Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

2019-2020

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr. 2 Remuș, Giurgiu Avizat director,


Cadru didactic: Guţă Liliana-Mihaela
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Educaţie socială
Clasa a V-a Responsabil ,
Nr. ore/săpt.: 1
Nr. ore/an: 35 Nr......../.................
Întocmită în conformitate cu programa şcolară aprobată prin O.M.E.N. nr.3393/28.02.2017
și O.M.E.N. Nr.3382/24.02.2017
Semestrul I
Nr. Unități de învațare Competențe Conținuturile Nr. de Săptămâna Observații
crt. specifice ore

1.1 Noțiuni introductive.Drepturi și responsabilități 1 S1


1. RECAPITULARE Test inițial
1.1 Capacitatea de a ne mira; valoarea întrebărilor - de ce nu luăm totul ca fiind 1 S2
1.2 cunoscut
2. FORMULAREA DE 1.3 Formularea întrebărilor; cui putem adresa întrebări și modalităţi alternative 1 S3
ÎNTREBĂRI 3.1 de a formula întrebări
3.2
Recapitulare – Evaluare 1 S4
1.1 Fapte şi opinii 1 S5
Susținerea părerii/ opiniei proprii
2.1 Formularea răspunsurilor; modalități alternative de a formula răspunsuri 1 S6
Schimbul de opinii. Compararea opiniilor 1 S7
2.2
De ce avem nevoie de argumente 1 S8
ARGUMENTAREA Condiţii pentru acceptarea unui argument formulat de o altă persoană
UNUI PUNCT DE 1.2
3. Stereotipii și prejudecăţi 1 S9
VEDERE Persuasiunea
PERSONAL 3.2
Recapitulare 1 S10
Evaluare formativă

1
1.1 Convenția ONU cu privire la drepturile copilului - principiile generale ale 1 S11 Ziua
Drepturilor
convenției:prioritatea intereselor copilului, non-discriminarea, participarea
1.2 Copilului
copiilor la problemele care îi privesc.
DREPTURI ȘI 1.3 Drepturi ale copilului; responsabilități asociate acestora - exemplificare unor 1 S12
4 RESPONSABILI- drepturi în contexte concrete. Dreptul la identitate. Cine sunt eu?
TĂȚI ALE 2.1
COPILULUI Drepturi ale copilului: dreptul la familie, dreptul la educație, activități recreative 1 S13
3.1
Dreptul la protecție împotriva abuzului, violenței și exploatării 1 S14
3.2
Dreptul la securitate și protecție socială, protecția mediului 1 S15

SEMESTRUL II

1.1 Corelarea drepturilor și responsabilităţilor asociate 1 S16

DREPTURI ȘI 1.2 Modalități de exercitare a drepturilor și asumare a responsabilităților - copiii, 1 S17


5 RESPONSABILI- promotori ai propriilor drepturi; Școala ca spațiu de exprimare/ exercitare/
1.3 asumare de către copii a drepturilor și responsabilităților
TĂȚI ALE
COPILULUI 2.1
Recapitulare .Evaluare . 1 S18
3.1. 3.2

Respectarea și apărarea drepturilor copiilor 1 S19


1.1
RESPECTAREA, 1.2 Copii în situații de risc şi/ sau cu CES. 1 S20
APĂRAREA ȘI 1.3
6 PROMOVAREA 2.2 Copii din medii dezavantajate socio- economic, copii cu dizabilități, copii din 1 S21
DREPTURILOR 3.1 mediul rural
COPIILOR 3.2 Instituții guvernamentale cu rol în respectarea, apărarea și promovarea 1 S22
drepturilor copilului
Instituții interguvernamentale și nonguvernamentale cu rol în respectarea, 1 S23
apărarea și promovarea drepturilor copilului
1 S24 Săpt.educației
juridice
Evaluare formativă

Proiectul educațional ● Alegerea temei proiectului și debutul 1 S25


fișei de proiect
2
Alegerea Logo-ului 1 S26

2.1 Programul 1 S27


2.2 „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Excursii tematice. Vizitarea unor instituţii publice
2.3 Proiecte desfășurate în școală
3.1
3.2 Realizarea fișei de proiect 1 S28
7 PROIECTUL
EDUCAȚIONAL
Derularea proiectului 1 S29

Activități concrete și modalități de a le evalua 1 S30

Analiza efectelor proiectului în plan personal și al impactului asupra comunității 1 S31

Evaluarea portofoliului și promovarea proiectului 2 S32-S33


Recapitulare 2 S34-S35 Ziua Copilului
Evaluare finală
TOTAL ORE: 15 Semestru I + 19 Semestrul II +1ora/sapt ”Școala Altfel= 35 ore