Sunteți pe pagina 1din 20

Dictionar Englez-Roman de Termeni Matematici

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A
abscissa - abscisă
absolute - absolut
absolute extremum - extremum absolut
absolute value - valoare absolută
absolute value of a complex number - valoare absolută a numărului complex
accuracy - precizie, exactitate, acurateţe
acnode - punct izolat
acute angle - unghi ascuţit
acute triangle - triunghi ascuţitunghic
add - a aduna, a suma
addend - termen al sumei
addition - adunare
addition sign - semnul adunării
adjacent angle - unghi adiacent, unghi alăturat
adjacent side - latură adiacentă
adjacent supplementary angles - unghiuri adiacente suplimentare
adjoint - conjugat
admissible - admisibil
admissible solution - soluţie admisibilă
affine coordinates - coordonate afine
algebra - algebră
algebraic equation - ecuaţie algebrică
algebraic expression - expresie algebrică
algorithm - algoritm
algorithm for division - algoritm de divizare
alternance - alternanţă
alteration - alternare
alternate angles - unghiuri alterne
alternate exterior angles - unghiuri alterne externe
alternate interior angles - unghiuri alterne interne
altitude of a triangle - înălţime a triunghiului
amplitude - amplitudine
analogous - analogic
analogical - analogic
analogy - analogie
analysis - analiză
analyze - a analiza
angle - unghi
anticosine - arccosinus
antisine - arcsinus
applicate - aplicată
approximate solution - soluţie aproximativă
arbitrary - arbitrar
arc - arc
arccosine - arccosinus
arc-length - lungimea arcului
arcsine - arcsinus
arctangent - arctangentă
area - arie
argument - argument
argument of a function - argument al funcţiei
arithmetic mean - medie aritmetică
arithmetic progression - progresie aritmetică
associative law - lege asociativă
associative property - proprietate asociativă
assumption - presupunere
asymmetric(al) - asimetric
asymmetry - asimetrie
asymptote - asimptotă
asymptotes of a hyperbola - asimptote ale hiperbolei
average - valoare medie
average value - valoare medie
axiom - axiomă
axis - axă

B
back-substitution - substituţie inversă
bar - linie de fracţie
base - bază
base angle {of a triangle} - unghi la bază a triunghiului
base vector - vector de bază
basis - bază
billion - bilion
binary - binar
binomial - binom
binomial coefficient - coeficient binomial
binomial expansion - descompunere binomială
binomial formula - formula binomului
biquadratic equation - ecuaţie bipatrată
bisector - bisectoare
bisectrix - bisectoare
bounded interval - interval mărginit
braces - paranteze figurate
brackets - paranteze patrate
branch - ramură
bridging - translaţie
brocken line - linie frântă

C
calculus - analiză matematică, calcul
cancel - a simplifica
canonical - canonic
Cartesian coordinate system - sistem cartezian de coordonate
Cartesian coordinates - coordonate carteziene
central angle - unghi la centru
central conic - secţiune conică centrală
central symmetry - simetrie centrală
centre - centru
centre of the escribed circle - centru unei circumferinţe exînscrise
center - centru
change of variable - schimb de variabilă
chord - coardă
circle - cerc
circumcenter - centrul circumferinţei circumscrise
circumscribed figure - figură circumscrisă
closed - închis
closed interval - interval închis, segment
coefficient - coeficient
coincident - coincident
collinearity - coliniaritate
combination - combinaţie
combine similar terms - reducere a termenilor asemenea
common denominator - numitor comun
common difference - raţie a unei progresii aritmetice
common divisor - divizor comun
common factor - divizor comun
common fraction - fracţie ordinară
common logs - logaritm zecimal
common multiple - multiplu comun
common ratio - raţie a unei progresii geometrice
commutative law - lege comutativă
comparation - comparaţie, comparare
complementary angle - unghi complementar {până la 90o}
complete induction - inducţie completă
complete solution - soluţie completă
complex number - număr complex
computable - calculabil
computation - calcul
concave - concavă
concave curve - curbă concavă
concave function - funcţie concavă
concentric circles - cercuri concentrice
condition - condiţie
cone - con
congruence - congruenţă
congruent angles - unghiuri congruente
congruent figures - figuri congruente
congruent polygons - poligoane congruente
congruent segments - segmente congruente
conic - secţiune conică
conic section - secţiune conică
conjugate - conjugat
conjugate angle - unghi suplimentar până la 360o
conjugate roots - rădăcini conjugate
consecutive integers - numere întregi consecutive
constant - constantă
continuity - continuitate
continuous function - funcţie continuă
convex - convex
convex curve - curbă convexă
convex polygon - poligon convex
convexity - convexitate
coordinate - coordonată
coordinate axis - axă de coordonate
coordinate system - sistem de coordonate
coplanar - coplanar
coplanar vector - vector coplanar
coprime numbers - numere reciproc prime
corollary - consecinţă, corolar
corresponding angles - unghiuri corespondente
count - a calcula
criterion - criteriu
criterion for divisibility - criteriu de divizibilitate
cross-product - produs vectorial
cube - cub
cubic - curbă cubică
cubic curve - curbă cubică
curve - curbă
cut - secţiune
cylinder - cilindru

D
data - date
decimal - zecimal
decimal fraction - fracţie zecimală
decimal number - număr zecimal
decision - decizie
decomposition - descompunere
decomposition of a fraction - descompunere a unei fracţii
decrease - a descreşte
decreasing function - funcţie descrescatoare
deduction - deducţie
define - a defini
definition - definiţie
degenerate - degenerat
degenerate conic - secţiune conică degenerată
degree - putere, ordin, grad, exponent
degree of a polinomial - grad al polinomului
denominator - numitor
dependent - dependent
derivative - derivată
derivative at a point - derivată în punct
determinant - determinant
determine - a determina
deviation - deviaţie, deviere
diagonal - diagonală
diagonal element - element diagonal
diagonal matrix - matrice diagonală
diameter - diametru
diametrically opposite point - punct diametral opus
difference - diferenţă
differentiability - derivabilitate, diferenţiabilitate
differentiable function - funcţie diferenţiabilă
differential of area - element de arie
digit - cifră
dihedral angle - unghi diedru
dilatation - delatare
dimension - dimensiune
direction - direcţie
direction cosine - cosinus director
directly proportional - direct proporţional
discontinuous - discontinuu
discontinuous function - funcţie discontinuă
discriminant - discriminant
disposition - amplasare
distance - distanţă
distinct - distinct
distributive law - lege distributivă
dividend - deîmpărţit
divisable {by} - divizibil {prin}
division - divizare
division algorithm - algoritm de divizare
divisor - divizor
domain - domeniu
domain of definition - domeniu de definiţie
dot - punct
dot product - produs scalar
dotted line - linie punctată
double root - rădăcină dublă
dual - dual
duality principle - principiul dualităţii

E
edge - muchie
element - element
element of area - element de arie
elimination - eliminare
elimination by substitution - eliminare prin substituţie
elimination method - metoda eliminării
ellipse - elipsă
empty set - mulţime vidă
equation - ecuaţie
equation of a straight line - ecuaţie a liniei drepte
equilateral - echilateral
equilateral polygon - poligon regulat
equilateral triangle - triunghi echilateral
equivalent - echivalent
equivalent figure - figură congruentă
error - eroare
escribed - circumscris, exînscris
essential - esenţial
estimation - estimaţie
Euclidean algorithm - algoritmul lui Euclid
Euclidean geometry - geometrie euclidiană
Euclidean space - spaţiu euclidian
evaluation - evaluare
evaluation of determinant - calculul determinantului
even - par
even function - funcţie pară
even number - număr par
everywhere defined - definit peste tot
exact - exact
exact division - împărţire fără rest
exact solution - soluţie exactă
example - exemplu
excentre - centru al unei circumferinţe exînscrise
exclusion - excepţie
existential quantifier - cuantor existenţial
expansion - descompunere, dezvoltare
expansion of a determinant - dezvoltare a determinantului
explementary angle - unghi complementar până la 360o
exponent - exponent, ordin
exponential - exponenţial
exponential equation - ecuaţie exponenţială
expression - expresie
exterior angle {of a triangle} - unghi exterior {al triunghiului}
extremal - extremal
extremum point - punct de extremum

F
factor - factor, multiplicator
factor theorem - teorema lui Bezout
factoring - descompunere în factori
factorization - descompunere în factori
family - familie
field - câmp
first derivative - primă derivată
first-order equation - ecuaţie de ordinul întâi
flow chart - schemă bloc
flux - flux
focal point - punct focal
focus - focar
foot {of a perpendicular} - picior al perpendicularei
formula - formulă
fraction - fracţie
function - funcţie
function of a complex variable - funcţie de variabilă complexă
function of a single variable - funcţie de o variabilă
function of several variables - funcţie de mai multe variabile
fundamental - fundamental
fundamental theorem of arithmetic - teoremă fundamentală a aritmeticii

G
general - general
general form - formă generală
general solution - soluţie generală
general term - termen general
geometric average - medie geometrică
geometric locus - loc geometric al punctelor
geometric mean - medie geometrică
geometric progression - progresie geometrică
geometry - geometrie
grade - grad, exponent, putere
greatest common divisor - cel mai mare divizor comun
greatest common factor - cel mai mare divizor comun

H
half-angle formulas - formule ale jumătăţii unui unghi
halve - a împărţi în două {în jumătate}
height - înălţime
hemisphere - semisferă
hexagon - hexagon
hexaeder - hexaedru
hexahedron - hexaedru
hill climbing - determinarea extremului
homogeneous - omogen
homogeneous equation - ecuaţie omogenă
homogeneous system - sistem omogen
horizontal - orizontal
horizontal axis - axă orizontală
Horner's scheme - schema lui Horner
hyperbola - hiperbolă
hyperbolic - hiperbolic
hypotenuse - ipotenuză
hypothesis - ipoteză
I
identity - identitate
if and only if - dacă şi numai dacă
image - imagine
implication - implicaţie
improper fraction - fracţie supraunitară
incenter - centrul circumferinţei înscrise
incircle - circumferinţă înscrisă
include - a include
inclusion - incluziune
inconsistent - incompatibil
incorrect - incorect
increase - a creşte
increment - creştere
indefinite - nedeterminat
independent - independent
independent variable - variabilă independentă
indeterminancy - nedeterminare
induction - inducţie
inequality - inecuaţie
infinite - infinit
infinite decimal fraction - fracţie zecimală infinită
inflexion - inflexiune
inhomogeneous - neomogen
initial - iniţial
initial condition - condiţie iniţială
initial value - valoare iniţială
inscribe - a înscrie
inscribed angle - unghi înscris
inscribed circle - circumferinţă înscrisă
inscribed polygon - poligon înscris
integer number - număr întreg
integral - integrală
integral curve - curbă integrală
integrand - expresie de sub integrală
integration by parts - integrare prin părţi
integration constant - constantă de integrare
inter-stage function - funcţie în scară
intercept - segment
intercept theorem - teorema lui Thales
interdependency - interdependenţă
interior angle - unghi interior
intersection - intersecţie
interval - interval
inverse - invers
inversely proportional - invers proporţional
irrational number - număr iraţional
irreductibility - ireductibilitate
isosceles triangle - triunghi isoscel

J
jump - salt
jump function - funcţie în scară

K
kilogram(me) - kilogram
kilometre - kilometru
known - cunoscut

L
law - lege
law of composition - lege de compoziţie
law of sines - teorema sinusurilor
law of the excluded middle - legea terţului exclus
least common denominator - cel mai mic numitor comun
least common multiple - cel mai mic multiplu comun
leg - faţă laterală
Leibniz rule - formula lui Leibniz
lemma - lemă
length - lungime
like denominators - numitori identici
like signs - aceleaşi semne
limit - limită
limit value - valoare limită
limits of integration - limite de integrare
line - dreaptă
line segment - segment liniar
linear - liniar
linear equation - ecuaţie de gradul întâi (liniară)
linear function - funcţie liniară
linear independency - independenţă liniară
linearity - liniaritate
local - local
logarithm - logaritm
lower limit - limită inferioară
lowest common denominator - cel mai mic numitor comun
lowest common multiple - cel mai mic multiplu comun
lozenge - romb

M
magnitude - mărime
main diagonal - diagonală principală
major axis - axă principală
many-variable system - sistem cu mai multe necunoscute
map - imagine, aplicaţie
mapping - imagine, aplicaţie
meter - metru
mathematical induction - inducţie matematică
mathematics - matematică
matrix - matrice
matrix of the transformation - matrice de transformare
maximum - maximum, maxim
mean - medie aritmetică
mean proportional - medie geometrică
measurable - măsurabil
measure - măsură
median {of a triangle} - mediană
member {of a set} - element {al mulţimii}
minimum - minimum, minim
minuend - descăzut
minus {sign} - semnul scăderii
module - modul
monom - monom
monotone decreasing function - funcţie monoton descrescătoare
monotone increasing function - funcţie monoton crescătoare
monotonic function - funcţie monotonă
monotonous - monoton
multiple - multiplu
multiplex - multiplu, repetat
multiplicand - deînmulţit
multiplication - înmulţire, multiplicare
multiplier - înmulţitor, multiplicator
multiply - a înmulţi
mutually - mutual
mutually disjoint - mutual disjuncte

N
natural logarithm - logaritm natural
natural number - număr natural
necessary and sufficient condition - condiţie necesară şi suficientă
negative - negativ
negligible - neglijabil
node - nod
non-decreasing - nedescrescător
non-degnerate - nedegenerat
non-degenerate conic - secţiune conică nedegenerată
non-degenerate conic section - secţiune conică nedegenerată
non-linear - neliniar
non-linear equation - ecuaţie neliniară
non-orthogonal coordinate system - sistem neortogonal de coordonate
non-periodic - neperiodic
non-symmetric - nesimetric
non-terminating decimal - fracţie zecimală infinită
non-trivial solution - soluţie netrivială
non-zero solution - soluţie nenulă
normal - normală, perpendiculară
normal to the surface - normală la suprafaţă
normal vector - vector normal
null-vector - vector nul
null-matrix - matrice nulă
null-set - mulţime vidă
number - număr
number line - dreaptă numerică
numerator - numărător

O
oblique - oblic
obtuse angle - unghi obtuz
obtuse triangle - triunghi obtuzunghic
octagon - octagon
odd - impar
odd-function - funcţie impară
one-to-one - biunivoc
open interval - interval deschis
opposite interior angles - unghiuri alterne interioare
order - ordine
order of derivative - ordin al derivatei
order of equation - ordinul ecuaţiei
ordered pair - cuplu ordonat
ordinal number - număr ordinal
ordinate - ordonată
origin {of coordinates} - origine de coordonate
orthogonal base - bază ortogonală
orthogonal coordnate system - sistem ortogonal de coordonate
orthonormal basis - bază ortonormată
oval - oval

P
pair - cuplu
parabola - parabolă
parabolic - parabolic
parallel - paralel
parallelepiped - paralelepiped
parallelogram - paralelogram
parallelogram law - regula paralelogramului
parallelogram rule - regula paralelogramului
parameter - parametru
parametric form - formă parametrică
parentheses - paranteze rotunde
partial fraction - fracţie elementară
partial-fraction expansion - descompunere în fracţii elementare
pencil - fascicul
pencil of lines - fascicul de drepte
pentagon - pentagon
per cent - procent
perimeter - perimertu
period - perioadă
periodic decimal fraction - fracţie zecimală periodică
periodic function - funcţie periodică
periodic solution - soluţie periodică
permissible solution - soluţie admisibilă
perpendicular - perpendiculară
pivot - axă de rotaţie, centru de rotaţie
plane - plan
plane geometry - planimetrie
planimetry - planimetrie
plus sign - semnul adunării, plus
point - punct
point of discontinuity - punct de discontinuitate
point of inflexion - punct de inflexiune
polygon - poligon
polyhedron - poliedru
polynomial - polinom
positive - pozitiv
possibility - posibilitate
power - putere, exponent
pre-image - preimagine
preceding - precedent
prime factorization - descompunere în factori primi
prime number - număr prim
pimitive - funcţie primitivă
principal - principal
principal axis - axă principală
principal diagonal - diagonală principală
principle of complete induction - metoda inducţiei complete
prism - prizmă
product - produs
progression - progresie
projection - proiecţie
proof - demonstraţie
proper factor - divizor propriu
proper fraction - fracţie subunitară
property - proprietate
proportion - proporţie
proposition - propoziţie
prove - a demonstra
pyramid - piramidă
Pythagorean theorem - teorema lui Pythagoras

Q
quadrate - patrat
quadratic - pătratic
quadratic equation - ecuaţie de gradul al doilea (patrată)
quadratic formula - formula rădăcinilor ecuaţiei de gradul al doilea
(ecuaţiei patrate)
quantifier - cuantor
quotient - cât
R
radian - radian
radical - radical, semnul rădăcinii
radical sign - radical, semnul rădăcinii
radius - rază
radius vector - rază vectoare
raise to a power - a ridica la putere
range - mulţime de valori, domeniu
rank of a matrix - rang al unei matrici
ratio - cât, raport
rational - raţional
rational function - funcţie raţională
rational number - număr raţional
ray - semidreaptă
real - real
real number - număr real
reciprocal matrix - matrice inversă
rectangle - dreptunghi
rectangular coordonate system - sistem rectangular de coordonate
reduce - a reduce
reducible - reductibil
regular polygon - poligon regulat
relation - relaţie, raport
relative - relativ
relatively prime numbers - numere reciproc prime
remainder - rest
repeated root - rădăcină multiplă
replace - a substitui, a înlocui
represent - a reprezenta
rest - rest
restriction - restricţie
rhomb - romb
rhombus - romb
right angle - unghi drept
right triangle - triunghi dreptunghic
root - rădăcină
rotation - rotaţie
round - a rotunji
rounding error - eroare de rotunjire
rule - regulă
S
same denominators - numitori identici
satisfy - a satisface
scalar - scalar
scalene triangle - triunghi scalen
secant - secantă
sector of a circle - sector circular
segment - segment
semi-circle - semicerc
semiclosed interval - interval semiînchis
set - mulţime
set theory - teoria mulţimilor
side {of an angle} - latură {a unui unghi}
sign - semn
signum function - funcţia signum
similar fractions - fracţii cu numitori egali
similar polygons - poligoane asemenea
similar terms - termeni asemenea
similar triangle - triunghi asemenea
similarity - asemănare
similitude - asemănare
simple - simplu
simple root - rădăcină simplă
simplification - simplificare
sine curve - sinusoidă
sine rule - teorema sinusurilor
single - unic
single root - rădăcină simplă
skew lines - drepte neconcurente
slope - înclinare, coeficient unghiular
slope angle - unghi de înclinare
slope formula - formula coeficientului unghiular
- ecuaţie a unei drepte cu coeficient
slope-intercept form of a straight line equation
unghiular
solution {of a problem} - soluţie {a unei probleme}
solution set - mulţime de soluţii
solve - a soluţiona, a rezolva
space - spaţiu
speed - viteză
sphere - sferă
square - patrat, a ridica la patrat
square brackets - paranteze patrate
square root - rădăcină patrată
standard form - formă standardă
statement - propoziţie, afirmaţie
step function - funcţie în scară
straight - drept
straight angle - unghi întins, unghi plin
straight-line - linie dreaptă
straight-line segment - segment liniar
stretching - delatare
strict - strict
strongly monotonic - strict monoton
subset - submulţime
substitution - substituţie
subtraction - scădere
subtrahend - scăzător
sum - sumă
summand - termen al sumei
supplementary angles - unghiuri suplimentare {până la 180o}
surface - suprafată
surface area - arie a suprafeţei
surface element - element de arie {al suprafeţei}
surface of revolution - suprafaţă de rotaţie
symbol - simbol
symmetric - simetric
symmetric function - funcţie simetrică, funcţie pară
synthetic division - schema lui Horner
system - sistem
system of linear equations - sistem de ecuaţii liniare

T
tangent - tangentă
tangent line - linie tangentă
tangent plane - plan tangent
term - termen
term of a fraction - numărător al fracţiei
terminating decimal fraction - fracţie zecimală finită
tetragon - patrulater
tetrahedron - tetraedru
theorem - teoremă
theory - teorie
transcendental number - număr transcendent
transform - a transforma
transform of coordinates - transformare de coordonate
transitivity - tranzitivitate
translation - translare
trapezium - trapez
trapezoid - trapez
triangle - triunghi
triangular - triunghiular
trigonometric - trigonometric
trigonometric function - funcţie trigonometrică
trigonometry - trigonometrie
trisection of the angle - trisecţie a unui unghi
truth - veridicitate

U
unambiguous - univoc
unbounded - nemărginit
uncertainty - incertitudine, nedeterminare
undefined - nedefinit
undetermined - nedeterminat
unequal - inegal, diferit
union - reuniune
unique solution - soluţie unică
uniqueness - unicitate
unit - unitate
unit circle - circumferinţă unitară
unit tangent vector - vector tangent unitar
unit vector - vector unitar
universal quantifier - cuantor universal
universal set - mulţime universală
unknown - necunoscută
unlike denominators - numitori diferiţi
unsymmetric - asimetric

V
valid - valid, valabil
value - valoare
vanish - a se anula, a dispărea
variable - variabilă
vector - vector
vector product - produs vectorial
velocity - viteză
verify - a verifica
vertex - vârf
vertex angles - unghiuri opuse la vârf
vertical - vertical
vertical axis - axă verticală
vice versa - invers, reciproc
vinculum - linie de fracţie
volume - volum

W
way - drum, distantă
well-defined - bine definit
whole - tot, în întregime

X
x-axis - axa x
x-intercept - segment de pe axa x
xy-plane - plan xOy

Y
y-axis - axa y

Z
z-axis - axa z
zero - zero
zero solution - soluţie nulă

Bibliografie
| Pagina principala | Ghidul utilizatorului | Rubrica candidatului | Curriculumurile scolare |
| Matematica competitiva | Matematica distractiva| Formule, dictionare | Avizuri |
|Pagini din istorie | Examene, teste | Bibliografie | Link-uri | Site map | Cartea Vizitatorilor |

S-ar putea să vă placă și