Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRÎRE
cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul
______________ municipal Orhei________________________ ,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
desemnat de către Blocul Electoral ACUM Platforma DA si PAS,
(denumirea partididui, blocului electoral, organizaţiei social-politice)
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1

din „24” septembrie 2019 nr. 35

La data de 19 septembrie 2019. Pănuţă Tatiana al Blocul Electoral ACUM Platforma


(organul competent) (denumirea formaţiunii politice)
DA şi PAS a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
demersul privind înregistrarea listei de candidaţi la alegeri locale generale din 20 octombrie 2019
pentru funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei, cu următoarele documente anexate:
a) procesul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice privind
desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale din 20.10.19
(tipul, data alegerilor)
în limba română, pe suport de hârtie şi în format electronic;
c) datele biografice ale candidaţilor;
d) declaraţiile candidaţilor privind consimţământul de a candida la alegerile pentru
funcţia de consilier, conţinând şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale;
f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copiile de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;
La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat
simbolul electoral în vederea imprimării în buletinul de vot.
în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al formaţiunii politice în consiliul
electoral de circumscripţie nu a fost desemnată nici o persoană.

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr.l381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înregistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Blocul Electoral ACUM Platforma DA şi PAS pentru alegeri locale din 20.10.2019.
conform anexei.
(denumirea formaţiunii politice) (tipul, data alegerilor)

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile


locale din 20.10.2019.
(tipul, data alegerilor)

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se se aduce la cunoştinţă publică la


sediul organului electoral.

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Orhei nr.25/1
nr. 35 din „24” septembrie 2019

LISTA
candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul m unicipal____________________ Orhei______________________________________________ _
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Blocul Electoral ACUM Platforma DA si PAS____________________
(tipul alegerilor) ________ (denumirea partidului, ,altei organizaţii social-politice, blocului electoral)
Nr. Numele Prenumele Sexul Anul Domiciliul* Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o naşterii politică
1 ---Pănuta
5
Tatiana F 1971 Mana PPPDA Psiholog Psiholog Clinician IMSP Orhei
2 Matei Oleg M 1967 Orhei PAS Contabil Director SRL
3 Negru Pavel M 1958 Orhei PPPDA Inginer Electric Administrator SRL „Energoclimat”
4 Harea Igor M 1983 Orhei PAS Economist Administrator SRL „Tehmica”
5 Durbala Valeriu M 1965 Orhei PPPDA Şofer Administrator Vorifor SRL
6 Zagorodniuc Ion M 1987 Orhei PAS Contabil Director SRL
7 Gurduza Iurii M 1946 Orhei PPPDA Pedagog Antrenor Şcoala de Sport Orhei
8 Gherman Victor M 1983 Orhei PAS Jurist Serv. Tineret şi Sport Consiliul Raional Orhei
întreprindere
9 Digori Ala F 1979 Orhei PAS Inginer Electrician Director
Individuală
10 Russu Valentina F 1982 Orhei PAS Pedagog Pedagog DGE, SAP Orhei
11 Vanica Mihail M 1993 Orhei PPPDA Jurist
12 Capşa Gheorghe M 1962 Orhei PPPDA Economist ---------

13 Struţ Ruslan M 1982 Orhei PAS Economist Manager SRL „Brodeţchi”


14 Borodulin Ion M 1996 IP Gimnaziul „M.
; Orhei PPPDA Pedagog Pedagog
Eminescu”
15 Anghel Viorica F 1958 Mitoc PAS Pedagog Pensionar Pensionar
16 Pusneac Ana F 1990 Orhei PPPDA Jurist Jurist IMSP Orhei
17 Diacon Eugeniu M 1985 Orhei PAS Jurist economist Manager II „V.Diacon”
Judecătoria Buiucani,
18 Leviţchi Cristina F 1992 Vatici PPPDA Jurist Secretar
Chisinău
19 Apostol Natalia F 1983 Orhei PPPDA Pedagog Consultant Juridic Medialex SRL
20 Alexeev Svetlana F 1982 ' Orhei PPPDA — . . . —

*După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.