Sunteți pe pagina 1din 17

ASIGURĂRI

CUPRINS

1. Caracterizarea trăsăturilor contractului de asigurare:


- consensual,
- aleatoriu,
- sinalagmatic,
- cu titlu oneros,
- de adeziune,
- de bună credinţă

2. Identificarea elementelor asigurărilor:


- asigurătorul,
- asiguratul,
- beneficiarul asigurării,
- contractantul asigurării,
- contractul de asigurare,
- riscul asigurat,
- evaluarea în vederea asigurării,
- suma asigurată,
- norma de asigurare,
- prima de asigurare,
- durata asigurării,
- dauna sau paguba,
- despăgubirea de asigurare,
- cazul asigurat,
- franciza,
- fondul de asigurare,
- vârsta de asigurare,
- durata asigurării,
- poliţa de asigurare,
- reasiguarera,
- prima de reasigurare,
- coasiguarera;

3. Clasificarea asigurărilor:
- după domeniul de asigurare,
- felul obiectelor asigurate,
- riscurile cuprinse în asigurare,
- sfera de cuprindere în profil teritorial,

1 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

- modul de înfăptuire a asigurării,


- felul raporturilor stabilite între asigurat şi asigurător.
Completarea poliţei de asigurare utilizând formulare tipizate corespunzătoare
tipului de asigurare.

4. Eficienţa activităţii societăţilor de asigurări


Identificarea caracteristicilor pieţei asigurărilor:
- omogenitatea produsului,
- transparenţa pieţei,
- atomizarea pieţei.

5. Caracterizarea indicatorilor de eficienţă:


- volumul primelor încasate,
- nivelul protecţiei prin asigurare a riscurilor din societate,
- productivitatea muncii în domeniul asigurărilor,
- suma medie asigurată ce revine pe un contract de asigurare,
- prima medie încasată pe un contract de asigurare,
- prima medie pe locuitor,
- gradul de acoperire prin asigurare,
- gradul de acoperire a daunei,
- costul relativ al activităţii de asigurare.

6. Calculul indicatorilor de eficienţă

2 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

1. Noţiuni introductive

Ce reprezintă asigurarea?

Asigurarea propriu-zisă, în forma cea mai simplă, clasică, constă în


protecţia financiară pentru pierderi cauzate de o gamă largă şi variată de riscuri.

Asigurarea este definită ca fiind operaţia financiară ce decurge dintr-un


contract sau dintr-o obligaţie prevăzută de lege, prin care compania de asigurări
se obligă caîn schimbul unei sume primite periodic să despăgubească pe asigurat
pentru pierderile pe care acesta le-ar suferi în urma unor întâmplări
independente de voinţa lui.

Asigurările sunt un instrument foarte bun pentru crearea unui viitor lipsit de
griji şi sigur.

La ce pericole pot fi expuşi oamenii?


Pericolele la care sunt expuşi oamenii, animalele şi bunurile pot fi:
- catastrofe/calamităţi naturale: inundaţiile, furtunile, seisemele, seceta şi
incediile, frigul şi îngheţul, căderile de grindină, avalanşele de zăpadă.
- catastrofe/calamităţi tehnice (dezastre antopice – când mor mai mult de
10 persoane): incendiile şi exploziile, accidente de aviaţie, accidente maritime,
lacustre (pe lacuri) şi fluviale, accidente rutiere şi feroviare, accidente produse în
mine (cărbuni) şi cariere (de piatră, rocă de construcţie), prăbuşiri de clădiri etc.

Pentru eliminarea acestor riscuri, omul are mai multe opţiuni:


- evitarea sau prevenirea riscului – măsuri cu caracter anticipativ care se
iau pentru a nu se produce vreun risc
- limitarea pagubelor – măsuri care au rolul de a reduce efectele
distrugerilor, imediat după producerea catastrofei, dar înaintea de a lua sfârşit
calamitatea
- producerea de rezerve pentru acoperirea eventualelor pagube –
presupune constituirea unui fond de rezervă, care să fie folosit în acest scop
- trecerea riscului asupra altei persoane – se poate realiza atunci când o
persoană fizică sau juridică acceptă să plătească o anumită sumă de bani unei
alte persoane, de regulă specializată, care să suporte pagubele acelui risc pentru
care este plătită.

3 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

APLICAŢII
1. Daţi exemple de calamităţi naturale şi calamităţi tehnice.

Calamităţi naturale:
- 7 august 1975 – inundaţie China
- 16 decembrie 1920 – cutremur China
- 28 iulie 1976 – cutremur China
- 26 decembrie 2004 – valul Tsunami din Oceanul Indian
- 20 mai 526 – cutremur Turcia
- 1881 – ciclonul tropical din Vietnam
- 13 noiembrie 1970 – ciclonul din Bangladesh
- 23 ianuarie 1556 – cutremurul din China
- sept.-oct. 1887 – Revarsarea Raului Galben, China (900.000 -2 mil oameni)
- iulie-noiembrie 1931 – inundatiile din China (aproximativ 4 mil victime)
- 4 martie 1977 – cutremur România

Calamităţi tehnice:
- 26 aprilie 1986 – explozia de la Cernobîl, Ucraina
- 11 septembrie 2001 – World Trade Center

2. Întrebări recapitulative
1. Ce reprezintă asigurarea?
2. La ce tipuri de pericole pot fi expuşi oamenii?
3. Exemple de calamităţi naturale
4. Exemple de calamităţi tehnice
5. Ce opţiuni pot avea oamenii pentru eliminarea riscurilor de calamităţi?

4 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

2. Trăsăturile contractului de asigurare

Asigurarea pentru a putea fi operată, trebuie să aibă formă juridică. Aceată


formă este conferită de contractul de asigurare.

a) Contract consensual – adică este un contract încheiat numai prin


consimţământul părţilor.

b) Contract aleatoriu – adică la încheierea contractului părţile nu cunosc


existenţa sau felul avantajelor patrimoniale ce vor rezulta din contract, deoarece
obligaţiile asumate de asigurat şi asigurator depind de un eveniment incert şi
viitor.

c) Contract sinalagmatic – adică părţile contractante îşi asumă obligaţii


reciproce şi independente.

d) Contract cu titlu oneros – adică este un contract în care fiecare parte


urmăreşte să obţină un folos, contraprestaţie în schimbul obligaţiei asumate.

e) Contract de adeziune – este contractul redactat şi imprimat de asigurător


la care a aderat asiguratul.

f) Contrat de bună credinţă – este contractul ce presupune ca executarea să


se facă cu bună credinţă de către părţi.

g) Contract succesiv – este contractul cu eşalonare în timp. Asigurătorul se


angajează să acopere un risc pe o perioadă foarte scurtă cu plata integrală a
primei la încheierea contractului (asigurarea de călătorie) sau o perioadă lungă
de timp cu plata anuală sau semestrială (asigurarea de viaţă).

APLICAŢII
1. Întrebări recapitulative
1. Care sunt principalele trăsături ale contractului de asigurare?
2. La ce se referă contractul consesnual?
3. La ce se referă contractul aleatoriu?
4. La ce se referă contractul sinalagmatic?
5. La ce se referă contractul cu titlu oneros?
6. La ce se referă contractul de adeziune?
7. La ce se referă contractul succesiv?

5 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

3. Elementele asigurării

1. ASIGURĂTORUL – este persoana juridică, societate de asigurări, care în


schimbul primei de asigurări de la asigurat îşi asumă răspunderea de a acoperi
pagubele produse bunurilor sau serviciilor asigurate.

2. ASIGURATUL – este persoana fizică sau juridică ce se asigură împotriva


unor evenimente ce pot să apară în viaţa sa şi care îşi asigură bunurile împotriva
unor calamităţi naturale sau accidente sau care se asigură pentru prejudiciul pe
care îl produce unor terţe persoane.

3. BENEFICIARUL ASIGURĂRII – este persoana care are dreptul să


încaseze despăgubirea sau suma asigurată, fără însă ca aceasta să fie parte la
contractul de asigurare.

4. CONTRACTANTUL ASIGURĂRII – este element specific asigurărilor


facultative. Acesta este o persoană fizică sau juridică care poate încheia o
asigurare, fără însă ca acesta să obţină calitatea de asigurat. Astfel, un agent
economic poate încheia o asigurare de accidente pentru salariaţii săi, care în
acest caz au calitatea de asiguraţi.

5. CONTRACTUL DE ASIGURARE – este actul juridic prin care se


reglementează raporturile juridice dintre părţile contractante. Este format dintr-
un asnsamblu de documente: cererea de asigurare, poliţa de asigurare, condiţiile
contractuale pentru asigurarea de bază şi condiţiile contractuale pentru clauzele
suplimentare ataşate.

Condiţiile contractuale:
1. producerea evenimentului pentru care se încheie asigurarea să fie posibilă
2. evenimentul trebuie să aibă un caracter întâmplător
3. acţiunea evenimentului să fie înregistrată în evidenţa statistică
4. producerea evenimentului să nu depindă de voinţa asiguratului sau a
beneficiarului asigurării.

6 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

APLICAŢII

1. Stabiliţi corelaţii între elementele celor două coloane

Elementele asigurării Definiţia


a) este actul juridic prin care se reglementează
1. Asigurătorul raporturile juridice dintre părţile contractante
2. Asiguratul b) este persoana fizică sau juridică care îşi
3. Beneficiarul asigurării asigură bunurile împotriva unor calamităţi
4. Contractantul asigurării naturale sau accidente
5. Contractul de asigurare c) este persoana juridică care îşi asumă
răspunderea de a acoperi pagubele produse
bunurilor sau serviciilor asigurate în schimbul
unei primei de asigurări
d) este persoana care are dreptul să încaseze
despăgubirea sau suma asigurată, fără însă ca
aceasta să fie parte la contractul de asigurare.
e) este o persoană fizică sau juridică care poate
încheia o asigurare, fără însă ca acesta să
obţină calitatea de asigurat

7 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

Elementele asigurării

6. Riscul evaluat – este evenimentul care o dată produs, datorită efectelor


sale, obligă pe asigurător să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării,
despăgubirea sau suma asigurată.

7. Evaluarea în vederea asigurării este un element specific asigurărilor de


bunuri.
Reprezintă operaţiunea prin care se stabileşte valoarea bunurilor în vederea
cuprinderii lor în asigurare.

8. Suma asigurată – este partea din valoarea de asigurare pentru care


asigurătorul îşi asumă răspunderea în cazul producerii evenimentului pentru
care s-a încheiat asigurarea.
Suma asigurată reprezintă în toate cazurile limita maximă a răspunderii
asigurătorului şi constituie unul din elementele care stau la baza calculării
primei de asigurare.
La asigurările obligatorii – suma asigurată are un cuantum precis determinat
prin lege.
La asigurările facultative – suma asigurată se stabileşte pe baza propunerilor
asiguratului şi în limita prevederilor din actele normative.

9. Norma de asigurare – este element specific asigurărilor de bunuri stabilită


prin legii.

10. Prima de asigurare – reprezintă suma de bani dinainte stabilită pe care


asiguratul o plăteşte asigurătorului, pentru ca acesta să-şi poată constitui fondul
de asigurare necesar achitării despăgubirii de asigurare sau a sumei asigurate la
producerea riscului asigurat.

8 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

APLICAŢII

1. Stabiliţi corelaţii între elementele celor două coloane

Elementele asigurării Definiţia


a) reprezintă suma de bani dinainte stabilită
1. Riscul evaluat pe care asiguratul o plăteşte asigurătorului
2. Evaluarea b) reprezintă în toate cazurile limita maximă a
3. Suma asigurată răspunderii asigurătorului
4. Norma de asigurare c) este element specific asigurărilor de bunuri
5. Prima de asigurare stabilită prin legii.
d) este evenimentul care o dată produs,
datorită efectelor sale, obligă pe asigurător să
plătească asiguratului sau beneficiarului
asigurării, despăgubirea sau suma asigurată.
e) Reprezintă operaţiunea prin care se
stabileşte valoarea bunurilor în vederea
cuprinderii lor în asigurare.

9 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

Elementele asigurării

11. Durata asigurării – reprezintă perioada de timp în care rămân valabile


raporturile de asigurare între asigurător şi asigurat aşa cum au fost ele stabilite
prin contractul de asigurare.

12. Paguba sau dauna reprezintă pierderea (în expresie bănească),


intervenţia la un bun asigurat ca urmare a producerii fenomenului împotriva
căruia s-a încheiat asigurarea.
Paguba poate fi: totală (când bunul a fost distrus în întregime) şi parţială (când
pierderea este mai mică ca valoarea bunului)

13. Despăgubirea de asigurare este suma de bani pe care asigurătorulu o


datorează asiguratului în vederea compensării pagubei produse de riscul
asigurat. Despăgubirea de asigurare poate fi egală sau mai mică decât paguba.

14. Cazul asigurat este evenimentul pentru care a fost încheiată asigurarea.

15. Vârsta de asigurare – se referă la vârsta pe care trebuie să o aibă


asiguratul (în cazul asigurarărilor de viaţă.

APLICAŢII

1. Stabiliţi corelaţii între elementele celor două coloane


Elementele asigurării Definiţia

1. Durata asigurării a) se referă la vârsta pe care trebuie să o aibă


2. Paguba sau dauna asiguratul (în cazul asigurarărilor de viaţă
b) reprezintă perioada de timp în care rămân valabile
3. Despăgubirea de asigurare raporturile de asigurare între asigurător şi asigurat
4. Cazul asigurat c) este evenimentul pentru care a fost încheiată
5. Vârsta de asigurare asigurarea.
d) este suma de bani pe care asigurătorulu o datorează
asiguratului în vederea compensării pagubei
produse de riscul asigurat.
e) reprezintă pierderea (în expresie bănească),
intervenţia la un bun asigurat ca urmare a producerii
fenomenului împotriva căruia s-a încheiat
asigurarea.

10 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

Elementele asigurării

16. Polița de asigurare – este documentul emis de asigurator în baza și cu


respectarea prezentelor condiții de asigurare și a convenției cadru de asigurare,
prin care se stabilesc condițiile specifice în care se încheie asigurarea unui risc
specific.
17. Reasigurarea – constă în cedarea de către asigurator, către alte societăți,
a părții din riscul subscris care depășește reținerea sa proprie.
18. Prima de reasigurare – se stabilește într-un cuantum determinat pentru
o anumită acoperire prin reasigurare sau într-o cotă procentuală care se aplică la
volumul primelor încasate de asigurator, aferente acoperirii prin reasigurare.
19. Coasigurarea – este operațiunea prin care doi sau mai mulți asigurători
subscriu același risc, fiecare asumându-și o cotă parte din aceasta.
20. Fondul de asigurare este format din partea de investiții alocată din
prima de asigurare și a cărui valoare crește anual în funcție de dobânda obținută
de către societate.

APLICAŢII

1. Stabiliţi corelaţii între elementele celor două coloane

Elementele asigurării Definiţia


1. Polița de asigurare a) este format din partea de investiții alocată
2. Reasigurarea din prima de asigurare
3. Prima de asigurare b) este operațiunea prin care doi sau mai
4. Fondul de asigurare mulți asigurători subscriu același risc, fiecare
5. Coasigurarea asumându-și o cotă parte din aceasta.
c) este documentul emis de asigurator în baza
și cu respectarea prezentelor condiții de
asigurare și a convenției cadru de asigurare
d) constă în cedarea de către asigurator, către
alte societăți, a părții din riscul subscris care
depășește reținerea sa proprie
e) se stabilește într-un cuantum determinat
pentru o anumită acoperire prin reasigurare
sau într-o cotă procentuală care se aplică la
volumul primelor încasate de asigurator,
aferente acoperirii prin reasigurare

11 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

CAPITOLUL II – CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR

1. După domeniul la care se referă


a) Asigurări de bunuri – au ca obiect diferite valori materiale aparținând
persoanelor fizice sau juridice, care pot fi supuse unor fenomene naturale sau
accidentelor.
b) Asigurările de persoane – au ca obiect persoana fizică în sine, ele
încheindu-se pentru diminuarea consecințelor negative cauzate de calamități
naturale, accidente, boli etc.
c) Asigurările de răspundere civilă – asiguratorul își asumă obligația de a
plăti despăgubirea pentru prejudiciul adus de asigurat unor terțe persoane,
prejudiciu ce poate fi cauzat prin producerea unor accidente ce au ca urmare
vătămarea corporală sau deces, avarierea sau distrugerea unor bunuri sau alte
pagube pentru care asiguratul răspunde conform legii.

2. După obiectul de activitate


- asigurări de viață
- asigurări de persoane
- asigurări de autovehicule
- asigurări maritime și de transport
- asigurări de aviație
- asigurări de incendiu și alte pagube de bunuri
- asigurări de credite și garanți etc

3. După forma juridică de realizare


a) Asigurări obligatorii
b) Asigurări facultative

APLICAȚII
Prezentați asemănările și deosebirile între asigurări și reasigurări.

12 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

APLICAŢII (FIȘĂ DE LUCRU)

1. Enumerați 5 riscuri naturale propriu-zise și 5 riscuri datorate științei și tehnicii


umane. (2 punct)
2. Pentru eliminarea riscurilor, omul are mai multe opțiuni. Prezentați 3 avantaje
și 3 dezavantaje ale alegerii uneia dintre următoarele opțiuni:
- evitarea sau prevenirea riscului
- limitarea pagubelor
- producerea de rezerve pentru acoperirea eventualelor pagube
- trecerea riscului asupra altei persoane (2,4 puncte)
3. Prezentați importanța asigurărilor (în prezentare precizați 5 avantaje și 5
dezavantaje ale acestora) (3 puncte)
4. Notați cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunțuri:
a) Contractul consensual se încheie valabil prin simplu consimțământ al unei
singure părți.
b) Prin contractul sinalagmatic părțile contractante își asumă obligații reciproce
și independente.
c) Contractul de asigurare este contract aleatoriu, adică la încheierea acestuia
părțile cunosc existența exactă a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru
ele din contract.
d) Primele de asigurare pornesc de la fondul de asigurare constituit la nivelul
societăților de asigurări către persoanele fizice și juridice afectate de producerea
evenimentului. (1,4 puncte)

13 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

4. Dupa sfera de cuprindere in teritoriu:


- asigurari interne;
- asigurari externe.
Asigurarile interne au caracteristic faptul, ca partile contractante
domiciliaza in aceeasi tara, bunurile, persoanele si raspunderea civila care fac
obiectul lor se afla pe teritoriul aceleasi tari, iar riscurile asigurate se pot produce
pe acelasi teritoriu.
Asigurarile externe au caracteristic faptul ca apar in legatura cu persoane,
raspundere civila sau bunuri care ies in afara limitelor teritoriale ale tarii in care
se incheie contractul de asigurare. In cazul acestor asigurari, una din partile
contractante sau beneficiarul asigurarii domiciliaza in alta tara.

5. Dupa felul raporturilor ce se stabilesc intre asigurator si asigurat,


asigurarile se grupeaza in:
- asigurari directe;
- asigurari indirecte sau reasigurari.
Asigurari directe in care raporturile de asigurare se stabilesc intre asigurati
(persoane fizice sau juridice ) si asigurator.
Asigurarile indirecte sau reasigurarea in care se stabileste de fiecare data
un raport intre doua societati de asigurare, dintre care una are calitatea de
reasigurat (cedent) si cealalta de reasigurator.

6. După riscul cuprins în asigurare, asigurările pot fi clasificate


astfel:
- asigurări împotriva incendiului, trăznetului, exploziei, mişcărilor seismice
etc. bunurile asigurate contra acestor fenomene sunt: clădirile, construcţiile,
utilajele şi instalaţiile, mijloacele de transport, mobilierul şi obiectele de uz
casnic etc.;
- asigurări contra grindinei, furtunii, uraganului, ploilor torenţiale,
inundaţiilor, prăbuşirii sau alunecării de teren etc. Împotriva acestor riscuri sunt
asigurate de obicei culturile agricole şi rodul viilor;
- asigurări pentru boli, epizootii şi accidente care se practică în cazul
animalelor;
- asigurări contra avariilor şi altor riscuri specifice (răsturnări, ciocniri,
căderi, derapări etc.), la care sunt supuse mijloacele de transport şi încărcăturile
aflate pe acestea, în timpul staţionării şi al mersului;
- asigurări împotriva unor evenimente ce apar în viaţa oamenilor, ca deces,
boli, accidente etc. care pot duce la pierderea temporară sau definitivă a
capacităţii de muncă;

14 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

- asigurări pentru cazurile de răspundere civilă care se referă la prejudicii


cauzate terţelor persoane prin accidente de autovehicule prin exercitarea unei
anumite activităţi etc.

APLICAŢII
Răspundeţi la următoarele cerinţe:
a) clasificaţi asigurările după sfera de cuprindere în teritoriu
b) clasificaţi asigurările dupa felul raporturilor ce se stabilesc intre asigurator
si asigurat
c) clasificaţi asigurările după riscul cuprins în asigurare

15 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

Completarea poliţei de asigurare

Contractul de asigurare-actul juridic incheiat intre asigurat si asigurator care


reglementeaza drepturile si oblligatiile lor reciproce.
Contractul este alcatuit din:
- Polita de asigurare
- Conditiile principale si aditionale
- Anexe

Reguli de completare a poliţei de asigurare:


- se completeazaîn dublu exemplar, cu pix cu pastă albastră, cu litere mari;
- fără ştersături sau modificări.
- în cazul completării greşite, se va relua acţiunea de completare, solicitând
asistenţă dacă este cazul.

16 Modulul VIII, clasa a – XI – a


ASIGURĂRI

CAPITOLUL IV – EFICIENŢA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢILOR DE


ASIGURĂRI

17 Modulul VIII, clasa a – XI – a

S-ar putea să vă placă și