Sunteți pe pagina 1din 14

\

\
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU

Targu Jiu, Str. Progresului, nr.18, Cod :210218


TELi 02531210432 -- F AXi 02531210432.
e -mail : olf ce @s p i ta I g o rj. ro
i

Cod Fiscal 4448067

Spitalul Judelean de Urgenji Tg-Jiu, avdnd sediul in TArgu Jiu, strada Progresului, nr. 18, judeJul
Gorj, organizeazd in conformitate cu prevederile H.G.R. 286/201 1 , cu modificdri Ei completiri ulterioare gi
a Dispoziliei nr. 876/2014 privind Regulamentul de organizare qi desfdgurare a concursurilor emis de
Pregedintele Consiliului Judejean Gorj , concurs/examen pentru ocuparea pe perioadd nedeterminad a
urmdtoarele posturi vacante contractuale de executie din statul de funclii:

1. 1 post kinetoterapeut debutant la Seclia A.T.I. I;


2. 1 post asistent medical la Secfia A.T.I. I;
3. I post asistent medical la SecJia A.T.L II;
4. I post asistent medical la Camera de gardi care deserveqte Sec{ia ObstetricS-ginecologie;

in vederea participdrii la concurs, candidalii depun dosarul de inscriere in termen de 10 zile lucrdtoare de
la data afiglrii anunlului, respectiv pAnd la data de 23.05.2019 ora 16,00 la secretariatul comisiei de concurs
- Serviciul R.U.O.N.S. din cadrul Spitalului Judelean de Urgenld Tg Jiu din strada Progresului , nr. 18,
telefon 0253237803 int. 307.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu:


a. cererea de inscriere la concurs, adresati managerului spitalului in care se menlioneazd funclia qi
postul pentru care dore$te sb candideze ( formularul de cerere se solicitd de la Serv. R.U.O.N.S.);
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea potrivit legii, dupi caz;
c. copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializdri, copia documentelor care atesti indeplinirea condi!iilor specifice ale postului;
d. carnet de munc5, sau, dupd caz, adeverinlele care atestA vechimea in muncS Ei sau in specialitatea
studiilor, in copie ( documentele se solicitd numai pentru posturile care necesitd vechime in
specialitate ) ;
e. cazierul judiciar sau o declarajie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care sd il facd
incompatibil cu funcJia pentru care candideazd ;
f. adeverintd medicald in original, care sA ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd cu cel
mult 6luni anterior derulSrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cltre
unitdlile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae - in original;
h. copie ceftificat de naqtere , cefiificat de cdsdtorie daci este cazul ;
i. dosar plastic cu qind;
j. chitanla de platl a taxei de concurs este de 100 lei.
Taxa se achitd la casieria Spitalului Judelean de Urgenld Tg-Jiu.
Actele prevdzute la lit. b), c), d) qi h vor fi prezentate qi in original in vederea verificdrii conformitd{ii
cooiilor cu acestea.
in cazul documentului prevdzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecfia dosarelor, care a depus
la inscriere o declaralie pe propria rdspundere ci nu are antecedente penale, are obligalia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pAnd la data desfdqurdrii primei probe a
concursului.
Adeverinla care atestd starea de sanAtate conline, in clar, numdrul, data, numele emitentului qi
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdtii.

Pentru ocuparea unui post vacant, persoanele trebuie sd indeplineascd urmdtoarele condilii generale:
a) are cetdtenia romAn6, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apa(indnd
Spatiului Economic European gi domiciliul in RomAnia;
b) cunoaqte limba romAn5, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatA de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sAndtate corespunzatoare postului pentru care candideazd, atestata pe baza adeverin{ei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitilile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit cerinJelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatA definitiv pentru sdvdrgirea unei infractiuni contra umanititrii, contra statului ori
contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infdptuirea justiliei, de fals ori a
unor fapte de corupJie sau a unei infracliuni sdvArqite cu intenlie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea
func{iei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

pentru postul de kinetoterapeut debutant


- diplomd de licenlA a Facultdlii de Medicind sau a FacultAlii de Educa{ie Fizicd qi Sport in
specializarea frziokinetoterapie, balneofiziokinetoterapie, kinetoterapie;

pentru posturile de asistent medical :

- diplomd de licen{d in specialitate / diplomn de absolvire a invdldmAntului superior de 3 ani in


specialitate / diplomd de qcoald sanitari postliceall sau echivalentd sau diplomd de studii
postliceale prin echivalare conform HotdrArii Guvernului nr.797ll99l privind echivalarea studiilor
absolvenlilor liceelor sanitare, promoliile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
sanitare /diplomd de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii in
specialitatea generalist /medicald;
- cerliflcat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din RomAnia sau dupd caz adeverintd.
eliberata de O.A.M.G.M.A.M. din Romdnia din care sri rezulte cd poate exercita piofesia de asistenr
medical la data concursului;
- minim 6 luni vechime in soecialitate
Concursul const[ in 3 etape succesive, dupi cum urmeazd:

pentru postul de kinetoterapeut debutant

a) selectia dosarelor de inscriere intre 24.05.2019 27.05.2019'


b) proba scrisi in data de 14.06.2019, ora I1,00 qi constd in rezolvarea unui test grild;
c) interviul in data de 20.06.2019, ora 11,00 ;

pentru postul de asistent medical la Secfia A.T.I. I


a) seleclia dosarelor de inscriere intre 24.05.2019 27.05.2019;
b) proba scrisd in data de 11 .06.2019, ora 9,00 gi consti in rezolvarea unui test grild ;
c) interviul in data de 14.06.2019, ora 9,00 ;

pentru postul de asistent medical la Sec{ia A.T.L II


a) seleclia dosarelor de inscriere intre24.05.2019 -27.05.2019;
b) proba scrisd in data de 03.06.2019, ora 9,00 qi constd in rezolvarea unui test grild ;
c) interviul in data de 06.06.2019, ora 9,00 ;

pentru postul de asistent medical la Camera de gardi care deserveqte Seclia Obstetrici-ginecologie

a) selectia dosarelor de inscriere intre24.05.2019 -27.05.2019;


b) proba scrisb in data de 10.06.2019, ora 9,00 gi constd in rezolvarea unui test grili;
c) interviul in data de 13.06.2019, ora 9,00 ;

Etapele de des{isurare :
a) Selectia dosarelor de inscriere - In termen de maxim 2 zile lucrhtoarc de la data expirdrii
termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligalia de a selecta dosarele de
concurs, pe baza indeplinirea condililor generale qi specifice ale postului. Rezultatele selectdrii
dosarelor de inscriere se afiqeazd cu mentiunea admis sau respins, inso{it dupd caz de motivul
respingerii la sediul spitalului precum gi pe pagina de internet a acestuia in termen de o zi lucrdtoare
de la data selectdrii doarelor. In termen de cel mult o zi lucritoare de la data afiqdrii rezultatului
selecjiei dosarelor, se pot depune contestajii.Cornisia de solutionare a contestatilor va verifica
indeplinirea de cdtre candidatul contestatar a condililor de participare la concurs ,in termen de
maxim o zi lucrdloare de la expirarea termenului de depunere a contestalilor.
b) Proba scrisi . intrebdrile pentru testul gril5 se stabiles c pe baza bibliografiei gi tematicii de
concurs. Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs gi nu poate depdgi 3 ore. Punctajul
pentru proba scrisd este de maxim 100 puncte. Sunt declarali admigi la proba scrisd, candidalii care
au oblinut minim 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru suslinerea probei
interviu.

c) Interviul se realizeazS, conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua


desliqurdrii acestei probe, pe baza criterilor de evaluare.
Se pot prezenta la urmdtoarea etapd, numai candidalii declarali admigi la etapa precedenti .

Criteriile de evaluare sunt :

l.abilitlfi qi cunoqtinte impuse de funcfie ;


2.capacitatea de analizi qi sintezd
3.molir a{ia candidatulu i
Punctajul pentru proba interviu este de maxim 100 puncte. Sunt declarali admiqi la proba interviu,
candidalii care au oblinut minim 50 puncte.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului se face prin specificarea punctajului final al
fiecdriu candidat Ei a menfiunii admis sau respins, prin afiqare la sediu qi pe pagina de internet a
spitalului, in termen de maxim o zi lucrbtoare de la dala finalizdrii fiecdrei probe. . In termen de cel mult
o zi lucrbtoare de la data afiE[rii rezultatelor la proba scrisd qi interviu ,se pot depune contestalii de cAtre
candidalii nemul{umifi. Comisia de solulionare a contestalilor va analiza lucrarea sau consemnarea
rdspunsurilor la interviu, doar pentru candidatul contestatar ,in termen de maxim o zi lucrdtoare de la
expirarea termenului de depunere a contestalilor.Comunicarea rezultatelor 1a contestaliile depuse se face
prin afiqarea la sediu gi pe pagina de intemet a spitalului, imediat dupI solulionarea contestatilor.
Candidalii nemultumili de modul de soluJionare a contestalilor, se pot adresa instanjei de contencios
adm inistrativ, in condiliile legii.
Rezultatele finale ale concursului se afiqeazd la sediul qi pe pagina de internet a spitalului dup6
expirarea termenului legal de contestalie qi dupd caz,de solulionare a contestalilor de la proba interviu,
prin specificarea punctajului final al fiecbrui candidat qi a menliunii admis sau respins.
Prezen[a in sald pentru proba scrisl gi interviu, se face pe bazd de ciLr\ii de identitate, cdrlii electronice
de identitate, cdrlii electronice de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate in termen de
valabilitate.

Prezentul anunt este insofit de bibliografiile qi tematicile de concurs .

Refafii suplimentare se pot obfine la numirul de felefon 0253237803 int. 307-Serviciul R.U.O.N.S.-
Spitalul Judefean de Urgenli Tg Jiu, din strada Progresului, nr. 18, jud. Gorj.

Manager, $ef Serv. R.U.O.N.S.


Ec. Capoti Gigel Ec. Bdlan Paula
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIU
TArgu Jiu, Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel: 0253/210432,
Fax.: 02531210432.
E-mail: offi ce@spitalgorj.ro
Cod Fiscal 4448067 aprobat,
Data : 24 1...04....12019... Gheorghe

Nr. Inregistrare

Tematica si Bibliografie pentru


kinetoterapeut din sectia ATI I

Tematica

1. Tehnici si exercitii de crestere a mobilitatii articulare ,pag265-272

2. Hemiplegia, pag 553-57 2

3.Evaluarea alinierii si posturii corecte a corpului ,pag 103-105

4. Evaluarea clinica musculoarticulara (bilant articular si bilant muscular), pag


28-101

5.Cresterea fortei muscula re,pag 272-286

6.Tehnici ,exercitii si metode de kinetologie ,pagt67-248

7.Para plegia,pag 57 2-582

8.Neuropatii periferice, pag 589-608

9. Recuperarea medicala in sechelele posttraumatice :cotul posttraumatic,


soldul posttraumatic, si genunchiul posttraumatic,pag 508-509, 514-519,52I-
524

10 Lombosacralgia pa9540-553

11 Evaluarea mersului pag 105-109

13.Legea 46/2003 dreptu rile pacientilor

L2. Ordinul LL0tl201'6 privind aprobarea normelor de supraveghere,prevenire


si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;

- metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care


lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice

-orecautiu nile sta nda rd

13. F isa postului- atributii


14.Metodologie si tehnici de kinetoterapie

15. Metodologia pozitionarii si mobilizarii pacientului

BIBLIOGRAFIE

1. T.Sbenghe - Kinetologie Profilactica Terapeutica si de Recuperare, Ed.


Medicala , Bucuresti L987

2. Ordinul 1,101./2Ail6 privind aprobarea normelor de supraveghere ,prevenire


si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare;

3. Legea 46/ 2ll(Sdreptu rile pacientilor

4. C-tin Albu, Tiberiu -Leonard Ambruster si Mihai Albu-Kinetoterapie-


Metodologia pozitionarii si mobilizarii pacientului, ed. Polirom 2012

5. C-tin Florin Dragan , Liliana Padure - Metodologie si tehnici de kinetoterapie,


ed. National 2014

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

Diploma de licenta in specialitatea de Kinetoterapie , ba lneo-fiziokinetotera pie


,fiziokinetotera pie

Domnului Manager al Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu

L
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIU
TArgu Jiu, Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Telz 02531210432,
Fax:0253/210432.
E-mail: offi ce@spitalgorj.ro
Cod X'iscal 4448067 aprobat,

Nr. Inregistrar e / J-i.o ?, nE


Tematica si Bibliografie pentru postul de
medical din sectia ATI I

Te m atica

L. Serviciul de terapie intensive - organizare,functionare

2. Nursingul bolnavului critic

3.Bolnavul critic cu disfunctie respiratorie

-mon itoriza rea respiratorie

-tehnici si manopere de suport respirator

-n u rsingu I bolnavuluicritic pulmonar

4. Bolnavul critic cu disfunctie cardiovasculara

-monitorizare hemodinamica

-tehnici si manopere efectuate pe aparatul cardiovascular

-n u rsingu I bolnavuluicritic ca rd io-vascu la r

5. Bolnavul critic cu disfunctie digestive

-monitorizarea presiunii intraabdominale

-n u rsingu I bolnavuluicritic digestiv

6. Bolnavul critic cu disfunctie renala

-mon itoriza rea functiei re na le

-tehnici si manopere efectuate pe aparatul renal

-n u rs ingu I bolnavului critic renal

7. Bolnavul critic cu disfunctie neurologica

-monitorizare neurologica
- tehnici si manopere effectuate pe system,ul nervos central

- nu rsingu I bolnavului neurologic

8. Bolnavul critic cu disfunctie a termoreglarii

-monitorizarea termoreglarii

-controlul temperaturii

9. Bolnavul critic cu disfunctie hematologica

10. Bolnavul in perioada postoperatorie

- nursingul bolnavului in perioada postoperatorie imediata

-ingrijirea plagii postoperatorii

11. Bolnavul imobilizat la pat

-dispozitive de control in pat

-prevenirea si ingrijirea escarelor

12.Bolnavul cu moarte cerebra la

-d iagnosticu I mortii cerebrale

-nursingul bolnavului cu moarte cerebrala , potential donator de organe

L3.Administrarea medicamentelor

-terapia cu fluide

- administrarea medicamentelor pe cale intramusculara si intravenoasa

-calculul dozelor medicamentelor administrate in perfuzie continua

14.Legea 46/2003 drepturile pacientilor

15. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere,prevenire


si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;

- metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personaluluicare


lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice

-preca utiu n ile standard

16.Ordinul 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati


medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date
orivind deseurile rezultate din activitati medicale
.L
- norme tehnice - cap l, ll, lll, V, Vl

17. Ordinul 96I/201,6 pentru aprobare Normelor tehnice privind curatarea


,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

-norme tehnice -cap l, ll, lll

-Anexa 3 -dezinfectia mainilor ,in functie de nivelul de risc

-Anexa 4- metode de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul


care urmeaza sa fie tratat

18. Fisa postului- atribut"

BIBLIOGRAFIE

1. Tehnici si manopere de ingrijire a bolnavului critic de Leonard Azamfirei , ed.


University Press Targu-Mures 2004

2. Ordinul 1,101,/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere,prevenire


si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare;

3. Legea 46/2006 drepturile pacientilor

4. Ordinul 96L120t6

5. Ordinul 1226/2012

6. Fisa postului

conditii de participare

Minim 6 lunivechime in specialitate

o
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG. JIU
Targu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod:210218
T EL: 02531210432-F AX: 0253t210432
e-mail : office@spitalqori.ro
Cod Fiscal 4448067

CAPOTA

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA UNUI POST


DE ASISTENT MEDICAL LA SECTIA A.T.I, II

TEMATICA:

1. URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE _ LUCRETIA TITIRCA (1999):


a. Socul;
b. Traumatismele;
c. Urgentele aparatului cardio-vascular;
d. Urgentele aparatului respi rator:
e. Urgenteleabdominale;
fr. TvrT--^-+^l^ ..,^l ^^i ^^.
Elaarwr! uwrwErw!,
g. Urgenteleneurologice:
TEHNICI SPECIALE DE INGRIJIRE A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA
( 1983):
a.
Ingrijirea bolnavilor dupa interventii chirurgicale si traumatisme;
b.
Ingrijirea bolnavilor inconstienti si comatose;
3. TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR_ GEORGETA BALTA:
a. Pregatirea preoperatorie;
b. Ingrij irea postoperatorie;
c. Ingrijirea plagilor;
d. Recoltarea produselor biologice si patologice;
e. Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati;
4. ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL A.T.I, FISA POSTULUI
5. LEGEA NR. 46 DIN 2OO3 - LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI
6. ORD. M.S. NR. 1226 DIN 3 DECEMBRIE 2012 NORME TEHNICE PRIVIND
-
GESTIONAREA DESEURILOR REZULT ATE DIN ACTIVITATI MEDICALE
7. ORD. M.S. NR. 1101 DIN 07 OCTOMBRIE 2016 PRIVIND APROBAREA
NORMELOR DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI LIMITARE A INFECTIILOR
ASOCIALTE ASISTENTEI MEDICALE IN LINITATILE SANITARE:
a. Ahibutiile asistentuluimedica.l;
8. ORD. M.S. NR. 961 DIN 02 SEPTEMBRIE 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curlfarea, dezinfeclia qi sterilizarea in unitilile sanitare publice $i private, tehnicii de
Iucru qi interpretare pentru testele de evaluare a eficienlei procedurii de curdlenie si dezinfectie,
procedurilor recomandate pentru dezinfeciia mAinilor, in funclie de nivelul de risc, metodelor de
aplicare a dezinfectantelor chimice in funclie de suportul care urmeazd sd fie tratat $i a metodelor
de evaluare a deruldrii qi eficien.tei procesului de sterilizare;
9. TEHNICA INGRIJIRII BOLNAVULUI _ CAROL MOZES:
a. Asistenta medicala si locul ei de munca;
b. Contributia asistentei la exolorarea bolnar,ului:
c. Tehnicatratamentului.

/prau1r;i-
Me\tC gef ge-cf,t^F
AA A+Nr-tovia' Rolic*

a
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG. JIU
Targu Jiu, Str. Progresului, nr. 18, Cod:210218
TEL: 0253/21 0432-FAX: 02531 21 0432
e-mai I : office@spitalqori. ro
Cod Fiscal 4448067

BIBLIOGGRAFIE:

1 . URGENTE MEDICO.CHIRURGICALE _ LUCRETIA TITIRCA T 1 999)


2. TEHNICI SPECIALE DE INGRIJIRE A BOLNAViLOR_ GEORGETA BALTA
(1e83)
3, TEHNICI DE INGzuJIRE GENERA.LA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA
4.
5, TEHNICAINGRIJIRIIBOLNAVULUI CAROLMOZES
6. ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL A.T.I. - FISA POSTULUI
7. ORD. M,S. NR. 1226 DIN 3 DECEMBRIE 2012 NORME TEHNICE PRIVIND
GESTIONAREA DESEURILOR REZULT ATE DIN ACTIVITATI MEDICALE
8. LEGEA NR, 46 DIN 2OO3 LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI

Sc--tI/li
'iFr cgl-}i el
t< tr!i'c S C+-- ^ib V

J
SPITALULJUDETEAN DE URGENTA TARGU JIU
Tflrg Jiu, Str. Progresului, nr'18, Cod:210218 GHEAHE
Te\ 02531210432,
Fax:. 02531210432.
E-mail: offi ce@spitalgorj.ro
Cod Fiscal 4448067

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
PENTRTJ
PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE
OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL
LA CA
GARDA OBSTETRICA _ GINECOLOGIE

1 , Hemoragiile in prirna jurnatate a sarcinii ;


2. Hemoragiile din a doua jurnatate a sarclnii ;

3. EclatnPsta ;
.- 4. Simptomele principale in ginecologie ;

5, Hemoragiile in ginecologte ;
6, Socul;
7. Urgenteie aparatullli cardiovascular ;
8. Lehuzia fiziologica si patologica ;
9. Supravegherea bolnal'tllut ;
10, Pregatirea si asistarea examinarilor clinice ;
1 l. Pregatirea, asistarea si efectuarea examinarilor de
laborator ;

72. Pregattreasi asistarea explorarilor paraciinice ;


13 Aplicatii reci si calde ;
14, Sondalele si sPalaturile ;
15. Adrninistrarea tned icatnentelor ;
^ 16. Reechilibrarea hidroionica . Hidratarea si mineralizarea organisrnultti ;

17, Transfuzia de sange ;


l8.Asistareamicilorinterventiicl-rirurgicalesiingr.ijrreaplagilor;
lg,Ingrrjireabolnavilorlasectiiledegrnecologiesiobstetrtca;
in unitatile
20, Nonneie de supraveghere , prevenire si control al infectiilor nosocomiale
sanltare;
sanitare
21. Norme tellnrce privind ctuatenia, dezinf'ectia si sterilizarea in unitatile ;

22. Gestror.rarea deseurilor rezultate din activitati rnedrcale ;


23. Dreptr.rrile Pacientilor.

M Asistenta sefa,

Dr ret{{A Cosolan Elena Angela


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIU
TflrguJiu, Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel: 02531210432,
Bax:. 0253/2L0432,
E-mail : offi ce@spitalgorj.ro
Cod Fiscal 444806'7

BIBLIOGRAFIE

1, Urgentele mediao- chirurgicale - sinteze- LUCRETIA TITIRICA- Editura medicaia l978

2. Tehnica inguirii bolnau-rlui- CAROL MOZES - Vol I si Vol II - Editura medicala editia a

IIIa1L974
3. Ginecologie si obstetrica- I NEGRUT si O RUSU- VOL I si II - Editura Didactica si
Pedagogica 1981 ;

,< Ordingl 1101/30.092016- privind aprobarea normelor de strpraveghere, prevenire si

limitare a infectiilor asociate asistentei rnedicale in unitatile sanitare ;

5. Ordurul MSP nr. 961/19.08.2016 - Normelor tehnice privind curataroa, dezinfectia si


steriiizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru
testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, proaedtlrilor

recomandate pentru dezinfectia mainilor , in functie de nivelul de risc, rnetodelor de

aplicare a dezinfectan telor cl.riinice in frurctie de sLrportul care Ltl:rneaza sa fie tratat si a

metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesuhLi de sterilizare pentru aprobarea


normelor tehnice privind cruatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, cu

_ rnodificarile si completarile ulterioare ;

o. Ordrnul MSP ru 1226103,1.2.2012 privind gestionarea deseurilor rezLtltate din activitati


rnedicale

7 . Legeanr 4612003- privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile uletrtoare,

Medic sef, Asistenta sefa,

Victor Cosoian El la