Sunteți pe pagina 1din 17

1

Prezenta notă de informare conţine condiţiile generale şi speciale de asigurare,


stipulate în contractul de asigurare nr. 2018119 din data de 02.02.2018, pentru
contractanţii pachetelor de servicii turistice pentru străinătate, organizate de
Agenţia de turism AMARA TOUR.
Secţiunea I
ASIGURAREA MEDICALĂ PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE
-condiţii generale de asigurare-
Cap. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
1.1. Prin contractul de asigurare mai sus menţionat, Asigurătorul se obligă, ca în cazul
producerii unui Eveniment asigurat, să acorde Despăgubire în baza prezentelor condiţii
generale de asigurare pentru Cheltuielile medicale de urgenţă ocazionate de:
a) Îmbolnăvire subită şi imprevizibilă care prezintă pericol pentru viaţa Asiguratului;
b) Vătămare corporală gravă a Asiguratului ca urmare a unui Accident.
Cap. 2 DEFINIŢII
4.2.2. Pentru Certificatele de asigurare emise în ziua începerii călătoriei în străinătate, când
Asiguratul se află pe teritoriul României, răspunderea Asigurătorului începe după două ore
de la momentul încheierii, dar nu înainte de momentul intrării Asiguratului pe Teritoriul
acoperit prin Asigurare şi încetează la ora 24:00 a ultimei zile din Perioada asigurată.
4.2.3. Certificatele de asigurare emise contrar prevederilor stipulate la pct. 4.2.1.si 4.2.2. nu
conferă persoanelor care le deţin calitatea de Asigurat.
4.3. Răspunderea maximă a Asigurătorului
4.3.1. Suma asigurată, respectiv răspunderea maximă a Asigurătorului, în baza prezentelor
condiţii generale de asigurare, nu va depăşi 10.000 EUR.
Cap. 5 RISCURILE ŞI COSTURILE/CHELTUIELILE CUPRINSE ÎN ASIGURARE
5.1. Riscurile cuprinse în prezenta Asigurare sunt cele de producere a Evenimentelor
asigurate, respectiv:
a) Îmbolnăvire subită şi imprevizibilă care prezintă pericol pentru viaţa Asiguratului;
b) Vătămare corporală gravă a Asiguratului ca urmare a unui Accident.
5.2. Asigurătorul despăgubeşte, cu respectarea excluderilor conform cap. 6, Cheltuielile
medicale de urgenţă ca urmare a producerii unui Eveniment asigurat, după cum urmează:
- enumerarea tuturor documentelor anexate;
- data şi semnătura olografă.
c) documente anexate cererii de despăgubire:
- Certificatul de asigurare;
- copia certificatului de naştere (pentru minori sau pentru persoane care şi-au schimbat
numele dupǎ data emiterii Certificatului de asigurare);
- copia cărţii de identitate/paşaportului, după caz;
- toate documentele medicale, în original, necesare pentru atestarea diagnosticului şi

A tratamentului urmat (raportul medical care descrie starea de sănătate, natura şi gradul
vătămărilor corporale furnizând un diagnostic exact);
- totalitatea facturilor originale emise de furnizorii de servicii medicale şi de transport
sanitar de urgenţă, precum şi documente originale care să ateste achitarea serviciilor
respective;
- în cazul asistenţei medicale stomatologice, facturile şi documentele medicale trebuie
să conţină informaţii privind dinţii trataţi şi tratamentul aplicat;
- în cazul Decesului, copie legalizată a certificatului constatator al decesului, a
certificatului oficial de deces precum și documente legale care să ateste calitatea de
În înţelesul prezentelor condiţii generale de asigurare, termenii şi expresiile de mai jos au a)
consultaţii medicale ambulatorii în valoare maximă de 30 EUR; moștenitor legal al Asiguratului;
numai următoarele semnificaţii:
2.1. Accident – eveniment subit, imprevizibil şi violent, survenit exclusiv în Perioada
asigurată, care produce vătămări corporale grave ce pot fi stabilite în mod obiectiv şi care
2

periclitează viaţa sau continuarea normală a călătoriei.


2.2. Activităţi extreme şi de agrement – sunt cuprinse în prezentele condiţii de asigurare
sub denumirea de Activităţi extreme şi de agrement, următoarele activităţi cu un înalt grad de
periculozitate, dar fără a se limita la:
- nautice: canioning, surfing, kayaking, kitesurfing, rafting, scubadiving, snorkeling, schi
nautic, windsurfing, caiac canoe, navigaţie cu vase prevăzute cu vele, jet-ski;
- aero: kiting, bungee-jumping, deltaplan, parapantă, planor, paraşutism;
- zăpadă: schi, sărituri cu schiurile, snowbording, sărituri cu snowboard-ul, sanie, bob,
skeleton;
- terestre: adventure race, alpinism, role, patinaj pe gheaţă, skateboarding, escaladă,
ascensiuni montane;
- pe roţi: ciclism cu MTB şi MBX;
- alte activităţi: volei, handbal, baschet, fotbal, tenis de masă, tenis de câmp, paintball, trageri
cu arma (arme de foc, arme cu aer comprimat, arcuri, arbalete), pescuit cu harpon cu resort
sau aer comprimat, vânătoare sportivă, călărie, speologie, conducerea sau deplasarea cu
motociclete, ATV, motorete, snowmobile, scutere, vehicule aeriene fǎrǎ motor.
2.3. Agenţia de turism - societatea comercială din România specializată şi autorizată
conform legislaţiei române în vigoare, cu care Asiguratul a încheiat un Contract. Agenţia de
turism poate fi exclusiv AMARA TOUR sau altă Agenţie de turism din România care revinde
un Pachet de la AMARA TOUR.
2.4. Asigurare – asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate reglementată de
contractul de asigurare mai sus menţionat, Certificatul de asigurare şi de prezentele condiţii
generale de asigurare.
2.5. Asigurat – persoana fizică cu domiciliul/reşedinţa în România, menţionată în Certificatul
de asigurare, cu vârsta cuprinsă între 5 zile şi 90 ani, care are un Contract valabil încheiat cu
o Agenţie de turism.
2.6. Asigurător – societatea de asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. -
GERROMA cu sediul în Bucureşti, str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, et. 5, ap. 49, sector
3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7054/1995, având CUI 7804274, Autorizată
de C.S.A.: RA-016/04.10.2003, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub
numărul 5213.
2.7. Boalǎ preexistentă – orice afecţiune manifestată anterior Perioadei asigurate sau cu
simptomatologie care confirmă diagnosticul stabilit în decursul Perioadei asigurate, pentru
care s-a stabilit, recomandat, solicitat sau în mod rezonabil ar fi trebuit să se solicite sau să
se acorde tratament medical la o dată oarecare înaintea începerii Perioadei asigurate.
2.8. Catastrofe naturale – evenimente provocate de manifestarea următoarelor calamităţi
naturale: cutremure de pământ, inundaţii şi furtuni.
2.9. Caz asigurat – Eveniment asigurat produs.
2.10. Certificat de asigurare – document emis prin intermediul aplicaţiei electronice a
Asigurătorului, pe baza datelor completate de Contractant în aplicaţia electronică a
Asigurătorului, prin care se probează existenţa Asigurării. Certificatul de asigurare cuprinde
menţiuni privind Asiguratul, Perioada asigurată şi Teritoriul acoperit prin Asigurare.
2.11. Cheltuieli medicale de urgenţă – cheltuieli în legătură cu serviciile medicale care se
impun fără întârziere, în scopul ameliorării sau stabilizării stării de sănătate a Asiguratului, ca
urmare a producerii unui Eveniment asigurat. Nu se consideră urgenţă medicală acele situaţii
în care intervenţia de orice natură a medicului este amânată mai mult de 24 de ore de la data
şi ora apariţiei Evenimentului asigurat; cheltuielile medicale apărute în astfel de circumstanţe
nu sunt considerate a fi de urgenţă, urmând în consecinţă a nu face obiectul prezentei
Asigurǎri. De asemenea îşi pierd caracterul de urgenţă cheltuielile medicale solicitate în
condiţiile în care fie serviciile medicale prestate nu pot sau nu mai pot urmări Stabilizarea
stării de sănătate, fie serviciile medicale sunt prestate pe o perioadă mai mare de 15 zile.
2.12. Contract - contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice (încheiat
conform legislaţiei în vigoare), care reprezintă acordul de voinţă dintre Asigurat şi Agenţia de
3

turism, care are ca obiect cumpărarea unui Pachet de către Asigurat şi eliberarea
documentelor de plată, de călătorie şi a condiţiilor contractuale de către Agenţia de turism.
2.13. Contractant – AMARA TOUR S.R.L. cu sediul în str. George Bacovia nr. 17A, ap. 1,
Cluj-Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/5018/2017, având CUI
38001739, Licenta de turism nr. 7852 din data de 20.09.2017, care încheie Contractul de
asigurare pentru o altă persoană fizică şi se obligă faţă de Asigurător să plătească Prima de
asigurare si sa informeze Asiguratul cu privire la prezentele conditii de asigurare.
2.14. Decesul – încetarea din viaţă a Asiguratului, ca urmare a unui Eveniment asigurat aşa
cum este definit în prezentele condiţii generale şi speciale de asigurare, confirmat în baza
certificatului constatator al morţii.
2.15. Despăgubire – suma de bani pe care Asigurătorul o suportă în urma producerii unui
Eveniment asigurat, care nu poate depăşi Suma asigurată.
2.16. Eveniment asigurat – orice Accident sau Îmbolnăvire subită şi imprevizibilă (aşa cum
sunt definite în prezentele condiţii generale de asigurare) care prezintă pericol pentru viaţa
Asiguratului, survenite exclusiv în Perioada asigurată şi pe Teritoriul acoperit prin Asigurare,
pentru care Asigurătorul acordă Despăgubire potrivit prezentelor condiţii generale de
asigurare.
2.17. Indemnizaţia în caz de deces – suma de bani plătită moştenitorilor legali ai Asiguratului
în cazul Decesului Asiguratului.
2.18. Îmbolnăvire – orice modificare organică sau funcţională a stării de sănătate a
organismului, declanşată exclusiv în interiorul Perioadei asigurate menţionată în prezentul
Certificat de asigurare, excluzând orice boală, afecţiune ori stare patologică preexistentă
Perioadei asigurate, indiferent dacă era cunoscută ori necunoscută, tratată ori netratată
anterior Perioadei asigurate.
2.19. Medic – persoană recunoscută ca medic practicant în ţara în care a survenit
Evenimentul asigurat, excluzând Asiguratul însuşi, soţul/soţia, rudele acestuia sau
persoanele care însoţesc Asiguratul pe durata călătoriei.
2.20. Medicamente - medicamentele prescrise de Medic şi cumpărate din farmacie, atâta
timp cât prescrierea constituie un sprijin al tratamentului, cu excepţia vitaminelor, preparatelor
întăritoare, preparatelor cosmetice chiar dacă sunt prescrise de Medic.
2.21. Pachet - pachetul de servicii turistice organizat exclusiv de către Agenţia de turism
AMARA TOUR, care reprezintă combinaţia prestabilită a serviciilor contractate de Asigurat
de la Agenţia de turism.
2.22. Perioada asigurată - interval de timp, stabilit şi înscris în Certificatul de asigurare.
Asigurătorul acordă acoperire prin Asigurare exclusiv pentru această perioadă şi numai
pentru Evenimentele asigurate care au debutat în această perioadă. Perioada asigurată nu
poate fi mai mică de 2 zile şi nu va depăşi 15 de zile şi coincide cu perioada călătoriei înscrisă
în Contract.
2.23. Regula proporţionalităţii – Asiguraţii GERROMA, implicaţi în acelaşi timp în unul şi
acelaşi Eveniment asigurat, vor beneficia de despăgubirea cuvenită în mod proporţional cu
numărul lor, în cazul în care acesta este mai mare de 20 (douăzeci), luându-se în considerare
limitele valorice stabilite în funcţie de consecinţele evenimentului, de tipul cheltuielilor şi de
locul producerii evenimentului, fără însă ca prin însumarea valorilor despăgubirilor să se
poată depăşi limita sumei per eveniment şi limita sumei asigurate per persoană.
2.24. Stabilizarea stării de sănătate – are în vedere acea situaţie în care scade riscul de
evoluţie sau de complicaţie imediată a bolii imprevizibile ori de deces a Asiguratului, cu
respectarea prevederilor Cap. 6 din prezentele condiţii generale de asigurare.
2.25. Suma asigurată – limita maximă a Răspunderii Asigurătorului conform prezentelor
condiţii generale şi speciale de asigurare.
2.26. Teritoriul acoperit prin Asigurare – teritoriul menţionat în Certificatul de asigurare,
altul decât România şi teritoriul statului a cărei cetăţenie o deţine Asiguratul.
2.27. Transport sanitar de urgenţă – serviciu care presupune utilizarea unui mijloc de
transport utilat din punct de vedere medical, numai atunci când starea sănătăţii Asiguratului
4

impune acest lucru, pentru preluarea Asiguratului de la locul unde acesta se află la momentul
producerii evenimentului în vederea transportării sale pânǎ la cea mai apropiată unitate
medicalǎ.
Cap. 3 EMITEREA ŞI ANULAREA CERTIFICATULUI DE ASIGURARE
3.1. Emiterea Certificatului de asigurare
3.1.1. Certificatul de asigurare se emite înainte de începerea călătoriei în străinătate.
3.1.2. Orice neconcordanţă existentă între datele Asiguratului şi cele înscrise în Certificatul
de asigurare, se anunţă în scris de către Asigurat, către Agenţia de turism/Contractant, în
termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de asigurare. Ulterior
expirării acestui termen Certificatul de asigurare se consideră valabil încheiat.
3.1.3. Pentru aceeaşi Perioadă asigurată, Asiguratul poate deţine numai un singur Certificat
de asigurare.
3.1.4. Indiferent de numărul de Certificate de asigurare deţinute de către Asigurat,
Asigurătorul are obligaţii numai în baza primului Certificat de asigurare emis.
3.2. Anularea Certificatului de asigurare
3.2.1. Certificatul de asigurare poate fi anulat numai de către Contractant, cu minim 24 de ore
înaintea începerii Perioadei asigurate, doar pentru Asiguraţii care nu mai călătoresc în baza
Contractului încheiat cu Agenţia de turism.
3.2.2. Anularea Certificatului de asigurare nu mai conferă persoanei care îl deţine calitatea
de Asigurat.
Cap. 4 RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI
4.1. Asigurarea este valabilă numai pe Teritoriul acoperit prin Asigurare şi numai în Perioada
asigurată, menţionate în Certificatul de asigurare.
4.2. Începerea, durata şi încetarea răspunderii Asigurătorului
4.2.1. Pentru Certificatele de asigurare emise înainte de începerea călătoriei în străinătate,
când Asiguratul se află pe teritoriul României, răspunderea Asigurătorului începe la ora 00:00
a primei zile din Perioada asigurată, dar nu înainte de momentul intrării Asiguratului pe
Teritoriul acoperit prin Asigurare şi încetează la ora 24:00 a ultimei zile din Perioada
asigurată.
b) medicamente în valoare maximă de 50 EUR;
c) analize de laborator recomandate a fi strict necesare, în urma consultaţiei, fără de care nu
ar fi posibilă diagnosticarea, în valoare maximă de 50 EUR;
d) alte investigaţii recomandate a fi strict necesare, în urma consultaţiei, fără de care nu ar fi
posibilă diagnosticarea, în valoare maximă de 50 EUR;
e) transport sanitar de urgenţă în valoare maximă de 100 EUR;
f) transport medic în valoare maximă de 50 EUR, numai dacă în localitate nu există medic
şi/sau diagnosticul impune deplasarea acestuia;
g) a doua consultaţie medicală care se justifică în raport cu Cazul asigurat doar în măsura
în care îşi păstrează caracterul de urgenţă, în valoare maximă de 20 EUR;
h) spitalizare în valoare maximă de 1.500 EUR, inclusiv Transport sanitar de urgenţă.
Valoarea maximă a unei zile de spitalizare suportată de Asigurător în cazul apariţiei unui
Eveniment asigurat nu va depăşi suma de 500 EUR, indiferent de categoria unităţii medicale,
clasa de îngrijire şi specialitatea medicală, fără a lua în calcul ziua externării care nu este
despăgubită;
i) asistenţa medicală oftalmologică urgentă şi medicaţia aferentă în valoare maximă de 50
EUR;
j) asistenţa medicală stomatologică urgentă, care este necesarǎ pentru calmarea durerii şi
medicaţia aferentă în valoare maximă de 100 EUR.
Cumulul Despăgubirilor plătite pentru fiecare Caz asigurat nu poate depăşi 2.000 EUR.
În cazul în care a survenit Decesul Asiguratului aşa cum este definit în prezentele condiţii de
asigurare, Asigurătorul acordă moştenitorilor legali ai Asiguratului o indemnizaţie în valoare
de 1.500 EUR.
Cap. 6 EXCLUDERI
5

6.1. Asigurătorul nu acordă Despăgubire pentru:


A. Îmbolnăvirile sau accidentele survenite datorită oricăror evenimente care nu sunt acoperite
prin prezentele condiţii de asigurare.
B. Consecinţele directe şi indirecte ale:
a) bolilor cronice, inclusiv acutizarea sau recidiva acestor boli precum şi cele ale revenirilor şi
convalescenţelor unor afecţiuni neconsolidate;
b) oricăror afecţiuni, boli ori stări patologice preexistente Perioadei asigurate prin prezentul
Certificat de asigurare, indiferent dacă erau cunoscute sau necunoscute, respectiv tratate
sau netratate anterior Perioadei asigurate, precum şi orice accident sau îmbolnăvire generate
sau favorizate de acestea;
c) stării de graviditate, în orice fază a acesteia, ale naşterii, contracepţiei sau întreruperii
sarcinii şi consecinţelor acestora, investigaţii pentru fertilitate precum şi ale oricăror boli sau
complicaţii ale organelor de reproducere;
d) consumului de alcool, droguri, consumului excesiv de medicamente ori ale consumului de
medicamente fără prescripţie medicală;
e) accidentelor nucleare, radiaţiilor, ale acţiunii materialelor şi substanţelor radioactive sau
ale acţiunii directe a radiaţiei ionizante;
f) tratamentelor sau procedurilor medicale cu caracter experimental nerecunoscute din punct
de vedere medical, neautorizate de instituţiile medicale şi de asigurarea socială, precum şi
ale oricăror boli necunoscute sau care au cauze necunoscute din punct de vedere medical;
g) oricăror evenimente produse pe durata prestării unor activităţi remunerate în străinătate,
în baza unui contract de muncă sau a unei înţelegeri încheiate în străinătate sau în absenţa
acestora, inclusiv pe perioada deplasării către sau de la locul de desfăşurare;
h) oricăror evenimente produse pe durata practicării Activitǎţilor extreme şi de agrement, aşa
cum sunt definite în prezentele condiţii generale de asigurare şi a altora cu acelaşi grad de
risc;
i) participării la orice competiţie sportivă oficială;
j) culpei Asiguratului, expunerii voite sau iresponsabile a acestuia la pericole care pot genera
vătămări corporale grave sau îmbolnăviri, inclusiv cauzate direct sau indirect de radiaţia
solară, cele ale insuficienţei măsurilor de prevenire, prevedere şi evitare din partea
Asiguratului, precum şi cele cauzate de terţi;
k) oricăror evenimente produse prin nerespectarea de cǎtre Asigurat, în calitate de
conducǎtor auto a reglementărilor internaţionale privind circulaţia pe drumurile publice;
l) bolilor de piele, bolilor mintale şi psihice, anomaliilor sau malformaţiilor congenitale sau ale
întârzierilor psihice, dereglărilor nervoase sau mentale, indiferent de clasificarea lor,
problemelor psihiatrice sau psihotice, depresiilor de orice fel, alienărilor mentale, ale oricăror
tratamente psihanalitice şi psihologice precum şi oricărei tulburări emoţionale;
m) războaielor (declarate sau nu), invaziilor, insurecţiilor, activităţilor militare, rebeliunilor,
revoluţiilor, răscoalelor, terorismului, tulburărilor civile, grevelor, legilor marţiale, interdicţiilor
sau restricţiilor oficiale, sabotajelor ori atentatelor şi manifestaţiilor cu acte de violenţă,
participării Asiguratului la orice acţiune condamnată de lege, demonstraţiilor, actelor temerare
ale Asiguratului;
n) valurilor mareice seismice, erupţiilor vulcanice, avalanşelor, alunecărilor de teren,
prăbuşirilor de roci, surpărilor subterane, tornadelor;
o) catastrofelor naturale;
p) următoarelor boli sau afecţiuni, indiferent dacă au fost sau nu diagnosticate anterior emiterii
Certificatului de asigurare: TBC, astm, anemie, hipertensiune arterială, cancer, litiază renală,
litiază biliară, diabet, osteoporoză şi arterioscleroză, osteomalacie, rahitism, tulburări
metabolice, boli venerice, SIDA sau infecţii aflate în relaţie cu SIDA.
C. Cheltuieli privind:
a) diagnostice şi tratamente efectuate sau prescrise în România;
b) asistenţa medicală oftalmologică şi medicaţia aferentă, dacă aceasta nu reprezintă o
urgenţă;
6

c) asistenţa medicală stomatologică şi medicaţia aferentă, dacă aceasta nu reprezintă o


urgenţă, care este necesară pentru calmarea durerii;
d) tratamente şi intervenţii de chirurgie estetică, plastică şi reparatorie, tratamente dietetice,
homeopate, geriatrice, chiropractice, terapie fizică şi psihică, kinetoterapie, cure de orice fel
(termale, fizioterapeutice, etc.), recomandate sau nerecomandate în urma unui Accident sau
a unei Îmbolnăviri, perioadele petrecute în case de odihnă, recuperare, dezintoxicare, etc.;
e) proceduri şi tratamente aparţinând de medicina preventivă sau alternativă, vaccinări,
consultaţii programate, călătorii în scop terapeutic;
f) tratamente efectuate ca urmare a unor evenimente petrecute în zone geografice în care sa
declarat apariţia unei epidemii înaintea intrării Asiguratului în zona geografică respectivă;
g) asistenţa medicală şi medicaţia aferentă acordată Asiguratului de către rude sau însoţitori,
dacă nu justifică salvarea vieţii Asiguratului;
h) asistenţa medicală acordată după stabilizare (reveniri, tratamente ulterioare şi controale
ale stării sănătăţii), costurile acesteia fiind suportate de către Asigurat;
i) achiziţionarea, repararea şi întreţinerea ochelarilor, lentilelor de contact, aparatelor
medicale (stimulatoare cardiace, orice aparat implantat temporar sau definitiv în scopul
înlocuirii sau regularizării unor funcţii ale organismului, etc.), a protezelor şi accesoriilor
medicale de orice fel, inclusiv închirierea acestora, recomandate sau nerecomandate;
j) intervenţii chirurgicale pentru implant de organe artificiale sau aparate medicale care
înlocuiesc organe sau regularizează funcţii ale unor organe;
k) orice cheltuială în legătură cu decesul Asiguratului;
l) spitalizarea care se limitează la investigaţii medicale fără tratament de urgenţă al unei
afecţiuni subite şi imprevizibile care pune în pericol viaţa Asiguratului.
6.2. Asigurătorul nu este obligat să achite despăgubiri în următoarele cazuri:
a) dacă Asiguratul, însoţitorul, Medicul care a acordat asistenţă, unitatea medicală, etc., nu a
informat Asigurătorul de existenţa Cazului asigurat şi cheltuielile efectuate, în termenul
prevăzut la art. 7.1 şi art. 7.2.;
b) dacă Asiguratul a efectuat orice alte cheltuieli care nu fac obiectul prezentelor condiţii
generale de asigurare.
Cap. 7 OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
7.1. La producerea evenimentului, Asiguratul este obligat să contacteze înainte de orice
intervenţie medicală Centrala de apel NON-STOP a Asigurătorului la numărul de telefon/fax/
adresa de e-mail înscrise în Certificatul de asigurare, precizând: numele şi prenumele, seria
şi numărul Certificatului de asigurare, informaţii detaliate cu privire la evenimentul produs,
adresa la care se află şi numărul de telefon la care poate fi contactat.
7.2. Dacă Asiguratul este în imposibilitatea obiectivă de a îndeplini obligaţia prevăzută la art.
7.1., atunci obligaţia acestuia trece asupra: însoţitorului, Medicului care acordă asistenţă,
unităţii medicale, etc. În acest caz termenul este de maxim 48 de ore de la data şi ora la care
s-a produs evenimentul.
7.3. În cazul survenirii unui Eveniment asigurat, Asiguratul trebuie să depună orice efort
pentru limitarea/stoparea consecinţelor şi costurilor acestuia.
7.4. Asiguratul, trebuie să permită accesul liber al reprezentanţilor Asigurătorului pentru
evaluarea stării sale de sănătate.
7.5. Asiguratul trebuie să transmită Asigurătorului, în maxim 30 de zile de la finalizarea
intervenţiilor medicale acoperite prin prezenta Asigurare:
a) declaraţia detaliată cu privire la evenimentul produs, descrierea acestuia cu menţionarea:
- cauzelor care au dus la producerea evenimentului;
- serviciilor de asistenţă medicală de care a beneficiat;
- în cazul în care a fost implicată şi o terţă parte (de exemplu coliziunea unor
autovehicule): numele/denumirea, informaţiile necesare pentru contactarea acesteia şi
dacă este posibil, acoperirea prin asigurare a terţei părţi, orice rapoarte ale poliţiei sau
altei autorităţi competente referitoare la accident, precum şi circumstanţele detaliate ale
Accidentului, numele martorilor;
7

b) cererea de despăgubire care să conţină obligatoriu:


- date personale (nume, prenume, domiciliu stabil/adresă de corespondenţă, cetăţenie,
telefon de contact);
- seria, numărul Certificatului de asigurare;
- natura evenimentului produs, locul, data şi ora producerii acestuia;
- contravaloarea serviciilor de asistenţă medicală acordate ca urmare a evenimentului
produs;
- orice alte documente considerate de Asigurător necesare în vederea soluţionării cererii
de despăgubire.
Cererea de despǎgubire şi declaraţiile întocmite de soţul/soţia sau rudele Asiguratului nu
sunt luate în considerare decât dacă aceştia sunt în posesia unei împuterniciri notariale
fǎcută de Asigurat în acest sens.
Pentru Asiguratul minor, cererea de despăgubire şi declaraţiile trebuie întocmite de unul
dintre părinţii acestuia.
7.6. În cazul aprobării despăgubirii:
a) trebuie optat pentru modul în care se va efectua plata:
- numerar la sediul Asigurătorului;
- virament bancar în contul IBAN (lei) indicat, menţionând banca şi sucursala.
b) totalitatea documentelor depuse rămân la dosarul de daună.
7.7. Sancţiunea în cazul nerespectării obligaţiilor Asiguratului
În cazul în care Asiguratul nu respectă vreuna din obligaţiile prevăzute în prezentele condiţii
generale şi speciale de asigurare, Asigurătorul este exonerat de obligaţia plăţii.
Cap. 8 OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
8.1. La avizarea producerii evenimentului, Asigurătorul va întocmi şi ulterior va soluţiona
dosarul de daună, în baza cererii de Despăgubire şi a documentelor justificative.
8.2. Asigurătorul va achita Despăgubirea cuvenită în termen de 15 zile lucrătoare de la data
depunerii la dosarul de daună a ultimului document solicitat de Asigurător, în lei, la cursul de
schimb al BNR valabil la data plăţii Despăgubirii.
Cap. 9 STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRII
9.1. Asigurătorul acordă Despăgubire numai pentru costurile efectuate de Asigurat în
Perioada asigurată, fiind exonerat de obligaţia plăţii pentru orice costuri efectuate în afara
acestei perioade, numai pentru tratamentele medicale efectuate atâta timp cât starea
sănătăţii Asiguratului nu este stabilă şi transportul acestuia în România nu este posibil.
9.2. În cazul producerii mai multor Evenimente asigurate în cadrul aceleiaşi Perioade
asigurate, Suma asigurată se diminuează începând cu cel de-al doilea Eveniment asigurat,
cu suma plătită de Asigurător pentru serviciile de care deja a beneficiat Asiguratul. Sumele
plătite pe tipuri de cheltuieli vor fi deduse din Suma asigurată.
9.3. În cazul în care un număr mai mare de 20 (douăzeci) Asiguraţi implicaţi în acelaşi timp
în unul şi acelaşi Eveniment asigurat, solicită plata Despăgubirii conform prezentelor condiţii
de asigurare, Asiguratul este de acord ca limita maximă a despăgubirilor plătite de Asigurător
să nu depăşească Suma asigurată per eveniment, în valoare de 40.000 EUR, indiferent de
valoarea totală a despăgubirilor solicitate, aplicându-se Regula proporţionalităţii.
9.4. În cazul existenţei unui alt tip de contract de asigurare care acoperă integral ori parţial
aceleaşi riscuri, Asigurătorul va acorda Despăgubire, în limitele Sumei asigurate, numai
pentru cheltuielile care exced celor de care Asiguratul beneficiază în baza altor asigurări
încheiate cu un alt asigurător.
9.5. Toate documentele întocmite de furnizorii de servicii medicale şi de transport sanitar de
urgenţă trebuie să conţină: numele/denumirea şi adresa emitentului, a plătitorului, numele,
prenumele şi data naşterii Asiguratului, obiectul facturării (detalierea tuturor prestaţiilor
efectuate), decodificat (în cuvinte).
9.6. Asigurătorul poate pretinde ca documentele mai sus menţionate emise într-o limbă
străină să fie însoţite de o traducere autorizată în limba română, costurile acesteia fiind
suportate de către Asigurat. În cazul în care Asigurătorul suportă costul traducerii, acesta va
8

fi scăzut din Despăgubirea cuvenită.


9.7. Asiguratul are obligaţia de a acorda Asigurătorului, la cerere, toate informaţiile exacte şi
complete necesare determinării Cazului asigurat şi a cuantumului Despăgubirii.
9.8. Asiguratul, la cererea Asigurătorului, este obligat să prezinte dovezi cu privire la data
începerii călătoriei în străinătate.
9.9. Asiguratul trebuie să declare dacă a încheiat şi alte contracte de asigurare cu un alt
asigurător, pentru aceleaşi riscuri acoperite de prezenta Asigurare.
9.10. Asiguratul este de acord, fără nicio solicitare prealabilă din partea Asigurătorului, ca în
cazul apariţiei unui Eveniment asigurat să permită Asigurătorului să obţină în numele său
orice informaţie necesară pentru soluţionarea Cazului asigurat de la terţi, instituţii medicale,
Medici sau orice alt personal medical, societăţi de asigurare, etc., eliberându-i de obligaţia
păstrării secretului profesional. Informaţiile obţinute de Asigurător conform prezentului articol
vor fi utilizate exclusiv în scopul soluţionării dosarului de daună.
9.11. În situaţia în care Asiguratul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute la cap. 7 art. 7.1. şi art.
7.2. şi motivul nerespectării este acceptat de către Asigurător ca posibil impediment al
respectării obligaţiilor respective, Asigurătorul poate decide în cazuri cu totul excepţionale să
despăgubească prin derogare de la prezentele condiţii de asigurare până la limita maximă
de 300 EUR pe întreaga Perioadă asigurată, dar nu mai mult de suma achitată. În această
situaţie transmiterea documentelor conform obligaţiei Asiguratului de la cap. 7 art. 7.5. se va
face în termen de 5 zile de la data întoarcerii Asiguratului în România.
9.12. Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii dacă:
a) Asiguratul nu-şi îndeplineşte obligaţiile sau nu se conformează instrucţiunilor
Asigurătorului;
b) în cererea de despăgubire şi/sau în declaraţiile Asiguratului se constată neadevăruri,
falsuri, aspecte frauduloase sau în mod evident exagerări. În aceste situaţii Certificatul de
asigurare devine nul şi nu mai poate produce efecte juridice;
c) se constată nerespectarea oricăror prevederi ale prezentelor condiţii generale de
asigurare.
9.13. Decontările se efectuează numai cu Asiguratul. Asigurătorul, la opţiunea sa, în unele
cazuri, poate achita contravaloarea cheltuielilor medicale şi de transport sanitar de urgenţă
direct furnizorilor serviciilor respective.
Cap. 10 SOLUŢIONAREA DIVERGENŢELOR ŞI LITIGIILOR
10.1. Dacă Asigurătorul a respins total sau parţial o pretenţie de plată, este exonerat de
obligaţia plăţii dacă Asiguratul nu ridică pretenţia prin instanţa de judecată în termen de şase
luni de la refuzul scris al Asigurătorului.
10.2. În legǎtură cu orice litigiu privind raportul dintre Asigurat şi Asigurător, părţile prezentului
Certificat de asigurare înţeleg să încerce rezolvarea acestuia pe cale amiabilă, prin
desfăşurarea la sediul Asigurătorului a cel puţin unei întâlniri de conciliere, conform
prevederilor legale în vigoare. În cazul în care procedura de conciliere ramâne fără rezultat,
litigiul se va supune spre rezolvare instanţelor de judecată competente din România.
10.3. Asiguratul are dreptul de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor, prin intermediul
entității SAL-FIN, care funcționează exclusiv în cadrul ASF. Informații complete despre
modul de soluționare alternativă a litigiilor pot fi obținute la www.salfin.ro.
10.3. Încercarea de înşelătorie, falsificarea de documente în scopul fraudării Asigurătorului
de către Asigurat sau cei care înlesnesc asemenea fapte, se vor sancţiona potrivit legii
penale.
10.4. Persoanele care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri
din Asigurare sau cei care înlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori
de căte ori fapta întruneşte elementele unei infracţiuni.
Cap. 11 SUBROGAREA ŞI REGRESUL
11.1. În limitele Despăgubirii plătite, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului
contra celor răspunzători de producerea pagubei.
11.2. Pentru costurile pe care Asigurătorul le suportă, cu toate că acestea nu constituie o
9

obligaţie de plată conform prezentelor condiţii generale de asigurare, Asigurătorul îşi rezervă
dreptul de a obţine returnarea acestora de la Asigurat pe căile legale.
În cazul în care Asigurătorul face plăţi de despăgubire sau emite garanţii de preluare a
cheltuielilor pentru evenimente care ulterior se constată că nu se încadrau în condiţiile
generale de asigurare, Asiguratul, are obligaţia de a restitui Asigurătorului aceste sume în
maxim 15 zile de la solicitarea lor de către Asigurător, iar Asigurătorul nu va avea nicio
răspundere faţă de Asigurat sau faţă de cei către care a fost emisă garanţia de preluare a
cheltuielilor.
11.3. Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar împiedica
realizarea dreptului prevăzut la articolul precedent.
Cap. 12 LEGEA APLICABILĂ
12.1. Legea aplicabilă prezentului Certificat de asigurare şi procedurii de soluţionare a litigiilor
este, în toate cazurile, legea română.
12.2. Certificatul de asigurare încheiat potrivit prezentelor condiţii generale de asigurare este
supus legilor în vigoare din România, iar prezentele condiţii generale de asigurare se
completează cu prevederile legale în vigoare privitoare la asigurǎri.
12.3. Orice divergenţă, care s-ar naşte cu privire la interpretarea clauzelor prezentei Asigurǎri
după traducerea acestora din limba română în oricare limbă străină, se soluţionează potrivit
textului original redactat în limba română.
Cap. 13 DISPOZIŢII FINALE
13.1. Toate comunicările între Asigurat şi Asigurător în baza prezentului Certificat de
asigurare se vor face întotdeauna în scris.
13.2. Asiguratorul prelucreaza datele cu caracter personal si respecta drepturile
persoanelor vizate in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016. Pentru mai multe
detalii, va rugam sa consultati sectiunea “Protectia Datelor cu Caracter Personal” de pe
website-ul www.gerroma.ro
Asiguratul are dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le furnizează,
dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, aşa cum acestea sunt
reglementate de dispoziţiile art. 13, 14 respectiv 15 din Legea 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date. Asiguratul îşi poate exercita drepturile prevăzute în alineatul precedent, depunând la
Asigurător o cerere în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă
doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă care poate fi şi de poştă

electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face


numai personal.
13.3. Titlurile capitolelor/articolelor nu produc efecte juridice, ele fiind pur orientative,
conţinutul acestora fiind cel care primează. Interpretarea conţinutului unui capitol, articol sau
al unui alineat se va face în contextul tuturor prevederilor acestei Asigurari.
13.4. Drepturile de Despăgubire dobândite în baza prezentului Certificat de asigurare nu pot
fi cesionate şi nici transferate către terţe persoane decât cu acordul expres al Asigurătorului.
13.5. Lipsa invocării unui drept sau beneficiu, recunoscut uneia dintre părţi prin prezentul
Certificat de asigurare, nu reprezintă o renunţare la dreptul sau beneficiul respectiv.
13.6. Asiguratul răspunde faţă de Asigurător pentru prejudiciile aduse prin acte care ar
împiedica exercitarea dreptului de regres împotriva persoanelor răspunzătoare de
producerea Evenimentului asigurat. Dacă Asiguratul renunţă la drepturile sale de
despăgubire faţă de terţii răspunzători, dă descărcare sau face o tranzacţie, etc.,
despăgubirea care ar fi fost cuvenită se va reduce în mod corespunzător cu sumele care au
făcut obiectul acestor acte juridice. Dacă despăgubirea a fost deja plătită, Asiguratul este
obligat să înapoieze despăgubirea încasată.
13.7. În vederea protejării asiguraţilor este constituit prin contribuţia asigurătorilor Fondul
de garantare, destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare în
10

cazul constatării insolvabilităţii asigurătorului.


13.8. Fac parte din prezenta Asigurare, Certificatul de asigurare, condiţiile generale şi
speciale de asigurare.
13.9. Asiguratul declară că a luat la cunoştinţă de informaţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare privind încheierea contractelor de asigurare, precum şi conţinutul prezentelor
condiţii generale şi speciale de asigurare, declarând expres că a analizat şi cunoaşte
limitările în timp şi de conţinut inserate în prezentele condiţii generale şi speciale de
asigurare şi le consideră rezonabile, utile şi necesare.
Secţiunea II
ASIGURAREA PRIVIND RISCUL DE ANULARE A CĂLĂTORIEI (Asigurarea
Storno)
- condiţii speciale de asigurare-
Prezentele condiţii speciale de asigurare, completează Condiţiile generale de asigurare
privind asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate, denumite în continuare condiţii
generale de asigurare, fiind valabile numai împreună cu acestea.
Cap. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
1.1. În baza prezentelor condiţii speciale de asigurare şi condiţiilor de retragere prevăzute în
contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat cu Agenţia de turism,
Asigurătorul extinde acoperirea din Asigurarea de bază şi se obligă să acorde Despăgubire
Asiguratului, în cazul producerii unui Eveniment asigurat.
Cap. 2 DEFINIŢII SPECIALE
În înţelesul prezentelor condiţii speciale de asigurare, termenii şi expresiile de mai jos au
numai următoarele semnificaţii:
2.1. Eveniment asigurat - anularea Contractului de către Asigurat până la data începerii
derulării Pachetului, ca urmare a apariţiei uneia dintre situaţiile definite la cap. 5 din prezentele
condiţii speciale de asigurare.
2.2. Participaţie proprie/Franşiză – suma de bani care urmează a fi suportată de către
Asigurat, care se scade din Despăgubirea cuvenită şi care reprezintă 20% din valoarea Sumei
asigurate.
2.3. Suma asigurată - sumele achitate de Asigurat până la data producerii Evenimentului
asigurat şi care nu mai pot fi recuperate de la Agenţia de turism conform condiţiilor de
retragere din Contract.
Cap. 3 VALABILITATEA PREZENTEI EXTINDERI A ACOPERIRII
3.1. Pentru Contractul în care se specifică faptul că se aplică imediat (încă din ziua încheierii
acestuia) penalizări în cazul anulării călătoriei, prezenta extindere a acoperirii este valabilă
numai dacă Certificatul de asigurare s-a emis la data încheierii Contractului.
3.2. Pentru Contractul în care nu se specifică faptul că se aplică imediat (înca din ziua
încheierii acestuia) penalizări în cazul anulării călătoriei, prezenta extindere a acoperirii este
valabilă indiferent de data la care se emite Certificatul de asigurare dar nu mai tarziu de 2 zile
anterior datei de la care încep să se aplice penalizări.
3.3. Asiguratul care are un Certificat de asigurare emis contrar prevederilor art 3.1. sau 3.2
nu beneficiaza de prezenta extindere a acoperirii.
Cap. 4 RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI
4.1. Răspunderea Asigurătorului privind Asigurarea Storno începe, cu respectarea
prevederilor art. 3.1. sau 3.2., la ora 24:00 a zilei în care se emite Certificatul de asigurare.
4.2. Răspunderea Asigurătorului încetează în una din următoarele situaţii, indiferent care
dintre acestea intervine mai întâi:
a) începerea derulării Pachetului conform Contractului precizată în documentele de călătorie
furnizate Asiguratului de Agenţia de turism;
b) îmbarcarea în mijlocul de transport cu care se efectuează călătoria;
c) rezilierea Contractului;
d) plata Despăgubirii.
4.3. Răspunderea maximă a Asigurătorului
11

4.3.1. Suma asigurată, respectiv răspunderea maximă a Asigurătorului, în baza prezentelor


condiţii speciale de asigurare, nu va depăşi preţul sau fracţiunea din preţul Pachetului
achitat/ă de Asigurat până la momentul anulării călătoriei ca urmare a apariţiei uneia dintre
situaţiile definite la cap.5 din prezentele condiţii speciale de asigurare.
4.3.2. Preţul maxim al Pachetului nu poate fi mai mare de 1.000 EUR/Asigurat (sau
echivalentul în lei la cursul oficial BNR la data achiziţionării Pachetului)
4.3.3. În situaţiile descrise la cap. 5 art. 5.1. alin. a) şi b) dacă decesul s-a datorat unor boli
cronice sau afecţiuni preexistente Suma asigurată nu va depăşi 300 EUR, dar nu mai mult
de suma achitată Agenţiei de turism.
4.3.4. În cazul în care sunt mai multe persoane fizice, beneficiare ale aceluiaşi Pachet şi care
sunt cuprinse în același Contract, Asiguratorul are rǎspundere numai pentru costul
individualizat al Pachetului pentru persoana deţinătoare a unui Certificat de asigurare.
Cap. 5 RISCURI SPECIALE CUPRINSE ÎN ASIGURARE
5.1. Asigurătorul despăgubeşte, în limitele specificate la alin. 4.3.1, cu respectarea
excluderilor conform cap. 7 şi a Participaţiei proprii conform art. 2.2., producerea unui
Eveniment asigurat ca urmare a apariţiei uneia dintre situaţiile:
a) decesul Asiguratului până la data începerii derulării Pachetului;
b) decesul soţului/soţiei/fiului/fiicei/părintelui Asiguratului, cu domiciliul permanent în
România numai în măsura în care acesta s-a produs în ultimele 15 zile premergătoare
începerii derulării Pachetului;
c) Vătămarea corporală gravă sau Îmbolnăvirea Asiguratului ori al soţului/soţiei/fiului/fiicei/
n) orice alte documente pe care Asigurătorul le consideră necesare pentru instrumentarea şi
soluţionarea dosarului de daună.
6.4. Copiile documentelor anterior precizate depuse la dosarul de daună trebuie certificate
sau legalizate.
6.5. În cazul evenimentului prevăzut la art. 5.1., alin. c), Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a
supune Asiguratul şi/sau persoana care stă la baza cererii de anulare a Contractului, unui
control medical efectuat de medici agreaţi de Asigurător;
6.6. Să respecte prevederile prezentelor condiţii generale şi speciale de asigurare, precum şi
pe cele din Contract, în caz contrar Asiguratul pierzându-şi toate drepturile rezultate din
prezenta extindere a acoperirii.
Cap. 7 EXCLUDERI SPECIALE
7.1. Asigurătorul nu acordă Despăgubire pentru anularea călătoriei ca urmare a:
A. Îmbolnăvirilor sau accidentelor survenite datorită oricăror evenimente care nu sunt
acoperite prin prezentele condiţii speciale de asigurare.
B. Consecinţelor directe şi/sau indirecte ale:
a) bolilor cronice, inclusiv acutizarea sau recidiva acestor boli precum şi cele ale revenirilor şi
convalescenţelor unor afecţiuni neconsolidate ale Asiguratului cât şi ale soţului/
soţiei/fiului/fiicei/părintelui acestuia;
b) oricăror afecţiuni, boli ori stări patologice preexistente momentului emiterii Certificatului de
asigurare, ale Asiguratului cât şi ale soţului/soţiei/fiului/fiicei/părintelui acestuia, indiferent
daca erau cunoscute, respectiv tratate sau netratate anterior precum şi orice accident sau
imbolnavire generate sau favorizate de acestea;
c) stării de graviditate, în orice fază a acesteia, ale naşterii sau întreruperii sarcinii;
d) bolilor profesionale şi a celor cauzate de meserii;
e) afecţiunilor/tulburărilor neuro-psihice sau schimbărilor în comportamentul psihologic,
indiferent de cauză;
f) bolilor alergice;
g) sinuciderii sau tentativelor de sinucidere a Asiguratului sau ale soţului/ soţiei/ fiului/ fiicei/
părintelui acestuia, chiar şi în cazul în care fapta a fost comisă într-o stare care exclude libera
determinare a voinţei;
h) actelor sau acţiunilor Asiguratului sau ale soţului/soţiei/fiului/fiicei/părintelui acestuia, sub
influenţa alcoolului, narcoticelor sau hipnoticelor;
12

i) neacordării vizelor turistice în ţara de destinaţie sau de tranzit;


j) neefectuării vaccinurilor necesare intrării în ţara de destinaţie sau de tranzit;
k) forţei majore, dovedite cu documente emise de autorităţile publice competente. Prin caz
de forţă majoră se înţeleg împrejurările care au intervenit după încheierea Contractului, ca
urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute şi inevitabile pentru părţi;
l) consecinţelor războiului, invaziei, actelor de agresiune străină (fie că războiul este declarat
sau nu), război civil, rebeliune, revoluţie, insurecţie, lovitură de stat, stare de asediu sau altele
asemănătoare;
m) epidemiilor, poluării, catastrofelor naturale;
n) reacţiilor şi radiaţiilor nucleare sau contaminărilor radioactive;
o) consecinţelor procedurilor civile sau penale al căror subiect este Asiguratul sau
soţul/soţia/fiul/fiica/părintele acestuia;
p) actelor, acţiunilor săvârşite cu intenţie sau din culpa Asiguratului şi consecinţelor lor;
q) participarea la săvârşirea unei infracţiuni sau contravenţii;
r) fraudei, relei-intenţii sau relei-credinţe din partea Asiguratului;
s) primirea unei citaţii într-o cauză în care Asiguratul are calitate procesuală activă sau într-o
cauză care formează obiectul unei căi de atac ori într-o cauză în care Asiguratul solicită
judecarea în lipsă sau este reprezentat de un avocat şi prezenţa sa nu este necesară conform
normelor procedurale;
t) reţinerii, pierderii, distrugerii sau furtului documentelor Asiguratului necesare în călătorie;
u) infiltrării apei de ploaie, a grindinei, a zăpezii prin geamuri neetanşate sau prin alte
deschizături la domiciliul permanent/reşedinţa Asiguratului;
v) inundării domiciliului permanent/reşedinţei Asiguratului cu apă provenită de la vecini sau a
apei de conductă;
x) furtului simplu, furt prin înşelătorie, furt cu întrebuinţare de chei potrivite sau originale, cu
excepţia cazurilor când aceste chei au fost obţinute prin tâlhărie.
7.2. Asigurătorul nu este obligat să achite Despăgubiri ca urmare a:
a) nerespectării de către Asigurat a prevederilor Contractului şi/sau a condiţiilor generale şi
speciale de asigurare;
b) producerii Evenimentelor asigurate înaintea încheierii Contractului;
c) oricărei majorări a tarifelor aferente serviciilor achiziţionate prin Contract;
d) modificării datei de început a derulării Pachetului.
7.3. Nu constituie Despăgubire:
a) cheltuielile efectuate de Asigurat înainte de începerea derulării Pachetului, care nu sunt
incluse în preţul Pachetului;
b) pretenţiile pentru sumele pe care Asiguratul are dreptul de a le recupera de la Agenţia de
turism, în conformitate cu clauzele Contractului în ceea ce priveşte retragerea din Contract;
c) sumele achitate de Asigurat Agenţiei de turism (în baza Contractului) dacă aceste sume
au fost achitate ulterior uneia din situaţiile prevăzute la cap. 5.
Cap 8. STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR
8.1. Despăgubirea este egală cu penalitatea reţinută de către Agenţia de turism Asiguratului,
conform clauzelor prevăzute în Contract, mai puţin Franşiza prevazuta la art. 2.2.
8.2. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de Asigurat Agenţiei de turism până la data
survenirii Evenimentului asigurat.
8.3. Despăgubirea se plăteşte în limitele clauzelor de anulare a Contractului şi cu luarea în
considerare a prezentelor condiţii speciale de asigurare, fără a se putea depăşi suma cu care
partenerul Agenţiei de turism, prin care sau la care s-au făcut rezervările, a penalizat Agenţia
de turism emitentă a Contractului. Lipsa Contractului dintre Agenţia de turism şi Asigurat ori
lipsa clauzelor de retragere a Asiguratului din cadrul Contractului, precum şi imposibilitatea
Agenţiei de turism de a face dovada penalizării ei de către partenerul său prin care sau la
care s-au făcut rezervările permite Asigurătorului să refuze plata Despăgubirii.
8.4. În cazul în care Asiguratul revinde, obţine preschimbarea sau reprogramarea Pachetului
acoperit de prezentele condiţii speciale de asigurare, Asigurătorul nu va plăti Despăgubiri.
13

8.5. Dacă Asiguratul a dat răspunsuri nereale, inexacte sau incomplete pe formularele sau în
declaraţiile solicitate de Asigurător ori de alte instituţii chemate să investigheze Evenimentul
asigurat, Asigurătorul poate refuza Despăgubirea.
8.6. Asigurătorul poate refuza plata Despăgubirii, dacă Asiguratul nu se conformează
prevederilor Contractului şi/sau prezentelor condiţii speciale de asigurare.
8.7. Plata Despăgubirii ca urmare a producerii Evenimentului asigurat se va face de
Asigurător direct Asiguratului, iar în caz de Deces, moştenitorilor legali ai acestuia.
8.8. După aprobarea plăţii Despăgubirii, drepturile Asiguratului din Contract se cesionează
automat Asigurătorului.
8.9. Despăgubirea se achită în lei. Pentru sumele plǎtite de Asigurat cǎtre Agenţia de turism
în valută, Despăgubirea se va achita la cursul BNR valabil la data plăţii Despăgubirii.
Cap. 4 RISCURI SPECIALE CUPRINSE ÎN ASIGURARE
4.1. Asigurătorul acordă Despăgubirea, în limitele specificate la alin. 3.3.1. cu respectarea
prevederilor cap. 6 şi art. 2.6, la producerea unui Eveniment asigurat, ca urmare a apariţiei
uneia din următoarele situaţii petrecute exclusiv în Perioada asigurată:
a) întârzierea sau pierderea Bagajului aflat în custodia transportatorului, care cade în vina
transportatorului şi este recunoscută de către acesta;
b) furtul Bagajului cu pătrundere prin efracţie în autovehicule, rulote sau imobile.
Cap. 5 OBLIGAŢIILE SPECIALE ALE ASIGURATULUI
5.1. În cazul producerii unui eveniment, Asiguratul este obligat să contacteze cât mai curând
posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore de la producerea evenimentului, Centrala de apel
NONSTOP
a Asigurătorului la numărul de telefon/fax/adresa de e-mail înscrise în Certificatul de
asigurare, precizând: numele şi prenumele, seria şi numărul Certificatului de asigurare,
informaţii detaliate cu privire la evenimentul produs, adresa la care se află şi numărul de
telefon la care poate fi contactat.
5.2. În cazul în care, după debarcare, Asiguratul nu îşi găseşte bagajul în zona din
aeroport/autogară destinată recuperării bagajelor, trebuie să anunţe imediat la biroul de
reclamaţii al transportatorului, în scris, referitor la producerea evenimentului.
5.3. În cazul în care Asiguratul este victima unui furt de Bagaje, acesta trebuie să anunţe cât
mai curând posibil organele competente, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea
evenimentului.
5.4. Asiguratul trebuie să comunice Asigurătorului, toate informaţiile pe care le cunoaşte
privind producerea evenimentului şi să îi pună la dispoziţie orice document pe care îl deţine
în legătură cu acesta.
5.5. Asiguratul trebuie să transmită Asigurătorului, în maxim 10 zile de la întoarcerea în
România:
a) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la evenimentul produs, descrierea detaliată a
acestuia cu menţionarea:
- cauzelor care au dus la producerea evenimentului;
b) cererea de despăgubire care să conţină obligatoriu:
- date personale (nume, prenume, domiciliu stabil/adresă de corespondenţă, cetăţenie,
telefon de contact);
- seria, numărul Certificatului de asigurare;
- declaraţia Asiguratului în care să se menţioneze dacă a încheiat şi alte contracte de
asigurare pentru aceleaşi riscuri acoperite de prezentele condiţii speciale de asigurare;
- natura evenimentului produs, locul, data şi ora producerii acestuia;
- enumerarea tuturor documentelor anexate;
- data şi semnătura olografă.
c) documente anexate cererii de despăgubire:
- Certificatul de asigurare;
- copia certificatului de naştere (pentru minori sau pentru persoane care şi-au schimbat
numele după data emiterii Certificatului de asigurare);
14

- copia cărţii de identitate/paşaportului, după caz;


- reclamaţia Asiguratului în legătură cu producerea evenimentului adresată transportatorului;
- biletul de transport pentru călătoria pe parcursul căreia s-a produs evenimentul, cu tichetul
de predare a bagajului implicat;
- în cazul întârzierii Bagajului, confirmarea de primire a Bagajului de la transportator, cu data
şi ora la care a avut loc aceasta;
- în cazul pierderii Bagajului, înştiinţarea scrisă de la transportator din care să rezulte că
acesta a încetat să mai caute Bagajul şi îl consideră definitiv pierdut;
- în cazul furtului Bagajului, documentul care să ateste faza urmăririi penale şi copia plângerii
pe care Asiguratul a depus-o la autorităţile competente;
- orice alte documente considerate de Asigurător necesare în vederea soluţionării cererii de
despăgubire.
Cap. 6 EXCLUDERI SPECIALE
6.1. Asigurătorul nu este obligat să achite despăgubire dacă Asiguratul nu a informat
Asigurătorul de existenţa Cazului asigurat în termenul prevăzut la cap.5.
6.2. Asigurătorul nu este obligat să achite despăgubire pentru orice eveniment produs sau
constatat după sosirea Asiguratului în România luând ca referinţă ora debarcării, aşa cum
este ea confirmată de către autorităţile aeroportului/autogării sau de către transportator.
6.3. Nu vor fi preluate în asigurare următoarele:
a) bagaje care sunt destinate transportului de obiecte cu o greutate mai mică de 5 kilograme
inclusiv (genţi de umăr, borsete, poşete, serviete, sacoşe, pungi şi altele asemănătoare) ;
b) produse alimentare;
c) blănuri şi obiecte din piele, echipament sportiv, articole tehnice sau accesorii, echipamente
profesionale, echipamente electronice, instrumente muzicale;
d) hârtii de valoare, documente, titluri, acte, manuscrise, bijuterii, obiecte din metale
preţioase, mărci poştale şi alte asemenea, obiecte de artă sau colecţii, bani în numerar;
e) întârzieri ale bagajelor care nu se încadrează în limitele de dimensiune, greutate şi număr
impuse de către transportatorul cu care călătoreşte Asiguratul;
f) bagaje care nu sunt transportate în aceeaşi cursă cu Asiguratul;
g) întârzierile de recuperare a bagajelor în situaţiile în care Asiguratului nu îi este permis să
efectueze călătoria după ce a depus bagajele pentru transport;
h) bagaje reţinute de autorităţi;
i) furturi de bagaje din automobile, rulote sau imobile lăsate neîncuiate sau care nu prezintă
urme de pătrundere prin efracţie;
j) furtul bagajelor care au fost lăsate la vedere în automobile, rulote sau imobile, chiar şi
încuiate;
k) furturi din autovehicule sau rulote lăsate nesupravegheate (care nu se află în parcări păzite
şi/sau iluminate);
l) bagaje care nu sunt proprietatea Asiguratului;
m) bagaje furate datorită neglijenţei Asiguratului;
n) furturi de bagaje pe teritoriile ţărilor în care Asiguratul are cetăţenie, domiciliu sau
reşedinţă;
o) întârzieri ale bagajelor provocate de greve ale angajaţilor transportatorilor, aeroporturilor,
autogărilor, agenţilor de securitate, vameşilor;
p) pagube produse cu intenţie de către Asigurat;
q) evenimente datorate războaielor, invaziilor, acţiunilor unui inamic străin, ostilităţilor (fie că
este declarată sau nu stare de război), războaielor civile, revoltelor, rebeliunilor, revoluţiilor,
conspiraţiilor, insurecţiilor, răzvrătirilor militare cu sau fără uzurparea puterii, răscoalelor, legii
marţiale, actelor persoanelor răufăcătoare acţionând în numele sau în legătură cu orice
organizaţie politică, confiscării, rechiziţionării, distrugerii sau avarierii proprietăţii ordonate de
către guvernarea de drept sau de fapt sau din partea oricărei autorităţi publice, municipale
sau locale, interdicţiilor sau restricţiilor oficiale, sabotajelor sau acţiunilor teroriste,
accidentelor nucleare, Catastrofelor naturale sau aviatice.
15

Cap. 7 STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRII


7.1. Asigurătorul acordă Despăgubire, în baza prezentelor condiţii de asigurare speciale în
cazul producerii Evenimentului asigurat.
părintelui acestuia cu domiciliul permanent în România, împreună cu care urma să călătorească,
Cap. 9 DISPOZIŢII FINALE
în urma cărora este necesară Spitalizarea sau supraveghere medicală şi tratament, care implică
9.1. Prezentelor condiţii speciale de asigurare li se aplică toate prevederile condiţiilor
încetarea imediată a oricărei activităţi cu recomandarea scrisă de repaus la pat sau de a nu
generale de asigurare, în măsura în care nu contravin acestora.
părăsi domiciliul, eliberată de o instituţie medicală autorizată conform prevederilor legale în
7.2. În cazul în care un număr mai mare de 20 (douăzeci) Asiguraţi, implicaţi în acelaşi timp
în unul şi acelaşi Eveniment asigurat, solicită plata Despăgubirii conform prezentelor condiţii
de asigurare, Asiguratul este de acord ca limita maximă a despăgubirilor plătite de Asigurător
să nu depăşească Suma asigurată per eveniment, în valoare de 8.000 EUR, indiferent de
vigoare.
d) locuinţa Asiguratului, unde acesta are domiciliul permanent/reşedinţa, a devenit în
Perioada asigurată de nelocuit datorită unui incendiu, trăsnet, sau a unei explozii ori datorită
furtului cu pătrundere prin efracţie. Toate acestea numai în măsura în care, se impune
prezenţa motivată a Asiguratului la domiciliul permanent/reşedinţa sa, în perioada derulării
Pachetului, dovedită cu documente emise de organele prevăzute de lege.
e) primirea de către Asigurat după data încheierii Contractului a unei citaţii pentru prezentarea
în faţa unei instanţe judecătoreşti la un termen stabilit în perioada derulării Pachetului, cu
condiţia ca instanţa să nu recunoască Contractul ca motivaţie pentru amânarea termenului şi
citaţia să fie prima emisă în respectiva cauză aflată pe rolul instanţei.
Cap. 6 OBLIGAŢIILE SPECIALE ALE ASIGURATULUI
6.1. La producerea unui eveniment care împiedică efectuarea călătoriei, Asiguratul sau
urmaşii acestuia are/au obligaţia să îndeplinească cumulativ următoarele:
a) să notifice în scris Asigurătorul, la numărul de fax/adresa de e-mail înscrise în Certificatul
de asigurare, căt şi Agenţia de turism, în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care s-a produs
respectivul eveniment, cu specificarea expresă a motivului anulării călătoriei, furnizând
informaţii detaliate cu privire la eveniment şi numărul de telefon la care poate fi contactat;
b) să solicite Agenţiei de turism încheierea unui proces verbal în care să fie consemnate data
la care a fost notificată în scris Agenţia de turism, valoarea penalităţilor reţinute de Agenţia
de turism conform clauzelor de retragere prevăzute în Contract şi motivele anulării călătoriei;
c) să solicite Agenţiei de turism copii ale documentelor prin care partenerul Agenţiei de turism
prin care sau la care s-au făcut rezervările, a penalizat Agenţia de turism emitentă a
Contractului şi valoarea acesteia.
6.2. Asiguratul are obligaţia de a depune cererea de Despăgubire, împreună cu documentele
justificative conform art. 6.3. în cel mult 5 zile de la data producerii Evenimentului asigurat.
6.3. Documentele justificative care trebuie depuse la Asigurător în vederea soluţionării
dosarului de daună sunt:
a) cererea de Despăgubire;
b) copia actului de identitate al Asiguratului;
c) copii ale documentelor din care sa rezulte gradul de rudenie al persoanei afectate de
evenimentul care a condus la anularea călătoriei;
d) declaraţia pe proprie răspundere privind evenimentul care a condus la anularea călătoriei;
e) Certificatul de asigurare;
f) Contractul de comercializare a Pachetului de servicii turistice încheiat cu Agenţia de turism;
g) originalul documentelor de plată a preţului sau fracţiunii din preţul Pachetului;
h) copia dovezii notificării în scris a Asigurătorului şi a Agenţiei de turism despre producerea
evenimentului;
i) originalul procesului verbal încheiat cu Agenţia de turism în legătură cu anularea călătoriei
conform art. 6.1., alin. b) împreună cu copiile documentelor specificate la art. 6.1. alin. c) ;
16

j) în cazul riscului precizat la art. 5.1., alin. a) şi b), copia certificatului de deces şi a
certificatului constatator al decesului, precum si documente legale care sa ateste calitatea de
mostenitor legal al Asiguratului;
k) în cazul riscului precizat la art. 5.1., c), documente eliberate de o instituţie medicală
autorizată conform prevederilor legale în vigoare, în care să se specifice fără echivoc motivul
şi faptul că Asiguratul nu poate beneficia de serviciile turistice din Pachet, confirmate de
medicul de familie;
l) în cazul riscului precizat la art. 5.1., alin. d), documente eliberate de organele prevăzute de
lege care confirmă evenimentul şi prezenţa motivată a Asiguratului la domiciliul
permanent/reşedinta sa;
m) copia documentelor prin care s-au solicitat şi primit de la Agenţia de turism sumele
recuperabile conform Contractului, în caz de retragere;
Secţiunea III
ASIGURAREA DE BAGAJE
- condiţii speciale de asigurare-
Prezentele condiţii speciale de asigurare completează Condiţiile generale de asigurare
privind asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate, denumite în continuare condiţii
generale de asigurare, fiind valabile numai împreunǎ cu acestea.
Cap. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
1.1. În baza prezentelor condiţii speciale de asigurare, Asigurătorul extinde acoperirea din
Asigurarea de bază şi se obligă să acorde Despǎgubire Asiguratului, în cazul producerii unui
Eveniment asigurat.
Cap. 2 DEFINIŢII SPECIALE
În înţelesul prezentelor condiţii speciale de asigurare, termenii şi expresiile de mai jos au
numai următoarele semnificaţii:
2.1. Bagaj - totalitatea bagajelor turistice (genţi de voiaj, geamantane, trollere), inclusiv
conţinutul acestora, închise cu fermoar şi/sau încuietori speciale, destinate transportului de
obiecte, cu greutate mai mare de 5 kilograme, cu care Asiguratul călătoreşte pe parcursul
Perioadei asigurate.
2.2. Bagaj întârziat - Bagajul care nu este găsit la scurt timp după debarcarea din cursă în
locul special amenajat în aeroportul/autogara de destinaţie şi este returnat Asiguratului de
către transportator după mai mult de 5 ore, luând ca referinţă ora debarcării, aşa cum este
ea confirmată de către autorităţile aeroportului/autogării sau de către transportator.
2.3. Bagaj pierdut - Bagajul care a întârziat o perioadă îndelungată de timp de la debarcarea
din cursa pentru care a fost predat şi este declarat pierdut de către transportatorul căruia i-a
fost încredinţat.
2.4. Bagaj furat - Bagajul declarat astfel către organele abilitate şi care sunt luate de la
Asigurat în mod ilegal, fără consimţământul acestuia de către o altă persoană sau grup de
persoane, prin pătrundere prin efracţie în automobile, rulote sau imobile încuiate, cu excepţia
situaţiilor menţionate la cap. 6 din prezentele condiţii de asigurare speciale.
2.5. Catastrofă aviatică – eveniment provocat de avarierea substanţială a aeronavei cu
care călătoreşte Asiguratul, exclusiv în Perioada asigurată.
2.6. Eveniment asigurat – întârzierea, pierderea sau furtul Bagajului aşa cum sunt definite
în prezentele condiţii speciale de asigurare, survenite exclusiv în Perioada asigurată şi pe
Teritoriul acoperit prin Asigurare pentru care Asigurătorul acordă Despăgubire potrivit
prezentelor condiţii speciale de asigurare.
2.7. Participaţie proprie/Franşiză – suma de bani care urmează a fi suportată de Asigurat,
care se scade din Despagubirea cuvenită şi care reprezintă 20% din valoarea Despăgubirii
cuvenite.
Cap. 3 RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI
3.1. Răspunderea maximă a Asigurătorului
3.1.1. În cazul în care s-a produs un Eveniment asigurat, aşa cum este definit la art. 4.1. din
prezentele condiţii speciale de asigurare, Asigurătorul acordă Asiguratului Despăgubirea care
17

nu va depăşi 400 EUR pe întreaga Perioadă asigurată, după cum urmează:


a) pentru Bagaj pierdut, Despăgubirea nu va depăşi 100 EUR;
b) pentru Bagaj întârziat mai mult de 5 ore, Despăgubirea va fi de 5 EUR/oră dar nu mai mult
de 20 ore;
c) pentru Bagaj furat, Despăgubirea nu va depăşi 200 EUR.
valoarea totală a despăgubirilor solicitate, aplicându-se Regula proporţionalităţii.
7.3. În situaţia în care Asiguratul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute la art. 5.1. şi motivul
nerespectării este acceptat de către Asigurător ca posibil impediment al respectării obligaţiilor
respective, Asigurătorul poate decide în cazuri cu totul excepţionale să despăgubească prin
derogare de la prezentele condiţii de asigurare până la limita maximă de 50 EUR pe întreaga
Perioadă asigurată. În această situaţie transmiterea documentelor conform obligaţiei
Asiguratului de la art. 5.5. se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data întoarcerii
Asiguratului în România.
7.4. Asiguratul poate beneficia de Despăgubire pentru Bagajul întârziat numai dacă îl
recuperează de la transportatorul cu care a călătorit. În cazul în care nu îl recuperează şi
transportatorul îl declară oficial pierdut, Asiguratul poate beneficia de Despăgubirea pentru
Bagaj pierdut. În niciun caz Asiguratul nu poate avea dreptul la plata ambelor Despăgubiri
pentru acelaşi Bagaj, implicat în unul şi acelaşi Eveniment asigurat.
7.5. Asiguratul poate pretinde Despăgubirea pentru Bagaj furat numai dacă acesta nu a fost
recuperat în termen de 30 de zile de la data producerii Evenimentului asigurat. În cazul în
care ulterior plăţii acestei Despăgubiri, Bagajul este găsit, Asiguratul va restitui
contravaloarea Despăgubirii primite în cel mult 15 zile de la găsirea Bagajului.
Cap. 8 DISPOZIŢII FINALE
8.1. Prezentelor condiţii speciale de asigurare li se aplică toate prevederile