Sunteți pe pagina 1din 1

'

AUG. 29.

-

*

.2819i13: 42:03355W62

mam EL

DQISSEP

I

MmISTERUL EDUCATIEI

NATION ALE

.

-

-

,

.

-

-

.

#01179 P.001 /001

I

I

.

-

pIREC uA- GENERALA

'r

i'NvATAMAN SECUNDAR summon $1

EDLICATIE pEIIMANEN'rA DIRECIIA GENERALA EDUCATIETIM r IIRII

' iNvATAMANr rm MAR

$1 GIMNAzIAI.

.

Noni

c‘u privire la camplemrza pariaadeiol‘ (Ia

'

tlwfisurure a examcnalar de barigenfd

in unuls'colar' 2013—2019

Noni MEN nr.

3302/DGTSSIiP/02. 11 .2018 C“ privire iu perioadele dc dcstfisurarc a cxamaneior

de corigenpi

In unul scalar 2018-2019-stabi1ile .Iubazu MLL30 din chulamemul-cadIII de organizarc

preunivemuxr aprobat prin Ordinul MENCS m 5079/2016,

din motive bine Intemciatc, cu o floua

InVISLIImanIu'i p1InIuI

51 do

5i functionare a unitatilor dc iIIVI‘Ili'IIIIIInI

cu modificanlc si completfix‘ile ulterioaie, se complctcaz

scsiunc de corigenie in perioada

corigcntc previizuleIn NIIIII

2-5 s‘eptembrie 2019 EeiIlIu mate olasclc din

gimmizinl, lineal 5i pIofcsmIIIIl $i pcnIru ciamele. dc stagii

maigztri. La accastii scsium': so put prezentu

de pregétirc practica, scoal‘d postlioeaia

doaI elevii oarc nu IIII participat Ia sesiunile anterioarc de

mai 5115 IIIeIII‘IonatIi.

'

,

Prezentu IIIItEI va comunicatii de cz'Ilw inspectorateie 5colarc In male uniIIIIile $c<IlaI-.e

Conduceriic unitaiilor $colare vor Iiduce III cunostinta cadrclor (iidaulice si alevilor

perioadele dc

destasuraIc a cxamcncim dc con'gentir inclusiv priII ansarca 1a IIvinierul unitatii de Invitmém.

Director general, Corina M in V

'

I

.

.

.

V Inspector General, Dragog Ioncl Cosma

."1

1—.-

HAW—7

Director general,

Mihaelu‘ Tania Irimia

\

7_~.:

'