Sunteți pe pagina 1din 10

Nr. înreg.

_____ / ____________

Liceul de Artă “Ioan Sima” Zalău Avizat director:


Profesor diriginte: GHIMAN CORNELIA prof. Titus Câmpean
Aria curriculară: Consiliere și orientare
Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală
Nr. de ore pe săptămână: 1 Responsabil Comisie metodică,
CLASA: a V – a B prof. Lazăr Mihaiela

Planificare anuală
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
An școlar 2019-2020

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR DE ORE


Recapitulare inițială - Prezent fericit 1
Evaluare inițială - Vacanța, o lecție prețioasă 1
Autocunoaștere și stil de viață sănătos și echilibrat 6
SEMESTRUL I
Dezvoltare socio-emoțională 5
Recapitulare, evaluări și feedback 2
TOTAL SEM. I 15
Managementul învățării 8
SEMESTRUL II Managementul carierei 7
Recapitulare, evaluări și feedback 4
ŞCOALA ALTFEL: „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” Săptămâna 12 (30 martie- 3 aprilie 2020)
TOTAL SEM. II 19
TOTAL AN 34
ŞCOLAR

1
Planificare calendaristică anuală

Domenii de Competențe specifice CONȚINUTURI ASOCIATE Nr. Săptămâna Observații


conținut ore
Semestrul 1-15 săptămâni: 9 septembrie 2019 - 21 decembrie 2019
Vacanța, o lecție  Recapitulare inițială - Prezent fericit 2
prețioasă  Evaluare inițială - Vacanța, o lecție prețioasă
1. 1.1 Identificarea  Forța fie cu tine! Caracteristici și resurse personale.
AUTOCUNOAȘTERE resurselor personale și  Focus: EU. Despre Sinele global și Sinele școlar .
ȘI STIL DE VIAȚĂ a oportunităților de  Perfecțiune: fete și băieți. Despre creștere, transformare,
SĂNĂTOS ȘI dezvoltare specifice dezvoltare.
ECHILIBRAT vârstei  Sănătate, că-i mai bună decât toate! Despre sănătate și 5
1.2 Analiza resurselor prevenirea îmbolnăvirilor.
de stres și a  Cu prietenie, despre stres. Despre surse de stres și strategii de
Adevărata valoare consecințelor acestuia prevenire.
sunt eu! asupra sănătății și  Atelierul de curățenie. Despre igiena personală și igiena în
stării de bine colectivitate.
Adevărata valoare 1.1  O gură de sănătate Despre alimentația sănătoasă și ritmul 1
sunt eu! 1.2 biologic.
 Recapitulare. Evaluare. Proiect Cunoaște-te pe tine 1
însuți/însăți! Timp pentru reflecție.
2. DEZVOLTARE 2.1 Recunoașterea unei  Constelație de emoții. Emoții de baza.
EMOȚIONALĂ ȘI varietăți de emoții  Mă împrietenesc cu emoțiile mele. Emoții diverse.
SOCIALĂ trăite în raport cu sine  Puterea cuvintelor. Acordarea feedbackului pozitiv.
Constelații de emoții și cu ceilalți  Cuvintele te apropie de ceilalți. Acordarea feedbackului 3
și cuvinte 2. 2 Acordarea pozitiv.
feedback-ului pozitiv  Recapitulare. Evaluare.
în relaționarea cu  Proiect Alfabetul emoțiilor. Timp pentru reflecție.
ceilalți
2. DEZVOLTARE 1.1. 1.2.  Forme majore de relief
EMOȚIONALĂ ȘI 3.1.  Aplicații practice – Relieful orizontului local.
SOCIALĂ 3.3.  Reguli de comportare și măsuri de protecție în cazul 2
Constelații de emoții 4.1. producerii de fenomene și procese în orizontul local
și cuvinte 4.3.  Recapitulare și evaluare 1
Vacanța inter semestrială 21.12.2019-12.01.2020

2
Semestrul al II-lea-19 săptămâni: 12 ianuarie 2020 - 13 iunie 2020
3. 3.1. Autoevaluarea  Învățarea, o alegere personală! Factorii care facilitează
MANAGEMENTUL progreselor în învățarea.
ÎNVĂȚĂRII învățare, utilizând  Alergiile învățării. Factorii care blochează învățarea.
Expediția învățării instrumente simple  Învățarea schimbă lumea! Factorii care motivează învățarea.
de planificare și  Prin învățare îmi exersez viitorul! Strategii și tehnici de învățare 8
monitorizare eficientă.
3.2. Manifestarea  Portofoliul de învățare. Scop, principii și rol în învățare .
interesului pentru a  Portofoliul de învățare, un caleidoscop. Domenii, forme și
învăța de la ceilalți conținut.
și pentru a-i sprijini  Recapitulare. Evaluare. 1
pe ceilalți în
 Proiect Îmi place sa învăț!
învățare
 Timp pentru reflecție.
4. 4.1. Compararea  Viitorul meu, cariera mea.
MANAGEMENTUL unor trasee  Interese și nivel de educație 4
CARIEREI educaționale din  Domeniile la care mă pricep.
Viitorul e în puterea perspectiva alegerii  Ocupații și domenii de activitate.
mea carierei
Vacanța de primăvară: 30 martie – 3 aprilie 2020
4. 4.2. Analiza unor  În prezent îmi construiesc viitorul. Beneficiile ocupațiilor . 3
MANAGEMENTUL ocupații din  Cum pot fi de ajutor? Beneficiile ocupațiilor pentru societate
CARIEREI perspectiva  Recapitulare. Evaluare. 1
Viitorul e în puterea responsabilităților,  Proiect Eu, în viitor.
mea condițiilor de lucru  Timp pentru reflecție.
și a consecințelor
asupra stilului de
viață
EU+ 1.1; 1.2  Recapitulare finală
2.1; 2.2  Incursiune în propria comoară 2
3.1; 3.2  Bucuria de a fi!
4.1; 4.2  Evaluare finala EU+

Vacanța de vară: 13 iunie - 10 septembrie 2020

3
SEMESTRUL I
Unitatea de învățare 1: Autocunoaștere și Stil de viață sănătos și echilibrat Număr de ore: 10

Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data


Evaluare inițială - 1.1 - exerciții metaforice de asemănare a începutului -grafic și întrebări de sprijin - evaluare inițială prin test
,,Cine sunt eu” . clasei a V-a cu diferite obiecte, acțiuni, personaje etc. pentru realizarea portretului inițial 10.09-14.09
1.2 - exerciții de autoprezentare (manual) - observarea sistematică
. - activitate individuală 2 ore
,,Cum sunt eu” ( 1.1 -dezbateri cu privire la importanța cunoașterii de - tabel afirmații -observarea sistematică 17.09-21.09
concept de sine global, . sine(conceptul de sine global/cunoașterea de sine) autocunoaștere (manual) - aprecierea produselor
concept de sine școlar) 2.2 -exerciții de identificare a caracteristicilor personale -activitate individuală activității
. utile la diferite discipline școlare, -autoevaluarea cu ajutorul
- realizarea tabelului imagine pozitivă/imagine reflecției personale
negativă despre sine 1 oră
,,Cresc mă schimb, 1.1 - realizarea unei compuneri ,,Povestea personală” – - imagini (manual) -observarea sistematică
mă dezvolt”(schimbare . fișă de portofoliu, -activitate individuală -inter-evaluare
și dezvoltare, - prezentarea transformărilor din punct de vedere --activitate organizată în
modificări fizic, mental, emoțional, social. grupuri de elevi 24.09-28.09

psihosomatice specifice - realizarea unor interviuri între colegii de clasă


vârstei) despre nevoia de independență, sentimentul de a te
simți neînțeles alteori tensionat, agitat, revoltat. 1 oră
,,Pot mă pricep îmi 1.1 - prezentarea abilităților, intereselor și preferințelor - activitate individuală - observarea sistematică
place”(abilități, personale, --activitate organizată în --autoevaluarea cu ajutorul
aptitudini, interese, - selectarea abilităților, intereselor și preferințelor grupuri de elevi reflecției personal
preferințe) care sunt comune mai multor colegi, - proiect individual
- organizarea pe grupuri care au în comun mai multe 01.10-05.10

aptitudini, 1 oră
- realizarea unui colaj sugestiv cu titlul ,,Ce pot eu să
fac?”care să reflecte abilitățile, aptitudinile și
interesele lor.
Recapitulare - 1.1 - dezbateri în grupuri pro-contra unei afirmații date, - afirmația supusă dezbaterii -observarea sistematică
evaluare .3. - test de evaluare. (manual)- 1 oră - test de evaluare 08.10-12.10

4
Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data

,,Sunt sănătos” 1.2 - definirea noțiunii de sănătate , - activitate individuală - observarea sistematică
(sănătatea persoanei și a - identificarea factorilor contribuie la menținerea - activitate frontală - inter-evaluare
mediului) sănătății, 15.10-19.10

- analizarea consecințelor traiului într-un mediu 1 oră


nesănătos,
Trăiesc sănătos 1.2 - diferențierea alimentelor sănătoase de cele - imagini cu alimente - observarea sistematică
(alimentație sănătoasă, . nesănătoase, (manual) - inter-evaluare
igiena personală/ igiena - realizarea unui meniu sănătos - schemă grafică factori de - aprecierea produselor
în colectivitate) -descrierea consecinţelor alinentației sănătoase/ combatere/prevenire a activității 22.10-26.10

nesănătoase pe termen scurt sau pe termen lung alimentației nesănătoase


- crearea unui text pe tema igiena în colectivitate (manual)
- identificarea regulilor de igienă personală - ppt piramida alimentelor
- activitate frontală 1 oră
,,Fac față stresului” 2.2 - recunoașterea situației stresante și a modalităților de - filmul didactic - observarea sistematică
(surse de stres și . acordare a feedbackului pe baza vizionării unui film - activitate individuală - inter-evaluare
strategii de prevenire) - identificarea unor situații stresante din experiența - activitate frontală - selecția răspunsurilor
școlară, a persoanelor de sprijin și a modalităților 1 oră corecte dintr-o serie dată 5.11-09.11

utilizate de acestea (verbal și nonverbal)


- explicarea rolului feedback-ului pozitiv, resursă anti
stres
,,Îmi respect ritmul” 1.1 - realizarea unui program zilnic (cu perioadele de - coli A4 - inter-evaluare
(ritm biologic de timp alocate) - activitate individuală - aprecierea produselor
activitate și odihnă) - descrierea unui hobby și timpul alocat acestuia - activitate frontală activității 012.11-16.11

- planificarea activităților din ziua următoare folosind 1 oră


un tabel: important/neimportant, urgent/ nu e urgent
Evaluare sumativă. 1.1 - identificarea celor mai importante calități, resurse și - coli A4 - evaluare sumativă cu
(Cartea despre mine: . limite personale - activitate individuală ajutorul proiectului
calități, resurse, limite 1.2 - identificarea unor factori stresanți pentru propria - activitate frontală individual
personale) . persoană și a modalităților de prevenire și combatere - inter-evaluare 19.11-23.11
2.2 a acestora - aprecierea produselor
. - realizarea unui proiect individual care să includă ce 1 oră activității
au învățat elevii despre sine în primele 11 săptămâni
de școală

5
Unitatea de învățare 2: Dezvoltare emoțională și socială Număr de ore: 7
Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data

,,Emoțiile în viața 2.1 - definirea noțiunii de emoție , - activitate individuală - observarea sistematică
noastră” (emoții de - identificarea diferitelor emoții pe care le-au trăit și - activitate frontală - inter-evaluare
bază/emoții diverse) asocierea lor cu diverse situații - activitate pe grupuri de 2 20.11-24.11
- asocierea unor activități date cu emoțiile trăite elevi
- compararea emoțiilor personale cu cele ale colegilor 1 oră
,,În explorarea 2.1 - diferențierea emoțiilor pozitive de cele negative - imagini cu situații posibile în - observarea sistematică
emoțiilor”(emoții de - completarea unui tabel ce prezintă diverse situații cu care te poți afla - inter-evaluare
bază/emoții diverse) gândurile, emoțiile și comportamentele asociate lor (Te - schemă grafică gânduri, - aprecierea produselor 27.11-29.11
gândești:, Te simți:, Reacționezi:) emoții și comportamente activității
- identificarea relației gând - emoție asociate (manual)
- activitate frontală 1 oră
,,Modalități de 2.2. - identificarea consecințelor pentru sine și ceilalți a - filmul didactic - observarea sistematică
gestionare a emoțiilor” stăpânirii/ nestăpânirii emoțiilor - activitate individuală - inter-evaluare
(emoții de bază/emoții - crearea unor mesaje mobilizatoare în ce privește - activitate frontală 04.12-08.12
diverse) gestionarea emoțiilor pentru sine și pentru ceilalți (ex: nu 1 oră
jigni)
,,Relațiile dintre noi și 2.1 - definirea noțiunii de comunicare și precizarea rolului ei - coli A4 - inter-evaluare
comunicarea” în societate - activitate individuală - aprecierea produselor
(acordarea feedbackului - identificarea componentelor comunicării - activitate frontală activității 11.12-15.12
pozitiv) - asocierea unor mesaje cu gânduri și sentimente 1 oră
- identificarea consecințelor comunicării în diferite situații
,,Exersarea 2.2 - identificarea mesajelor care acordă feedback pozitiv/ - activitate individuală - observarea sistematică
feedbackului negativ - activitate frontală - inter-evaluare
pozitiv”(acordarea - realizarea unei reclame/colaj/povestiri/cântec pe tema - activitate pe grupuri de 2 - selecția răspunsurilor corecte 18.12-22.12
feedbackului pozitiv) încurajării unei persoane care trece printr-o situație elevi dintr-o serie dată
stresantă, utilizând cuvinte date 1 oră
,,Prietenia și 2.2 - realizarea portretului celui mai bun prieten ( se are în -- coli A4 - observarea sistematică
relaționarea vedere identificarea calităților și descrierea lor) - activitate individuală - inter-evaluare
armonioasă” (acordarea - identificarea propriilor calități și defecte - activitate frontală - aprecierea produselor 15.01-19.01
feedbackului pozitiv) - construirea unei hărți personale a prieteniei având în 1 oră activității
vedere obstacolele întâlnite și resursele pe care se sprijină
Recapitulare - coli A4 - evaluare sumativă cu ajutorul
21.01-25.01
Evaluare și - recapitulare domeniul tematic 2 - activitate individuală proiectului individual
autoevaluare. - activitate frontală 2 ore - inter-evaluare 28.01-01.02

6
SEMESTRUL II
Unitatea de învățare 3: Managementul învățării Număr de ore: 7
Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data
,,De ce învăț” (motivația 3.1 - definirea noțiunii de ,,motivație” și implicit a motivației - foi flipchart - observarea sistematică
învățării) 3.2 de a învăța - activitate individuală
- realizarea unui grafic cu răspunsurile date de elevi 1 oră 11.02-15.02
privitor la motivația de a învăța
- comentarea afirmației ,,Motivația de a avea succes este
prima condiție pentru a ieși victorios”
,,De ce să învăț cum să 3.1 - analiza unor experiențe de învățare din viața elevilor - tabel cu factori care au - observarea sistematică
învăț” (factori care (reușite sau nereușite) și identificarea factorilor care au sprijinit/frânat învățarea - aprecierea produselor
facilitează/ blochează sprijinit/frânat învățarea, precum și a contextelor în care - activitate individuală activității
învățarea) greșeala a făcut parte din procesul de învățare prin - activitate în perechi - autoevaluarea cu ajutorul 18.02-22.02
conversație în perechi reflecției personale
- realizarea unor liste de factori personali sau de context 1 oră
care facilitează/blochează învățarea
,,Ce mă ajută, ce mă 3.1. - realizarea unei liste cu strategii și tehnici de învățare - activitate individuală - observarea sistematică
împiedică să învăț” 3.2 eficientă --activitate organizată în - inter-evaluare
(strategii și tehnici de - identificarea factorilor care influențează învățarea grupuri de elevi
învățare eficientă) - realizarea unei fișe de portofoliu în care în urma 25.02-01.03
colaborării cu colegul de bancă identifică asemănări și
deosebiri în privința obiceiurilor care îi ajută sau 1 oră
împiedică în învățare
,,Cum învăț mai 3.1 - experimentarea unor strategii și tehnici de învățare - activitate individuală - observarea sistematică
bine?”(strategii și tehnici variate pentru a rezolva o sarcină de învățare în modalități --activitate organizată în --autoevaluarea cu ajutorul
de învățare eficientă) cât mai diverse și reflectarea asupra preferințelor grupuri de elevi 1 oră reflecției personal 04.03-08.03
personale pentru una sau alta dintre strategii/tehnici - proiect individual
- definirea noțiunii de ,,gândire critică” în învățare
,,Recapitularea în 3.1 - explicarea noțiunii de ,,recapitulare” - coli A4 - observarea sistematică
sprijinul învățării” 3.2 - evaluarea în perechi/în grup a rezultatelor învățării - activitate individuală - inter-evaluare 11.03-15.03
(strategii și tehnici de colegilor și oferirea unui feedback pentru recunoașterea - activitate frontală
învățare eficientă) progreselor celorlalți 1 oră
,,Concentrează-te pe 3.2 - prezentarea unei reușite personale în mediul școlar și - foi flipchart - observarea sistematică
succes” (motivația extrașcolar utilizând modalități variate de comunicare: - activitate individuală --autoevaluarea cu ajutorul
învățării) prezentări electronice, albume foto, postere 1 oră reflecției personal 17.03-22.03
- identificarea punctelor tari și punctelor slabe care
contribuie la obținerea succesului sau dimpotrivă duc la
eșec

7
- comentarea afirmației ,,Orice eșec este o lecție din care
trebuie să învățăm ceva”

,,Portofoliul meu, 3.2 - realizarea primilor pași în constituirea progresivă a - activitate individuală - observarea sistematică
oglinda mea” portofoliului personal de învățare: exprimarea opțiunilor - activitate frontală --autoevaluarea cu ajutorul
(portofoliul personal de elevilor pentru formatul portofoliului, negocierea regulilor 1 oră reflecției personal
învățare. Scop, principiu de constituire a acestuia, identificarea rezultatelor/ - proiect individual
și rol de învățare) categoriilor de rezultate ale învățării pe care le pot 10.04-12.04
introduce
- planificarea unor evenimente de prezentare a
portofoliilor la final de semestru/an școlar

Recapitulare - evaluare 3.1. - dezbateri în grupuri pro-contra unei afirmații date, - afirmația supusă dezbaterii - observarea sistematică
3.2 - test de evaluare. (manual) - test de evaluare 15.04-29.04
- 1 oră

Unitatea de învățare 4: Managementul carierei Număr de ore: 7+2


Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data
,,Școala în viața mea” 4.1 - discuţii în perechi/echipe: „De ce mergem la școală? ”, - grafic și întrebări de sprijin - observarea sistematică
(rolul educației în . „Școala mea – cum mi-ar plăcea să fie la școală/în clasa pentru realizarea portretului - inter-evaluare
alegerea carierei) mea? ”, „Ce îmi place cel mai mult/cel mai puțin la unui elev de succes(manual)
școală? ” - activitate individuală
23.04-27.04

- prezentarea unor ,,povești de succes” ale foștilor elevi ai 1 oră


școlii
Rolul și importanța 4.1 - exerciții de corelare a disciplinelor școlare cu profesii - tabel afirmații - observarea sistematică
disciplinelor școlare pentru care este necesară studierea acestora: „La ce ne autocunoaștere (manual) - aprecierea produselor
(rolul educației în folosește studiul istoriei/matematicii/muzicii etc.? ”, - activitate individuală activității
alegerea carierei) „Dacă aș fi șofer/asistentă medicală/ inginer etc. ce ar - autoevaluarea cu ajutorul
trebui să știu/să știu să fac/să învăț la școală? ” și reflecției personale 30.04-03.05
introducerea rezultatelor în portofoliul personal de
1 oră
învățare
- invitarea unor profesori care să-și prezinte experiența
personală
- realizarea unui top al materiilor preferate
,,Relația dintre 4.1 - realizarea unei compuneri ,,Povestea mea din - imagini (manual): - observarea sistematică
disciplinele școlare, . viitor” – fișă de portofoliu cu prezentarea profesiei pe - activitate individuală - inter-evaluare 07.05-11.05
domeniile de care își imaginează că o va avea --activitate organizată în
activitate și profesii” - prezentarea unor materii studiate și profesiile grupuri de elevi 1 oră
8
(ocupații, domenii de aferente
activitate)
,,Ocupațiile de ieri, 4.2 - documentarea și prezentarea de către elevi a unor fișe ale - activitate individuală - observarea sistematică
ocupațiile de unor ocupații „Dacă aș fi șofer/asistentă medicală/ inginer/ --activitate organizată în --autoevaluarea cu ajutorul
azi”(ocupații, domenii cercetător etc. unde aș lucra/în ce condiții/ce calități grupuri de elevi reflecției personal
de activitate) personale /ce pregătire ar fi necesare/ce stil de viață as - proiect individual
avea/aș putea găsi un loc de muncă/ce salariu aș avea/aș
14.05-18.05
putea să inventez ceva nou” și introducerea rezultatelor în
1 oră
portofoliul personal de învățare
- realizarea unui colaj sugestiv cu titlul ,,Ce pot eu să
fac?”care să reflecte abilitățile, aptitudinile și
interesele lor.
,,O ocupație pentru 4.2 - imagini (manual): - observarea sistematică
fiecare, o ocupație - realizarea unui eveniment de prezentare a unor profesii - activitate individuală - inter-evaluare
pentru mine” tradiționale, actuale, de viitor, de tipul: „Carnavalul --activitate organizată în
(beneficiile ocupațiilor profesiilor” grupuri de elevi 21.05-25.05

pentru individ:
- elaborarea și rezolvarea în perechi a unui careu de 29.05-31.05
perspective de
cuvinte încrucișate, care să conțină ocupații din diferite
angajare, rezolvarea 2 ore
domenii de activitate
unor probleme globale)
Recapitulare - 4.1 - dezbateri în grupuri pro-contra unei afirmații date, - afirmația supusă dezbaterii - observarea sistematică
evaluare .4. - test de evaluare. (manual) - test de evaluare 04.06-08.06

2 - 1 oră
Prezentarea portofoliilor de învățare. Feedbackul profesorului
11.06-15.06

Competențe generale și specifice

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
1.1. Identificarea resurselor personale şi a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei
9
1.2. Analiza surselor de stres și a consecințelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine

2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolar


2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi
2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare


3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea
3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând modalități variate de comunicare

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații
4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei
4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de activitate și a beneficiilor acestora pentru persoană și pentru societate

Bibliografie:
1. Programa școlară pentru disciplina CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CLASELE a V-a – a VIII-a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului
educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
2. ,,Consiliere și dezvoltare personală”- manual de clasa a V-a, București, editura Cd Press, 2017

10

S-ar putea să vă placă și