Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

( :ONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilorj
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRÎRE
cu privire la ce; crea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul
_____________ municipal Orhei_______________________,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
desemnat de către Partidul Socialiştilor din RM ,
(denumirea partidului, blocului electoral, organizaţiei social-politice)
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Consili al electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1

din „18” septeml rie 2019 nr. 22

La data c e 17 septembrie 2019. Colun Marin al Partidului Socialiştilor din RM a


(organul competent) (denumirea formaţiunii politice)
depus la Consil ul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1 demersul
privind înregistn rea listei de candidaţi la alegeri locale generale din 20 octombrie 2019 pentru
funcţia de consili er în Consiliul municipal Orhei. cu următoarele documente anexate:
a) proce; ul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice/blocului
electoral privind desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista ca ndidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale din 20.10.19
(tipul, data alegerilor)
în limba română, pe suport de hârtie şi în format electronic;
c) datele 1>iografice ale candidaţilor;
d) declaraţiile candidaţilor privind consimţământul de a candida la alegerile pentru
funcţia de consi ier, conţinând şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/j udecătore şti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anului î î care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor pi srsonale;
f) declara ţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la reg imul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea av ;rii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copiile de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;
La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat
simbolul elector: .1în vederea imprimării în buletinul de vot.
în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al formaţiunii politice/blocului
electoral în cons liul electoral de circumscripţie nu a fost desemnată nici o persoană.

* După caz, pent v . persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codi lu i electoral.

în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale nunicipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înregistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Co: isiliul municipal Orhei pe


lista Partidului Socialiştilor din RM pentru alegeri locale din 20.10.2019* conform anexei.
(denumirea formaţiunii politice) (tipul, data alegerilor)

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în bubtinul de vot la alegerile


locale din 20.10.2019.
(tipul, data alegerilor)

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se se adu :e la cunoştinţă publică la


sediul organului electoral.

ntele consiliului electoral


cripţie Banaru Vădim
numele, p renumele

consiliului electoral
scripţie Ţurcan i tnastasia
semnătură numele, orenumele

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Orhei nr.25/1
nr. 22 din „18” septembrie 2019

LISTA
candidaţilor Ia funcţia de consilier în consiliul municipal___________________ Orhei________________________________________________
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Partidul Socialiştilor din RM_______________________
(tipul alegerilor) (denumirea partidului,,altei organizaţii social-politice, blocului electoral)

Nr. Numele Prenumele Sexul Anul Domiciliul* Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o naşterii politică
1 Colun Marin M 1981 or.Orhei PSRM profesor - -

2 Paciu Mihail M 1974 s.Braviceni PSRM inginer-agronomist Conducător „G.Ţ. M.I.Paciu”


3 Cociug Oleg M 1971 s.Bolohan f.a/p Jurist Vice-director Î.I. „Cogiug Raisa”
4 Rogoja Iana F 1997 or.Orhei f.a/p Economist Contabil Primăria Orhei
5 Magalov Angela F 1979 or.Orhei f.a/p - Controlor Orhei-Gaz
6 Urîtu Ana F 1980 s.Peresecina f.a/p Contabilitate şi Audit ofiţer bancar B.C.„Energbnak” S.A.
7 Qjog Marian M 1979 Durleşti f.a/p Medic Şef secţia Chirurgie Policnica MAI
8 Ichizli Cristina F 1990 or.Orhei f.a/p Stilist - -

9 Colun Serghei M 1987 or.Orhei f.a/p Invă{ător - -

10 Guţu Mihail M 1975 s.Barda f.a/p Militar - -

11 Mereuţă Ion M 1982 or.Chişinău f.a/p Psihologie Agent Paza de corp „GAST Grup” S.R.L
12 Friptu Dmitrii M 1988 or.Orhei f.a/p Mecanic - -

13 Catraniuc Mihail M 1956 or.Orhei PSRM Inginer - -

14 Cibotari Leonora F 1967 or.Orhei f.a/p Merceologia cărţilor vînzător or.Orhei


15 Ticu Iulia F 1972 or.Orhei f.a/p Vînzător - -

16 Rotari Vasile M 1953 or.Orhei PSRM Tehnic


17 Manole Maria F 1971 or.Orhei f.a/p Asistent medical Asistent superior S.P. Orhei

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.

S-ar putea să vă placă și