Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA ELECTORALA CENTRALA

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI


>
ELECTORALE

Municipale Orhei nr. 25/1

ALEGERI LOCALE GENERALE 2019


(tipul alegerilor)
20 OCTOMBRIE 2019
(data desfăşurării alegerilor)

HOTĂRIRE
cu privire la ;ererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul
______________ municipal Orhei________________________,
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)
des« mnat de către Partidul Politic ’’Partidul Unitătii Naţionale” ,
(denumirea partidului, blocului electoral, organizaţiei social-politice)
a simbolu ui electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Cons iliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1

din „12” septei nbrie 2019 nr. 7

La dat; i de 10 septembrie 2019. Pavel Cucuruzean__________________ al


(organul competent)
Partidului Pol: tic ’’Partidul Unitătii Naţionale” a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei
(denui tirea formaţiunii politice)
electorale mu licipale Orhei nr.25/1 demersul privind înregistrarea listei decandidaţi la alegeri
locale generale din 20 octombrie 2019 pentru funcţia de consilier în Consiliul municipalOrhei.
(tipul, data algerilor)
cu următoarele documente anexate:
a) proi ;esul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice/blocului
electoral privii d desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local;
b) lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegeri locale din 20.10.19
(tipul, data alegerilor)
în limba româi ă, pe suport de hîrtie şi în format electronic;
c) datei c biografice ale candidaţilor;
d) deci; iraţiile candidaţilor privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia
de consilier, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/j udecătc reşti de a candida;
e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani
anteriori anulu în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii
şi a intereselor personale;
f) dech raţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de
a candida sar ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive
referitoare la r îgimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi
la confiscarea iverii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;
g) copi le de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire;
h) deci; iraţiile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, din funcţiile ocupate *;
La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat
simbolul elect< »ral în vederea imprimării în buletinul de vot.

* După caz, pe atru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
în călit ite de reprezentant cu drept de vot consultativ al formaţiunii politice/blocului
electoral în coi siliul electoral de circumscripţie a fost desemnat dl/dna Cucuruzean Gabriela.
Materie lele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

în temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 şi art. 137 din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Orhei nr.25/1
hotărăşte:

1. Se înrf gistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul municipal Orhei pe


lista Partidului Politic ’’Partidul Unităţii Naţionale” pentru alegeri locale din 20.10.2019
(denumirea formaţiunii politice) (tipul, data alegerilor)
conform anexei.
2. Se îm egistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile
locale din 2 0 .1 1.2019.
(tipul, data alege Hor)
3. Se cor firmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral
al circumscrip :iei electorale municipale Orhei nr.25/1, pentru perioada campaniei electorale,
dl/dna Cucuru; ean Gabriela.
4. Prezer ta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se se aduce la cunoştinţă publică la
sediul organuh ii electoral.

Pre^dMfefejşc nsiliului electoral , _


de ebeum-scfip /g /A Banaru Vădim
[ ^ / He nnkr \ \\ *~x$fmnătura numele, prenumele

W v 'tv ?!
SeciWrui'coft: iriului electoral
de circumscrip :ie _ Turcan Anastasia
numele, prenumele

* După caz, pe itru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
** După caz.
Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Or hei nr.25/1
nr. 7 din „12” septembrie 2019

LISTA
candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul municipal Orhei____________
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia)

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 din partea Partidul Politic ’’Partidul Unităţii Naţionale”____________
(npui aiegeruorj ţaenumirea pariiauiui, ,auei organizaţii sociai-poimce, oiocuiui eiecioraij

Nr. Numele Prenumele Sexul Anul Domiciliul* Apartenenţa Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o naşterii politică
I Cucuruzean Pavel M 1983 Orhei PU N Arhitct Şef secţie CR Orhei
Gheorghiu Diana F 1988 Orhei PUN Economist Menager „Orherutrans”SRL
2
3 Cucuruzean Gabriela F 1987 Orhei PUN Jurist Administr „Casa Model” SRL

4 Ucrainschi Filip M 1977 Orhei PUN Inginer Şomer -

5 Botnariuc Ludmila F 1952 Orhei PUN Filolog Şef secţie BPP „A.Donici”

6 Hacina Victor M 1983 Orhei PUN Contabil Manager „Garant-standart”

7 Brehoi Lucia F 1984 Orhei PUN Com Publ Şef secţie CR Orhei

8 Puiu Alexandru M 1988 Orhei PUN Inginer Administr I.I„F. Garbatovschi

9 Vlas Maxim M 1988 Orhei PUN Militar Şomer -

10 Garbatovschi Irina F 1987 Orhei PUN Economist Manager „Lider Tur”SRL

11 Saracovici Ion M 1985 Orhei PUN Maşinist Maşinist „Inter Tabaco”SRL

12 Lazarenco Mihail M 1948 Orhei PUN Lăcătuş Pensionar -

13 Sacara Ludmila F 1977 Orhei PUN Tehnolog Vînzător „Market 15”SRL

14 Şchiopu Anastasia F 1985 Orhei PUN As. Medical As. medical Clinica Sânte

15 Lazarenco Eugen M 1975 Orhei PUN Lăcătuş Manager „Lamverauto” SRL

* După caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral.
* * După caz.