Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Unitatea școlară:
Profesor:
Data:
Clasa: a XI-a
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul: Originea și evoluția limbii române – romanizarea, perioada și teritoriul de formare a
limbii române
Tipul lecției: de transmitere și însușire de noi cunoștinte
Competențe specifice:
 dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până la
începutul secolului al XX-lea.
Obiective operaționale:
La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:
O1 – să definească corect romanizarea, pe baza informațiilor dobândite;
O2 – să prezinte corect teoriiile cu privire la teritoriul de formare a limbii române, pe
baza cunoștintelor dobândite;
O3 – să stabilească corect perioada de formare a limbii române, folosind informațiile
prezentate la clasă.
Metode didactice:
- conversația euristică
- conversația catehetică
- explicația
- expunerea
Mijloace didactice:
- tabla
- creata
- manualul
Forme de organizare a activității:
- activitate frontală
Bibliografie:
A. Costache, F. Ioniță, M. N. Lascăr, A. Săvoiu, Limba și literatura română. Manual pentru
clasa a XI-a, Grup Editorial Art.
Nr. Etapele lecției
Timp Obiect. Activitatea profesorului/ activitatea elevului Metode și Observații
crt. alocat op. mijloace
1. Momentul 2 min Profesorul intră în clasă. Salută. Face prezența. Elevii se pregătesc
organizatoric pentru oră.
2. Verificarea 5 min Profesorul verifică tema de casă. Conversația
cunoștințelor Profesorul pune o serie de întrebări din lecția anterioară, numind catehetică
anterioare câte un elev pentru fiecare răspuns.
Explicați sintagma latină vulgară. Activitate
Definiți termenul dialect. frontală
Limba română are la bază latina clasică sau cea populară? De ce?
3. Anunțarea 2 min Profesorul notează pe tablă titlul lecției: Expunerea
titlului și a Originea și evoluția limbii române Tabla
obiectivelor Creta
Astăzi vom discuta despre romanizare, perioada și teritoriul de
formare a limbii române, astfel încât la sfârșitul orei, veți putea
explica fiecare teorie cu privire la teritoriul de formare, precum și
continuitatea romanizării.
4. Desfășurarea 35 O1 Profesorul îi întreabă pe elevi dacă rețin, de la istorie, definiția Conversatia
lecției min romanizării. În urma discuției cu elevii, profesorul notează pe tablă euristică
definiția romanizării: Activitate
Romanizarea este procesul prin care un popor cucerit de roman și-a frontală
însușit limba, tradițiile, obiceiurile, portul, religia cuceritorilor.
Profesorul notează cele două coordonate ale romanizării, insistând
asupra celei dintâi: Explicația
1. Romanizarea lingvistică
2. Romanizarea nonlingvistică
Profesorul explică fiecare valență în parte.
Elevii sunt întrebați dacă retragerea aureliană a dus la stoparea
procesului de romanizare. Ca urmare a răspunsurilor date de elevi,
profesorul le demonstrează acestora continuitatea romanizării,
dându-le ca exemplu relațiile româno-ucrainene, cu referire la satele
din nordul Tisei.

Profesorul notează pe tablă cele trei teorii cu privire la teritoriul de Expunerea


formare a limbii române, explicându-le argumentele și Explicația
contraargumentele. Activitate
1. Limba română s-a format la sud de Dunăre frontală
2. Limba română s-a format la nord de Dunăre
O2 3. Limba română s-a format atât la nord, cât și la sud de
Dunăre.
Elevii sunt rugați să explice care este varianta corectă, raportându-se Conversația
la existența dialectelor sud-dunărene. Profesorul insistă asupra euristică
valabilității ultimei teorii.

Elevii sunt întrebați dacă la începuturile ei putem vorbi de o limbă


formată, consolidată? Procesul de formare a fost unul rapid sau a Conversația
necesitat câteva sute de ani? euristică
Ca urmare a răspunsurilor oferite de elevi, profesorul le explică Explicația
O4 elevilor când avem o primă formă a limbii și denumirile acesteia: Activitate
limba română veche, străromâna, româna comună, protoromâna. frontală

5. Asigurarea 5 min Profesorul pune o serie de întrebări clasei din conținutul lecției: Activitate
feedbackului Teritoriul de formare a limbii române este ... ? frontală
De ce limba nu s-a format doar la nord de Dunăre ...? Dar la sud...? Conversația
Care sunt dialectele limbii române ....? catehetică
De ce nu s-a stopat romanizarea, ca urmare a retragerii aureliane?

6. Tema 1 min Alege un fragment de 10 rânduri dintr-un ziar și, folosind un


dicționar, grupează toate cuvintele în funcție de originea lor.