Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTAREA UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Unitatea : LECTURA PROZEI NARATIVE (II) Profesor: Gavriliu Claudia Gabriela


Clasa: a X-a / anul școlar 2015-2016

Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare


(detalieri)

Romanul – 2.1. Analiza principalelor Prezentarea subiectului; Activitate frontală Observarea


personajul: componente de structură, de Exerciţii de identificare a trăsăturilor pe baza fișei de sistematică
Ion, de Liviu compoziţie şi de limbaj specifice romanului; lectură a elevilor
Rebreanu textului narativ Exerciţii de recunoaștere a elementelor Text-suport Chestiona-
Trăsăturile 2.4. Folosirea unor modalităţi realiste; Activitate frontală rea orală
romanului realist diverse de înţelegere și de
interpretare a textului studiat
Construcţia 2.1.Analiza principalelor componen- Exercitii de identificare a instantelor Text-suport;; Chestiona-
discursului te de structură, de compoziţie și de comunicarii narative; rea orală
narativ limbaj specifice textului narativ
1.5. Utilizarea în exprimarea proprie,
a normelor ortografice, ortoepice, de Exercitii de identificare a elementelor și a Activitate frontală
punctuaţie, morfosintactice și tehnicilor de construcţie în textul narativ; pe baza fișelor de
folosirea adecvată a unităţilor lexico- lectură;
semantice, compatibile cu situaţia de
comunicare
Modalităţi de 2.1.Analiza principalelor compone- Exercitii de încadrare a personajelor în Text-suport Chestiona-
caracterizare a nte de structură, de compoziţie și de tipologii; rea orală
personajelor, tipuri limbaj specifice textului narativ
de personaje 1.5.Utilizarea în exprimarea proprie,
a normelor ortografice, ortoepice, de Exerciţii de identificare a modalităţilor de Activitate frontală
punctuaţie, morfosintactice și caracterizare;
folosirea adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia de
1
comunicare
1.2.Receptarea adecvată a sensului
unui mesaj transmis prin intermediul Exerciţii de identificare a trăsăturilor Activitatea pe
textului narativ personajelor principale grupe
Particularităţi 2.1.Analiza principalelor componen- Exerciţii de identificare a trăsăturilor stilului Text-suport Chestiona-
compoziţionale și te de structură, de compoziţie și de beletristic; rea orală
stilistice (limbajul limbaj specifice textului narativ Activitate frontală
personajelor, al 1.5.Utilizarea în exprimarea proprie, Activitatea pe
naratorului, stilul a normelor ortografice, ortoepice, de Comentarea elementelor de expresivitate din grupe
artistic) punctuaţie, morfosintactice și textul studiat;
folosirea adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia de
comunicare.
1.2.Receptarea adecvată a sensului
unui mesaj transmis prin intermediul
textului narativ
Ion, de Liviu 3.1.Identificarea structurilor argu- Exerciţii de argumentare a apartenenţei operei Text-suport Tema
Rebreanu - mentative în vederea sesizării logicii la specia literară roman obiectiv prin pentru acasă
roman realist și a coerenţei mesajului alcătuirea planului dezvoltat; Activitate frontală
obiectiv; 3.3. Elaborarea unei argumentări
scrise pe baza textului studiat
Interviul 1.2.Receptarea adecvată a sensurilor Identificarea caracteristicilor stilului Manual Observarea
unui mesaj transmis prin diferite Publicistic; Activitate frontală sistematică
tipuri de texte orale sau scrise a elevilor
Folosirea adecvată a strategiilor și Comentarea diferenţelor dintre interviul scris Activitate pe
a regulilor de exprimare orală în și interviul oral; grupe
monolog și în dialog
Lexic și 1.2 Receptarea adecvată a sensurilor Identificarea tipurilor de unităţi frazeologice; Manual Observarea
morfosintaxă unui mesaj transmis prin diferite Activitate frontală sistematică
tipuri de texte orale sau scrise a elevilor
Frazeologie 1.1 Identificarea particularităţilor și a Explicarea sensului unor clișee internaţionale; Activitate pe
funcţiilor stilistice ale limbii în grupe
receptarea diferitelor tipuri de texte

2
Variante lexicale 1.2 Receptarea adecvată a sensurilor Identificarea formelor literare ale unor Manual Evaluare
literare unui mesaj transmis prin diferite cuvinte; Activitate frontală orală
tipuri de texte orale sau scrise
1.5.Utilizarea în exprimarea proprie, Activitate
a normelor ortografice, ortoepice, de Exerciţii de corectare a unor forme flexionare individuală
punctuaţie, morfosintactice și neadmise de norma actuală;
folosirea adecvată a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu situaţia de
comunicare

Romanul – 2.1.Analiza principalelor componen- Exerciţii de rezumare a subiectului romanului Manual Observarea
perspectivă te de structură, de compozitie și de Exerciţii de identificare a temei; Fișe de lectură sistematică
narativă: limbaj specifice textului narativ Exerciţii de identificare a trăsăturilor Text-suport a elevilor
Ultima noapte de 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse romanului psihologic; Activitate frontală
dragoste,intaia de înţelegere și de interpretare a Exercitii de identificare a elementelor și a
noapte de razboi de textului studiat tehnicilor de construcţie în textul narativ; Activitate în
Camil Petrescu perechi
Construcţia
discursului narativ

Instantele 2.1.Analiza principalelor componen- Identificarea instanţelor comunicării narative; Fișe suport Observarea
comunicării narative te de structură, de compozitie și de conţinȃnd trăsă- sistematică
limbaj specifice textului narativ turile romanului a elevilor
3.3. Elaborarea unei argumentări Identificarea elementelor moderne ale modern
orale pe baza textului studiat romanului lui Camil Petrescu; Activitate pe
grupe
Modalităţi de 2.1. Analiza principalelor Exerciţii de identificare și ilustrare a Fișă de lectură Observarea
caracterizare a componente de structura, de trăsăturilor personajelor principale sistematică
personajelor, tipuri compozitie si de limbaj specifice Exerciţii de stabilire a tehnicilor tradiţionale Activitate pe a elevilor
de personaje textului narativ și moderne utilizate în construcţia grupe
personajelor Fișe de lucru

3
Particularităţi 1.4. Redactarea unor compoziţii Fișe de lectură
Exercitii de identificare a trăsăturilor stilului Observarea
compoziţionale și despre textele studiate beletristic Manual sistematică
stilistice (limbajul 3.1.Identificarea structurilor Identificarea elementelor de expresivitate din Activitate frontală a elevilor
personajelor, al nara- argumentative în vederea sesizării textul studiat Activitate pe
torului, stilul artistic) logicii și a coerenţei mesajului grupe
Ultima noapte de 3.1. Identificarea structurilor Exerciţii de argumentare a apartenenţei operei Text-suport Tema
dragoste,intaia argumentative în vederea sesizării la specia literară roman modern, prin pentru acasă
noapte de razboi, de logicii și a coerenţei mesajului alcătuirea planului dezvoltat. Activitate frontală
Camil Petrescu - 3.3. Elaborarea unei argumentări
roman modern de scrise pe baza textului studiat
analiza psihologica;

Recapitulare 1.4. Redactarea unor compoziţii Identificarea caracteristicilor speciilor literare Activitate Chestionare
pentru lucrarea despre textele studiate studiate:basmulcult,povestirea,nuvela,roma- independentă orală
scrisă 2.1 Analiza principalelor componen- nulobiectiv,romanulsubiectiv,romanul Tabel sintetic
te de structură, de compozitie și de tradiţional, romanul modern
limbaj specifice textului narativ
Lucrare scrisă pe 1.4. Redactarea unor compoziţii Rezolvarea subiectelor propuse Activitate Evaluare
semestrul I despre textele studiate independentă scrisă
3.3. Elaborarea unei argumentări
scrise pe baza textului studiat
Interpretarea 3.2.Compararea unor argumente Analiza cantitativă și calitativă a Activitate frontală Observarea
cantitativă și calitativ diferite pentru formularea unor rezultatelor testului sistematică
a rezultatelor; măsuri judecăţi de valoare Explicarea greșelilor a elevilor
de remediere Prezentarea măsurilor de remediere
Cronica literară 3.2.Compararea unor argumente Exerciţii de identificare a elementelor Activitate frontală Observarea
diferite pentru formularea unor caracteristice unei cronici/recenzii literare sistematică
judecăţi de valoare Activitate a elevilor
1.3.Folosirea adecvată a strategiilor Exerciţii de redactare a unei cronici individuală
și a regulilor de exprimare orală; literare;
Scrisoarea și inter- 1.3 Folosirea adecvată a strategiilor Exerciţii de recunoaștere a convenţiilor de Activitate frontală Observarea
viul pentru angajare și a regulilor de exprimare orală; redactare a unei scrisori de intenţie; Activitate sistematică
Redactarea unor scrisori de intenţie; individuală a elevilor

4
Structura frazei și a 1.5.Utilizarea în exprimarea proprie, Exerciţii de identificare și ilustrare Manual Observarea
textului a normelor ortografice, ortoepice, de a relaţiilor ce se realizează la nivelul frazei; Activitate frontală sistematică
Coordonare și punctuaţie, morfosintactice și Exerciţii de recunoaștere a greșelilor Activitate a elevilor
subordonare folosirea adecvată a unităţilor lexico- de orice natură în construcţia frazei; individuală
semantice, compatibile cu situaţia de
comunicare.
Romanul – 2.1 Analiza principalelor Exerciţii de rezumare a textului; Textul suport
REALIST, componente de structură, de Manual Observarea
OBIECTIV compozitie și de limbaj specifice Activitate frontală sistematică
textului narativ Activitate a elevilor
Morometii, de Marin 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse Identificarea instanțelor comunicării narative; individuală
Preda de înţelegere și de interpretare a
textului studiat

Modalităţi de 1.3 Folosirea adecvată a strategiilor Identificarea și ilustrarea Text suport Chestionare
caracterizare a și a regulilor de exprimare orală trăsăturilor personajelor principale ; Activitate orală
personajelor, tipuri 2.4. Folosirea unor modalităţi diverse Exerciţii de recunoaștere a individuală
de personaje de înţelegere și de interpretare a modalităţilor de caracterizare;
textului studiat
Particularităţi 2.1.Analiza principalelor componen- Exerciţii de identificare a Manual Observarea
compozitionale și te de structură, de compozitie și de trăsăturilor stilului beletristic; sistematică
stilistice (limbajul limbaj specifice textului narativ a elevilor
personajelor, al 3.2 Compararea unor argumente Comentarea elementelor de
naratorului, stilul diferite pentru formularea unor expresivitate din textul studiat; Activitate frontală
artistic) judecăţi de valoare
Morometii, de Marin 3.2. Compararea unor argumente Exerciţii de interpretare a Activitate frontală Tema
Preda diferite pentru formularea unor simbolurilor textului; pentru acasă
judecăţi de valoare
3.3. Elaborarea unei argumentări
scrise pe baza textului studiat

5
Studiul critic 3.2 Compararea unor argumente Exerciţii de identificare a trăsăturilor tipice Activitate frontală Observarea
diferite pentru formularea unor unui studiu critic; Fișe de lucru sistematică
judecăţi de valoare Exerciţii de formare a unei judecăţi proprii de a elevilor
valoare în legătură cu un aspect al romanului;
Analiză și 1.4.Redactarea unor Delimitarea conceptelor analiză Activitate frontală Chestionare
comentariu compoziţii despre textele studiate literară și comentariu literar; orală
3.3. Elaborarea unei argumentări Exerciţii de comentare a unor scene Activitate pe
orale pe baza textelor studiate reprezentative din romanele studiate; grupe
Stil direct,stil 2.1 Analiza principalelor Identificarea vorbirii directe și Texte din manual Chestionare
indirect, stil indirect componente de structură, de vorbirii indirecte în textele propuse; Fișe suport a orală
liber compozitie și de limbaj specifice Exerciţii de transformare a Activitate
textului narativ vorbirii directe în vorbire indirectă; individuală
Romanul-privire 2.1 Analiza principalelor componen- Exerciţii de clasificare a romanelor Fișe de lectură Observarea
generală te de structură, de compozitie și de după criterii date; Bibliografie sistematică
limbaj specifice textului narativ Exerciţii de exemplificare a tipurilor recomandată a elevilor
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de roman; Activitate frontală
de înţelegere și de interpretare a
textului studiat
Evaluare–Unitatea 2 3.3. Redactarea unor compoziţii Rezolvarea subiectelor propuse Activitate Evaluare
despre textele studiate independentă scrisă
Interpretarea 3.3. Redactarea unor compoziţii Analiza cantitativă și calitativă a Activitate frontală Observarea
cantitativă și despre textele studiate rezultatelor testului sistematică
calitativă a Explicarea greșelilor a elevilor
rezultatelor; măsuri Prezentarea măsurilor de remediere
de remediere