Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRÎRE
cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul
_____________ municipal Orhei_______________________,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
desemnat de către Partidul Nostru ,
(denumirea partidului, blocului electoral, organizaţiei social-politice)
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1

din „24” septembrie 2019 nr. 32

La data de 19 septembrie 2019, Cîşlari Igor al Partidul Nostru a depus la Consiliul


(organul competent) (denumirea formaţiunii politice)
electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1 demersul privind înregistrarea
listei de candidaţi la alegeri locale generale din 20 octombrie 2019 pentru funcţia de consilier în
Consiliul municipal Orhei. cu următoarele documente anexate:
a) procesul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice privind
desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale din 20.10.19
V (tipul, data alegerilor)
în limba română, pe suport de hârtie şi în format electronic;
c) datele biografice ale candidaţilor;
d) declaraţiile candidaţilor privind consimţământul de a candida la alegerile pentru
funcţia de consilier, conţinând şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale;
f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copiile de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;
La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat
simbolul electoral în vederea imprimării în buletinul de vot.
In calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al formaţiunii politice în consiliul
electoral de circumscripţie nu a fost desemnată nici o persoană.

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** D upă caz.
M aterialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr.l381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înregistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Partidul Nostru pentru alegeri locale din 20.10.2019. conform anexei.
(denumirea formaţiunii politice) (tipul, data alegerilor)

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile


locale din 20.10.2019.
(tipul, data alegerilor)

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se se aduce la cunoştinţă publică la


sediul organului electoral.

Banaru Vădim
numele, prenumele

Ţurcan Anastasia
semnătura numele, prenumele

*După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** D upă caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Orhei nr.25/1
nr. 32 din „24” septembrie 2019
LISTA
candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul municipal____________________Orhei________________________________________________
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UT A Găgăuzia)
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Partidul Nostru___________________________________________________
(tipul alegerilor)____________________________________________________ (denumirea partidului, ,altei organizaţii social-politice, blocului electoral)
Nr. Numele Prenumele Sexu Anul Domiciliul* Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o 1 naşterii politică
SRL
1 Cîşlari Igor M 1986 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» Teolog Administrator
Silverman
2 Lupan Marian M 1975 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» Inginer silvic Temporar neangajat
CINAM UPU
3 Solcean Sergiu M 1971 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» pedagog Feldşer
Orhei
SRL Agro INDSER VIC-
4 Frunze Iura M 1970 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» tîmplar manager
M
5 Ghidiu Dorina F 1987 s.Teleşeu Partidul Politic «Partidul Nostru» croitor oprator SRL LN-Europa
Inginer
6 Rusu Grigorie M 1973 s.Cucuruzeni Partidul Politic «Partidul Nostru» inginer SRL Project Express
mecanic
7 Arteomenco Luiza F 1956 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» logoped logoped C.M. Doctor
Ş ef
8 M oscovciuc Anatolie M 1962 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» energetician Apă-Canal Orhei
ESEM
9 Motînga Inga F 1983 s. Chiperceni Partidul Politic «Partidul Nostru» econom ist manager II Motînga Inga
10 Flistoc Liuba F 1965 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» contabil Temporar neangajat
11 Godina Irina F 1990 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» contabil Temporar neangajat
12 Mazur Eugeniu M 1994 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» şofer Temporar neangajat
13 Maculetchi Sergiu M 1966 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» mecanic Temporar neangajat
14 Teslari Aliona F 1999 s.Cucuruzeni Partidul Politic «Partidul Nostru» student
15 Cojocaru Margarita F 1985 s.Mitoc Partidul Politic «Partidul Nostru» patentar
16 Ţurcan Maria F 1996 Orhei Partidul Politic «Partidul Nostru» contabil asigurător General Asigurări

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.