Sunteți pe pagina 1din 13

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECŢIA GENERALĂ JRC


CENTRUL COMUN DE CERCETARE
Institutul de Studii Tehnologice Prospective

Prevenirea şi controlul integrat al poluării

Document de referinţă privind


tratarea suprafeţelor utilizând solvenţi organici

Edificio EXPO, c/ Inca Garcilaso s/n, E-41092 Sevilla – Spania


Telefon: linie directă (+34-95) 4488-284, centrală 4488-318. Fax: 4488-426.
Internet: http://eippcb.jrc.es; Email: JRC-IPTS-EIPPCB@cec.eu.int
Rezumat
1 REZUMAT
Documentul de referinţă (BREF) privind BAT (cele mai bune tehnici disponibile) intitulat
„Tratarea suprafeţelor utilizând solvenţi organici (STS)” reflectă un schimb de informaţii
realizat în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Directiva 96/61/CE a Consiliului (directiva
IPPC). Acest rezumat descrie principalele rezultate, o scurtă prezentare a celor mai importante
concluzii BAT, nivelurile de emisie şi de consum aferente. Acesta ar trebui citit împreună cu
prefaţa, care explicǎ obiectivele prezentului document, modalităţile de utilizare a acestuia şi
termenii legali. Acesta poate fi citit şi înţeles ca un document de sine stătător, însă, fiind un
rezumat, nu prezintă toate complexităţile întregului document. Prin urmare, el nu reprezintă un
substitut pentru întregul document ca instrument în luarea deciziilor privind BAT.

Domeniul de aplicare a documentului


Prezentul document vizează secţiunea 6.7 din anexa 1 la Directiva IPPC 96-61-CE: „Instalaţii
pentru tratarea substanţelor, obiectelor sau produselor utilizând solvenţi organici, în special
pentru pavoazare, tipărire, acoperire, degresare, hidroizolare, încleiere, vopsire, curăţare sau
impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg pe oră sau de peste 200 de tone pe
an.”

Reprezentanţii industriei au solicitat clarificarea definiţiilor „solvenţi organici” şi „capacitate de


consum”. La finalul schimbului de informaţii, s-a observat că schimbul vizase doar informaţiile
privind solvenţii organici definiţi ca COV (aşa cum au fost definiţi în directiva privind solvenţii
organici, Directiva nr. 1999/13/CE a Consiliului). De asemenea, s-a putut observa faptul că, în
cadrul stabilirii concluziilor privind BAT, schimbul de informaţii s-a concentrat doar pe
instalaţiile al căror grad de utilizare a solvenţilor depăşea valorile prag pentru consumul de
solvenţi organici, menţionate în directiva IPPC (acolo unde activitatea includea utilizarea
solvenţilor recuperaţi din echipamentele de epurare a emisiilor de gaze). Interpretarea acestor
praguri de consum este discutată în contextul activităţii întreprinse de DG Mediu în vederea
elaborării unor ghiduri privind interpretarea anumitor prevederi ale directivei.

Prezentul document dezbate:

 trei procese de tipărire utilizând solvenţi pe scară largă (tipărire pe rotativǎ ofset cu
uscare prin încălzire, tipărirea ambalajelor flexibile şi gravura de editare).
 acoperirea şi/sau vopsirea sârmei de bobinaj, a autoturismelor şi vehiculelor comerciale,
a autobuzelor, a trenurilor, a utilajelor agricole, a navelor şi iahturilor, a mobilei şi lemnului,
precum şi a altor suprafeţe metalice sau din plastic.
 aplicarea adezivului la fabricarea abrazivelor şi benzilor adezive.
 impregnarea lemnului cu conservanţi.
 curăţarea şi degresarea asociate acestor activităţi. Nu a fost identificată o industrie
separată pentru degresare.

Utilizarea alternativelor solubile în apă în locul produselor de acoperire pe bază de solvenţi


(precum vopsirea prin electrodepunere) sunt dezbătute în prezentul document: alte metode de
tratare a suprafeţelor pe bază de apă sunt dezbătute în BREF privind tratarea suprafeţei
metalelor.

Alte activităţi nu au fost incluse în prezentul document. Acestea includ:

 alte procese de pavoazare, hidroizolare, încleiere sau impregnare care pot face subiectul
documentului (documentelor) BREF privind textilele şi materialele tăbăcite.
 producerea plăcilor laminate, a plăcilor aglomerate etc., deoarece aceasta se realizează
cu răşini pe bază de apă.
 industriile (sau acele domenii ale industriei) sau activităţile care utilizează solvenţi al
căror grad de acţionare se situează sub pragurile admise.
 producerea vopselelor, tuşurilor, adezivilor etc., care nu sunt incluse în subiectul
prezentului document.

PT/EIPPCB/STS_Draft_final Versiunea noiembrie 2006 1


Rezumat

Toate domeniile de activitate prezentate în prezentul document sunt reglementate de Directiva


privind emisiile de solvenţi (SED, Directiva 1999/13/CE a Consiliului). Dacă valorile limită de
emisie (VLE) sunt prescrise în SED, se presupune că au VLE minime în conformitate cu
articolul 18 alineatul (2) din directiva IPPC. Acestea nu sunt folosite ca valori de emisie asociate
cu BAT.

Informaţii generale
Acesta nu este un sector omogen şi acoperă diverse industrii ale căror instalaţii au dimensiuni ce
variază de la IMM la multinaţionale. Aproximativ 4,5 milioane de tone de solvenţi pe an sunt
vândute spre utilizare în Europa, 27% (2003) din acestea sunt folosite de industriile de vopsele
şi substanţe de acoperire, ceea ce reprezintă o scădere de la 47% (1998), datorită folosirii sporite
a tehnologiilor pe bază de apă, de pulberi şi a altor tehnologii cu utilizare scăzută de solvenţi.
Formulele tuşurilor de tipărit conţin aproximativ 7%, iar adezivii aproximativ 4% (aceste
procente includ utilizări semnificative non-IPPC).

Aspecte principale privind mediul


Principalele aspecte privind mediul se referă la emisia de solvenţi în aer, în apă şi ape subterane,
precum şi în sol. Consumul de energie este, de asemenea, important, precum emisiile de
particule în aer, diminuarea şi gestionarea deşeurilor (inclusiv reducerea consumului de materii
prime prin creşterea eficienţei de aplicare) şi ecologizarea sitului la încetarea activităţilor.

Structura prezentului document


Fiecare dintre capitolele de la 2 la 9 se referă la un domeniu de activitate din acest sector şi
prezintă următoarele secţiuni:

Secţiunea 1: informaţii generale asupra industriei sau activităţii în cauză.


Secţiunea 2: o descriere a proceselor industriale utilizate în cadrul acestei industrii sau
activităţi.
Secţiunea 3: date şi informaţii privind nivelurile actuale de consum şi emisii.
Secţiunea 4: tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT, după cum se
explică mai jos pentru capitolul 20; cu toate acestea, accentul se situează pe
tehnici sau informaţii specifice industriei sau activităţii individuale.

Capitolul 20 descrie tehnici generice pentru reducerea consumurilor şi a emisiilor şi alte tehnici
considerate ca fiind cele mai semnificative pentru determinarea în detaliu a BAT şi a condiţiilor
permise pe baza BAT, relevante pentru mai multe dintre industriile sau activităţile în cauză.

Consumuri şi emisii
Cele mai bune date prezintă materialele prelucrate pentru producţie, pe baza parametrilor de
producţie, de exemplu suprafaţa (m2) tratată sau aportul de solide pentru proces. Majoritatea
datelor se referă la uzine specifice sau la ramuri de industrie. În majoritatea cazurilor, valorile
emisiilor asociate cu o selecţie a BAT pentru fiecare industrie sunt oferite pe baza unor
parametri de producţie corespunzători.

Cele mai bune tehnici disponibile


Capitolul BAT (capitolul 21) identifică tehnicile considerate a fi BAT la nivel european, în
principal pe baza informaţiilor prezentate în capitolul 20 şi în capitolele privind industriile
specifice. Acesta ia în considerare definiţia din articolul 2 alineatul (11) privind cele mai bune
tehnici disponibile şi argumentele prezentate în anexa IV la directiva IPPC. Capitolul BAT nu
stabileşte şi nu propune valori limită de emisie, însă oferă sugestii referitoare la valorile de
consum şi emisie asociate de obicei cu utilizarea unei combinaţii între BAT.

Dacă tratamentele pe bază de apă pentru suprafeţe (aşa cum sunt definite în anexa 2.6 la
directiva IPPC ) se aplică prin procese pe bază de solvenţi, BAT corespunzătoare tratamentelor
pe bază de apă pot fi găsite în BREF pentru tratarea suprafeţei metalelor. Tehnici suplimentare
şi informaţii suport se pot găsi în special în BREF pentru tratarea apelor uzate, BREF pentru

2 Versiunea noiembrie 2006 PT/EIPPCB/STS_Draft_final


Rezumat

depozitare şi în BREF pentru monitorizare, precum şi în alte BREF. Cu toate acestea, aceste
tehnici nu au fost validate pentru industriile incluse în prezentul document.

Următoarele paragrafe rezumă principalele concluzii privind BAT asupra celor mai relevante
aspecte de mediu. Deşi industria prezintă o dimensiune şi o gamă de activităţi complexe,
aceleaşi BAT generice pot fi luate în considerare pentru toate. Alte BAT sunt oferite pentru a fi
aplicate în procese specifice. Elementele BAT pentru o instalaţie specifică vor fi o selecţie a
BAT descrise aferente activităţii, ţinând seama de argumentele din anexa IV la directiva IPPC.

BAT generic
Proiectarea, construcţia şi operarea instalaţiilor. BAT constă în reducerea consumurilor şi a
emisiilor (în special în sol, apă şi ape subterane, precum şi în aer) prin:
 punerea în aplicare şi aderarea la sistemele ecologice şi alte sisteme de gestionare,
indiferent dacă acestea sunt validate sau nu pe plan extern. Acestea includ planificarea
reducerii continue a efectelor asupra mediului provocate de instalare (inclusiv acţiuni şi
investiţii), analizarea comparativă a consumurilor şi emisiilor (comparaţie a timpului în
contrast cu datele interne şi externe), luarea în considerare a eventualelor dezafectări la
proiectarea noilor uzine sau la modernizarea celor existente etc.
 folosirea tehnicii de gestionare simplă a riscului pentru proiectarea, construirea şi
operarea unei instalaţii, împreună cu tehnicile descrise în prezentul document şi în BREF
pentru depozitare, la înmagazinarea şi utilizarea produselor chimice folosite în procese
tehnologice şi a materiilor prime. Aceste BAT ajută la dezafectarea siturilor prin reducerea
emisiilor neprevăzute, înregistrarea istoricului de utilizare a produselor chimice prioritare şi
periculoase şi tratarea cu promptitudine a unui posibil caz de contaminare.
 utilizarea tehnicilor operaţionale inclusiv automatizarea, formarea profesională şi
procedurile scrise pentru operare şi întreţinere.

Monitorizarea. BAT constă în monitorizarea emisiilor de solvenţi în vederea reducerii acestora


prin:
 aplicarea unui plan de
gestionare a solvenţilor, esenţial pentru calcularea emisiilor fugitive sau totale: acestea ar
trebui să se realizeze regulat, deşi pentru analize comparative şi control regulat se pot stabili
parametri cheie. Ar trebui să se realizeze măsurători directe în conformitate cu tehnicile la
care se face referire.
 asigurarea întreţinerii regulate şi recalibrării atunci când este cazul, a echipamentelor de
importanţă maximă pentru calcularea emisiilor.

Reducerea consumului de apă şi/sau conservarea materiilor prime în procesele de tratare pe


bază de apă. BAT constă în utilizarea:
 tehnicilor precum clătirea în cascadă (multiplă), schimbul de ioni sau separarea prin
membrană.
 măsurilor de control pentru reducerea folosirii apelor de răcire.
 sistemelor închise de răcire şi/sau schimbătoare de căldură.

Reducerea consumului de energie. BAT constă în aplicarea tehnicilor descrise, în special prin
reducerea volumelor de aer care se va deplasa, reducerea pierderilor de energie reactivă,
controlarea consumului ridicat de energie la pornirea utilajelor, utilizarea echipamentelor
eficiente din punct de vedere al consumului de energie etc.

Gestionarea materiei prime. BAT constă în:


 reducerea impactului emisiilor asupra mediului la alegerea materiilor prime adecvate.
 reducerea utilizării materiilor prime prin folosirea uneia sau a unei combinaţii dintre
tehnicile descrise.

Sisteme pentru tratarea suprafeţelor, aplicare şi/sau tratare. BAT constă în reducerea emisiilor
de COV şi a consumului de energie şi în creşterea eficienţei materiilor prime (adică reducerea

PT/EIPPCB/STS_Draft_final Versiunea noiembrie 2006 3


Rezumat

deşeurilor) prin alegerea unui sistem care combină aceste obiective. Acest sistem se aplică la
uzinele noi sau la modernizarea celor existente.

Curăţarea. BAT constă în utilizarea tehnicilor descrise în vederea:


 conservării materiilor prime şi scăderii emisiilor de solvenţi prin reducerea schimbărilor
de culori şi a numărului de curăţări.
 reducerii emisiilor de solvenţi prin colectarea şi refolosirea solvenţilor de purjare la
curăţarea pistoalelor de vopsit.
 reducerea emisiilor de COV prin alegerea uneia sau mai multor tehnici, în funcţie de
proces şi utilaj, reducerea gradului de persistenţă a contaminării şi la curăţarea utilajelor sau
a substratului.

Scăderea utilizării substanţelor periculoase (substituire). BAT constă în:


 utilizarea tehnicilor fără solvenţi sau cu conţinut scăzut de solvenţi pentru procesul
general de curăţare şi pentru procesul de producere, aşa cum este descris pentru industriile
specifice.
 reducerea efectelor fiziologice adverse prin înlocuirea celor cu fraze de risc R45, R46,
R49, R60 şi R61 în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Directiva 1999/13/CE a
Consiliului.
 reducerea efectelor ecotoxice adverse prin înlocuirea celor cu fraze de risc R58 şi
R50/53 acolo unde există riscul de emisie în mediul înconjurător şi alternative.
 reducerea gradului de epuizare a stratului de ozon din stratosferă (nivel ridicat) prin
înlocuirea celor cu fraze de risc R59. În mod special, toţi solvenţii halogenaţi sau parţial
halogenaţi cu fraza de risc R59 utilizaţi în procesele de curăţare ar trebui înlocuiţi sau
controlaţi după cum este descris.
 reducerea formării ozonului troposferic (nivel scăzut) prin folosirea COV sau a
amestecurilor cu potenţial redus de formare a ozonului (OFP), în situaţiile în care alte
măsuri nu pot avea ca rezultat obţinerea unor valori de emisie asociate sau nu sunt
aplicabile din punct de vedere tehnic (precum obţinerea unor efecte încrucişate
nefavorabile), şi în cazurile de substituire descrise mai sus. Cu toate acestea, măsura nu
poate fi aplicată la formulele complexe precum vopsele de autovehicule şi sisteme cu
solvenţi unici unde nu există încă înlocuitori precum gravura de editare. Dacă OFP nu
creşte, substituirea se poate realiza prin utilizarea unor solvenţi cu punct de aprindere
>55ºC.

Emisii în aer şi tratarea gazelor reziduale. (La proiectarea, operarea şi întreţinerea instalaţiei)
BAT constă în:
 reducerea emisiilor la sursă, recuperarea solvenţilor din emisii sau eliminarea
solvenţilor din gazele reziduale. Pentru fiecare tip de industrie sunt oferite valori de emisie.
(Utilizarea materialelor cu conţinut scăzut de solvenţi poate duce la consumuri de energie
excesive pentru operarea oxidanţilor termici. Oxidanţii pot fi scoşi din uz atunci când
efectele încrucişate negative depăşesc beneficiile distrugerii COV)
 identificarea posibilităţilor de recuperare şi utilizare a excesului de căldură produs prin
distrugerea COV şi reducerea nivelului de energie utilizat la extragerea şi distrugerea COV
 reducerea emisiilor de solvenţi şi a consumului de energie prin utilizarea tehnicilor
descrise, inclusiv prin scăderea volumului extras şi optimizarea şi/sau concentrarea
conţinutului de solvenţi.

Particule degajate în aer la vopsirea prin stropire. BAT constă în utilizarea unei combinaţii a
tehnicilor descrise. Valorile de emisie asociate sunt:
- 5 mg/m3 sau mai mici pentru instalaţiile existente
- 3 mg/m3 sau mai mici pentru instalaţiile noi.
-
Industria pentru lăcuirea lemnului şi a mobilei a înregistrat un aspect dublu: valoarea emisiilor
asociate este de 10 mg pe m 3 sau mai mică atât pentru instalaţiile noi cât şi pentru cele existente.
Explicaţia este că în industrie această valoare este posibilă atât din punct de vedere economic
cât şi tehnic.

4 Versiunea noiembrie 2006 PT/EIPPCB/STS_Draft_final


Rezumat

Apa reziduală. BAT constă în:


 scăderea emisiilor în apă prin utilizarea tehnicilor de reducere a apei, tratarea prealabilă
şi tratarea apei reziduale după cum este descris
 monitorizarea materiilor prime şi a auxiliarelor cu scopul de a reduce eliminarea
materialelor cu toxicitate acvatică şi în reducerea efectelor acestora în cazurile în care există
riscul de contact cu apa prin una sau mai multe din următoarele tehnici: utilizarea unei
cantităţi mai mici de materiale dăunătoare, utilizare şi pierderi reduse în tratarea prin
prelucrare şi scurgeri şi tratarea apelor reziduale
 prevenirea nivelurilor periculoase pentru atmosferă din canalele colectoare prin
menţinerea unui nivel sigur de descărcare, în cazurile în care solvenţii pot avea contact cu
apa
 folosirea tehnicilor descrise pentru atelierele de vopsit care utilizează solvenţi pe bază
de apă. Valorile emisiilor asociate pentru descărcarea în apele de suprafaţă sunt COD
100 - 500 mg/l şi pentru substanţe în suspensie 5 - 30 mg/l
 reducerea consumului de apă, reducerea nivelului de descărcare şi tratare a efluenţilor
prin optimizarea transferului de vopsea, scăzând cantitatea de nămol de vopsea acumulat, în
cazul sistemelor de epurare umedă (perdele de apa ).
Tehnicile pentru tratarea biologică a apelor reziduale pot fi găsite în BREF pentru sistemele de
tratare a apelor uzate şi a gazelor reziduale (CWW). Alte tehnici şi valori de emisie asociate
sunt dezbătute în BREF pentru tratarea suprafeţelor metalelor (STM).

Recuperarea materialelor şi gestionarea deşeurilor. BAT constă în reducerea gradului de


folosire a materialelor, a gradului de pierderi de material şi în recuperarea, refolosirea şi
reciclarea materialelor după cum a fost descris.

Poluarea cu mirosuri specifice. În cazurile în care este afectat un receptor de sensibilitate, BAT
constă în utilizarea unei tehnici de control al emisiilor, precum folosirea unei cantităţi mai mici
de materiale cu miros specific şi /sau a unui nivel mai scăzut de procese şi/sau tratarea gazului
rezidual, inclusiv montarea unor coşuri de fum înalte.

Zgomotul. BAT constă în identificarea surselor semnificative de zgomot şi a oricăror receptori


de sensibilitate din apropiere. Unde zgomotul poate avea impact, BAT constă în utilizarea
tehnicilor de bună practică precum închiderea uşilor platformei, reducerea debitelor şi/sau în
utilizarea sistemelor tehnologice de control precum amortizoare de zgomot sau ventilatoare de
dimensiuni mari.

Protecţia apelor subterane şi scoaterea din uz a siturilor. BAT pentru dezbaterea acestor aspecte
sunt oferite în BAT pentru proiectarea, construirea şi operarea instalaţiilor de mai sus.

BAT pentru industrii specifice


Tipărirea ofset cu uscare prin încălzire. BAT constă în utilizarea unei combinaţii de tehnici
pentru tipărire, curăţare, gestionarea gazului rezidual, precum şi BAT generice în vederea
reducerii totalului de emisii fugitive şi a COV rămase după tratarea gazului rezidual. Valorile de
emisie asociate pentru alcoolul izopropilic combinat (IPA) şi solventul de curăţare sunt:
- pentru instalaţiile de tipărire noi sau modernizate, 2,5 până la 10 % COV
exprimate ca procent din greutatea consumului de tuş
- pentru instalaţiile de tipărire existente, 5 până la 15 % COV exprimate ca
procent din greutatea consumului de tuş.

A se ţine seama de faptul că jumătatea superioară a domeniilor este asociată cu emisiile de IPA
pentru activităţile „dificile” (după cum este definit). Tehnicile de concentraţie nu pot fi utilizate
din cauza mirosului creat.

Tipărirea ambalajelor flexibile prin flexografie şi gravura pe ambalaj. BAT constă în:
 utilizarea unei combinaţii a tehnicilor descrise în vederea reducerii valorii limită pentru
emisia totală şi a valorii emisiilor fugitive de COV. Valorile de emisie asociate pentru cele

PT/EIPPCB/STS_Draft_final Versiunea noiembrie 2006 5


Rezumat

trei scenarii existente în industrie sunt (pe baza emisiei de referinţă prezentate în anexa IIb
la SED):

(Scenariul 1) Instalaţii ale căror utilaje de producţie sunt pe bază de solvenţi şi sunt conectate la
echipamentele de captare şi epurare a gazelor reziduale:
- cu incinerare: emisii totale 7,5 - 12,5 % din emisia de referinţă
- cu recuperarea solvenţilor: emisii totale 10 - 15 % din emisia de referinţă

(Scenariul 2) Instalaţii existente, prevăzute cu echipamente de reducere a gazelor reziduale, care


însă nu au fost conectate toate utilajele de producţie care utilizează solvent:
(2.1) pentru utilajele care sunt conectate la echipamentele de captare si reducere a emisiilor
de COV:
- cu incinerare: emisii totale 7,5 - 12,5 % din emisia de referinţă pentru acele
utilaje
- cu recuperarea solvenţilor: emisii totale 10 - 15 % din emisia de referinţă pentru
acele utilaje
(2.2) pentru utilajele care nu sunt conectate la sistemul de tratare a gazelor reziduale, BAT
constă în:
- utilizarea produselor cu conţinut scăzut de solvenţi sau fără solvenţi în aceste
utilaje
- conectarea la echipamentele de epurare a gazelor reziduale, dacă există
capacitate
- operarea unui conţinut ridicat de solvenţi asupra utilajelor conectate la sistemul
de epurare a gazelor reziduale

(Scenariul 3) În cazurile în care instalaţiile nu sunt prevăzute cu echipamente de epurare a


gazelor reziduale şi folosesc înlocuitori, BAT constă în urmărirea producerii tuşurilor cu
conţinut scăzut de solvenţi sau fără solvenţi, a lacurilor şi adezivilor şi în scăderea continuă a
cantităţii de solvenţi consumaţi.

În Scenariile 1 şi 2, în cazurile în care o instalaţie are un raport solid:solvent mai ridicat de


1:5,pentru totalul tuşurilor pe bază de solvenţi, al lacurilor şi adezivilor, valorile de emisie nu
pot fi obţinute. În acest caz, BAT prevăd în acoperirea jgheabului de tuş sau aplicarea de raclete,
ori aplicarea unei combinaţii corespunzătoare de alte tehnici, după cum este descris.
De asemenea, BAT constă în:
 reducerea consumului de energie la optimizarea tratării gazelor reziduale în toate
siturile
 identificarea unor oportunităţi de recuperare şi utilizare a surplusului de energie în toate
siturile.

Tipărirea cu gravură de editare. BAT constă în:


 reducerea emisiilor fugitive şi a emisiilor COV rămase în urma tratării gazelor,
exprimate ca totalul aportului de solvenţi:
- pentru instalaţiile noi până la 4-5%, pe baza tehnicilor aplicabile uzinelor noi
- pentru instalaţiile existente până la 5-7%, pe baza tehnicilor aplicabile uzinelor
existente
 prevenirea utilizării excesive a energiei prin folosirea numărului optim de regenerări
necesare pentru menţinerea emisiilor la valorile exprimate
 reducerea emisiilor de toluen în sistemul municipal de canalizare sub 10 mg/l prin
stripare cu aer.

Producerea sârmei de bobinaj. BAT constă în:


 reducerea consumului de energie după uscarea sârmei prin răcire pe baza aerului de
interior şi/sau exterior
 reducerea emisiilor totale de COV prin combinarea tehnicilor descrise, precum şi prin
BAT generic. Valorile totale de emisie asociate acestor tehnici sunt:
- 5 grame pe kg sau mai puţin pentru sârme groase (cu diametru >0,1 mm)
- 10 grame pe kg sau mai puţin pentru sârme subţiri (cu diametru de 0,01 – 0,1 mm)

6 Versiunea noiembrie 2006 PT/EIPPCB/STS_Draft_final


Rezumat

 reducerea emisiilor de COV ulterior prin identificarea şi punerea în aplicare a unor


tehnici cu conţinut scăzut de solvenţi sau fără solvenţi în locul lubrifianţilor pe bază de
solvenţi.

Fabricarea materialelor abrazive. BAT constă în:


 reducerea în întregime a emisiilor de COV pe baza uneia sau mai multora dintre
următoarele tehnici, împreună cu BAT generice:
- utilizarea materialelor de fixare fără solvenţi sau cu conţinut scăzut de solvenţi.
Aceasta se poate realiza în cazurile în care, în timpul procesului, răcirea cu apă nu este
necesară, de exemplu pentru fabricarea abrazivilor pentru polizare
- creşterea concentraţiei interne a solvenţilor din uscătoare
- utilizarea unei combinaţii corespunzătoare de tehnici pentru tratarea gazelor
reziduale.
Valorile emisiilor totale de COV asociate acestor tehnici sunt 9-14% din greutatea aportului de
solvent.

Fabricarea benzilor adezive. BAT constă în:


 reducerea emisiilor de COV, la producerea benzilor cu adezivi pe bază de solvenţi, prin
utilizarea unei combinaţii de tehnici împreună cu BAT generice, inclusiv:
- utilizarea adezivilor fără solvenţi acolo unde este cazul. Adezivii pe bază de apă şi
cei topiţi la cald necesită doar cantităţi mici de solvenţi (de exemplu la procesul de
curăţare). Cu toate acestea, ei pot fi utilizaţi doar pentru anumite aplicaţii
- utilizarea uneia dintre următoarele metode de tratare a gazelor reziduale, sau a
combinaţiilor a+b, a+c, b, sau c:
a) condensare după etapa de pre-uscare folosindu-se un uscător cu gaze
inerte
b) adsorbţie cu eficienţă de recuperare a aportului de solvenţi peste 90% şi
emisii directe sub 1% în urma aplicării acestei tehnici de epurare
c) oxidare cu recuperarea energiei.
Valorile emisiilor asociate acestor tehnici sunt de 5% din greutatea aportului total de solvenţi
sau mai mici.

Vopsirea autoturismelor. BAT constă în:


 reducerea consumul de energie pentru procesele de selectare şi aplicare a vopselei,
uscare/tratare şi pentru sistemele asociate de epurare a gazelor reziduale
 reducerea emisiilor de solvenţi, precum şi a consumurilor de energie şi de materii
prime, prin selectarea unei vopsele şi a unui sistem de uscare după cum a fost descris.
Deoarece etapele individuale pot fi incompatibile, trebuie luat în considerare un întreg
sistem de vopsire. Valorile emisiilor asociate sunt situate între 10 şi 35 grame pe m2
(suprafaţa de vopsire prin electrodepunere) (sau echivalentul a 0,3 kg pe corp + 8 grame pe
m2 până la 1 kg pe corp + 26 grame pe m 2). Valori mai scăzute au fost obţinute în două
situaţii excepţionale raportate
 instituirea şi punerea în aplicare a planurilor de reducere a emisiilor de COV pentru
instalaţiile existente, în vederea reducerii consumurilor de solvenţi şi a emisiilor de COV, cu
scopul de a se obţine valorile emisiilor specificate anterior, luându-se în considerare efectele
încrucişate, beneficiile costurilor, costurile de capital ridicate şi perioadele lungi de
rambursare pentru obţinerea acestor valori. Este important să se ţină seama de faptul că
creşterea majoră pe etape va necesita costuri de capital semnificative. Aşteptarea
schimbărilor în etape ar putea fi mai eficientă din punct de vedere al costurilor şi mai
benefică pentru mediu decât îmbunătăţirile pe termen scurt şi de o amploare mai mică, ce nu
vor atinge acelaşi grad de ameliorare, depinzând de perioada de timp
 captarea şi tratarea emisiilor de COV prin utilizarea uneia din tehnicile de tratare
prealabilă descrise, în cazurile în care gazele reziduale generate în cabinele de vopsire sunt
tratate
 optimizarea eficienţei de transfer pe baza uneia sau mai multor tehnici descrise
 reducerea cantităţii de deşeuri şi a consumului de materii prime prin creşterea eficienţei
de transfer a materialelor

PT/EIPPCB/STS_Draft_final Versiunea noiembrie 2006 7


Rezumat

 reducerea producerii de deşeuri fie prin deshidratarea nămolului din vopsele, fie prin
reciclarea acestuia, ori prin folosirea tehnicii cu emulsie apoasă.

Vopsirea camioanelor şi a vehiculelor comerciale. BAT constă în:


 reducerea emisiilor de solvenţi, precum şi a consumurilor de energie şi materii prime,
folosind o combinaţie a tehnicilor de vopsire, uscare şi tratare a gazelor reziduale. În mod
special, BAT constă în utilizarea materialelor din poliuretan fără solvenţi, aplicate prin
pulverizare fără aer pentru amortizarea zgomotului şi acoperirea podelei, precum şi
materiale pre-vopsite. Valorile generale ale emisiilor asociate sunt cuprinse între 10 şi 55
grame pe m2 pentru cabinele camioanelor noi şi între 15 şi 50 grame pe m2 pentru furgonete
şi remorci noi (suprafaţă de vopsire prin electrodepunere). BAT constă în utilizarea unei
combinaţii de tehnici în vederea reducerii emisiilor de la curăţare. Valorile de emisie
asociate sunt mai mici de 20 grame pe m2 (suprafaţă de vopsire prin electrodepunere)
 reducerea consumului de materii prime şi a deşeurilor produse prin creşterea
eficienţelor de transfer al materialelor
 reducerea producerii deşeurilor fie prin deshidratarea nămolului din vopsele, fie prin
reciclarea acestuia, ori prin folosirea tehnicii cu emulsie apoasă.

Vopsirea autobuzelor. BAT constă în:


 reducerea emisiilor de solvenţi, precum şi a consumurilor de energie şi materii prime,
pe baza unei combinaţii de vopsea şi sisteme de uscare împreună cu sisteme de tratare a
gazelor reziduale. În mod special, BAT constă în folosirea materialelor din poliuretan fără
conţinut de solvenţi, aplicate prin pulverizare fără aer pentru amortizarea zgomotului şi
acoperirea podelei, precum şi a materialelor pre-vopsite. Valorile generale de emisie
asociate se situează între 92 şi 150 grame pe m2 (suprafaţă de vopsire prin electrodepunere)
 utilizarea unei combinaţii de tehnici pentru reducerea emisiilor de solvenţi din curăţare.
Valorile emisiilor asociate sunt mai mici de 20 de grame pe m 2 (suprafaţă de vopsire prin
electrodepunere)
 reducerea consumului de materii prime şi a deşeurilor produse prin creşterea
eficienţelor de transfer al materialelor
 reducerea producerii deşeurilor fie prin deshidratarea nămolului din vopsele, fie prin
reciclarea acestuia, ori prin folosirea tehnicii cu emulsie apoasă.

Vopsirea trenurilor. BAT constă în:


 reducerea emisiilor de COV prin utilizarea unor tehnici, inclusiv a BAT generice.
Valorile de emisie asociate variază între 70 şi 110 grame COV pe m² de suprafaţă vopsită
(nu este suprafaţă de vopsire prin electrodepunere)
 utilizarea unei combinaţii de tehnici în vederea reducerii emisiei de pulberi în aer.
Valorile de emisie asociate sunt de 3 mg pe m 3 sau mai mici.

Vopsirea echipamentelor agricole şi de construcţie. BAT constă în:


 reducerea consumurilor şi a emisiilor de solvenţi, creşterea eficienţei la aplicarea
stratului de acoperire şi scăderea consumului de energie printr-o combinaţie a tehnicilor de
vopsire, uscare şi tratare a gazelor reziduale. Valorile emisiilor asociate sunt fie:
- emisii între 20 şi 50 mg C pe m³ în gazul ars şi între 10 şi 20 % pentru emisiile
fugitive, sau
- emisii totale între 0,2 şi 0,33 kg COV pe kg de solide consumate
 reducerea consumurilor de materiale, a emisiilor de solvenţi şi a debitului de aer ce
urmează a fi tratat, prin folosirea tehnicilor de scufundare pentru vopsirea componentelor
înainte de asamblare
 utilizarea altor sisteme de vopsire pentru înlocuirea vopselelor pe bază de solvenţi
halogenaţi.

Vopsirea navelor şi a iahturilor. BAT constă în:


 reducerea emisiilor în mediul înconjurător prin includerea, în materia primă a
substanţelor solide, a BAT corespunzătoare acestei secţiuni

8 Versiunea noiembrie 2006 PT/EIPPCB/STS_Draft_final


Rezumat

 reducerea emisiilor de solvenţi prin folosirea unei combinaţii de BAT generice şi o parte
sau totalitatea următoarelor:
- utilizarea vopselelor pe bază de apă, cu conţinut ridicat de materie solidă sau cu
componenţă dublă în cazurile în care cerinţele clienţilor şi/sau cerinţele tehnice nu
limitează acest procedeu
- reducerea pulverizării excesive şi creşterea eficienţei de aplicare printr-o combinaţie
de tehnici
- pentru construcţiile noi, pulverizarea secţiunilor înainte de asamblarea lor în zone
acoperite, cu extragerea şi tratarea gazelor reziduale
 reducerea emisiilor de pulberi cu ajutorul unei tehnici sau a unei combinaţii dintre
acestea
 reducerea contaminării cu ape reziduale prin îndepărtarea de pe doc a reziduurilor din
vopsele, a resturilor şi cutiilor, a abrazivilor uzaţi, a nămolului, a reziduurilor de petrol şi a
altor deşeuri, înainte de lansarea la apă, depozitându-le în containere în scopul bunei
gestionări a acestora, de exemplu pentru re-folosire şi/sau eliminare.

Vopsirea aparatelor de zbor. BAT constă în:


 reducerea emisiilor de Cr (VI) în apă prin utilizarea unor sisteme alternative de
decapare
 reducerea emisiilor de solvenţi în aer prin:
- utilizarea vopselelor cu conţinut ridicat de substanţă solidă
- captarea şi tratarea gazelor reziduale în timpul aplicării vopselei pe componente
 reducerea emisiilor provenite din procesul de curăţare prin una sau mai multe din
metodele următoare:
- automatizarea echipamentelor de curăţare
- măsurarea solventului folosit pentru curăţare
- utilizarea prosoapelor pre-impregnate
 reducerea emisiilor de pulberi în aer pe baza tehnicilor descrise. Valorile de emisie
asociate sunt de 1 mg pe m3 sau mai mici.

Vopsirea altor suprafeţe din metal. BAT constă în:


 reducerea consumurilor de solvenţi şi a emisiilor, creşterea eficienţei în aplicarea
stratului de vopsea şi scăderea consumului de energie prin una sau mai multe tehnici de
vopsire, uscare şi tratare a gazelor reziduale. Valorile emisiilor asociate variază între 0,1 şi
0,33 kg COV pe kg de solide consumate. Totuşi, aceasta metodă nu se aplică la instalaţiile
ale căror emisii sunt incluse în calculele emisiilor în masă realizate pentru vopsirea în serie
a autovehiculelor.
 reducerea consumurilor de materiale prin utilizarea unor tehnici de aplicare cu eficienţă
ridicată
 utilizarea altor sisteme de vopsire pentru înlocuirea vopselelor pe bază de solvenţi
halogenaţi.

Vopsirea bobinelor. BAT constă în:


 reducerea consumului de energie pe baza unei selecţii de tehnici. Valorile de consum
asociate sunt:

Consumul de energie pe 1000 m2 de substrat Minim Maxim


Electricitate utilizată ca kWh/1 000 m 2 pentru
270 375
aluminiu
Electricitate utilizată ca kWh/1 000 m2 pentru oţel 250 440
Combustibili fosili utilizaţi ca MJ/1 000 m2 pentru
4 000 9 800
aluminiu
Combustibili fosili utilizaţi ca MJ/1 000 m2 pentru
3 000 10 200
oţel
Vopsirea bobinelor: consumul de energie pentru substraturile din aluminiu şi oţel

PT/EIPPCB/STS_Draft_final Versiunea noiembrie 2006 9


Rezumat

 reducerea emisiilor de solvenţi pe baza unei combinaţii a tehnicilor descrise. Valorile


emisiilor asociate sunt:
- pentru instalaţiile noi: 0,73 – 0,84 grame pe m2 pentru gazele reziduale şi între 3 şi
5 % pentru emisiile fugitive
- pentru instalaţiile existente: 0,73 – 0,84 grame pe m 2 pentru gazele reziduale şi între
3 şi 10 % pentru emisiile fugitive. După ce vor fi modernizate semnificativ, instalaţiile
existente nu vor obţine decât valorile inferioare
 reciclarea aluminiului şi a oţelului din substraturile reziduale.

Vopsirea şi tipărirea ambalajelor din metal. BAT constă în:


 reducerea consumului de energie prin utilizarea diferitor tehnici şi/sau prin recuperarea
energiei din tratarea termica a gazelor reziduale. Valorile de consum asociate, spre exemplu
pentru cutiile din aluminiu (DWI) sunt:
- gaz natural 5 - 6,7 kWh/m2
- electricitate 3,6 - 5,5 kWh/m2
- energie recuperată (în cazurile în care energia poate fi recuperată, însă nu este
posibil acolo unde nivelurile de emisie sunt obţinute prin substituire) 0,3 - 0,4 kWh pe
m2
 reducerea emisiilor de solvenţi pe baza unei selecţii de tehnici. Valorile emisiilor
asociate sunt:
Nivelul de emisie a COV la aplicare (g/m2) (2)
Pe bază de solvenţi Pe bază de apă
Contact cu alimente
 căni din aluminiu (DWI) pentru băuturi 6,7 – 10,5 3,2 – 4,5
 folii pentru margini, cutii şi componente 4 – 93 1 – 30
90 – 100
 bidoane
Contact cu alte substanţe
 folii pentru margini, cutii şi 4 – 93 1 – 30
componente 60 – 70 11 – 20
 bidoane
Vopsea de imprimare
 folii pentru margini, cutii şi 2,5 – 13 1–6
componente(1)
Note:
1
Aplicarea vopselelor şi a tuşului UV se limitează la aplicaţiile speciale şi la produsele care nu iau contact
cu alimente, însă pot atinge valori mai mici decât cele raportate în acest tabel
2
Valorile includ de asemenea emisiile fugitive
Ambalajele din metal: valorile emisiilor pentru solvenţii asociaţi cu BAT

 reducerea emisiilor în apă pe baza unei selecţii de tehnici. Valorile emisiilor asociate
sunt:
Compus Concentraţie (mg/l)
COD <350
AOX 0,5 – 1
HC 20 sau mai mică
Sn 4 sau mai mică
Ambalajele din metal: valori de emisie pentru apa reziduală

Vopsirea pieselor de prelucrat. BAT constă în:


 reducerea consumurilor de solvenţi şi a emisiilor de COV, creşterea eficienţei aplicării
vopselei şi scăderea consumului de energie prin una sau mai multe tehnici de vopsire,
uscare şi tratare a gazelor reziduale. Valorile de emisie asociate sunt cuprinse între 0,25 şi
0,35 kg COV pe kg de solide consumate. Totuşi, aceasta metodă nu se aplică la instalaţiile
ale căror emisii sunt incluse în calculele emisiilor în masă realizate pentru vops irea în serie
a autovehiculelor
 reducerea consumurilor de materiale prin utilizarea unor tehnici de aplicare cu eficienţă
ridicată

10 Versiunea noiembrie 2006 PT/EIPPCB/STS_Draft_final


Rezumat

 acordarea unei priorităţi pentru tehnicile pe bază de apă pentru sistemele noi şi pentru
cele modernizate
 degresarea manuală a suprafeţelor din polipropilenă simplă cu prosoape impregnate cu
solvent.

Vopsirea mobilei şi a lemnului. BAT constă în:


 reducerea consumurilor de solvenţi şi a emisiilor, creşterea eficienţei aplicării vopselei
şi scăderea consumului de energie printr-o combinaţie a tehnicilor de vopsire, uscare şi
tratare a gazelor reziduale. Valorile de emisie asociate sunt fie de 0,25 kg COV sau mai mici
pe kg de solide consumate, sau conform tabelului următor:

Conţinut de solvenţi
Conţinut de Emisii de COV
organici al sistemului Măsuri de reducere a emisiilor
solvenţi (wt-%) (g/m2)
de vopsire
Tehnici de aplicare cu eficienţă
Ridicat 65 40 - 60
ridicată şi o bună întreţinere
Mediu 20 10 - 20
Scăzut 5 2-5
Vopsirea lemnului: emisiile de COV pentru diferite sisteme de vopsire şi cu măsuri de reducere a
emisiilor primare

 reducerea emisiilor de pulberi în aer (vezi BAT generice de mai sus). Această industrie
a înregistrat un aspect dublu: valoarea emisiilor asociate este de 10 mg pe m 3 sau mai mică
atât pentru instalaţiile noi cât şi pentru cele existente. Explicaţia este că în industrie această
valoare este posibilă atât din punct de vedere economic cât şi tehnic.

Conservarea lemnului. BAT constă în:


 reducerea emisiilor de solvenţi prin impregnarea în vid cu soluţii pe bază de apă sau cu
concentraţie ridicată de pesticide şi tratarea gazelor reziduale pentru soluţiile cu solvenţi
 utilizarea etapei finale de vidare a procesului pentru îndepărtarea solventului în exces
utilizarea unui solvent cu potenţial mai scăzut de formare a ozonului pentru sistemele de
solvenţi
 drenarea surplusului de pesticide din zonele izolate atât cu sisteme pe bază de apă cât şi
cu sisteme pe bază de solvenţi.

Pulverizarea nu constituie BAT întrucât aceasta are o eficienţă generală de aplicare scăzută.

Vopsirea oglinzilor. BAT constă în:


 reducerea consumurilor de solvenţi şi a emisiilor (în principal xilenul) printr-o
combinare a tehnicilor descrise şi BAT generice. Valorile emisiilor asociate sunt de la 1 la 3
grame pe m2 pentru emisiile de gaze reziduale (2 până la 3% din aportul de solvent) şi între
5 şi 10 grame pe m² pentru emisiile fugitive (de la 8 la 15 % din aportul de solvent)
 reducerea materialelor periculoase prin folosirea vopselelor cu conţinut scăzut de
plumb. Această industrie foloseşte şi tratamente pe bază de apă ale suprafeţelor descrise (cu
BAT) în BREF pentru tratarea suprafeţelor metalelor.

Tehnici emergente
Sunt puse în discuţie diferite tehnici elaborate continuu sau transferate diverselor industrii. În
special pentru tuşuri, vopsele sau adezivi, se dezbate utilizarea unor sisteme fără solvenţi sau cu
conţinut scăzut, a unor sisteme îmbunătăţite pe bază de apă, a sistemelor cu componentă unică
sau dublă, vopsele cu conţinut foarte ridicat de materii solide şi vopseaua pulbere. Deseori,
acestea implică uscarea fără aport de căldură, sau tratarea cu UV sau alte radiaţii. Pentru
aplicarea unui strat final de lubrifiant pe sârma de bobinare, principalul subiect de cercetare
constă în utilizarea unor tehnici fără solvenţi sau cu conţinut scăzut al acestora, ceea ce, în
prezent, este limitat ca aplicaţie. În industriile pentru vopsirea autovehiculelor, se obţin rezultate
privind vopselele pe bază de apă, vopselele cu componentă unică şi dublă, vopselele cu conţinut
ridicat de materii solide, vopsele pulbere, vopseaua poliuretanică (PU) care poate fi aplicată atât

PT/EIPPCB/STS_Draft_final Versiunea noiembrie 2006 11


Rezumat

pe metal cât şi pe plastic, utilizarea crescută a materialelor (grunduire) pre-vopsite, iar ca


urmare a multora dintre aceste rezultate, se obţine o reducere a straturilor de vopsea.

Observaţii finale
Schimbul de informaţii asupra celor mai bune tehnici disponibile pentru tratarea suprafeţelor cu
solvenţi organici s-a realizat din 2003 până în 2006. Schimbul de informaţii a avut succes,
obţinându-se un grad ridicat de acceptare pe perioada activităţii şi în urma şedinţei finale a
grupului tehnic de lucru. S-a înregistrat o singură părere divergentă privind emisiile de pulberi
generate de vopsirea mobilei şi a lemnului.

La încheierea schimbului de informaţii, s-a putut observa că acesta s-a realizat pe baza pe
informaţiilor prezentate în domeniul de aplicare a documentului.

Deficienţe ale cunoştinţelor şi recomandări pentru cercetările viitoare sunt oferite în capitolul
privind notele de concluzie. Aspecte importante pentru lucrări ulterioare sunt POCP şi analiza
cost-beneficiu pentru arderea gazelor naturale în vederea reducerii COV.

Prin programele RTD, CE lansează şi sprijină o serie de proiecte privind tehnologiile ecologice,
tratarea efluenţilor de emergenţă, tehnologiile de reciclare şi strategii de gestionare. Este posibil
ca aceste proiecte să ofere o contribuţie pentru reviziile BREF realizate pe viitor. Prin urmare,
cititorii sunt invitaţi să informeze Biroul European IPPC privind orice rezultat de cercetare
relevant pentru scopul prezentului document (a se vedea, de asemenea, prefaţa prezentului
document).

12 Versiunea noiembrie 2006 PT/EIPPCB/STS_Draft_final