Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în
______________ Consiliul municipal Orhei________________________ ,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
desemnat de către Partidul Liberal ,
(denumirea partidului, blocului electoral, organizaţiei social-politice)

din „24” septembrie 2019 nr. 37

La data de 19 septembrie 2019. Zghibarţă Dorin______________ al


(organul competent)
Partidului Liberal a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei
(denumirea form aţiunii politice)
nr.25/1 demersul privind modificarea listei de candidaţi la alegeri locale generale din 20
octombrie 2019 pentru funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei.
(tipul, data algerHor)
cu următoarele documente anexate:
a) procesul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice/blocului
electoral privind desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista modificată a candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale
din 20.10.19 în limba română, pe suport de hîrtie şi în format electronic;
c) datele biografice ale candidaţilor;
d) declaraţiile candidaţilor privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia
de consilier, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale;
f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copiile de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;
Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr.l381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înregistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Partidului Liberal pentru alegeri locale din 20.10.2019. conform anexei.
(denumirea formaţiunii politice) (tipul, data alegerilor)

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se aduce la cunoştinţă publică la


sediul organului electoral.

consiliului electoral
cripţie Banaru Vădim
numele, prenumele

nsiliului electoral
cripţie Ţurcan Anastasia
numele, prenumele

*După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Orhei nr.25/1
nr. 37 din „24” septembrie 2019
LISTA
candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul municipal Orhei___________
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Partidul Liberal
(tipul alegerilor) (denumirea partidului,,altei organizaţii social-politice, blocului electoral)
Nr. Numele Prenumele Sexul Anul Domiciliul* Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o naşterii politică
1 Botan Roman M 1981 mun. Orhei PL Jurist - -
2 Chicu Ina F 1994 s. Jeloboc PL Contabil - -
3 Cristea Ion M 1960 mun. Orhei PL Jurist - -
4 Miron Alexandru M 1971 mun. Orhei PL Medic Stomatolog II Miron Alexandru
5 Miron Sergiu M 1976 mun. Orhei PL Jurist - -

Onila Cristina F 1985 mun. Orhei PL Jurnalist Responsabil Partidul Liberal


6
principal
Răileanu Lilia F 1970 s. Brăneşti PL Pedagog Specialist DGE Orhei
7
principal
8 Roman Vasile M 1957 mun. Orhei PL Jurnalist Director Opinia Liberă
9 Şavga Tatiana F 1982 mun. Orhei PL Profesor Profesor Gimnaziul M. Eminescu
Verega Olga F 1985 mun. Orhei PL Economist Specialist DGE Orhei
10
principal
Vetrila Tatiana F 1984 mun. Orhei PL Pedagog Profesor Gimnaziul M. Eminescu
11
Vascan Cristina F 1989 mun. Orhei PL Asistent medical felcer Serviciul Medical de
12
Urgenţă
13 Verega Vasile M 1949 mun. Orhei PL Dirijor de cor Profesor Gimnaziul Brănesti
14 Miron Ion M 1944 mun. Orhei PL M aistru în Construcţii - -

* După caz, pentru persoanei^ care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.

S-ar putea să vă placă și