Sunteți pe pagina 1din 17

UN MANUSCRIS SLAVONESC AL LUI RADU DIN MÀNICEÇTI

M ARIA RÀDULE SCU

Printre prejioasele piese ale colec(iei Bibliotecii Nationale« Chirii fi Metodie» din Sofia,
se aflà fi un manuscris legat de numele lui Radu din Mânicefti, automi copiei Tetraevanghelului
diaconului Coresi, facute la 1574. Este vorba de manuscrisul 873, un Evangheliar slavoncsc,
de redacjie bulgara, copiât in 1572. El a facut parte din colemia de manuscrise slavone a cunos-
cutului activist al Renafterii bulgare, Naiden Gherov . 1
Ms. 873 are 257 de foi, de dimensiunile 30 X 21 cm. ìi lipsesc primele 77 de foi (afa
cum se poate deduce din numerotarea caietelor), cit fi unele foi din interior.
Hìrtia provine probabil din stocuri diferite, unele foi fiind mai aspre, altele mai netede.
Are ca filigran ancora in cerc (doua tipuri), din a doua jumâtate a secolului al XVI-lea.
Din legàtura in scoarje de lemn imbracate in piele frumos ornamentata a ramas numai
ultima scoarfa.
Fe foaie sînt cite 20—21 de rinduri, cu un scris de 5 cm., in cernealà ràdàcinie, bine
pâstratâ. Titlurile sint in rofu fi verde deschis.
Manuscrisul este impodobit cu frumoase ornamcnte fi initiale care amintesc insistent pe
cele din tipâriturile lui Macarie fi Coresi. De altfel, tipul acesta de ornament care se detafcazà
net ìntr-un album de ornamente (in curs de elaborare) de manuscrise slavone din colemia biblio­
tecii, ne-a trezit interesul pentru acest manuscris. Realizate in negru, galben, verde fi rofu,
ornamentele fi inijialele conferà manuscrisului o realà valoare artistica.
Ornamentele sint de patru feluri:
Un frontispiciu mie, simplu, asemenea celui reprodus in Bibliografia româneascà veche, I,
p. 15, colorât în rofu, verde, galben, negru se gàsefte la Predoslovia evanghelici lui Luca (p. 74r)
fi la Predoslovia evangheliei lui Ioan (p. 165r).2
Un frontispiciu, de asemenea mie, din cercuri împletite, colorât in galben, verde, rofu,
impodobefte pagina cu sumarul evangheliei lui Ioan (p. 164v). 3
Un frontispiciu mare, 1 similar cu cel reprodus în BRV, I, p. 10, apare colorât in galben,
verde, negru, rofu, la inceputul evangheliilor lui Luca (p. 75r) fi, necolorat, la pagina unde se
indicà numarul evangheliilor de peste an (p. 235r).
Un frontispiciu mare, realizat din douà cercuri împletite, colorât în galben, impodobefte
partea de sus a paginii a 15-a. 6
Iniçialele sint fi eie de mai multe tipuri. Unele,® pu^ine la numâr, sìnt identice cu cea din
Evangheliarul lui Macarie, reprodusâ în BRV, I, p. 10. Aitele, fi mai pu^ine, sìnt identice cu
tipul de iniziala folosit freevent in Evangheliarul lui Macarie BR V, I, p. 20, nr. 32—37). ìn
doua din inijialele de acest tip (p. 165r, 253r), Radu fi-a ìnsemnat fi numele . 7 Iniziala predo­
m inanti este de tip floral, simplâ, uneori rudimentar executatà, 8 similarà cu cea din Evanghe­
liarul lui Macarie (BRV, I, p. 20, nr. 40).
Cuprinsul manuscrisului il constituie cele patru evanghelii (cea de la Matei fiind de la
zaciala 105). Urmeazà apoi:
0Ki3aiiI< npk<«Aii|iii g-kcir» A'tiTa mmcao utiacwì (Spunere cuprinzìnd numarul evangheliilor
pe tot anul; p. 235v— 236v).
GKj3 dHli « a Hd RkcfcKk ahk i'aatii ca ((taIi HiAA'liA>k B'xcir» A’tiTA (Aratare <a evan-
gheliilor> care trebuie spuse in fiecare zi; evanghelii in duminecile de peste tot anul;
p. 236v — 242r),

1 M u o i o S t o i a n o v , P w o n u c H a m a cG u p K a tta H a ù d e n T e p o e , ìn ,,H :ìb c c t h h H a H H C T H T yT a 3a jn r re p a -


Typa" B A N , k h . X V I , 1965, p . 141.
*Fig. 1
* Fig. 2
* Fig. 3
* Fig. 4
•Fig. 5
’ Fig. 7
* Fig. 6
368 M ARIA RÄDULESCU

6 -vK»pnHK'k gí-Mk «cu « (Adunare a 12 luni; p. 242r — 251v) 1,


/ * ~
(rKd.tdiili K4K» n»A«K'»T’k osp'krdTH no r Kci,\n(RtM ly-r/iTd (Arátare cum se cuvine sá se afle
evanghelia zilnicá; p. 251v — 252r),
llp«Kii«iHM swcKpciiH nd o\'Tp'Mifc\"w (Prochimenele ínvierii lautrenie; p. 252r),
Tablou de glasurile fi evangheliile la utrenie (p. 252v — 253),
ínsemnári (p. 253r — 257v).
ín privin^a ornamentárii, ms. 873 prezintá numeroase asemánári, dar fi únele deosebiri,
fa{á de Evangheliarul slavon din 1512 al lui Macarie. Acelafi lueru se poate spune fi in legáturá
cu organizarea cuprinsului acestor douá texte. Identic in marea majoritate, el prezintá únele
diferente in ultima parte. In timp ce in ms. 873, dupa « Arátare cum se cuvine sá se afle
evanghelia zilnicá», urmeazá « Prochimenele invierii la utrenie», apoi Tablou de glasurile fi
evangheliile la utrenie, in Evangheliarul lui Macarie, urmeazá (numai) « Arátare a glasurilor
evangheliilor pe dumineci fi a apostolului evangheliei» 0\’ Ki3k rrtcíB»,« ii^-rATa«k k’kcicpchh« h
3/.—
ancAS i<yr).
§i in privin|a particularitáfilor de limbá, ms. 873 prezintá únele diferente fatá de Evan­
gheliarul lui Macarie. Unele dintre ele ca:
M s. 873 Ev. 1512

HCKdUlf IIOAOEHd Kpt\A\Hflld HCKdlilf IIO,\C>KHa K p t A \fH f

d3 T i HHKOAH JKI C"KKAd>KM M T CM d3K HHKOAH JKf ChEAdlKMñN C/ft

O'IH iWOH OMÍ MOH


(
H lllf4,K C/S\ H U lf^ K 0y,4,HKH CA
Matei, za£. 108 Matei, za£. 108

ar putea fi privite ca grefeli datorite copistului Radu, pe care insemnárile sale, aja cum remarcá
fi B. P. Hasdeu 2, ni-1 aratá un foarte slab cunoscátor al slavonei.
Tot pe seama lui Radu ar putea fi pusá fi notarea sporadicá, in ms. 873, a lui a prin (>:
»
ch K p a u ie cm a p jfifp fH í cK E p d iu M c<ft dpjf'ífpeHi
» » t y
p m íT ce h {« i p t m r cñ \ h í >k í
id. id.

Altele insá, cum sint:

K-h O C T d K A fH ÍI rp tX 'W .W K 'K O C T d K A fN Íí r p b y W K K

K"K A \'K K 'K rA K A p0 K ’K AOyU/k K 'K T A K * p9

C K t 4 , rf c T f A C T K 0 \ 'ÍT Í CK^A^T^CTKATK
id- id.

cu greu ar putea fi explícate ca datorite neatenfiei sau ignoranjei lui Radu in materie de slavoná.
Ele presupun folosirea unui alt original decit Evangheliarul lui Macarie. De altfel, fi faptele
din categoriile auterioare e posibil sá fi fost preluate de Radu din originalul folosit, pentru cá
ele pot aparóme tot atit de bine oricárui alt copist mai pujin pregátit.
Intrucit nici la Sofía, nici la noi nu am avut un exemplar al Evangheliarului slavonesc
din 1562 al diaconului Coresi3, nu am putut urmári raportul dintre acest text fi ms. 873.

1 In Mesefoalov sint indicaci sfinpi slavi Sava (p. 264 $i Simeon (p. 247 ), ca fi in evanghcliarele Ini Macarie
; ¡ Coresi, cdifiiie slavonä ; i rom àni.
* Manuscriptui románese din 1574 aflátor la London in Britisch Museum, in « Columna lui Traían», 1882, p. 57.
• N ici la Biblioteca Academiei R S R §i nici la biserica Sf. Nicolae din B rafov nu existá exemplarele menzionate
n B R V , p. 46 $i 48.
UN MANUSCRIS A L LUI R A D U DIN MANICE§TI 359

ín afará de ornamentare, ms. 873 mai atrage aten(ia prin numeroasele si interesantele
sale insemnári. Cea mai amplá §i importantá pentru noi se afli la p. 253r — 254r, serisá de
Radu din Mánicefti:
__i_. i
H.SKOACHÚM OU,d H K'KIM KIllfHÍe.W CNd H Cu voia tatálui ji intruparea fiului $i coborírea

C'KIlieeTKTfM C IT O AXd nOHt>Kí HJKí KTi duhului sfint. Pentru cá Dumnezeu cel intru

TpOHHH ÍIOKAdH-kf.WÍH KI’ K EAr0H3K0AH treime inchinat a binevoit sá umple biserica

HpKOKTi CKO.TÜ HCÍIA'KHHTH CTklAXH KHHI’ JiWH sa cu cár^i sfinte, spre laudá §¡ spre folosul
9

KTv CAdKOCAOKÍí H II0AÍ5A» Hp04HTd,YiUlHA\ celor care citesc, drept aceea $i eu intru Hristos

C ir o pdAH H d 3 ’k K k Jfd Kd KAdrOK'fcpNÍH Domnul, binecredinciosul ?i de Dumnezeu


< ~ •
H ErOJfpdHHAMH H C d M O A P ^ ^ E N Í rOCüOAdp pázitul $i domn de sine státator, lo Alexandru

I w flA fgdH A pO KOfKOA H rA H h K KCÉH 3íA \A { Voevod $i stápínitor a toatá fa r a Románeascá

oyrpO KA ax’ÍHCKOH h noAÜNdK'i'io c h 'k np-b- ji al pár(ilor de peste Dunáre, fiul prea bunului

A o s p a ro h KeAHKdro rocnoA H H d Iw ñ a í- ?i marelui Domn, lo Alexandru Voevod, am


^dH A pS KOfKOA K-h3pfKH0KdX' ílOCdiv IUÍhTí.W rivnit cu ajutorul sfintului duh, $i eu, cu
^ ^ 1 9 9

e rro AXd h < i3 h cM 'bpcHYi OKdJHHaro h smerenia amáritului ;i pácátosului Radul


rp-fcujH dro pd A V 1' rp a M d T H K CH"k APdf’ H'i Grámáticul, fiul lui Drághici din Mánicefti,
iii — rn *
W M I 1HIMI4JH IV C T iC A T C T K O TÉAOp.WdN K/\H3Tv din vechinátatea Teleormanului, aproape de
vv poui n d 3a p . H c n n c a x cT»o c t w io e >k c t k - tirgul R of, am scris aceastá sfintá dumne-
HOIO KHHr T fT p is fX rA K llp ’K K'bf HdC HdS*IH zeascá carte, Tetraevanghel, mai intii pentru
—w *

3 4 R-fepd \'pCT¡dHCKd H íld K kl K p d T fe MAH a ne invada despre legea cre?tineascá. íji iar
CM KdM H KOAÍlHAW KdCdlO C«ft dH» K $ A Í T 'k má rog vouá, frafilor, §i má plec in genunchi,
MTO HOrptUJíHHO H KIH IIOflOKI A X ® KHHI4H dacá va fi ceva grefit, íj¡ voi, preofi, dubovnici,
9 9 >

H KIH A '^ H H KIH TpdAXdTHKH < IT v T * li» ?i voi, diaconi, §i voi, grámátici, care citifi
HAH n H I II^ I J ií AK'EKÉ pdAH X‘ Ke PaAH sau scrie^i, pentru dragostea lui Hristos sá
9

H C n p 'b K A tílT Í
Hd *>Kf 8cp"KAHO IlO T-klJldK- indrepta^i, pentru cá cu usirdie m-am stráduit
> ^
IUHX CM Hd cíe A ^ O EACKHTÍ d Hí KA"K- la aceastá faptá. Binecuvintafi, nu blestema^i,
H-fere. noHewe He n n cdx A X "^ c t k ih hh
pentru cá nu a scris duhul sfint, nici inger,
^ 9

d lT A T i HTv p$Kd rp tU IH d H SCTd KpfHHd H


^ 9 9
ci miná pácátoasá §i gurá pieritoare $i suflet
A X k S h HAÍH H OKddHHKIH H r p t lilH k lH JM'K umilit ?i amárít 51 pácátos, eu Radul Grámá­
»
P d A V rt rpd.rtdTH K AVHO rOrptlIlHKlH H IldMe
ticul, prea pácátosul mai mult decit párul
/
KAdC K-k TAdKH A\OfH I10HC/K EpdT IH A\HOrO
din capul meu, pentru cá, frajilor, tare mi-era
m
A\H EHAO >KdA W KAdllIKOe 3fA \A f d nOA\HOrO dor de Jara Románeascá §i mai ales de Radul
m ~
W rd A ^ A KOeKO^d CH'K n p tA O E p d fO H Voevod. fiul prea bunului $i prea cinstitului
360 M ARIA RÀDULESCU

K/\rO<ICTHKdrO H K fA H Karo Ivv rt\H p 'l-k KOt- Io Mircea Voevod, Domn al Jarii Romanefti.

K « 4 ,K rilA H -k SrpOKAajflHCKOf 3fA \A f. H §i iarafi, fra^ilor, vS povestesc o mare minune.


* /
naK w B p a x it noK’fcJKA’K k j a \ k ìa Yì mk&a ^ Atunci cind am inceput capitolul sfintului
/-w* >
T o r^a koph Ha>iHHyTi e rro UvaHHd r A a sa loan « La inceput a fost cuvintul fi cuvintul

K h naqaAO R t cao k o h cao k o K-fe kk e 8. era la Dumnezeu », am zugr&vit, fra^ilor,


/ »
H cflH C ajf K p a T if KfAHKJ A 03a C-KKp-klUHX f H un mare ornament. L-am terminat si am

H 3 A f3 0 )f k ’k h ’k a «ANa A \oya CA\p-hANa K"k iefit afara. Iar o musca scirboasa, foarte

RfAif stAo a ®A* h cnaAHAjf Ha TfTpar”k mare, a venit fi s-a afezat pe caiet fi mi-a
III
H HCriHX A\H AUCTHAS »V T fT p a rh H sorbit cerneala de pe caiet fi mi-a murdarit
SnAK>8ay axh AOSdTa. a 3"h r p ’buiH H K a paea ornamentul. Eu, pacatosul, robul lui Dum­
— »/
k j k iio P a ^ S A k h a ^ X ' fH H p a s r H t K a jf * cm nezeu, Radu, am vazut-o fi m-arn suparat

Ha Hf/ft K fA II SÌCAO. SjfKaTH fH n O M M U IA ta ^ ^ foarte tare pe ea. Am prins-o fi m-am gindit

KdK© 3 A 0 C K A X p T K A ‘* n o r S K f fH H3KCA$A\ cu ce moarte strafnica sa o pierd. I-am scos


” *
fAHO OKO H CK’hCHO A\8 f A H® KpHAO à TKJf un ochi fi i-am rupt o aripa. Iar ea imi zise:
pfM 0 rO p f A\H-k KpaTH A\Oi 3a i|10 TH «V a i, mie, frate, de ce ma pierzi cu asemena
AtfHf TaKO 3AO C 'K M pT K flOrSKH IIIH . H IldK kl rea moarte ! » §i iar ma rog voua, fratilor,
m a » Kac K p a r if n p o c T t - r i k ìc a u n ì a K r sa ma ierta{i, iar Dumnezeu sa va ierte pe
A a HpOCTH Kac KTv UpCTKO HECHOi. d,\\HH'k. voi in imparafia cerului. Amin. Amin. Amin.
aAVHH-h. JAXHH'K.

La o distan|à nu prea mare, dupà un spatiu in care o alta mina a scris:

H naKKI A\0AKJ Kac K K UpCTKO HKCHOf JA\HH h . aAVHH h . aA\HH*h.

se continua insemnarea lui Radu:


* J_1_r

H IlO lllfC CÌH CTKI H K>KCTKHM KHHP TAfAMvlH §i s-a inceput aceastâ sfîntà fi dumnezeascà

T iT p S f r A -h MCi^a anpHA k* ah t* ciiK p -K - carte numitâ Tetraevanghel in luna aprilie,

25 zile fi s-a terminat in luna iulie, 13 zile.


niHUifC A \cna i S a ìh ri A H ik . H c iin c a \' iv
Am scris de la facerea lumii in anul 7080
K H T if KTv A'kTO 3 H n KTj TO Kp-feA\f E-fellll
[1572[. în aceastâ vreme era impàrat Selim,
UPK CfAHAV'h a Ha KAdllJKOf 3fA \A I aAfjSaHApS

KOfKOATi. iar în fa r a Româneascâ, Alexandru Voevod.

ScrisS cu litere cursive, cu o initialà foarte frumos executatà, prevàzutà fi ea cu numele


lui Radu, aceasta insemnare este precedatà de citeva rinduri caligrafìate in maniera textului
MM 4JC4 (É4A t t l l f HOU!H f l ê f l
M M crt/f, . n iK oA < «n M C iin oè
Î l4 | V < «U • i l H f i lOMfH/ftf
« T ^ K tr a r ìi . « tt ir s ú
M C 4 0 C 4 I M I f i J.t * A K > C T » t I M
nu animino
c ^ u u ’t / h / k a i i h •
ru mrvo nnnttiçi . nAYimtânmt
O k a n n o i i * ' é m M o t r t » r t A T ’ijç f i .
ü r o ¿ -ir Í A y tiii« é m . c iir o ^ n e i
i ’i é i M l " t i Jf U T ^ Ó C T i »
nt»w» fiio^o^A . « r r t tía humit
T í f i i r i í » x , i n t n A r o n < è ^ ttn citA fx >
> U K A C 4 it M . n A M W f u ^ i rim / i«
*« « 1 . Ù H O X U H J .?ftT S fU iH A«t*fc4
« V ^ a h i h th t T M í T « * r A T i ó n i M i
Ä ra ü r t h t T f c o é r o ç«t ¿ o u m r ir o n t

Fig. 1. Frontispiciu la Predoslovia Evangheliei lui loan


(fila 165r)

.»«w •' f* *
Biblioteca Na^ionalà « Chirii çi Metodie » dia Sofia
:■ f t * % !.-* • 4 .
■/«tJ. í. Í 4 , i ll.i ji i ii i I
J , ; , * jk í « r * * u im i« 4 u * ¿ i» 4 r t 4 /A M 4 « i
!. jïO H y f t A m u M K t y ñ é i .iju * .
r < tth n o x H ^ v k * (, ó m in a n
« ' HM* 4 « » 0 Uíír»« . (M iAfi
, . r tn n u . ¿ i * 1 « o o * M * * 1* • - *
^ |.|A«flt T ^ I I A f < > N T t N é ( M M Í T i « ^ >
í> • 0*«*TM KA’t i r i ¿ ¡ lis Ó ,5*
*h 41? «íi .C ()O flT ÍiU iJ ((M A flM ll
f K < . ífí^ i « ó f O J * 4 « r t R C 4 Í n i f ,i ; „
ii C 4 4 ^ # i -A ió ito iu y * m o * r 4 0 t »
h fi f i üiiu 4J-H¿v;^, HfiJMMWWíM
■M ó otAMrn - (f 1« ?i 4» 4 # $« aw»
. / «maíüh «44 hi r i * o « r u M « 4 Mii *
S* C iM M iM ir H . ¿ 'n t n t o a u n n r i

A ttiril i ‘ Ui"
4S1KÍ •

Fig. 2. Frontispiciu la sumarul Evangheliei lui loan


(fila 164v)

B iblioteca Na^ionalá « Chirii si M etodie » din Sofia


im f o * i r r i » q r ' r m r i b n f r i A i U & f r i f *
, O fU 0 t ti-kV UnÓ^MHAVtMAIM
b - V IMITI» ( H iiif Y ll OM^fficnKMM
If * M U U ««I»Ì * tAHOMi
» f t A*hw> im iim,f À c i i p u

fi II'**'410(>M
'U
>1ìttA
H>rK
i'| n i w#r,* r ijf i, n m u T
Kino nO^KJ^r T ir i HHUTH
^ j g g g a ^ g g g j R g ea g a z g

Fig. 3. Frontispiciu la Evanghelia lui Luca (fila 75r)

Biblioteca N azion a li « Chirii fi M etod ie» dm Sofia


|(ÌT ( IÀKO tìf Tf MtlffM è r o
m nuu $fUfafiomik èro 0441 *(«*
ultitu • Hit piti m ià m A H O k ’/kM
T4«i'«riUOM 4 • 4Jtt#yro4ftiuéft>
i i i m a iK u iu i n r « o M (M < ò
HJURf JlfiCJJUit • C’4
ruojittue /atioiHtHA ri'YtMH eutut»
niifO íÁXcA, t A Ó t O i t t% Ì0 % A ftJ (A A **f
¿ o ffr o ¿tú
é / >MHIlH4^f(ATf j*

i/
\ i* >: « r f i i f l y « « ¿ o u i f m r u M a
u ,/«»ró^4kMMO*« o o a m I h u ì m ’ .
i ’ \ •\
* mí**

Fig. 4. Frontispiciu in text, (fila 15r).

B ib lioteca N ationals « Chirii ?i M etodie » din Sofia


R fT fO ê’t
óàtui*

'tifO K A iittrk u k • ?i
f.\tAAVJUttíiÍW k • $
A tú n itu T A p n • i¡J ¿ i
< H liA l» « ( H ] f * ^A H A . Ö .
4 n i* • u 4 i
C tlM ffH flfM T Y A » lí A
« ^ Y lb ííW I O ^ A I I á .ll 41 /

Fig. 5. Iniziala la sumarul Evangheliei lui Marcu. (fila 16r).

B iblioteca Na^ionalà « Chiril çi M etodie » din Sofia


ilü
llinCAMC
p . 00«
V . V Ï ,ff ^ lM # T 4 -• * * < ■
kl « ’* » *
Ä W Ä ° T 4 I Í T O m »^ .
UlHH. « fSvX,j,í.í¡»3 f i t ritri
f « # #» r M « rA » T 4 £ 1 « ¿ « Í É Í ,.* Mt, «rü r
'í < f a T « T 4 « £ * i t » /t 'K î i * . « i â ^ r * > * *M
i» € 4 ♦ ( Ï Ï r i â l O f î i l ^ « ^ ! M'« '8 0 # * I
¡■'(Min n r t j ç i ï * H tw H r o A í
* ¡m n tjfú fr n T * m £ p w ¿
iiccro - •# ¿ cmmn^ 4 * s* h
» 4 M *rti* * * * * * * *
^ A n o K r jg r m é m »» •
h » t f í w r * A * »f
« 0 Í^ ¡N O € P O * «^IKOIMAí-—

c n M Ñ ^ i r f o r a * « 1 r/iÁ ífw
*®r*‘l
£& «*> I M ^ iil» *
(MKjrói’t • nK&ra'UKi c*
T e d im i* « ™ S . M »rw M «l

Fig. 6 . Tip de iniziala

Biblioteca Nafionalá « Chirii fi iMetodie » din Sofia


M A Y »ri« . «í'-|HHrHA4?M€V^¡4 • A^*
' »U- ' • ■■; J
A
< g c m > ^«.JIW OfTHM OAOW

& H **ro i . ^ ^
• v f
<« *

»u ,/iT « n ^ t c « r o i i i f ¿WtMM*« * f
« i n i . A 4 * i j i « u « f t t « f i u i H T « * » t 'Ì
n o A ’k A o v á t o í m é n t i j i f u r « « « ! « o
' i ’ oijtycÀ A h jjW A t A f -ir t H u i Ï K W A iim <■
«**-• , . 7 .“*V^ « >V

*/)$ ***** 4*tiMÌ*k**?


^ t < * ^
41A T -4 * y ¿ 4 4 * * j £ *

¡{«ury* '¿<ÁY¡0£ ~ ( 'i nj* y»

'**’ $ '•* r * f ^ ' c ‘ c "

s ì * « /:

W Ir (- _______
Fig. 7. Ìnsemnarea lui Radu Grámáticul. (fila 253r).

B ib lioteca Na^ionalä « Chirii çi M etodie » din Sofia


Jzii'rait •im
tVètpÏH
itfirrïM
W ill» »1U« fc'tf« Ht« ff (TM • CIIVÍfA
.i\ iim u (
m t h m ii h k ii i h h i-/tn,i¡MTny#}r<¿V/<k*

J'JiM’tMHÍ'H SiHMÄliffTmHfVl»* • •

MUríflHÍ'H lï»Mi«"7lV»YtriHiMyvl;ii«\f : •'

? fl
; IIÍÍK,i1<TV¿AH6T*H'MKkH«fl}i<n»l</UTM
?• «JOÍCflH iimVfM*
; AH4.vtuJ jt,Af*f/iirL
"k
£ .
'S
w i u .f t i .t tiT-t

t
f II » n » M ¿J¡ T f4 M <

«r/*mti ivi i Aj tanniti


C1* wmV r*/')*'.
(iMiíJry.
•M'. p , ^ ^M#( »Y <

Fig. 8 . însemnarea popii Pîrvan (fila 254v)

i* « » ♦ * /* I

Biblioteca Nazionali « Chirii si Metodie » dia Sofia


UN MANUSCRIS A L LUI R A D U DIN MÀNICEijTI 361

manuscrisuluil . Aceste rinduri reproduc inceputul Epilogului din Evangheliarul slavonesc


al lui Macarie 2:
/ * ^ \ ^
K’KC/ì\KH,\U,8 H Iip'fcKArOiMCy EOy CAdBA H A -tot-vàzàtorului fi prea bunului Dumnezeu

KfAH'lif Ad/KI4I0M<^' C KKp'KIIIHTH KkCivKO slavà fi m àrire, celui ce dà a se sàvirfi orice


-w * V
4,15AO KArO H>Ké 0 NÉàWk HJMHNdfA\S. T0A\0\' faptà bunà intru dinsul inceputà, aceluia
»
C/UKJ H 4,P"k'KaKa K’K K'fc KW K'k KU\\\ a.WHHk. slavà fi dom nie in vecii vecilor. Am in.

Pe p. 70 , in spajiul ràmas liber, dupà termiuarea evanghcliei lui Marcu, Radul Gràma-
ticul a mai fà cu t o insem nare:

•rOr,i,a KOrH IIHCd\" pd,V,01fA rpdAMTHK C ¡» A tunci cind am scris (cu ) R adul Gràmàticul

111 acest Tetraevanghel, tare i-a (sic !) fost dor


T 6TpisKaH[’ (A A\N0r 0 AVO KHAa JKdA IV KAdllI-
* de Tara Roinàneascà.
KOf 3fAVAf.

In partea de jos a aceleeafi foi, el a mai notat cu un scris azi abia lizibil:

A\0fA\$ np-bKK3AWKAÉH0AV IlV pdA$A K0Í- Mult Prea iubitului meu, Io R adu l V oevod,
KO.ya TAH8 IlailIfMS CHTv liptAOKparO Iw DomIlul nostra, liul prea bunului Io Mircea
A\Hp*)a KOfKOAKl. V oev od .

ín tre accste douà ìnsemnàri se aflà un desen foarte stingaci, reprczcntind o minà cu un
condei, alàturi de care, cu cerneala fi caligrafía prim ei note, este scris: ¿piiJKiiy* iitpS («{ineam
c o n d e iu l» ).
Pe p. 254v, in semiunical, se aflà o altà insemnare, continuatà cu un fcl de p o m cln ic3:
»^ >
H3K0AéhTéA\ OU,d H K KÌIA KIlliHÌe.W CHd H Cu voia tatàlui fi intruparea fiului fi coborirea

CTiUIÌCTRÌfAt CITO AJÍ*1 H nOAIOipTlO llplc- sfìntului duh fi cu ajutorul preacuratci noastre

MCTÌ'lO K.tAMUf Mille EH« H ETiCi^ CThJJf. stàpine nàscàtoare de D um nezeu fi al tuturor
» t
C ir o pa A ’f m p$A H ]f d311 ll0rlK n’hpKdH. sfinfilor. D rept aceea am tru d it (m -am strà-

KTHTlvp riHCajf CIK* C TK IIC EJKCTKNOV'K» KHH- du it) eu popa P ìrvan, ctitor, am scris aceastà

rovf l'AfAMH TfTpO ^{\rAK . ^ sfintà dumnezeascà carte num ità Tetrae-

EK 4,“* llpO C T H T K KivMHd fA\0V IMAM r k . ~ vanghel. Dum nezeu sà ierte. V efnica lui

IIoAV’fcllH TH KkpKdH K'k HpCTKO H ECH 0f./~ amintire. Pom eneftc, D oam ne, pe V àrban in

IlOM'fcHH l’ H BOHHa flOAVkHH TH pdA ^ im pàràfia cerului. Pom enefte, Doam ne, pe

nOA\,kHH TH KOyAK» [scris deasupra] H T o p o . V oin a, pom enefte, D oam ne, pe Radu. Pom e-

nOA\1iNH rH A’k n o y . ~ nefte, D oam ne, pe Culiu fi pe T oro. Pom e-

Ek A d npoCTHTk T ’kX’ A ulf K"*1 UPCTKO nefte, Doam ne, pe Leapu. Dum nezeu sà ierte
HECHOE : sufletele lor in im pàrà(ia cerului. V efnica
KtMHA (A\0y lia.WfITI. dA\HHh. dA\HHk. aA\HHk. lui amintire. Am in. A m in. Am in.

> V eli fig. 7


* Vezi ;i B R V I p. 1 7 - 1 8
8 Vezi fig. 8
362 M A RIA RÂDULESCU

ílpOKAfTk \ i HfC TOH HAKh KOt l}1í IIOKAdTH Blestemat sá fie acel om care va ìndepàrta

~ m ' • • ” • aceastà carte de la copiii popei. Anatema,


cTw KHHT W IIOIIHHfH : dHdTIAM. dHd-
’ ' - anatema, anatema sá fie !
TÍAXd dHdTíMd K0\',V,ÍTK : ~

Plecindu-se, desigur, de la faptul cá, atit in insemnarea lui Radu din Mànicefti, cit fi
in cea de pe p. 254v, a popei Pirvan, se spune « am scris aceastà sfintà dumnezeascà carte
numità Tetraevanghel», in Catalogul manuscriselor slave din Biblioteca Nafionalà din Sofia,
voi. I li , s-a considerat cà manuscrisul a fost copiat de popa Pirvan fi desenat (ornamentat)
de Radu Gràmàticul1. Istorioara cu musca, din care reiese in mod cert contribuya lui de dese-
nator, cit fi folosirea, in legàturà cu activitatea sa, a verbului HcnHcax« am scris», dar f i « am
desenat», au condus cu ufurinfà spre aceastà concluzie.
Compararea scrisului din ms. slavon 873 cu cel din Tetraevanghelul románese (in fotocopie
la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Romania), defi stilul celor douà caligrafii diferà
puliti, fiind mai solemn in primul 2, indica pentru ambele manuscrise aceeafi minà 3. Printre
áltele, am putea menziona prezen(a in ambele manuscrise a unei forme speciale pentru litera S,
foarte rar folosità in perioada respectivà, dar característica scrisului lui Radu din Mànicefti.
Afadar, intr-adevàr, dupà cum afirma in insemnarea sa, Radu Gràmàticul din Mànicefti a scris
acest Tetraevanghel slavonesc, manuscrisul 873.
Ms. 873 reprezintà astfel una din numeroasele càrji pe care Radu Gràmàticul, afa cum
relateazà in Epilogul Tetraevanghelului románese din 1574, le-a scos la lumina, in timpul federii
sale in Bulgaria, unde fuge din pricina lui Mircea Ciobanul fi a fiilor lui:
« . . .iatà eu am muncit, pàcàtosul fi ticàlosul, Radul Gràmàticul, fiul lui Draghici din
Mànicefti, de lingà oraful Rufi, pe riul Vede. De acolo fugii de-ntii in tara Macedonici la oraful
Nicopole, apoi venii intr-un sat numit Novaiceni, pe riul Osma; fi aci am scris multe sfinte
dumnezefti càrfi zise tetraevanghelie fi sfinte psaltiri fi penticostare fi octoihuri fi metafraste
fi canoane fi comentarii fi sfinjii apostoli, scriind multe mari fi mici, pinà ce am stràbàtut in
adincul sfintei Scripturi . . . » 4
ìnsemnarea popei Pirvan nu este datatà. Epitetul clitor, cit fi formula cu care se incheie,
caracterizeazà aceastà insemnare ca fiind a unei persoane care a contribuii cu ceva pentru
pomenirea ei fi a familiei. Contribuya popei Pirvan, in cazul de fafà, a constat in faptul cà
a scris, adicà a pus sa se serie acest Tetraevanghel. Folosirea termenului a serie cu sens factitiv
o mai gàsiin fi in alte insemnàri, ca de exemplu in cea din ms. si. 266 din Biblioteca Acade­
miei Republicii SosialÌ9te Romania, M inei pe luna mai, copiat in 1534—1536 de diacul Gavril:
« A scris aceastà carte fi a cumpàrat-o jupan Vlaicul. mare log ofà t.. . » (apud P. P. Panaitescu,
Manuscrise slave din Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Romania, voi. I, p. 163).
finind scarna de aceste fapte, putem considera insemnarea de pe p. 254v, a popei Pirvan
ctitorul, ca fiind a persoanei din ini(iativa fi cu cheltuiala càreia Radu Gràmàticul a scris acest
evangheliar,
Scris in 1572 de Radu din Mànicefti, in Bulgaria fi nu in « Romània», cum considera
M. Stoianov 6, ms. 873 ajunge probabil curind in fa r a Romàneascà, de unde in 1605 trece din
nou in Bulgaria, prin cumpàrarea lui de eromonahul Vasilie din Tirnovo de la popa Cristea din
fa r a Romàneascà, afa cum reiese din insemnarea de pe p. 256v :

rr ' ” ~ m ~ m
IlHCd\" d 3 k UpOA\ONdX"k KdCHAHd KO KSllH Cid TfTpOfrAf IV flOII KpCTTi W KAdIUKd
V _ _ ^ V
3ÍA\AI3 3d xd H C dCpí KK A liT *3p H TH [1 6 0 5 ] IlpH U'CKflJlfHdrO A\'ÌTpOflOAHTd

Kup*H (pWAVi TpKHOCKdrO.

1 M a n t o S t o i a n o v , H r i s t o K o d o v , O raic Ha c j i e b h h c k h t c poKoraiCH b CotJ)i!ÌìcKaTa Hapo^Ha


6H6jiHOTeKa, vol. I l i , Sofia, 1964.
a Este interesant de men^ionat cà Tetraevanghehil românesc din 1574, defi este o comanda domneascS, se prezintà
mai pu^in îngrijit çi tn privin|a ornamentàrii. Probabil câ faptul se datore?te çi timptdui prea scurt acordat — 3 iunie —
14 iulie. Tetraevanghelul românesc este in deosebi defavorizat de initialele folosite, toate de tipul fiorai, intr*o e x e cu te
m ult inferioarà celeia de acelaçi tip din ms. 873.
* Mul(umim cu acest prilej tov. Aramà Delia, de la Seccia de manuscrise a Bibliotecii Academiei Republicii Socia*
riste Rom ània, care ne-a ajutat in aceast privinjà.
4 D upâ B. P. H a s d e u, lucr. c i t p . 54.
5 Lucr. cit. p. 142.
UN MANUSCRIS A L LUI R A D U DIN MÀNICE$TI 363

De la eromonahul Vasilie, cu prilejul fugii acestuia, este cumpàrat de ctitorul Peno, afa
cum se men{ioneazà intr-o alta insemnare nedatatà, tot de pe p. 265v:

' ~ ih
HTH KfJKa fpOMOH4]fk KkCHAHA Ha 3 a r w p ( a 3 "k THTO pk IliHO KOIIH\' CHf T fT p O fH A IÌ tv

KaCHAHa 3 4 ac acnpH . E li A«1 npO C TH nfH4 KTv K’bKH K t K O A \ k .

Ìn 1634, Tetraevanghelul scris de Radu Gràmàticul este legat iti Enina, de Vàrban, care
consemneazà acest eveniment pe p. 254v, sub insemnarea popei Pirvan1:
m i t, ni

w K iviT ia K"k a t r , 3 Pm k [1 6 3 4 ] iio k *3 4 \ ' 43k K p -k K a iik rpa.w aTHH Kk tv « ao im h h h a


* ^ ^ »r^_, * ^
na K a3aH A 'ku iK H K a,i,aa'kK k e ie e ra T i c t .w S iv u ,8 h mk >a ®t k o p h ,8 hhkoaS sa p i acnpH ,
in

a MOi W TkM 'kCTK O IV r p 4 A Tp"kHOK4.

Din insemnarea de pe p. 256v reiese cà de aceastà acquile s-au ingrijit Stoian Peov ; Boico
Stoianov, marna lor, Petca, fi Stoian Boióov, càruia i se recomandà acclami lucru fi pentru viitor:
V I
A4 et 3HaHf KaKO iio K e3a e ia KHHra c-roiaH -k iifiv K k h eohm o c O T H H O K k h m ath ir ò

ti ~ ~
n *T K a h naKH c -ro ia n -k k o h m o r-k K o r A 4 cì c i * trAÌt n o p S iiiH T k m t n o k ìjk « c t o w h t i,

EOHMOKTi H E r" k A d JfH HpOCTHTk 4A\HH'k, Kk HpCTKO HiKiCHOf K"k K’fcKkl 4 AÌHHk Kk
K 'kK ki 4A\HH'k K k a I ì T x3pM K [ 1 6 3 4 ] ,

in 1665, Tetraevanghelul 873 aparjinea minàstirii Sf. Nicolae din Tirnovo, afa cum arata
insemnarea de pe p. 73v:
> > \ / « » m
To3H ÉKKArrfAIA HA\4 Ha ANOHaiilHp C ijiiT a HlKOAAi H KOI H 1}1É H4 CK4AH W T 0 3 H A \0II4-
IflHp 4i)sopiC4A\ H A ^ C A ra H KA4K4T4 MfC*H4 A\4Ì4 IK K AfTO x3 p o r ] 1 6 6 5 ]. KÌKHA
TOPHOCKH A\HTpOllOAHT4 KV'P Tfp4CHA\.

Din alte douà insemnàri nedatate reiese cà Tetraevanghelul acesta a mai fost legat de
douà ori:
p. 2 5 7 r : f\,A e t 3H46 cito KHHrS rafA \H T fT p o ifrA V e K4K0 ca nopiSuiHAa Ta la n o K f3a
( ( ( t « ( t \ '
mhpmo h JK-bao h w i^a t r o ctahm o h Kaao h a u t ì p h f r o cx a H K f a ^ k P® A \H p io pSco
' ( -—' -
MÉpNO H KOr A à rH iipOCTH 4A\HHK KTv HpCTKO HKCHOÌ.
p . 2 5 7 v : A a CÉ 3 H <lf chk» k h h p $ KaK k B'biue ca nopSujH A a. [ C u a l t a m i n a ] : noAvfeHH

PH paEkl KJKTiO HHKOAa p a A ^ KpCTO TfT O HOKIV flfHO CTOHHÉ HWKKO KpÌCTO CTOiaHa
lo saH k H fA a KÉP® neKo A ^ E po h h a ^ k o rtT O pano i^oho caasa losaH a cto h o héa*1
ropaHf H iK o aa.

Ìn afarà de insemnàrile legate direct de soarta sa, Tetraevanghelul slavonesc din 1572
ne oferà fi aitele, care con^in inform aci de domeniul istoriei. Astfel, pe f. 73v, cineva relateazà
pentru urmafi, in citeva rinduri foarte expresive, una din numeroasele tragedii ale istoriei
Bulgariei sub stàpinirea turceascà, cea tràità in 1623 in satul MSglis:
t t , ~ \ \ \
Àa Ck 3Hai k o p h t nocA 4A -k n p k [deasupra :] A ì« j f A \ f T k c ÌA H a C K A a sa T 4 t A ® 1! " ' ' " '
* -— m _ ~ *
c ia o rtid rA H u i A \ci;d r iH a s p ìa r i t ì 3 f \'a w A ìa rA H U i xn h ri raHHMipMiTa a

» Vezi fig. 8
364 MARIA RÀDULESCU

C K A d K 'k p f'lf Ha CfAO A * KH IIOIIOK d CfAO KOKAd^HCd IlOIIOKf pfKOJfd K f / t ij p Hd A\dHd-

CTHp-K. GKAdKK llpOKOAH KOAKMHÉ H Hd ANdHdCTHpk 3d nonOKi d IIOIIOKÉ TdA\"h Hf Etjfd,

HR TO K O A\OHd\* H fpTkMOHdJf r fp K K d C Ìf H AXOHdX dH d C Td C Ìi N AtOHdJf KOrOCAOK H MOHdjf

C T fijsd llk Td K d A S rfp f H 3 K H \'d H MOHdJf IlAfHHjlf. T d K O ¿A 3 H d iT f K p d T if IIO C A fT k KOf


— in
A O A iT i K O rH M S lT f CKAdKk A * ’* A ‘ <> ST* A ^ i M f A<* K i r d T f W cTAHd CKAdKd W TH l|IO

CKnpOKOAHAi CTpdJf THd KpdTd.

WX VVKdtdHH r p i ill lH H KK A iT O x3 p A d [1623] lipH A \H T p O IIO A H T d TpK H O K C K H rO


I'dKpHAd. [SS se ftie cìnd a trimis imparami Mehmet pe Sclav cel Puternic *, fi a venit in satul
Màglif, luna ianuarie, 13 zile. §i au luat din Màglif 93 de ienicerafi ‘ , (sic!). Iar Sclav zise
catre sat: «unde và sint popii? « I a r satul a pirit pe popi, ziserà : « au fagit la minàstire».
Sclav a trimise 8 pot crasi la minastire dupà popi, dar popii nu erau acolo, ci numai
monahul fi eromonah Ghervasie, monahul Anastasie fi monahul Bogoslov fi monahul §tefan.
§i pe càlugàri i-au omorit iar pe monali 1-au luat ostatec. Afa sa f tifi, fra^ilor, care ve^i veni
¿lupa <noi> cind ve{i auzi unde vine Sclav, iar voi departe sa fugi(i de Sclav cel Puternic,
pentru càci c& au bàgat frica in oameni acefti frati.
Oh, oh, amari(ii pàcàtofi, in anul 7131 [1623] in timpul Mitropolitului Gavrila al Tir-
novo-lui.]

Alte douà insemnàri, una pe p. 254r (sub insemnarea lui Radu) fi alta pe p. 256v, se referà
la evenimente din istoria Imperiului turcesc:

1. A*» « 3HdÉ K o rd f X°AHAK H pK TO\-pCKH KHf 0 \'p T d A \d Mdpk KTi A tT O

x3pCK [1684] K K T $ M Kp"kA\f K'teuif K 'kp A O CO^llld dAVHHk. [Sa se ftie cìnd a mers impa­
rami ture sa bata pe impàratul Urtam, in anul 7192 [1684[; in vremea asta a fost tare
secetà. Amin.]

2. Ad « 3Hdi KOrf\d C* lipOA\HHH l(p k T Ìp C K k l CO \W TdH k A \tjfA \tT k H CTdNd

C O \'A Td H k CWAIOAXdH K A-fcTO x3pr3 [1689] d W pOJK JfKd yd^IlH [1688] T O rd K t^ A x e


Hd 'P ’kl MpkKfHO. [Sà se ftie cind s-a schimbat impàratul ture, sultanul Mehmet, fi a devenit
sultan Siuliuman, in anul 7197 [1689], iar de la nafterea lui Hristos, 1688. Atunci eram in an
bisect.]

Inform aci de domeniul istoriei se desprind fi din insemnàrile lui Radu Gràmàticul. La
sfirfitul amplei insemnàri de pe pag. 253—254, el a |inut sà mentioneze cà in anul realizàrii
manuscrisului, 1572, in Imperiul turcesc era sultan Selim, iar in fa ra Romàneascà era domn
Alexandru Yoevod. Acest Alexandru, fiul lui Alexandru (cum se arata la inceputul insemnarii)
este Alexandru al II-lea Mircea (14. VI. 1568—30. IV. 1574), despre care, in Epilcgul la Telrae-
vanglielul romànesc din 1574, Radu Gràmàticul spune:
« . . . a f fi dorit sà alerg in [ara Romàneascà, la Alexandru Vodà, dar ma temeam sà
nu mà pràpàdeascà. . . » 2
Nuinele lui Alexandru Voevod mai apare fi la inceputul insemnàrii lui Radu, dar desigur.
numai datorità uzanfei de a se pune sub egida unui domn sau a unui mitropolit o asemenea
carte bisericeascà. De altfel, in acest loc, Radu Gràmàticul nu a fàcut decit sa copieze ince­
putul Epilogului din Tetraevanghelul slavonesc din 1512, schimbind doar numele domni-
torului 3.

1 N-am oprit asupra ipotezei ca avem de a face cu un nume propriu. In acest sens poate fi m entionata si
inform afia verbals a prof. Damian P. Bogdan c i in 1938 i-a fost prezentat la Academ ie un act de intirire dat de M ate»
Basarab lui Sclav $i fiilor lui.
1 Ver.i B. P. H a s d e u, op. cil., p. 54.
» Vezi f i B R V , I, p. 17
UN MANUSCRIS AL LUI R ADU DIN MÂNICEÇTI 365

Domnitorul catre care se ìndreptau gindurile lui Radu Cràmàticul era Radu, fiul lui Mircea,
menzionai fi el in insemnarea tinaia, fi càruia de fapt ìi ìnchinà aceastà lucrare, afa cum reiese
din rinduriie de pe p. 70v.
Ms. 873 prezintà pentru noi o deosebità importanza. El este a doua lucrare cunoscutà
pina acum a gràmàticului Radu din Mànicefti. Existen^a acestui manuscris confirmà cele men­
zionate de autor cu privire la activitatea sa in perioada petrecutà in Bulgaria.
Lucràrile sale, dar mai ales ampiele însemnàri . — cu pasaje copiate sau im itate3, dar
fi cu numeroase date personale prezentate simplu fi emofionant — ne contureazà o figurà inte*
resantà a vie{ii noastre culturale din trecut. Prin viafa fi activitatea sa, Radu din Mànicefti
mai ilustreazà o pagina a istorie! poporului nostru fi a relafiilor lui cu cel bulgar.

1 Astfel, de exemplu, apelul càtre cititor, pentru iertarea eventualclor greçeli, cìt fi explicarea cauzei lor (pasaj
reluat si in Epilogul Tetraevanghelului románese) ne intimpinà si in alte însemnàri de copiati, cum ar fi in Tetraevan-
ghelul slavonesc din 1537, inceput in l'ara Romàneascà fi terminât la Muntele Athos, la cererea egumenului Misait de la
mìnàstire Bistrija (mr. 744, p. 381, Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Rotnània. De altfcl, cu acest manuscris,
foarte frumos executat, Tetraevanghelul slavonesc din 1574 are comune çi únele ornamente. Apropierea fácutá nu vrea sâ
demonstreze dependente acestor douá manuscrise. Unele dintre aceste ornamente $i initiale, cum am vâzut, ne duc încâ
la Evanghelierul slavonesc (1512) sau Liturghierul slavonesc (1508) aie lui Macarie.