Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul “Mihai Eminescu” din Soroca

Referat
Cu tema :
“Conceptul, evoluția și perspectivele dreptului civil”
La unitatea de curs :
Bazele dreptului civil

Elev : Bunesco Valentin


Profesor : Iliuhin Tatiana
I. Conceptul dreptului civil
Drept civil ca ramură de drept este o totalitate de norme juridice care reglementează relaţiile
sociale ,personale sau patrimoniale,stabilite între persoane fizice sau juridice,aflate pe poziţie de
egalitate juridică precum şi conduita lor . Dreptul civil este cea mai important ramură de drept şi
are ca obiect dreptul comun al particularilor, adică acele acte juridice pe care le poate întemeia
orice cetăţean din societate.
Legislaţia civilă – reprezintă un sistem de legi şi acte normative ale autorităţilor publice în care
sunt evidenţiate normele de drept civil.
Dreptul civil reglementează două categorii sociale: patrimoniale şi nepatrimoniale
· Acesta are ca subiect nu numai persoană fizică, dar şi colectivul denumit persoană juridică.
· În dreptul civil ambele părţi sunt titulari de drepturi şi obligaţii.
Dreptul civil ca ştiinţă – acesta studiază dreptul civil ca ramură .Obiectul de studiu al ştiinţei
dreptului civil îl formează normele de drept civil. Anume această ştiinţă montează aplicarea
corectă a legilor , şi de asemenea se implică în modul de dezvoltare a legislaţiei civile.
Dreptul civil ca obiect de studiu – cu ajutorul acestei discipline se obţin diferite informaţii şi
cunoştinţe în domeniu. O caracteristică importantă a dreptului civil este că acesta nu trebuie
exprimat cu aproximaţie, dar concret. Studiul dreptului civil joacă un rol important în formarea
unui sistem specific de gîndire ,de logică juridică.
II. Evoluția dreptului civil
Dreptul Civil provine din limba latină, din latinescul “jus civile” care reprezenta dreptul propriu
al poporului roman și care era aplicabil doar cetățenilor romani.
În prezent, Codul Civil nu oferă o definiție a dreptului civil, însă, în dispozițiile art. 2 – Obiectul
și conținutul Codului Civil – statuează “Dispozițiile prezentului cod reglementează raporturile
patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil. Prezentul cod este
alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care
se referă litera sau spiritul dispozițiilor sale”.
Astfel că, în literatura de specialitate, dreptul civil a fost definit ca fiind o ramură a dreptului care
reglementează raporturi patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau
persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică.
În categoria raporturi patrimoniale, vorbim de drepturi reale – dreptul de proprietate publică,
dreptul de proprietate privată, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, precum dreptul de
uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitație, dreptul de servitute, dreptul de superficie, de obligații
– gestiunea frauduloasă, îmbogățirea fără justa cauză, plata nedatorată.
În categoria raporturilor nepatrimoniale, discutăm despre elemente de identificare ale unei
persoane – numele, domiciliul, reședința, acte de stare civilă, de existența și integritatea fizică și
morală a unei persoane – dreptul la onoare, dreptul la demnitate, dreptul la libera exprimare,
dreptul la propria imagine.
III. Principiile dreptului civil
Principiile fundamentale a dreptului sunt idei care se regăsesc în întreaga legislaţie a Republicii
Moldova. În această categorie intră: a)principiul democraţiei
b)principiul egalităţii în faţa legii
c)principiul legalităţii
d)principiul separaţiei puterii în stat.
Principiile dreptului civil se caracterizează prin faptul că ele privesc toate instituţiile dreptului
civil. Cele mai importante principii ale dreptului civil se găsesc în Codul Civil la art.1 alin.(1):
1)Principiul inviolabilităţii proprietăţii. Cel mai important drept real este dreptul de proprietate
care întotdeauna a avut reglementare specială fiind inclus în Constituţie. În art. 316 se spune că
proprietatea este inviolabilă şi nimeni nu este silit să cedeze proprietatea ,numai în cazul în care
particularul doreşte acesta.
2)Principiul libertăţii contractuale. În baza acestui principiu subiectele pot şi au dreptul să-şi
aleagă persoane cu care să încheie acte juridice.
3)Principiul inadmisibilităţii imixtiunii în afacerile private. Exprimă ideea că statul şi organelle
nu pot face parte la afacerile private , decît doar în cazurile prevăzute de lege.
4)Principiul egalităţii în faţa legii civile. Are o mare importanţă în dreptul civil deoarece
raporturile de drept se bazează pe egalitatea participanţilor.
5)Principiul exercitării cu bună credinţă a drepturilor. Acest principiu aduce ideea că participanţii
la raporturile juridice se exprimă cu bună credinţă şi sunt loiali, de asemenea îşi exercită
drepturile şi libertăţile.