Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL MEDICALE III
1.3. DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SANATATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: MEDICINA INTERNA
2.2. Titularul activităților de curs: Prof. dr. Laurentiu Sorodoc, Prof. Dr. Petris Antoniu, Prof. Dr. Alexa
Ioana, Conf. Dr. Rezus Ciprian
2.3. Titularul activităților de seminar: Conf. Dr. Lionte Catalina, Sef Lucr. dr. Sorodoc Victorita, Sef Lucr.
dr. Haliga Raluca, Sef Lucr. dr. Scripcariu Petru, Sef Lucr. Aursulesei Viviana, Sef Lucr. Balasanian, Sef
Lucr. Macovei Liviu, Sef Lucr. Floria Mariana, Asist. univ. dr. Bologa Cristina, Asist. univ. dr.Puha
Gabriela, Asist. univ. dr.Vata Luminita, Asist. univ. dr.Dumitrescu Gabriela, Asist. univ. dr.Stoica
Alexandra, asist.univ.dr. Ceasovschih Alexandr, asist.univ. dr. Constantin Mihai, asist.univ. dr. Sarbu
Oana, Asist. univ. dr. Prisacariu Cristina, Asist. univ. dr. Radu Rodica, Asist. univ. dr. Iliescu Halitchi
Dan, Asist. univ. dr. Cosma Alexandru, Asist. univ. dr. Badescu Minerva, Asist. univ. dr. Ouatu anca,
Asist. univ. dr. Tanase Daniela, Asist. univ. dr. Plesoianu Carmen, Asist. univ. dr. Salaru Delia; Asist.
univ. dr. Mitu Ovidiu, Asist. univ. dr. Tudorancea Ionut, Asist. univ. dr. Al Namat Razan, Asist. univ. dr.
Anghel Larisa, Buburuz Ana Maria, Asist. univ. dr. Marcu Marius.
2.4. Anul de IV 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) –


3.1. Nr ore pe 19 din care : 3.2. curs 6 3.3. seminar/ 13
săptămână laborator
3.4. Total ore din 248 Din care : 3.5. curs 66 3.6. seminar/ 182
planul de laborator
învățământ

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 6
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 5
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 52
3.8. Total ore pe semestru 300
3.9. Numărul de credite 12

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Anatomie, fiziologie, fiziopatologie, farmacologie,
semiologie medicala
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale 1.Diagnosticul si atitudinea terapeutica în urgente respiratorii: criza
(exprimate prin cunoștințe și de astm bronsic, embolia pulmonara, pneumotorax.
abilități) 2.Evaluarea si tratamentul pacientului cu BPOC, pneumonie,
pleurezie.
3.Resuscitarea cardio-respiratorie.
4.Recunoasterea semnelor de insuficienta cardiaca si conduita
terapeutica.
5.Edemul pulmonar acut: recunoastere, conduita terapeutica în
urgenta.
6.Infarctul miocardic acut: diagnostic precoce si principii terapeutice.
7.Recunoasterea si tratamentul crizei de angina pectorala.
8.Urgentele hipertensive: evaluare, conduita terapeutica.
9.Bolile arterelor: ischemia acuta periferica si disectia de aorta:
evaluare, conduita terapeutica.
10. Recunoasterea semnelor clinice si tratamentul trombozei venoase
profunde
11. Interpretarea corecta a investigatiilor paraclinice uzuale: buletin
de analiza hematologica, biochimica, lichide biologice (lichid pleural,
pericardic, peritoneal), buletin de ecocardiografie, Doppler vascular,
spirometrie, gazometrie, ECG, radiografie toracica, examen F.O
Competențe transversale (de  Formarea profesionala, identificarea si dezvoltarea abilitatilor
rol, de dezvoltare profesională,  specifice personale
personale)  Lucru in echipa
 Abilitatea comunicarii cu pacientul
 Complianta si etica profesionala

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Insusirea de cunostinte teoretice si practice necesare realizarii:
anamnezei, examenului clinic, diagnosticului prezumtiv si de
certitudine, precum si a conduitei terapeutice optime.
7.2. Obiective specifice 1. Cunoasterea, teoretica si practica, a etapelor foii de observatie
medicala: realizarea anamnezei, a examenului clinic, ipotezele

pagina 2 din 6
de diagnostic si elaborarea planului terapeutic.
2. Interpretarea corecta a investigatiilor paraclinice uzuale: buletin de
analiza hematologica, biochimica, lichide biologice (lichid pleural,
pericardic, peritoneal), buletin de ecocardiografie, ecografie
Doppler vascular, spirometrie, gazometrie, ecografie generala, ECG,
radiografie toracica, examen F.O. si integrarea cu examenul clinic
în vederea stabilirii diagnosticului.
3. Prescrierea corecta a unei retete pentru afectiunile cuprinse în
programa analitica a disciplinei.

8. Conținuturi
8.1. Curs/tematica saptamanala Metode de predare Observații
Videoproiectie,
Astmul bronşic. Bronhopneumopatia obstructivă cronică.
prezentare orala
Cordul pulmonar cronic interactiva
Videoproiectie,
Pneumoniile bacteriene şi virale. Bronşiectazii. Abcesul
prezentare orala
pulmonar interactiva
Videoproiectie,
Fibrozele pulmonare idiopatice. Pleureziile netuberculoase.
prezentare orala
Cancerul bronho-pulmonar interactiva
Videoproiectie,
Reumatismul articular acut. Leziunile valvulare mitrale şi
prezentare orala
aortice. Endocardita infecţioasă. interactiva
Videoproiectie,
Pericardite acute şi constrictive. Miocardita. Cardiomiopatii
prezentare orala
dilatative, hipertrofice şi restrictive interactiva
Cardiopatii congenitale ale adultului: defect septal atrial, Videoproiectie,
defect septal ventricular, persistenţa canalului arterial, prezentare orala
interactiva
stenoza arterei pulmonare, tetralogia Fallot
Hipertensiunea arterială esenţială şi secundară (HTA reno- Videoproiectie,
vasculară, coarctaţia de aortă, endocrină - medulo şi prezentare orala
interactiva
corticosuprarenaliană).
Cardiologie preventivă, cardiogeneză, factori de risc Videoproiectie,
cardio-vasculari, dislipidemii, profilaxie primară şi prezentare orala
interactiva
secundară.
Videoproiectie,
Tulburări de ritm şi de conducere prezentare orala
interactiva
Videoproiectie,
Angina pectorală stabilă şi instabilă. Infarctul de miocard prezentare orala
interactiva
Videoproiectie,
Insuficienţa cardiacă acută. Insuficienţa cardiacă cronică prezentare orala
interactiva
Videoproiectie,
Bolile arterelor – disecţia de aortă, ischemia arterială
prezentare orala
periferică acuta şi cronică interactiva
Videoproiectie,
Bolile venelor - tromboflebite, flebotromboze.
prezentare orala
Tromboembolismul pulmonar interactiva
Anemia hipocromă feriprivă. Anemia Videoproiectie,
macrocitară/megaloblastică. Principii generale de prezentare orala
diagnostic şi tratament în anemiile hemolitice interactiva

pagina 3 din 6
Bibliografie
1. Compendiu de medicina interna, Catalina Arsenescu Georgescu, Editura: Gr. T. Popa. (U.M.F Iasi), 2015
2. Terapeutica Medicală: Ungureanu G, Covic M., Editia a IIIa, Ed. Polirom, 2014
3. Compendiu de specialitati medico-chirurgicale, Victor Stoica, Viorel Scripcariu, Ed. Medicala, 2016
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Analiza foii de observaţie şi reprezentarea Analiza foii de observatie si
principalilor parametri clinici (temperatură, puls,
reprezentarea principalilor
tensiune arterială, diureză etc.). Recoltarea
sângelui pentru analize biochimice şi hematologie parametri
(tehnică, valori normale, interpretare): viteza de clinici (temperatura, puls, tensiune
sedimentare a hematiilor, timp de sângerare, timp arteriala, diureza etc.)
de coagulare, aPTT (timpul tromboplastinei parţial
activate), indice de protrombină / INR
2. Cunoaşterea valorilor normale ale principalelor Prezentare
constante hematologice şi biochimice (sânge şi
urină) şi interpretarea de buletine de analize în: cazuri clinice, fise plan
hiperlipoproteinemii, sindroame inflamatorii, boli terapeutic, participare activa la
metabolice, hepatopatii şi afecţiuni renale, manevre diagnostice si
anemii, leucoze, sindroame hemoragice, urină, terapeutice specifice
lichid pleural, pericardic, peritonealInterpretarea
buletinelor de analiză microbiologică.
Hemocultura: indicaţii, tehnica de recoltare,
interpretare.
3. Puncţia pleurală: indicaţii, contraindicaţii, Prezentare
metode, cunoaşterea tehnicii, interpretarea
cazuri clinice, fise plan
rezultatelor, urmărirea pacientului. Puncţia
pericardică: indicaţii, contraindicaţii, metode, terapeutic, participare activa la
cunoaşterea tehnicii, interpretarea rezultatelor, manevre diagnostice si
urmărirea pacientului. terapeutice specifice
4. Interpretarea unui buletin de analiză a gazelor Prezentare
sanguine. Spirograma normală şi patologică:
indicaţii, tehnică, diagnosticul principalelor cazuri clinice, fise plan
modificări în bolile aparatului respirator. terapeutic, participare activa la
Presiunea venoasă: indicaţii, cunoaşterea tehnicii, manevre diagnostice si
interpretarea rezultatelor. Indicele gleznă-braţi: terapeutice specifice
tehnică, interpretarea rezultatelor.
5. Interpretarea unei radiografii: cord, pulmon. Prezentare
Interpretarea de electrocardiograme normale şi
cazuri clinice, fise plan
patologice (frecvenţa cardiacă, axa electrică,
hipertrofii, aritmii, tulburări de conducere AV şi terapeutic, participare activa la
intraventriculare, sindrom WPW şi infarctul de manevre diagnostice si
miocard). terapeutice specifice
6. Analiza şi interpretarea testelor de efort. Prezentare
Monitorizarea Holter ECG. Monitorizarea
ambulatorie a tensiunii arteriale. cazuri clinice, fise plan
terapeutic, participare activa la
manevre diagnostice si
terapeutice specifice
7. Resuscitarea cardiorespiratorie: masajul cardiac Prezentare
extern, respiraţia gură la gură, şocul electric
cazuri clinice, fise plan
extern, injecţia intracardiacă, cunoaşterea
drogurilor utilizate în resuscitare, conduita terapeutic, participare activa la
postresuscitare, riscurile resuscitatorului. manevre diagnostice si
terapeutice specifice
8. Cardioversia electrică: indicaţii, pregătire, Prezentare
tehnica şocului electric extern, complicaţii,
contraindicaţii Oxigenoterapia. cazuri clinice, fise plan
terapeutic, participare activa la
manevre diagnostice si
terapeutice specifice

pagina 4 din 6
9. Masajul de sinus carotidian: indicaţii, Prezentare
contraindicaţii, tehnică, interpretarea
cazuri clinice, fise plan
rezultatelor. Efectuarea şi indicaţiile sângerării.
Transfuzia de sânge. terapeutic, participare activa la
manevre diagnostice si
terapeutice specifice
10. Redactarea unei reţete corespunzătoare Prezentare
afecţiunilor studiate în programa analitică.
Recunoaşterea semnelor crizei de astm bronşic şi cazuri clinice, fise plan
conduita de urgenţă. terapeutic, participare activa la
manevre diagnostice si
terapeutice specifice
11. Evaluarea pacientului cu afecţiune Prezentare
cardiovasculară. Evaluarea pacientului cu edem
cazuri clinice, fise plan
pulmonar acut şi conduita de urgenţă.
terapeutic, participare activa la
manevre diagnostice si
terapeutice specifice
Prezentare
cazuri clinice, fise plan
12. Evaluarea iniţială a pacientului hipertensiv. terapeutic, participare activa la
manevre diagnostice si
terapeutice specifice
13. Interpretarea unui buletin de ecocardiografie Prezentare
(M mode, 2D) în stenoza mitrală, leziuni valvulare cazuri clinice, fise plan
aortice, prolapsul de valvă mitrală, pericardita terapeutic, participare activa la
exudativă, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă manevre diagnostice si
(CMHO), cardiomiopatie dilatativă (CMD), terapeutice specifice
endocardita infecţioasă, defect septal atrial (DSA),
defect septal ventricular (DSV), tetralogia Fallot.
14. Conduita practică în faţa unui sindrom anemic. Prezentare
cazuri clinice, fise plan
terapeutic, participare activa la
manevre diagnostice si
terapeutice specifice
Bibliografie
1. Compendiu de medicina interna, Catalina Arsenescu Georgescu, Editura: Gr. T. Popa. (U.M.F Iasi),
2015
2. Terapeutica Medicală: Ungureanu G, Covic M., Editia a IIIa, Ed. Polirom, 2014
3. Compendiu de specialitati medico-chirurgicale, Victor Stoica, Viorel Scripcariu, Ed. Medicala, 2016

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoștințele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe
analitice revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul
Biroului Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic,
pe cât posibil direct, corespondența dintre conținut şi așteptările comunității academice, a
reprezentanților comunității, a asociațiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina
urmărește să ofere studenților premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de
Licență în Medicină, în perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de
rezidențiat din România şi din alte țări din UE.

pagina 5 din 6
10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


26.09.2018 Prof.univ.dr.Laurentiu Sorodoc

Semnătura directorului de departament


Prof.univ.dr.Laura Gheuca Solovastru

pagina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și