Sunteți pe pagina 1din 19

CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCII

P  
Troparul Cuviosului Antonie de la Iezerul Vâlcii. Glas 4

e Cu vi o o su ul de la Ie ze rul Vâl cii toţi cre

din cio 
 o
şi ii să’l
cin stim 
cu 
cre din ţă  
şi să’l ru găm din

i ni mă cu la crimi stri gând


 Pă 
rin te An to o 
ni
e pe 
Hris

tos 
 Îm
pă ra tul
roa 
gă’L pen tru ro 
bii
tăi
cei cu prinşi de is pi

te
şi 
din pri mej dii sca 
pă
ne de grab 
prea
fe ri ci i

te 
 cu cal 
dă
so 
li i 
rea ta

L  
Troparul Născătoarei de Dumnezeu. Asemeni.


a Năs că toa a rea a Zi di to ru lui lu mii să a

ler
 gă ăm to oţi cre
 din cio 
şii
strigându’i: o, Mai ca
  îm pă

ra tu lui Stă pâ nă de grab sca pă ne cu 


 mi i 
la
ta 
de 
ne

voi 
 şi 
de boa lă  
şi toa 
tă 
pri me ej 
di
a şi 
de chin şi

du re 
 re
ne 
în ce tat so lind la
Fi ul tău 
Îm 
pă ră

tea a să 
 ier 
ta 
re 
gre
şa 
le 
lo 
o  
or 
PARACLISUL

Canonul Cuviosului Antonie

S 
Peasna Ia.Ὑγρὰν διοδεύσας (Apa trecând’o).

A   


fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

a ma re le chi nuri şi tul bu rări şi va lul tris te e

ţii
cu 
prin 
zân du’mi
  su fle 
tul 
meu   
la 
ti ne vin Sfin te

S 
cu cre
 di in ţă 
din
tru a ces 
teade
grab
iz
bă veş te mă 

B  


fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

oa la cea cum pli i tă a tru pu lui şi pa ti ma

toa 
 a
tă 
cea 
din 
su u 
flet
a lun 
gă 
mi-o la 
 Dom nul

ier ta re mij lo
 ci in du’mi
 şi 
vin de ca 
re
tru pea 
scă
Slă vi

S3333 
tu le
 

C   


la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

u la crimi ru gân du te ne’n ce tat a fla t-ai Pă ri in

te mân
 gâ 
ie 
rea
lui Dum
 ne 
zeu  
pe 
ca re şi no uă mij

lo ce eş te-o 
 din
o chii noş 
tri 
şter
gând
toată la cri ma 
CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCII

S3333
S   
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

ă la şul sfin ţi rii lui Dum ne zeu şi Mai că a mi i

lei
 Năs 
că 
toa
re 
de Dum
 ne 
zeu  
ca 
u tă spre cei ca re

îţi câ ân tă 
 şi 
mi lu ieş te’i
 cu
cald a
ju to rul tău

S 
Cântarea a III-a. Οὐρανίας ἀψῖδος. (Doamne, Cela ce-ai înălţat).


D3 
fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

e tru peas ca du re e re tă mă du ieş te ne bu

nu le
 şi 
în no u ra rea mâh ni i rii 
de 
gra 
bă
a lun

gă ne-o 
 că cre din cio şi 
lor 
ra cla moa şte
lor ta 
le  

S  
iz vo răş 
 te
vin
de cări 
Sfin
te
An to ni e 

E3 
fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

e van ghe li a toa a tă ai îm pli ni t-o tre când

Sfin te prin de si şul vi


333 e e ţii 
la
iz voa
re
le ha ru lui 

des ţe
 le neş te ne 
dar 
în ţe le ni rea
din i 
nimi 
toţi
PARACLISUL

S3333 
spi nii smul gân 
 du 
ni’i 
cei ai
pă ca tu lui 

F3 
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

e ri ci rea lu mea as că ai le pă dat în ţe lep

tu le 
 pe 
cea a ră ta tă de Do om nul 
fier
bin 
te 
do
rin du

o  
 că re ia bu 
nu
le 
şi pe noi în
tris ta 
ţii  

S3333
cei ce te
 cin stimacum în vred
  ni ceş te ne
  

A 
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

a ră ta tu te-ai lu u mii a pă ră toa re prea grab

ni că
 spri 
jin în ne voi şi scă pa a re în 
tru
pri
mej di

e 
 ci so li toa re acum de Dumne zeu Năs
  că toa 
 re 
 

P  
la Hris tos a
 ra 
tă
te 
ce 
lor
ce te la u dă 

ă ri in te pe ro bii tăi iz bă ve eş te’i din

tot ne ca a 
 zul
că 
ce 
er 
mij lo ci rea ta 
slă 
vi 
te

An to 
 ni
e 
i 
coa 
na 
cins tin du ţi-o cu u cre din ţă 
CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCII

Î  
în du u ră te de Dum ne zeu Năs că toa a re Prea lă

u da a 
 tă 
şi 
chi 
i nul meu cel tru pesc 
 de 
gra ab con
te

neş 
 te mi’l şi 
 3 vin3
de 
că’mi su fle teas
ca
a du re re e 
e e  

Î 
Sedealna. Glas 4. Fierbinte soleşti. T.
 

în i ni ma ta chemând Nu me le Do om nu lui să

laş prea cu rat 


 fă
cu tu te-ai A ces 
tu
ia
şi 
a cum mu

tân du te
 în lo ca şul drepţi
lor bu u 
nu
le ne
mij lo

ceşti An to 
 ni
e la toţi 
de-a 
pu u ruri 
ier ta 
rea
gre şa 
le
lor

S 
Peasna a IV-a. Εἰσακήκοα Kύριε (Auzii, Dumnezeule).


G 
fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

e rul ier nii şi peş te ra Sfin te pen tru Dom nul răb

dând cu dra gos


  te
 te-ai 
mu tat 
 în
tru
o dih na Lui  

S 
re ia
 păr taşi 
pe toţi a ra tă ne
 

fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi


PARACLISUL

H 33
e ru vi mi lor bu nu le în tru pri ve ghe re a

se mă nân du
 te
vezi3
pe Cel 
ce 
stă
pe He
ru vimi 
Că 
ru

S3333 
ia slă vi te po me neş te ne
 

I  
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

u bi tor ne vo in ţe lor Sfin te a ră tân du te

lanţ în cin 
 su ţi-ai
pes 
te mij loc
 fe
 ri ci tu le 
ci 3
din

S3333
lan ţul
 pa ti mii dez lea gă mă
 

B 
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

u cu ri a cea veş ni că şi ne stri că cioa să lu

mii năs cân 


 du
O
bu 
cu ri 
 e 
no 
uăşi
a cum 
Mai
 ca

Bu cu
 ri ei dă 
ru ieş te ne

S 
Peasna a V-a. Fă-ne luminaţi.


Î   33
fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

în suţi ca un bun Cu vi oa se în tă reş te mă că mă


CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCII

cu prind
   du re 
ri 
le bo li lor 
cel 
ce 
cu tru pul 
ne 
stri

S 
cat 
 a 
ră ta tu te-ai 

J
fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

u gul lui Hris tos ri di cân du’l în ţe lep tu le I-ai şi

ur mat 
 slă vi 
te
A ce lu ia 
ci 
şi 
pe mi i ne să’I
 ur

S3333 
mez
 în
tă reş te mă 

L
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

a să ne de grab cu so li rea lui An to ni e gre şa

la toa tă
 o, 
Zi
di to ru le 
pe 
cea 
de vo o ie 
şi 
fă ră

S3333
vo 
 ie Prea bu nu le
 

I 
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

er nii su fle teşti pri mă va ră a ră tân du te cu mij

lo ci rea Mai 
 că
la Fi ul tău
în 
mi 
res mea ză’i 
pe
cei ca

re te la u dă
 
PARACLISUL

S 
Peasna a VI-a. Vărsa-voi.


M 
fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

ă ri rea şi a vu ţi a vea cu lui de a cum le

pă dâ ân d’o 
 slăz
vi 
te
ne 3
stri
că cioa
 sa 
co moa ră pof ti i

t-ai 
 a 2
go ni sin 
du 
ţi-o
cu 
ne
vo in ţe le  3
pe ca 
re 
Sfin
te

S 
s’o
 lu ăm 
de 
la Domnul şi noi 
  mij
lo ceş te ne 

N
fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

ă dej de în tul bu rări şti in du te şi scă pa re

în ne ca a zuri 
3 Pă A
rin 
te  
vin 
de 
că tor 
al du re rii şi

bo o lii 
 ce 2
lei tru peşti
şi
al pa 
ti 
mii bu nu le  3
la grabnic


S3333 
a ju to rul tău 
 a 
ler găm
cu
cre din
ţă
şi dra gos te 

O
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

o dih nă şi dor mi ta re ge ne lor nu ai dat pre

cum
 pzDa 
vi 
id Cu 
vi
oase
pâ 
nă 
ce loc3
n’ai a flat pentru Do om
CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCII

nul 
 şi-ai2
î năl ţat 
fe
ri ci 
te 
bi se ri că  3
în ca 
re
în chi

S3333
nân du ne 
 do 
bân dim 
îm
pli ni rea do ri ri lor
 

N
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

ăs tra pă te-au a ră tat Scrip tu ri le de de mult de

Dum ne ze eu Năs 
 că
toare 
lâ  
nă cu ro
uă 
şi tab lă a

Le e gii 
3 cleş 
te Căr bu 
ne
lui
chi 
vot
al Dom
nu lui 3
 şi 
mun
te
ne

P  
tă iat
 şi rug şi 
to iag 
o drăs
 lit 
şi bi se ri că 

ă ri in te pe ro bii tăi iz bă ve eş te’i din

tot ne
 ca a 
zul
că 
ce 
er 
mij lo ci rea ta 
slă 
vi 
te

Î  
An to 
 ni
e 
i 
coa 
na 
cins tin du ţi-o cu u cre din ţă 

în du u ră te de Dum ne zeu Năs că toa a re Prea lă

u da a 
 tă 
şi 
chi 
i nul meu cel tru pesc 
 de 
gra ab con
te

neş 
 te mi’l şi 
 3 vin3
de 
că’mi su fle teas
ca
a du re ree
e e e
PARACLISUL

Î
a Condacul. Glasul al 2-lea T.



n veş mân tat în lu mi nă An to o ni e te-ai a

ră tat ob ştii ta
 le’n ve de e
ni eo 
prind în tris ta rea

din su
u 
 fle
te 
şi dând nă dej de de-a pururi creş ti i 
 ni

lor  


 fi ind în tă ri i re 
Bi se 
ri
ciii i 

L
Prochimenul. Glas 4 T.
 

ă u da se vor Cu vi o şii în tru sla a vă şi

(de două ori)


se vor ve se li
 în a şter nu tu ri le lor

L
Stih: Cântaţi Domnului cântare nouă; lauda Lui în biserica Cuvioşilor.

ă u da se vor Cu vi o şii în tru sla a vă

S 
şi se vor ve se li în
 aş ter nu 
tu
ri le lo o 
or

P
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

en tru ru gă ciu ni le Cu vi o su lui Tău Mi los ti ve

cu ră ţe eş te mul ţi
 i mea 
gre 
şa le lor noastre
  
CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCII

S
P33  
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min

en tru mij lo ci ri le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mi

los ti
 ve cu 33
  ră ţe eş te mul ţi i mea 
gre 3
şa le lor noastre
 

P   


Stihira prosomie. Glas 6 T. Toată nădejdea.



eş te ra să pân du ţi-o spre ne vo in ţă ă Pă rin te

Cel năs cut în peş te


 ră 
la
vi a ţa cea 
de
veci te-a năs cu


ut din
  nou şi a
  cum 
bu 
nu
le 
des fă tat în 
ce e 
ruri 

cu A
ce e la ve se lin 
 du
tele 
so 
leşti de-a
 pu 
ru
reami 
 lă

şi ier ta 
 rea 
gre şa 
le
lor
slă 
vi tu le An to 
ni
e ce 

lor ce
 să
ru 
tă 
cu dra gos
 te  33
ra cla ta 
cea
cin sti i 
i tă

ru
gân
du
se cu la 
a crimi ca să ia
 tă
mă du i i

i 
 re prea
  grab
ni
că 
din bo li le tru 
pu
luu 
ui
PARACLISUL

S   
P
fin te al lui Dum ne zeu roa gă te pentru noi

o mul vi e ţii fe ri ci te moş te ni t-ai răs plă

ti 
 re 
ne vo i in 
ţeide
a ces 
ta 
a cum 
An
to ni

e slă vi te 
 în 
vred
ni ceş
te’i
 bu
nu
u le
pecei
 ca re
ţi se

S   
roa a 
 gă 

R 
fin te al lui Dum ne zeu roa gă te pentru noi

o bi lor tăi prea cu


  vi oa se dă ru ieş te le de

gra 
 bă 
vin
de ca a 
rede 
tru peas
 ca 
du re re
bu nu

le Pă
 rin te 
şu 
voi
de ha 
ruri
 ra 
cla
a ta 
izvo
rân 
du
le de

S 
gra
 a 
bă 

S333
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

ca pă pe cei ca re îţi cân tă din is pi ta cea cum pli

tă Cu vi oa
 a 
se
căci
ca le 3ul 
răc nind
po
triv 
ni
cul
CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCII

di a vol
  um 
  blă a cumşi
cau
u tă
să
ne
piar
dă
în ghe
e e

S
nă
 

,
I 3
i a
333 cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor Amin

i ni mii me le în tris ta te bu cu ri e de la

Domnul
 hă ră
  ze eş 
te’i mi  
 los 
tiv a 
ră tân du-L
 mi

e tot dea u na 


 cu 
cal
dă mij lo 
ci 
rea
a ta 
cea
de
mai

Prea cu ra
a 
  tă 

S 
Peasna a VIII-a. Τὸν Βασιλέα. (Pe Împăratul Ceresc). 

S
fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

,  
ar pe le Sfi in te cel gân di tor bi ru i in du’l

pe pă mânt cu a Cru u cii 


333 pu
tere3
şi 
no 33
 uă bi ru i in

S 
ţă 
 a 
su pră’i dă ă
ru ieş te 

fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi


PARACLISUL

T
ă mă du ie eş te su fle tul meu Cu vi oa a se

că bo leş te de pa a timi cumplite


 dând
    şi vin de ca a

S3333 
re 
 tru 
pu lui me 
eu
de
gra bă 

T
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

,  
i e Tre i i mii Dum ne ze ieşti credin cio o şii

ne’n chi năm lă u dâ ân du 


 Te 
pururi so 
 3 li tor 
 la Ti i

S3333
ne 
 pe 
ro bul Tă 
ăua 
vân du-L 

O33   


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

o di ni oa a ră pen tru căl ca rea po ru un cii

fu stră moa şa pri ci i na 


 că
deriiia 
 ră mân tu i i

rii 
 tu 
eşti Pri ci i
na 
Mai că

S 
Peasna a IX-a. Κυρίως Θεοτόκον. Fecioară preacurată 

Uz
fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

m bri rea ră u tă ţii Sfin te ri si pe eş te-o şi stră


CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCII

lu ceş te’mi
  dar ra 
 ze
le ha ru lui 
şi 
ve se li e
în su

S  
flet 
 dă’mi fe ri ci tu le
  

V z
fin te al lui Dum ne zeu roa a gă te pen tru noi

ă pa ia cea cum pli tă a pa ti mii me e le cu ro

ua Du 
 hu
lui stinge’mi, An to ni e 
  şi 
iz bă veş 
temă
 Sfin

S3333 
te de ie 
 ze
rul fo cu lui 

Zz
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

ă când eu ti că lo sul în mul ta du re e re la ti

ne vin 
 cu
cre
din
ţă
slă vi tu le  
Din toa tă boa 
la
tru peas

S3333
că 
 tu mân tu ieş te mă 
 

Nz
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

u tre ce cu ve de rea la cri mi le me e le de Dum

ne zeu Năs
 că toa 
  re
ci ve zi mă 
şi 
în tris ta 
rea
a lungă-mi

Cuvine-se şi Megalinariile
Mai 
 că 
cu ha rul tău 
PARACLISUL

B
u u cu ră te Sfi in te An to ni e la u da cea

maa
 rea 
Bi se 
ri
cii lui Hris tos 
 i 
coa
nă 
cu 
ra a 
tă

şi chip 
 al
ne vo i in ţei 
mij
lo ci to rul no 
os
tru la

B
tro 
 nul
Stă pâ nu lui 

u u cu ră te va a sul a le ge rii şi al i si

hi i 
 eimi 
 nu 
na 
tu 
le lu cră tor
 cul 
mea
făp tu 
i i 
rii

a dân cu
  le-al ve de e riişi
  sca ră a vir tu u
ţii
Sfin 

T 
te An to
ni e
  

a ai na’m pă ră ţi ei în ţe le gând şi vân zând a ve

e rea
 în 
ţe leptu
le ne gus tor 
pe 
tre cu 
t-ai 
Sfi in 
te

vi
a 
ţă 
pust ni cea as că Măr gă
ri ta rul ma a
re pe

N
drept 
 câş
ti gân du ţi’L 

e e gu ra din i i nimi cu ha rul tău a lun gă o

no 
 o 
uăce 
 lor 
ca 
re
ne în chi năm
 cu 
cre din
ţă 
ra a clei

CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCII

moaş 
 te
lor ta
le Sfi in te 
păr
taşi fă când lu mi i 
nii
pe 

H   
cân tă re
ţii tăi
  

ar tri mi te Sfin te de la Hristos cu a ta’n drăz

ni 
 re 
că
tre Dâ 
ân 
sul pu ruri
so lind
 şi 
stin 
ge 
vă 
pa a 
ia

din su 
 fle
te şi i i nimi
cu 
ro ua ne zi di i 

D
Sfin 
 te
An to ni e 

a a ru ri le ta a le An to ni e var să le de-a

pu 
 u 
ruri
 pes
 te 
cei 
ca
re te cin stim
 a 
lun gând
tris 
te e ţea


din
 i 
ni
mă
Pă ri in te şi 
boa la vin de câ 
ân
d-o

M
şi har 
 dă
ru in du ne 

a ai ca zi di to ru lui tu tu ror Stă pâ nă a lu

u mii 
 ru 
gă 
ciu u nea
pri meş 
te 
ne 
şi so leş 
te

pu u ruri
  la Cel năs
  cut din ti
 i ne 
fii 
dar mij lo ci

toa 
 a 
re 
Mai 
ca 
Stă pâ nu lui 
PARACLISUL

D    


in ti i ne Năs că toa re de Dum ne zeu Dum ne

zeu 
 Cu
vâ 
ân
tul
în 
tru 
pân
du
se ne gră it 
co vâr şeşti 

Fe cioa
  a 

 oş ti rea cea ce rea as că 
 ţi 
e 
dar îţi a

C 
du 
 ucem
cân 
ta a 
re 
de la u dă 

u toa te oş
  ti ri le în ge reşti cu Bo te ză to o rul

cu 
 A 
pos 
to
lii cei slă viţi 
şi cu tot 
so 
borul Sfin
 

ţi lor Stă
 pâ â nă  
Fi 
u 
lui tău te roa 
a 
gă
toţi 
 să 
ne

mân tu
i 
 i i 
im 
CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCII

D  


Stihira de final


a a ru ul de la Domnul do bân dind de a ri

si
pi 
în 
tris ta a rea în vi fo ra a ţisi 
lor  
din

i nimi
 a lun gă ne
 toa te tris te e  s
ţi i 
le  şi nă
  

va 
 la
vi cle 
ni
lor
di 
a 
voli o pre eş te-o 
  cu cal 
dă
so li rea

ta la Îm pă ra
 a 
tul
Hris tos  
mi i 
lă ă 
şi

ier
 ta 
re 3
la Dâ ân sul  
mij 3
lo 
cind de gra bă Pă rin te

ce lor ce te
 la 
u 
dă cu dra 
goste
