Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Matematică
Anul şcolar 2015-2016
Clasa a VII-a

 Din oficiu se acordă 10 puncte.


 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.

1.
5p a) Calculați: – 2 ∙ (– 3) – 6 : (+ 6) =
7 1 10
 
5p b) Efectuați: 
5 5 3
x y 4x  y
5p c) Dacă  , aflați valoarea raportului x  2 y .
2 5
5p d) 5 muncitori, termină o lucrare în 6 ore. În cât timp termină aceeași lucrare 3 muncitori ?
5p e) Un obiect costă 120 lei. Aflați prețul obiectului după o scumpire cu 20%.
5p f) Aflați c. m. m. d. c. și c. m. m. m. c. al numerelor 15 și 25.
5p g) Determinați măsurile a două unghiuri adiacente complementare, știind că unul este de 4 ori mai mare
decât celălalt.
5p h) Un triunghi echilateral are perimetrul de 24 cm. Aflați lungimea unei laturi a triunghiului.
5p i) Într-un triunghi oarecare, măsurile unghiurilor sunt direct proporţionale cu numerele 2, 3 şi 4. Aflați
măsurile unghiurilor.

 6 7  9 1 5 1
9p 2. Rezolvaţi ecuaţia:  x       
 5 3  10 5  13 2
7
9p 3. Determinați numerele naturale x, pentru care fracția este a) subunitară; b) echiunutară;
x 1
c) supraunitară.
9p 4. După două scumpiri succesive cu 10 %, un obiect va costa 121 lei. Aflați prețul inițial.
9p 5. În triunghiul isoscel ABC, de bază BC, mediatoarea laturii AC intersectează pe AB în M. Dacă AB =
10 cm și perimetrul triunghiului AMC este de 40 cm, aflați lungimea segmentului MB.
9p 6. În triunghiul ABC dreptunghic în A, AM este mediană, unghiul B are 600, AB = 6 cm iar AN  BC
(N  BC). Aflaţi lungimea segmentului BN.
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Matematică
Anul şcolar 2015-2016
Clasa a VII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

Nr. Item 1. a) 1. b) 1. c) 1. d) 1. e) 1. f) 1. g) 1. h) 1. i)
11 1 5 40o;60o;
Rezultate 5 10 144 18o;72o 8
15 4 75 80o
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

 6 7  9 1  1 13 13
 5 x  3   10  5   2  5  10 2p
  
6 7  9 13 1 15 2p
 x      3
5 3  10 10 5 5
2. 6 7 10 10 2p
 x    3 
5 3 9 3
2p
6 10 7 17
x  
5 3 3 3 1p
17 5 85
x=  
3 6 18
a) x – 1 > 7 implică x > 8
3p
b) x – 1 = 7 implică x = 8
3. 3p
c) x – 1 < 7 implică x < 8
3p

110% · x = y
2p
2p
110% 8 y = 121
4. 100
y  121  110 3p
110
100 2p
x  110   100
110
Desen 2p

MA MC (M punct pe mediatoarea segmentului AC) 2p
PAMC = AM+MC+AC =40 cm
5. 2p
AM+MC = 40 – 10 = 30
AM = 15 cm 2p
MB = 5 cm 1p

Desen
2p
BC=2·AM
deci  AMB isoscel 2p
6.
Dar m(<B)=60o deci  AMB echilateral 2p
� MB = 6 cm � BN = 3 cm. 3p
MATRICEA DE SPECIFICAŢII - TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
CLASA a VII-a

Competenţe de
evaluat C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total
Conţinuturi
Divizor. Divizori comuni a
două sau mai multor
numere naturale; c.m.m.d.c. 1. f-5p
5p
Multiplu. Multiplii comuni
a două sau mai multor
numere naturale; c.m.m.m.c
Ordinea efectuării
1. b -5p
operaţiilor cu numere 14p
2. -9p
raţionale pozitive
Rapoarte; procente;
probleme în care intervin 1. e -5p 5p
procente
Proporţii; proprietatea
1. c -5p
fundamentală a proporţiilor. 1. d -5p 15p
1. i -5p
Mărimi direct proporţionale
Mulţimea ℤ . Ecuaţii în ℤ 1. a-5p 3. -3p
8p
Probleme care se rezolvă cu
4. -9p 9p
ajutorul ecuaţiilor
Fracții. Clasificarea
3. -6p 6p
fracțiilor
Triunghi: definiţie,
elemente;
1. g -5p
clasificarea triunghiurilor;
1. h -5p 5. -3p 13p
perimetrul triunghiului.
Suma măsurilor unghiurilor
unui triunghi
Proprietăţi ale triunghiului
5. -3p 5. -3p 6p
isoscel şi echilateral
Proprietăţi ale triunghiului
6. -4p 6. -5p 9p
dreptunghic
Total 19p 5p 15p 23p 17p 11p 90p
COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INIŢIALĂ
PENTRU CLASA a VII- a

C1. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere întregi/raţionale pozitive.
C2. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea c.m.m.d.c, c.m.m.m.c a două sau a mai multor numere naturale.
C3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporţii şi mărimi direct sau
invers proporţionale.
C4. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj algebric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
C5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în corelaţie cu determinarea unor lungimi de
segmente şi a unor măsuri de unghiuri.
C6. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor şi ale liniilor importante în triunghi prin definiţii, notaţii
şi desen.

S-ar putea să vă placă și