Sunteți pe pagina 1din 8

1

FISA CU DATE DE SECURITATE


conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 si
Regulamentul (CE) nr. 453/2010, Regulament (CE) 830/2015

EMAIL PE BAZA DE APA

Tipărită la:02 .07.2018 Numărul versiunii 2 data de actualizare 02.07.2018


I
Vvp

I
SECTIUNEA 1 IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII/
INTREPRINDERII
1.1 Element de identificare a produsului:
Denumire produs: EMAIL PE BAZA DE APA
Denumire comerciala: AQUATICA
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări
contraindicate:
Se utilizeaza pentru finisarea constructiilor civile si/sau industriale la interior, pe suprafete din
beton neted sau pe tencuiala discuita, pe glet de var, rigips, caramida, ipsos,metal grunduit in
prealabil.

Utilizari contraindicate: alte utilizari decat cele specificate.


1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
· Producător/furnizor:
SC PAINTSTAR SRL
Comuna Magureni Sat Lunca Prahovei nr.93k
Judetul Prahova
office@paintstar.ro
1.4 Informaţii asigurate de: Product safety department
· Număr de telefon pentru urgenţă:
112
+4 021 350.56.57 ( 8.30 - 17.00 )
Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica
Nr. Telefon: 021 318 36 06 (numai in intervalul orar 8 – 16)
Adresa: str. Dr Leonte Anastasievici, nr 1-3, sect 5, Bucuresti, 050463, Romania
2 Identificarea pericolelor
SECTIUNEA 2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1Clasificarea substanţei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Fara clase de pericol; produs neclasificat
2.2 Elemente pentru etichetă
· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1278/2008
Fara elemente de eticheta.
· Pictograme de pericol
Fara pictograme de pericol.
2

· Cuvânt de avertizare : fara cuvant de avertizare.


Fraze de pericol: fara fraze de pericol
Fraze de precautie:
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul.
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.
P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
2.3 Alte pericole
· Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil
33 3333 m3c3omponenţii
SECTIUNEA 3 COMPOZITIE/ INFORMATII PRIVIND COMPONENTELE
Caracterizarea chimică:
Substante: -
Amestec:
Contine:
Dispersie apoasa polimerica: 6 – 7%
Materiale de umplutura: CaCO3 Nr CAS: 471-34-1; EC: 207-439-9; SiO2 Nr CAS: 7631-86-
9; EC: 231-545-4: 63 – 64%
Pigment : 3 – 5%
Antibacterial: 0,2 – 0,3%
Solvent: 0,5 – 0,6%
Ingrosator: 0,2 – 0,3%
Dispersant: 0,2 – 0,
4e prim ajutor
SECTIUNEA 4 MASURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
· Observatii generale:
Daca apar probleme de sanatate sau aveti suspiciuni ca produsul a avut efecte nocive asupra
sanatatii d-voastra consultati medicul si prezentati-i datele din aceasta fisa cu date de
securitate.
După inhalare:
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi cald, eventual se practică respiraţia
artificială daca simptomele persista.
După contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă şi săpun, clătind din abundenţă.
După contactul cu ochii:
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet
deschise.
Dacă durerile persistă trebuie consultat medicul.
Îndepărtaţi lentilele de contact
După înghiţire: Daca ati inghitit accidental cereti imediat sfatul medicului si aratati
containerul sau eticheta
4.2 Indicaţii pentru medic:
· Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Nu există alte
informaţii relevante.
3

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale
necesare
Tratament simptomatic.
suri de combatere a incendiilor
SECTIUNEA 5 MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Mijloace de stingere corespunzatoare:
CO2, pulbere sau apă gazoasă,spuma, nisip
· Mijloace de stingere necorespunzatoare: nu exista date disponibile.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
Produsi de combustie periculosi: prin ardere produsul degaja gaze toxice care pot afecta
sanatatea lucratorilor.
· Recomandări destinate pompierilor
· Mijloace de protecţie specifice: Trebuie folosită masca de protecţie respirator, echipament
de protectie.ri de luat în caz de dispersie accidentală

SECTIUNEA 6 MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA


6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Trebuie folosit echipamentul de protective descries in Sectiunea 8. Este necesară îndepărtarea
persoanelor care nu sunt echipate corespunzător.
Proceduri de urgenta: se vor stopa scurgerile daca nu exista pericol de foc.
6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de
suprafaţă/ape freatice.
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, liant
universal, liant acid, rumeguş).
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
6.4 Trimiteri către alte secţiuni
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.anipularea şi depozitarea

SECTIUNEA 7 MANIPULARE SI DEPOZITARE


7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Masuri de protectie:
Masuri de prevenire a incendiilor: se vor lua masuri impotriva descarcarilor electrostatice.
· Informatii privind protectia contra incendiilor si exploziilor:
Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Masuri de prevenire a generarii de praf si aerosoli:
Se va preveni formarea aerosolilor. Se va asigura o ventilatie corespunzatoare a spatiului de
lucru (exhaustor local daca este necesar)
Masuri de protective a mediului:
Se va evita deversarea in apele de suprafata, subterane si canalizari.
7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
· Mod de păstrare: produsul se va depozita in spatii aerisite, bine ventilate la temperatura
mediului ambiant (5 – 30 ºC)
· Condiţii pentru depozite şi rezervoare: nu exista date disponibile.
4

· Indicaţii cu privire la stocarea mixtă: nu exista date disponibile.


· Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare:
Rezervoarele se vor închide ermetic.
A se păstra la loc uscat şi rece, în recipienţi bine închişi.
7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu există alte informaţii
relevante.Controale ale expunerii/protecţia personală

SECTIUNEA 8 CONTROALE ALE EXPUNERII /PROTECTIA PERSONALA


8.1 Parametri de control
Valoarea minima de expunere: nu exista limite de expunere.
8.2 Controale ale expunerii
8.2.1 Controale tehnice corespunzatoare
Asigurati o ventilatie adecvata. Unde este posibil practic aceasta va fi realizată prin utilizarea
unui sistem de exhaustare local şi o extracţie generală bună..
8.2.2 Echipament de protecţie personală:
· Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:
A se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii şi pielea.
· Mască de protecţie:
In cazul expunerilor scurte şi minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense şi de
durată se va utiliza aparatul autorespirator.
· Protecţia mîinilor:
Mănuşi de protecţie
Materialul din care sunt fabricate mănuşile trebuie să fie impermeabil la aer şi rezistent la
produs / substanţă/ preparat.
Alegerea materialului pentru mănuşi se va face luându-se în consideraţie timpul de penetrare,
rata de permeabilitate şi degradarea.
Material pentru mănuşi
Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de
calitate şi diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai
multe substanţe, durabilitatea materialului pentru mănuşi nu poate fi probată în prealabil şi de
aceea trebuie controlată înainte de folosire.
· Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.
· Protecţia ochilor:
Ochelari de protecţie bine închişi.
Pericole termice: nu exista date disponibile.
8.2.3 Controlul expunerii mediului
Masuri de prevenire a expunerii in functie de substanta/amestec: in conformitate cu
reglementarile nationale
Masuri tehnice de prevenire a expunerii: se vor instala dusuri pentru spalarea ochilor.

SECTIUNEA 9 PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE


9.1. Informatii generale
Aspect: pasta vascoasa omogena.
Culoare: alb sau colorat.
5

Miros: aproape inodor.


9.2. Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu
pH (la 20 0C): 7,5 – 10.
Punct de fierbere: nu sunt informatii disponibile.
Temperatura de aprindere: nu sunt informatii disponibile.
Inflamabilitate: nu sunt informatii disponibile.
Proprietati explozive: nu prezinta proprietati explozive.
Proprietati oxidante: nu sunt informatii disponibile.
Presiune de vapori: nu sunt informatii disponibile.
Densitate: la 20 0C: aprox 1,56 ± 0,05 g/cm³
Solubilitate: solubil in apa.
Coeficient de partitie n-octanol/apa: nu sunt informatii disponibile.
Vascozitate TS cupa Ford ø 6mm la 20°C solutie diluata cu 10% apa: 25 – 40 sec.
Densitatea vaporilor: nu sunt informatii disponibile.
Viteza de evaporare: nu sunt informatii disponibile.
9.3. Alte informatii
Punct de topire/inghetare: se vor evita temperturile sub 0°C
Temperatura de autoaprindere: neaplicabil
Continut de substante non volatile la 105°C(1g/100cm²): 62±2%
Temperatura de descompunere: neaplicabil.tabilitate

SECTIUNEA 10 STABILITATE SI REACTIVITATE


10.1 Reactivitate Nu exista riscuri special de reactie in conditii normale de utilizare.
10.2 Stabilitate chimică Stabil cu respectarea condiţiilor de depozitare şi manipulare ( vezi
secţiunea 7)
10.3 Descompunere termică/ condiţii de evitat: Produsul nu se descompune dacă este
folosit conform normelor.
10.4 Posibilitatea de reacţii periculoase Nu se cunosc reacţii periculoase.
10.5 Condiţii de evitat Temperaturile extreme,
10.6 Materiale incompatibile: Nu exista date disponibile.
10.7 Produşi de descompunere periculoşi: Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere
periculoşi.
11
SECTIUNEA 11 INFORMATII TOXICOLOGICE
11.1 Informaţii privind efectele toxicologice
· Toxicitate acută: nu exista date disponibile.
· Iritabilitate primară:
· Pe piele: nu este iritant
· la ochi: nu este iritant
· Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante.
Carcinogenitate: nu se cunosc efecte carcinogene.
Mutagenitate: nu se cunosc efecte mutagene.
Toxicitate pentru reproducere: susceptibil de a dauna fatului.
STOT expunere unica: nu exista date disponibile
STOT expunere repetata: nu exista date disponibile
Pericol de aspirare: nu exista date disponibile.

SECTIUNEA 12 INFORMATII ECOLOGICE


6

12.1Toxicitate
· Toxicitate acvatică: Nu există date disponibile
12.2 Persistenţă şi degradabilitate Nu există date disponibile.
· Comportament în compartimentele ecologice:
12.3 Potenţial de bioacumulare Nu există date disponibile.
12.4 Mobilitate în sol Nu există date disponibile
12.5 Alte indicaţii ecologice:
· Indicaţii generale:
A nu se infiltra în apele freatice, în reţeaua de apă sau în canalizare.
Pericol pentru apele potabile chiar în cazul scurgerii unei mici cantităţi de produs în subsol.
· Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil
· Alte efecte adverse Nu există alte informaţii relevante.

SECTIUNEA 13 CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA


13.1 Metode de tratare a deşeurilor
13.1.1 Eliminarea produsului/ambalajului: trebuie sa se aloce un cod de deseu conform
Catalogului European al Deseurilor de comun acord cu comisia regionala locala.
Ambalajul: trebuie sa se elimine foarte bine reziduurile din ambalaje. Dupa golirea completa,
deseurile de ambalaje vor fi eliminate conform reglementarilor in vigoare.Ambalajele golite
incomplete vor trebui eliminate in conformitate cu indicatiile primate de la comisia regionala
de neutralizare.
· Recomandare:
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în
canalizare.
· Catalogul European al Deşeurilor
· Ambalaje impure:
· Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.
13.1.2 Informatii relevante pentru tratarea deseurilor
Legislatie Romania
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor ; cu completarile ulterioare.
HG 278/2013 privind emisiile industriale.
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase completata de HG210/2007
Legislatie Uniunea Europeana
Directiva 2008/98/CE din 09.11.2008 privind deseurile

SECTIUNEA 14 INFORMATII PRIVITOARE LA TRANSPORT


· Transport stradal/feroviar ADR/RID (înafara graniţelor):
· Clasa ADR/RID-GGVSEB: -
· Nr. Kemler: -
· Nr. UN: -
· Grup de ambalaj: -
· Lista de pericol: -
· Denumirea corectă ONU pentru expediţie: -
· Codul de restricţie pentru tuneluri: -
· Transport maritim IMDG:-
7

· Clasa IMDG: -
· Nr. UN: -
· Label -
· Grup de ambalaj: -
· Nr. EMS: -
· Marine Pollutant -

· Denumirea tehnică exactă: -


· Transport aerian ICAO-TI şi IATA-DG
Clasa ICAO/IATA: -
· Nr. UN/ID: -
· Label -
· Grup de ambalaj: -
· Denumire tehnică exactă: -
· UN "Model Regulation": -
Produs nepericulos la transport.

SECTIUNEA 15 INFORMATII DE REGLEMENTARE5 Informaţii de reglementare


15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice
(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză
Surse de literatura utilizate:
Legislatie Romania:
- H.G. nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in
munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici, modificata si completata de Hotararea nr.1 din 4 Ianuarie 2012;
- Ordinul nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire
şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate
- Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi
autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă
- Ordin nr. 163 din 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;
Legislatie Uniunea Europeana:
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului european si al Consiliului din
18/12/2006 privind inregistrarea, evaluarea si autorizarea substantelor chimice si restrictiile
aplicabile acestor substante;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din
16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de
modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, modificat de Regulamentul (CE) nr. 790/2009.
- Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din
16/12/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 in vederea adaptarii acestuia la
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
a amestecurilor;
- Regulamentul (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22/06/2009 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea
ce priveste anexa XVII;
8

- Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 Mai 2010 de modificare a


Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).
- Directiva 2008/98/CE din 9.11.2008 privind deseurile;
- Regulament (CE) 830/2015 de modificare a Regulament (CE) 1907/2006
15. 2 Evaluarea securitatii chimice: scenarii de expunere.

SECTIUNEA 16 ALTE INFORMATII


Indicarea modificarilor FDS: -
Abrevieri si acronime:
ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase IMDG:
Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase IATA: Asociația Internațională de
Transport Aerian ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale CCO: consumul chimic de
oxigen CBO5: Necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile BCF: factorul de bioconcentrare
LD50: doza letală 50 LC50: concentrația letală 50 EC50: Concentrația eficace 50 Log Pow:
log coeficientul de partiție octanol-apă Koc: coeficientul de partiție al carbonului organic
DNEL: Nivel calculat -fara efect PNEC: Concentratie preconizata fara effect
Procedura de clasificare
Textul integral al frazelor H din Sectiunea 2 si 3
-
·Nota
Informaţiile din această fişă de date de securitate se bazează pe starea de cunoaştere din
prezent , pe legislaţia actuală a UE şi cea naţională .
Fişa pune la dispoziţie o îndrumare privind aspectele de sănătate , securitate şi mediu legate
de produs şi nu va fi interpretată ca o garanţie a performanţei tehnice sau ca o adecvare pentru
aplicaţii specifice .
Produsul nu va fi folosit pentru alte scopuri decât cele specificate în secţiunea 1 fără a se
obţine în prealabil de la furnizor instrucţiuni scrise privind manipularea.
Deoarece condiţiile specifice de utilizare se află în afara controlului furnizorului , utilizatorul
răspunde de luarea tuturor măsurilor necesare conformării la toate cerinţele prevăzute de
legislaţie .
Informaţiile conţinute în această fişă de date de securitate nu constituie propria evaluare a
utilizatorului în ceea ce priveşte riscurile la locul de muncă aşa cum este cerut de legislaţia din
domeniul sănătăţii şi securităţii .