiliza şi alte tuburi de evacuare a gazelor arse omologate
(G2), ÖNORM, ÖVGW, ÖVE şi normele valabile în ţara res- CE, dacă, de exemplu, pentru lungimi mai mari ale tubulaturii de
pectivă. evacuare a gazelor arse este necesar un diametru mai mare de tub.
Înainte de montaj, un specialist în coşuri de fum trebuie să verifice În acest caz, avizul de funcţionare conform EN 13384 trebuie pus la
dacă şahtul respectiv îndeplineşte condiţiile necesare pentru utili- dispoziţie de producătorul tubulaturii de evacuare a gazelor arse.
zare.
Şahturile la care înainte au fost racordate cazane pe combustibil
lichid sau pe combustibil solid trebuie bine curăţate. Nu este permis
ca pe suprafaţa interioară a coşului de fum să rămână praf rezultat
din reziduuri de sulf şi funingine.

Dimensiuni interioare şaht

a a
b c

Dimensiunile minime interioare ale şahtului


Diametru sistem A Diametru exterior mufă Dimensiune min. interior şaht
a b c
pătrat sau dreptunghiu- circular
lar (latura scurtă)
Ø mm mm Ø mm
60 (rigid) 73 113 133
60 (flexibil, element de acoperire al şahtului PPs) 72 112 132
60 (flexibil, element de acoperire al şahtului metal) 87 140 147
80 (rigid) 94 135 155
80 (flexibil, element de acoperire al şahtului PPs) 102 142 162
5604 338 RO

80 (flexibil, element de acoperire al şahtului metal) 116 165 176


100 (rigid) 128 170 190
100 (flexibil, element de acoperire al şahtului PPs) 127 167 187
100 (flexibil, element de acoperire al şahtului metal) 142 182 202

34 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem A Diametru exterior mufă Dimensiune min. interior şaht


a b c
pătrat sau dreptunghiu- circular
lar (latura scurtă)
Ø mm mm Ø mm
125 (rigid) 145 185 205
150 (rigid) 184 224 244
200 (rigid) 227 267 287
250 (rigid) 273 313 333

Număr max. coturi: sau


■ 87°: 3 bucăţi ■ 30°: 4 bucăţi
sau sau 2
■ 45°: 3 bucăţi ■ 15°: 4 bucăţi
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 35
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Tubulatură de evacuare a gazelor arse, diametru sistem 60, 80 şi 100 (componente) (tip B23 /B33, conform
CEN/TR 1749)
Diametru sistem Ø
B mm
1 Racord de gaze arse al cazanului 60 80 100
E (în setul de livrare al cazanului)
2
2 Pachet de bază pentru şaht (PPs, 60 80 100
rigid)
3 Compus din:
– Cot de sprijin
– Şină suport
2 C – Capac şaht
4 – Distanţiere (5 buc., dist. max. 5 m)
2 sau
Pachet de bază pentru şaht (metal/ 60 80 100
3 PPs, rigid)
pentru coş de fum cu două canale,
unul pentru cazan pe combustibil so-
2 lid
compus din:
– Cot de sprijin
3 – Şină suport
– Element de acoperire al şahtului
1 5 4 6 (metal)
E – Tub terminal (oţel inoxidabil)
– Distanţiere (5 buc., dist. max. 5 m)
Distanţiere (3 buc., dist. max. 5 m) 60 80 100
A 2 3 Tub de evacuare a gazelor arse
C 1,95 m lungime 60 80 100
(2 buc. de 1,95 m = 3,9 m)
2 1,95 m lungime (1 buc.) 60 80 100
1 m lungime (1 buc.) 60 80 100
0,5 m lungime (1 buc.) 60 80 100
D Element de vizitare, drept (1 buc.) 60 80 100
4
5 Cot evacuare gaze arse 60 80 100
87° (1 bucată)
45° (2 bucăţi)
A sau
E Teu de vizitare 60 80 —
87° (1 bucată)
sau
Cot de vizitare — — 100
87° (1 bucată)
A Aer admis 6 Element de mascare pentru aerisi- 60 80 100
Pentru dimensionarea gurii de aerisire, consultaţi pagina 34 re (1 buc.)
B Gaze arse Cot evacuare gaze arse (pentru 60 80 100
C Gură de revizie montaj în şaht oblic)
D Piesă de legătură 30° (2 bucăţi)
E Ventilare posterioară 15° (2 bucăţi)
Element de prelungire din oţel ino- 60 80 100
xidabil, 380 mm lungime pentru ele-
mentul de acoperire al şahtului, pa-
chet de bază pentru şaht (metal/
PPs, rigid)
Extensie
– Ø 60 mm la Ø 80 mm 60 80 –
– Ø 80 mm la Ø 100 mm – 80 100

Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse

Vitodens 100-W şi 111-W


Domeniu de putere nominală kW 19 26 30 35
5,2–26
Lungime max. – diametru sistem 60 m 15 15 15 15
Lungime max. – diametru sistem 80 m 20 20 20 20
5604 338 RO

36 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Vitodens 200-W, 222-F, 222-W, 242-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 200-W


Domeniu de putere nominală kW 3,2–13 3,2–19 5,2–26 5,2–35
Lungime max. – diametru sistem 60 m 20 20 20 15
Lungime max. – diametru sistem 80 m 25*1 25*1 25*1 25*1

Vitodens 200-W, de la 45 kW
Domeniu de putere nominală kW 17,0–45 17,0–60 30,0–80 30,0–100,0 32,0–125 32,0–150
Lungime max. – diametru sistem 80 m 20 15 — — — —
Lungime max. – diametru sistem 100 m 25*1 20*1 20 20 20 20

Vitodens 300-W, 333-F, 343-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 300-W


Domeniu de putere nominală kW 1,9–11 1,9–19 4,0–26 4,0–35
Lungime max. – diametru sistem 60 m 15 15 15 11
2
Lungime max. – diametru sistem 80 m 17*1 17*1 20*1 15*1

Pentru tubulatura de evacuare a gazelor arse de lungimi maxime, se ■ Cot 45°: 0,3 m
vor avea în vedere următoarele componente: ■ Cot 87°: 0,5 m
■ Tub de legătură, cu lungimea de D 0,5 m . ■ Teu de vizitare: 0,3 m
■ 1 cot de evacuare gaze arse/admisie aer 87º şi 1 cot de sprijin 87º
sau Observaţie
■ 2 coturi de evacuare gaze arse/admisie aer 45º şi 1 cot de sprijin Se vor respecta indicaţiile referitoare la dimensiunile interioare ale
87º şahtului (vezi pagina 34).

Pentru alte coturi, teuri şi elemente longitudinale suplimentare, din


lungimile maxime vor fi scăzute valorile de mai jos:
■ Tub de legătură cu lungimea 0,5 m : 0,5 m
■ Tub de legătură cu lungimea 1 m : 1 m
5604 338 RO

*1 Diametru alternativ sistem. Trebuie comandat şi un adaptor de evacuare gaze arse/admisie aer.

VITODENS VIESMANN 37
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Tubulatură de evacuare a gazelor arse, flexibilă, diametru sistem 60, 80 şi 100 (componente) (tip B23 con-
form CEN/TR 1749)
Observaţie
B Tubulatura flexibilă de evacuare a gazelor arse poate fi pozată
cu un unghi de max. 45° faţă de verticală.
E
2 Diametru sistem Ø
mm
1 Racord de gaze arse al cazanului 60 80 100
(în setul de livrare al cazanului)
C 2 Pachet de bază pentru şaht (PPs, 60 80 100
2 5 flexibil)
Compus din:
– Cot de sprijin
– Şină suport
3
– Capac şaht
2 – Distanţiere (5 buc., dist. max. 2 m)
Pachet de bază pentru şaht (metal/ 60 80 100
PPs, flexibil)
pentru coş de fum cu două canale,
unul pentru cazan pe combustibil so-
4
lid
2 Compus din:
– Cot de sprijin
– Şină suport
– Element de acoperire al şahtului
19 6 8 7E (metal)
– Tub terminal (oţel inoxidabil)
– Distanţiere (5 buc., dist. max. 2 m)
2 Distanţiere (5 buc., dist. max. 2 m) 60 80 100
A
C 3 Tubulatură de evacuare a gazelor 60 80 100
arse, flexibilă, pe tambur 12,5 sau
2 25 m
D 4 Piesă de legătură pentru îmbinarea 60 80 100
surplusului de tubulatură flexibilă de
evacuare gaze arse
5 Element de vizitare, drept pentru 60 80 100
montaj în tubulatura flexibilă de
A evacuare a gazelor arse
Dispozitiv înfăş. tambur cu cablu 60 80 100
E
25 m
6 Element de vizitare , drept (1 buc.) 60 80 100
7 Element de mascare pentru aerisi- 60 80 100
re (1 buc.)
8 Tub de evacuare a gazelor arse 60 80 100
A Aer admis 1 m lung. (1 buc.)
Gură de aerisire, min. 150 cm2 resp. 2 × 75 cm2 0,5 m lung. (1 buc.)
B Gaze arse 9 Cot evacuare gaze arse 60 80 80
C Gură de revizie 87° (1 bucată)
D Piesă de legătură 45° (2 bucăţi)
E Ventilare posterioară sau
Teu de vizitare 60 80 —
87° (1 bucată)
sau
Cot de vizitare — — 100
87° (1 bucată)
Element de prelungire din oţel ino- 60 80 100
xidabil, 380 mm lungime pentru ele-
mentul de acoperire al şahtului, pa-
chet de bază pentru şaht (metal/
PPs, flexibil)
Extensie
– Ø 60 mm la Ø 80 mm 60 80 –
– Ø 80 mm la Ø 100 mm – 80 100
5604 338 RO

38 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse

Vitodens 100-W şi 111-W


Domeniu de putere nominală kW 19 26 30 35
5,2–26
Lungime max. – diametru sistem 80 m 20 20 25 25

Vitodens 200-W, 222-F, 222-W, 242-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 200-W


Domeniu de putere nominală kW 3,2–13 3,2–19 5,2–26 5,2–35
Lungime max. – diametru sistem 60 m 18 18 — —
Lungime max. – diametru sistem 80 m 25*1 25*1 25*1 25*1

Vitodens 200-W, de la 45 kW 2
Domeniu de putere nominală kW 17,0–45 17,0–60 30,0–80 30,0–100 32,0– 125 32,0–150
Lungime max. – diametru sistem 80 m 20 15 — — — —
Lungime max. – diametru sistem 100 m 22*1 17*1 20 20 20 20

Vitodens 300-W, 333-F, 343-F şi Vitosolar 300-F cu Vitodens 300-W


Domeniu de putere nominală kW 1,9–11 1,9–19 4,0–26 4,0–35
Lungime max. – diametru sistem 60 m 14 14 — —
Lungime max. – diametru sistem 80 m 16*1 16*1 18*1 13*1

Pentru tubulatura de evacuare a gazelor arse de lungimi maxime, se ■ Cot 45°: 0,3 m
vor avea în vedere următoarele componente: ■ Cot 87°: 0,5 m
■ Tub de legătură, cu lungimea de D 0,5 m . ■ Teu de vizitare: 0,3 m
■ 1 cot de evacuare gaze arse/admisie aer 87º şi 1 cot de sprijin 87º
sau Observaţie
■ 2 coturi de evacuare gaze arse/admisie aer 45º şi 1 cot de sprijin Se vor respecta indicaţiile referitoare la dimensiunile interioare ale
87º şahtului (vezi pagina 34).

Pentru alte coturi, teuri şi elemente longitudinale suplimentare, din


lungimile maxime vor fi scăzute valorile de mai jos:
■ Tub de legătură cu lungimea 0,5 m : 0,5 m
■ Tub de legătură cu lungimea 1 m : 1 m

Tip constructiv special: funcţionare cu racord la coş cu alimentare cu aer de ardere admisie aer din
încăperile alăturate pentru Vitodens până la 35 kW (tip B33, conform CEN/TR 1749)
Cazanul Vitodens poate fi montat în încăperi de locuit şi poate func- Pentru intrarea în şaht sunt valabile aceleaşi condiţii ca şi pentru sis-
ţiona cu racord la coş dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: temul de evacuare a gazelor arse pentru evacuarea printr-un şaht de
■ Elementul de legătură la şaht este montat în sistemul de evacuare la pag. 34.
gaze arse/admisie aer şi aerul de ardere este preluat din încăpere, Pentru determinarea lungimii maxime totale a tubulaturii de
printr-un orificiu aflat direct lângă racord, şi condus la coş (element evacuare a gazelor arse, vezi pag. 36.
de mascare pentru admisie aer din încăperile alăturate, vezi
pag. 53).
■ În încăpere trebuie asigurat suficient aer de ardere conform nor-
mativelor în vigoare (CEN/TR 1749) prin calea de comunicare
pentru admisia aerului de ardere:
– volumul minim al încăperilor care comunică între ele, 4 m3 pe
kW putere utilă nominală
– orificiile în uşile de comunicare min. 150 cm2
5604 338 RO

*1 Diametru alternativ sistem. Trebuie comandat şi un adaptor de evacuare gaze arse/admisie aer.

VITODENS VIESMANN 39
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sis-
B tem Ø mm
1 Racord de gaze arse al cazanului (în se- 60 80
tul de livrare al cazanului)
C 2 Pachet de bază pentru şaht (PPs, rigid) 60 80
2 Compus din:
– Cot de sprijin
3 – Şină suport
E – Capac şaht
4 – Distanţiere (5 buc., dist. max. 5 m)
sau
2 Pachet de bază pentru şaht (metal/PPs, 60 80
2 rigid)
pentru coş de fum cu două canale, unul
3 pentru cazan pe combustibil solid
compus din:
– Cot de sprijin
– Şină suport
– Element de acoperire al şahtului (metal)
2 – Tub terminal (oţel inoxidabil)
– Distanţiere (5 buc., dist. max. 5 m)
Distanţiere (3 buc., dist. max. 5 m) 60 80
3 Tub de evacuare a gazelor arse
3 1,95 m lungime (2 buc. de 1,95 m = 3,9 m) 60 80
1 8 7 5 A 1,95 m lungime (1 buc.) 60 80
1 m lungime (1 buc.) 60 80
0,5 m lungime (1 buc.) 60 80
2 Cot evacuare gaze arse (pentru montaj în 60 80
şaht oblic)
30° (2 bucăţi)
15° (2 bucăţi)
E6
4 Element de vizitare, drept (1 buc.) 60 80
5 Element vizitare evac. gaze arse/admi- 60 80
sie aer, drept (1 buc.)
6 Element de mascare perete evacuare 60 80
gaze arse/admisie aer din încăperile
alăturate
Ø 80/125 mm (tip B33 conform CEN/TR
1749)
7 Tub evacuare gaze arse/admisie aer 60 80
1 m lungime
0,5 m lungime
E C D Cot evacuare gaze arse 60 80
8
87° (1 bucată)
45° (2 bucăţi)
sau
Cot vizitare evac. gaze arse/admisie 60 80
A Aer admis
aer, 87° (1 buc.)
B Gaze arse
Element de prelungire din oţel inoxida- 60 80
C Ventilare posterioară bil, 380 mm lungime pentru elementul de
D Orificiu pentru admisia aerului din încăperile alăturate (min. acoperire al şahtului, pachet de bază pen-
150 cm2 ) tru şaht (metal/PPs, rigid)
E Gură de revizie

Racord cu tubulatură de evacuare a gazelor arse din material plastic (PPs) la un coş insensibil la ume-
zeală (depresiune la coş) (tip B23x, conform CEN/TR 1749)
La coşuri insensibile la umezeală conform EN 13384 au voie să fie Racordul între tubulatura de evacuare a gazelor arse şi coşul de fum
racordate cazane în condensaţie Vitodens, dacă se confirmă de insensibil la umezeală trebuie comandat de la producătorul coşului.
către fabricantul coşului de fum, pe baza parametrilor de gaze arse
specificaţi şi ţinând cont de condiţiile de la faţa locului (de exemplu
temperatura pe retur a agentului termic, tipul elementului de
legătură) că acel coş este indicat pentru instalaţia respectivă.
Ca element de legătură trebuie să se utilizeze o tubulatură de eva-
cuare a gazelor arse aprobată conform normativelor referitoare la
lucrări de construcţii şi insensibilă la umezeală. Pentru aceasta se
poate utiliza sistemul de evacuare a gazelor arse din material plastic
5604 338 RO

(PPs) livrat ca accesoriu pentru Vitodens. Scurgerea condensului din


tubulatura de evacuare a gazelor arse la cazan trebuie să fie asigu-
rată printr-o pantă corespunzătoare de minim 3º.

40 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem Ø
A mm
1 Racord de gaze arse al cazanului 60 80 100
B (în setul de livrare al cazanului)
2 Tub de evacuare a gazelor arse
1,95 m lungime (2 buc. de 1,95 m = 60 80 100
3,9 m)
C 1,95 m lungime (1 buc.) 60 80 100
1 m lungime (1 buc.) 60 80 100
0,5 m lungime (1 buc.) 60 80 100
3 Element de vizitare, drept (1 buc.) 60 80 100
4 Cot evacuare gaze arse 60 80 100
87° (1 bucată) 2
4 23 2
sau
Teu de vizitare 60 80 —
87° (1 bucată)
G sau
Cot de vizitare — — 100
1
F 87° (1 bucată)

D
E

F
B

A Gaze arse
B Ventilare posterioară
C De ex.: Adaptor de la firma Schiedel, firma Wienerberger
D De ex.: Adaptor de la firma Plewa
E Coş de fum insensibil la umezeală
F Gură de revizie
G Aer admis

Instalaţie cu mai multe cazane cu sistem de evacuare a gazelor arse cu suprapresiune (funcţionare cu
racord la coş)
Vitodens 100-W, 111-W, Vitodens 200-W, Vitodens 222-W și 222- sau 2 × 265 cm2 .
F Gurile de alimentare cu aer de ardere trebuie să aibă min. 530 cm2
La o tubulatură comună de evacuare a gazelor arse cu suprapre- sau 2 × 265 cm2 .
siune pot fi racordate max. 4 cazane în condensaţie pe gaz, 13 până
la 35 kW, max. 8 cazane în condensaţie pe gaz, 45 până la 100 kW Distanţe pentru montaj
respectiv max. 6 cazane în condensaţie pe gaz, 125 până la 150 kW Pentru un montaj simplu, recomandăm o distanţă de cca. 100 până
cu aceeaşi putere nominală. Puterea max. este de 900 kW. Instala- la 150 mm între cazanele în condensaţie pe combustibil gazos. În
ţiile cu mai multe cazane Vitodens 100-W, 111-W, 200-W, 222-W şi cazul instalaţiilor cu mai multe cazane Vitodens 200-W, 45 până la
222-F cu sisteme comune de evacuare a gazelor arse cu suprapre- 150 kW, în combinaţie cu cascadă hidraulică, distanţa trebuie fie de
siune sunt prevăzute pentru funcţionare cu racord la coş (tip B). 100 mm .

Condiţii privind amplasarea Dispozitivul de siguranţă împotriva curentului invers de gaze


arse
Deschiderile de alimentare cu aer de ardere Dispozitivul de siguranţă împotriva curentului invers de gaze arse se
Cazanele pe gaz cu o putere nominală totală de peste 50 kW trebuie montează în cazan (Vitodens până la 35 kW). La Vitodens 200-W de
să aibă numai orificii de alimentare cu aer de ardere care duc în la 45 kW, dispozitivul de siguranţă împotriva curentului invers de
exterior. Secţiunea transversală trebuie să fie de cel puţin 150 cm2 şi gaze arse este deja montat în starea de livrare.
pentru fiecare kW suplimentar de putere nominală totală peste Membrana dispozitivului de siguranţă împotriva a curentului invers
50 kW, trebuie să aibă 2 cm2 în plus. Această secţiune transversală de gaze arse se deblochează la cazanul aflat în funcţiune prin
trebuie să fie realizată prin cel mult 2 guri de aerisire (se vor res- suprapresiunea suflantei cu turaţie variabilă şi eliberează astfel
pecta FeuVo şi CEN/TR 1749). calea către canalul de amestec al cazanului.
În cazul cazanelor care nu se află în funcţiune, dispozitivul de sigu-
5604 338 RO

Exemplu: ranţă împotriva curentului invers de gaze arse blochează canalul


Vitodens 200-W, 3 × 80 kW combinat şi împiedică o întoarcere a gazelor arse în cazan.
Putere nominală totală 240 kW
150 cm2 + ((240 kW - 50 kW) × 2 cm2/kW) = 530 cm2

VITODENS VIESMANN 41
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Avizarea Gură de revizie


Cazanele în condensație pe combustibil gazos Vitodens 100-W, Conform normativelor în vigoare (FeuVo), montarea unei guri de vizi-
Vitodens 111-W, Vitodens 200-W, Vitodens 222-W și 222-F sunt tare în încăperea de amplasare este obligatorie.
verificate şi certificate împreună cu instalaţia de evacuare a gazelor Se va folosi o gură de vizitare conform diametrului selectat al tubula-
arse. turii de evacuare a gazelor arse.
Tubulatura de evacuare a gazelor arse este certificată CE.

Componente şi lungimile tuburilor

Cazan de până la 35 kW ■ Vitodens 200-W


■ Vitodens 222-W
■ Vitodens 100-W ■ Vitodens 222-F
2 ■ Vitodens 111-W

2
C

D
3

4
1 1 4 14 1 4 1 5 2

A E
D
C
1 3

1 1 1 1

A Aer admis D Gură de revizie


B Gaze arse E Cablu de legătură
C Ventilare posterioară
Set de livrare pentru sistemul de evacuare a gazelor arse în 2 Pachet de bază pentru şaht Ø 100 sau 150 mm
cascadă: compus din:
1 Sistem evacuare în cascadă gaze arse Ø 100 sau 150 mm – Cot de sprijin
– Şină suport
– Dispozitiv de siguranţă împotriva curentului invers de gaze – Capac şaht
arse pentru fiecare cazan – Distanţiere (3 buc., dist. max. 5 m)
– Colector pentru gaze arse 3 Element de vizitare Ø 100 sau 150 mm
– Element terminal cu sifon și sistem de evacuare a conden- 4 Conductă evacuare gaze arse Ø 100 sau 150 mm
sului 2 m lungime (2 bucăţi = 4 m lungime)
5604 338 RO

2 m lungime (1 buc.)
1 m lungime (1 buc.)
0,5 m lungime (1 buc.)
5 Obturator pentru aerisire Ø 100 sau 150 mm

42 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Elementul de vizitare și celelalte accesorii de evacuare a gazului ars


trebuie comandate în funcţie de instalaţie.

Vitodens 200-W de la 45 kW

2
C
2

D
3

4
1 1 1 1 1 5 2

A E
D
C
1 3
1 1 1 1

Vitodens 200-W, 45 până la 150 kW

A Aer admis D Gură de revizie


B Gaze arse E Cablu de legătură
C Ventilare posterioară
Set de livrare pentru sistemul de evacuare a gazelor arse în 3 Element de vizitare Ø 150, 200 sau 250 mm
cascadă: 4 Conductă de evacuare a gazelor arse Ø 150, 200 sau
1 Sistem evacuare în cascadă gaze arse Ø 150, 200 sau 250 mm
250 mm 2 m lungime (2 bucăţi = 4 m lungime)
– Dispozitiv de siguranţă împotriva curentului invers de gaze 2 m lungime (1 buc.)
arse (în starea de livrare este montat în cazan) 1 m lungime (1 buc.)
– Colector pentru gaze arse 0,5 m lungime (1 buc.)
– Element terminal cu sifon și sistem de evacuare a conden- 5 Element de mascare pentru aerisire Ø 150, 200 sau
sului 250 mm
Alte accesorii (de la Ø 200 mm vezi lista de preţuri Vitocrossal
300): Elementul de vizitare şi celelalte componente pentru evacuarea
2 Pachet de bază pentru şaht Ø 150, 200 sau 250 mm gazelor arse trebuie comandate în funcţie de instalaţie
compus din: (Ø 200 şi 250 mm vezi lista de preţuri pentru sistemul de evacuare a
– Cot de sprijin gazelor arse Vitocrossal).
– Şină suport
– Capac şaht
– Distanţiere (3 buc., dist. max. 5 m)
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 43
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse

Vitodens 100-W şi 111-W amplasate în serie


Putere nominală kW 2 x 19 3 x 19 4 x 19 2 x 26 3 x 26 4 x 26 2 x 35 3 x 35 4 x 35
Putere nominală (totală) kW 38 57 76 52 78 104 70 105 140
Lungimea totală max. a tubulaturii de eva-
cuare a gazelor arse
- Diametru sistem 100 mm m 25 25 25 25 25 23 25 25 10

Vitodens 200-W, 222-W şi 222-F până la 35 kW amplasate în serie


Putere nominală kW 2 x 19 3 x 19 4 x 19 2 x 26 3 x 26 4 x 26 2 x 35 3 x 35 4 x 35
Putere nominală (totală) kW 38 57 76 52 78 104 70 105 140
2 Lungimea totală max. a tubulaturii de eva-
cuare a gazelor arse
- Dimensiuni sistem 100 mm fără sis- m 25 14 5 25 7 2 — — —
tem evacuare în cascadă gaze arse
cu fişă de codare cazan
- Dimensiuni sistem 100 mm cu sis- m — 25 25 25 25 25 — — —
tem evacuare în cascadă gaze arse
cu fişă de codare cazan
- Dimensiuni sistem 150 mm fără sis- m 25 25 25 25 25 23 25 25 15
tem evacuare în cascadă gaze arse
cu fişă de codare cazan
- Dimensiuni sistem 150 mm cu sis- m — — — — — 25 — — —
tem evacuare în cascadă gaze arse
cu fişă de codare cazan

Vitodens 200-W, de la 45 kW amplasat în serie – 2 până la 4 cazane


Putere nominală kW 2x 2x 2x 3x 3x 3x 4x 4x 4x
45/60 80/100 125/150 45/60 80/100 125/150 45/60 80/100 125/150
Putere nominală (totală) kW 90/120 160/210 250/300 135/180 240/300 375/450 180/240 320/400 500/600
Lungime max. a conductei de legătură ori-
zontale (între colectorul de gaze arse şi
şaht)
- Diametru sistem 150 mm m 4 — — 4 — — — — —
- Diametru sistem 200 mm m — 4 — — 4 — 4 4 —
- Diametru sistem 250 mm m — — 4 — — 4 — — 4
Lungime max. a conductei în şaht
- Diametru sistem 150 mm m 26 — — 26 — — — — —
- Diametru sistem 200 mm m — 26 — — 26 — 26 26 —
- Diametru sistem 250 mm m — 26 — — 26 — — 12
Lungimea totală max. a tubulaturii de eva-
cuare a gazelor arse
- Diametru sistem 150 mm m 30 — — 30 — — — — —
- Diametru sistem 200 mm m — 30 — — 30 — 30 30 —
- Diametru sistem 250 mm m — — 30 — — 30 — — 16

Vitodens 200-W, de la 45 kW amplasat în serie – 6 şi 8 cazane


Putere nominală kW 6 x 45/60 6 x 80/100 6 x 125 8 x 45/60 8 x 80/100
Putere nominală (totală) kW 270/360 480/600 750/900 360/480 640/800
Lungime max. a conductei de legătură orizontale (între
colectorul de gaze arse şi şaht)
- Diametru sistem 250 mm m 4 4 4 4 4
Lungime max. a conductei în şaht
- Diametru sistem 250 mm m 26 26 5 26 26
Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gaze-
lor arse
- Diametru sistem 250 mm m 30 30 9 30 30

Vitodens 200-W, 45 până la 100 kW amplasat în bloc – 4 cazane


Putere nominală kW 4 x 45 4 x 60 4 x 80 4 x 100
Putere nominală (totală) kW 180 240 320 400
Lungime max. a conductei de legătură orizontale (între colectorul de ga-
ze arse şi şaht)
- Diametru sistem 200 mm m 4 4 — —
- Diametru sistem 250 mm m — — 4 4
5604 338 RO

Lungime max. a conductei în şaht


- Diametru sistem 200 mm m 26 26 — —
- Diametru sistem 250 mm m — — 26 26
Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse

44 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Putere nominală kW 4 x 45 4 x 60 4 x 80 4 x 100


- Diametru sistem 200 mm m 30 30 — —
- Diametru sistem 250 mm m — — 30 30

Vitodens 200-W, de la 45 până la 100 kW amplasat în serie – 6 şi 8 cazane


Putere nominală kW 6 x 45/60 6 x 80/100 8 x 45/60 8 x 80/100
Putere nominală (totală) kW 270/360 480/600 360/480 640/800
Lungime max. a conductei de legătură orizontale (între colectorul
de gaze arse şi şaht)
- Diametru sistem 250 mm m 4 4 4 4
Lungime max. a conductei în şaht
- Diametru sistem 250 mm m 26 26 26 26
Lungimea totală max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse 2
- Diametru sistem 250 mm m 30 30 30 30

Observaţie
Pentru calculul instalaţiei de evacuare a gazelor arse se pot utiliza
parametrii de gaze arse ai cazanelor separate (vezi instrucţiunile de
proiectare Vitodens).
S-a ţinut cont deja de pierderile de presiune ale dispozitivului de
siguranţă împotriva curentului invers de gaze arse şi acestea nu vor
mai fi folosite la calcul.
Nu va fi avută în vedere presiunea maximă de lucru conform DVGW
G 635.

Amplasare şi dimensiuni

Amplasare în serie — 2 până la 4 cazane până la 35 kW

1500 1500 1500


300
a b
8 7 1 7
7
3
200
d

4
c

5 6
f

2 2 2 2
g

1 Colector pentru gaze arse 6 Obturator pentru aerisire


2 Dispozitiv de siguranţă împotriva curentului invers de gaze arse 7 Element de prelungire tub colector gaze arse (doar la
3 Element terminal cu evacuare condens Vitodens 222-F și 222-W
4 Sifon cu furtun 8 Dispozitive de agăţare cu material de fixare corespunzător
5 Element de vizitare
Observaţie
■ În cazul Vitodens 200-W, 222-F şi 222-W până la 35 kW, dispoziti-
vul de siguranţă împotriva curentului invers de gaze arse 2
(accesoriu) se va monta în cazan.
■ La Vitodens 222-W, la poziţia şahtului în stânga mai trebuie
adăugat suplimentar un element de prelungire a colectorului de
gaze arse 3 înainte de piesa terminală cu scurgerea condensului
7.

Conductă colectoare a b c d e f g*2 h


7 mm mm mm mm mm mm mm mm mm
100
– Vitodens 100-W 580 280 153 183 213 243 1700 180
– Vitodens 111-W 700 280 133 170 207 244 1700 100
5604 338 RO

– Vitodens 200-W până la 26 kW 580 280 153 183 213 243 1700 130
– Vitodens 222-W 700 280 133 170 207 244 1700 100

*2 Recomandare pentru înălţimea de montaj.

VITODENS VIESMANN 45
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Conductă colectoare a b c d e f g*2 h


7 mm mm mm mm mm mm mm mm mm
– Vitodens 222-F 700 280 133 170 207 244 — 100
150
– Vitodens 200-W până la 35 kW 580 215 255 285 315 345 1700 130
– Vitodens 222-W 700 215 234 271 308 345 1700 100
– Vitodens 222-F 700 215 221 258 295 332 — 100

Colectorul de gaze arse trebuie să fie montat cu o pantă de min. 3 °. Țevile verticale trebuie scurtate corespunzător.

Amplasare în serie — 2 până la 4 cazane de la 45 kW


2

300 1500 1500


a b
7 1

200
4 5 6
2 2 2 2
d

1 Colector de gaze arse Ø 150, 200 sau 250 mm 4 Sifon cu furtun


2 Dispozitiv de siguranţă împotriva curentului invers de gaze arse 5 Element de vizitare Ø 150, 200 sau 250 mm
(încorporat) 6 Obturator pentru aerisire
3 Element terminal cu evacuare condens 7 Dispozitive de agăţare cu material de fixare corespunzător
Observaţie
La Vitodens 200-W de la 45 kW, dispozitivul de siguranţă împotriva
curentului invers de gaze arse 2 este deja montat în cazan în sta-
rea de livrare.

Conductă colectoare a b c d d d
7 mm mm mm mm mm mm mm
Număr cazane 2 3 4
150
– Vitodens 200-W, 45 - 60 kW 580 215 100 1956 1986 –
200
– Vitodens 200-W, 45 - 60 kW 580 404 100 – – 2038
– Vitodens 200-W, 80 - 100 kW 580 404 100 2052 2082 2113
250
– Vitodens 200-W, 125 - 150 kW 580 404 100 2257 2294 2331

Colectorul de gaze arse trebuie să fie montat cu o pantă de min. 3 °. Racordurile cazanului trebuie scurtate corespunzător.
5604 338 RO

*2 Recomandare pentru înălţimea de montaj.

46 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Amplasare în serie — 6 şi 8 cazane de la 45 kW

300 1500 1500 a


580 1
7

200
3 5

6
4
2 2 2 2 2 2 2 2 2

c
b

Vitodens 200-W

1 Colector de gaze arse Ø250 mm 4 Sifon cu furtun


2 Dispozitiv de siguranţă împotriva curentului invers de gaze arse 5 Element de vizitare Ø 250 mm
(încorporat) 6 Obturator pentru aerisire
3 Element terminal cu evacuare condens 7 Dispozitive de agăţare cu material de fixare corespunzător
Observaţie
La Vitodens 200-W de la 45 kW, dispozitivul de siguranţă împotriva
curentului invers de gaze arse 2 este deja montat în cazan în sta-
rea de livrare.

Conductă colectoare a b c c
7 mm mm mm mm mm
Număr cazane 6 8
250
– Vitodens 200-W, 45 - 60 kW 404 100 2208 2268
– Vitodens 200-W, 80 - 100 kW 404 100 2203 2264
– Vitodens 200-W, 125 kW 404 100 2404 –

Colectorul de gaze arse trebuie să fie montat cu o pantă de min. 3 °. Racordurile cazanului trebuie scurtate corespunzător.
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 47
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Montajul în bloc al Vitodens 45 - 100 kW

300 1500
580 a
7 1

200
4 5 6
2 2 2 2 2

b
100

1 Tubulatură comună de evacuare a gazelor arse Ø 200 sau 4 Sifon cu furtun


250 mm 5 Element de vizitare Ø 200 sau 250 mm
2 Dispozitiv de siguranţă împotriva curentului invers de gaze arse 6 Obturator pentru aerisire
(încorporat) 7 Dispozitive de agăţare cu material de fixare corespunzător
3 Element terminal cu evacuare condens
Observaţie
Dispozitiv de siguranţă împotriva curentului invers de gaze arse 2
este montat la cazan în starea de livrare.

Conductă colectoare a b b b c
7 mm mm mm mm mm mm
Număr cazane 4/6/8 4 6 8 4/6/8
200
– Vitodens 200-W, 45 - 60 kW 502 1980 — — 352
250
– Vitodens 200-W, 45 - 60 kW 532 — 2068 2108 422
– Vitodens 200-W, 80 - 100 kW 532 2069 2100 2131 422

Colectorul de gaze arse trebuie să fie montat cu o pantă de min. 3 °. Coturile de ghidare trebuie scurtate corespunzător.
5604 338 RO

48 VIESMANN VITODENS
Instrucţiuni de proiectare şi dimensionare pentru racordarea traseului de evacuare a gazelor arse (continuare)

Instalaţii cu mai multe cazane cu sistem de evacuare a gazelor arse - depresiune


Este necesară o dimensionare conform EN 13384.
Conducta colectoare de evacuare a gazelor arse în zona de depre-
siune, vezi Lista de preţuri Vitoset Viessmann.
Pentru sisteme de evacuare a gazelor arse pentru instalaţii cu mai
multe cazane cu suprapresiune, vezi pag. 41.

Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse

3.1 Componentele sistemului de evacuare gaze arse/admisie aer


Tub evacuare gaze arse/admisie aer Diametru sistem Dimensiune [mm]
Dacă este necesar, tuburile se pot scurta. Ø mm a b c
60 60 100 40
80 80 125 40
500/1000/1950 100 110 150 40

Cot evacuare - admisie de 87°


Øb
Øa

c
c
°

Diametru sistem Ø 60 şi 80 mm
87
d

500/1000/1950
Øa
Øb
d
Øa
Øb

Diametru sistem Ø 60 şi 80 mm
c
5604 338 RO

Diametru sistem Ø 100 mm

VITODENS VIESMANN 49
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

c 30°

c
87
°

Øa
a Øb
b
Diametru sistem Ø 60 şi 80 mm
d

Diametru sistem Ø 100 mm Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b c
3 60 60 100 40
Diametru sistem Dimensiune [mm] 80 80 125 40
Ø mm a b c d 100 110 150 40
60 60 100 40 110
80 80 125 40 120 Element de vizitare evacuare gaze arse/admisie aer AZ, drept
100 110 150 40 170

Cot evacuare - admisie de 45° d


Unitate de livrare 2 bucăţi

Øb
Øa
45
c

c
°

Diametru sistem Ø 60 mm

Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b c d
Øa 60 60 100 40 250
Øb
270
Diametru sistem Ø 60 şi 80 mm
Ø 125
Ø 80
c

45
°

Diametru sistem Ø 80 mm

d
a c
b

Diametru sistem Ø 100 mm


a

Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b c
60 60 100 40
80 80 125 40
5604 338 RO

100 110 150 40


Diametru sistem Ø 100 mm
Cot evacuare gaze arse/admisie aer (30°)
Unitate de livrare 2 bucăţi

50 VIESMANN VITODENS
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem Dimensiune [mm] Mufă de îmbinare evacuare gaze arse/admisie aer
Ø mm a b c d
100 110 150 40 273
30
Cot de revizie pentru evacuare de gaze arse/admisie aer 87º dia-
metru sistem Ø 60 şi 80 mm

b
a
d

255

Diametru sistem Dimensiune [mm]


c

Ø mm a b
60 60 100
80 80 125
a
100 110 150
b
Element de mascare pentru evacuare gaze arse/admisie aer 3
Diametru sistem Dimensiune [mm]
Ø mm a b c d
60 60 100 100 130
80 80 125 120 130

Cot evacuare gaze arse/admisie aer 87º, diametru sistem Ø


100 mm

a
d
b
Øb
Øa

Diametru sistem Dimensiune [mm]


e

c Ø mm a b
60 102 194
80 130 230
100 155 230
Diametru sistem Dimensiune [mm]
Ø mm a b c d e Panou protector obişnuit
100 110 150 40 120 140

Adaptor evacuare gaze arse/admisie aer


c max.
b min.

Øb

Øa

De la diametrul de la diametrul de sistem


sistem Diametru sistem Dimensiune [mm]
Dimens. a [mm] Dimens. b [mm] Ø mm a b c
60/100 80/125 60 250 246 310
80/125 60/100 80 250 246 310
80/125 100/150 100 280 286 350

Bridă de fixare
Pentru instalare pe peretele interior şi exterior, culoare albă.
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 51
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

M8

775
Diametru sistem Dimensiune [mm]

1195
Ø mm a b
60 100 100
80 125 100
100 150 100

Element de trecere prin acoperiş pentru gaze arse/admisie aer


Cu bridă de fixare.

3
Ø 110
Ø 150

Diametru sistem Ø 100 mm


548

Prelungire peste acoperiş


1154

A B
500/1000

Øa
Øb
Ø142

Diametru sistem Ø 60 şi 80 mm

80/125
Diametru sistem Dimensiune [mm]
Ø mm a b
60 60 100
80 80 125

A Prelungire peste acoperiş


B Conductă de acoperire
C Bridă pentru ancorare

Racord pentru peretele exterior evacuare gaze arse/admisie aer


(inclusiv elemente de mascare)
Pentru sisteme cu dimensiuni 7 60/100 mm şi 7 80/125 mm.
5604 338 RO

52 VIESMANN VITODENS
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem Ø 60 mm
C B A Deviere A (mm) 150 200 250 300 350 390
Prelungire B (mm) 153 224 295 372 436 487
Înălţime C (mm) 250 300 350 400 450 490
constr.

Diametru sistem Ø 80 mm
Deviere A (mm) 150 200 250 300 350 390
a b Prelungire B (mm) 123 194 265 335 406 463
c Înălţime C (mm) 280 330 380 430 480 520
constr.

A Fixare pe peretele exterior Diametru sistem Ø 100 mm


B Element mascare pentru perete, exterior Deviere A (mm) 200 250 300 350 390
C Element mascare pentru perete, interior Prelungire B (mm) 134 205 275 346 403
Sistem evacuare gaze arse/ 60/100 80/125 Înălţime C (mm) 390 438 488 538 578
admisie aer constr.
(7 mm)
a (mm) ≤ 475 ≤ 710 Element de mascare perete evacuare gaze arse/admisie aer din
b (mm) 155 165 încăperile alăturate
c (mm) 704 952 3
Etaj în tubulatura de evacuare gaze arse/admisie aer 0,6

Cea mai mică deviere A (2 × cot evacuare gaze arse/admisie aer 45


º):

250

Øb
210

Øa
■ 74 mm la un diametru al sistemului Ø 60 mm (C = 174 mm)
■ 93 mm la un diametru al sistemului Ø 80 mm (C = 223 mm)
■ 140 mm la un diametru al sistemului Ø 100 mm (C = 328 mm):

Se îmbină între ele două coturi de evacuare gaze arse/admisie aer


45º şi se introduc în tubulatura de evacuare gaze arse/admisie aer. 155
10
Deviere:
250 10
■ peste 74 mm la un diametru al sistemului Ø 60 mm
■ peste 93 mm la un diametru al sistemului Ø 80 mm
■ peste 140 mm la un diametru al sistemului Ø 100 mm: Diametru sistem Dimensiune [mm]
Ø mm a b
În funcţie de deviere (dimensiunea A) se instalează între cele două 60 60 100
coturi de 45 º pentru evacuare gaze arse/admisie aer o prelungire 80 80 125
pentru evacuare gaze arse/admisie aer (dimensiunea B).

B
C

3.2 Componente pentru instalare pe peretele exterior


Pachet cu elemente pentru perete exterior
Cot pentru perete exterior A cu element de aspirare a aerului B,
5604 338 RO

mufă dublă C şi element de mascare D.

VITODENS VIESMANN 53
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

Conductă perete exterior


Øb

Øb

500/1000/2000
Øa

Øb
d
Øb
Øa

c
3
c Øa

Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b c d e Diametru sistem Dimensiune [mm]
60 60 100 110 110 250 Ø mm a b c
80 80 125 120 120 250 60*3 — — —
80*3 — — —
b 100 110 150 40

Cot pentru perete exterior 87 °


e

Øb

a c
d

b
Øa
d
a

d
b

c
Diametru sistem Dimensiune [mm]
Ø mm a b c d
Diametru sistem Ø 100 mm 60*3 — — — —
80*3 — — — —
Diametru sistem Dimensiune [mm] 100 110 150 40 170
Ø mm a b c d e
100 110 150 295 170 165 Cot pentru perete exterior 45°

b
Ø
c

Øa
5604 338 RO

*3 Se vor utiliza componente pentru evacuare gaze arse/admisie aer (vezi pag. 49).

54 VIESMANN VITODENS
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem Dimensiune [mm] Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b c Ø mm a b c
60*3 — — — 60 60 100 110
80*3 — — — 80 80 125 110
100 110 150 40 100 110 152 85

Cot pentru perete exterior 30° Element de vizitare pentru perete exterior

Øb
b Øa
Ø
30°

270
c

3
Øa

c
Diametru sistem Dimensiune [mm]
Ø mm a b c
60*3 — — —
Diametru sistem Dimensiune [mm]
80*3 — — —
Ø mm a b c
100 110 150 40
60*3 — — —
80*3 — — —
Element terminal pentru perete exterior
100 110 150 40
57

Øb
c

Øa

3.3 Componente pentru sistem monotubular


Tub de evacuare a gazelor arse Diametru sistem Dimensiune [mm]
Dacă este necesar, tuburile se pot scurta. Ø mm a b c d
150 160 184 83 500/1000/2000
200 184 227 122 500/1000/2000
d 250 250 273 103 500/1000/2000
c
Øb

Øa

Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b c d
60 60 73 58 500/1000/1950
5604 338 RO

80 80 94 57 500/1000/1950
100 110 128 72 500/1000/2000
125 125 145 75 500/1000/2000
*3 Se vor utiliza componente pentru evacuare gaze arse/admisie aer (vezi pag. 49).

VITODENS VIESMANN 55
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

Cot simplu 87° Diametru sis- Dimensiune [mm]


tem
Ø mm a b c d e f
c 60 60 73 55 60 180 110
°
87 80 80 94 60 80 210 120
100 110 128 72 112 245 120
Øb

125 125 145 75 120 264 147


150 160 184 83 137 296 163
200 200 227 122 153 490 310
d

250 250 273 103 326 670 385

Øa Şină suport
e

b
Diametru sistem Dimensiune [mm]
Ø mm a b c d e
60 60 73 55 110 120
80 80 94 60 120 130

a
100 110 128 72 130 130
3 125 125 145 75 150 150
150 160 184 83 170 170 c
200 200 227 122 350 310
250 250 273 103 402 390

Cot simplu (45º) Diametru sistem Dimensiune [mm]


Unitate de livrare 2 bucăţi. Ø mm a b c
60 350 50 50
80 350 50 50
100 350 50 50
c

b 125 400 50 50
150 400 50 50
45°

25

Diametru sistem Dimensiune [mm]


50

Ø mm a b c
60 60 73 55
50

80 80 94 60
100 110 128 72
125 125 145 75
Ø 10,5

150 160 184 83


20
400

200 200 227 122


250 250 273 103

Pachet de bază pentru şaht


Compus din cot de sprijin, şină suport, element de acoperire al şah-
tului şi distanţiere

Cot de sprijin

Øb 50

Diametru sistem 200


c

87°
e
Øa
d

5604 338 RO

56 VIESMANN VITODENS
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem Dimensiune [mm]


7 mm a b c d
50 125 126 185 257 350
150 161 228 258 350
200 202 260 261 280
65

Ø 250
650

500
3
50

100
500

Diametru sistem 250 Diametru sistem 250

Element de acoperire al şahtului, PPs Element de acoperire al şahtului, metal


Elementele de fixare sunt incluse în setul de livrare. Elementele de fixare sunt incluse în setul de livrare.

Øa Øa 196
380
b

350

□ 350
Diametru sistem Dimensiune [mm]
Ø mm a
Diametru sistem Dimensiune [mm] 60 60
Ø mm a b 80 80
60 60 198 100 110
80 80 229
100 111 201 Distanţier
Unitate de livrare 3 bucăţi (pentru o dimensiune interioară a şahtului
Øa de 130 × 130 mm până la 250 × 250 mm sau Ø 150 mm până la Ø
300 mm).
c

Øb
5604 338 RO

□d
Diametru sistem 125, 150 şi 200

VITODENS VIESMANN 57
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b c d
125 125 145 75 180
150 160 184 83 205
200 200 227 122 300
250 250 273 103 600

400
Teu de vizitare
Diametru sistem Ø 60 şi 80 mm.

b
°
87

e
c
a
d
3
a

Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b c d e
60 60 73 55 130 100
80 80 94 60 142 130

Diametru sistem 200 Cot de vizitare

d
c
Ûb
a

Ûa
Diametru sistem 250

Diametru sistem Dimensiune [mm] Diametru sistem Dimensiune [mm]


7 mm a Ø mm a b c d e
200 734 100 110 128 72 143 142
250 751 125 125 145 75 148 148
150 160 184 83 159 163
Element de vizitare (drept) 200 200 227 122 350 310
250 250 273 103 390 410
c d
a
b

Diametru sistem Dimensiune [mm]


5604 338 RO

Ø mm a b c d
60 60 73 55 195
80 80 94 60 210
100 110 128 72 201

58 VIESMANN VITODENS
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

Obturator pentru aerisire


30 a

30 300

30
40
Ød
30
40

Ød

a
300
A
A 2,5
5
2,5
5

A Distanţier
A Distanţier Diametru sistem Dimensiune [mm]
Diametru sistem Dimensiune [mm] 7 mm a 7d 3
Ø mm 7d 200 400 200
60 60 250 400 250
80 80
100 110
125 125
150 160

3.4 Componente pentru utilizarea multiplă a unui sistem de coşuri de fum pentru aer de
ardere şi evacuare gaze arse – suprapresiune pentru Vitodens 200-W, 222-W şi 222-F,
19 până la 26 kW
Set de racordare pentru utilizare multiplă Set de racordare pentru evacuarea condensului
Teu de racordare cu mufă lungă şi bridă de fixare. Teu de racordare cu mufă lungă şi bridă de fixare.

110 110
40
80

320

320
275

275

110 110
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 59
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

Bridă de fixare Racord sistem de evacuare a condensului


Pentru fixare orizontală a tubulaturii de evacuare a gazelor arse în Reducţie de la Ø 100 mm la Ø 40 mm.
şaht.

125
50

110
110

40
550

3.5 Componente pentru sistemul monotubular flexibil pentru tubulatură flexibilă de eva-
cuare a gazelor arse
Conductă de evacuare a gazelor arse, flexibilă Dispozitiv de înfăşurare pe tambur
Unitate de livrare (lungime L) 12,5 sau 25 m pe tambur. Cu cablu 25 m .

Øa a
Øb
L

Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b
60 58 50
80 88 77
100 113 101

Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a
60 56
80 88
100 111
5604 338 RO

60 VIESMANN VITODENS
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

Element de vizitare (drept) Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a
60 60
a 80 80
100 110

Distanţier
Unitate de livrare 5 bucăţi
Pentru o dimensiune interioară a şahtului de 130 × 130 mm până la
250 × 250 mm sau Ø 150 mm până la Ø 300 mm).
b

190
3
Diametru sistem Dimensiune [mm]
Ø mm a b
60 72 310
80 102 325 Diametru sistem Ø 60 mm
100 127 326

Piesă de legătură

400
b

Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b Diametru sistem Ø 80 şi 100 mm
60 72 140
80 102 140
100 127 140

Capac şaht
Cu element terminal.

a
198

350
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 61
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

3.6 Componente pentru instalaţie cu mai multe cazane


Colector pentru gaze arse
Montaj în serie Element terminal cu evacuare condens

c c
b
a

a
87
°
Ø32
d

3 Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø mm a b c
150 160 115 195
b 200 200 115 195
250 250 339 431

Diametru sistem Dimensiune [mm] Sifon cu furtun de scurgere


Ø mm a b c d
100 110 60 630 160
150 160 80 650 280 35
200 200 80 680 280
250 250 110 790 280

Montaj în bloc

c
a
b

d
a

Putere nominală Dimensiune [mm]


kW a
d

15 – 60 248
80 – 150 300

Cot simplu (87º)


Numai la Vitodens 200-W, 222-W şi 222-F până la 35 kW.
b

55
°
87

Diametru sistem Dimensiune [mm]


Ø 80

Ø mm a b c d
150 160 80 650 45 °
200 200 110 680 45 °
250 250 110 675 42 °
250

Ø 80
5604 338 RO

130

62 VIESMANN VITODENS
Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse (continuare)

3.7 Elemente pentru acoperiş


Ţiglă obişnuită Element de trecere a tubulaturii prin ţigle de acoperiş Klöber
Indicat pentru înclinări ale acoperişului de la 25 până la 45°. Indicat pentru înclinări ale acoperişului de la 20 până la 50°.

Ø 129
Ø 126

55
A

110
200
3

A Ţiglă obişnuită
B Tub de trecere prin acoperiş pentru ţigle obişnuite

Guler pentru acoperiş terasă

C Strat de aerisire
Øa D Termoizolaţie
E Izolaţie
A F Plafon
c

G Element de trecere prin acoperiş, coaxial, vertical


B
Diametru sistem Dimensiune [mm]
C
D Øb Ø mm a b c
E 60 135 390 250
80 135 390 250
C
100 170 470 250
F 150 170 450 254
200 220 500 254
G

A Umplutură cu nisip
B Strat izolator
5604 338 RO

VITODENS VIESMANN 63
Index alfabetic
A
Autorizaţie de funcţionare.................................................................. 6

C
Certificat de avizare........................................................................... 6
Colectorul de gaze arse................................................................... 11
Coş cu sistem de tuburi concentrice admisie/evacuare................... 31
Coş insensibil la umezeală...............................................................40

D
Dimensiunile şahtului....................................................................... 12
Dimensiuni şaht................................................................................34

E
Evacuare prin acoperiş, verticală..................................................... 19
Evacuare prin peretele exterior.......................................................... 4
Evacuare verticală prin acoperiş...................................................... 19

F
Funcţionare cu racord la coş........................................................5, 39
Funcţionare fără racord la coş........................................................... 4
Funcţionare fără racord la coş (turbo)..............................................12

P
Posibilităţi de montaj.......................................................................... 8

R
Racordarea evacuării a gazelor arse................................................. 4
Racord pentru peretele exterior....................................................... 22

S
Sistem de evacuare în cascadă a gazelor arse............................... 41
Sisteme de evacuare a gazelor arse
– pentru funcţionare cu racord la coş.................................................5
– pentru funcţionare fără racord la coş.............................................. 4

T
Termostat de siguranţă pentru gazele arse........................................5
Tubulatură evacuare gaze arse/admisie aer.................................... 12

U
Utilizare multiplă (coş de fum)..........................................................31

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Viessmann S.R.L.
5604 338 RO

RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

64 VIESMANN VITODENS