Sunteți pe pagina 1din 58

Slujba Paraclisului

Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei


așa cum se cântă în Biserica Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din Borzești, ctitoria
sfântului voievod din anul 1494
compus după podobiile și irmoasele bisericești cântate după tradiția Bisericii Ortodoxe
de către Arhidiaconul Alexandru
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

2
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Începutul cu Dumnezeul cel Sfânt al


Slujbei Paraclisului
Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei
așa cum se cântă în Biserica Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din Borzești, ctitoria sfântului voievod
din anul 1494
compus după podobiile și irmoasele bisericești cântate după tradiția Bisericii Ortodoxe
de către Arhidiaconul Alexandru

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în


vecii vecilor.
Strana: Amin.
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și
toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește
întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de
trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre,
pentru numele Tău.
Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., Și acum...
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o
nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

3
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Preotul: Că a Ta este împărătia , puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a


Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin.

Doamne miluiește. (de 12 ori) Slavă..., Și acum...

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.


Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul
nostru.

Apoi, Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-
mă, întru dreptatea Ta.
Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să
locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.
Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile
Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.
Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fața Ta de la
mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care
voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.
Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă
povăţuiască la pământul dreptăţii.
Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din
necaz sufletul meu.
Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul
meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă. Și acum.
4
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Slavă Ție, Dumnezeule.


Aliluia, Aliluia, Aliluia. Slavă Ție, Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Apoi,
Dumnezeul este Domnul, glasul al IV-lea

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, * bine este cuvântat cel ce vine întru
Numele Domnului.
(de 3 ori)

Apoi, Troparele, glasul al IV-lea

La domnitorul cel viteaz al Moldovei, * ocrotitorul și pecetea credinței, * să ne-adunăm


cu dragoste și lui să-i cântăm: * Sfinte Voievodule, către Hristos cel preaveșnic * te
roagă neîncetat pentru noi cei nevrednici, * ca să dobândim Împărăția lui Hristos, *
Sfinte al lui Dumnezeu, voievoade Ștefane.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. *


Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Niciodată nu vom tăcea, Preacurată, * noi robii tăi a vesti puterile tale, * că înaintea
Domnului te rogi pentru noi * din marea ispitelor să ne ridice degrabă * cu harul
păzindu-ne neîntinați de păcate; * de la tine, Stăpână, nu ne depărtăm * că tu ne
izbăvești din toate nevoile.

Apoi, Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta


Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru
cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
5
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-
ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada
mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele
dinlăuntru ale mele.
Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor
întoarce.
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va
urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile
Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe
altarul Tău viţei.

6
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Canonul, glasul al IV-lea plagal


al cărui Acrostih este: Ștefane Voievoade ocrotirea noastră. Al lui Alexandru

Cântarea I
Irmos: „Apa trecând-o..”

Apa trecând-o ca pe uscat * și din răutatea egiptenilor izbăvit * israeliteanul striga: *


Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Știindu-te, Sfinte, ocrotitor * de toată nevoia și de patimi izbăvitor, * către tine Ștefane
strig: * mă izbăvește din necazul care a venit asupra mea.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Te-avem folosință și ajutor, * pe tine Ștefane, Voievoade al lui Hristos, * cela ce te rogi
pentru noi, * cei ce cu dragoste și cu credință te cinstim întru cântări.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Erai din pruncie dreptslăvitor, * Treimii Preasfinte închinându-te râvnitor, * credința


cea dreapt-ai păzit, * și viețuirea cea pământească cu bine-ai săvârșit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fecioară și Maica lui Dumnezeu * venim către tine în ispite și strâmtorări * ceea ce ești
plină de har * la Fiul tău și Dumnezeul nostru mijlocește pentru noi.

7
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Cântarea a III-a
Irmos: „Doamne, Cela ce ai zidit...”

Doamne, Cela ce ai zidit văzduhului boltă, * Biserica ai înălțat-o și-ntărește-o ca un


Bun, * Cela ce ești totdeauna a doririlor margine, * Cel de oameni iubitor, Unule, Sfinte.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Arma Crucii preasfinte o ai avut, Ștefane, * zid nebiruit și cunună împotriva celor
păgâni; * pentru aceasta, ajută celor care te roagă * să fugim de cel viclean și de lovirea
lui.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

N-ai avut altă grijă în viața ta, Ştefane, * decât păgâneasca umbrire s-o stârpești din
pământul tău; * pentru aceasta, îți cerem să biruim pe vrăjmașul * cu puterea lui
Hristos, Sfinte, ajută-ne.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ești urmaș al Stăpânului și slujitor vrednic, * ești voievozilor pildă de virtute și adevăr;
* ești și urmașilor armă în războiul cel nevăzut, * ești prieten lui Hristos, Sfinte Ștefane.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Vai de cei care nu cinstesc pe Chivotul harului,* pe Ceea ce este lumina și puterea celor
ce cred, * pe Născătoarea Vieții, a lui Hristos Împăratul, * a Mlădiței lui Iesei Care ne-a
mântuit.

Următoarele tropare se zic după Cântarea a 3-a și a 6-a:

Păzește, * cu arma Crucii Slăvitule Voievod, * pe robii tăi care-ți cântă cu dragoste, * și
vin la tine cerând și mijlocirea ta.

8
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Ajută, * de Dumnezeu Născătoare, Prealăudată, * robilor tăi în ispite și în nevoi * în


toată vremea cu sfântă mijlocirea ta.

Apoi, Ectenia Întreită:

Preotul: Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, ne rugăm Ţie auzi-ne şi
ne miluieşte.
Strana: Doamne miluiește. (de 3 ori)
Preotul: Încă ne rugăm, pentru Înaltpreasfințitul Părintele nostru Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
Strana: Doamne miluiește. (de 3 ori)
Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cercetarea,
lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care sînt de faţă şi care s-au pomenit
şi ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânșii, pentru sănătatea şi
mîntuirea lor.
Strana: Doamne miluiește. (de 3 ori)
Preotul: Auzi-ne Dumnezeule Mîntuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor
pămîntului şi a celor ce sînt pe mare şi în văzduh şi, milostive Stăpîne, milostiv fii nouă
păcătoşilor şi ne miluieşte.
Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui
şi Fiului şi Sfîntului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin.

Și îndată, Sedealna, glasul al 2-lea „Rugătoare caldă”

Din nou alergăm scăpând la ajutorul tău * fiind asupriți de moartea păcatelor; *
către Domnul te roagă cu osârdie voievodule * să ierte de greșeli pe robii Săi * care vin
cu credință la a ta bunătate.

Cântarea a IV-a
Irmos: „Auzit-am, Stăpâne…”

Auzit-am Stăpâne, iconomia ta cea preaîndurată, * înțeles-am lucrarea ta,


și am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

9
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Omeneștile gânduri ți le-ai schimbat prin cugetul cel smerit al tău * și pornirea cea rea
zdrobind, te-ai învrednicit de slava cea de sus.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Iubind sfânta cunună și preafrumoasă a bisericilor din țara ta, * și acum, voievodule,
o-n întărește iar cu ajutorul tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Evanghelia lui Hristos ai arătat-o, sfinte, prin viețuirea ta * și Moldova o ai sfințit prin
mulțime mare de biserici.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Vom cânta cu smerenie pe-a fecioriei floare înmiresmată, * pe Mireasa nenuntită, ca pe


Născătoarea Mirelui Ceresc.

Cântarea a V-a
Irmos: „Luminează-ne pe noi...”

Luminează-ne pe noi cu poruncile tale Doamne * și cu brațul Tău cel


puternic, * pacea Ta ne-o dăruiește, Iubitorule de oameni.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Ortodox voievod te arăți și după adormirea ta, * căci la Putna ai acoperământ * cel ce
odihnești în ceruri lângă cetele monahilor.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Ai avut luminător și înțelept sfătuitor pe pustnicul * Daniil Sihastrul cel din munți * pe
care ascultându-l ai îndrăzneală-n fața Domnului.
10
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Dumnezeu te-a întărit să duci luptele cu cei potrivnici, * iar tu, Sfinte Ștefane voievod, *
ai apărat credința și Biserica ai întărit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Evangheliei părtaș te-ai făcut Ștefane prin viața ta, * pentru aceasta, Sfinte, noi te
rugăm, * cu Preasfânta Născătoare, către Domnul mijlocește.

Cântarea a VI-a
Irmos: „Rugăciunea..”

Rugăciune voi înălța către Domnul și Lui voi spune necazurile mele, * că s-a umplut de
nevoi al meu suflet și viața mea de iad s-a apropiat, * ci ca Iona Ție mă rog, * din
stricăciune Dumnezeule, scoate-mă.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Ocrotire și ajutor totdeauna ești celor care pe tine te-au nădejde, * pentru aceasta și noi
credincioșii cu stăruință ție cântăm așa: * Sfinte voievoade-al lui Hristos, * te lăudăm ca
pe un mare ocrotitor.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Cum voi spune toate minunile tale pe care Duhul le-a dăruit prin tine, * sau cum voi
merge pe calea ta sfinte cel slăbănogit de patimi și de nevoi, * ci-ntărește-mă cu harul
tău, pe care pururea îl ai de la Dumnezeu.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Rugăciunea ce-o înălțăm către tine Ștefane Sfinte, degrab o împlinește * și ne ridică din
negura morții către Ziditorul Cel ce te-a preaslăvit, * și cu sabia ta cea de foc, *
zdrobește toate legăturile dracilor.
11
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ocrotește cu mijlocirile tale, Preasfânta Maică Fecioară nenuntită, * pe noi cei care
venim cu credință către preasfântul tău acoperământ, * și-ndurare de la Fiul tău, * ne
nedobândește celor care te fericim.

Următoarele tropare se zic după Cântarea a 3-a și a 6-a:

Păzește, * cu arma Crucii Slăvitule Voievod, * pe robii tăi care-ți cântă cu dragoste, * și
vin la tine cerând și mijlocirea ta.
Ajută, * de Dumnezeu Născătoare, Prealăudată, * robilor tăi în ispite și în nevoi * în
toată vremea cu sfântă mijlocirea ta.

Apoi, Ectenia Mică:

Preotul: Iară și iară, cu pace, Domnului să ne rugăm.


Strana: Doamne miluiește.
Preotul: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Strana: Doamne miluiește.
Preotul: Pe Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, Mărita Stăpâna noastră, de
Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
Strana: Preasfântă Născătoate de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Preotul: Pre noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o
dăm.
Strana: Ție, Doamne.
Că a Ta este stăpânirea şi a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a
Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin.

Condacul, glas 2

Podobie „Cu ale sângiuirilor tale...”


Chip al dumnezeieştii iubiri te-ai arătat Voievodule Sfinte, cel ce Treimii te-ai închinat
și cu arma Crucii ai surpat pe potrivnici, mulțumire pentru izbăvire și-ajutor pe-altarul
inimii ți-aducem Sfinte Ștefane.
12
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.


Strana: Și duhului Tău. Prochimen în glasul al 4-lea.

Prochimenul, glas 4

Înălțat-am ales din poporul meu, cu untdelemn sfânt l-am uns pe dânsul.

Stihul: Supus-a noroade nouă și neamuri din picioarele noastre.

Preotul: Înțelepciune, drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor.


Strana: Și duhului tău.
Preotul: Din Sfânta Evanghelie, de la Ioan citire.
Strana: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.
Preotul: Să luăm aminte.
Evanghelia
Sfânta Evanghelie de la Ioan (X, 1-9).

Zis-a Domnul către iudeii ce veniseră la Dânsul: Amin, amin zic vouă: cela ce nu intră
prin uşă în ocolul oilor, ci sare pe aiurea, acela fur este şi tâlhar. Iar cela ce intră prin
uşă, păstor este al oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi oile
sale le cheamă pe nume şi le mână afară. Şi când le scoate afară pe toate ale sale,
înaintea lor merge şi oile îi urmează lui, că ştiu glasul lui. Iar celui străin nu vor urma,
ci vor fugi de el, că nu ştiu glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au
cunoscut ce erau acelea ce le grăia lor. Zis-a, deci, iară Iisus: Amin, amin zic vouă: Eu
sunt uşa oilor. Toţi câţi mai înainte de Mine au venit furi sunt şi tâlhari, dar nu i-au
ascultat pe ei oile. Eu sunt uşa; prin Mine de va intra cineva, se va mântui; şi va intra şi
va ieşi şi păşune va afla.

Slavă. Și Acum, glas 2

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.


Pentru rugăciunile Voievodului Tău Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


13
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu Milostive, curățește mulțimea greșelilor


noastre.

Stihira, glas 6
Podobie: „Toată nădejdea..”

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale,
șterge fărădelegea mea

Pomenirea Sfântului, a Preaviteazului Ștefan, ca un mir neprețuit


revărsatu-s-a astăzi peste noi, care cu dragoste îl cinstim pentru credința cea dreaptă,
roditoare de fapte bune, zidind locașuri sfinte și ajutând pe cei săraci, urmând poruncii
Domnului, credința apărând-o de cei potrivnici, mulțumind lui Dumnezeu pentru
toate bunătățile primite prin milostivirea Sa.

Preotul zice rugăciunea:

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta.


Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea dreptmăritorilor creștini și
trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei
noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de
viață făcătoarei Cruci; cu folosințele cinstitelor puteri cerești celor fără de trup; cu
rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan;
ale Sfinților măriților și întru tot lăudaților Apostoli; ale celor între Sfinți Părinții noștri,
mari dascăli și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul și Ioan
Gură de Aur; cu ale Sfinților Atanasie cel Mare, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii
Alexandriei și ale Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului; cu ale celor între
sfinți Părinților noștri: Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de
minuni, Calinic Cernicanul, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, Antim Ivireanul, Iosif
Mărturisitorul, Ghelasie, Leontie și Teodosie de la Brazi, și cu ale tuturor sfinților
sfințiților ierarhi; cu ale sfinților, măriților și marilor Mucenici: Gheorghe, purtătorul
de biruință, Dimitrie, izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel
Nou; cu ale Sfântului Sfințitului Mucenic Haralambie; cu ale Sfântului Marelui
Mucenic Nichita Romanul; cu ale Sfinților Mucenici Serghie și Vah, Ioan Valahul și
Oprea; cu ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi
14
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul și cu ale tuturor bunilor biruitori
mucenici; cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri: Grigorie
Decapolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan, Antonie,
Daniil, Gherman, Ioan Hozevitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora, și cu ale
Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva; cu ale Sfântului Binecredinciosului Voievod
Ștefan cel Mare al Moldovei a cărui pomenire o săvârșim, ocrotitorul acestei sfinte
biserici; cu ale Sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și cu ale
tuturor sfinților, rugămu-ne, Mult-mi­lostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii, care
ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi.

Strana: Doamne miluiește (de 12 ori), apoi


Preotul: Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia­Născut Fiul
Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul
Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cântarea a VII-a
Irmos: „Tinerii cei ce au mers...”

Tinerii cei ce au mers oarecând cu credința Treimii din Iudeea în Babilon, * văpaia
cuptorului au călcat-o cântând: * Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Tu iubitorul smeritei rugăciuni voievoade Ștefane mijlocește și pentru noi * ca noi să


învățăm a cânta cu tine așa: * Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Iadul păcatelor m-a înconjurat și n-am altă scăpare Sfinte fără ajutorul tău, * cu sabia
Duhului mă acoperă ca să cânt: * Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Rugul aprins al credinței în Hristos l-ai avut în suflet sfinte și viața Lui i-ai dăruit, *
aprinde-ne sufletul ca să zicem așa: * Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.
15
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ești întărirea celor robiți de văpaia necredinței și de multe desfătări trupești, * înalță-le
Maică mintea ca să cânte așa: * Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri.

Cântarea a VIII-a
Irmos: „Pe împăratul ceresc...”

Pe Împăratul ceresc pe Care Îl laudă îngereștile cete, * lăudați-L pe Dânsul


și-L preaînălțați întru toți vecii.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Apostoleștile sfaturi, Sfinte, urmatu-le-ai întreaga viață, * lăudat-ai pe Domnul


apărând credința în Treime.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Necredincioșii te au pe Tine mustrare și-ndreptare de grabă, * iară noi credincioșii te


avem nădejde necurmată.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ortodoxia întreagă laudă astăzi pomenirea ta, Sfinte, * căci și Athosul te are sfânt
ocrotitor al monahilor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ai avut, Sfinte, nădejde-n Maica Vieții pe care ai iubit-o, * înălțat-ai ei biserici întru
care Domnul e preaslăvit.

Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preaînălțându-L pe


Dânsul întru toți vecii.

16
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Pe Împăratul ceresc pe Care Îl laudă îngereștile cete, * lăudați-L pe Dânsul și-L


preaînălțați întru toți vecii.

Cântarea a IX-a
Irmos: „Fecioară Preacurată...”

Fecioară Preacurată, * cei mântuiți prin tine, de Dumnezeu Născătoare te mărturisim *


cu netrupeștile cete pe tine mărindu-te.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Să aperi ctitoria * pe care ai zidit-o întru cinstirea Preasfintei Maicii lui Hristos * și-o
ocrotește pe Dânsa slăvitule Ștefane.

Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Te-avem Sfinte Ștefane * prieten și părinte ce ne veghezi totdeauna să nu mai greșim, *


ci să alegem virtutea în locul păcatului.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Rugămu-te, păzește * și țara ta Ștefane cu brațul tău cel puternic de sfânt ocrotitor * și
pe popor întărește-l să laude pe Hristos.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Avem nădejde-n tine * Preasfântă Născătoare, cu omoforul tău de Maică să ne păzești *


când ne-asuprește ispita vrăjmașului celui rău.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și cu


totul nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Pe cea mai cinstită decât Heruvimii și mai preaslăvită, făr’ de-asemănare decât
Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

17
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Apoi stihirile acestea, glasul al 2-lea


Podobie: „Îngereștilor puteri..”

Mare apărător celor ce sunt în primejdii * și sprijinitor celor ce sunt în necazuri *


slăvitule voievoade te avem noi cei credincioși, * că pe toți ne aperi de ispite și de-a
vrăjmașului robire, viteazule Ștefane, * pentru aceasta cu cântări, slăvim pomenirea ta.

Mare iubitor de Hristos ai fost slăvite, * Lui i-ai închinat multe locașuri sfinte * și Maicii
Preacurate ca și tuturor sfinților, * iar acum în ceruri stai cu dânșii în slava Raiului te
bucuri, slăvitule Ștefane, * pentru aceasta te rugăm și cerem mijlocirea ta.

Multe ai pătimit pentru țara ta în lupte, * pe cotropitori i-ai lovit cu arma Crucii, *
credința strămoșească apărând-o de cei păgâni, * precum de mult și împăratul cel cu
apostolii întocmai, credinciosule Ștefane, * pentru aceasta cu credință cerem ajutorul
tău.

Din pruncie ai fost iubitor de cele sfinte, * Maica lui Hristos ți-a fost mare ocrotitoare, *
crescut-ai în iubirea de credință și neamul tău, * închinat-ai Maicii Preacurate mulțime
mare de biserici, ortodoxule Ștefane, * pentru aceasta ocrotește-le cu mijlocirea ta.

Slavă. Și Acum., glasul 4 plagal

Bucură-te, Binecredinciosule cel ce ai unit dreapta credință cu fapta cea bună. Bucură-
te, ocrotitorul Moldovei și al creștinilor ortodocși. Bucură-te cel ce din locul prunciei
tale ai făcut casă Maicii lui Dumnezeu. Bucură-te, luptătorule neînfricat și apărătorul
Bisericii lui Hristos. Bucură-te întemeietorule al Putnei și a multor lăcașuri sfinte.
Bucură-te lauda românilor și podoaba creștinătății. Bucură-te, Sfinte Ștefane,
voievodule preaînțelept.

Megalinariile. Glasul 4 plagal

Bucură-te, sfinte ocrotitor al țării Moldovei, voievoade al lui Hristos; * bucură-te,


pomul cel cu bună roadă, * din care gustând noi, harul îl dobândim.

18
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Bucură-te, sfinte ajutător celor ce aleargă la al tău acoperământ; * bucură-te, raza cea
prealuminoasă * care ai izvorul în Soarele Hristos.

Bucură-te, sfinte mijlocitor pentru credincioșii care vin la icoana ta; * bucură-te, ctitor
de locașuri sfinte, * slava ortodocșilor care te fericesc.

Bucură-te, sfinte izbăvitor de grelele patimi și de-viață-aducător; * bucură-te, scara cea


către Hristos * pe care se urcă toți credincioșii.

Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, bucură-te, sfânta porumbiță a raiului; * bucură-te,


chivot al lui Dumnezeu * în care se ține mana Hristos.

Apoi: Sfinte Dumnezeule. Preasfântă Treime. Tatăl nostru.

Preotul: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui șia Fiului și a Sfântului


Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Strana: Amin.
Troparele de umilință, glasul al 2-lea plagal

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun


răspuns, aceast rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi;
miluiește-ne pe noi.
Slavă.
Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte,
nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostivși ne izbăvește pe noi
de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul
mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum. Al Născătoarei de Dumnezeu

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoarei de Dumnezeu, ca să nu


pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești
mântuirea neamului creștinesc.
Otpustul.
19
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Începutul cu Dumnezeul cel Sfânt al


Slujbei Paraclisului
Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei
așa cum se cântă în Biserica Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din Borzești, ctitoria sfântului voievod
din anul 1494
compus după podobiile și irmoasele bisericești cântate după tradiția Bisericii Ortodoxe
de către Arhidiaconul Alexandru

Dumnezeu este Domnul...

   
Glas

um  
 ne  
zeu  
es    
te Domnul   
și S-a a    o  
ră tat no uă


bi ne e es te cu vân 
tat    
Cel  
ce  
vi 
ne  
în  
tru


nu 
me  
le     nu
   lui

Troparele
Do om Podobie: „Cel ce Te-ai înălțat pe cruce..”

              


a dom ni to o ru ul cel vi teaz al Mol do vei o


cro ti to 
o 
ru
ul
și 
pe   cre
ce tea din ței
să 
ne-a du

   te și


năm cu dra gos lui să-i cân tăm 
Sfin 
te Vo ie vo 
o du

le 
20
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

         


că tre Hri stos Cel prea veș nic te roa gă ne în ce tat pen tru noi


cei  
ne  vred
       nici

ca 
să do bân dim Îm pă ră ți  
a lui Hris tos

 
Sfin 
te
al lui Dum ne zeu 
vo 
ie voa de Ște 
e 
fa ne


la 
vă 
Ta 
tă 
lui și Fi 
u 
lui 
și
Sfân
tu   lui
  Duh.
 


i 
a
cum și pu 
ru  rea
și  
în ve cii ve 
ci  
lor  
A  min
 


i 
cio 
da a 
tă 
nu  vom
 
tă     
cea Preacu ra tă
noi 
ro


bii tă 
ăi
a  ves
ti 
pu 
te 
ri 
le ta le 
că 
î na in

tea 
 Dom nu lui te rogi pen tru noi 
din 
ma rea is  
pi 
te
lor 
să
ne


ri  
di 
ce  
de
gra  
bă 
cu  
ha  
rul  
pă  
zin du ne
ne 
în ti nați


de 
pă  
ca    
te    
de  
la  
ti  
ne 
Stă 
pâ 
nă 
nu ne 
de  
păr  
tăm 
 


că tu ne iz bă ve e ești 
din toa 
te
ne vo ilee e
21
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei


Canonul
al cărui Acrostih este: Ștefane Voievoade ocrotirea noastră. Al lui Alexandru

   
Glas

Cântarea I
Irmos: „Apa trecând-o ca pe uscat...”

a 
 pa 
tre     
cân d-o ca  
pe 
us  
cat 
   
și 
din 
ră  
u 
ta a 

 
tea e gip te 
ni  
lor 
iz
bă vit   
is   
ra  
e   
li     
tea nul

stri ga   
 iz  
bă  
vi  
to  
ru  
lui 
și 
Dum ne ze 
e   u   
lui
nos 
tru 

   cân
să-i   
tăm 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 


ti 
in  du
 
te 
sfin 
te   
o 
cro 
ti  
tor 
   
de 
toa 
tă  
ne


vo o  
ia   iz bă
și de patimi vi tor   
că   
tre  
ti    
ne  

22
Biserica Voievodală din Borzești, 1494


Ște   ne strig  
fa mă  
iz  
bă  
veș  
te  
din 
ne 
ca zul ca 
re   a   
ve


nit 
a  
su  pra
  
mea 
 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 


e-a 
vem 
fo 
lo 
sin 
ță  
și  a 
ju  
tor   
pe 
ti 
ne  
Ște


fa a  
ne
Vo ie voa 
de 
al  
lui
Hris tos   
ce   
la  
ce    
te  

pentru
rogi noi  
  cei  
ce  
cu      
dra gos te 
și 
cu cre din 
ță   
te  cin


         
tim în tru cân tări
 

la 
 vă 
Ta tă lui și Fi  
u lui și Sfâ ân tu  
lui 
Duh 


e rai din
 
prun
ci 
e drept
      slă 
vi  
tor   
Tre 
i 
mii  
Prea


sfi in  
te
în chi nân 
du 
te râv
ni tor   
cre 
din  
ța    
cea  

pt-ai
drea     zit  
pă  și  
vie  
țu  i  i   
rea 
cea 
pă mân tea 
as   
că   
cu
23
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

           
bi ne-ai să vâr șit
 


i a 
cum și pu 
ru  rea
 și 
în ve cii ve 
ci  
lor 
A 
min 


e cioa 
ră  
și 
Mai 
ca  lui
 Dum
 ne  
zeu   
ve 
nim 
că  
tre


ti i  
ne
în is pi 
te      
și strâm to 
rări   
ce 
ea ce ești  


pli   de har  
nă la  
Fi  
ul  
tău      
și Dum ne 
ze ul nos 
tru   mij
   
lo


ceș 
te  pen
    
tru  
noi 
 


Cântarea a III-a
Irmos: „Doamne Cela ce ai zidit...”


oam 
ne 
Ce 
la   
ce 
ai 
zi  dit
 
văz  
du  
hu  
lui 
bo 
ol 
tă


Bi se ri ca ai î năl ța a t-o 
în 
tă re 
eș 
te o ca


un Bun    
Ce 
la ce ești tot dea u 
na 
a 
do ri 
ri  lor


24
Biserica Voievodală din Borzești, 1494


mar 
gi
ne
Cel      iu   
de oa meni bi
tor  
U nu le Sfi in te 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 


ar 
ma  Prea
Cru cii  
sfi 
in  
te
o 
ai  
a 
vut 
Ște 
fa 
ne

 
zid ne bi ru it și cu nu u nă îm po tri  
i va ce


lor pă gâni    
pen 
tru a aceas ta a ju 
tă 
ce 
lor ca 
re  
te


roa a
gă
să 
fu gim 
de  cel
 vi  
clean
și 
de
lo vi rea lui 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 


ai 
a 
vut 
al   
tă 
gri 
i  
jă 
în  
via  
ța  
ta 
Ște 
fa   
ne


de cât pă 
gâ neasca um bri i re s-o   din
stâr pe ești   


mân tul tău    
pen 
tru a ceas ta  
îți ce rem să 
bi ru im

vrăj
pe  ma 
a 
șul 
cu  
pu te rea lui  Hris
   
tos 
Sfin 
te
a ju tă ne 

25
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

la 
 vă 
Ta tă lui și Fi  
u lui și Sfâ ân tu  
lui 
Duh 


ești 
ur 
maș 
al  Stă
    
pâ nu lui
și  
slu  
ji  
tor 
vre 
ed  nic


  
ești vo ie vo zi lor pi il dă de vir   
tu  
u  
te   
și    
a


de văr    
ești    
și ur ma și lor ar mă în   
răz   
bo 
iul  
cel


ne 
vă 
zut 
ești       
pri e ten lui  Hris
  
tos 
Sfin 
te 
Ște 
fa 
a ne 


i a 
cum și pu 
ru  rea
 și 
în ve cii ve 
ci  
lor 
A 
min 


ai 
de 
cei 
ca  
re   
nu cinstesc pe  
Chi  
vo  
tul 
ha 
ru   
lui


pe ce ea ce es te lu mi i na 
și  
pu   
te  
e  rea
 
ce


lor ce cred    
pe 
Năs că toa rea Vi e 
ții  
a 
lui Hri stos


Îm  
pă 
ra a  
tul 
a 
Mlă di 
ței     
lui    
Ie 
sei 
Ca 
re   ne-a
    
mântu it 

26
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Troparele
ce se cântă după Cântările a III-a și a VI-a

   
Glas


ă ze 
e eș 
te 
cu 
ar ma  
Cru 
cii 
slă 
vi 
tu 
le 
vo 
ie


voa a 
de
 
pe  re-ți
ro bii tăi ca    
cân  
tă  
cu  
dra   gos
   te


și vin la ti i 
i ne ce 
rând și  mij
  lo
ci rea
ta 
 


a ju 
u u 
tă 
de 
Dum ne zeu Năs
 
că 
toa 
re
Prea lă u


da a 
tă 
 
ro 
bi lor tăi 
în 
is pi 
te   voi
și în ne 
în


toa tă vre e 
e mea cu    
sfân tă mij lo ci rea ta 
 a a 
a 


27
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Sedelna


Podobie: „Rugătoare fierbinte..”

   
Glas

in 
 nou 
a 
ler     
găm scă pând
la  a 
ju    
to rul tău   
fi 
ind


a su priți 
de   
moar
tea pă  
ca   
te 
lor 
că 
tre Dom nul


te roa gă cu o 
sâr 
di
e vo ie vo o 
du
le 
să 
ier te de

   
gre șeli pe ro
bii Săi   
ca 
re 
vin  
cu 
cre  
di 
in
ță 
la 
a

    
ta bu nă ta a te

e e


28
Biserica Voievodală din Borzești, 1494


Cântarea a IV-a
Irmos: „Auzit-am Stăpâne..”

   
Glas


a 
u      
zi t-am Stă
pâ  â 
ne i 
co  
no  
mi  
ia  
ta cea


prea în du ra 
a  
tă 
în 
țe    lu 
le e s-am cra 
rea 
ta


și am prea slă vit Dum ne  
ze  
i rea Ta 
 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 


o me 
neș 
ti    
le
gâ ân
 duri
  ți  
le-ai  schim
  bat  
prin 
cu  
ge


tul cel sme rit 
al tău
 
și 
por ni    
i rea cea 
rea  
zdrobind


te-ai în vred ni cit de sla  
va
cea  
de 
sus 
 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 
29
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei


u bind 
sfân 
ta    
cu
nu  
u 
nă și  
prea 
fru  
moa  
s-a  
bi 
se 
ri


ci lor din ța 
ra 
ta
   
și 
a cu um 
vo   
ie 
vo  
du  

le o-n


tă reș te iar cu a  
ju   
to rul tău 
 

la 
 vă 
Ta tă lui și Fi  
u lui și Sfâ ân tu  
lui 
Duh 


e 
van 
ghe 
li   a
lui  Hri
    
stos ai  
a 
ră  
ta  
t-o 
sfin
te


prin vie țu  
i rea ta 
și 
Mol do o 
va   
o 
ai  
sfin 
țit

  
prin mul 
ți me ma re de  
Bi
se 
e 
rici 
 


i a 
cum și pu 
ru  rea
 și 
în ve cii ve 
ci  
lor 
A 
min 


om 
cân 
ta 
cu sme
 re  
ni    
e
pe-a 
fe  
cio  
ri  
ei  
floa 
re


în mi res ma 
a  
tă 
pe 
Mi rea sa 
ne  nun
 ti  
i 

ca  
pe 
Năs că toa rea Mi  
re 
lui 
ce  
resc 
 
30
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Cântarea a V-a
Irmos: „Luminează-ne pe noi..”

u 
 mi 
nea 
ză 
ne pe noi 
cu 
po run ci le ta le Doa

  
am ne
și 
cu bra țul Tău 
cel   
pu 
te 
er  
nic
pa 
cea Ta


ne-o dă ru ie eș te 
Iu
bi to ru le 
de 
oa 
a meni


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 

or 
 to 
do 
ox
vo ie vod 
te 
a ăți și du pă a dor


mi 
rea  
ta
 
căci 
la Put na ai 
a   
co 
pe    
rământ cel 
ce


o dihnești în 
ce e ruri lân gă   
ce te le mo na 
hi lor 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 

ai 
 a 
vut 
lu 
mi nă tor 
și-n 
țe lept sfă tu i tor pe


pust
ni  
cul
 
Da  
ni il Si has tru ul    munți
cel din   
pe 
ca
31
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei


re as cul tâ ân du-l 
ai 
în 
drăz 
nea lă-n fa 
ța  
Domnu lui 

la 
 vă 
Ta tă lui și Fi  
u lui și Sfâ ân tu  
lui 
Duh 

um 
 ne    în
zeu te-a tă rit 
să 
duci lup te le cu cei


po tri  
iv nici iar 
tu Sfin te Ște 
fa
ne 
vo  
ievod ai 
a


pă rat cre di in ța 
și
Bi se ri ca 
ai 
în 
tă rit 


i a 
cum și pu 
ru  rea
 și 
în ve cii ve 
ci  
lor 
A 
min 

e 
 van 
ghe 
li 
ei păr taș 
te-ai 
fă cut Ște fa ne prin vi


a ța  
ta
 
pen 
tru a ceas ta Sfin 
te  noi
  
te   
rugăm cu


Prea  tre
sfân ta Năs că toa a re că Dom
nul mij lo
  
ce eș te 


32
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Cântarea a VI-a
Irmos: „Rugăciune..”


u gă 
ciu  u  
u 
ne
 voi î  
năl 
ța 
că   
tre 
Do om nul


și Lui voi spu 
ne 
ne ca zu ri  
le  me
  le 
că 
s-a um


plut de 
ne voi al meu su u flet 
și 
vi a ța mea de ia 
ad
s-a


a pro pi at   
ci 
ca I o
na Ți e mă rog 
din stri că


ciu 
ne Dum
      
ne
ze 
u
le 
scoa
te
mă 
 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 

  
cro cro ti  i  i 
re
 și a  
ju 
tor 
tot   dea
 
u u na


ești ce lor ca 
re 
pe ti ne te-au 
nă  
dej  
de 
pen 
tru a

  
cea sta  
și  
noi cre
  
din  
cio  
o 
șii   
cu 
stă  
ru  
in  
ță 
ți i 
e


cântăm a șa   
Sfin 
te vo 
ie voa
   
de-al
lui Hri stos 
te lă u
33
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei


dăm 
ca    
pe    
un
ma 
re  
o 
cro  
ti 
tor 
 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 


um 
voi 
spu  
u  
u 
ne
 toa 
te  
mi 
nu 
ni   
le
ta a 
le


pe ca re Du 
hul 
le-a dă ru    ti  
it prin ne 
sau 
cum voi


mer ge 
pe ca lea ta sfi in te 
cel 
slă bă no git de pa 
a  timi


și 
de
ne voi   
ci-n 
tă reș 
te mă

cu ha rul tău 
pe ca re


pu 
ru     
rea    
îl 
ai 
de 
la  
Dum 
ne
zeu 
 

la 
 vă 
Ta tă lui și Fi  
u lui și Sfâ ân tu  
lui 
Duh 


u gă 
ciu  u   
 ce-oî  
u nea năl 
țăm 
că   
tre
ti i 
ne


Ște fa ne Sfin 
te 
de grab o îm  
pli  neș
  
te 
și 
ne ri


dică 
din ne gu ra mo or ții 
că 
tre Zi di to rul Ce 
el 
ce
34
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

  
te-a  
preaslă vit   
și 
cu sa bi a ta cea de foc 
zdro beș te


toa 
te     
le    
gă
tu 
ri 
le 
dra 
ci 
lor 
 


i a 
cum și pu 
ru  rea
 și 
în ve cii ve 
ci  
lor 
A 
min 

  
o cro te  
e  
eș 
te 
 cu mij
 
lo 
ci 
ri    
le 
ta a 
le 


Prea sfân tă Mai 
că     ti   
Fe cioa ră ne nun tă  
pe 
noi cei


ca re 
ve nim cu cre di in ță 
că  a
tre prea sfân tul tă ău co pe


ră mânt   
și-n 
du ra re  
de
la Fi ul tău 
ne do bân deș


te   
ce    
lor
ca 
re 
te  
fe 
ri  
cim 
 


35
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Troparele
ce se cântă după Cântările a III-a și a VI-a

   
Glas


ă ze 
e eș 
te 
cu 
ar ma  
Cru 
cii 
slă 
vi 
tu 
le 
vo 
ie


voa a 
de
 
pe  re-ți
ro bii tăi ca    
cân  
tă  
cu  
dra   gos
   te


și vin la ti i 
i ne ce 
rând și mij
  
lo
ci rea
ta 
 


a ju 
u u 
tă 
de 
Dum ne zeu Năs
 
că 
toa 
re
Prea lă u


da a 
tă
 
ro 
bi lor tăi 
în 
is pi 
te   voi
și în ne 
în


toa tă vre e 
e mea cu    
sfân tă mij lo ci rea ta 
 a a 
a 

36
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Condacul


Podobie: „Cu ale sângiuirilor tale..”

   
Glas

hip 
 al 
dum  
ne ze ie știi iu biri te-ai a ră tat 
vo
ie vo du

u le 
Sfin 
te  
cel 
ce Tre  i  i   mii
    te-ai
   
în  
chi 
nat 
și


cu ar ma Cru cii ai sur pat 
pe     nici
po triv   
  
mul 
țu mi 
re pen
 tru


iz bă vi 
re  si-a
 ju  
tor   
pe   
al   
ta  
rul 
i ni mii ți-a du

     Sfin
cem  
te Ște fa ne 
e 
e 


37
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei


Prochimen

   
Glas


î năl 
ța a 
t-am
a les din po  
po 
o    rul
  meu
 
 
cu
unt

      sfânt
de le emn         l-am
      
uns 
pe
dân
sul

Stih: Supus-a noroade nouă și neamuri din picioarele noastre.


î năl ța a 
t-am
a les din po po 
o ru 
u ul me
 


eu 
cu unt de le e emn
      sfânt
      
l-am  
uns 
pe
dâ ân su 
u 


ul
Slavă.. Și Acum..

   
Glas


la 
vă 
Ta 
tă 
lui
și Fi u

lui 
și
Sfân tu  
lui  
Duh 
 

 
en tru ru gă ciu 
ni 
leVo 
ie vo 
du
lui Tău 
Mi  
lo
sti 
ve

38
Biserica Voievodală din Borzești, 1494


cu 
ră    
țe eș te mul ți mea gre  
șe 
li 
lor  
noa  stre


i a 
cum și pu 
ru 
rea
și  
în 
ve 
cii 
ve 
ci 
lor
A 
min 

en 
 tru
ru gă ciu 
ni
leNăs 
că toa 
rei  
de Dum ne 
zeu  
Mi 
lo


ti  cu 
ve ră    
țe eș te mul ți mea gre 
șe 
li 
lor  
noa  
stre

Stihira

             
Glas

Podobie: „Toată nădejdea..”

i 
lu 
ieș te mă Dum ne ze u le du pă ma


re mi la Ta 
și
du pă mul ți mea în du ră ri lor

Ta le 
 șter ge fă  
ră 
de 
le e  gea
    mea
    


o me  
ni rea
 sfân 
tu lui a prea vi tea 
zu
u lui Ște fan


ca un mir ne pre țu it 
re 
văr sa 
tu
s-a a as  
tăzi pes
39
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei


te noi
 
ca  
re cu dra gos te îl cin stim 
pen 
tru cre din ța


cea drea ap 
tă 
ro
di toa a a 
re 
de
fap te bu  ne
u  zi


dind lo ca șuri sfi 
in
te și a ju tând pe cei să raci 
ur


mând 
po
run 
ci 
lor  Domnului
   
cre 
din ța a pă râ 
â 
ân d-o de


cei po tri iv 
nici 
mul 
țu mind   lui
  Dum
    
ne zeu 
pen 
tru toa te


bu nă tă ți le 
e 
pri mi te prin mi  
lo  
sti  
vi  
rea  
Sa 


a  
a 


40
Biserica Voievodală din Borzești, 1494


Cântarea a VII-a
Irmos: „Tinerii cei ce au mers..”

 
Glas

i  
 ne  
rii  
cei  
ce    
au  
me  ers
  
oa
re 
când 
cu 
cre di in

   
ța Tre i mii din Iu  
de  
e  
ea  
în  
Ba  
a
bi
i 
lon     


vă  
pa  
ia 
cup to 
o 
ru 
lui 
au  
căl  Bi 
ca t-o cân tând ne   ești
   
cu


vân Dum 
tat  ne 
ze 
e 
ul  
pă 
ri 
in  
ţi  
lor 
noș  
tri 

fin 
 te
al  lui
  
Dum  
ne    
zeu   
roa    
gă        tru
te pen    noi
  

u  
 iu  
bi  
to  rul
 sme
       ru
ri tei  
gă ciuni vo 
ie voa a

   
de Ște fa ne mij lo  
ce  
eș   
te 
și  
pe  
en  tru
u 
noi     


ca    
noi să-n vă ță 
ăm a  
cân ta  
cu  Bi 
ti ne a șa  ne   ești
   
cu
41
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei


vân Dum 
tat  ne 
ze 
e 
ul  
pă 
ri 
in  
ţi  
lor 
noș  
tri 

fin 
 te
al  lui
  
Dum  
ne    
zeu   
roa    
gă        tru
te pen    noi
  

a  
 dul  
pă  
ca  
te  lor
   
m-a  
în  con
ju 
rat 
și 
n-am a al tă

   te  
scă pa re Sfin fă  
ră   
a  
ju  
to  
o 
ru
ul
tău      
cu  
sa 

bi
a Du      m-a
hului   
co  
pe 
ră Bi 
ca să cânt  ne   ești
   
cu  
vântat


Dum 
ne 
ze 
e 
ul  
pă 
ri 
in 
ţi  
lor 
noș  
tri 
 


la 
vă 
Ta tă lui și Fi u lui și Sfân  tu
lui
 Duh
   

u  
 gul     
a prins al  cre
    
din  
ței   
în
Hris 
tos 
l-ai 
a vut în


su flet sfin te 
și   
vi   
a  
ța Lui
  
i-ai  
dă  
ă  
ru 
u 
it     


a 
prin  
de
ne su 
u 
fle 
tul 
ca  
să  Bi 
zi cem a șa  ne   ești
   
cu


vân 
tat Dum ne 
ze 
e 
ul  
pă 
ri 
in  
ţi  
lor 
noș  
tri 
42
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

i 
    și 
a cum pu 
ru rea 
și 
în ve cii ve  A  min
ci lor  

ești  
 în  
tă  
ri  rea
   a  
ce  e   
lor
ro 
biți 
de 
vă pa ia


ne cre din ței 
și   
de  
mul  
te  des
  
fă  
tă  ări
  tru
u 
pești     


î 
nal  
ță 
le Mai 
că  min
     tea
 ca  
să  Bi 
cân te a șa  ne  ești
  


cu  vân
  Dum 
tat  ne 
ze 
e 
ul  
pă 
ri 
in 
ţi  
lor 
noș  
tri 
 


Cântarea a VIII-a
Irmos: „Pe Împăratul ceresc..”


e
     
Îm pă
      
ra a  tul ce resc pe Ca a re Îl

  
la u dă în ge
   
re eș  ti

le ce te lă
  
u da


a a ți-L
 și-L  
pe Dân sul   prea  î  năl
   
țați  
în  tru
   
toți 
ve 
e 
e 
e 
cii 
 

fin 
 te
al  lui
  
Dum  
ne    
zeu   
roa    
gă        tru
te pen    noi
  

43
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

      
a pos to
  
le eș  ti
    
le sfa turi Sfi in te ur

      
ma tu le-ai în în
  
trea a  ga vi a ță lă
 
u


da 
a 
a t-ai pe Dom nul  a   
părând cre
din 
ța
în Tre i i i i 
me 
 

fin 
 te
al  lui
  
Dum  
ne    
zeu   
roa    
gă        tru
te pen    noi
  

e  
 cre   
din   
cio o 
 șii  
te  
au 
pe  
Ti i  
ne 
mus 

  
tra a re și-n drep
  
ta a  re de gra bă
 
ia ră no


o oi  
cre te  
din cio șii      
a vem nă  
dej  
de   
ne   
cur 
ma 
a 
a a 
tă 
 


la 
vă 
Ta tă lui și Fi u lui și Sfân   tu
lui
 Duh
   

or   
 to   
do   
xi i 
 a 
în  
trea 
gă  
la 
a  
u  
dă 

  
a astăzi po me
  
ni i  rea ta Sfin te
 
căci și A

o
tho sul
te sfânt 
a re   o  cro
  ti  
to  
or  
al  
mo 
na 
a 
hii 
lor 
 
44
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

i 
    și 
a cum pu 
ru rea 
și 
în ve cii ve  A  min
ci lor  


ai
 
a
 
vut
        
Sfi in  te nă dej de-n Ma ai ca Vi

  
e e ții pe ca

re ai iu bi t-o
 
î năl ța


t-a ai  
ei 
bi în  
se rici   tru  
ca   
re      nul
Do om    
e 
prea 
a 
slă 
ă 
vit 
 

ă  
 lă  
u 
dăm  
bi  
ne  
să  
cu 
vân tăm și să


ne în chi năm Dom nu lui cân   du-i  
tân  și  
prea 
î 
năl 


țâ 
ân  du-L
       
pe 
Dâ 
ân  
sul  
în 
tru toți  
ve 
cii 

e  
 Îm   
pă  
ra 
a tul  
ce  
resc 
pe  
Ca a 
re 
Îl 

  
la u dă în ge
  
re eș  ti le ce te
 
lă u da


a a  
ți-L și-L
pe Dân sul   prea
î năl țați 
în 
tru toți ve  e cii 
e 


45
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Cântarea a IX-a
Irmos: „Fecioară Preacurată..”

e 
 cioa  
ră tă  
Prea cu ra   cei 
mân tu  
iți  
prin  
ti  i


ne  
de 
Dum ne zeu Năs că  
toa
 
re 
e te mărturi sim 


cu ne tru peș 
ti 
le ce 
e    mă
te pe ti ne 
rin du 
te 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 

ă 
 a peri cti to ri  a 
  pe 
ca re  
ai  
zi  
di  
i


t-o  
în 
tru cin sti rea Prea  
sfin 
 
te  lui
ei Mai cii  
Hristos


și-o o cro teș 
te  
pe Dâ ân sa slă vi 
tu  
le
Ște fa 
ne 


fin 
te   
al lui Dumne zeu 
roa 
a  
gă 
te  pen
 
tru 
noi 

 Sfin
e-a vem  
te Ște fa  
ne 
pri 
e ten  
și  
pă  ri  
in


te  
ce 
ne ve ghezi tot dea  
u 
 na

să nu       gre
u mai  șim 
46
Biserica Voievodală din Borzești, 1494


ci 
să a le 
gem  
vir 
tu u 
tea 
în    
lo cul pă
ca tu 
lui 
 

la 
 vă 
Ta tă lui și Fi  
u lui și Sfâ ân tu  
lui 
Duh 

u 
  
gă mu te pă zeș  
te 
și  
ța 
ra  
ta  
Ște  
fa  
a


ne  
cu 
bra țul tău cel pu  
ter 
 nic
de  
sfânt    
o cro ti 
tor 


și 
pe po por 
în 
tă re 
eș 
te-l
să 
la 
u  
de
pe Hri
 stos 
 


i a 
cum și pu 
ru  rea
 și 
în ve cii ve 
ci  
lor 
A 
min 

a 
 vem 
nă
dej de-n ti  
ne 
Prea 
sfân
tă  
Nă  
scă  
toa  
a


re  
cu 
o mo fo rul tău Mai
  că
 mântuiești
ă să ne      


când
ne-a su preș 
te 
is pi i 
ta vrăj ma 
șu  
lui
ce lui 
rău 
 


47
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Cuvine-se cu adevărat

   
Glas

u 
 vi  
ne  
se   
cu  a 
de  
vă 
rat 
să  
te  
fe
ri


cim 
Năs 
că toa 
re 
de 
Dum
ne  
zeu 
   
cea 
pu 
ru 


rea  
fe  
ri 
ci 
tă 
și 
cu to 
o  tul

ne vi no va a tă 
și


Ma a
   
ai ca Dum ne ze e u lui nos tru
 
pe cea mai cin sti tă


de cât He ru vi  și  
mii  mai  
prea  
slă  
vi  
i    făr’  
tă  de-a 


se mă 
na  
re 
de cât Se ra fi  
mii 
  
ca  
re
fă ră 
stri  
că 


ciu  
ne  
pe  
Dum  
ne  
zeu Cu

vân tul  
ai născut pe
ti ne cea

    
cu a de vă rat Năs că toa a
  
a re de Dumne ze eu te mărim

48
Biserica Voievodală din Borzești, 1494


Stihiri
Podobie: „Îngereștilor puteri..”

 
Glas

          


a re-a pă ră tor ce e lor ce sunt în pri mej dii

și spri ji


ni tor   
ce lor ce
sunt în ne 
ca  zuri
     
slă   te vo o 
vi  ie voa


de te a vem 
noi    din
cei cre     cioși
  
că 
pe toți ne a peri de 
eis


pi te 
și 
de-a vrăj ma șu lu 
ui  vi 
ro bi re  tea 
zu
le Ște 
fa 
ne
pen


tru 
a 
cea sta cu cân tări slă vi im po me ni rea

a ta a




a 
re  
iu 
bi
tor 
de 
Hri stos ai fost slă  
vi    
te în
Lui i-ai


chi nat 
mu 
ul 
te 
lo ca șuri  sfin
  te    
și   cii Preaa 
Mai  cu ra
49
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei


te ca și tu 
tu 
ror     ți     
sfin lor
iar 
a cum în ce ruri sta ai
cu


dân șii
în 
sla va Ra iu lu 
ui slă
te bucuri  vi 
tu
le Ște 
fa
ne
pen


tru  
a ceas ta te ru găm și cerem 
mij 
lo ci rea

a ta a 



          


ul te-ai pă ti mit pe en tru ța ra ta în lup te

pe co tro


pi tori 
i-ai 
lo  
vit
cu ar ma Cru
   
cii    
cre  ța stră 
din  
ă mo șea


scă a pă rân 
d-o   pă
de cei   gâni
    
pre   pă
cum de de mult și î îm 


ra tul 
cel 
cu a pos to lii  
i în toc mai 
cre din 
cio su ne
le Ște fa 


pen tru 
a 
ceasta cu cre din ță cerem a ju to 
ru ul tă


ău             

   ci e-ai


in prun  fost 
iu 
bi tor de ce le  sfin
     
te  
Mai ca lui


Hristos    
ți-a fost ma 
re-o 
cro ti  toa
50
  
re   
cres  

cu t-ai î 
în
iu bi
Biserica Voievodală din Borzești, 1494


rea de cre din 
ța     
și nea 
mul 
tău în 
chi na t-ai Mai cii Preaa
cu


ra te
mul 
ți me ma re de 
e 
bi se rici 
or tho 
do xu le Ște 
fa 
ne


pen tru 
a 
ceas ta o cro te ște le cu mij lo ci rea
a ta

a 


51
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

Slavă..

     
 
Glas

u  
 u
u 
u u
cu 
ră 
ă 
ă 
te   
Bi  
ne 
cre 


di i 
in 
cio su u le e 
ce 
el ce 
ai 
u 
unit


dreapta cre 
e 
di i   
in   cu 
ță   fa 
a  
ap 
ta a 
a  
cea 
 bu u   u


nă ă     
Bu 
u 
u 
u cu u ră 
ă ăte 
o 
cro 
ti


to  
o  
o 
ru 
u ul 
Mo o
ol  
do 
oo 
o 
o 
vei 


și 
al 
creș ti i   i 
ni i   
lor 
o 
o o  
o  or
 
to 
o


o 
o 
docși
Bu 
u 
cu
ră ă 
ă 
te 
cel 
ce 
din lo o cul prun

52
Biserica Voievodală din Borzești, 1494


ci i
e eei 
ta a  
a 
le e   
ai  
fă 
cu 
u  
u
ut ca


a a
să  
Ma 
ai   
cii  
lui  
Du 
u  um
 
ne 
e 
ze  
e  
e 
e e

 Bu 
eu   u 
u
cu u u 
u u 
ră ă 
 ă ă 
te 
lup


tă to ru ul  
ne e  
în 
fri  i 
ca at 
și  
a 
pă  
ră 
ă 
ă


to rul 
Bi 
se e 
e e 
ri 
cii i 
lu ui Hri 
sto o 
o 
o 

o   o   o   o Bu 
os    u
ucu 
ră 
ă 
te 
în  
te me ie to ru le


a aal 
Pu u  
ut 
ne ei  
și  
a 
mul  
tor  
lo  
ca 
a șu


u uri
sfi i 
 i 
in
te    
Bu  
 u u   
u  
cu  
ră 
ă 
ă


te 
la 
u da 
ro 
o 
mâ 
ni i  
lor 
și po doa ba a cre eș ti i


nă ă 
tă ă 
 ă ă
ții 
Bu 
u 
u 
u 
u   
Bu 
cu u ră ă

e   e   
te e e
   
Sfi i i i i
     e e 
i i in te e e
53
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei


Ște  vo 
fa a ne  ie 
vo 
o 
o 
du u 
le 
prea 
a a 
a a

  țe 
e 
e 
lept 
    
 
î în Glas

i 
    și 
a cum pu 
ru rea 
și 
în ve cii ve  A  min
ci lor  


tă 
pâ 
â nă 
pri meș te  
ru  
gă  
ciu u  
ni  
le  
ro 


bi lor tăi 
și 
ne iz bă veș 
te  
pe   noi
 
din  
tru  
toa 
a


tă  
ne
vo  
ia
și ne ca  
a 
zu 
 u u 
ul 
 

54
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

Mărimuri

   
Glas

u 
 cu 
ră te sfin 
te 
ocro ti tor 
al 
ță rii Mol

 
do o vei vo ie voa de al lui Hri stos

bu cu ră te


po o mul 
cel 
cu 
bu
nă roa a dă   
din 
ca re gus tâ  ând
    noi


 îl  
ha rul   
do bân dim 
 

u 
 cu 
ră te sfin 
te 
a ju tă tor 
ce 
lor ce a

 
lea ar gă la

al tău a co pe ră mânt

bu cu ră te


ra a za   
cea prealu mi noa a să   
ca 
re ai iz vo   o     
rul

  
în Soa re     
le Hris tos 
 
55
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei

u 
 cu 
ră te sfin 
te  mij
  lo
ci tor 
pen 
tru cre din

 
cio o șii ca re vin la i coa na ta
 
bu cu ră te


cti i tor 
de 
lo 
ca
șuri sfi in te   
sla 
va or to 
do   
cși    lor



ca 
re
te 
fe  
ri 
cesc 
 

u 
 cu 
ră te sfin 
te  
iz
bă
vi tor 
de 
gre le le

    
pa a timi și de via ță a du că tor

bu cu ră te


sca a ra 
cea 
că 
tre
Hri sto o os   
pe 
ca re se u   
ur     
că


toți 
cre    
din 
cio  
o 
șii 
 

u 
 cu 
ră te Mai
ca   
lui   Dumne
  
zeu 
bu 
cu ră te

    
sfâ ân tă po rum bi ță a ra iu lui

bu cu ră te


chi i vot   Dumne
al lui   
ze e eu   
în 
ca re se ți   i   
ne
56
Biserica Voievodală din Borzești, 1494

       
ma na Hri sto o  o o os


Troparele de umilință

  
Glas

i 
 lu   
ieș  
te   
ne 
pe     
noi Doam ne 
mi 
lu ieș 
te
ne 
pe


noi 
că
ne pri ce pân 
du  
ne   
de
nici un răs puns 
a


ceas tă  
ru
u gă 
ciu 
u
ne a du cem Ți e ca      Stă
U nui     
pân noi


pă că to șii
ro  
bii   
Tăi 
mi 
lu ieș 
te 
ne  
pe
no oi


la 
vă  
Ta 
tă 
lui
și Fi 
u 
lui
și 
Sfân 
tu  
lui   Duh
    

 
oamne mi lu ieș 
te 
ne pe  
noi 
că în tru Ti i  
ne


am nă dăj du it 
nu 
Te mâ ni 
a pe no o oi 
foar 
te 
57
Slujba Paraclisului Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei


nici po me ni fă ră de le 
gi
le noa 
as
treci 
ca 
u
tă și


a 
cum   
ca 
a  
un Mi lo 
stiv  
ci  
ne 
iz  
bă 
veș 
te   
pe  
noi  
de


vrăj ma șii no 
ștri 
 
că 
Tu ești Dum ne ze 
ul
nos tru și noi

 
sun te
empo 
po rul  tău

toți  
lu crul
  
mâ
âi 
ni  
lor   
Ta   
le   
și

 le  
Nu me Tău    che

e mă  
ăm

i 
 a 
cum 
și 
pu 
ru  
rea
și  
în 
ve 
cii ve 
ci 
lor
A  min



u șa
mi lo sti vi rii des chi 
de
o no o 
uă
Năs 

     
toa re de Dumne zeu Fe  
cioa  
ră  
ca  
să      rim
nu pie 


cei 
ce
nă 
dăj
du im în tru ti 
ne ci 
să 
ne
iz bă vim prin


ti 
ne 
din ne vo oi  
că      mân
tu ești   
tu 
i rea nea 
a
mu


lui o me ne e  
esc
Sfârșit și lui Dumnezeu Slavă în veci!
Amin.
58