Sunteți pe pagina 1din 3

Metoda ''diamantul''

Metoda „ diamantul” reprezintă o strategie modernă de instruire care are la bază


împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată in mod cooperativ. Prin aplicarea acestei
metode se urmareşte antrenarea în activitate a fiecărui copil, astfel încât intregul colectiv să
participe la soluţionarea sarcinilor date.
Pentru aplicarea acestei metode se parcurg urmatoarele etape:
- expunerea datelor problemei în cauză
- anunţarea temei
- împarţirea copiilor în 2 grupe
Este o metodă care:
- stimulează interacţiunea între copii
- dezvoltă abilităţile de comunicare
- dezvoltă gândirea
Obiectivul acestei metode interactive reprezintă dezvoltarea capacității de a sintetiza
principalele probleme, informatii, idei ale unei teme date sau unui text literar.

Eleviii trebuie informaţi în legătură cu regulile construirii diamantului, iar pentru a putea
construi diamantul ei trebuie să formuleze definiţii, să interpreteze roluri, să trăiască sentimente
etc.

Structură:

 Titlul
 Descriere
 Sentiment
 Acţiune
 Reexprimarea esenţei

Instrucţiuni:

 Primul rând - un singur cuvânt care numeşte subiectul.


 Al doilea rând - 3 cuvinte (adjective) care descriu subiectul.
 Al treilea rând - 4 cuvinte ( o propoziţie) care exprimă sentimente faţă de subiect.
 Al patrulea rând - 3 cuvinte care denumesc acţiuni ale subiectului (verbe şi alte părţi).
 Ultimul rând - un cuvânt-esenţa subiectului.

Avantaje:

 stimularea învățării prin cooperare;


 sporirea încrederii în forțele proprii prin testarea ideilor emise individual, mai întâi în
grupuri mici și apoi în colectiv;
 dezvoltarea capacității de emitere de soluții inedite la problemele și sarcinile apărute;
 dezvoltarea spiritului de echipă și întrajuturarea.

Dezavantaje:

 de ordin evaluativ (se poate stabili mai greu cu ce contribuie fiecare participant)

Metoda diamantului poate fi folosită în cadrul orelor de lectură, și nu numai.

APLICAȚIE

CLASA: a III-a

SUBIECTUL LECȚIEI: „ D-l Goe”, de I.L.Caragiale

TIPUL LECȚIEI: Predare de noi cunoștințe

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.4. Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspecte importante ale
acestuia

Competențe derivate:

O1. Să extragă din text detalii semnificative;

O2. Să înțeleagă ce înseamnă comportament pozitiv/comportament negativ;

O3. Să completeze Diamantul conform indicațiilor date.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee: conversația, explicația, problematizarea, metoda Diamantul;

Mijloace de învățământ: auxilar pentru ora de lectură, fișe de lucru, videoproiectorul;


Forme de organizare: frontal, pe grupe.

Forme de evaluare: Observarea sistematică a comportamentului elevilor.

Resurse umane: 20 de elevi.

Resurse temporale: 20 de minute.

Vom folosi metoda Diamantului în etapa Obținerea performanței.Etape:

1. Împărțim elevii în două grupe.


2. Le împărțim fișele ce conțin cerințele și graficul.
3. Se citesc și se explică cerințele.
4. Elevii rezolvă sarcinile, pe grupe.
5. Se proiectează la tablă graficul și se analizează răspunsurile celor două grupe.

Sarcini:
1.Care este titlul schiței?
2.Cum era D-l Goe?
3.Cum crezi că ar fi trebuit să fie?
4.Scrie trei verbe ce denumesc acțiuni ale domnului Goe.
5.Identifică în text cum este alintat dl. Goe.

D-l Goe

needucat răsfățat obraznic

educat ascultător politicos modest

insultă scoate trage

puișor