Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT


CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT

SIMPOZION NAȚIONAL

„Prezent! Nonviolent!”
REGULAMENT
EDIȚIA A IV-A, SLATINA, 14 MAI 2020

Avizat, Avizat,
Inspector Școlar General, Director CJRAE Olt,
Ion Adrian BĂRBULETE Elena Nineta ANDRONIE
Nr.__________________________________ Nr.__________________________________

Avizat, Avizat,
Director Casa Corpului Didactic Olt, Coordonator C.J.A.P.,
Marius BĂLAȘA Loredana STROIULEASA
Nr.__________________________________ Nr.__________________________________
Vă invităm să participați la Simpozionul Regional „Prezent! Nonviolent!”, organizat
de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Olt și Casa Corpului Didactic Olt, Slatina, manifestare care se va desfășura în
data de 14 MAI 2020.

SCOP: Stimularea şi valorificarea interesului pentru calitate și eficiență în educație și


asistență educațională al cadrelor didactice și elevilor prin studiu individual, de grup, schimb
de experiență și prezentare publică.
În cadrul evenimentului va avea loc și premierea copiilor participanți la faza
interjudețeană a Concursului Prezent! Nonviolent!, ediția a II-a.

OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI:

- Implicarea cadrelor didactice din învățământul de masă și învățământul special, a


consilierilor școlari, profesorilor logopezi și celorlalți specialiști în eficientizarea
educației și practicilor educaționale;
- Promovarea modelelor de bune practici privind educația și asistența educațională în
contextul actual;
- Valorificarea expertizei în teorie și practică a participanților;
- Diseminarea exemplelor de bună practică în procesul educativ și de asistență
psihoeducațională;
- Dezvoltarea de parteneriate interşcolare şi interjudetene lucrative;
- Stimularea creativității elevilor în evidențierea efectelor violenței, ale absenteismului și
abandonului școlar.

GRUP ȚINTĂ: consilieri școlari, profesori logopezi, profesori itineranți, cadre didactice din
învățământul de masă și învățământul special

SECȚIUNI:
1. Educaţia copiilor în contextul provocărilor lumii contemporane

2. Mijloace funcționale și inovative de abordare a violenței și/sau absenteismului


școlar.

3. Școala și familia - direcții și provocări în procesul educativ și de asistență


educațională.

În cadrul secțiunilor tematice pot fi trimise referate, studii de caz, proiecte didactice și de
activitate psihoeducațională, lucrări științifice.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
- Simpozionul se adresează grupurilor țintă menționate, cadre didactice și specialiști din
învățământul preuniversitar.

- Înscrierea participanţilor se face online, la adresa


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerCsFybMJ-cUkz-qgNltr1eip_YTLgSCdG-
wLHq5XHf7BdWA/viewform?c=0&w=1, până la data de 1 mai 2020.

- Articolele se trimit la adresa evenimentecjraeolt@gmail.com. Acestea trebuie să poarte


numele autorului, (respectiv autorilor), denumirea unității școlare, localitatea, judetul, format
doc., spre exemplu: DINCA_DOBRE_CTMetalurgicSlatina_OT;

- Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă normele de


tehnoredactare, legea drepturilor de autor și condițiile de participare de mai sus;

- Diplomele/certificatele de participare se acordă individual participanților din județ și vor fi


ridicate de la organizatori. Pentru ceilalți participanți vor fi trimise prin poștă până, cel târziu,
la sfârșitul anului școlar 2019-2020.

CONDIȚII DE REDACTARE ȘI PREZENTARE

- Conţinutul lucrării trebuie să respecte temele simpozionului, să vizeze aspecte cu un grad


ridicat de interes pentru grupul ţintă și să aibă originalitate;
- Se admit maxim doi autori pe lucrare;
- Fiecare lucrare va avea 3-5 pagini format A4;
- Lucrarea va fi scrisă în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de
literă 12, la 1,5 rânduri;
- Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
- La două rânduri de titlu se va scrie autorul și institutia (Times New Roman 12, Italic), aliniat
dreapta;
- La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul (Times New Roman 12);
- Fiecare lucrare va conţine o bibliografie. În lista bibliografică se vor consemna numele
autorilor şi titlul lucrării citate, anul apariţiei, şi sursa (editura şi locul apariţiei sau titlul
revistei, volumul, paginile) ;
- Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 14-15 minute.

ECHIPA DE ORGANIZARE/COORDONARE:
Prof. Psiholog Nineta Andronie
Prof. Psiholog Loredana Stroiuleasa
Prof. Psiholog Lucia Drăghicean
Inspector școlar Claudia Nițulescu
Prof. Psiholog Teodora Țecu
Prof. Psiholog Ileana Bojan
Prof. Sociolog Speranța Mihalcea
Prof. Sociolog Mirel Tabacu

PARTENERI:
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
Centrul Cultural „Eugen Ionescu” Slatina
DGASPC Olt
CJRAE Vîlcea
CJRAE Gorj
CJRAE Dolj
CJRAE Mehedinți
CJRAE Teleorman
CJRAE Argeș
CJRAE Cluj
În cadrul simpozionului
Ne îmbunătățim cunoștințele în domeniu – reflectăm asupra practicilor – ne
inspirăm – descoperim cele mai noi cercetări – înțelegem cele mai complexe
contexte educaționale – creăm soluții – schimbăm idei – menținem relații
profesionale – stabilim noi contacte – modelăm viitorul.

S-ar putea să vă placă și