Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRÎRE
cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul
______________ municipal Orhei________________________,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
desemnat de către Partidul Oamenilor Muncii,
(denumirea partidului, blocului electoral, organizaţiei social-politice)
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1

din „24” septembrie 2019 nr. 39

La data de 19 septembrie 2019. Donica Alexandru al Partidului Oamenilor Muncii


(organul competent) (denumirea formaţiunii politice)
a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1 demersul
privind înregistrarea listei de candidaţi la alegeri locale generale din 20 octombrie 2019 pentru
funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei. cu următoarele documente anexate:
a) procesul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice privind
desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale din 20.10.19
.» (tipul, data alegerilor)
în limba română, pe suport de hârtie şi în format electronic;
c) datele biografice ale candidaţilor;
d) declaraţiile candidaţilor privind consimţământul de a candida la alegerile pentru
funcţia de consilier, conţinând şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale;
f) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copiile de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;
La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat
simbolul electoral în vederea imprimării în buletinul de vot.
In calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al formaţiunii politice în consiliul
electoral de circumscripţie nu a fost desemnată nici o persoană.

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr,1381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înregistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Partidului Oamenilor Muncii pentru alegeri locale din 20.10.2019. conform anexei.
(denumirea formaţiunii politice) (tipul, data alegerilor)

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile


locale din 20.10.2019.
(tipul, data alegerilor)

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se se aduce la cunoştinţă publică la


sediul organului electoral.

iţele consiliului electoral


cripţie Banaru Vădim
numele, prenum ele
\UL

consiliului electoral
circumscripţie Turcan Anastasia
semnătură numele, prenum ele

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Orhei nr.25/1
nr. 39 din „24” septembrie 2019

LISTA
candidaţilor Ia funcţia de consilier în consiliul m unicipal____________________ Orhei _______________________________________________
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UT A Găgăuzia)

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Partidului Oamenilor Muncii____________________________________
(tipul alegerilor) (denumirea partidului,,altei organizaţii social-politice, blocului electoral)

_
Nr. Numele Prenumele Sexul Anul Domiciliul* Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o naşterii politică
1 Donica Alexandru M 1974 Orhei POM Manager Administrator SA”Agroteh”
2 Juncu Efim M 1966 Orhei Neafiliat Jurist pensioner
3 Volcu Alexei M 1960 Orhei Neafiliat Manager Intendent ASEP
4 Fricatel Vasile M 1961 Orhei POM Mecanic Sef de producere SA”Agroteh”
5 Sevcenco Ana-Alisa F 1995 Orhei POM Econimist Manager SRL”Afina”
6 Volcu Anatolii M 1984 Orhei Neafiliat Manager Manager SEBN
Chirev Cristian M 1996 Chisinau POM Jurist Administrator SRL”Magdan
7
Construct”
8 Zaharov Zinaida F 1950 Orhei Neafiliat Contabil Inginer BRTM
9 Donica Rodica F 1984 Chisinau POM Jurist Contabil SA”Agroteh”
10 Calus Efim M 1956 Pelivan Neafiliat Şofer Pensionar
11 Sevcenco Vladimir M 1971 Orhei POM Contabil Administrator SRL”Aldiplant”
12 Lisac Tatiana F 1981 Orhei Neafilit Jurist Ofiţer Achiziţii SEBN
13 Cebotari Mihail M 1983 Orhei POM Manager Administrator SRL”Ecodava”
14 Cemenchi Oleg M 1962 Chisinau Neafiliat Manager Şomer
15 Ababii Victoria F 1983 Cucuruzeni Neafiliat Relaţii Internationale Consilier Mobias-Banca
16 Calchei Elena F 1944 Chisinau POM Biolog Pensionar
17 Ungureanu Svetlana F 1961 Chinau POM Merceolog Şomer
18 Cojocari Ecaterina F 1969 Orhei POM Contabil Contabil-Sef SRL”Auto-Test”
19 Juncu Nicolaie M 1994 Orhei Neafiliat Inginer Electromontor Red Union Fenosa

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.

** După caz.