Sunteți pe pagina 1din 117

SUBiECTE

EXAMEN in vederea AUTORIZARii CA DIRIG1NTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industrial si agricote


SUBDOMENIUL : 2.1 - de important redusa

Punctajui fiecarui subiect este de 0,33 puncte.


Din oficiu se aloca 0,1 puncte

Subiectul nr.1

Avizeie si acorduriie stabiiite prin certificate de urbanism se solicita de catre:

A □x investitor/beneficiar
B □ proiectant, conform contractului incheiat
C □ executant, conform contractului incheiat

Subiectul nr. 2

Cand betonarea continua a unei fudatii nu este posibila { din cauze datorate conditiiior
organizatorice, marimii sau formei fundatiei ), rosturile de lucru sunt stabiiite de:

A
x D Seful de lucrare
B □ Dirigintele de santier
C □ Responsabilul tehnic cu executia
D Q Proiectantul lucrarii.

Subiectul nr. 3

Cartea tehnica a construc£iei cuprinde documentatiile privind:

A x Q proiectarea, executia, receptia, urmarirea comportarii in exploatare si interventii


B □ autorizarea executarii tucrarilor de constructii si autorizarea executarii organizarii lucraritor

C □ mtabularea in cartea funciara, declararea fiscala si atestarea fiscala.

Subiectul nr, 4

Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza

A Q La terminarea lucrarilor de cofrare


B □ La terminarea lucrarilor de decofrare
C □ La verificarea aspectului betonului dupa decofrare

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industrial si agricole


SUBDOMENIUL: 2.1 - de importanta redusa
1NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

D O Inainte de turnarea betonului.

Subiectul nr. 5

Acordul vecinilor este necesar in urmatoarele situatii:

A □ pentru constructiiie noi, amplasate adiacent constructor existente sau tn imediata lor
vecinatate, si numai daca sunt necesare masuri de interven^ie pentru protejarea acestora B □
pentru lucrari de construct necesare in vederea extinderii cladirilor existente CQin cazul amplasarii
de construct cu destinatie similara celei a cladirilor invecinate.

Subiectul nr. 6

Caracteristicile mecanice obligatorii pentru produsele din otel pentru armaturi utilizate in
elemente si structuri din beton armat sunt:

A □ Caracteristici de tractiune
B tH Forta de forfecare a imbinarilor sudate sau mecanice
C □ Mase pe metru liniar si tolerate
D □ Comportarea la oboseala
E Q Aptitudinea la indoire.

Subiectul nr. 7

Lucrarile de constructs se consider! finalizate daca s-a efectuat:

A []] recep^ia la terminarea lucrarilor B □


receptia finala a lucrarilor C □ intabularea
in cartea funciara.

Subiectul nr. 8

Documentatia tehnica pe baza careia se executa lucrarile de beton, beton armat si beton
precomprimat cuprinde :

A m Piese scrise
B [J Piese desenate
C □ Proceduri tehnice de executie
D □ Plan calitate, verificari si incercari pentru verificarea si atestarea calitatii lucrarilor
executate E □ Proiectul de organizare
de santier F □ Dispozitii de santier.

Subiectul nr. 9

Investitorii au urmatoarele obliga^i principale referitoare la calitatea constructiiior:

A Q obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire B Q


readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiates, la terminarea executiei
lucrarilor C □ aducerea la indeplinire, la termeneie stabiiite, a masurilor dispuse prin actele de
control.

DOMENlUt DE AUTORIZARE : 1. Construct?! civile, industrial si agricole


SUBDOMENIUL: 2.1 - de importanta redusa
iNSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!

Subiectul nr. 10

Modificarile pevederilor din proiectui tehnic de executie privind tipul si clasa oteluiui beton utilizat
pentru executia elementelor din beton armat se pot face;

A Q Cu acordul investitorului
B □ Cu acordulul Responsabilului Tehnic cu Executia
C □ Cu acordul Proiectantului , prin dispozitie de santier.

Subiectul nr. 11

Care este normativul care prevede conditiile de calitate pentru executarea lucrariior din beton,
beton armat si beton precomprimat?

AQ C56/1985
BQ P100-1/2008
CQ NE 012/2-2010
DD NE 012/1-2007.

Subiectul nr. 12
Documentatia tehnica pe baza careia se executa lucrarile de beton, beton armat si beton
precomprimat cuprinde :

A□ Piese scrise
B[C3Piese desenate
C□ Proceduri tehnice de executie
D□ Plan calitate, verificah si incercari pentru verificarea si atestarea caiitatii lucrariior
executate
E □ Proiectui de organizare de santier
F □ Dispozitii de santier.

Subiectul nr. 13
Armaturite care ies din beton, pentru continuare sau monolitizare sunt tratate ca:

A □ Armaturi
B □ Ca piese inglobate in beton.

Subiectul nr. 14

Prin piese inglobate se intelege :

A D Piese de regula metalice, ancorate cu praznuri sau prin forma proprie, cu rol constructiv sau
tehnologic, inclusiv pentru formarea golurilor in beton B D Suruburi pentru
fixarea ulterioara a unor piese sau elemente de constructs
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industriaie si agricote
SUBDOMENIUL: 2.1 - de importanta redusa

3
NSPECTORATUL DE STAT JN CONSTRUCT! I

C □ Piese necesare pentru amplasarea armaturilor pretensionate postantinse (teci, piese din zona de
ancorare).

Subiectul nr. 15

Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate care se repeta pe verticala sau pe orizontaia se va
efectua:

A □ Pentru fiecare element, dupa reperele de baza B


□ Fata de elementul precedent.

Subiectul nr. 16

Materialele pentru confectionare cofrajelor sunt:

A □ Lemn BD Metal C □
Materiale sintetice.

Subiectul nr. 17

Cofrajele unicat, care se confectioneaza si se monteaza la fata locului, se realizeaza in baza


prevederilor din:

A □ Proiectul tehnic de executie B Q


Proiectului tehnologic
C □ Procedura tehnica de executie a executantuiui , document at sistemului de management al calitatii al
executantuiui lucrarii.

Subiectul nr. 18

Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza:

A□ La terminarea lucrarilor de cofrare


B□ La terminarea lucrarilor de decofrare
C□ La verificarea aspectului betonului dupa decofrare
D[] Inainte de turnarea betonului.

Subiectul nr. 19

Verificarea cofrajelor prin masuratori se refera la: A


□ Cote de nivel pentru fundul cofrajelor B □ Starea
de curatenie a acestora C[] Aplicarea agentilorde
decofrare D □ Axe pentru spatiul cofrat si pentru
goluri.

Subiectul nr. 20

Modificarile pevederilor din proiectul tehnic de executie privind tipul si clasa otelului beton
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 1. Construct!! civile, industrial si agricoie
SUBDOMENIUL: 2.1 - de importanta redusa 4
NSPFCTORATUL DE STAT I IS! CONSTRUCT!!

utilizat pentru executia elementelor din beton armat se pot face:

A[] Cu acordul investitorului


B □ Cu acordulul Responsabilului Tehnic cu Executia
CQ Cu acordul Proiectantului, prin dispozitie de santier.

Subiectui nr. 21

Amplasarea distantierilor fata de cofraj se face astfel:

A□ La eel putin 2 buc. /mp. de placa sau perete


B□ La eel putin 4 buc. /mp. de placa sau perete
C□ La eel putin 2 buc. /m. in doua parti ale aceleeasi laturi, pe fiecare latura la grinzi si stalpi
D [J La eel putin 1 buc. /m. in doua parti ale aceleeasi laturi, pe fiecare latura la grinzi si stalpi.

Subiectui nr. 22

Innadirea barelor de armatura prin sudura poate fi realizata prin:

A□ Prin petrecere
B□ Prin suprapunere
C□ Cu manson tip filet
D□ Cu eclise
E□ Cap la cap cu topire intermediara
F□ Cap la cap, in cochilie
G□ Cap la cap, in semimanson de cupru.

Subiectui nr. 23
Cand betonarea continua a unei fudatii nu este posibila (din cauze datorate conditiilor
organizatorice, marimii sau formei fundatiei ), rosturile de lucru sunt stabilite de :

A□ Seful de lucrare
B□ Dirigintele de santier
C□ Responsabilul tehnic cu executia
D
D Proiectantul lucrarii.

Subiectui nr. 24

La fundable directe abaterile privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel sunt:

A □ Pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor 10mm.


Pozitia in plan verical a cotei de nivel 10 mm B [j
Pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor 15mm.
Pozitia fn plan verical a cotei de nivel 5 mm.

Subiectui nr. 25
Proiectul de organizare a lucrarilor pe timp friguros se intocmeste:
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructs civile, industrial si agricole
5UBDOMENIUL: 2.1 - de tmportanta redusa

5
NSPECTORATUL Dt STAT IN CONSTRUCT!!

A □ La inceputul fiecarui an, pentru lucrarile contractate de executant si care sunt in curs de
executie B □ Pana la 15 Septembrie a anului in curs, pentru lucrarile contractate de executant
si care se
preconizeaza a se executa in perioada de timp friguros imediat apropiata C □ Pana (a 15
Noiembrie a anului in curs, pentru lucrarile contractate de executant si care se
preconizeaza a se executa in perioada de timp friguros imediat apropiata.

Subiectul nr. 26

Lucrarile ale caror calitate poate fi influentata defavorabil pe timp friguros in executie sunt;

A □ Lucrari realizate prin procedee umede


B n Asamblare elemente metalice
C □ Suduri
D □ Sapaturi, montaj tamplarie.

Subiectul nr. 27
Temperatura betonului proaspat, la u'vrare trebuie sa fie:

A E] Peste 10 grade Celsius dar nu mai mult de 25 grade Celsius B □


Tntre 5 grade Celsius si 30 grade Celsius C □ Peste 10 grade
Celsius.
Subiectul nr. 28
Pentru lucrarile de zidarie, modificarea prevederilor din proiect referitoare la materialele
specificate se poate face cu:

A □ Acordul scris al proiectantului B □


Acordul scris al executantului C □ Acordul
scris al dirigintelui de santier.

Subiectul nr. 29
Clasele de calitate pentru zidarie sunt:

A □ Clasa A { calitate superioara ) B □


Clasa B {calitate normala ) C D Clasa
C ( calitate medie ) D □ Clasa D (
calitate inferioara }.
Subiectul nr. 30
Corpurile de zidarie au umiditatea corespunzatoare pentru o buna aderenta a mortarului:

A □ Cand sunt aprovizionate la punctul de lucru


8
D Inainte de punerea lor in opera, prin udarea lor cu furtunul in palet
C D Tinerea lor in apa 24 de ore inainte de punerea in opera
D
D Udarea cu furtunul dupa punerea lor in opera.
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industriale si agricofe
SUBDOMENiUL: 2.1 - de importanta redusa 6
AINISTERUL DEZVOLTARM REGIONALE f
'■} ADM INI STRATI El PUBI.ICF ./. .
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENUL Tn vederea AUTORIZARi! CA DIRIGINTE DE $ANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2 - Constructs civile, industriale s.i agricole


SUBDOMENIUL 2.1- de importanta redusa

Cladire P+1E mediui urban

• Exista autorizatie de construire


• Sistem constructiv:
- fundatie continua;
- zidarie portanta confinata cu stalpisori si centuri din beton armat si un perete din
zidarie cu inima armata;
- acoperis tip §arpanta din lemn cu invelitoare din £igla.

TEMA nr.1 1 pet.


Care sunt verificarile pe care le face dirigintele de santier la mceputul executiei lucrarii ?

TEMA nr.2 1 pet.


Curn procedati in cazul in care pe timput executiei constructiei constatati ca executantui nu a
respectat proiectul de executie ?

TEMA nr.3 3 pet.


Care sunt prevederile specifice pentru betonul din elementete de confinare si pentru stratul median
at zidariei cu inima armata ?

TEMA nr.4 2 pet.


Care sunt conditiile ca documentatia tehnica de executie sa fie aplicabila ?

TEMA nr.5 3 pet.


Care sunt documentele care atesta conformitatea otelutui beton pus in opera ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2 - Constructs civile, industrial si agricole

SUBDOMENIUL 2.1- de important! redusa


MINISTERUL DEZVOETAR1I REGIONALE
SI ADMINISTRATES PUBLICE
1NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

GRILA DE CORECTARE /

SUBIECTE
EXAMEN in vederea AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE SANTIER
Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016
DOMENIUL DE AUTORiZARE : 2. Constructs civile, industnale si agncole
SUBDOMENiUL : 2.1 - de importanta redusa

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte

SUB1ECTUL RASPUNSUL CORECT


1 A
2 D
3 A
4 A
5 A
6 A,B,C,D,E
7 A
8 A,B,F
9 A
10 C
11 C
12 A,B,F
13 A
14 A,B,C
15 A
16 A,B,C
17 B
18 A
19 A
20 C
21 A,D
22 B,D,E,F,G
23 D
24 A
25 B
26 A,B,C
27 B
28 A
29 A,B
30 B
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Construct^ civile, industnale si agricole
SUBDOMENIUL: 2.1 - de importanta redusa
MINISTERIAL DEZVOLTARII REGIONALE
SI ADMINISTRATE PUBLICE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENULTn vederea AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORfZARE : 2 - Constructs civile, industrial si agricoie


SUBDOMENIUL 2.1- de importanta redusa

Ciadire P+1E mediul urban

• Exista autorizatie de construire


• Sistem constructiv;
- fundatie continua;
- zidarie portanta confinata cu stalpisori si centuri din beton armat si un perete din
zidarie cu inima armata;
- acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla.

TEMA nr.1 1 pet.


Care sunt verificarile pe care le face dirigintele de santier la mceputul executiei lucrarii ?

TEMA nr.2 1 pet.


Cum procedati in cazul in care pe timpul executiei constructiei constatati ca executantuL nu a
respectat proiectul de executie ?

TEMA nr.3 3 pet.


Care sunt prevederile specifice pentru betonul din elementele de confinare si pentru stratul
median al zidariei cu inima armata ?

TEMA nr.4 2 pet.


Care sunt conditiile ca documentatia tehnica de executie sa fie aplicabila ?

TEMA nr.5 3 pet.


Care sunt documented care atesta conformitatea otelului beton pus in opera ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2 - Construct!! civile, industriale si agricoie

SUBDOMENIUL 2.1- de importanta redusa


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!]

Cladire P-t-1 E rnediul urban

Raspuns- TEMA nr.1

1. -Existenta documentatiei tehnice complete si verificate de


verificatori de
proiecte atestati;
2. -Respectarea in documentatia tehnica a prevederilor din A.C., C.U., Acorduri;
3.-Existenta Planului calitatii intocmit de executant pentru Lucrarea ce urmeaza a
se executa, indusiv procedurile tehnice de executie aplicabile; 4.-Verifica daca in
proiectul tehnic a fost precizata categoria de importanta a
constructiei; 5. -Verifica daca proiectul tehnic contine programul
de control pe faze
determinante; 6.-Preia alaturi de investitor, amplasamentut si reperele de
nivelment si le predau
executantului;
7. -Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala
a
constructiei si stabilirea bornelor de reper;
8. -Preda catre executant terenulrezervat pentru organizarea de santier;
9. -Verifica existenta anuntului deincepere lucrari la emitentul A.C. si la I.5.C.
10. -Verifica existenta panoului de identificare si daca el corespunde prevederilor
legale.

Raspuns- TEMA nr.2

- Tnstiinteaza investitorul si propune oprirea executiei;

- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, privind neconformitatile si


neconcordantele aparute pe parcursul executiei;

- Verifica aplicarea in executie a solutiei propuse de catre proiectant.

Raspuns- TEMA nr.3

(1) Clasa betonuiui specificata in proiect va fi stabilita prin calcul in functie de intensitatea
eforturilor din grupahle de incarcari fundamentale si seismice, cu respectarea urmatoareior valori
minime:

a. pentru elementele de confinare clasa minima a betonuiui va fi C12/15.

b. pentru stratul median al peretilor din ZIA se va folosi mortar-beton (grout) cu


rezistenta caracteristica la compresiune frnbk > 12 N/mm2 sau beton din clasa >C12/15.

(2) Betonul folosit poate fi cu "amestec proiectat" sau cu "amestec prescris" conform WE 012/1. In
proiect se vor specifica, pentru fiecare element / categorie de elemente structural de beton;

a. clasa de rezistenta;

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2 - Constructti civile, industriaie si agrico^e


SUBDOMENIUL2.1- de importanta redusa 2
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

b. clasa de consistenta.

(3) Dimensiunea maxima a agregateior betonuiui (dagr) va fi limitata astfel:

a. pentru elementele de confinare: dagr < 20 mm;

b. pentru stratui median la peretii din ZIA:

i. pentru grosimea stratului median < 100 mm sau cand acoperirea armaturii este

<25 mm, dagr < 10 mm; ii. in

ceielalte cazuri dagr < 12 mm.

(4) Pentru a se asigura betonarea corecta a elementelor, consistenta betonuiui proaspat,


definita prin Clase de tasare conform HE 012/1, se va lua dupa cum urmeaza:

a. pentru stalpisorii cu sectiune < 750 cm2; S4;

b. pentru stalpisorii cu sectiune > 750 cm2 si pentru centuri - indiferent de dimensiunea

sectiunii transversale: 53;

c. pentru zidaria cu inima armata cu grosimea stratului median > 10 cm.: S3;

d. pentru zidaria cu inima armata cu grosimea stratului median <10 cm.: S4.

Raspuns- TEMA nr.4

Sa fie verificata de verificator de proiecte;


Sa fie completa;
Sa respecte normele tehnice in vigoare aplicabile; -
Sa respecte prevederile A.C, CU, si acordurilor aferente.

Raspuns- TEMA nr.5

-Certificat de conformitate/ Agrement tehnic

-Declaratie de conformitate

-Raport de incercari

-P.V. de receptie la punctul de lucru a otelului beton

-P.V trasabilitate a Otelului Beton

-P.V.LA.armare element.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2 - Construct!! civile, industrial si agricole

SUBDOMENIUL 2.1- de importanta redusa 3


SUBSECTE EXAMEN in vederea AUTORIZARII CA DIR1GINTE
DE SANTIER Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industriaie si agricole


SUBDOMENIUL : 2.2 - de importanta normala

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte.


Din oficiu se aloca 0,1 puncte

Subiectui nr. 1.

Autorizatia de desfiin^are se emite in aceteasi conditii ca si:

A □ autorizatia de construire
B □ certificatul de urbanism
C □ proiectut tehnic verificat si vizat spre neschimbare.

Subiectui nr. 2

Cand betonarea continua a unei fudatii nu este posibila ( din cauze datorate conditiilor
organizatorice, marimii sau formei fundatiei ), rosturile de lucru sunt stabilite de :

A
D Seful de lucrare
B Hj Dirigintele de santier
C D Responsabitul tehnic cu executia
D n Proiectantui lucrarii.

Subiectui nr. 3

Managementui calitatii in constructii implica strategii si masuri specifice pentru asigurarea


respectarii:

A Q cerintelor fundamentale aplicabile constructor B □


sistemului calitatii in constructii C □ legalitatii activitatii
metrologice.

Subiectui nr. 4

Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza

A □ La terminarea lucrarilor de cofrare


B [3 La terminarea lucrarilor de decofrare
C □ La verificarea aspectului betonului dupa decofrare
D O Inainte de turnarea betonului.

DOMENIUL DE AUTOR1ZARE : 2. Constructii civile, industriaie si agricole


SUBDOMENIUL: 2.2 - de importanta normala 1
NSPECTORATUL D£ STAT IN CONSTRUCT'!

Subiectut nr. 5

Nu pot forma obiectul unor agremente tehnice: A [2 documentatii tehnice de conceptie - proiecte - ale
unor produse, neinsotite de rezultate sj
dovezi obiective ale realizarii fizice, incercahi $i experimental (or, care sa demonstreze
indeplinirea cerintelor specificate B □ produse, pentru care nu exista $i nu pot fi inca
elaborate standarde nationale sau alte
reglementaritehnice oficiale sau pentru care exista astfel de standarde si reglementah, dar
produsele nu se incadreaza in cerintele acestora C □ produsele care provin din tari dezvoltate
industrial sj au deja la baza reglementah tehnice
nationale sau agremente tehnice nationale.

Subiectul nr. 6

Caracteristicile mecanice obligators pentru produsele din otel pentru armaturi utUizate in
etemente si structuri din beton armat sunt:

A □ Caracteristici de tractiune
B D Forta de forfecare a imbinarilor sudate sau mecanice
C □ Mase pe metru liniar si tolerate
D □ Comportarea la oboseata
E □ Aptitudinea la indoire.

Subiectut nr. 7

Produsele pentru constructs trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator


cerintelor fundamentate aplicabile constructiilor in functie de:

A □ utilizarea preconizata B □
postutilizarea preconizata C O
proiectarea preconizata.-

Subiectul nr. 8

Documentatia tehnica pe baza careia se executa lucrarile de beton, beton armat si beton
precomprimat cuprinde :

A □ Piese scrise
B
D Piese desenate
C □ Proceduri tehnice de executie
D □ Plan calitate, verificari si incercari pentru verificarea si atestarea calitatii lucrahlor executate
E □ Proiectul de organizare de santier
F D Dispozitii de santier.

Subiectul nr. 9

Responsabilul tehnic cu executia atestat are obligatia:

AQdea verifica si aviza fisele §i proiectele tehnoiogice de executie, procedurile de realizare a lucrahlor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrahlor, precum sj
programele de realizare a constructiilor
DOMENlUt DE AUTORIZARE : 2. Constructs civile, industrial si agricole
SU8DOMENIUL: 2.2 - de importanta normal!

2
NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT*

B □ de a admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor sj a detaliilor de


executie verificate de experti tehnici de calitate atestati CD de a opri executia lucrarilor
de constructii in cazul in care s-au semnalat abateri de (a
prevederile autorizatiei si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa identificarea acestora.

Subiectul nr. 10

Modificarile pevederilor din proiectui tehnic de executie privind tipul si clasa otelului beton utilizat
pentru executia elementelor din beton armat se pot face:

A □ Cu acordul investitorului
B □ Cu acordulul Responsabilului Tehnic cu Executia
C □ Cu acordul Proiectantului , prin dispozitie de santier.

Subiectul nr. 11

Principalele cerinte obiigatorii pentru produsele din otel pentru armaturi utilizatein elemente
structuri din beton armat sunt:

A □ Caracteristici de tractiune B □
Aderenta si geometria suprafetei C [J
Sudabilitatea si compozitia chimica D □
Dimensiuni, masa si toleranta.

Subiectul nr. 12
La fundatiile directe abaterile privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel sunt:

A □ Pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor 10mm.


Pozitia in plan verical a cotei de nivel 10 mm. B □
Pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor 15 mm.
Pozitia in plan verical a cotei de nivel 5 mm.

Subiectul nr. 13
La fundatiile directe abaterile pentru dimensiuni in plan orizontal ale elementelor sunt:

A□ Tnaltimi pana la 2 m - +20 mm.


B□ fnaltimi peste 2 m - +30 mm.
C□ fnaltimi pana la 2 m - +10 mm.
D□ Inaltimi peste 2 m - +15 mm.

Subiectul nr. 14

Care sunt tipurile de imbinari pentru constructiile din otel ?

A □ Imbinari sudate
B td Imbinari cu suruburi
C □ Imbinari cu suruburi pretensionate.

DOMENIUL DE AUTORiZARE : 2. Constructii civile, industrial si agricole


SUBDOMENIUL: 2.2 - de importanta normala
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTS

Subiectui nr. 15 Abaterile limita in zona imbinarii cu suruburi pretensionate a elementelor metalice se

masoara:

AQ In axul primului sir de suruburi BO In


axul sirului median de suruburi C □ In
axul ultirnului sir de suruburi .

Subiectui nr. 16

Proiectul de organizare a lucrarilor pe timp friguros se intocmeste :

A □ De catre proiectant
BQ De catre Dirigintele de santier
C □ De catre executant
DQ De catre Responsabilul Tehnic cu Executia .

Subiectui nr. 17

Proiectul de organizare a Lucrarilor pe timp friguros se intocmeste:

A □ La inceputul fiecarui an, pentru lucrariie contractate de executant si care sunt in curs de
executie B D Pana ^ 15 Septembrie a anului in curs, pentru lucrariie contractate de executant si
care se
preconizeaza a se executa in perioada de timp friguros imediat apropiata C n Pana la 15
Noiembrie a anului in curs, pentru lucrariie contractate de executant si care se
preconizeaza a se executa in perioada de timp friguros imediat apropiata.

Subiectui nr. 18

Pentru realizarea nivelului de calitate proiectat a constructiiior de categorii de importanta a, B si C,


executantul lucrarilor trebiuie sa dispuna de:

A □ Sistem de management al calitatii documentat B □


Sistem de management al calitatii certificat C □ Personal
de control autorizat D □ Personal de executie calificat.

Subiectui nr. 19

Temperatura betonului proaspat, la livrare trebuie sa fie:

A □ Peste 10 grade Celsius dar nu mai mult de 25 grade Celsius


B □ fntre 5 grade Celsius si 30 grade Celsius C D peste 10 grade
Celsius.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industriale si agricole


SUBDOMENIUL: 2.2 - de importanta normala 4
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT

Subiectul nr. 20

Montarea pieselor inglobate se face avand la baza urmatoarele verificari:

A [j Respectarea pozitiei in raport cu cofrajul


B □ Respectarea pozitiei in raport cu reperele de trasare
C □ Respectarea conditiilor de verticalitate, inclinare, etc.

Subiectul nr. 21

Conditite de tartare a betonului sunt stabilite prin:

A □ Proiect B □ Caieteie de sarcini C


□ Dispozitie de santier D □
Proceduri tehnice de executie
E □ Pe loc, de seful de lucrare functie de conditiUe existente in santier dupa punerea in opera a
betonului.

Subiectul nr. 22

In cazul in care armatura utilizata pentru reatizarea elementelor din beton armat este
aprovizionata si fasonata de un alt preiucrator decat executantul lucrarilor, documentele de
calitate transmise de acesta odata cu armatura fasonata sunt:

A□ Declaratia de conformitate a armaturii fasonate


B□ Bonul de comanda in baza caruia s-a furnizat armatura fasonata
C□ Avizul de expeditie care insoteste armatura fasonata
D []] Certificatele de conformitate ale produselor utilizate.

Subiectul nr. 23

Fasonarea armaturii nu se executa la temperaturi

A □ Mai mici de -5grade Celsius B F]


Mai mici de -10grade Celsius C □ Mai
mari de 30 grade Celsius. D D Wai
mari de 40 grade Celsius.

Subiectul nr. 24

Diametrui dornurilor utitizate pentru indoirea barelor din otel beton trebuie sa fie pentru bare cu
diametrui nominal <16 mm de eel putin;

A □ Patru ori diametrui barei B


□ Doua ori diametrui barei C □
Cinci ori diametrui barei.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructs civile, industriale si agricote


SUBDOMENiUL: 2.2 - de importanta normala 5
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTS

Subiectul nr. 25

Legarea armaturii la incrucisari se realizeaza:

A □ Cu sarma neagra B □
Cu sarma zincata C □ Prin
fixare prin sudura.

Subiectul nr. 26

La armaturile pretensionate postantinse mlocuirea tipului de teaca prevazut in proiect se face:

A Q Cu avizul investitorului
B □ Cu avizul R.T.E si a Dirigintelui de santier

C[] Cu avizul proiectantului.

Subiectul nr. 27

Receptia calitativa a armaturii pretensionate este:

A D Receptie calitativa pe faze


B Q Receptie calitativa pentru lucrari care devin ascunse

C □ Receptie calitativa a materialelor in santier.

Subiectul nr. 28

Executantii sudurilor la o constructie metalica trebuie sa:

A □ Fie calificati
B □ Re certificati
C O Aiba poanson cu marca.

Subiectul nr. 29

La constructiile metalice , remedierile necesare aducerii unei imbinari sudate la nivelul de referinta
impus (in cazul in care nu sunt precizate in documentatia tehnologica de executie ) se stabilesc de:

A [H Coordonatorul tehnic cu sudura din unitatea de executie B □


Dirigintele de santier C □ Proiectant.

Subiectul nr. 30
La constructiile metalice, nu se admit ca remedien necesare aducerii unei imbinari sudate la
nivelul de referinta impus: A Q
Stemuirea B □ Ciocanirea C D
Polizarea fisurilor.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industrial si agricole


SUBDOMENIUL: 2.2 - de important^ normal! 6
MlNLSTERUL DEZVOLTARII REGIONALE Si
ADMINISTRATIS PURLICF
[N5PECTORATUL DE STAT IN

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENUL. in vederea AUTORIZARIi CA D1RIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENiUL DE AUTORiZARE : 2 - Constructs civile, industriate si agricole


SUBDOMENIUL 2.2- de importanta normala

Cladire P+4E amplasata Tn mediu urban, Tn vecinatatea altor ciadiri existente

Sistem constructiv

Radier general
Cadre din beton armat si pereti portanti din zidarie de caramida la parter si etaje
Plansee din beton armat
Pereti de inchidere din zidarie autoportanta de BCA

TEMA nr.1 2 pet.


Proprietarui casei parter si mansarda, aflata in imediata apropriere a obiectivului, reclama faptul ca
in timpul executiei Iucrarilor de fundatii la noua constuctie, au aparut fisuri in peretii casei sale. Care
sunt masurile pe care le luati in calitate de diriginte de santier ?

TEMA nr.2 2 pet.


Care sunt obligatiHe diriginteiui de santier, in perioada executiei Iucrarilor de constructs ?

TEMA nr.3 1 pet.


Care sunt factorii care influenteaza negativ calitatea suprafetelor proaspat tencuite pana la
intarirea mortarului ?

TEMA nr.4 2 pet.


Pentru zidarii, ce verificari privind calitatea materiaielor se efectueaza in momentul punerii in opera
?

TEMA nr.5 3 pet.


Ce este condica de betoane si ce informatii contine ?

DOMENIUL DE AUTORiZARE : 2 - Constructs civile, industriale si agricole

SUBDOMENIUL 2.2- de importanta normala


MINISTERIAL DEZVOLTARII REGIONALE SI
ADMINISTRATE! P UBLICE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

GRILA DE CORECTARE

SUBIECTE
EXAMEN in vederea AUTORIZARH CA DIRIGINTE DE SANTIER
Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016
DOMENIUL DE AUTORJZARE : 2. Constructii civile, industnale si agricole
SUBDOMENIUL : 2.2 - de importanta normala

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte
SUBIECTUL RASPUNSULCORECT
1 A
2 ! D
3 A
4 A,D
5 A
6 A,B,D,E
7 A
8 A,B,F
9 A
10 C
11 A,B,C,D
12 A
13 A,B
14 A,B,C
15 A
16 C
17 B
18 A,B,C,D
19 B
20 A,B,C
21 A,B,C,D
22 A
23 B
24 A
25 A
26 C
27 A,B
28 A,B,C
29 A
30 A,B,C

DOMENIUL DE AUTORIZARE ; 2. Constructii civile, industnale si agricoie


SUBDOMENIUL: 2.2 - de importanta normala
MIN1STERUL DEZVOLTARI! REGIONAL!:
Si ADMINISTRATIS! PUEM.ICE

I
1NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUTORtZARll CA DIRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2 - Constructs civile, industrial si agricote


SUBDOMENIUL 2.2- de importanta normala

Cladire P+4E amplasata in mediu urban, in vecinatatea altor cladiri existente

Sistem constructs

Radier general
Cadre din beton armat si pereti portanti din zidarie de caramida la parter si etaje
Plansee din beton armat
Pereti de inchidere din zidarie autoportanta de BCA.

TEMA nr.1 2 pet.


Proprietarul casei parter si mansarda, afiata in imediata apropriere a obiectivului, reclama faptul ca
in timpul executiei lucrarilor de fundatii la noua constuctie, au aparut fisuri in peretii casei sale. Care
sunt masurile pe care le luati in calitate de diriginte de santier ?

TEMA nr.2 2 pet.


Care sunt obligatiile dirigintelui de santier, in perioada executiei lucrarilor de constructs ?

TEMA nr.3 1 pet.


Care sunt factorii care influenteaza negativ caiitatea suprafetelor proaspat tencuite pana la intarirea
mortarului ?

TEMA nr.4 2 pet.


Pentru zidarii, ce verificari privind caiitatea materialelor se efectueaza in momentul punerii in opera
?

TEMA nr.5 3 pet.


Ce este condica de betoane si ce informatii contine ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2 - Constructii civile, industrial si agricole

SUBDOMENIUL 2.2- de importanta normaia


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTI!

Cladire P+4E amplasata in mediu urban, Tn vecinatatea altor cladiri existente

Raspuns 1- TEMA nr.l - XA

1. Dirigintele de santier instiinteaza investitorul in vederea opririi Iucrarilor


2. Convoaca proiectantui si un expert tehnic pentru a analiza situatia si pentru a stabiii solutiile
tehnice necesare ce urmeaza a fi apiicate.
3. Dirigintele de santier verifica modul de indeplinire a masurilor, de catre executant si
consemnarea lor in documentele de calitate, cu participarea tuturor reprezentantiior, inclusiv a
proiectantului lucrarii.

Raspuns - TEMA nr.2 ~2-f>-

1. Urmareste realizarea constructiei cu respectarea prevederilor A.C., proiectului, caietelor de


sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile;
2. Verifica conformitatea produselor cu prevederile proiectului tehnic de executie si
documentele care atesta calitatea si conformitatea lor;
3. Interzice utilizarea de produse fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic;
4. tnterzice utilizarea de procedee si echipamente noi pentru care nu exista agremente tehnice
sau pentru care avizul tehnic ale acestora este expirat;
5. Verifica respectarea tehnologiitor de executiesi aplicarea corecta a acestora in vederea
obtinerii nivelului de caliatate proiectat si impus de normele tehnice in vigoare;
6. Interzice efectuarea de lucrari de catre personal necalificat;
7. Participa la verificarea Iucrarilor ajunse in faze determinate de control;
8. Verifica respectarea planului calitatii, precum si a procedurilor aferente acestuia;
9. Efectueaza verificarile pe faze de executie, prevazute in normele tehnice aplicabile,
semneaza si stampileaza actele prin care se atesta acceptarea calitatii Iucrarilor verificate, alaturi
de ceilalti factori responsabili;
10. Asista la prelevarea de probe la locul de punere in opera a materialelor, pentru atestareaa
calitatii lor, in urma incercarilor efectuate de un laborator autorizat;
11. Sesizeaza neconformitatile aparute in executie si verifica rezolvarea lor pe baza solutiilor
date de proiectant;
12. Informeaza operativ investitorul despre neconformitatile constatate si propune, atunci and
este cazul, oprirea Iucrarilor, pana la rezolvarea neconformitatilor;
13. Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor/masurilor dispuse de proiectant/
organele abilitate;
14. Anunta iSC privind oprirea/sistarea Iucrarilor de catre investitor/beneficiar, pe o perioada mai
mare de timp, exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta a constructiei,
conform proiectului;
15. Preia documentele de la proiectant si constructor si completeaza cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute in reglementarile legale.

Raspuns - TEMA nr.3 -j jet

LUmiditatea mare careintarzieintarirea mortarului si il altereaza;


DOMENiUL DE AUTORiZARE : 2 - Construct!! civile, industrial si agricote

SUBDOMENIUL 2.2- de importanta normala 2


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

2. Uscarea fortata
3. Lovituri, vibratn, provenite din darea in exploatare a cladirilor respective, inainte de
termen;
4. Inghetarea tencuielilor inainte de uscarea lor.

Raspuns - TEMA nr.4

1. Se va examina starea suprafetelor caramizilor;


2. Se va verifica in mod special, pe timp calduros, daca se uda caramiziie inainte de
punerea lor in opera;
3. Pe masura executarii lucrarilor, se va verifica daca procentul de fractiuni de caramizi
fata de cele intregi, nu depasesc limita maxima de 15%;
4. Se verifica consistenta mortarului;
5. Ghermelele se vor examina bucata cu bucata (forma, dimensiuni, protectia impotriva
umiditatii).

Raspuns - TEMA nr.5 ~J ^p

1. Este un document in care se consemneaza date privin betoanele puse in opera;


2. Documentui, alaturi de ceielaite documente incheiate pe parcurs, sta la
baza receptiei totale sau partiale ale structurilor din beton armat;
3. Condica de betoane cuprinde urmatoarele informatii:
-Datele privind bonurile de livrare, sau documentele echivalente in cazul producerii
betonului de catre executant
■Data punerii in opera a betonului
-Elementul/ elementele in care se pune in opera betonul
-Tipul betonului
-Cantitatea
-Furnizorul
-Temperatura exterioara
-Temperatura betonului proaspat
-Seria probei prelevate
-Semnatura laborantului care a efectuat prelevarea
-Rezultatul obtinut in urma incercarilor efectuate de laboratorul autorizat, privind
rezistenta la compresiune, la 28 de zile
-Rezultatul obtinut in urma incercarilor nedistructive ( cand este cazul)
-Data decofrarii
-Numele persoanei care a supravegheat betonarea, compactarea, decofrarea
-Masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat turnat
-Eventualele evenimente intervenite (intreruperea turnarii, intemperii ).

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2 - Constructs civile, industriate si agricole

SUBDOMENIUL 2.2- de importanta normata


SUBIECTE

EXAMEN tn vederea AUTORiZARi! CA DIRIGiNTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORiZARE : 2. Constructii civile, industrial si agricole


SUBDOMENIUL : 2.3 - de importanta deosebita

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte.


Din oficiu se aloca 0,1 puncte

Subiectul nr. 1

Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoana fizica sau juridica: A □ interesata sa
primeasca de la autoritatea administratiei pubiice competente informal cu
privire la un imobil - teren si/sau constructii B □ interesata sa primeasca de la autoritatea
administratiei pubiice competente un drept real
asupra unui imobil - teren si/sau constructii C □ interesata sa primeasca de la autoritatea
administratiei pubiice competente un drept de
creanta sau de preemptiune asupra imobilului - teren si/sau constructii

Subiectul nr. 2

Trasarea pentru montarea elementeior prefabricate care se repeta pe verticaia sau pe orizontala
se va efectua: A □ Pentru fiecare element, dupa
reperele de baza B □ Fata de elementul precedent.

Subiectul nr. 3

To£i dirigintii de santier au obliga^ia de a crea: A [J Registrul


de evidenta a activitatii de diriginte de santier B □ Registrul
dirigin^ilor de santier autorizati C □ Punctul de contact unic
electronic.

Subiectul nr. 4

Principalele cerinte obligatorii pentru produsele din otel pentru armaturi utilizate in elemente si
structuri din beton armat sunt: A □
Caracteristuci de tractiune S D
Aderenta si geometria suprafetei
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industrial si agricole
SUBDOMENIUL: 2.3 - de importanta deosebita 1
NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

C □ Sudabilitatea si compozitia chimica D □


Dimensiuni, masa si toleranta.

Subiectul nr. 5

Receptia lucrariior de constructii se realizeaza prin: A


□ recep^ia la terminarea lucrariior
B Q receptia finala la expirarea perioadei de executie a remedierilor C □
receptia generala inainte de darea in folosinta.

Subiectul nr. 6

Documentatia tehnica pe baza careia se executa lucrarile de beton, beton armat si beton
precomprimat cuprinde :

A □ Piese scrise
B □ Piese desenate
C D Proceduri tehnice de executie
D □ Plan calitate, verificari si incercari pentru verificarea si atestarea calitatii lucrariior executate
E [] Proiectul de organizare de santier
F □ Dispozitii de santier.

Subiectul nr. 7

Clasificarea terenurilor pentru constructii, in functie de destinatie si utilizare: A □ terenuri ocupate -


terenurile cu constructii de orice fel (supraterane ori subterane), clasificate
potrivit tegii, inclusiv amenajarile aferente B □ terenuri aparent ocupate - terenurile fara
constructii, dar cu amenajarile aferente, stabilite in
baza prevederilor documentatiilor urbanistice legal aprobate C □ terenuri neocupate - terenurile
fara cladiri, care asigura functiuni urbane de interes public
stabilite in baza prevederilor documentatiilor urbanistice legal aprobate.

Subiectul nr. 8

tnnadirea barelor de armatura prin sudura poate fi realizata prin: A n


Prin petrecere B CD Prin suprapunere C □ Cu manson tip filet D □ Cu
eclise
E CD ^aP ta cap cu topire intermediary F D Cap
la cap, in cochilie G □ Cap la cap, in
semimanson de cupru.

Subiectul nr. 9

Inspectiile efectuate in cadrul controlului de stat at calitatii in constructii se consemneaza si se


finalizeaza prin: A □ documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului
Dezvottarii
Regionale si Administratiei Publice B □ documente de control stabilite prin proceduri de sistem
aprobate prin ordin al ministrului Transporturilor, pentru toate lucrarile de infrastructure
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industriale si agricole
SUBDOMEN1UL: 2.3 - de importanta deosebita
1NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

C □ documente de control stabilite prin proceduri operationale aprobate prin ordin al inspectoruiui
general al Inspectoratului de Stat in Constructs - I.S.C.

Subiectul nr. 10

La fundatiile directe abaterile pentru dimensiuni in plan orizontal ale eiementelor sunt: A □
Inaltimi pana la 2m - +20mm B □ Inaltimi peste 2m - +30mm C F] Inaltimi pana la 2m -
+10mm D □ Inaltimi peste 2m - +15mm.

Subiectul nr. 11

Care este normativul care prevede conditiile de calitate pentru executarea luctarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat ? AQ
C56/1985 Bn P100-1/2008 CD NE 012/2-2010
DQ NE 012/1-2007.

Subiectul nr. 12
Prin piese inglobate se intelege :

A □ Piese de regula metalice, ancorate cu praznuri sau prin forma proprie, cu rol constructiv sau
tehnologic, inclusiv pentru formarea goluriLor in beton B Q Suruburi pentru fixarea ulterioara a
unor piese sau elemente de constructs C □ Piese necesare pentru amptasarea armaturiior
pretensionate postantinse (teci, piese din zona
de ancorare).

Subiectul nr. 13
Cofrajele unicat, care se confectioneaza si se monteaza la fata locului, se realizeaza in baza
prevederilor din:

A □ Proiectut tehnic de executie


B □ Proiectului tehnologic
C D Procedura tehnica de executie a executantului , document al sistemului de management al
calitatii al executantului lucrarii.

Subiectul nr. 14

Amplasarea distantierilor fata de cofraj se face astfel:

A □ La eel pu^in 2 buc./mp. de placa sau perete


BQ La eel putin 4 buc./mp. de placa sau perete
C □ La eel putin 2 buc./m. in doua parti ale aceteeasi laturi, pe fiecare iatura la grinzi si stalpi
D Q La eel putin 1 buc./m. in doua parti ale aceleeasi laturi, pe fiecare Iatura la grinzi si stalpi.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industriaie $i agricole


5UBD0MENIUL: 2.3 - de important deosebita
NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

Subiectul nr. 15

Caracteristicile mecanice obligatorii pentru produsele din otel pentru armaturi utilizatein
elemente si structuri din beton armat sunt:

A□ Caracteristici de tractiune
B□ Forta de forfecare a imbinarilor sudate sau mecanice
C□ Mase pe metru liniar si tolerate
D [3 Comportarea la oboseala
E□ Aptitudinea la indoire.

Subiectul nr. 16

Caracteristicile speciaie ca cerinte obigatorii pentru produsele din otel pentru armaturiie utilizate in
elemente si structuri din beton precomprimat sunt:

A □ Modulul de elasticitate B □
Rezistenta la tractiune C □
Relaxarea izoterma D □
Comportarea la oboseala E □
Rezistenta la coroziune.

Subiectul nr. 17

La fundatiile pe piloti abaterile la trasarea si tarusarea pozitiei pilotilor este de:


A □ 3 mm. BQ
10 mm. C □ 5
mm.

Subiectul nr. 18

Abaterile la pozitia pilotilor pusi in opera, fata de prevederile proiectului sunt:

A □ Pentru piloti dispusi pe un rand 7,0 cm si pentru piloti dispusi pe doua sau mai muite randuri
10,0 cm. B □ Pentru piloti dispusi pe un rand 10,0 cm si pentru piloti dispusi pe doua sau mai
muite randuri
15,0 cm. C □ Pentru piloti dispusi pe un rand 15,0 cm si pentru piloti dispusi pe doua sau mai muite
randuri 20,0 cm.

Subiectul nr. 19

La fundatiile pe piloti numarul pilotilor deviati de la pozitia din proiect nu va depasi: A □ 5%


din totalul pilotilor fundatiei respective B □ 15% din totalul pilotilor fundatiei respective C □
25% din totalul pilotilor fundatiei respective.

Subiectul nr. 20

Abaterile limita in zona imbinarii cu suruburi pretensionate a elementelor metalice sunt:


DOMENIUL DE AUTORiZARE : 2. Constructs civile, incustriale si agricoie
SUBDOMENiUL: 2.3 - de importanta deosebita
1NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT

A □ La alinierea suprafetelor superioare, respectiv inferioare , ale elementelor care se imbina,


talpi: H-5mm. B □ La alinierea suprafetelor superioare, respectiv inferioare , ale elementelor care
se imbina,
talpi: H-1mm. C □ Abateri de la alinierea suprfetelor tanga respective dreapta, elementelor
care se imbina,
Inima: g-5 mm. D □ Abateri de la alinierea suprfetelor tanga respective dreapta, elementelor
care se imbina, Inima: g-1mm.

Subiectul nr. 21

Proiectul de organizare a lucrarilor pe timp friguros se intocmeste :

AQ De catre proiectant
BQ De catre Dirigintele de santier
C □ De catre executant
D □ De catre Responsabitul Tehnic cu Executia.

Subiectul nr. 22

Zi friguroasa se numeste ziua in care temperatura aerului exterior este:

A □ Egala cu valoarea de +5grade Celsius


B □ Egala cu valoarea de -5grade Celsius
C □ Mai mica de +5 grade Celsius si nu are tendita de urcare
D D Egala cu valoarea de -5 grade Celsius si nu are tendita de urcare.

Subiectul nr. 23

Pentru realizarea niveiului de calitate proiectat a constructiilor de categorii de importanta A, B si C,


executantul lucrarilor trebiuie sa dispuna de :

AD Sistem de management al calita^ii documentat


B□ Sistem de management al calitatii certificat
C□ Personal de control autorizat
DD Personal de executie calificat.

Subiectul nr. 24.

Montarea pieselor inglobate se face avand la baza urmatoarele verificari: A


□ Respectarea pozitiei in raport cu cofrajul B □ Respectarea pozitiei in raport
cu reperele de trasare C □ Respectarea conditiilor de verticalitate, inclinare,
etc.

Subiectul nr. 25

Conditiile prealabile montajului elementelor prefabricate sunt: A Q Existenta documentelor


care sa ateste conformitatea acestora cu prevederile proiectului
tehnic de executie B □ Existenta documentelor de receptie privind elementele pe
care se aseaza acestea
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Construct!! civile, industrial si agricole
SUBDOMENIUL: 2.3 - de importanta deosebita
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

C □ Existenta proiectului tehnologic de montare sau a procedurii tehnice de executie pentru montal
elemente prefabricate intocmita in concordant! cu proiectul tehnic si si conditiile tehnice, de
personal si materiale de care dispune executantul
D
D Asigurarea conditiilor specific acestei categorii de lucrari.

Subiectul nr. 26

Diametrul dornurilor utilizate pentru indoirea bareior din otel beton trebuie sa fie pentru bare cu
diametrul nominal >16 mm de eel putin;
A
D 10 ori diametrul barei B □ 5 ori
diametrul barei C D 7 ori diametrul barei.

Subiectul nr. 27

Legarea armaturii la incrucisari la retele de armaturi din placi si pereti se reatizeaza;

A □ Fiecare incrucisare, pe doua randuri de incrucisari marginale, pe intregul contur B □


Fiecare incrucisare, pe patru randuri de incrucisari marginale, pe tntregul contur C □
Restul incrucisari lor, in camp se vor lega in sah, din doua in doua.

Subiectul nr. 28

La retelele de armaturi din placi si pereti dispunerea distantierilor va fi de :

A [J Cel putin 1 buc./mp. in campul retelelor la placi si pereti


B □ Cel putin 4 buc./mp. la retelele placilor in consola
C □ Cel putin 4 buc./mp. in campul retelelor la placi si pereti
D
D Cel putin 1 buc./mp. la retelele placilor in consola.

Subiectul nr. 29

Verificarile privind armatura pretensionata constau din: A □ Verificarea armaturii pretensionate,


dupa confectionare ( documenteie privind conformitatea
produselor, eliberate de producator, conformitatea cu prevederile proiectului, asigurarea
trasabilitatii) B □ Verificarea tecilor pentru canale, dupa montarea tor C
C] Verificare armaturii si pieselor inglobate din zonele de ancorare D Q
Verificare armaturii pretensionate montata, inainte de pretensionare.

Subiectul nr. 30
Pentru armatura pretensionata, in cazul lucrarilor de precomprimare,conformitatea fortei de
pretensionare efective se stabileste pe baza de masurari in timpul pretensionarii. Aceste
masuratori se consemneaza in:
A
Q Proces verbal de lucrari ascunse
B □ Proces verbal de receptie pe faze
C □ Fise de pretensionare
D
D Registru de evidenta masuratori a fortei de pretensionare.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 1. Constructs! civile, industriale si agricoie


SUBDOMENIUL: 2.3 - de importanta deosebita
MlNlSTERl.iL DEZVOLTARII REGIONALE Si
ADMINISTRATE! PUBLICE
NSPECTORATUL E)E STAT IN CONSTRUCTS \

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUTORIZARil CA DIRIGINTE DE $ANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTOR1ZARE : 2 - Constructs civile, industriaie si agricoie


SUBDOMENIUL 2.3- de importanta deosebita

Constructie 2S+P+12E amplasatatn mediui urban,

in vecinatatea altor constructs existente, autorizata, categoria de importanta C

Sistem constructiv :

Radier; Cadre din beton armat si diafragme; Plansee din beton armat; Pereti nestructurali de
inchidere si compartimentare - zidarie de caramida.

TEMA nr.1 1 pet.


Inainte de inceperea lucrariior, ce conditii trebuie sa indeplineasca documentatia tehnica de
executie ?

TEMA nr.2 2 pet.


Executantul constructiei trebuie sa dispuna de un sistem de management al calitatii. Care sunt
conditiiie pe care trebuie sa le indeplineasca acest sistem pentru a se obtine in executie un nivel de
calitate corespunzator celui proiectat ?

TEMA nr.3 2 pet.


Care este continutul Cartii tehnice a constructiei si care sunt obligatiile si raspunderiie dirigintelui de
santier la receptia lucrariior ?

TEMA nr.4 3 pet.


Care sunt masurile speciale pe timp friguros pentru turnarea si intarirea betonului si care este
documentul unde se prevad acestea ?

TEMA nr. 5 2 pet.


In timpul executiei lucrariior de sapatura pentru fundatiile obiectivului se constata pe amplasament
existenta unor vestigii arheoiogice, neevidentiate prin studii anterioare. Care sunt principalele
responsabilitati si atributii ale dirigintelui de santier in aceasta situatie ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2 - Construct!! civile, industriaie si agricoie

SUBDOMENIUL 2.3- de importanta deosebita


MlNISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
S! ADMINISTRATE! PlJBLlCE.
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

GRILA DE CORECTARE

SUBIECTE
EXAMEN in vederea AUTORIZARl! CA DIRIGINTE DE SANTiER
Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industrial si agncole
SUBDOMENiUL : 2.3 - de importanta deosebita

Punctajui fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte
SUBIECTUL RASPUNSUL CORECT
1 A
2 A
3 A
4 A,B,C,D
5 A
6 A,B,F
7 A
8 B,D,E,F,G
9 A
10 A,B
11 C
12 A,B,C
13 B
14 A,D
15 A,B,D,E
16 C,D,E
17 C
18 A
19 C
20 B,D
21 C
22 C
23 A,B,C,D
24 A,B,C
25 A,B,C,D
26 C
27 A,C
28 A,B
29 A,B,C,D
30 C
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2. Constructii civile, industnale si agricole
SUBDOMENIUL: 2,3 - de importanta deosebita
MINISTERIAL DEZVOLTARII REGIONALE
SI ADMINISTRATES PUBLICE
INSPECTORATE DE STAT IN CONSTRUCTI

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENULTn vederea AUTORIZARII CA DiRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORiZARE : 2 - Constructs civile, industriale si agricole


SUBDOMENIUL 2.3- de importanta deosebita

Constructie 2S+P+12E amplasata Tn mediul urban,

in vecinatatea altor constructs existente, autorizata, categoria de importanta C

Sistem constructs :

Radier; Cadre din beton armat si diafragme; Plansee din beton armat; Pereti nestructurali de
tnchidere si compartimentare - zidarie de caramida.

TEMA nr.1 1 pet.


Inainte de inceperea lucrarilor, ce conditii trebuie sa indepiineasca documentatia tehnica de
executie ?

TEMA nr.2 2 pet.


Executantul constructiei trebuie sa dispuna de un sistem de management at calitatii. Care sunt
conditiile pe care trebuie sa le indepiineasca acest sistem pentru a se obtine in executie un nivel de
calitate corespunzator celui proiectat ?

TEMA nr.3 2 pet.


Care este continutul Cartii tehnice a constructiei si care sunt obiigatiiie si raspunderite dirigintelui
de santier la receptia lucrarilor ?

TEMA nr.4 3 pet.


Care sunt masurile speciaie pe timp friguros pentru turnarea si mtarirea betonului si care este
documentul unde se prevad acestea ?

TEMA nr. 5 2 pet.


In timpul executiei lucrarilor de sapatura pentru fundable obiectivului se constata pe
amplasament existenta unor vestigii arheologice, neevidentiate prin studii anterioare. Care sunt
principalete responsabilitati si atributii ale dirigintelui de santier in aceasta situatie ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE ; 2 - Construct^ civile, industriale si agricole

SUBDOMENIUL 2.3- de importanta deosebita


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Constructie 2S+P+12E amplasata Tn mediut urban, Tn vecinatatea

altor constructii existente, autorizata, categoria de importanta C

Raspuns - TEMA nr.1


1. -Documentatia tehnica compteta vizata spre neschinbare de emitentul A.C.
2. -Documentatia tehnica sa fie verificata de verificatori de proiecte atestati
3.-Respectareain documentatia tehnica a prevederilor din A.C, C.U., Acorduri
4. 4n proiectul tehnic a fost precizata categoria de importanta a constructiei
5. -Proiectul tehnic contine programul de control pe faze determinante.

Raspuns - TEMA nr.2


1. Trebuie sa fie documentat
2. Trebuie sa fie implementat
3. Trebuie sa fie certificat
4. Organizatia sa dispuna de personal autorizat sau atestat pentru lucrarile la care este ceruta
autorizarea/atestarea.

Raspuns - TEMA nr.3


Cartea tehnica cupride:

1. Cap. A- Documentasia de proiectare


2. Cap. B- Documentatia de executie
3. Cap. C- Documentatia privind receptia
4. Cap. D- Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea
comportarii in timp
5. Atributiile dirigintelui de santier la receptia la terminarea lucrarilor sunt:
-Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele
de receptie;
-Urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;
-Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei in conformitate
cu prevederile legale.

Raspuns - TEMA nr.4


Documentul care prevede masurile speciale pe timp fhguros pentru turnarea si
intarirea
betonului este proiectul de organizare pe timp friguros, fntocmit de executant tn conformitate
cu prevederile normativului:
1. In conditiiie in care temperatura mediuiui in momentul turnarii sau intarire scade sub +5°C se
aplica urmatoarele masuri:

- In cazul cand temperatura aerului este cuprinsaintre +5°C si -3°C temperatura betonului nu
trebuie sa fie mai mica de +5CC;
- tn cazul cand dozajul de ciment este mai mic de 240 kg./mc. sau daca se foloseste ciment
cu caldura de hidratare redusa temperatura betonului trebuie sa fie mai mare de +10°C la
locul de punere in opera. Este recomandata utilizarea cimenturilor cu degajare mare de
caldura si/sau aditivi acceleratori de intarire si anti-inghet;
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 1 - Constructii civile, industrial si agricole

SUBDOMEN1UL 2.3- de importanta deosebita 2


INSPECTORATE DE STAT IN CONSTRUCTS

- Trebuie luate masuri corespunzatoare de turnare pe timp friguros care constau in


protejarea betonului impotriva inghetului. Nu se recomanda punerea in opera a betonului la
temperaturi ale aerului sub -10°C.

2. Toate masuhle speciale se stabilesc printr-un proiect intocmit de executant si avizat de


proiectant, diriginte si RTE.

Raspuns - TEMA nr.5


1. Dupa ce executantul anunta ca s-a constatat existenta unor vestigii arheologice pe
amplasament, dingintele de santier instiinteaza investitorui si propune acestuia oprirea
lucrarilor de executie a constructiei;
2. Instiinteaza in scris in termen de 72 ore emitentul autorizatiei de construire pe raza
careia se afla amptasamentul;
La reluarea lucrarilor verifica existenta "Certificatului de descarcare de sarcina
arheologica"-privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice
ca zone de interes national.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 2 - Construct!! civile,, industriale si agricole

SUBDOMENIUL 2.3- de importanta deosebita


SUBIECTE

EXAMEN in vederea AUTORiZARI! CA DIR1GINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE:3 -Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cabtu


5UBDOMENIUL 3.2 -de interes judetean

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte

Subiectul nr. 1.
Autoriza£iUe de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi
anuiate de catre: A □ instantele de contencios administratis potrivit legii B □
prefect, potrivit legii C □ Inspectoratul de Stat in Construct!! - ISC, potrivit
competentelor legale.

Subiectul nr. 2.
Corpul drumuiui reprezinta: A [Z] Totalitatea eiementelor constructive ale drumuiui, in limitele
amprizei la rambleu si a
santurilor sau rigolelor de la marginea platformei la debleu B Q Ansamblul
format din structure rutiera si zona activa a terasamentelor.

Subiectul nr. 3.
Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele
fundamental aplicabile se efectueaza, sub conditia respectarii interdictiilor prevazute de lege, de
catre:
A □ specialist! verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati
B D specialist^ elaboratori atestati pe domenii/subdomenii si specialitati
C D experti tehnici atestati pe domenii/subdomenii si specialitati.

DOMENIUL DE AUTORiZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu


SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean

1
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT

Subiectul nr. 4.
Stabilitatea si rezistenta in timp a terasementelor rutiere este asigurata prin respectarea
prevederilor proiectului in ceea ce priveste: A □ realizarea unor masuri corespunzatoare
de protectie a suprafetei terasamentului B □ elementele geometrice ale terasamentului C □
calitatea materialelor utilizate
D□ realizarea capacitatii portante si a gradului de compactare la nivelul terenului de fundare, in
corpul terasamentului, la partea superioara a terasementului si pe stratul de forma.

Subiectul nr. 5.
Controlul de stat al catita|ii in constructs urmareste, in principal, urmatoarele obiective:

A □ respectarea, de catre toti factorii care contribuie sau sunt implica^i in conceperea,
realizarea,utilizarea si postutilizarea constructor, a prevederilor legale in materie
B tU respectarea prevederilor certificate lor de urbanism, referitoare la regimul tehnic si la avizele si
acordurile stabilite
c
D identificarea reglementarilor tehnice cu repercusiuni asupra starii si sigurantei constructiilor.

Subiectul nr. 6.
Complexul rutier reprezinta: A Q Totalitatea elementelor constructive ale drumului, in limitele
amprizei la rambleu si a
santurilor sau rigolelor de la marginea platformei la debleu B □ Ansamblul
format din structura rutiera si zona activa a terasamenteior.

Subiectul nr. 7.
Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei suspenda: A
□ executarea sanctiunii amenzii B □ masura de oprire a executarii lucrarilor C □ masura de
incadrare a lucrarilor Tn prevederile autorizatiei.

Subiectul nr. 8.
Fundatia drumului este:
A □ Strat sau ansamblu de straturi din structura care primeste, transmite si repartizeaza patului
drumului eforturile verticale provenite din trafic, astfel incat acestea sa nu depaseasca
portanta terenului de fundare in conditiile cele mai defavorabile care pot surveni in perioada
de perspective considerate la dimensionarea complexului rutier
B □ Suprafata amenajata a terasamenteior ce constituie suportul structurii rutiere si care poate fi
DOMENIUL DE AUTOFUZARE ; 3 - Drumuri, poduri, tunete, piste de aviatie, transport pe cabiu

SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean

2
[NSPECTORATUL Dl: STAT IN CONSTRUCT!! la nivelul partii superioare a

terasamentului sau la nivelul stratului de forma.

Subiectul nr. 9.
Intervent:iile asupra monumentelor istorice., precum si cele asupra imobilelor care nu sunt
monumente istorice, dar care se afla in zone de protec^ie a acestora sau in zone construite
protejate, se fac numai cu respectarea:

A □ autorizatiei emisa si eliberata in baza avizuiui Ministerului Culturii si Cultelor sau, dupa caz, al
serviciilor publice deconcentrate ale acestuia si a celorlalte avize, potrivit legislatiei in vigoare B □
autorizatiei emisa si eliberata in baza acordului Ministerului Culturii si Cuttelor sau, dupa caz,
al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia sj a celorlalte acorduri, potrivit legislatiei in
vigoare C □ autorizatiei emisa ti eliberata de Ministerul Culturii si Cultelor sau, dupa caz, de
serviciUe
publice deconcentrate ale acestuia si a celorlalte avize/acorduri, potrivit legislatiei in vigoare.

Subiectul nr. 10.


Lucrarile pregatitoare executarii terasamentelor constauin: A
□ lucrari de tasare si pichetare
BD lucrari de curatire si de decapare a pamintului vegetal C
□ lucrari de asanare si drenare a zonei drumului D □ lucrari
de pregatire a terenului de fundare.

Subiectul nr. 11.


Controlul de calitate in faza de executie a terasamentelor consta in urmatoarele operatiuni: A □
verificarea calitatii materialelor utilizate la executia terasamentelor B tZI verificarea compactarii
si a capacitatii portante C □ verificarea utiliajelor de compactare D D verificarea elementelor
geometrice ale terasamentelor.

Subiectul nr. 12.


Paminturile incastrate in categoriile foarte bune si bune pot fi folosite in orice conditii climatice
si hidrologice la realizarea terasamentelor cu maltimi de: A □
maxim 15 m. B D maxim 12 m. C Q maxim 10 m.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatte, transport pe cablu

SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean

3
INSPFCTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTH

Subiectul nr. 13.


Parninturile considerate ca bune pot fi utiiizate la executia terasamentelor in urmatoarele situatii: A
□ -in orice conditii climatice - in orice conditii hidrologice
-pentru o inaltime a terasmentului de maxim 10, 0 m. B □ -in
orice conditii climatice -in orice conditii hidrologice
-pentru o inaltime a terasmentului de maxim 12, 0 m.a terasamentelor C Q -in orice conditii
climatice -in orice conditii hidrologice -pentru orice inaltime a terasmentului utilizand insa o
compactare tnsotita de vibrare.

Subiectul nr. 14.


Protejarea taluzuriior se va face tinand seama de natura pamanturilor si inaltimea rambieului prin
una din urmatoarele metode: A □
caroiaje sau planta^ii B D pereuri sau
rigole de acostament
C□ metode mixte combinate din caroiaje, plantatii, rigole de acostament D
Q ziduri de sprijin.

Subiectul nr. 15.


Lucrarile de executie a straturitor bituminoase foarte subtiri la rece, pentru zona climatica calda,
se desfasoara in perioada: A □ 1 mai-15 septembrie la temperauri
cuprinse intre 1(TC si 30 °C B □ 1 iunie-15 septembrie la temperauri
cuprinse intre 10° C si 30 °C C [j 1 iunie-15 august la temperauri
cuprinse intre 10 °C si 30' C.

Subiectul nr. 16.


Asternerea mixturii asfaltice pentru straturile rutiere foarte subtiri la rece se face cu:
A□ transportoare elicoidale
B□ cu paleta.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele. piste de aviatie, transport pe cablu

SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean

4
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Subiectui nr. 17.


Degradarile care se pot remedia prin aplicarea straturilor foarte subtiri la rece, pe imbracaminti
din beton de ciment sunt: A □ suprafata poroasa cu alveole B
□ exfolieri, fisuri, crapaturi C □ denivelari in profil longitudinal
sau transversal sub 2 m.

Subiectui nr. 18.


Degradarile care se pot remedia prin aplicarea straturilor foarte subtiri la rece pe imbracaminti
bituminoase sunt: A □ denivelari tn profil longitudinal si
transversal sub 2cm. B □ fisuri C □ suprafata poroasa,
slefuita sau imbatrinita.

Subiectui nr. 19.


Straturile bituminoase foarte subtiri pot fi: A
Q simple BQ duble CQ triple.

Subiectui nr. 20.


Dupa modul in care functioneaza se deosebesc urmatoarele drenuri: A
□ drenuri care functioneaza gravitational B n drenuri care
functioneaza prin ventilatie C □ drenaj prin lucrari de inginerie
biologica,

Subiectui nr. 21.


La proiectarea drenurilor avand la baza urmatoarelor studii: A [1
studii hidrogeologice B □ studii topografice C CU studii
geotehnice.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu

SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean

5
WFCTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT

Subiectul nr. 22.


Panta longitudinal! a drenurilor cu radier elastic are valori cuprinse intre:
AG 0,2 ... 10%
BD 2......... 3%
CD 2........ 5%.

Subiectul nr. 23.


Care sunt avantajele aplicarii imbracamintiior bituminoase rutiere reaiizate cu mixturi asfaltice
stabiiizate cu fibre de celuloza ? A [j tmbunatatesc caracteristicile de suprafatare prin:
1. Sporirea rezistentei la alunecare
2. Reducerea zgomotului la rularea autovehiculelor
3. Imbunatatirea vizibilitatii pe timp de ploaie datorita efectului de orbire prin reflexie -prin
dispersia mai buna a luminii primte
4. Evacuarea mai rapida a apelor pluviale.
B □ Sporirea durabilitatii imbracamintiior bituminoase prin:
1. Cresterea rezistentei la oboseala si imbatranire
2. Imbunatatirea caracteristicilor de stabilitate.
C □ Sporirea stabilitatii la deformatii permanente prin asigurarea unei rezistente sporite la
producerea fagaselor D Q Reducerea
costurilor de intretinere prin:
1. Executarea unor straturi de grosimi mai reduce
2. Reducerea duratei de mtrerupere temporara a circulatiei rutiere pentru efectuarea
reparatiilor.

Subiectul nr, 24.


Care sunt tipuriie de mixturi asfaltice stabiiizate cu firbre de celuloza si care sunt grosimile
minime constructive pentru imbracamintile rutiere reaiizate cu aceste mixturi? A D Mixturile
asfaltice stabiiizate cu fibre de celuloza sunt de 2 tipuri:
- AAASF 16

- MASF 8.
Grosimea minima pentru MASF 16 este de 3,5 cm./
Grosimea minima pentru MASF 8 este de 3,0 cm.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunete, piste de aviatie, transport pe cablu

SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean


INSPECTORATUL D£ STAT IN CONSTRUCT!!

B □ Mixturile asfaltice stabilizate cu fibre de celuloza sunt de 3 tipuri:


MASF 8 cu grosime minima de 3,5 cm.
MASF 6 cu grosime minima de 3,0 cm.
MASF 10 cu grosime minima de 4,0 cm. C □ Mixturile asfaltice
stabilizate cu fibre de celuloza sunt de 2 tipuri;
MASF 6 ,Grosimea de 3,0 cm.
MASF 16, Grosimea de 4,0 cm.

Subiectul nr. 25.


Care sunt cauzele aparitiei valuririlor si cum se masoara anvergura acestui tip de degradare la
imbracarnintile bituminoase pentru drumuri cu straturi rutiere suple si semirigide? A □ Vaiuririie sunt
datorate franarii sau accelerarii vehiculelor si sunt localizate in pante, curbe
sau intersectii. Gradul de afectare al drumuiui cu acest tip de degradare se face prin
masurarea suprafetei de imbracaminte afectata (mp.) B □ Vaiuririie sunt degradari datorate
traficului greu si foarte greu.Gradui de afectare al drumuiui
cu acest tip de degradare se face prin masurarea suprafetei de imbracaminte afectata (mp.) C □
Vaiuririie sunt degradari ale imbracamintiior bituminoase datorita circulatiei pe aceeasi urma
a unui trafic intens si greu. Gradul de afectare al drumuiui cu acest tip de degradare se face
prin masurarea lungimilor de imbracaminte afectata.

Subiectul nr, 26.


Ce reprezinta cedarile de acostament si cum i se atribuie acestui tip de degradare nivelul de severitate?
A □ Cedarea de acostament este o degradare care se manifesta prin aparitia unei diferente intre nivelul
imbracamintii si al acostamentului datorata deplasarii lor pe verticaia. Nivelul de severitate al acestui tip
de degradare se stabileste in functie de inaltimea medie a diferentelor constatate. B Q Cedarea de
acostament este o degradare care se manifesta prin aparitia unui luft intre imbracaminte si acostament
in plan orizontal. Nivelul de severitate al acestui tip de degradare se stabileste ca fiind media
diferentelor de deplasare ale acostamentului fata de imbracaminte. C Q Cedarea de acostament
reprezinta deplasarea pe vertical a acestuia fata de imbracaminte. Nivelul de severitate al acestui tip de
degradare se stabileste functie de lungimea pe care se

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviate, transport pe cabiu

SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean

7
INSPECTORATUI DE STAT IN CONSTRUCT!! manifesta

aceasta degradare reportata la 1 km. de drum.

Subiectul nr. 27.


Care este grosimea totaia minima constructiva la ramforsarea unei imbracaminti bituminoase ? AQ
10,0 cm. B □ 6,0 cm. CD 8,0 cm.

Subiectul nr. 28.


Care este prima operatiune ce trebuie realizata conform tehnologiei de reciclare la rece a
imbracamintii rutiere bituminoase ? Tenologia de reciclare la rece incepe cu: A □ frezarea
imbracamintei B □ adaugarea agregatelor naturale si a cimentului
C □ frezarea imbracamintei concomitent cu maruntirea si amestecarea materialuiui rezultat din
frezare.

Subiectul nr. 29.


Prin ce procedeu de acoperire se va proteja imbracamintea rutiera reciclata la rece ? A [3
straturi rutiere bituminoase foarte subtiri la rece B □ tratament bituminous C □ inchidere prin
stropire cu emulsie bituminoasa.

Subiectul nr. 30.


Care sunt tipuriie de defectiuni ale imbracamintilor rutiere bituminoase care se trateaza pe timp
friguros conform AND 533/1997 ?
A □ pelada, tasari locale, faiantari
B □ fisuri si crapaturi, suprafata cu ciupituri, suprafata poroasa. C D refaceri ale
imbracamintii pe suprafete limitate, prin procedeul reciclarii la rece.

DOMENIUL DE AUTORiZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cabiu

SU8DOMENIUL 3.2 - de interes judetean

8
MlNiSTERUlDEZVOLTARl! RDOIONALE /f "\
Si ADM1NISTRAT1E1 PUIMJCF |/:' ,
\
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII t -I^W

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENUL Tn vederea AUTORIZARH CA DiRIGINTE DE SANTiER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE :
3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu
SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean

Aveti de realizat un drum judetean cu Tmbracaminte din beton de ciment, unde punerea in
opera a acesteia se face Tn sistemul cofraje fixe

TEMA nr.1 2 pet.


Detaliati modul de descarcare a betonului rutier la locul de punere in opera.

TEMA nr.2 2 pet.


Descrieti modul de asternere a betonului rutier dupa descarcarea lui la Locul de punere in opera.

TEMA nr.3 1 pet.


Descrieti modul de cornpactare si nivelare a betonului rutier dupa asternerea acestuia.

TEMA nr.4 2 pet.


Care considerati ca este timpui optim de vibrare la compactarea si nivelarea betonului rutier dupa
asternerea acestuia ?

TEMA nr.5 3 pet.


Cum veti proceda la compactarea si nivelarea betonului rutier pe sectoarele de drum cu declivitati ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu

SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean

1
MINUSTERUL DEZVOLTARII REGIONALE Si
ADMINISTRATES PUBL1CE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTI

^^05?"

GRILA DE CORECTARE

SUBIECTE EXAMEN in vederea AUTORiZARil CA DIRIGINTE DE SANTIER Sesiunea :

07-11 noiembrie 2016 DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie,

transport pe cablu SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte

SUBIECTUL RASPUNSUL CORECT

1 A
2 A
3 A
4 A,B,C,D
5 A
6 B
7 A
8 A
9 A
10 A,B,C,D
11
A,B,D
12 ! B
13 j C
14 A,B,C
15 A
16 A,B
A,B,C
18 A,B,C
19 A,B
20 A,B,C
21 A,B,C
22 B
23 A,B,C,D
24 A
25 A
26 A
27 C
28 B
29 A,B
30 A,B

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 ■ Drumuri, poduri, tuneie, piste de aviatie, transport pe cablu


SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean
MiNISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE S(
ADMINISTRATE! PUBLICE
1NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTI

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENULTn vederea AUTORIZARH CA D1RIGINTE DE SANTiER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENiUL DE AUTORIZARE :
3 - Drumuri, poduri, tunete, piste de aviatie, transport pe cablu
SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean

Aveti de realizat un drum judetean cu Tmbracaminte din beton de ciment, unde punerea
Tn opera a acesteia se face Tn sistemul cofraje fixe
TEMA nr.1 2 pet.
Detaliati modul de descarcare a betonului rutier la locul de punere in opera.

TEMA nr.2 2 pet.


Descrieti modul de asternere a betonului rutier dupa descarcarea lui la locul de punere in opera.

TEMA nr.3 1 pet


Descrieti modul de compactare si nivelare a betonului rutier dupa asternerea acestuia.

TEMA nr.4 2 pet.


Care considerati ca este timpul optim de vibrare la compactarea si nivelarea betonului rutier dupa
asternerea acestuia ?

TEMA nr.5 3 pet.


Cum veti proceda la compactarea si nivelarea betonului rutier pe sectoarele de drum cu
declivitati ?

DOMENiUL DE AUTORiZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cabSu

SUBDOMENIUL 3.2 - de interes judetean


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTll

Aveti de realizat un drum judetean cu Tmbracaminte din beton de ciment, unde punerea
Tn opera a acesteia se face in sistemul cofraje fixe.

Raspuns - TEMA nr.1


La locul de punere in opera descarcarea betonului se va face in 2-3 locuri sau cordon (din mers)
urmarindu-se mentinerea omogenitatii betonului pe toata suprafata de descarcare. La
imbracarnintile executate Tn doua straturi, descarcarea betonului celui de al 2 strat se va face
obligatoriu prin descarcare laterala, folosind autobasculante sepciale. Aceeasi masura se va aplica
si pentru primul strat in cazul cand acesta se asterne pe fundatia acoperita cu hartie rezistenta.

Raspuns - TEMA nr.2


Asternerea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice, cu exceptia unor suprafete
reduse la care folosirea acestora nu este justificata tehnico-economic (supralargiri Tn curbe, curbe
cu raze mid, strazi de categoria iV cu o banda de circulate, parcaje, platforme de stationare, pe
suprafete mici sau izolate). Tn aceste cazuri asternerea betonului rutier proaspat se poate face
manual.

Raspuns -TEMAnr.3
Compactarea si nivelarea betonului se vor efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor, prin doua treceri
ale acestora, cu viteza de avansare de minim 0,6 m./minut. Latimea grinzii de vibrare trebuie sa fie
eel putin egala cu grosimea dalei.

Raspuns - TEMA nr.4


Timpul optim de vibrare se stabileste prin determinari de proba cu prima sarja de beton ce se
compacteaza, stabilindu-se si viteza de Tnaintare a vibrofinisorului. Durata vibrarii se recomanda
sa fie de 30... 60 sec.

Raspuns - TEMA nr.5


Pe sectoarele cu declivitati in sectorul de executie al benzii de beton cu pante de pana la 3%, se
lucreaza Tn sensui urcarii drumuiui (din aval spre amonte). Pentru pante mai mari de 3% se
lucreaza Tn sensui coborarii drumuiui (din amonte spre aval), avand Tn vedere ca Tn fata utilajelor
sa existe Tn permanenta un val de beton cu rol de „zid de sprijin".

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunete, piste de aviatie, transport pe cablu


SUBDOMENiUL 3.2 - de interes judetean

2
EXAMEN in vederea AUTORiZARII CA D1RIGINTE DE SANTIER
Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENtUL DE AUTORIZARE: 3 -Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu


SUBDOMENIUL 3.3 - de interes local

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte

Subiectul nr. 1.
Controlul de stat al calitatii constructor si lucrarilor publice se exercita de: A CD inspectorate de
Stat in Constructs - t.S.C. B □ Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru
obiectivele de investitii
finantate C □ Ministerul Transporturilor, pentru toate lucrarile de
infrastructure.

Subiectul nr. 2.
Lucrarile pregatitoare ale terenului de fundare in vederea executarii terasamentelor sunt: A □
lucrari de pregatire a amprizei si de executie a treptelor de infratire B □ lucrari de compactare si de
consolidare a terenului de fundare C □ lucrari deinlaturare sau reamplasare a instalatiilor publice
existente (tinii electrice, telefonie, conducte de apa, gaze, etc.).

Subiectul nr. 3.
Obiective principale in elaborarea agrementului tehnic: A □ fundamentarea, prin analizarea
documentelor de referinta ale produselor si aprecierea, pe
baza cunoa^terii stiintifice $i practice, a aptitudinii la utilizare si a durabilitatii produselor
respective B D evaluarea furnizorilor in ceea ce priveste dotarea, experien^a acestora si
organizarea
controlului pe circuitul comercial, pentru garantarea caracteristicilor cerute pentru produsele
livrate C □ asigurarea publicitatii in elaborarea standardelor nationale, printr-o apreciere
echiiibrata,
tinandu-se seama de reglementarile metrologice
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunete, piste de aviatie, transport pe cablu
SUBDOMENIUL 3.3 - de interes local 1
INSPECTORATUL DF STAT IN CONSTRUCT!!

Subiectul nr. 4. Patui drumului reprezinta: A Q strat sau ansamblu de straturi din structura rutiera
care primeste, transmite si repartizeaza patului drumului eforturile verticale provenite din trafic astfel
incat acestea sa nu depaseasca portanta terenului de fundare in conditiile cale mai defavorabile care
pot surveni in perioada de perspectiva considerate la dimensionarea complexului rutier B □
suprafata amenajata a terasamentelor ce constituie suportui structurii rutiere si care poate fi la nivelul
partii superioare a terasamentului sau la nivelul stratului de forma.

Subiectul nr. 5.
Elementele principale de con^inut ale conducerii si asigurarii catita^ii in construc£ii: A
Q programul de asigurare a calitatii B Q organizarea aferenta executant lucrarilor C □
conditiile referitoare la certificare, aplicabile.

Subiectul nr. 6.
Pamanturiie considerate rele si foarte rele pot fi utilizate in corpui rambleeior doar in
urmatoarele cazuri:
Ad cu acordul inginerului geotehnician
B□ cu acordul dirigintelui de santier si al inginerului geotehnician
CCU la propunerea investitorului cu acordul verificatorului de proiecte
D□ numai dupa imbunatatirea acestuia.

Subiectul nr. 7.
Comisia de recep^ie recomanda amanarea receptiei daca: A □ se constata lipsa sau
neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a
constructiei din punct de vedere al exigentelor esen^iale B □ se constata vicii care nu pot fi
inlaturate si care impiedica realizarea exigentelor esentiale C D se constata vicii a caror remediere este
de durata sau ar diminua considerabil utilitatea
lucrarii.

Subiectul nr. 8.
Principalele faze privind controlul calitatii terasamentelor sunt: A □
faza pregatitoare executiei B O faza de executie
C □ faza de receptie La finalizarea lucrarilor de terasament D □ faza de
monitorizare a evolutiei terasamentului (urmarirea in timp).
DOMEN1UL DE AUTORSZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviate, transport pe cablu

SUBDOMENIUL 3.3 - de interes local 2


INSPECTORATUL DE STAT ]N CONSTRUCTIl

Subiectul nr. 9.
Lucrarile la care s-au utilizat produse avand agrementui tehnic suspendat sau retras ulterior punerii
in opera vor fi:

A □ analizate de proiectant, care va decide mentinerea lor sau schimbarea solutiei


B □ analizate de expertul tehnic de calitate, atestat, care va preciza conditiile de executie si
starea construct C n analizate de responsabilul tehnic cu executia atestat, care va admite
continuarea execu£iei
lucrarilor de constructs numai pe baza proiectelor revizuite si a noilor detalii de execute
verificate de verificatori deproiecte atestati.

Subiectul nr. 10.


Terasamentele din zona de tranzitie pod-rampa de acces, vor fi compactate asigurandu-se un grad
de compactare de: A □
proctor normal > 95% B □
proctor normal > 90% C □
proctor normal > 85%.

Subiectul nr. 11.


Este necesara efectuarea treptelor de infratire la realizarea terasamentelor cand terenul de
fundare este in panta de: A □
B
egala cu raportul 1:5 Q egala
ma
cu raportul 1:3 C Q i rnare
ca raportul 1:5.

Subiectul nr. 12.


Pentru realizarea terasamentelor la zona de tranzitie pod-rampa de acces sunt adminse
urmatoarele tipuri de pamanturi: A □ pamanturi bune B □ pamanturi foarte bune C □
pamanturi mediocre si rele daca sunt stabilizate cu var, zgura sau stabilizatori chimici.

Subiectul nr. 13.


Straturile bituminoase foarte subtiri la rece sunt destinate executiei lucrarilor curente de intretinere
pentru: A □ drumuri cu imbracaminte bituminoasa sau din beton de ciment cu clasa tehnica II-IV

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu

SUBDOMENIUL 3.3 - de interes local 3


INSPECTORATUL DE STAT iN CONSTRUCT!!

B iZI drumuri cu imbracaminte bituminoasa sau din beton de ciment cu clasa tehnica il!-lV C CD
acoperirea straturilor rutiere bituminoase reau'zate prin reciclarea la cald sau la rece.

Subiectul nr. 14.


Straturile foarte subtiri La rece nu se aptica In cazul: A □ in care denivelarile existente sunt
determinate de un fenomen de fluaj al imbracamintei
bituminoase existente B IZ! in care imbracamintea bituminoasa existenta prezinta fenomene
de exudare a bitumului.

Subiectul nr. 15.


Lucrarile de executie a straturilor bituminoase foarte subtiri la rece, pentru zona climatica rece,
se desfasoara in perioada: A
□ 1 iunie-15 august B □ 1
iunie-15 septembrie C □ 1
mai-15 august.

Subiectul nr. 16.


Lucrarile pregatitoare la executarea terasamentelor drumuriior de pamant ce urmeaza a fi
pietruite constau in: A □ pregatirea amprizei prin nivelarea platformei
pe intreaga largime B D realizarea pantelor transversale conform
proiectului
C D compactarea pamantului pana la obtinerea gradului de compactare proctor normal prevazut D □
compactarea pamantului pana la obtinerea gradului de compactare proctor modificat prevazut.

Subiectul nr. 17.


La executarea terasamentului drumuriior de pamant ce urmeaza a fi pietruite treptele de infratire
vor avea: A D o latime de 0,5 m. si o panta de 2%
spre aval B □ o latime de 1,0 m. si o panta de 1,5%
spre aval c D o latime de 1,0 m. si o panta de 2%
spre aval.

DOMENiUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviate, transport pe cabtu

SUBDOMENiUL 3.3 - de interes Local 4


NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT

SubiectuI nr. 18.


Materialele care pot fi folosite ca agregate pentru realizarea structuriior drumunlor de parnant
urmeaza a fi pietruite pot fi: A □ agregate minerale de balastiera, balast amestec optimal, pietris
concasat sort 0-31,5 B □ piatra sparta amestec optimal, piatra sparta sort 63-80, piatra sparta
sort 40-63 C □ cribluri sort 8-16 si 16-25, savura sort 0-8 si 8-16, deseu de cariera sort 0-25 D L]
zgura granulata de la combinatele siderurgice sort 0-7, zgura bruta( concasata si sortata), lianti
hidraulici.

SubiectuI nr. 19.


Petruirea drumurilor impune si sistematizarea elementelor geometrice in plan orizontal, in
profit longitudinal si in profit transversal tinand seama de faptul ca trebuiesc adaptati
parametrii de proiectare limita cum ar fi:
A [j raze minime in plan si profil transversal
B□ declivitati exceptional
CD irnposibilitatea asigurarii scurgerii apelor pluviale.

SubiectuI nr. 20.


Prin pietruirea drumurilor se intelege: A Q efectuarea unei imbracaminti din pavele de piatra
natural! prelucrata pe un drum deja
existent B □ acele Iucrari realizate pe baza de proiecte constand m pavarea lor cu bolovani de
riu C □ ansamblul de Iucrari care se realizeaza pe baza de proiect, in scopui trecerii drumului de
pamant intr-o categorie superioara, prin consolidarea partii carosabile cu straturi din agregate
naturale simple sau stabilizate, realizate de regula pe straturi de forma, asigurandu-se un teren de
fundare negeliv si scurgerea apelor.

SubiectuI nr. 21.


Dupa pozitia drenului in raport cu axut drumului, drenurile pot fi: A □
drenuri longitudinale B [Zl drenuri transversale C □ drenuri ventuza
sau drenuri pe tatuz D □ drenuri spice de captare.

DOMENIUL DE AUTQRIZARE : 3 - Orumuri, podur;, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu

SUBDOMENiUL 3.3 - de interes local 5


INSPECTOR-ATUL DE STAT IN CONSTRUCT*!!

Subiectul nr. 22.


Drenurile forate de captare se realizeaza din: A □ tuburi PVC riflate, perforate, mansonate,
mvelite cu geotextU cind sunt conditii favorabile
de antrenare de material fin sau de colmatare B □ tuburi PVC netede, mansonate,
neperforate, invelite cu geotextil cind sunt conditii favorabile de antrenare de material fin sau de
colmatare.

Subiectul nr. 23.


Drenajul prin ventilatie se realizeaza cu: A □ 1 barbacana sub partea superioara a
coronamentului zidului si 1 barbacana amplasata
deasupra fundatiei B D 1
barbacana sub partea superioara a coronamentului zidului
si 2 barbacane amplasate
deasupra fundatiei CD2 barbacane sub partea superioara a coronamentului zidului si 2
barbacane amplasate deasupra fundatiei.

Subiectul nr. 24.


Pentru controlul functionaiitatii drenurilor si pentru asigurarea conditiilor necesare de revizie si
intretinere, pe traseul acestora, se prevad camine de vizitare amplasate la:
A□ 40-50 m. unele de altele
B□ 50-100 m. unele de altele
C□ 50-70 m. unele de altele.

Subiectul nr. 25.


In categoria drumurilorde pamant sunt incluse: A □ drumurile vicinale B D drumurile de
pamant naturale a caror trasee sunt stabilite prin circulatia repetata a
vehiculelor C □ drumurile forestiere
neamenajate din pamant
D
D drumuri de pamant amenajate, la care au fost executate lucrari de colectare si evacuare a
apelor de suprafata, reprofilarea si compactarea platformei.

DOMENIUL DE AUTORSZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu

SUBDOMENIUL 3.3 - de interes iocat 6


1NSPECTORATUL DE STAT ! N CONSTRUCTS

Subiectui nr. 26.


Care sunt tipuhle de imbracaminti bituminoase ce se executa pe partea carosabila a podurilor ?
Tipurile fotosite pentru realizarea caii pe pod sunt: A □ imbracaminte bituminoasa turnata la cald B □
imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald cu bitum neparafinos pentru drumuri,
cu bitum modificat cu polimeri sau cu diferiti aditivi tip MAS 16 C □ imbracaminte bituminoasa cilindrata
executata la cald cu bitum neparafinos pentru drumuri, cu bitum modificat cu polimeri sau cu diferiti
aditivi tip BAP 16.

Subiectui nr. 27.


Care este grosimea minima recomandata pentru un strat din beton asfaltic tip BAP 16, la calea pe
pod ? Grosimea minima recomandata este de:
AD 3,0 cm. BLKOcm. C □ 6,0 cm.
Subiectui nr. 28.
Care este rolul mortarului asfaltic turnat la calea pe pod ? A Q]
rezistenta B □ protectie C □ egalizare.

Subiectui nr. 29.


Cum se stabileste si care este stratul de mortar asfaltic turnat la calea pe pod ? A □
prin calcule de dimensionare B □ constructiv si are grosimea de 3,0 cm. C □ constructiv
si are grosimea de 2,0 cm.

Subiectui nr. 30.


Care este grosimea minima a stratului de imbracaminte bituminoasa turnata executata la cald din
asfalt turnat dur, la calea pe pod ? A □ conform valorii reiesite
din calculul de dimensionare B D se stabileste constructiv si
este de 4,0 cm. C □ se stabileste constructiv si este de 5,0 cm.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviate, transport pe cablu

SUBDOMENfUL 3.3 - de interes local 7


MJNJSTERUL DEZVOLTAR1I REGIONALE Si
ADMINISTRATE] PUBI.ICE
NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!

DECAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE SANTiER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIULDEAUTORIZARE:
3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cabiu
SUBDOMENIUL 3.3 - de interes local

Pe un drum comunal urmeaza sa fie executate lucrari de remediere a degradarilor aparute


sub circulate la un drum cu Trnbracaminte bituminoasa

TEMA nr.1 2 pet.


Ce sunt si cum se remediaza suprafetele slefuite la imbracamintile rutiere bituminoase ?

TEMA nr.2 3 pet.


Fagasele sunt defectiuni ale imbracamintilor rutiere bituminoase. Cum se prezinta aceste
defectiuni si care sunt lucrarile de remediere pentru acestea ?

TEMA nr.3 2 pet.


La lucrarile de reparatie ale unui drum cu imbracaminte rutiera bituminoase se constata aparitia de
faiantari. Ce sunt faiantarile si cum se execute remedierea acestora ?

TEMA nr.4 2 pet.


La lucrarile de reparatie ale imbracamintilor rutiere bituminoase intalniti defectiunea numita
pelada.Ce este pelada si care sunt lucrarile de remediere pentru aceasta defectiune?

TEMA nr.5 1 pet.


Aveti de verificat lucrarile de remediere in urma defectiunilor aparute la imbracamintea rutiera
bituminoasa a drumului comunal. Predzati cinci tipuri de defectiuni pe care le puteti intalni la
executarea acestor lucrari.

DOMENiUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu

SUBDOMENfUL 3.3 - de interes iocai


MlNISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
Si ADMINISTRATES PUBL1CE
1NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTS!

GRILA DE CORECTARE

SUBiECTE EXAMEN in vederea AUTORIZARII CA D1RIGINTE DE SANTiER Sesiunea :


07-11 noiembrie 2016 DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de
aviatie, transport pe cablu SUBDOMENIUL 3.3 - de interes local

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte
SUBIECTUL RASPUNSUL CORECT
1 A
2 A,B
3 A
4 B
5 A
6 D
7 A
8 A,B,C,D
9 A
10 A
11 C
12 A,B,C
13 A,C
14 A,B
15 A-
16 A,B,C
17 C
18 A,B,C,D
19 A,B
20 C
21 A,B,C,D
22 A
23 C
24 c ■

25 B,D
26 A,B,C
27 B
28 B,C
29 C
30 c
DOMEHJUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, poduri, tuneie, piste de aviatie, transport pe cabiu

SUBDOMENIUL 3.3 - de interes local


MINISTERIAL DEZVOLTARIi RJEGIONALE
§1 ADMINISTRATE! PUBLICE .? / ■

1NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII I ' - *r


'| 1 — ^>>

STUD1U DE CAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUT0R1ZARII CA DiRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE :
3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu
SUBDOMENIUL 3.3 - de interes local

Pe un drum comunai urmeaza sa fie executate lucrari de remediere a degradan'lor


aparute sub circulate la un drum cu Tmbracaminte bituminoasa

TEMA nr.1 2 pet.


Ce sunt si cum se remediaza suprafetele slefuite la imbracamintile rutiere bituminoase ?

TEMA nr.2 3 pet.


Fagasele sunt defectiuni ale imbracamintiior rutiere bituminoase.Cum se prezinta aceste
defectiuni si care sunt lucrarile de remediere pentru acestea ?

TEMA nr.3 2 pet.


La lucrarile de reparatie ale unui drum cu imbracaminte rutiera bituminoase se constata aparitia de
faiantari. Ce sunt faiantarile si cum se execute remedierea acestora ?

TEMA nr.4 2 pet.


La lucrarile de reparatie ale imbracamintiior rutiere bituminoase Tntalniti defectiunea numita pelada.Ce
este pelada si care sunt lucrarile de remediere pentru aceasta defectiune?

TEMA nr.5 1 pet.


Aveti de verificat lucrarile de remediere in urma defectiunilor aparute la imbracamintea rutiera
bituminoasa a drumului comunai. Precizati cinci tipuri de defectiuni pe care le puteti intalni la
executarea acestor lucrari.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri. poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu


SUBDOMENIUL 3.3 - de interes local
NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Pe un drum comunal urmeaza sa fie executate lucrari de remediere a degradarilor aparute sub
circulate la un drum cu Tmbracaminte bituminoasa.

Raspuns - TEMA nr.1 ^-f


Suprafata slefuita se prezinta ca o suprafata lucioasa fara nici un fel de asperitati, de culoare mai deschisa si
care apare mai frecvent in curbe, la intersectii si in general in zonele cu accelerari si decelerari frecvente.
Remedierea acestora se poate face prin :

1. Executarea unor tratamente bituminoase rugoase

2. Executarea de covoare asfaltice din betoane asfaltice rugoase

3. Executarea unui covor asfaltic rugos prin clutaj.

Raspuns -TEMA nr.2 ^

Fagasele longitudinale sunt denivelari sub forma de albie, cu latimea de pana la 1,0 m. si cu adancimea de la
1-2 cm. pana la 10-15 cm. situate preponderent spre marginea partii carosabile, tn zona unde se
concentreaza traficul greu. Lungimile lor pot fi de zeci de kilometrii.

Daca fagasele au aparut ca urmare a tasarii locale pe lungimi scurte ale intregului complex rutier, solutia de
remediere consta in frezarea stratuiui, refolosirea unui strat dintr-o mixtura asfaltica antifagas.

Daca fagasul a aparut pe zonele cu defectiuni din fnghet-dezghet, se va proceda la refacerea sectorului
respectiv, cu drenarea apelor ce se pot infiltra in cazul drumutui la nivelul terasamentelor.

Raspuns - TEMA nr.3 n

Faiantarile sunt retele de fisuri longitudinale si transversale care, functie de dimensiuni, pot fi:

1. Faiantari in panza de paianjan cu dimensiuni ale laturii intre 5 si 10 cm.

2, Faiantari in placi cu dimensiuni ale laturii intre 5 si 10 cm.

Remedierea suprafetelor faiantate se face prin frezarea si decopertarea intregii structuri rutiere si a
pamantului din patul drumului pe o adancime egala cu adancimea de inghet, inlocuirea pamantului geliv cu
material necoeziv si refacerea sistemului rutier, dupa ce in prealabil s-a facut asanarea corpului drumului.

Raspuns - TEMA nr.4 n

Pelada este o defectiunea care consta in desprinderea partiala a stratuiui de uzura de pe stratul suport, sau
dezlipirea unor suprafete mici din tratamentul bituminous. Remedierea peladei se face functie de marimea
zonei afectate astfel:

1. Prin plombare cu mixtura asfaltica cu agregat marunt, daca defectiunile sunt izolate

DOMENIUL DE AUTORiZARE : 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu


SUBDOMENIUL 3.3 - de interes tocal 7
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

2. Prin realizarea unui covor asfaltic, cu decaparea stratului de uzura afectat sau direct peste
acesta, cand suprafetele afectate sunt mari,

3. In cazui tratamentelor bituminoase, pelada se remediaza prin refacerea rnanuala a


tratamentului.

Raspuns - TEMA nr.5 '

Tipurile de defectiuni ce se pot inlocui la o Tmbracaminte bituminoasa sunt :

\J 1. Suprafata slefuita

2. Suprafata extrudata

3. Suprafata siroita y

4. Pelada 1/

5. Valuiri si refulari

6. Suprafata poroasa

7. Suprafata cu ciupituri

8. Suprafata incretita

9. Praguri

10. Rupturi de margine

11. Fisuri si crapaturi \J \j

12. Faiantari

\j 13. Fagase longitudinale ^ J \j

14. Gropi

15. Tasari locale.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 3 - Drumuri, podun, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu

SUBDOMENIUL 3.3 - de interes local


SUBIECTE

EXAMEN in vederea AUTORIZARI! CA DIRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5. Lucrari hidrotehnice


SUBDOMENiUL : 5.3 - de importanta deosebita

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte

Subiectul nr. 1

Controtul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de


constructii se exercita, pe intregul teritoriu al tarii, de catre: A □
Inspectoratui de Stat in Constructii B □ Ministerul Dezvoltarii Regionate si
Administrate Publice C □ Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania,

Subiectul nr. 2

La lucrarile de consolidare si aparare a taluzurilor dalele din beton preturnate se vor executa: A □ Cu
rosturi de turnare B □ Fara rosturi de turnare C □ Cu rosturi de turnare, daca acestea sunt prevazute in
proiect.

Subiectul nr. 3

Nu se supun controlului de stat al calitatii in constructs, exercitat de catre inspectoratui de Stat in


Constructii - I.S.C.: A □ locuinteie unifamiliale parter si anexele gospodaresti din proprietatea persoanelor
fizice,
situate in mediul rural si in satele apartinatoare municipiilor si oraselor B CI cladirile parter si
anexele acestora din proprietatea persoanelor juridice,situate in mediul rural
si in satele apartinatoare municipiilor si oraselor C D locuinteie unifamiliale parter si eel mult 1 etaj si
anexele gospodaresti din proprietatea persoanelor fizice, situate in mediul rural si in satele apartinatoare
municipiilor si oraselor.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5. Lucrari hidrotehnice


SUBDOMENIUL: 5.3 - de importanta 1
deosebita
[NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTH

Subiectul nr. 4

La lucrarUe de nivelare a terenuiui pentru irigarea pe brazde, parcelele pot fi nivelate in: A D
1 directie cu o suprafata de 0,3-4,0 ha. B □ 2 directii cu o suprafata de 0,3-4,0 ha.

Subiectul nr. 5

Dirigintii de santier au urmatoarele obligatii si raspunderi in perioada de pregatire a investitiei: A □


verifica existenta expertizei tehnice in cazut lucraritor de interven^i asupra constructor B □ participa,
impreuna cu investitorul/beneficiarul, la trasarea generala a constructs C □ verifica existenta
"Sistemutui calitatii in constructii" si a " Managementului calitat:ii in constructii" pentru lucrarea
respective.

Subiectul nr. 6

La lucrarUe de consotidare si aparare a taiuzurilor, executarea straturilor drenante ftttrante


alcatuite din produse de balastiera sau cariera , dupa asternerea fiecarui strat,compactarea se
face:
A □ Cu maiul
B □ Mecanizat
C □ Manual.

Subiectul nr. 7

Verificarea proiectelor privind respectarea regiementarilor tehnice referitoare la cerin^ele


fundamentale aplicabile se efectueaza, sub conditia respectarii interdictiiior prevazute de lege, de
catre: A □ specialist! verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati B []
specialistii elaboratori atestati pe domenii/subdomenii si specialitati C □ expert! tehnici atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati.

Subiectul nr. 8

La lucrarUe de consolidare si aparare a taiuzurilor, dalele din beton preturnate se


depoziteaza in stive:
A □ Fiecare dala asezata pe min 2 suporti de 3 cm. grosime B
□ Fiecare dala asezata pe min 1 suport de 3 cm. grosime C CU
Fiecare dala asezata pe min 4 suporti de 3 cm. grosime D □
Daia de la baza stivei pe suporti de 10 cm grosime.

Subiectul nr. 9

Nivelul amenzilor prevazute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi actualizat prin:
A
Q hotarare a guvernului
B □ ordin al ministrului Culturii si Cultelor
C □ ordonanta a guvernului sau lege, dupa caz.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5. Lucrari hidrotehnice


SUBDOMENiUL: 5.3 - de importanta deosebita
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

Subiectul nr. 10

Controlul calitatii lucrarilor de nivelare constau din: A


tH Verificari vizuale
B □ Verificari ale conformitatii lucrarilor cuprevederile proiectului C tZI
intocmirea proceseior verbale de lucrari ascunse D □ Verificarea
tehnologiei prevazute in proiect E □ Intocmirea proceseior verbale de
receptie.

Subiectul nr. 11

Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate care se repeta pe verticala sau pe orizontaia se
va efectua:

A □ Pentru fiecare element, dupa repereie de baza B □


Fata de elementul precedent.

Subiectul nr. 12
Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza: A □
La terminarea lucrarilor de cofrare B □ La terminarea lucrarilor
de decofrare CQ La verificarea aspectului betonului dupa
decofrare DD tnainte de turnarea betonului.

Subiectul nr. 13
Amplasarea distantierilor fata de cofraj se face astfel: AQ
La eel putin 2 buc. /mp. de placa sau perete B □ La eel putin
4 buc. /mp. de placa sau perete
C □ La eel putin 2 buc. /m. in doua parti ale aceleeasi Iaturi, pe fiecare latura la grinzi si stalpi D Pj
La eel putin 1 buc. /m. in doua parti ale aceleeasi Iaturi, pe fiecare latura la grinzi si stalpi.

Subiectul nr. 14

fnnadirea barelor de armatura prin sudura poate fi realizata prin: A □


i petrecere B □ Prin suprapunere CQ Cu manson tip filet D[]
Pf n

Cueclise
E Q Cap la cap cu topire intermedial F □ Cap
La cap, in cochilie G □ Cap la cap, in
semimanson de cupru.

Subiectul nr. 15

Caracteristicile mecanice obligatorii pentru produsele din otel pentru armaturi utilizate in

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5. Lucrari hidrotehnice


SUBDOMENiUL: 5.3 - de important! deosebita

3
NSPECTORATUt Df STAT IN CONSTRUCT

elemente si structuri din beton armat sunt:

A□ Caracteristici de tractiune
B□ Forta de forfecare a imbinarilor sudate sau mecanice
C [j Mase pe metru liniar si tolerate
D□ Comportarea la oboseala
E□ Aptitudinea la indoire.

Subiectul nr. 16

Pentru realizarea niveluiui de calitate proiectat a constructiiior de categorii de importanta A, B si C,


executantul lucrarilor trebiuie sa dispuna de :

A□ Sistem de management al calitatii documentat


B□ Sistem de management al calitatii certificat
Cn Personal de control autorizat
D□ Personal de executie calificat,

Subiectul nr. 17

Conditiile de receptie a pieselor metaiice inglobate si montate inainte de betonare sunt: A □


Verificarea existentei documentelor care atesta conformitatea pieselor metaiice inglobate cu
prevederile proiectului tehnic B □ Verificare documentelor de receptie semnate de toti
factorii responsabili C [] Verificarea respectarii pozitiei lor in raport cu cofrajul si reperele de
trasare D □ Verificarea asigurarea stabilitatii pozitiei E □ Verificarea utilizarii distantierilor sau
a pieselor de legatura compatibile cu betonul.

Subiectul nr. 18

Fasonarea armaturii nu se executa la temperaturi A □


Mai mici de -5grade Celsius B □ Mai mici de -10grade
Celsius C [3 Mai mari de 30 grade Celsius. D D Mai mari
de 40 grade Celsius.

Subiectul nr. 19

Asigurarea pozitiei relative intre bare si fata de cofraj are in vedere: A D


Legarea armaturii la incrucisari B □ Montarea de distantieri intre randurile de
armaturi si fata de cofraj.

Subiectul nr. 20

Pentru consoiidarea digurilor existente, valoarea vitezei medii, trebuie sa rezulte din studiul
hidrologic. Aceasta poate fi :

A □ Viteza medie in albie majora B n


Viteza medie in albie minora

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5. Lucrari hidrotehnice


SUBDOMENIUL: 5.3 - de importanta 4
deosebita
NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT

C □ Viteza medie a intregii sectiuni.

Subiectui nr. 21

Produsele de balastiera utilizate pentru protectia taiuzurilor provin din : A □


Roci eruptive B □ Rod sedimentare C O Roci metamorfice.

Subiectui nr. 22

In cadrul lucrarilor de consoiidare si aparare a taiuzurilor sunt executate lucrari de terasamente


la: A □ Executarea taiuzurilor la panta ceruta de prevederile proiectuiui B D
Remedierea taiuzurilor deteriorate C □ Realizarea unor urnpluturi locale D □
Eiiminarea pamantului vegetal pe taluzurile ce urmeaza a fi inierbate.

Subiectui nr. 23
Ultimul strat rezultat dupa saparea mecanizata la terasamentul pentru profiiarea taiuzului trebiue
sapat manual. Acesta trebuie sa fie :

A □ Intre 80,00 cm. si 100,00 cm. B


□ intre 30,00 cm. si 40,00 cm. C D
intre 50,00 cm. si 70,00 cm.

Subiectui nr. 24

La lucrarile de consoiidare si aparare a taiuzurilor, umpluturile pentru profiiarea taiuzurilor se vor


executa numai dupa ce in masivul de pamant existent se vor sapa trepte de infratire, in tungul
taiuzului de:

A □ 40,00 cm. - 50,00 cm. maltime B D


7u 00 cm
> - - 8u-u0 cm. inaltime C □ 50,00
cm. - 100,00 cm. inaltime.

Subiectui nr. 25
La lucrarile de consoiidare si aparare a taiuzurilor, executarea straturilor drenante filtrante alcatuite
din produse de balastiera sau cariera, daca straturile drenante sunt aicatuite din mai multe
substraturi, executia incepe pe portiuni de:
AQCca. 50,00 cm.
Bn Cca. 100,00 cm.
C[I]Cca. 150,00 cm.
D D Cca. 200,00 cm.

Subiectui nr. 26

La lucrarile de consoiidare si aparare a taluzuriior, la dalele din beton preturnate, dupa turnare,
DOMENIUL DE AUTORiZARE : 5. Lucrari hidrotehnice
SUBDOMENIUL: 5.3 - de importanta deosebita 5
NSPECTORATUL DE STAT iN CONSTRUCT

betonul se va proteja prin:

A □ Acoperire cu prelate
B □ Acoperire cu rogojini
C n Acoperire cu strat de nisip
D □ Urnezirea permanenta prin stropirea cu apa a betonului.

Subiectul nr. 27
La lucrariie de consoiidare si aparare a taluzurilor, dalele din beton preturnate se transporta in
depozit: A □ 7 zile de La
turnare B □ 10 zile de la
turnare C O 15 zile de la
turnare.

Subiectul nr. 28
Verificarile profilului transversal al canalelor sunt:

A □ Latimea de fund
B Q Latimea coronamentelor
C □ Latimea bermelor
D □ Inclinarea taluzurilor
E □ Modul de racordare al biefurilor.

Subiectul nr, 29
La reteaua de drenaj, permeabilitatea filtrului trebuie sa fie:

A □ De 2 ori mai mare ca permeabilitatea pamantului din jurul filtrului B[]De4


ori mai mare ca permeabilitatea pamantului din jurul filtrului C □ De 5-10 ori
mai mare ca permeabilitatea pamantului din jurul filtrului.

Subiectul nr. 30
La reteaua de drenaj drenuriie se dispun cu o panta general cu o abatere de :

A □ ±15%din panta proiectata B D


,±10% din panta proiectata CDJX din
panta proiectata.

OOMENIUL DE AUTORIZARE : 5. Lucrari hidrotehnice


SUBDOMENIUL: 5.3 - de imporfcanta 6
deosebita
MIN1STEFU.IL DEZVOLTAKi! RtGIONALE Si
ADMINISTRATE PUBUCb
iNSPiiCTORARJl DE STAT IN CONSTRUCT

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUT0R1ZARH CA DIRIGiNTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5 - Lucrari hidrotehnice


SUBDOMENIUL 5.3- de importanta deosebita

Lucrari de consolidare ale unui baraj din materiale locale. Lucrarile de consolidare presupun
scoaterea din utilizare a barajului.

TEMA nr. 1 2 pet.


In executarea lucrarilor de epuizmente, cum se realizeaza monitorizarea nivelului apei
subterane ?

TEMA nr. 2 2 pet.


Care sunt obligatiile si raspunderile dirigintelui de santier, prevazute de legislatia in vigoare, pentru
verificarea realizarii corecte a executarii lucrarilor de constructs in perioada execu^iei lucrarilor ?

TEMA nr. 3 2 pet.


Ce se consernneaza in procesul verbal in urma verificarilor efectuate la terminarea montarii
armaturilor ?

TEMA nr. 4 2 pet.


Care sunt regulile care trebuie respectate la executarea betonuiui ciclopian ?

TEMA nr. 5 2 pet.


Executantul constructiei trebuie sa dispuna de un sistem de management al calitatii. Care sunt
conditiiie pe care trebuie sa le indeplineasca acest sistem pentru a se obtine un nivel de calitate
corespunzator celui proiectat ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5 - Lucrari hidrotehnice

SUBDOMENIUL 5.3- de importanta deosebita


MiNiSTERUL DEZVOLTAR1I REGIONALE
Si ADMINISTRATIS PUBLICE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

GRILADECORECTARE

SUBIECTE
EXAMEN Tn vederea AUTOR1ZARSI CA DIRIGINTE DE SANTIER
Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5.l_ucrari hidrotehnice
SUBDOMENIUL : 5.3 - de importanta deosebita

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte.


Din oficiu se aloca 0,1 puncte
SUBIECTUL RASPUN5ULCORECT
1 A
2 B
3 A
4 A,B
5 A
6 A,C
7 A
8 A,D
9 A
10 A,B,D
11 A
12 A,D
13 A,D
14 B,D,E,F,G
15 | A,B,D,E
16 A,B,C,D
17 A,B,C,D,£
18 B
19 A,B
20 A,B,C
21 A
22 A,B,C
23 B
24 A
25 C,D
26 A,B,C,D
27 C
28 A,B,CD,E
29 C
30 C

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5. Lucrari hidrotehnice


SUBDOMENiUL: 5.3 ■■ de importanta deosebita
MlNISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
Si ADMINISTRAT1EI PUBUCE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT1I

STUD1U DE CAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUTORiZARH CA DIRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5 - Lucrari hidrotehnice


SUBDOMENIUL 5.3- de importanta deosebita

Lucrari de consolidare ale unui baraj din materiale locale. Lucrarife de consolidare presupun
scoaterea din utilizare a barajului.

TEMA nr. 1 2 pet.


In executarea lucrarilor de epuizmente, cum se realizeaza monitorizarea nivelului apei
subterane ?

TEMA nr, 2 2.pct


Care sunt obligatiile si raspunderile dihgintetui de santier, prevazute de legislatia in vigoare, pentru
verificarea realizarii corecte a executarii lucraritor de constructs in perioada execu^iei lucrarilor ?

TEMA nr. 3 2 pet.


Ce se consemneaza in procesul verbal in urma verificarilor efectuate la terminarea montarii
armaturilor ?

TEMA nr. 4 2 pet.


Care sunt regulile care trebuie respectate la executarea betonului ciclopian ?

TEMA nr. 5 2 pet.


Executantul constructiei trebuie sa dispuna de un sistem de management al calitatii. Care sunt
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca acest sistem pentru a se obtine un nivel de calitate
corespunzator celui proiectat ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE ; 5 - Lucrari hidrotehnice

SUBDOMENIUL 5.3- de importanta deosebita


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Lucrari de consolidare ale unui baraj din materiale locale. Lucrariie de consolidare presupun
scoaterea din utilizare a barajului.

Raspuns -TEMA nr.1

Monitorizarea variatiei nivelului apei subterane se realizeaza prin masuratori sistematice


ale nivelului apei in foraje piezometrice.
Monitorizarea piezometrica se face in mod obligatoriu pe perioada efectuarii epuizmentului iar,
din motive obiective, se poate prelungi si in perioada post epuizment.
Rezultatele masuratorilor piezometrice pot fi valorificate sub forma de harti diferite: cu
hidroizofreate, hidroizohipse, hidroizopieze, evaluarea gradientilor hidraulici, directii de
distribute a curentilor subterani, etc.

Raspuns - TEMA nr.2

LUrmareste reaiizarea constructiei tn conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,


ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2.Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,


respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3.lnterzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii


de conformitate sau agrement tehnic;

4.lnterzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu


agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5.Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea


asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

6.Verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru


lucrarea respectiva;

7.lnterzice executarea de lucrari de catre personal necalificat;

8.Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9.Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza


documentele mtocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbaie in faze
determinante, procese-verbaie de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

H.Transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;

12.lnformeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea


dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5 - Lucrari hidrotehnice

5UBDOMENIUL 5.3^ de importanta deosebita


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTIJ

13.Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de


proiectant/de organele abilitate;

14. Verifica, in caLitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in


cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15.Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar


pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea
in siguranta a constructiei, conform proiectului;

16.Anunta l.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata


executarea lucrarilor de catre investitor/benefici ar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

17.Preia documented de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a


constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

18.Urmareste dezafectarea Lucrarilor de organizare de santier si predau terenul


detinatorului acestuia.

Raspuns - TEMA nr.3

La terminarea montarii armaturilor se va consemna in procesul verbal constatarilrezultate in urma


verificarilor efectuate cu privire la:

1. Numarul, diametrul si pozitia armaturilor Tn diferite sectiuni ale elementelor


structurii;

2. Distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul Lor de fixare;

3. Pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor;

4. Numarul si calitatea legaturilor dintre bare;

5. Dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii;

6. Modul de asigurare a grosimii stratuiui de acoperire cu beton a armaturii si dimensiunile


acestuia.

Raspuns - TEMA nr.4

La executarea betonului ciclopian trebuie respectate urmatoarele reguli;

a) se toarna un prim strat de beton in grosime de 25 cm. care se bate cu maiul sau se
vibreaza cu pervibratoare. Peste acesta se toarna al doilea strat de beton de circa 15 cm. grosime,
in care se mdeasa, prin batere cu maiul de lemn, boiovanii asezati la o distanta de eel putin 20 cm.
de marginea zonei care se umple cu beton. Distanta dintre bolovani trebuie sa fie

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5 - Lucrari hidrotehnice

SUBDOMENIUL 5.3- de important! deosebita

3
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCJH

cea minima necesara introducerii pervibratorului cu care se efectueaza compactarea betonului in


care seinglobeaza bolovanii.
b) straturile urmatoare se executa in acelasi mod, la ultimul strat realizandu-se o acoperire
cu beton de eel putin 20 cm.
c) la tumarea betonului in fundatii masive, pentru asigurarea unei bune legaturi in rosturiie
de turnare orizontale, bolovanii se lasa iesiti in afara cu eel putin jumatate din volumul lor. Betonul
se vibreaza sau se bate cu maiul intre bolovani fara a-i disloca, insa, din masa betonului. La
reluarea turnarii intreaga suprafata a betonului, inclusiv a bolovanilor, se curata, se uda si, peste
aceasta, se asterne un strat de mortar de ciment de circa 2 ... 3 cm, de aceeasi clasa cu cea
betonului.
d) nu se recomanda stropirea bolovanilor cu lapte de ciment inainte de introducerea lor in
beton.
e) nu se admite asezarea bolovanilor daca betonul a inceput sa faca priza.

Raspuns - TEMA nr.5

1. Trebuie sa fie documentat,


2. Trebuie sa fie irnplementat
3. Trebuie sa fie cerificat
4. Organizatia sa dispuna de personal autorizat sau atestat pentru lucrarile la care este ceruta
autorizarea/ atestarea.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 5 - Lucrari hidrotehnice

SUBDOMENiUL 5.3- de importanta deosebita


MINISTERUL DEZVOLTARI1 REGIONALE Si
ADMINISTRATIS! P U M . i C F
INSPECTORATUL DE STAT JN CONSTRUCT!

SUBiECTE

EXAMEN in vederea AUTORiZARH CA D1RIGINTE DE $ANTiER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 6. Constructii edilitare si de gospodarire comunala

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte.


Din oficiu se aloca 0,1 puncte

Subiectul nr.1

Constructive executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului


public sau privat al judetelor, oraselor ori comunelor vor putea fi desfiintate, pe cheltuiala
contravenientului, de catre:
A □ autoritatea administratiei publice competente,
B □ prefect, pe cale administrative
C □ instantele de contencios administratev, potrivit legii.

Subiectul nr.2

La proba de presiune pe tronsoane a conductelor de aductiune si a retelor de


alimentare cu apa, unde se masoara presiunea de proba? A □ la
capatul tronsonului B □ in punctul eel mai coborat at retelei C □
conform datelor producatorului.

Subiectul nr.3
Managementui caiitatii in constructii impiica strategii si masuri specifice pentru asigurarea
respectarii: A □ cerintelor fundamentale aplicabile
constructiilor B □ sistemului caiitatii in constructii C □
legalitatii activitatii metrologice.

DOMENIUL DE AUTORIZARE ; 6. Construct!! edilitare si de gospodarire comunala


NSPECTORATUL DF STAT IN CONSTRUCT!

Subiectul nr.4

Abaterea admisibila de la panta prevazuta in proiect ia conducte de canalizare


gravitational poate fi de: AQ
10% B □ 20 %
C □ nu conteaza, important este ca panta realizata sa nu fie mai mica fa|a de cea din proiect.

Subiectul nr.5

Executantul, in baza contractului de antrepriza incheiat cu beneficiarut, are urmatoarele obligatii:


A □ sa sesizeze investitorul cu privire la neconformitatile si/sau neconcordanteie constatate
in proiect,in vederea solutionarii acestora de catre proiectant B □ sa inceapa execu^ia lucrarilor
eel putin in baza unui certificat de urbanism aflat in valabilitate sau a actuiui final de autoritate al
Ministerului Culturii si Cultelor ori at serviciitor publice deconcentrate ate acestuia, competente
potrivit legii, in baza caruia se pot executa lucrari de construct in cazul interventiilor asupra
monumentetor istorice, precum si asupra imobitelor care nu sunt monumente istorice, dar care
se afla in zone de protec^e a acestora sau in zone construite protejate CQsa execute tucrarile
numai pe baza si in conformitate cu proiectut tehnic -P.Th., verificat de specialist! elaboratori de
proiect atestati, potrivit legii.

Subiectul nr.6
Care este lungimea tronsonutui de proba de presiune la conductele de aduc^iune si
a reteletor de alimentare cu apa si canalizare? A □ 500 m. B □ poate fi mai mare decat cea
prevazuta de normativ, la propunerea executantului
cu acceptul beneficiarului C □
300 m.

Subiectul nr.7
Produseie pentru construe^ trebuie sa asigure nivelui de caiitate corespunzator cehntelor
fundamental apticabile constructor in functie de: A Q
utilizarea preconizata B □ postutilizarea preconizata C □
proiectarea preconizata.

DOMENIUL DE AUTOR1ZARE 6: Constructii edilitare si de gospodarire comunala 2


INSPECTORATUL OF STAT IN CONSTRUCT!!

Subiectul nr.8
Care este presiunea de proba la care se verifica etanseitatea conductelor de aducere ape
uzate si evacuare ape epurate din cadrul statiilor de epurare ? A D
1 ^5 presiunea nominata B D ^>5 presiunea de regim C[] conform
datelor producatorului.

Subiectul nr.9
Contraventiilor prevazute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, le sunt aplicabile si dispozitiile;
A □ Ordonantei Guvernuiui nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
B □ Ordonantei Guvernuiui nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si
ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
C Q Ordonantei Guvernuiui nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si
ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subiectul nr.10
Care este distan£a minima in plan orizontal intre colectorul de canalizare si cablurile
electrice, canatele termice, pentru conducte ingropate pana la 1,50 m. adancime?
A □ 0,40 m.
BQ 0,50 m.
CQ 0.60 m.

Subiectul nr.11
Care din urmatoarele accesorii se prevad la proiectarea re^elelor de canalizare ? A □
camine de vizitare, camere de intersectie B Q gu^ de scurgere C □ guri de zapada, D □
camine de spalare.

Subiectul nr.12 Care din urmatoarele conditii realizeaza etanseitatea peretilor


rezervoarelor pentru

DOMENIUL DE AUTORIZARE 6: Constructii edHitare si de gospodarire comunala 3


NSPECTORATUL f)F STAT IN CONSTRUCT'

inmagazinarea apei ? A Q] realizarea unui beton de clasa C25/30 cu permeabilitate


redusa B □ Umitarea descchiderii fisuriior la 0,1 mm. Pe fetele Tn contact cu apa C □
tencuieli impermeabile care se aplica in 3-6 straturi succesive ia interiorul
rezervoruiui, iar la sfarsit se aplica un strat subtire de finisaj din glet de ciment D Q
pelicule hidroizolante care asigura impermeabilitatea si rezistenta chimica,
aplicate peste un strat suport de mortar de ciment de 2-3 cm. aplicat prin
torcretare.

Subiectul nr.13
Proba de presiune a conducteior de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa se
considers reusita daca : A □ nu prezinta scurgeri vizibile de
apa, pete de umezeala B D pierderea de presiune nu depaseste
valorile din proiect C □ pierderi de maxim 5%.

Subiectul nr.14
Caminele de vizitare la retelele de drenaj se amplaseaza: A □ la
schimbarea de dimensiune a tubului de drenaj B □ la schimbarea
de directie si de panta C □ la capetele retelei.

Subiectul nr.15
Pentru pozarea tuburilor in vederea respectarii pantei longitudinale, se poate adopta una
din urmatoarele metode: A D jaloane
de nivel (teuri) B □ nivele cu lunete,
aparate cu laser C Q metru.

Subiectul nr.16
Ce opera^ii se efectueaza dupa efectuarea probei de presiune ? A □
intocmirea procesului verbal de presiune B D umplerea tran^eei C □
verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului

DOMENIUL DE AUTORiZARE 6: Constructs edititare si de gospodarire comunala 4


INSPECTORATUL De STAT IN CONSTRUCTII D □

refacerea partii carosabite.

Subiectul nr.17
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt etape aie verificarii etanseitatii
rezervoarelor de apa:
A □ rezervorul se da in func^iune fara avizul organeior sanitare
B □ etanseitatea rezervorului se verifica prin umpierea acestuia pana la nivelul
maltimii utile, dupa care se pastreaza ptin timp de zece zile C □ proba de verificare
a etanseitatii rezervoarelor se efectueaza dupa 28-60 zile de
la terminarea turnarii betonului pentru rezervoarete executate din beton armat.

Subiectul nr.18
La inceperea turnarii temperatura betonului trebuie sa fie cuprinsa intre:
AD5'JC5i35T
BD5° C$i30 c C
CG 5 C 51 25°C.

Subiectul nr.19
Presiunea in reteaua de distributie a unei reteie de alimentare cu apa trebuie sa fie: A
□ max. 3 bari
B Q minim 3 bari fara a depasi presiunea nominala a conductei C □
max. 6 bari.

Subiectul nr.20
Sapaturi cu pereti vertical! nespnjiniti se pot executa pana la adancimi de: A □ 0,75m.
in cazul terenurilor necoezive B Q 1,50m. in cazul terenurilor cu coeziune slaba C □
2,00m. in cazul terenurilor cu coeziune mare aflate sub nivelul apei supterane.

Subiectul nr.21
Executia sapaturilor trosoanelor cu pereti verticali se face cu sprijinirea peretilor.
Sprijinirea traseului se va face pe baza unui proiect de sprijiniri pentru adancimi
mai mari de : AQ 3,5 m. BD4,0m. DOMENIUL DE AUTORIZARE 6: Constructs
ediUtare si de gospodarire comunata
NSPECTORATUt. DE STAT IN CONSTRUCT

CD 5,0m.

Subiectul nr.22
Gradul de compactare a pamantuiui dupa umplerea transeelor poate sa realizeze o
valoare de :
A □ 95 % B D
97 % C D 99
%.

Subiectul nr.23
Excavatiile adanci situate in zone urbane, masurate de La suprafata terenuiui ,sunt
excavatiile cuadancimi: A
□ Mai mari de 2,50m B □ Mai
mari de 3,00m C D Mai mafi ^e
3,5 m.

Subiectul nr.24
Principalele etape ale reaiizarii excavatiei adanci in zone urbane sunt: A
□ Proiectarea
B □ Verificarea sigurantei si stabilitatii constructiilor si instaiatiilor in zona adiacenta C □
Executia excavatiei D □ Monitorizarea lucrarilor incintei si a constructiilor din zona
adiacenta.

Subiectul nr.25
Lucrarile de epuizment sunt necesare: A Q In
scopul indepartarii apei din excavatie
B □ In scopul captarii apei subterane si utilizarii ei pe timpul executiei lucrarilor C □ In
scopul asigurarii conditiilor de lucru pe uscat in incinta.

Subiectul nr.26
Controlul si supravegherea executiei lucrarilor de excavatii adanci se realizeaza de; A □
Seful de santier B □ Dirigintele de santier C f] Responsabilul tehnic cu executia,

Subiectul nr.27
Proiectul de monitorizare aplicata La executia excavatiilor adanci cuprinde: A
□ Amplasarea reperilor de referinta B □ Amplasarea punctelor de masura C D
Programul de masuratori privind depLasarile, fisurile, nivelul apei, etc.

DOMENIUL DE AUTORI2ARE 6: Constructs edUitare si de gospodarire comunala 6


INSPECTORATUI Dl STAT IN CONSTRUCT!!

Subiectul nr.28
Este necesara efectuarea unei expertize geotehnice intocmita de un expert tehnic atestat
pentrui domeniui Af la lucrariie de constructii care necesita executarea de excavatii cu
adancime de:
AD 6,0m.
BD 3,5 m.
CD 10,0 m.

Subiectul nr.29
Zi friguroasa este ziua in care tempaeratura aerului este: A □
Mai mica de 0 grade cetsius B □ Sub - 5 grade ceisius C □ Sub
+ 5 grade celsius.

Subiectul nr.30
Proiectul de organizare a lucrarilor pe timp friguros se intocmeste: A □ La inceputui fiecarui
an, pentru lucrariie contractate de executant si care sunt in curs
de executie B □ Pana la 15 Septembrie a anului in curs, pentru lucrariie contractate de
executant si
care se preconizeaza a se executa in perioada de timp friguros imediat apropiata C □ Pana
la 15 Noiembrie a anului in curs, pentru lucrariie contractate de executant si care
se preconizeaza a se executa in perioada de timp friguros imediat apropiata.

DOMENIUI DE AUTORIZARE 6: Constructii edUitare si de gospodarire comunala 7


M1N1STERUL DEZVOLTAR1! REGIONALE Si
ADMINISTRATE! PUiUICF
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTIl

STUDS U DE CAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 6 - Constructs edilitare si de gospodarire comunala

Re£ea de aduc£iune apa potabila sj re£ele de distribute apa potabila

TEMA nr.1 1 pet.


Ce precizari din partea proiectantului privind calitatea betonului destinat realizarii rezervorului din
beton armat, sunt obligatorii ?

TEMA nr.2 3 pet.


La efectuarea sapaturii s-a constatat ca pe traseul retelei de alimentare cu apa exista cabluri de
alimentare cu energie electric! in functiune, cabluri care nu se regasesc in planul de situatie aL
lucrarii. Ce actiuni Tntreprinde dirigintele de santier in aceasta situatie ?

TEMA nr.3 2 pet.


La aducerea tuburilor pe santier, se constats ca acestea nu sunt conform proiectului. Ce actiuni
intreprinde dirigintele de santier in aceasta situatie ?

TEMA nr.4 2 pet.


Pentru obtinerea unor constructs de calitate. sunt obligatorii reatizarea si mentinerea, pe
mtreaga durata de existenta a constructor, a cerintelor fundamental.Care sunt acestea ?

TEMA nr.5 2 pet.


Care sunt conditiile pentru ca faza determinanta - proba de presiune si etanseitate a unui tronson
de conducta de aductiune cu apa sa se autorizeze de catre toti factorii implicati ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 6 - Constructs edilitare si de gospodarire comunaia 1


MiNISTEKUL DEZVOLTARI! REGIONALE
Si ADMINISTRAT1EI PtJBLICE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

GRILA DE CORECTARE

SUBiECTE
EXAMEN in vederea AUTORiZARH CA DIRIGINTE DE SANTIER
Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 6. Constructii edilitare si de gospodarire comunala

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte

SUBIECTUL RASPUNSUL CORECT


1 A
2 B
3 A
4 A
5 A
6 A,B
7 A
8 A
9 A
10 B
11 A,B,C,D
12 A,B,C,D
13 A,B
14 A,B
15 A,B
16 A,B,C,D
17 B,C
18 B
19 C
20 A,C
21 C
22 B,C
23 B
24 A,B,C,D
25 A,C
26 A,B,C
27 A,B,C
28 A
29 C
30 B

DOMEHiUL DE AUTORIZARE : 6. Construct!! edilitare si de gospodarire comunala


MINISTERUL DEZVOLTARii REGIONALE j£ " .\
Si ADMINISTRATE! PUBLICE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENULTn vederea AUTORiZARIS CA DIRIGiNTE DE SANTiER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 6 - Constructs edilitare si de gospodarire comunala

Re^ea de aduc^iune apa potabila %\ re^ele de distribute apa potabila

TEMA nr.1 1 pet.


Ce precizari din partea proiectantului privind calitatea betonului destinat reau'zarii rezervorului din
beton armat, sunt obligator^ ?

TEMA nr.2 3 pet.


La efectuarea sapaturii s-a constatat ca pe traseui retelei de alimentare cu apa exista cabluri de
alimentare cu energie electrica in functiune, cabluri care nu se regasesc Tn planui de situatie al
lucrarii. Ce actiuni intreprinde dirigintele de santier in aceasta situatie ?

TEMA nr.3 2 pet.


La aducerea tuburilor pe santier, se constat! ca acestea nu sunt conform proiectului. Ce actiuni
intreprinde dirigintele de santier in aceasta situatie ?

TEMA nr.4 2 pet.


Pentru obtinerea unor constructs de calitate, sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe
intreaga durata de existenta a constructiilor, a cerintelor fundamentale.Care sunt acestea ?

TEMA nr.5 2 pet.


Care sunt conditiile pentru ca faza determinanta - proba de presiune si etanseitate a unui tronson
de conducta de aductiune cu apa sa se autorizeze de catre toti factorii implicati ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 6 - Constructs edilitare si de gospodarire comunala 1


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTS!

Raspuns - TEMA nr.1


- ciasa de expunere
- ctasa betonului
- rezistenta la penetrarea apei(gradul de impermeabilitate)
- acoperirea cu beton
- dozajul de ciment functie de tipul de ciment si clasa de rezistenta,

Raspuns - TEMA nr.2

-Verifica inca odata corespondenta dintre avizele care au stat la baza eu'berarii A.C.si situatia din
teren.
-Informeaza investitorul cu propunerea de oprire a lucrarilor si in vederea actionarii pentru
inlaturarea acestei deficiente si notificarea proprietarului cablului.
-Solicita proiectantului solutia de remediere prin dispozitie de santier, aplicabila dupa verificarea ei
de catre verificatorul de proiecte atestat.

-Analizeaza ca dispozitia de santier (DS) sa se incadreze in conditiile date prin acordurile si


avizele aferente A.C. si prevederilor art. 67 din Normele Metodologice de aplicare a Legii
nr.50/1991.

-Dupa ce dispozitia de santier este acceptata si de investitor, aceasta se depune la emitentul A.C.
pentru a se decide daca Lucrarile nu necesita sau nu o alta A.C.

-In caz contrar se reia procedura de autorizare pentru noua solutie tehnica.

-In situtia in care lucrarile nu necesita o alta A.C. se aplica Tn executie solutiile date prin dispozitia
de santier.

-Dupa executarea solutiilor dispuse si dupa verificarea aplicarii acestora, se Tncheie Proces
Verbal de receptie calitativa a executiei Lucrarilor conform DS (cu participarea tuturor facton'Lor
responsabili).

Raspuns - TEMA nr.3

-instiinteaza investitorul pentru propune oprirea Lucrarilor.

-Solicita executantului inlocuirea conductelor aprovizionate, cu conductele prevazute in proiect, in


caz contrar nu accepta montarea acestora si solicita proiectantului dispozitie de santier pentru
acceptarea conductelor aporvizionate sau prevederea altei solutii.

Raspuns - TEMA nr.4

Cerintele fundamentale obligatorii pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt:

1. Rezistenta mecanica si stabilitate


2. Securitate la incendiu
3. Igiena, sanatate si mediul inconjurator

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 6. Constructii ediiitare si de gospodarire comunala 2


1NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTS!

4. Siguranta si accesibititate in exploatare


5. Protectee impotriva zgomotului
6. Economie de energie si izolare termica
7. UtiLizare sustenabila a resurselor naturate.

Raspuns - TEMA nr.5

Proba se considera reusita daca sunt indeplinite urmatoareLe conditii:


- la examinarea vizuala sa nu prezinte scurgeri vizibile de apa, in zona mufelor si la imbinan;
- pierderea de presiune sa nu depaseasca vaiorile prevazute in proiect.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 6. Constructii edilitare si de gospodarire comunala 3


MlNiSTERUL DEZVOLTARU RK'TONALE a-
-A
\
1 ADMINISTRATE! PUBHCF J- _■.
\\
SNSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII 1 ■--*"/

IECTE

EXAMEN Tn vederea AUTORiZARII CA DIRiGINTE DE SANTiER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7> Lucrari de Tmbunata^iri funciare

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte.


Din oficiu se aloca 0,1 puncte

Subiectul nr.1

Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si: A □


autohzatia de construire B □ certificatul de urbanism C □
proiectui tehnic verificat si vizat spre neschimbare.

Subiectul nr.2

La lucrarile de umpiuturi de pamant (ramblee) se vor verifica pe parcurs: A □


calitatea pamantului intrebuintat
B (0 eiiminarea stratului de pamant vegetal pe grosimea prescrisa C
□ realizarea gradului de compactare.

Subiectul nr.3

Obligatiile privind asigurarea cerintelor fundamentaie pentru obtinerea unor constructii de


calitate, in toate etapele prevazute de lege, revin: A □ factorilor
implicati, potrivit responsabilitatilor legale B □
primarilor/presedintilor de consilii judetene, potrivit legii C □
consiliilor locale/judetene, potrivit legii.

DOMENiUL DE AUI ORIZARE : 7. Lucrari de imbunatatiri funciare


iNSPECTORATUi 0? STAT IN CONSTRUCTS

Subiectu! nr.4
Armarea umpluturilor, rambleelor, diguritor si barajelor se face cu: A □
geore|ele B □ geogrile C O geomembrane.

Subiectut nr.5

Receptia lucrariior de constructii se realizeaza prin: A


□ receptia ia terminarea lucrariior
B □ receptia finala la expirarea perioadei de executie a remedierilor C □
receptia generala inainte de darea in folosinta.

Subiectui nr.6

Compactarea betonuiui la executarea pereurilor de beton turnat monolit se face numai cu: A Q
vibratoare de adancime B □ maiul de lemn C \~] vibratoare de suprafata.

Subiectui nr.7
Decizia mentineni sau a desfiintani constructor realizate fara autorizatie de construire
sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre: A □ autoritatea
administrate! publico competente B □ prefect, potrivit legii C □ inspectoratul de
Stat in Constructii -iSC, potrivit competentelor legale.

Subiectui nr.8

Stabilirea caracteristicilor de compactare ale pamanturilor de umplutura se face prin


tncercari Proctor realizandu-se: A □ o incercare la fiecare schimbare de
strat B □ o incercare la eel putin doua straturi C □ eel pufjn o incercare la
2000 pana la 10000 mc material compactat.

Subiectui nr.9

Controlui de stat al calitatii m constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de


proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructor, privind:
DOMENIUL DE AUTORSZARE : 7. Lucrari de imbunatatiri funciare 2
NSPECTORATUl. Of STAT IN CONSTRUCT!

A D existent:a 51 respectarea sistemului calitatii in constructs


B □ existent;a si respectarea cerintelor fundamental aplicabile constructor
C □ existen^a si respectarea legalitatii activitatii metrologice.

Subiectul nr.10

Fasonarea armaturii trebuie efectuata cu respectarea urmatoarelor condit:ii : A □ nu se


executa la temperaturi de sub -10°C B □ fasonarea cu masjna a bareior cu profil periodic, la
masini cu doua viteze se va face
numai cu viteza mica C O numai
in hale special amenajate.

Subiectul nr.11

in lucrarile de drenaj, filtrele au rol de: A □ reducere a fenomenului de cotmatare B


[CI favorizarea intrarii apei in tubul de drenaj C n micsorare a coeficientului de
permeabilitate in apropierea coloanei filtrante.

Subiectul nr.12

Cum se amptaseaza un dren ce capteaza apa dintr-un strat acvifer cu nivel liber ? A
CD deasupra nivelului hidrostatic B G sub stratui hidrostatic al stratului acvifer C □ in
orice pozitie fata de nivelul hidrostatic.

Subiectul nr.13

Executarea straturilor filtrante din produse de baiastiera sau cariera la lucrarile de aparare
si consolidare a taluzelor va incepe cu: A □
fundul canalului B D taluzul C D
coronamentul

Subiectul nr.14
Tuburile de drenaj folosite la drenajul orizontal pot fi:
DOMENIUL DE AUTORIZARE ; 7. Lucrari de Imbunatatiri funciare

3
INSPECTORATUi. L)F STAT fN CONSTRUCT!!

A n ceramice B □
metalice C □ din material
plastic.

Subiectul nr.15

tn vederea realizarii probelor de presiune la conductele din azbociment, umpierea cu apa a


conductei, se face cu eel pu$in: A
□ 48 ore inaintea probei B □ 6 ore
inaintea probei C □ 24 ore inaintea
probei.

Subiectul nr.16

Executarea pereului sub apa la diguri incepe: A


Q] la cota coronamentului B □ cu fundul canalului
CQpe taluz.

Subiectul nr.17

La executia gabioanelor, prin proiect se va preciza: A


iZI tipul de impletitura B D dimensiunea pietrei de
umplutura C □ granulometria pietrei de umplutura.

Subiectul nr.18

Constructs pragului de fund are drept scop: A D


rnicsorarea vitezei apei B □ colmatarea fundului albiei in
amonte de prag C D revenirea in aval la vitezele initiate,

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7. Lucrari de tmbunatatiri funciare 4


MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
SI ADMINISTRATE PUBLICE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTIL

Subiectul nr.19
Abaterea in plan admisa a transeei drenuiui orizontal de la pozitia proiectata este de :
AD±0,5m.
BD±1m.
CD ±1,5 m.

Subiectul nr.20
Protectia taluzurilor pe dig nu se executa prin:
A □ inierbare
B
CH folii de protectie speciala
C □ balastare.

Subiectul nr.21

?n cazul in care la cota de fundare nu s-a gasit natura terenului de fundare prescrisa in project,
corecturile necesare se fac prin dipozitie de santier data de:
A n beneficiar
B □ constructor
C □ proiectant,geotehnician venficata de verificatorul tehnic atestat, insusita de expertul tehnic
atestat - daca este cazul si acceptata de beneficiar.

Subiectul nr.22

La ce tip de lucrari sunt utilizate saltele de fascine ? A G


la protectia malurilor cursurilor de apa B □ la excavatii C □
la hidroizolatii.

Subiectul nr.23

Care sunt functiile georetelelor ? A □ functie


de drenaj B □ functie anti-erozionala C □ functie
de armare a stratului de balast.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7. Lucrari de imbur.atatiri funciare 5


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTS!

Subiectut nr.24

In cazul drenurilor verticale, cand evacuarea apei din puturi se face cu pompare
individual!, unde se amplaseaza sorbul pompei ? A D deasupra
filtrului in zona cu coloana plina B □ in dreptul filtrului C □ intre filtre,
in zona cu coloana plina D □ sub ultimul filtru, caz in care piesa de
fund este mai adanca

Subiectul nr.25

Ce materiale se folosesc pentru executia filtrului ? A □


balast B □ nisip C □ tesaturi din fibre plastice.

Subiectul nr.26

Proba de presiune a conductelor de aductiune si de alimentare cu apa se face : A □


pe fiecare tronson B □ pe ansamblu C □ pe tronsoane si ansamblu.

Subiectul nr.27

Abaterea maxima a unor portiuni ale drenurilor executate din tuburi ceramice de la axul
rectiliniu poate fi de :
AQ ±0,05 m.
BQ ± 0,07 m.
CD ±0,01 m.

Subiectul nr.28

Variatia presiunii intr-o instalatie prevazuta cu recipient de hidrofor se urmareste la : A □


pompele din statia de pompare

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7. Lucrari de imbunatatiri funciare

6
INSPECTORATUI. DF STAT IN CONSTRUCT!!

B 0 manometrele montate pe recipients de hidrofor C n


presostatui hidroforului.

Subiectul nr.29

Devierea reciproca in plan a tuburiior de dren masurata cu rigla nu trebuie sa depaseasca:


AQ2cm. B Q grosimea peretului tubului
C Q 5 cm.

Subiectul nr.30

Imbinarile realizate pe santier ale geomembranelor se verifica prin : A □


realizare de imbinari de proba B □ incercarea intregutui sistem de imbinari C
D examinare vizuala.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7. Lucrari de imbunatatiri funciare 7


MlNNSTERUL DEZVOLlARii REGIONALE
SI ADMINISTRATE! PUIUICF
INSPECT'ORATUL E)E STAT IN CONSTRUCT!

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE $ANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7 - Lucrari de tmbunatatiri funciare

Lucrari de regularizare albie parau §i stabiHzare versanti:


realizarea de diguri de pamant
realizarea aparari de mal din gabioane pe saltea de gabioane -
drenuri.

TEMA nr.1 1 pet.


La refacerea terasamentului unei aparari de mal, inainte de lansarea saltelei de geotextil, ce
verificari trebuie facute si ce documente trebuie intocmite ?

TEMA nr.2 3 pet.


Care sunt verificarile efectuate de dirigintele de ^antier cu privire la calitatea lucrariior executate in
cazul realizari digurilor de pamant ?

TEMA nr.3 1 pet.


Dupa executfa drenului si acoperirea cu un prim strat de pamant de 20-30 cm, constructorul trece
la astuparea transeei si compactarea pamantuiui. Ce conditii trebuie respectate la compactarea si
depozitarea pamantuiui excedentar ?

TEMA nr.4 2 pet.


Ce obligatii va revin ca diriginte de santier pana la mceperea efectiva a lucrariior ?

TEMA nr.5 3 pet.


in cazul execu^ei unui prag de fund, amplasat prin proiect in avalul unei constructs, executantul
schimba solu^ia si incepe executia acestei lucrari in amonte de constructie, justificand aceasta prin
faptul ca terenul de fundare si incastrarea in maluri este mai stabila. Cum veti proceda in acest ca2
ca diriginte de santier ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7 - Lucrari de lmbunatatiri funciare


MlNISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE Si
ADMINISTRATEEI PUBLICE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

GRILA DE CORECTARE

SUB1ECTE
EXAMEN Tn vederea AUTORIZARII CA DIRlGiNTE DE SANTIER
Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : Punctajul fiecarui


subiect este de 0,33 puncte. Din oficiu se aloca 0,1
puncte

SUBIECTUL RASPUNSUL CORECT


1 A
2 A,B,C
3 A
4 B
5 A
6 C
7 A
8 A,C
9 A
10 A,B
11 A,B
12 B
13 A
14 A,C
15 C
16 B
17 A,B,C
18 A,B,C
19 A
20 B,C
21 C
22 A
23 A,B
24 A,C,D
25 A,C
26 A,C
27 B
28 B
29 B
30 A,B

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7. Lucrari de imbunatatin funciare


MlNiSTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
SI ADMINISTRATE PUBLICE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT1I

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7 - Lucrari de Tmbunatatiri funciare

Lucrari de regularizare albie parau sj stabilizare versanti: -


realizarea de diguri de pamant
realizarea aparari de mal din gabioane pe saltea de gabioane
drenuri

TEMA nr.1 1 pet.


La refacerea terasamentutui unei aparari de mal, inainte de lansarea saltelei de geotextil, ce
verificari trebuie facute si ce documente trebuie Tntocmite ?

TEMA nr.2 3 pet.


Care sunt verificarile efectuate de dirigintele de santier cu privire la calitatea Iucrarilor executate in
cazul realizari digurilor de pamant ?

TEMA nr.3 1 pet.


Dupa executia drenului si acoperirea cu un prim strat de pamant de 20-30 cm, constructorul trece
la astuparea transeei si compactarea pamantului. Ce conditii trebuie respectate la compactarea si
depozitarea pamantului excedentar ?

TEMA nr.4 2 pet.


Ce obligatii va revin ca diriginte de santier pana la inceperea efectiva a Iucrarilor ?

TEMA nr.5 3 pet.


In cazul executiei unui prag de fund, amplasat prin proiect in avalul unei construc^ii, executantul
schimba solutia si incepe executia acestei lucrari in amonte de constructie, justificand aceasta prin
faptul ca terenul de fundare si incastrarea in maluri este mai stabila. Cum veti proceda in acest caz
ca diriginte de santier ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7 - Lucrari de lmbunatatiri funciare


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

Lucrari de regularizare albie parau §i stabilizare versanti

Raspuns - TEMA nr.1


-verificarea sapaturii in albie pentru aducere la cota conform proiectului tehnic si a
caietelor de sarcini; -semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese - verbale in
faze determinate, procese - verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse,
etc.

Raspuns - TEMA nr.2


• Verificarea trasarari amprizei digului;
• Verificarea curatari amprizei de vegetatie si teren vegetal (decopertare) si realizarea
depozitelor de teren vegetal;
• Verificarea calitati pamantului de cariera (prin amaliza facuta de laborator) si compararea
cu cerintele calitative cerute prin proiect;
• Verificarea naturi terenului de fundare a digului si compararea cu cerintele din proiect;
• Verificarea prelucrarii stratului de legatura a terenului (scarificare) cu pamantul din care se
realizeaza digul;
• Verificarea grosimii straturilor de pamant depuse si compararea cu cerintele proiectului;
• Verificarea prelevari probelor de pamant pentru determinarea gradului de compactare
(respectarea frecventei prelevarii probelor si a adancimilor de la care au fost prelevate
probele);
• Verificarea gradului de copactare a straturilor de pamant (verificarea buletinelor de analiza
emise de un laborator autorizat) si compararea cu cerintele din proiect;
• Verificarea realizari profilelor transversale si Longitudinale a digului si compararea cu
profilele transversale si longitudinale prevazute in proiect;
• Verificarea readuceri pe dig a pamantului vegetal si realizarea inierbarii.

Raspuns - TEMA nr.3

Dupa acoperirea drenului cu un prim strat de pamant de 20-30 cm, se va astupa transeea
mecanizat, iar pamantul ramas dupa umplerea transeei se va modela pe fasia traseului
(latimea 4 m}.
Nu se va compacta pamantul in transee si nu se va depozita pamantul excendentar deasupra
acestuia, pentru a nu inarautati conditiile de filtrare a apei si a permite interceptia si captarea
de catre umplutura permeabila (afanata) a apei de suprafata, in exces.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7 - Lucrari de imbunatatiri funciare 2


INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Raspuns - TEMA nr.4

1. verifica existenta autorizatiei de construire, precurn si a indeplinirii conditiilor legate cu


privire la incadrarea Tn termenele de valabiiitate;
I. verifica existenta si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de
preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;
3. verifica concordanta intre prevederile autorizatiei de construire, a certificatului de
urbanism, a avizelor, acordurilor si ale proiectului;
4. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;
5. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiiior
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta intre prevederile
acestora;
6. verifica existenta expertizei tehnice la lucrarile de interventii asupra constructiilor;
7. verifica respectarea reglementarilor cu privire ta verificarea proiectelor de catre verificatori
atestati si insusirea acestora de catre expertui tehnic atestat, acolo unde este cazul;
8. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;
9. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante si te depune impreuna cu
proiectantii de specialitate la IJC / ICB in vederea vizarii;
10. verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciaia a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;
II. preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului, libere de orice
sarcina;
12. participa, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;
13. preda catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
14. verifica existenta „Planului calitatii" si a procedurilor / instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;
15. verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la IJC / iCB;
16. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

Raspuns - TEMA nr.5


-instiinteaza investitorul pentru dispunerea de masuri si propune oprirea lucrarilor
-solicita proiectantului, prin intermediul investitorului, masuri in vederea solutionarii
neconformitatilor
-isi insuseste solutiile date de proiectant prin dispozitie de santier verificata de un
verificator atestat pentru domeniul corespunzator si insusita de beneficar/investitor si
urmareste realizarea lor.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 7 - Lucrari de tmbunatatiri funciare 3


MINISTERUL DEZVOLTAHI! REwlONALE
SI ADMINISTRATIS! PUB; ICF
INSPOCTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

SUBIECTE EXAMEN Tn vederea AUTORIZARil CA


DIR1GINTE DE $ANTIER Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUl DE AUTORiZARE : 8. Instaiatii aferente constructiilor


SUBDOMENIUL: 8.2 -Instaiatii sanitare, termoventilatii

Punctajul fiecarui subiect este de O f 33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte

Subiectul nr.1

Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autoriza^ie de construire


sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre: A Q
autoritatea administrate! publice competente B n prefect, potrivit legii C D
Inspectoratul de Stat in Constructs - ISC, potrivit competentelor legale.

Subiectui nr.2

Conductele distributiei orizontale la instalatiile termice din cladirile civile se amplaseaza: AQin
subsolul general sau nivelul tehnic B □ in canal circulabile C □ Tn podul cladirilor.

Subiectul nr.3

Verificarea proiectelor privind respectarea regiementariior tehnice referitoare la cerinteie


fundamentale aplicabile se efectueaza, sub conditia respectarii interdictiilor prevazute de lege, de
catre: A [3 specialists verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati B □
specialists elaboratori atestati pe domenii/subdomenii si specialitati C [J experti tehnici atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instaiatii aferente constructiilor


SUBDOMENIUL: 8.2- instaiatii sanitare, termoventilatii 1
MSPECTORATUI [)F 5TAT IN CONSTRUCTS

Subiectut nr.4

Pompele de circulate a agentului termic se prevad cu armaturi de retinere montate: A □


inainte de armaturile de inchidere, pe conducta de refulare; B □ pe conducta de aspiratie; C □
pe conducta de aspirate si pe conducta de refulare.

Subiectut nr.5

Factorii si agent;ii economic} implicati au urmatoarele obliga^ii si raspunderi: A □ sa puna la


dispozitie organelor de control toate documentele si informatiile necesare
controiului B □ sa permita accesul neingradit pentru efectuarea
controiului CQsa anun^e organele abilitate cu 15 zile fnainte de mceperea
lucrariior,

Subiectul nr,6

Proba la rece a unei instalatii termice montata aparent se executa la o presiune: A □


dubla fata de presiunea de regim;
B[]o data si jumatate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 ban; C □
presiunea maxima a cazanului.

Subiectul nr.7

Controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrariior


de constructii se exercita, pe intregul teritoriu al tarii, de catre; A □
inspectoratul de Stat in Constructii B □ Ministerul Dezvoltarii Regionaie si
Administratiei Publice C CD Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania.

Subiectul nr.8

La instala^iile sanitare toate coloanele de ventilate se prelungesc deasupra acoperisului


cu maxim: A [j
max. 60 cm; B □
max. 50 cm; C □
max. 70 cm.

Subiectul nr.9

Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de


proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind :
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instalatii aferente constructiilor
SUBDOMENIUL: 8.2 - instalatii sanitare. termoventUatii
INSPFCTORATUI DF S FAT IN CONSTRUCT!!

A Q existenta si respectarea sistemuiui calitatii in constructs


B □ existenta si respectarea cerinteior fundamental aplicabile constructiilor
C □ existenta si respectarea legalitatii activitatii metrologice.

Subiectui nr.10

Se pot trece conductele prin rosturile de tasare -dilatare ale constructiilor separate prin
pereti ? AQ da; BQnu; C □ da,luandu-se masuri speciale de
potectie a conductelor,

Subiectui nr.11

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald la conductele de apa rece si


calda nu poate fi mai mica de: A
□ 4 ban; BQ6 bari; C □ 9 bari.

Subiectui nr.12

Ce incercari se efectueaza la conducte de apa rece si calda inainte de montarea aparatelor


si armaturilor ? A Q etanseitate la
presiune la rece; B □ etanseitate si
rezistenta la cald; C □ presiune la cald.

Subiectui nr.13

La ce incercari se supun conductele interioare de canalizare ? A □


de functionare; B □ de etanseitate; C □ de presiune.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. fnstalatii aferente constructiilor


SUBDOMENiUL: 8.2 - instalatii sanitare, termoventilatii 3
iNSPFCTORATUi OF STAT FN CONSTRUCT!!

Subiectui nr.14

Cand se leaga in diagonala corpurile de incalzire ? A □ cand


corpurile de incalzire au lungimi mai mari de 1,00 m ; B Q cand
corpurile de incalzire au lungimi mai mari de 1,20 m ; C □ cand
corpurile de incalzire au lungimi mai mari de 1,40 m.

Subiectui nr.15

Durata probei la rece a instaiatiei de incalzire este de: A


□ 3 ore; B D 30 minute; C □ 10 minute.

Subiectui nr.16

Pentru montarea conductelor verificarea aspectului si naturii materialuiui se face: A □

dupa montare B □ inainte de executarea imbinarilor.

Subiectui nr.17

Pentru montarea conducteLor gradul de verificare a aspectului este de: AD

100%

B D 50%

CD 10%.

Subiectui nr.18

Pentru montarea conductelor criteriul de verificare a dimensiunHor este: A □

Lungimea B □ Diametrul C Q Grosimea.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instalatii aferente constructiilor


SUBDOMENiUL: 8.2 - Instalatii sanitare, termoventilatii 4
INSPECTORATUI. DF STAT IN CONSTRUCT!!

Subiectul nr.19

Pentru montarea conducteior venficarea dimensiunilor se face; A

□ Inainte de debitare B [] Inainte de filetare C □ Inainte de

executarea imbinarilor.

Subiectul nr.20

Pentru montarea conducteior venficarea acestora (aspect, dimensium,


traseu) acceptarea lor, se consemneaza in:

A □ PV lucrari ascunse

BQPV receptie materiale in santier

C [J PV de verificare-constatare a calitatii lucrarilor.

Subiectul nr.21

Conditfile de efectuare a lucrarilor de instalatii sunt precizare in : A □


Proiectul de organizare pe timp friguros B □ Fise tehnologice C □
Proiectul tehnic de excutie.

Subiectul nr.22

Perioada conventional^ de timp fnguros este considerata: A


□ 15 noiembrie - 15 martie B □ 15 septembrie - 15 aprilie c D
1 noiembrie - 1 martie.

Subiectul nr.23

Pe timpul friguros regimul critic la executie consta in asigurarea unei temperaturi: A □


Superioare cu cea critica pe perioada de executie B □ Inferioara cu cea critica in
perioada de executie C □ Cel putin egala cu cea critica in perioada de executie.

Subiectul nr.24

Efectuarea probelor de presiune sau de functionare ( cu apa sau cu aer) la rece sau la

DOMENIUL DE AUTORiZARE : 8. Instalatii aferente constructor


SUBDOMENiUL: 8.2 - Instalatii sanitare, termoventilatii
INSPECTORATUL DF S I'AT IN CONSTRUCT!!

cald se poate face: A □ Pana


la 0 grade Celsius B O Pana la
-5 grade Celsius C □ Pana la
+5 grade Celsius.

Subiectul nr.25

Pe timp friguros montarea pe santier a tevilor de PVC se poate face la temperaturi de: A □
Pana la 0 grade celsius B □ Pana la -5grade Celsius C □ Pana la 5 grade Celsius.

Subiectul nr.26

Proba de prersiune la rece se face A Q imediat

dupa realizarea ultimei imbinari: B □ Inainte de

izoiare C □ Inainte de mascare


D
D Dupa racirea libera pana la temperatura mediului ambiant al ultimei imbinari, realizate prin

sudare.

Subiectul nr.27

Proba de etanseitate pentru conductele de canalizare se face: A □

Inainte de acoperirea lor B □ Dupa acoperirea lor

C □ La eel putin 48 ore dupa efectuarea ultimei imbinari D

tU La eel putin 24 ore dupa efectuarea ultimei imbinari.

Subiectul nr.28

La conductele interioare la valoarea pantei , daca nu este prevazut in proiect, se admite

toleranta de:

A □ +5%

BQ 10%

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instatatif aferente constructiUor


SUBDOMENIUL: 8.2 - instalatii santtare, termoventHatii 6
INSPECTORATUI. DF .STAT IN CONSTRUCT]]

CD 1%.

Subiectul nr.29

La distantete si paratetismut intre conducte si etementete de constructie, daca nu este

prevazut in proiect, se admite toleranta de: A □ ±2 cm. la vatoarea distantei

conducta -element finit de constructie B n ±5 cm. la vatoarea distantei

conducta -element finit de constructie C □ _+1 cm. la vatoarea distantei

conducta -element finit de constructie.

Subiectul nr.30

La distantete intre conducte, cand nu este indicata in proiect, se admite toleranta de:

AQ ±5%

BD +1%

en-±10%.

DOMENIUL DE AUTORiZARE : 8. instatatii aferente constructor


SUBDOMENIUL: 8.2 - Instalatii sanitare, termoventilatii 7
MiSTERUL DEZVOLTAKli REGION.
MINISTRATItl PUBMCF
:.)(
iNSPKTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!

STUDiU DE CAZ

Pentru EXAMENUL Tn vederea AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instalatii aferente constructs lor


SUBDOMENIUL: 8.2 -Instalatii sanitare, termoventilatii

Lucrari de instalatii sanitare si instalatii de fncalzire si de ventilare - climatizare la un


bloc cu regim de inal£ime S+P+10E, dintr-un ansamblu de locuinte.

TEMA nr.1 3 pet.


Conform atributiilor ce va revin, precizati verificarile pe care le efectuati la documentatia tehnica
intocmita pentru execut:ia lucrarilor,

TEMA nr.2 1 pet.


instalatiile de apa rece-calda sunt realizate din tevi de polipropilena, conductele fiind montate in
sapa. Alimentarea cu apa este reaiizata din reteaua pubiica a localitatii, cu masurarea separata a
consumului.
Cum se probeaza si cum se receptioneaza instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si calda
de consum, realizate cu tevi din materiale plastice ( PP, PVC) ?

TEMA nr.3 3 pet.


Care sunt obligatiUe diriginteiui de santier, in perioada executiei lucrarilor de constructs ?

TEMA nr.4 1 pet.


tn timpul efectuarii probei de presiune la conductele de apa rece, in prezenta executantului $i
diriginteiui de santier, se observa variatii de presiune de 10% fata de presiunea de incercare. Ce
masuri ia dirigintele de santier in aceasta situate ?

TEMA nr.5 2 pet.


Care este continutul Cartii tehnice a constructiei si care sunt obligatiUe si raspundehle diriginteiui
de santier la receptia lucrarilor ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instalatii aferente constructor


SUBDOMENfUL; 8.2 -instalatii sanitare. termoventilatii
MlNiSTERUL DEZVOLTAR1I REGIONALE Si
ADMINISTRATIS! PUBLICE
INSFECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

GRILA DE CORECTARE

SUBIECTE
EXAMEN in vederea AUTORIZARil CA DIRIGINTE DE SANTIER
Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instalatii aferente constructiiior


SUBDOMENIUL: 8.2 -Instalatii sanitare, termoventiiatii

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte
SUBIECTUL RASPUNSUL CORECT
1 A
2 B
3 A
4 A
5 A
6 B
7 A
8 B
9 A
10 C
11 B
12 A,B
13 A,B
14 B,C
15 A
16 B
17 A
18 B,C
19 A,B,C
20 C
21 A,B,C
22 A
23 A,C
24 C
25 B
26 B,C,D
27 A,D
28 B
29 A
30 C

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instalatii aferente constructiiior


SUBDOMENIUL: S.2 -Instalatii sanitare. termoventiiatii
MINISTERUL Dl:ZVOLTAIlI] REGiONALE
Si ADMINISTRATE PUBIJCE
INSPECTORATE]!.. DE STAT IN CONSTRUCT]

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instaiatii aferente constructiilor


SUBDOMENIUL: 8.2 -Instaiatii sanitare, termoventilatii

Lucrari de instaiatii sanitare si instaiatii de Tncalzire si de ventilare - climatizare la un


bloc cu regim de Tnal^ime S+P+10E, dintr-un ansamblu de locuinte

TEMA nr.1 3 pet.


Conform atributiilor ce va revin, precizati verificarite pe care ie efectuati la documentatia tehnica
intocmita pentru executia Iucrarilor.

TEMA nr.2 1 pet.


Instalatiile de apa rece-calda sunt reah'zate din tevi de polipropilena, conductele fiind montate in
sapa. Aiimentarea cu apa este realizata din reteaua publica a iocalitatii, cu masurarea separata a
consumului.
Cum se probeaza si cum se receptioneaza instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si calda
de consum, realizate cu tevi din materiale plastice ( PP, PVC) ?

TEMA nr.3 3 pet.


Care sunt obligatiile dirigintelui de santier, in perioada executiei Iucrarilor de constructii ?

TEMA nr.4 1 pet.


In timput efectuarii probei de presiune la conductele de apa rece, in prezenta executantului si
dirigintelui de santier, se observa variatii de presiune de 10% fata de presiunea de incercare, Ce
masuri ia diriginteie de santier in aceasta situatie ?

TEMA nr.5 2 pet.


Care este continutul Cartii tehnice a constructiei si care sunt obligatiile si
raspunderile dirigintelui de santier la receptia Iucrarilor ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instaiatii aferente constructiilor


SUBDOMENIUL: 8.2 -Instaiatii sanitare, termoventilatii 1
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!!

Lucrari de instalatii sanitare si instalatii de Tncalzire si de ventiiare - dimatizare (a un


bloc cu regim deinal^ime S+P+10E, dintr-un ansamblu de locuinte.

Raspuns - TEMA nr.1


Se vor verifica :
a) Existenta avizului furnizorului de apa potabila, cu specificarea debituiui si presiunii apei pe
conducta din care se va realiza alimentarea ansamblului de locuinte
b) Daca in solutia proiectata sunt specificate:

• debitete si presiunile necesare pentru fiecare consumator (bloc de locuinte) si


modul de racordare la conducta furnizorului;
• daca sunt prevazute si instalatii speciale {producere apa calda in centrala
termica, instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti, interior/exterior) si daca
sunt specificate debitele si presiunea necesara pentru alimentarea hidrantilor;
• specificarea zonei de presiune si a modului de racordare a retelei de apa din
incinta ansamblului la conducta furnizorului (direct sau cu statii de pompare) ;
• modul de realizare a retelei de apa din incinta (inelara/radiala) si de echipare a
caminelor de bransament aferente fiecarui bloc de locuinte;
• posibilitatea de oprire a alimentarii cu apa centralelor termice pe timpul unui
eventual incendiu;
• caracteristicile tehnice ale materialelor;
• existenta in proiect a programului de verificari calitative a Lucrarilor ajunse in
faze determinante semnat si tnsusit de toti factorii si avizat de I.S.C. ;
• verificarea proiectului de catre verificatorul de proiect atestat:
c) in cazul in care unui din elementele mentionate la pet. b nu sunt specificate, se va
solicita proiectantului prin intermediul investitorului sa faca completarile necesare.
Raspuns - TEMA nr,2

-Probarea conductelor se efectueaza la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim, dar un mai putin de
6 bar, timp de 20 min.
-Proba se executa dupa aerisirea instalatiei.
-Probele se pot efectua dupa eel putin 24 h de la executarea ultimei suduri sau lipituri.

-Inainte de darea in exploatare, conductele executate cu tevi din materiale plastice unt umplute cu
apa se golesc dupa 24 h, in 2 zile consecutive.

Raspuns - TEMA nr.3

1. Urmareste realizarea constructiei cu respectarea prevederilor A.C., proiectului, caietelor de


sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile;
2. Verifica conformitatea produselor cu prevederile proiectului tehnic de executie
si documentele care atesta calitatea si conformitatea lor;
3. Interzice utilizarea de produse fara certificate de conformitate, declaratii
de conformitate sau agrement tehnic;
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instalatii aferente constructiilor
SUBDOMEN1UL: 8.2 -instalatii sanitare, termoventitatii 2
NSPECTORATUL Dl: STAT IN CONSTRUCTS!

4. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi pentru care nu exista agremente tehnice
sau pentru care avizul tehnic ale acestora este expirat;
5. Venfica respectarea tehnologiilor de executiesi aplicarea corecta a acestora in vederea
obtinerii nivelului de caliatate proiectat si impus de normeie tehnice in vigoare;
6. Interzice efectuarea de lucrari de catre personal necalificat;
7. Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante de control;
8. Verifica respectarea planului calitatii, precum si a procedurilor aferente acestuia;
9. Efectueaza verificarile pe faze de executie, prevazute in normeie tehnice aplicabile,
semneaza si stampileaza actele prin care se atesta acceptarea calitatii lucrarilor verificate, alaturi
de ceilalti factori responsabili;
10. Asista la prelevarea de probe la locul de punere in opera a materialelor, pentru atestareaa
calitatii lor, in urma incercarilor efectuate de un laborator autorizat;
11. Sesizeaza neconformitatile aparute in executie si verifica rezolvarea lor pe baza solutiilor
date de proiectant;
12. Snformeaza operativ investitorul despre neconformitatile constatate si propune, atunci and
este cazul, oprirea lucrarilor, pana la rezolvarea neconformitatilor;
13. Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiUor/masurilor dispuse de proiectant/
organele abilitate;
14. Anunta !SC privind oprirea/sistarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar, pe o perioada
mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta a
constructiei, conform proiectului;
15. Preia documentele de la proiectant si constructor si completeaza cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute in reglementarile legale.

Raspuns - TEMA nr.4

Diriginteie de santier cere executantuiui sa verifice tot traseui supus probei, in special imbinariie, sa
remedieze neconformitatile sesizate si sa repete proba astfei incat, pe durata probei sa nu fie
variatii mai mari de 5% fata de presiunea de incercare.

Raspuns - TEMA nr.5


Cartea tehnica cupride:
1. Cap. A-Documentasia de proiectare
2. Cap. B-Documentatia de executie
3. Cap. C-Documentatia privind receptia
4. Cap. D-Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea
comportarii in timp
5. Atributiile dirigintelui de santier la receptia la terminarea lucrarilor sunt:
-Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de
receptie;
-Urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;
-Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei in conformitate
cu prevederile legale.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 8. Instaiatii aferente constructiilor


SUBDOMENiUL: 8.2 -Instaiatii sanitare, termoventilatii 3
MINISTERIAL DEZVOLTARFL REGIONALE
SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
LNSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!! \-r

SUBIECTE

EXAMEN Tn vederea AUT0R1ZARII CA DJRIGINTE DE $ANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE :9.Retele


SUBDOMENIUL: 9.1 -Reteie electn'ce

Punctajul fiecarui subiect este de 0;33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte

Subiectui nr.1

Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire


sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre: A Q autoritatea
administratiei publice competente B □ prefect, potrivit legii C □ Inspectoratul de
Stat in Constructii - ISC, potrivit competentelor legale.

Subiectui nr.2

In interiorul constructiilor se utilizeaza, de regula, cabluri: A


□ cu intarziere la propagarea flacarii B □ rezistente la foe C □
cu intarziere la propagarea flacarii sj rezistente la foe.

Subiectui nr.3

Executarea lucrarilor de constructii este permisa in baza si cu respectarea: A □ autoriza^iei


de construire/desfiintare emisa de autoritatea administratiei publice
competente B n certificatului de urbanism, numai m cazurile prevazute de lege C □
avizelor/acordurilor exprimate, precum si, dupa caz, a punctelor de vedere/actelor
Administrative ale autoritatilor pentru protectia mediului competente si/sau al
Ministerului Culturii si Cultelor sau, dupa caz, al serviciilor publice deconcentrate ale
acestuia.

DOMENIUL DE AUTORfZARE : 9. Reteie


SUBDOMENIUL: 9.1 -Reteie electrice
NSPECTORATUl. DE STAT fN CONSTRUCTII

Subiectul nr.4

La pozarea pe trasee cu denivelari importante, vertkale sau inclinate,se utilizeaza cabluri: A □


cu izolatfe uscata
B □ cu izolafcie de hartie impregnata cu masa migratoare C □ cu izolatie de hartie
impregnata cu masa migratoare cu mansoane de stopare.

Subiectul nr.5

Factorii si agen^ii economici implicati au urmatoarele obligatii $i raspunderi: A [J sa puna la


dispozitie organelor de control toate documentele si informatfile necesare
controlului B □ sa permita accesul neingradit pentru efectuarea controlului
C □ sa anun£e organele abilitate cu 15 zile inainte de inceperea lucrarilor.

Subiectul nr.6

Sectiunile minime admise, din punct de vedere mecanic, ale conductoarelor de cupru ale
cablurilor de energie pozate in conditii normale de exploatare sunt: A □ 1,5 mm2
BQ2)5mm2 C D 4,0
mm2.

Subiectul nr.7

Managementui calitatii in constructii implica strategii si masuri specifice pentru asigurarea


respectarii: A □ cerint;elor fundamental aplicabile
constructor B CJ sistemului calitatii in constructii C □
legalitatii activitatii metrotogice.

Subiectul nr.8

Cablurile care trebuie sa asigure functionarea temporara a unor instaiatii in conditii de foe
vor fi: A □ cu intarziere la propagarea flacarii B □ rezistente la
foe C □ cu Tntarziere la propagarea flacarii si rezistente la foe.

Subiectul nr.9

Dirigin^ii de santier au urmatoarele obligate si raspunderi in perioada de pregatire a


investitiei: A □ verifica existen^a expertizei tehnice m cazul lucrarilor de interventii
asupra
constructiilor B D participa, impreuna cu investitorul/beneficiarul, la trasarea generala a
constructiei C □ verifica existenta "Sistemului calitatii in constructii" si a "Managementului
calitatii in
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 9.Reteie
SUBDOMENIUL: 9.1 - Reteie electrice

2
NSPECTORATUL DF STAT IN CONSTRUCT

construe^" pentru lucrarea respectiva.

Subiectul nr.10

La pozarea cablurilor de energie si de circuite secundare se prevede o rezerva de cablu pentru


compensarea deformaritor si pentru a permite inlocuirea terminatelor si a mansoanelor, in
urmatoarele cazuri: A □ la toate mansoanele cablurilor, indiferent de locul de pozare, tensiunea
nominala sau
tipul cabiului B G la capetele traseului cablurilor cu tensiunea nominala de 6 kV si mai
mare, indiferent de
tipul cabiului CD^a capetele traseului cablurilor de joasa tensiune cu
izolat:ie minerala.

Subiectul nr.11

La folosirea cablurilor de energie monoconductoare trebuie luate urmatoarele masuri: A


Q pozarea celor trei faze se va face, de regula, Tn triunghi (trefla) B □ cablurile se
monteaza individual in tuburi feromagnetice
C □ in cazul in care pentru asigurarea unei capacitati mari de transport se folosesc mai
multe legaturi in paralel, se utilizeaza cabluri avand sect;iuni si lungimi identice

Subiectul nr.12

Innadirea cablurilor de comanda si control se permite numai in urmatoarele cazuri; A [d cand


Iungimea traseului este mai mare decat Iungimea de fabricate a cabiului respectiv B □ cand
este prevazut in planul calitatii C □ pentru inlaturarea deranjamentelor cablurilor in func£iune.

Subiectul nr.13

Cablurile pozate in incaperi, canale, galerii, poduri si puturi de cabluri se marcheaza cu


etichete de identificare la: A □
capete
B n trecerile dintr-o constructie de cabluri in alta C D
incrucisari cu alte cabluri.

Subiectul nr.14

Etichetele pentru cabluri se confect:ioneaza din plumb, material plastic, cupru sau aluminiu
(materialul se alege in func^ie de mediul de pozare) si trebuie sa aiba inscris pe ele:
A □ tensiunea (kV)
B □ marca de identificare a cabiului din jurnalul de cabluri
C □ anul de pozare.

Subiectul nr.15

Traseele subterane de cabluri se marcheaza prin borne de marcare la suprafata sau prin
tablite de marcaj pe cladiri, atunci cand:
DOMENIUL DE AUTORIZARE : 9.Retele
SUBDOMENIUL: 9.1 - Reteie electrice

3
INSPECTORATUL DF STAT IN CONSTRUCT

A □ tensiunea nominaia a cablurilor este mai amare de 20 kV B □


cabluriie nu sunt armate
C[]in desenele de executie, traseele de cabluri nu pot fi indicate pe plan prin cote fata de
constructs fixe.

Subiectul nr.16

Conform prevederilor normativuiui C 56-2002, procesui verbal de control preliminar


execute trebuie semnat de: A □ beneficiar, prin
dirigintele de santier B □ proiectant C O executant, prin
responsabilul tehnic cu execu£ia.

Subiectul nr.17

Conform prevederilor normativuiui C 56-2002, procesui verbal de verificare-constatare a


calitat:ii lucrarilor trebuie semnat de: A □ beneficiar, prin
dirigintele de santier B □ proiectant C □ executant, prin
responsabilul cu controlul calitatii.

Subiectul nr.18

Montarea cablurilor care alimenteaza consumatori vitali se poate face: A


Q pe elemente din material incombustibile B □ direct pe elementele
constructiei
CQpe straturi din zidarie, beton, placi de azbest de minim 0,5 cm grosime
executate peste elementele de constructie.

Subiectul nr.19

In orase si zone locuite, retelele de cabluri electrice trebuie pozate, de regula:


AQpe partea carosabila a strazilor BQpe partea necarosabila a strazilor (sub
trotuare). C O in zonele verzi din cartierele de locuinte,in anumite conditii.

Subiectul nr.20

Adancimea minima de pozare a cablurilor cu tensiunea nominaia pana la 20 KV in


conditii normale este de:
AQ 0,9- 1,0 m
BD 0,7 -0,8 m
C[] 0,8 -0,9 m.

Subiectul nr.21
Traseele subterane de cabluri electrice sunt marcate prin borne de marcaj la suprafata
amplasate astfel:

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 9.Reteie


SUBDOMENIUL: 9.1 - Reteie electrice
INSPECTORATE. OF STAT IN CONSTRUCT!!

A □ pe trasee rectilinii in afara zonelor locuite din localitati, din 100 in 100 m B □ pe
constructiile cele mai apropiate traseului
C □ la schimbarile de directie, traversarite de sosele si intersectiile cu alte
canalizari subterane.

Subiectul nr.22

Distanta minima intre cabluriie electrice pozate in pamant si fundatia unei cladiri este: AQ
1,0m
B □ 0,6 m, cu conditia verificarii stabilitatii constructiei
C □ 2,0 m, admitandu-se reducerea pana la 1,0 m in cazul cablurilor cu invelis din PVC sau
pozate in tuburi.

Subiectul nr.23

La dimensionarea LEA joasa tensiune distanta minima pe verticala de la conductoare, in


punctul de sageata maxima, si suprafata solului, in zonele cu circulate frecventa, trebuie sa
fie de:
A[] 6,0 m.
B[]7,0m.

CD 5,5 m.

Subiectul nr.24

Montarea cablurilor electrice in pamant se face: A G pe lin pat de nisip 10 cm dupa care
se acopera cu un strat de pamant maruntit
de 20 cm si apoi se monteaza banda (grila) de avertizare B □ pe un pat de nisip 20
cm dupa care se acopera cu un strat de pamant maruntit
de 20 cm si apoi se monteaza banda (grila) de avertizare C G ^ntre doua
straturi de nisip de cate 10 cm, peste care se pune banda de
avertizare.

Subiectul nr.25

Pentru cabluriie electrice > 1 KV montate sub apa, zona de protectie a acestuia
trebuie sa fie de: A □ 100 m, cate 50 m. de
fiecare parte B □ 200 m, cate 100 m. de
fiecare parte C O 300 m, cate 150 m. de
fiecare parte.

Subiectul nr.26

Distanta minima intre cabluri pozate in pamant si conductele de apa si canaiizare este: A □
in plan orizontal: 0,50 m, la adancimi de pana la 1,5 m si 0,60 m, la adancimi
de peste 1,5 m. S^in plan vertical: 0,25 m. ta
orice adancime

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 9.Retele


SUBDOMENiUL: 9.1 - Retele electrice
NSPECTORATUl. DF STAT IN CONSTRUCT!!

CQin plan vertical: 0,50 m. la once adancime.

Subiectul nr.27

Retelele de distributie public! in localitati se relizeaza: A □


aerian, cu conducte neizolate B C] subteran, cu conducte
izolate C O aerian, cu conductoare in cablu.

Subiectul nr.28

Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de catre LEA joasa
tensiune: A Q este
interzisa
B [J se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate. C □ se face
respectandu-se conditiile de "siguranta marita".

Subiectul nr.29

Realizarea Uniilor aeriene de joasa tensiune pe aceiasj stalpi cu instalatii pentru


transportul in comun: A Q este permisa, daca troleibuzele sunt prevazute cu limitator de
cursa care sa retina captatoarete la deconectarea accidental a acestora de la linia de
contact B □ este interzisa
C O este permisa, daca la dimensionarea stalpilor se tine sema si de incarcarile
datorate instalatiilor de transport in comun si distantele intre circuite sunt
cele reglementate.

Subiectul nr.30

Ordinea de pozare a cabluriior electrice sub trotuare, dinspre partea cu cladiri spre
zona carosabita este: A □ cabluri de iluminat public, cabluri fir pilot pentru telemecanica,
cabluri de
distributie de medie tensiune, cabluri de distributie de joasa tensiune B □
cabluri de distributie de joasa tensiune, cabluri de distributie de medie
tensiune, cabluri fir pilot pentru telemecanica, cabluri de iluminat public C □ cabluri
de distributie de medie tensiune, cabluri de distributie de joasa tensiune, cabluri
de iluminat public, cabluri fir pilot pentru telemecanica.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 9.Retele


SUBDOMENIUL: 9.1 - Retele electrice
MINISTERUL DliZVOITARH RCGIONALE Si
ADMINISTRATE! RIUM.ICT
INSPL:C"TORATUL DE STA1
N CONSTRUCT!!

STUDiU DE CAZ

Pentru EXAMENUL Tn vederea AUTORiZARIi CA DIR1GINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 9. Retele


SUBDOMENIUL: 9.1 -Retele electrice

Re$ea oraseneasca de alimentare cu energie electnca sj iluminat public

TEMA nr.1 3 pet.


La execu^ia retelei orasenesti de alimentare cu energie electnca pe perioada de timp friguros,ce
masuri suplimentare trebuie asigurate ?

TEMA nr.2 1 pet.


Care sunt principalele verificari care trebuie efectuate la executia unei retele electrice de iluminat
public ?

TEMA nr.3 1 pet.


Care sunt obligate dirigintelui de santier la terminarea executfei lucrarilor unei
retele electrice ?
TEMA nr.4 3 pet.
Cum se realizeaza alimentarea cu energie electrica a corpurilor/aparatelor de iluminat aferente
sistemului de iluminat de siguran^a din tuneluri si/sau pasaje rutiere? Ce masuri trebuie sa ia
dirigintele de santier, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, in situatia in care
constata disfunctionalitati de temporizare ale comutarii automate a sistemului de iluminat de
siguranta ?

TEMA nr.5 2 pet.


Pentru obtinerea unor constructs de calitate, sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe
intreaga durata de existenta a constructor, a cerintelor fundamentaie.Care sunt acestea ?

DOMENIULDEAUTORIZARE:9.Retele
SUBDOMENIUL: 9.1 -Retele electrice 1
MIN1STERUL DEZVOLTARll REGIONALE Si
ADMIN1STRATIEI PUBLICE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTIi

GRILA DE CORECTARE

SUBiECTE
EXAMEN Tn vederea AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE SANTIER
Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016
DOMENIUL DE AUTORIZARE :9.Retele
SUBDOMENIUL: 9.1 -Retete electrice

Punctajul fiecarui subiect este de 0,33 puncte. Din


oficiu se aloca 0,1 puncte
SUBIECTUL RASPUNSUL CORECT
1 A
2 A
3 A
4 A,C
5 A
6 A
7 A
8 B
9 A
10 A,B
11 A,C
12 A,C
13 A,B,C
14 A,B,C
15 C
16 A,C
17 A,B
18 A,C
19 B,C
20 B
21 A,B
22 B
23 A
24 C
25 B
26 A,B
27 A,B
28 | B,C
29 | A
30 B

DOMENIUL DE AUTORIZARE :9.Retete


SUBDOMENIUL: 9.1 -Retete etectrice
MlNISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
Si ADMINISTRATE PUBLICE
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCT!! ^"T'V
-veqp&r'

STUDIU DE CAZ

Pentru EXAMENUL in vederea AUT0R1ZARII CA DIRIGINTE DE SANTIER


Sesiunea : 07-11 noiembrie 2016

DOMENIUL DE AUTOR1ZARE : 9. Retele


SUBDOMENIUL: 9.1 -Retele electrice

Re£ea ora§eneasca de alimentare cu energie electrica sj iluminat public

TEMA nr.1 3 pet.


La executia retelei orasenesti de alimentare cu energie electrica pe perioada de timp friguros,ce
masuri suplimentare trebuie asigurate ?

TEMA nr.2 1 pet.


Care sunt principalele verificari care trebuie efectuate la executia unei retele electrice de iluminat
public ?

TEMA nr.3 1 pet.


Care sunt obiigatiile dirigintelui de santier La terminarea executiei lucrarilor unei retele electrice ?
TEMA nr.4 3 pet.
Cum se realizeaza alimentarea cu energie electrica a corpurilor/aparatelor de iluminat aferente
sistemului de iluminat de siguranta din tuneluri si/sau pasaje rutiere? Ce masuri trebuie sa ia
dirigintele de santier, m conformitate cu regiementarile tehnice in vigoare, in situatia in care
constata disfunctionalitati de temporizare ale comutarii automate a sistemului de iluminat de
siguranta ?

TEMA nr.5 2 pet.


Pentru obtinerea unor constructs de calitate, sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga
durata de existenta a constructs lor, a cerintelor fundamentale.Care sunt acestea ?

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 9. Retele


SUBDOMENIUL: 9.1 -Retele electrice 1
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Re^ea ora§eneasca de alimentare cu energie eiectrica §i ituminat public

Raspuns - TEMA nr.1

La manevrarea cablurilor electrice si la executarea opertiunilor de montare si executie, se vor


respecta conditiile referitoare la temperatura minima a mediului ambiant si temperatura minima a
cablului, indicate de producatori si de prescriptiile tehnice in vigoare;
De asemenea, se va avea in vedere ca in momentul pozarii cablurilor acestea sa aiba o
temperatura proprie de +5°C-cabluri cu izolatie de hartie 15...35kV; +4°C -cabluri cu izolatie si
manta din PVC pana la 1 kV; 0°C -cabluri cu izolatie de hartie si manta de plumb, aluminiu sau
PVC pan! la 10 kV; -7°C -cabluri armate cu izolatie din cauciuc; -20°C -cabluri nearmate cu izolatie
de cauciuc

Raspuns - TEMA nr.2

1 .montarea stalpilor de sustinere si a accesoriilor acestora;


2.montarea cablurilor;
3.montarea corpurilor de iluminat si a accesoriilor acestora.

Raspuns - TEMA nr.3

- asigurarea secretariatului receptiei la terminarea lucrarilor si intocmirea actetor de


receptie;
- urmarirea solutionarii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, dupa caz;
- predarea catre investitor a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei, dupa
efectuarea receptiei finale a obiectivului.

Raspuns - TEMA nr.4

Alimentarea cu energie eiectrica a corpurilor/aparatelor de iluminat aferente sistemului de iluminat


de siguranta din tuneluri si sau pasaje rutiere se poate face:
- dintr-o alta sursa de alimentare cu energie eiectrica considerata complet
independents de prima si pe o alta caie, comutarea trebuie sa fie automata si sa se
realizeze Tntr-un interval de timp mai scurt de 0,5 s;
- dintr-o baterie centrala de acumulatoare care sa asigure alimentarea cu energie
eiectrica pe toata perioada necesara evacuarii autovehiculelor si persoanelor din
tunel sau pasaj rutier si interventiei in cazul unor evenimente majore, comutarea
fiind automata tntr-un interval de timp mai scurt de 0,5 s.
In cazul in care dirigintele de santier constata disfunctionalitati de temporizare ale comutarii
automate a sistemului de iluminat de siguranta, trebuie sa ia urmatoarele misuri:

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 9. Retete


SUBDOMENiUL: 9.1 -Retele electrice 2
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

- sa Tnstiinteze investitorul;
- sa actioneze in vederea solutionarii deficientetor proiectului de executie;
- sa solicite proiectantului, prin intermediul investitorului, punctual de vedere si modul de
solutionare a neconformitatilor;
- sa asigure, prin intermediul investitorului, verificarea de catre un specialist verificator de
proiecte atestat le, a solutiei adoptate de proiectantul de specialitate.

Raspuns - TEMA nr.5


Cerintele fundamentale obligatorii pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt:

1. Rezistenta mecanica si stabilitate


2. Securitate la incendiu
3. Igiena, sanatate si mediul Inconjurator
4. Siguranta si accesibilitate in exploatare
5. Protectie impotriva zgomotului
6. Economie de energie si izolare termica
7. Utilizare sustenabila a resurselor naturale.

DOMENIUL DE AUTORIZARE : 9. Retele


SUBDOMENIUL: 9.1 -Retele electrice 3