Sunteți pe pagina 1din 10

Plan managerial an școlar 2018-2019

PLAN MANAGERIAL
AN ȘCOLAR
2018-2019

GENERIC:
„ Împreună pentru o educație de calitate”

1
Plan managerial an școlar 2018-2019

CUPRINS
ARGUMENT………………………………………………………………………. 3
BAZA CONCEPTUALĂ…...................................................................................... 5
VIZIUNE. OBIECTIVE, MISIUNE. VALORI...................................................... 7
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN
ANALIZA P.E.S.T. ............................................................................................. 8
ANALIZA S.W.O.T............................................................................................ 11
DOMENIUL: I
CALITATE ÎN EDUCAŢIE ŞI MANAGEMENTUL CURRICUMULUI.. 24
DOMENIUL II:
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ŞI RESURSELE UMANE .................. 29
DOMENIUL III:
MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE, FINANCIARE ŞI
REŢEAUA INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ............................................ 33
DOMENIUL IV:
MANAGEMENTUL ȘCOLAR........................................................................ 36
DOMENIUL V:
PARTENERIATE ȘI PROGRAME................................................................ 39
DOMENIUL VI:
DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI RELAȚII COMUNITARE.. 42
DOMENIUL VII:
ACTIVITATEA COMISIEI MULTIDISCIPLINARE INTRAȘCOLARE. 44
Documente întocmite pe baza prezentului PLAN MANAGERIAL………………………… 48

2
Plan managerial an școlar 2018-2019

ARGUMENT
Pornind de la prioritățile politicii educaționale ale MECC: descentralizare, resurse
umane, învățare continuă, ofertă educațională, accesibilitate la educație, diversitate
culturală, standarte europene și luând în considerare raportul cu privire la îndeplinirea
obiectivelor manageriale pentru anul 2018-2019 a fost elaborat planul managerial al
instituției noastre. Concepția managerială pentru anul școlar 2018-2019 are la bază
idealul educațional promovat de Codul Educației, precum și de documentele de politică
educațională elaborate de MECC. Învățământul constituie o prioritate națională și este
un serviciu public prin care se urmărește realizarea idealului educațional, întemeiat pe
valorile umane și științifice universal recunoscute, pe valorile democrației și pe
aspirațiile societății contemporane; el constribuie la promovarea și păstrarea identității
naționale.
Realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile nu poate fi susținută
decât de un sistem de educație performant și flexibil, bazat pe inovație, disponibilitate
și cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context, instituția noastră
urmărește să educă elevul nu numai pentru a dobândi informația, ci mai ales pentru a o
valorifica, aplicând-o în mod creativ în practică. Avem dea face cu un nou tip de elevi
care necesită un alt tip de abordare. Apetența pentru studiu nu mai poate fi dictată sau
prescrisă precum o rețetă; ea poate emana numai din convingeri proprii și prin motivații
situaționale. Elevul trebuie îndrumat cu blândețe, răbdare și profesionalism până când
reușește să-și dezvolte o gândire creativă, până când se simnte pregatit și capătă curajul
să-și găsească propriile soluții la problemele cu care se confruntă.
Așa cum a fost conceput, prezentul PLAN MANAGERIAL are drept prioritate
atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin
asigurarea calității procesului instructiv-educativ, în concordanță cu noile cerințe ale
educației.
Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este
capacitatea de a inova. Acest factor merge “ mână în mână” cu disponibilitatea de a
coopera, deoarece într-o societate modernă trebuie să știi să lucrezi în echipă. Școala
poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învățământul obligatoriu
învață pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalități: ănvață pentru a ști, învață
pentru a face, învață pentru a fi, învață pentru a trăi decent și sigur în societate și în

3
Plan managerial an școlar 2018-2019
orice tip de comunitate. Politica educațională a L.T. “ OLIMP” respectă principiile care
guvernează învățământul preuniversitar.

Valorile cheie care dau coerență și perspectivă activității noastre sunt:


Perfecționare: Vom urmări perfecționarea continuă a personalului
angajat pentru dezvoltarea competențelor profesionale și personale, dotarea
cu echipamente, resurse materiale și instrumente de lucru.
Calitate și eficiență: Vom furniza servicii decalitate, care să contribuie
la creșterea calității activității instructiv-educative din școală, prin
seriozitate, folosind experiența și implicând toți actori educaționali.
Lucru în echipă : Vom dezvolta un climat de muncă armonios, bazat pe
seriozitate, toleranță și demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind
metode participative și consultative.
Cooperare și respect: Vom promova respectul reciproc și cooperarea,
prin colaborarea mai activă cu părinții, cu comunitatea, cu instituțiile de la
nivel local și nașional cu atribuții în domeniul educației.
Autodepășirea – pentru a da tot ce este mai bun în orice împrejurare,
pentru a se raporta la cei mai buni și mai valoroși.

4
Plan managerial an școlar 2018-2019
BAZA CONCEPTUALĂ
• Codul educaţiei (nr.152.17.07.2014);
• Codul de etică al cadrului didactic (Org. ME nr.861 din 07.09.2015);
• Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea,
referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale
victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului nr. 270 din
08.04.2014;
• Hotărârea Guvernului privind finanţarea în bază de cost standart per
elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din
subordinea autorităţilor publice locale de nivel al doilea nr. 868 din
08.10.2014;
• Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei pentru protecţia
copilului pe anii 2014-2020 nr. 434 din 10.06.2014;
• Ordinul Ministerului Educaţiei cu privire la aprobarea Regulamentului
privind cooperarea instituţiilor de învăţământ cu asociaţiile obşteşti ale
părinţilor nr.972 din 12.12.2011;
• Regulamentul- tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de
învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II (ord. ME nr.235 din
25.03.2016);
• Regulamentul- tip de organizare şi funcţionare a Consiliului de Etică
al instituţiei de învăţământ general (ord. ME nr.1095 din 30.12.2016);
• Regulamentul privind evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare,
promovarea şi absolvirea în învăţământul primar şi secundar (ord. ME
nr.638 din 30.06.2016);
• Standartele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi
secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului (ord. ME
nr.970 din 11.10.2013);
• Standartele profesionale ale cadrelor manageriale (ord. ME nr. 623 din
28.06.2016);
5
Plan managerial an școlar 2018-2019
• Standartele profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul
general în instituţiile de învăţământ din raion (ord. ME nr. 623 din
28.06.2016);
• Cadru de referinţă al curricumului naţional (ord. ME nr. 432 din 29
mai 2017);
• Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal pentru
anul de studii 2018-2019 (ord. MECC nr.397 din 29.03.2018);
• Organizarea procesului educaţional în învăţământul preşcolar,
primar şi secundar general, anul de studii 2018-2019;
• Standartele de eficienţă a învăţării (ord ME nr. 1001 din
23.12.2011);
• Ordinul MECC nr.897 din 12.06.2018 „Cu privire la aprobarea
modificărilor şi completărilor ”;
• Ordinul ME nr. 559 din 12.06.2015 “Cu privire la prevenirea şi
combaterea abandonului şi absenteismului şcolar”;
• Procedura de raportare despre activitatea instituţiei de învăţământ
general ( Dispoziţia ME nr. 475 din 10.10.2016);
• Procedura de publicare a raportului de activitate a instituţiei de
învăţământ general ( Circulara ME nr. 530 din 24.05.2016);
• Deciziile/dispoziţiile adoptate în perioada de referinţă de Consiliul
Raional Sângerei DGE Sângerei;
• Acte legislative şi normative în domeniul învăţământului ale DGE
Sângerei şi MECC.

6
Plan managerial an școlar 2018-2019

MISIUNEA
Direcției Educației Sîngerei în conformitate cu cerințele Codului
Educației este promovarea unui învățământ deschis, flexibil și de calitate: asigurarea
accesului la toate nivelurile și formele de învățământ ce contribuie la formarea
copilului cu personalitate liberă, creativă prin asigurarea dezvoltării competențelor
elevilor și consilierea lor, în alegerea traseului educațional sau profesional, în funcție
de potențial,vocație și performanțe.

OBIECTIV GENERAL
Direcția Educație Sîngerei: Orientarea metodologică a activității unității școlare și a
personalului didactic spre dezvoltarea învățării din raion, prin asigurarea accesului la o
educație de calitate.

DICTONUL UNITĂȚII ȘCOLARE:


„L.T. „Olimp” – locul unde visurile prind aripi” subliniază ceea ce este și ce
trebuie să fie școala – un spațiu în care se formează și se dezvoltă personalitatea elevilor
noștri, un spațiu care prinde contur viitorul lor.

VIZIUNEA L.T. „Olimp”


„O școală modernă și performantă” – puternic ancorată în relațiile societății de azi
și de mîine, care promovează un învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități
cognitive, prin încurajarea unei relații democratice profesor – elev.

MISIUNEA L.T. „Olimp”


Urmărește realizarea Standardelor educaționale, promovând un management
educational al calității pentru dezvoltarea personalității elevilor încît parcursul
existential social și profesional să se poată desfășura sub semnul succesului.

PROBLEMA ȘCOLII:
Dezvoltarea mediului educațional favorabil învățării de calitate

7
Plan managerial an școlar 2018-2019

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

Analiza P.E.S.T.E.

Mediul external școlii include: factori poloitici, economici, sociali,


tehnologici, ecologici, școala fiind un sistem deschis ce presupune o
puternică interacțiune cu mediul situat în afara ei.
Contextul politic
Politica educațională a guvernului vizează consolidarea rolului școlii ca
principala instituție de educație și învățământ iar politica educațională la
nivel național și local este în favoarea dezvoltării relațiilor de colaborare
între oficialități și școala noastră; de asemenea contextul actual politic,
asigură mobilitatea cadrelor didactice în spațiul european, și nu numai ,
reflectată în deschiderea oferită școlilor de către MECC de a accesa
programe specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane și financiare:
Strategia de dezvoltare a Sistemului educativ 2020
Cadru legislativ favorabil atragerii de resurse financiare
complementare pentru dezvoltarea infrastructurii învățământului și a
resursei umane (programe comunitare)
Sporirea resurselor materiale și informaționale la dispoziția unităților
de învățământ prin proiecte și programe finanțate
Programele de dotare a laboratoarelor și cabinetelor, dotarea cu
echipamente sportive, îmbunătățirea fondului de carte, SEI (sistem
educațional informatizat)
Finanțarea de către stat a programelor de asistență socială pentru elevi
Existența proiectelor de pregătire și perfecționare a cadrelor didactice
și a programelor cu finalități de educație și formare profesională
Cadru legal favorabil accesului de către unitățile școlare la fondurile
structurale.

8
Plan managerial an școlar 2018-2019
Context local

Procesul de învățământ din L.T.”OLIMP” se bazează pe legislația


generală și specifică în vigoare, pe acte normative emise DE Sângerei;
Există politici integratoare pentru elevii cu cerințe educaționale
speciale;
Există o relație foarte bună cu autoritățile locale.
Contextul economic
Situația economică a familiilor este relativ bună, chiar dacă nu toți
părinții au locuri de muncă stabile, situația lor nu pune probleme mari
privind școlarizarea, oferta educațională a școlii răspunzând în mare
parte cerințelor de pe piața muncii;
Migrația forței de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de
forță de muncă din partea pieții interne și externe în diverse calificări
și profesii;
Interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau donații
pentru unitatea noastră este scăzut și implică demersuri greoaie,
concretizate în activități puțin profitabile;
Venitul disponibil al familiei generează demotivarea elevilor.
Contextul social
Se poate spune că situația este bună, legătura familiilor cu problemele
școlii a fost permanent în atenția colectivului de cadre didactice; în
cadrul școlii, există un mod de abordare obiectiv și realist a
problemelor sociale (șomaj, delicvență etc.), astfel încât poziția
directorului și a colectivului de profesori fată de problematica educației
este ca aceasta trebuie să devină un mijloc de promovare socială;
Fluctuațiile demografice influențează cifrele de școlarizare ale
unităților de învățământ precum: creșterea numărului familiilor
monoparentale;
Atitudine pozitivă față de muncă a majorității elevilor și părinților;

9
Plan managerial an școlar 2018-2019
Nivelul educațional: majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire
medie și superioară.
Contextul tehnologic
Se oglindește într-o desfășurare bună a procesului educațional, școala
oferă baza materială și condiții specifice pentru realizarea unei instruiri
adecvată nevoilor tânărului, pentru formarea sa, pentru dezvoltare și
desăvârșire a capacităților tânărului de azi, ca reprezentant al societății
de mâine;
Civilizația informațională presupune ca, la intervale relativ scurte de
timp, cunoștințele să fie actualizate și impune redimensionarea
sistemului de formare profesională a cadrelor didactice;
Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare și de tehnică de
calcul (internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc) facilitează
transmiterea informațiilor în timp scurt;
Generalizarea practicilor educaționale inovatoare conduce la
modernizarea actului educațional tradițional;
Școala beneiciază de acces la Internet și televiziune prin cablu.

Factori ecologici

Educația ecologică în unitățile de învățământ devine prioritară;


Prin activitatea sa, unitatea noastră școlară se implică în rezolvarea
problemelor de mediu;
Reabilitarea termică a cladirilor;
Economisirea la maximum a resurselor de energie termica, electrică,
apa etc., astfel încât să se protejeze mediul înconjurător;
Nu există factori de poluare semnificativă pe teritoriul orașului
Sângerei.

10

S-ar putea să vă placă și