Sunteți pe pagina 1din 1

Plan Educațional Individualizat

Elev: _____________________

Clasa: ____________________

Perioada de realizare:________

Profesor: _________________

Competențe specifice disciplinei

Receptarea și producerea mesajelor orale

Receptarea mesajelor scrise

Inițierea în cunoaștera altor culturi

Finalități Strategii didactice Strategii de evaluare


SC FONOLOGICĂ - Exerciții de pronunție;
Recunoașterea și reproducerea - Exerciții de repetare Evaluare orală
sunetelor sau grupurilor de după înrăgistrarea audio;
sunete specifice limbii engleze
SC ORTOGRAFICĂ ȘI - Simulări de situații de
LEXICALĂ comunicare (salut,
Descoperirea unor noi culturi a prezentare);
comunicării și adoptarea unor - Vizionare de secvențe Evaluare orală
norme de comportament verbal și video;
nonverbal, în vederea stabilirii - Dialog de salut cu
unui contact social profesorul și elevii;
Crearea și dezvoltarea curiozității - Activități de observare
lingvistice, interesului penntru colectivă a unor imagini,
studierea limbii engleze desene, secvențe video; Evaluare orală
- Transcrierea textelor în
limba engleză;
SC INTERLINGVISTICĂ - Numărarea până la 5;
Efectuarea acțiunilor de Evaluare orală
numărare până la 5
Realizarea de desene în cadrul - Desen în baza unui lexic Evaluare orală
unor activități de învățare învățat la oră;
Utilizarea inteligenței - Demonstrarea înțelegerii
chinestezice pentru a exprima mesajului oral prin
nonverbal acte de comunicare, a mimică; Evaluare orală
realiza activități motrice, - Jocuri didactice;
deplasări în spațiul clasei, jocuri - Elemente de gimnastică
didactice recreativă.