Sunteți pe pagina 1din 7

Planificare peunitati de invatare

Joc s imiscare, cls III, 2019-2020

SEMESTRUL I

Perioada: sapt I - VI 1.U.T- JOC SI MISCARE U.T. = unitateatematica

U.
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Resursematerialeșiprocedurale Evaluare
T.
1 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi
de locomoție
Stil de viațăactivă
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi
Jocuri de mișcaredesfășurateînaer liber
de manipulare
Jocuri:Cursapenumere,Cărăușii,Țintașiii
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi Evaluarea curentă, cu observarea comportamentului
iscusiți
de locomoție elevului îndesfășurareajocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi cu precădere executarea acțiunilor motrice ale jocului,
Deprinderi de
de manipulare respectarearegulilor de joc, utilizarea
comunicareșilucruînechipă Resurse materiale: mingi,
1.1. - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite deprinderilor de comunicare și
Tehnici de comunicare eficientă în cercuri, steaguri, dispozitive,
1.2 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare lucruînechipășiîndeplinirearoluriloratribuiteîndesfășurarea
jocuri de mișcare( gesturi, semne, instalații, sistemede protecție
1.3 - participarea la jocuri de orientare în spațiu jocurilor;
semnale)
2.1. - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea
Reguli de interacțiuni într-un grup Resurse procedurale:
2.2. activităților de jocși mișcare Participarea la activități extracurriculare cuprinzând jocuri
(respectarea echipei adverse, Strategii activ-participative.
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în de mișcare organizate de
recunoașterea rezultatelor întrecerii în
activitățile de jocși mișcare învățător/profesor;
cadrul jocurilor, respectarea regulilor
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
de către parteneri)
(căpitan deechipă, starter, arbitru, scorer etc.) Progresul înregistrat de elev în cadrul jocurilor de mișcare.
 Jocuri: Remorcarea, Aruncăm
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
corabia la mal, Între două focuri
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
Evaluare
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
Perioada: VII – XII 2.U.T.-EU INTRE CEILALTI
U.
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Resursematerialeșiprocedurale Evaluare
T.
2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
locomoție
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de Capacitate psiho- motrică
Evaluarea curentă, cu observarea
manipulare Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu
comportamentului elevului în
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de purtări de obiecte. Jocuri: Măsurătorii
desfășurarea jocurilor, vizând
locomoție Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
cu precădere executarea acțiunilor
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de alergare ( în zig-zag, cu ocolire de obstacole, cu
motrice ale jocului, respectarea
manipulare trecere peste obstacole, cu transport și punere de
Resurse materiale: mingi, regulilor de joc, utilizarea
1.1. - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite obiecte).
cercuri, steaguri, dispozitive, deprinderilor de comunicare și lucru
1.2 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare Jocuri: Vânătorul,Vrabiașialbina, Șoarecele și
instalații, sisteme de protecție în echipă și îndeplinirea rolurilor
1.3 - participarea la jocuri de orientare în spațiu pisica, Poșta merge, Vizitiulșicăluțu
atribuite în desfășurarea
2.1. - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de jocși
Resurse procedurale: jocurilor;
2.2. mișcare Capacitate psiho- motrică
Strategii activ-participative. Participarea la activități
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
extracurriculare cuprinzând jocuri
jocși mișcare alergare ( în zig-zag, cu ocolire de obstacole, cu
de mișcare organizate de
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan trecere peste obstacole, cu transport și punere de
învățător/profesor;
deechipă, starter, arbitru, scorer etc.) obiecte)
Progresul înregistrat de elev în
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor Jocuri: Vânătorul,Vrabia și albina,Șoarecele și
cadrul jocurilor de mișcare.
- felicitarea coechipierilor/adversarilor pisica, Poșta merge, Vizitiul și căluțu
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
Perioada: XIII-XVI SAPTAMANA 15- SEM.II

U.T.- JOCURILE IERNII

U.
T. Resursematerialeșipr
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
ocedurale

4 Evaluarea curentă, cu observarea


Capacitate psiho- motrică comportamentului elevului în desfășurarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție
Jocuri de mișcare cuprinzând variante demers, jocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
cu purtări de obiecte cu precădere executarea acțiunilor motrice
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție
Jocuri: Măsurătorii ale jocului, respectarea regulilor de joc,
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
utilizarea
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite Resurse materiale:
Deprinderi de comunicareșilucruînechipă deprinderilor de comunicare și lucru în
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare mingi, cercuri,
Adaptarea unei serii de roluri pentru echipă și îndeplinirea rolurilor atribuite în
1.1. - participarea la jocuri de orientare în spațiu steaguri, dispozitive,
oferirea de sprijin necondiționat (acțiuni în desfășurareajocurilor;
1.2 - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de jocși instalații, sisteme de
perechi, grupuri mici cu schimbarea Evaluarea sumativă, semestrială, va avea
1.3 mișcare protecție
rolurilor) în vedere capacitatea elevului de a
2.1. - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de jocși
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți participa eficient la desfășurarea a
2.2. mișcare Resurse procedurale:
Evaluare semestrială Jocuri: jocuricunoscute minimum 4 jocuri de mișcare, dintre cele
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan deechipă, Strategii activ-
predate de-a lungul semestrului, cu
starter, arbitru, scorer etc.) participative.
Stil de viață activă îndeplinire de roluri variate.
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
Jocuri de mișcare desfășurate în anotimpul Participarea la activități extracurriculare
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
iarna..Jocuri:Derdelușul, omul de zăpadă, cuprinzând jocuri de mișcare organizate de
- autoanaliza randamentului propriu
cupatinele învățător/profesor;
- analiza randamentului echipelor
Evaluare semestrialăJocuri: jocuricunoscute Progresul înregistrat de elev în cadrul
jocurilor de mișcare.
Perioada XVII-XXII U.T.IV-JOCURILE COPILARIEI
U.
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Resursematerialeșiprocedurale Evaluare
T.
5 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
locomoție
Evaluarea curentă, cu observarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
comportamentului elevului în
manipulare
Capacitate psiho- motrică desfășurarea jocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante cu precădere executarea acțiunilor
locomoție
de aruncare și prindere (aruncarea lansată cu motrice ale jocului, respectarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
două mâini înainte, în sus și pe deasupra capului, regulilor de joc, utilizarea
manipulare
prinderea cu o mână prin apucare, aruncare Resurse materiale: mingi, deprinderilor de comunicare și lucru
1.1. - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite
azvârlită la distanță și la țintă) cercuri, steaguri, dispozitive, în echipă și îndeplinirea rolurilor
1.2 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
Jocuri: Vânătorul și rațele, Ciobanul își apără oile, instalații, sisteme de protecție atribuite în desfășurarea
1.3 - participarea la jocuri de orientare în spațiu
Suveica dublă, Țintașii iscusiți jocurilor;
2.1. - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de jocși
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete Resurse procedurale:
2.2. mișcare
cuprinzând deprinderi motrice complexe ( Strategii activ-participative. Participarea la activități
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de
utilitar- aplicative: tracțiune- împingere, extracurriculare cuprinzând jocuri de
jocși mișcare
cățărare- coborăre,tracțiune) mișcare organizate de
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan
Jocuri:Avionul, Toboganul învățător/profesor;
deechipă, starter, arbitru, scorer etc.)
Evaluare
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
Progresul înregistrat de elev în cadrul
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
jocurilor de mișcare.
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
Perioada: XXIII-XXVIII U.T.- INVATAM DE LA PLANTE SI ANIMALE 30martie -03 aprilie scoala altfel

U.
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Resursematerialeșiprocedurale Evaluare
T.
5 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
locomoție
Evaluarea curentă, cu observarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de Capacitate psiho- motrică
comportamentului elevului în
manipulare Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților
desfășurarea jocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de motrice ( viteze de deplasare în relație cu un partener,
cu precădere executarea acțiunilor
locomoție rezistența generală, forța dinamică a trunchiului și
motrice ale jocului, respectarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de abdomenului
regulilor de joc, utilizarea
manipulare Jocuri: Vânătorul, Vrabia și albina, Nu te lăsa
Resurse materiale: mingi, deprinderilor de comunicare și
1.1. - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite Jocuri pentru orientarea spațio-temporală( repere
cercuri, steaguri, dispozitive, lucru în echipă și îndeplinirea
1.2 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare stabile, dinamice; ritm)
instalații, sisteme de protecție rolurilor atribuite în desfășurarea
1.3 - participarea la jocuri de orientare în spațiu Jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurilezburătoare
jocurilor;
2.1. - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de Stil de viațăactiv
Resurse procedurale:
2.2. jocși mișcare Jocuri de
Strategii activ-participative. Participarea la activități
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile mișcarepentrudezvoltareafuncțiilorcardiaceșirespiratorii
extracurriculare cuprinzând jocuri
de jocși mișcare Jocuri:Leapșapeghemuite, Uliulșiporumbeii
de mișcare organizate de
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan Jocuri de mișcareconstituitespontan, întimpul liber,
învățător/profesor;
deechipă, starter, arbitru, scorer etc.) incluzândîntrecereaîntregrupuri
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor Jocuri:Mingea la căpitan, Vânătorulșirațele
Progresul înregistrat de elev în
- felicitarea coechipierilor/adversarilor Evaluare
cadrul jocurilor de mișcare.
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor

Perioada : XXIX – XXXIII-U.T UNDE-S MULTI PUTEREA CRESTE

U.
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Resursematerialeșiprocedurale Evaluare
T.
5 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
locomoție
Evaluarea curentă, cu observarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
comportamentului elevului în desfășurarea
manipulare
jocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
Stil de viațăactiv cu precădere executarea acțiunilor motrice ale
locomoție
Jocuri de mișcarepentrutimpul liber jocului, respectarea regulilor de joc, utilizarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
Concursurișcolare deprinderilor de comunicare și lucru în echipă și
manipulare
Activitățituristice Resurse materiale: mingi, îndeplinirea rolurilor atribuite în
1.1. - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite
cercuri, steaguri, dispozitive, desfășurareajocurilor;
1.2 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
Stil de viațăactiv instalații, sisteme de protecție Evaluarea sumativă, semestrială, va avea în
1.3 - participarea la jocuri de orientare în spațiu
Jocuri de mișcarepentrutimpul liber vedere capacitatea elevului de a participa eficient
2.1. - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de jocși
Resurse procedurale: la desfășurarea a minimum 4 jocuri de mișcare,
2.2. mișcare
Stil de viațăactiv Strategii activ-participative. dintre cele predate de-a lungul semestrului, cu
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de
Jocuri de mișcareînaer liber înfuncție îndeplinire de roluri variate.
jocși mișcare
de anotimp Participarea la activități extracurriculare
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan
Evaluarefinală,aprecieri, îndrumări cuprinzând jocuri de mișcare organizate de
deechipă, starter, arbitru, scorer etc.)
învățător/profesor;
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
Progresul înregistrat de elev în cadrul jocurilor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
de mișcare.
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor