Sunteți pe pagina 1din 2

COMITETUL DE ORGANIZARE:

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „B. P.-HASDEU”


În contextul Centenarului Marii Uniri de la
Preşedinte: MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
Conf. univ., dr. hab. Nina CORCINSCHI, director 1918, 100 + 1, genericul Spiritus loci:
ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI
al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” interferențe, confluență, rezistență reflectă
AGENȚIA UNIVERSITARĂ FRANCOFONĂ
Membri: valoarea și continuitatea spiritului național
Conf. univ., dr. hab. Eugenia MINCU, director UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR”
românesc, identificat cu activitatea personalităților
adjunct al Institutului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI
Conf. cerc., dr. Viorica RĂILEANU, secretar marcante ale neamului românesc de pretutindeni:
ştiinţific al Institutului Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce,
Liliana BOTNARU, șef al Centrului de Lingvistică Dimitrie Cantemir, reprezentanții Școlii Ardelene,
al Institutului
Petru Maior, Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Ion
Dr. Olesea GÎRLEA, șef al Centrului de Literatură şi
Folclor al Institutului Budai-Deleanu, Ion Heliade-Rădulescu, Mihail
Dr. Dorina MACOVEI, șef al Centrului de Kogălniceanu, Alecu Russo, Dimitrie
Terminologie al Institutului Bolintineanu, Costache Negruzzi, Bogdan
COMITETUL ŞTIINŢIFIC:
Petriceicu-Hasdeu, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga
și alte spirite profund românești, care au
Conf. univ., dr. hab. Nina CORCINSCHI, director demonstrat latinitatea limbii române, continuitatea
al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, elementului roman în Dacia și unitatea poporului
Chișinău
CȘ II, dr. Adrian TUDURACHI, Institutul de român, prin dubla deschidere către trecut și viitor,
Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, prin cultivarea patriotismului și revitalizarea
Cluj-Napoca conștiinței naționale.
Prof. univ., dr. hab. Vasile BAHNARU, Institutul de
Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău
Acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie Colocviul naţional cu participare internaţională
Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective
M. c. al Academiei Române Gheorghe CHIVU, în context european
Universitatea din București (ediţia a XIII-a)
Prof. univ., dr. Sorin ALEXANDRESCU,
Universitatea din București
Prof. univ., dr. Libusa VAJDOVA, Academia
Slovacă de Științe, Bratislava, Slovacia
Spiritus loci:
Conf. univ., dr. Oana URSACHE, Universitatea din interferențe, confluență,
Granada, Spania
CȘ I, dr. hab. Eugen PAVEL, Institutul de rezistență
Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”,
Cluj-Napoca INVITAŢIE-PROGRAM
Prof. univ., dr. Bogdan CREȚU, Institutul de
Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași Chişinău, 10-11 octombrie 2019
Prof. univ., dr. Eugen MUNTEANU, Institutul de
Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași
PROGRAMUL COLOCVIULUI Vineri, 11 octombrie 2019
Joi, 10 octombrie 2019
0900–1100 – Masă rotundă cu participarea
Stimată Doamnă_____________________ 930–1000 – Înregistrarea participanţilor universităților membre ale AUF în Republica
Stimate Domn_______________________ Moldova
Academia de Ştiinţe a Moldovei
(Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1)
(Sala Mică a AȘM)
Moderatori:
1000 – Inaugurarea lucrărilor
(Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei)
Institutul de Filologie Română „Bogdan Moderator
Conf. univ., dr. hab. Nina CORCINSCHI,
Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, director al Institutului de Filologie Română „B. P.-
Conf. univ., dr. hab. Nina CORCINSCHI, director
al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” Hasdeu”
Culturii și Cercetării din Republica Moldova Vă Claudia VIȘAN, Responsabil de proiecte, Antena
Mesaje de salut
invită la ediţia a XIII-a a Colocviului național cu Conf. univ., dr. hab. Nina CORCINSCHI, director din Chișinău, Agenția universitară a Francofoniei
participare internațională FILOLOGIA al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”
Cuvânt de deschidere:
MODERNĂ: Realizări şi perspective în context Acad. Ion TIGHINEANU, președinte al AȘM
european, cu genericul Spiritus loci: interferențe, Roxana ȚURCANU, Responsabil al Antenei din
Comunicări în plen Chișinău, Agenția universitară a Francofoniei
confluență, rezistență, care se va desfășura în Acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie
perioada 10-11 octombrie 2019, în Sala Mică a Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Imperative Participanți:
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel europene în filologia românească de azi
Iulia MĂRGĂRIT, dr., Institutul de Lingvistică Simona NECULA, Secretar general, Centrul
Mare şi Sfânt, 1, et. II). Regional Francofon de Cercetări avansate în științe
„Iorgu Iordan ‒ Al. Rosetti”, Bucureşti, România, sociale, Universitatea din București, România
Pledoarie pentru Spiritus Loci Elena PRUS, Prorector, Universitatea Liberă
Mircea PLATON, dr., revista „Convorbiri literare”, Internațională din Moldova
Iași, România, Vlahuță și generația tranșeelor Rodica SIMINIUC, Șef Direcție Doctorat și
Inga DRUȚĂ, dr. hab., Institutul de Filologie Postdoctorat, Universitatea Tehnică din Moldova
Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Fidelitatea literală Daniela ISTRATI, Responsabil de Filiera
Colocviul este organizat în cadrul proiectelor versus fidelitatea semantică în versiunile românești ale francofonă «Informatică», Universitatea Tehnică din
romanului „Maestrul și Margareta” de Mihail Bulgakov Moldova
instituţionale: Ligia-Gabriela TUDURACHI, CS II, Institutul de Ala GRAPILA, Responsabil de Centrul de reușită
Evoluţia literaturii române, a folclorului şi a Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, universitară, Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău
teoriei literaturii în context european şi universal; Cluj-Napoca, România, Mică fenomenologie a rostirii Olesea PLOTNIC, Responsabil de Filiera
Direcţii actuale în cercetarea limbii române; de cenaclu românești („Junimea”, „Sburătorul”, francofonă «Drept», Universitatea de Stat din
„Cercul literar de la Sibiu”) Moldova
Portal de resurse lingvistice pentru limba Andrei ȚURCANU, dr. hab., Institutul de Filologie Ludmila ZBANȚ, Responsabil de proiect de
română. Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Mircea Platon și cercetare, Universitatea de Stat din Moldova
rolul elitelor în structurarea personalității naționale Viorica CAZACU, Responsabil de proiecte de
1200–1230 – Pauză de cafea cercetare, Universitatea Tehnică din Moldova
1230–1400 – Prezentare de cărți Nina PUȚUNTEAN, Viorica TATARU, Ana
1400–1630 – Lucrări pe secțiuni BULAT, Vasile COJUHARI, Participanți la
(Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, et. II, IV) Concursul «Ma thèse en 180 secondes»
1630–1700 – Concluzii
(Sala Mică, et. II)
1130–1200 – Pauză de cafea