Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

12b
la Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie,
aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1702 din 19 iunie 2018,
modificată prin hotărîrea CEC nr. 2591 din 28 august 2019

Modelul hc tărîrii cu privire la cererea de înregistrare în calitate de candidat independent la


funcţia de consilier

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ


A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRÎRE
cu privire 1; i cererea de înregistrare a dlui/dnei Aga Sergiu_________ în calitate de
cand dat independent la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei.
a simbolu ui electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Con: iliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr. 25/1

din „ 17” septei nbrie 2019 nr. 14

La dati. de 11 septembrie 2019, dl/dna Aga Sergiu. candidat la funcţia de consilier în


Consiliul mun cipal Orhei, a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale
Orhei nr. 25/1 demersul privind înregistrarea în calitate de candidat independent pentru funcţia
de consilier 1< alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, cu următoarele documente
anexate: (tipul, data alegerilor)
a) liste de subscripţie completate, în număr de 2 file, care conţin semnăturile a 60 de
susţinători (dir care au fost acceptate 54 semnături);
b) date: e biografice ale candidatului;
c) deci; iraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia
de consilier, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/j udecătc reşti de a candida;
d) deci iraţia de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii doi ani anteriori
anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a
intereselor per ;onale;
e) deci; iraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sai ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la r îgimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea iverii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
f) copii de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat
simbolul elect< »ral al candidatului în vederea imprimării în buletinul de vot.

* După caz, pe itru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
în călit ite de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în consiliul electoral
de circumscrip fie nu a fost desemnată nici o persoană şi în calitate de persoană responsabilă de
finanţe (trezori er) nu a fost desemnată nici o persoană.
Materii lele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

în tem« iul art. 15, art. 41, art. 46- 49, art. 136 şi art. 138 din Codul electoral nr.l381-XIII
din 21 noiem bie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se îm egistrează dl/dna Sergiu Aga în calitate de candidat independent la funcţia de


consilier pentr i alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.
(tipul, data alegerilor)
2. Se îm egistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile
pentru funcţia le consilier.

3. Prezer ta hotărîre intră în vigoare la data adopt, i se se aduce la cunoştinţa publică la


sediul organuli ii electoral.

edintele c< nsiliului electoral


scrip ;ie Banaru Vădim
numele, prenum ele

3 u1con dliului electoral


de circumscrip ţie Turcan Anastasia
numele, prenum ele

* După caz, pe îtru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.

S-ar putea să vă placă și