Sunteți pe pagina 1din 4

9.

Numele şi adresa asiguratului (sau a utilizatorului vehiculului)


1. CARTE INTERNAŢIONALĂ DE ASIGURARE PENTRU 2. EMISĂ SUB AUTORITATEA: Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)
AUTOVEHICULE ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF: ANDREI SERBANESCU
1. INTERNATIONAL MOTOR INSURAN CE CARD CLUJ-NAPOCA - CLUJ, str. MIRCEA ZACIU,nr. 5-9,bl. ,sc. ,et. ,ap. 6;Tel:
1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE BIROULUI ASIGURĂTORILOR DE
AUTOMOBILE AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA 10. Această carte a fost eliberată de / This Card has been issued by: 11. Semnătura asigurătorului
(B.A.A.R.) S.C EUROINS ROMANIA Signature of Insurer

4. Codul ţării/Codul asigurătorului/Numărul poliţei ASIGURARE REASIGURARE S.A.


3. VALABILITATE - V A L I D
DE LA - FROM PĂNĂ LA - TO Country Code/Insurer’s Code / Number VOLUNTARI, Jud ILFOV, Sos Bucuresti Nord, Nr. 10
Global City Business Park, Cladirea O23, Etaj 4
RO/16/H16/DV
Ziua - Day Luna Month Anul - Year Ziua - Day Luna Month Anul - Year

22 9 2019 21 3 2020 Tel.: 031 9483; 031 9002


(Aceste două date inclusiv / Both Dates Inclusive) 2035647251 Fax: 021 31 707 14
office@euroins.ro
www.euroins.ro
5. Nr. de circulaţie sau, în lipsă, nr.identificare sau nr. motor 6.Categoria 7. Marca vehiculului
Registration No. (or if none) Chassis or Engine No. vehiculului / Make of Vehicle
CJ18EJN Category of
MAZDA
Vehicle*
JMZGG14T241196966 A
8. VALABILITATEA TERITORIALĂ

Această carte este valabilă în ţările în care căsuţa corespunzătoare de m ai jos nu este barată
(pentru informaţii suplimentare, vă rugăm accesaţi site-ul www.cobx.org ).

În fiecare ţară vizitată, Biroul acelei ţări garantează acoperirea prin asigurare pentru prejudiciul
cauzat prin utilizarea vehiculului menţionat mai sus, în conformitate cu legea din acea ţară privind
asigurarea obligatorie.

Pentru identificarea Biroului relevant, va rugăm să verificaţi verso-ul cărţii.

A B BG CY (1) CZ D DK E EST F FIN

GB GR H HR I IRL IS L LT LV M

N NL P PL RO S SK SLO CH AL AND

AZ (2)
BIH BY IL IR MA MD MK MNE RUS SRB (3)

TN TR UA

(1) Răspunderea asigurătorului, prevăzută în documentele de asigurare, eliberate pentru Cipru, este limitată la aria *CODUL CATEGORIILOR DE VEHICULE
geografică a acestui stat, care este sub controlul Guvernului Republicii Cipru.
A AUTOTURISM/CAR C AUTOCAMION SAU TRACTOR/LORRY OR TRACTOR E AUTOBUS SAU AUTOCAR/BUS G ALTELE/OTHERS

(2) Răspunderea asigurătorului, prevăzută în documentele de asigurare, eliberate pentru Azerbaijan, este limitată la aria B MOTOCICLU/MOTORCYCLE D BICICLETĂ CU MOTOR/CYCLE FITTED WITH AUXILIARY ENGINE F REMORCĂ/TRAILER

geografică a acestui stat, care este sub controlul Guvernului Republicii Azerbaijan.

(3) Răspunderea asigurătorului, prevăzută în documentele de asigurare, eliberate pentru Serbia, este limitată la aria
geografică a acestui stat, care este sub controlul Guvernului Republicii Serbia.

CONTRACT DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO RCA Seria RO/16/H16/DV Nr. 2035647251
EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. R.C. J23/2823/27.10.2011 C.U.I. 5328123
Tel.: +4 031 9483; +4 031 9002
Denumire Broker / Agent SAFETY
_______________________
BROKER
Sucursala / Agenţia ________________________________
BU300 - Front Office Cod Broker / Agent ____________________________
9309
Nume/Denumire Asigurat/ ANDREI SERBANESCU Fel, Tip, Marca, Model Autoturism MAZDA
Proprietar: Vehicul:
C.U.I. / C.N.P. Proprietar: 1901216180045 Nr. înmatriculare/înregistrare: CJ18EJN
Nume/Denumire Asigurat/ Nr. identificare - Serie CIV/
Utilizator: ANDREI SERBANESCU nr. de inventar JMZGG14T241196966

C.U.I. / C.N.P. Utilizator: 1901216180045 Capacitate cilindrică / Putere: 1998 / 89


Adresă Asigurat / Utilizator/ CLUJ-NAPOCA - CLUJ, str. MIRCEA ZACIU,nr. Nr. locuri / masă totală 5 / 1960
Tel. 5-9,bl. ,sc. ,et. ,ap. 6;Tel: 0212005200 maximă autorizată:
e-mail:
Conducatori auto declarați
(nume, prenume, C.N.P.):
Valabilitate Contract de la ___________
22.09.2019 până la: ___________
21.03.2020 Contract emis în data de:____________
20.09.2019 23:02:02
Prima de asigurare: ___________
401.90 Lei, Clasa Bonus-Malus: ____,
B3 Tarif de decontare directă: ___________ Lei
Nr. rate: ___,
1 Valoare rate: ________________________________,
R1=401.90; Date scadente: ___________________________________
R1=20.09.2019;

Încasată cu: ________________


CHITANTA BROKER 1 în data de___________.
20.09.2019
Limita de despăgubire pentru vătămări corporale şi deces: 6.070.000 EURO
Limita de despăgubire pentru daune materiale: 1.220.000 EURO
Acoperiri şi servicii suplimentare:

Observaţii:

Condiţiile contractuale sunt cele prevăzute prin dispoziţiile Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie şi cele
ale legislaţiei secundare emise de către A.S.F. în aplicarea acesteia. Acestea pot fi completate şi cu alte prevederi ce sunt stabilite de comun acord de către asigurat şi asigurător şi sunt prevăzute într-un act
adiţional la prezentul contract.
Contractul RCA, inclusiv orice act adiţional sau anexă la acesta, constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate, înconformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.
Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau
constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să-i influenţeze opţiunea.
INFORMARE PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A., cu sediul social în Voluntari, șos. București Nord nr. 10, Global
City Business Park – Clădirea O23, etaj 4, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/2823/2011, CUI
5328123, website: www.euroins.ro, telefon 031.9483, 031.9002, 021.3170714, e-mail dataprotection@euroins.ro (în
continuare „EUROINS” sau „noi”), prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care solicită încheierea unui
contract de asigurare, persoane fizice, persoane fizice autorizate, forme de organizare si exercitare a unei profesii și, în
general, orice altă entitate fără personalitate juridică (în continuare „Potențialii Clienți / Clienții”).
2. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm includ: nume, prenume, codul numeric personal, adresă de email,
telefon, adresa de domiciliu și/sau de reședință, data și locul nașterii, vârsta, sex, cetățenia, naționalitate, stare civilă,
detalii despre familie/soț/persoane în întreținere, hobby-uri, sporturi practicate, date referitoare la educație,
calificări/certificări, ocupație, funcție, istoric profesional, informații legate de nivelul de venit, date din actul(ele) de
identitate, date din permisul de conducere și certificatul de înmatriculare, date privind bunuri pe care le dețineți,
semnătura olografă sau semnătura în format digital, alte date solicitate prin cererea-chestionar sau polița de asigurare
și înregistrări audio ale convorbirilor telefonice din call-center.
3. EUROINS procesează datele cu caracter personal ale Potențialilor Clienți / Clienților în temeiul:
1. prevederilor legislației asigurărilor și reasigurărilor,
2. legislației fiscale,
3. Regulamentului, în baza art. 6 alin. 1 lit b), c) și f) și, acolo unde Potențialul Client / Clientul și-a dat acordul pentru
procesarea datelor cu caracter personal, în baza art. 6 alin. 1 lit. a),
4. precum și în baza cererii de ofertă pentru încheierea unui contract de asigurare / a contractului de asigurare încheiat
între părți și a intereselor legitime urmărite de EUROINS la prezentarea ofertei de încheiere a contractului de
asigurare / la încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de asigurare,
5. o obligație legală a EUROINS,
6. interesul legitim al EUROINS pentru efectuarea de analize statistice și actuariale sau raportări interne, prevenirea
de fraude, etc.
4. Furnizarea datelor indicate în legislația asigurărilor și reasigurărilor, cea fiscală, precum și în alte prevederi legale,
reprezintă o cerință legală; furnizarea de alte date este voluntară, iar nefurnizarea acestora nu produce consecințe
negative.
5. EUROINS procesează datele cu caracter personal ale Potențialilor Clienți / Clienților în măsura în care se referă la cererea
de ofertă pentru încheierea unui contract de asigurare / încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului
de asigurare, în scopuri legate de acestea, în special de următoarele:
(a) pentru a genera și comunica o ofertă în vederea încheierii unui contract de asigurare, respectiv pentru încheierea,
executarea, modificarea și încetarea contractului de asigurare;
(b) în scopuri de raportare sau evaluare internă;
(c) soluționarea potențialelor litigii;
(d) soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților;
(e) identificarea clienților, efectuarea de verificări de integritate și detectarea și prevenirea potențialelor fraude;
(f) recuperare de creanțe.
6. EUROINS informează Potențialii Clienți / Clienții că datele lor cu caracter personal pot fi divulgate următoarelor categorii
de destinatari:
(a) societăților din grupul EUROINS, în scopuri administrative interne (de exemplu, în scopuri de raportare internă sau
evaluare);
(b) furnizorilor externi de servicii IT;
(c) autorităților centrale sau locale ale statului, precum Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sau asociații
profesionale sau alte entități ce activează în domeniul asigurărilor, precum Biroul Asigurătorilor de Autovehicule
din România (BAAR);
(d) instanțelor de judecată;
(e) colaboratori, parteneri sau contractori ai EUROINS.
7. EUROINS informează Potențialii Clienți / Clienții că perioada pentru care vor stoca datele lor cu caracter personal este:
(a) maxim 1 an pentru oferta pentru încheierea unui contract de asigurare calculat de la data expirării valabilității
acesteia;
7. termenul maxim stabilit pe baza legislației asigurărilor și reasigurărilor, ale legislației fiscale, ale Regulamentului și
a altor dispoziții legale general aplicabile.
8. EUROINS informează Potențialii Clienți / Clienții că, în limitele și în condițiile prevăzute de Regulament, au următoarele
drepturi, utilizând una dintre modalitățile listate: (i) accesul la datele sale personale; (ii) rectificarea datelor sale
personale; (iii) ștergerea datelor sale personale; (iv) limitarea prelucrării datelor referitoare la acesta; (v) dreptul de a
obiecta la prelucrare și (vi) dreptul la portabilitatea datelor, după cum urmează:
(a) Dreptul de acces – se referă la dreptul să obțineți o confirmare din partea EUROINS că prelucrăm sau nu datele
cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile privind
modalitatea în care sunt prelucrate;
Dreptul la opoziție – se referă la dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea
este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes
legitim al EUROINS. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, există
dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment;
Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.
Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest
lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea EUROINS;
Dreptul la ștergerea datelor (sau "dreptul de a fi uitat") – se referă la dreptul să solicitați să fie șterse datele
dumneavoastră cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele
motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu
există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea legii;
datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a EUROINS; datele cu caracter
personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă
care să permită verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii
datelor cu caracter personal, cerând în schimb restricționarea; în cazul în care lui EUROINS nu îi mai sunt necesare
datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru realizarea sau
constatarea unui drept în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se
verifică dacă drepturile legitime ale EUROINS prevalează asupra celor ce vă aparțin dumneavoastră;
Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul să primiți de la EUROINS datele personale într-un format
structurat, utilizat în mod obișnuit si care poate fi citit automat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise
direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic [acest drept se aplică dacă datele
cu caracter personal au fost transmise în baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6 alin. (1) lit. a) și
art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament sau a executării sau în vederea încheierii unui contract conform art. 6 alin.
(1) lit. b) din Regulament];
Drepturile de mai sus se exercită prin cerere scrisă, semnată si datată, transmisă astfel:
▪ prin poștă la adresa: Voluntari, șos. București Nord nr. 10, Global City Business Park – Clădirea O23, etaj 4, jud.
Ilfov,
▪ prin e-mail la adresa dataprotection@euroins.ro.
9. În cazul în care EUROINS procesează datele personale ale Potențialilor Clienți / Clienților pe baza consimțământului
acordat, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Această retragere nu afectează legalitatea
prelucrării bazată pe consimțământul acordat anterior.
10. EUROINS informează Potențialii Clienți / Clienții că au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care acestea consideră că prelucrarea
datelor cu caracter personal încalcă Regulamentul.
11. Potențialii Clienți / Clienții pot contacta responsabilul cu protecția datelor al EUROINS:
▪ prin poștă la adresa: Voluntari, șos. București Nord nr. 10, Global City Business Park – Clădirea O23, etaj 4, jud.
Ilfov, cu specificarea pe plic a destinatarului (responsabilul cu protecția datelor),
▪ prin e-mail la adresa dataprotection@euroins.ro.

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A Data: 20.09.2019


Daune externe Rugam trimiteti pe adresa
de e mail :

greencard@euroins.ro
Declaraţie
Accident în afara României

IMPORTANT: VĂ RUGĂM, RĂSPUNDEŢI TUTUROR ÎNTREBĂRILOR

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posesor al actului de identitate . . . . . . . . . . . . . . . seria . . . . . . .


nr. . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(`) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . .
*
bl. . . . . sc. . . . ap. . . . . sect./jud. . . . . . tel. acasă . . . . . . . . . . . tel. serviciu . . . . . . . . . . . , posesor al poliţei de asigurare nr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./împuternicit de Societatea Comercială. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . declar
că la data de . . . . . . . . . . . ora . . . . . (ţara unde s-a produs evenimentul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pe str. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . în dreptul imobilului nr. .............. a avut loc evenimentul (detalii complete şi schiţa mai jos)
Schita:

în care a fost implicat autovehiculul având nr. de înmatriculare . . . . . . . . . . . . .marca . . . . . . . . . . . . . . tipul . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . culoare . . . . . . . . . . . . . . . certificat de înmatriculare seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . proprietatea . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având calitatea (faţă de asigurat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor al
permisului de conducere seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . categoria . . . . . . . . . . . . .. . eliberat de . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
la data de. . . . . . . . . . . . . . . . .
Declar că (nu ) mai sunt asigurat(`) pentru acelaşi risc la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Declar că nu am condus autovehiculul în momentul accidentului fiind în stare de ebrietate sau sub influenţa
alcoolului.
În eveniment au mai fost implicate:
Nr. Auto Proprietar Marca/ Model/Tip Persoane vatamate
.............. ...................... .............. 1...........................................
.............. ...................... .............. 2..........................................
.............. ..................... .............. 3..........................................
În urma producerii evenimentului asigurat, autovehiculul păgubit a suferit următoarele avarii vizibile:. . . . . . . . . . . . .
................................................................................. ........................................
............................... ............................................................... ...........
..................................................... ....................................................
............................................................... ..........................................
*Ma declar vinovat / nevinovat de producerea evenimentului.
Declar pe propria mea răspundere şi în deplină cunoştinţă de cauză că cele de mai sus sunt adevărate
şi reale, fiind singurele date pe care le cunosc în cazul menţionat.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .