Sunteți pe pagina 1din 31

4

Anexa nr. 1
la Hotarirea Guvernului nr.
din 2016

STRATEGIA
DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI PROBAȚIUNII
PENTRU ANII 2016-2020

I. DESCRIEREA SITUAȚIEI

La 14 februarie 2008 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu


privire la probaţiune, iar prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10 septembrie
2010 este creat Oficiul central de probaţiune.
Prin modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din
10 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune,
efectuată la 12 octombrie 2015, Oficiul central de probaţiune și-a modificat
structura organizaţională şi modul de funcţionare a organelor de probaţiune.
Astfel, Oficiul central de probaţiune este redenumit în Inspectoratul Naţional de
Probaţiune şi are în subordinea sa 3 Inspectorate Regionale de Probaţiune în zona
de Nord, Centru şi Sud ale ţării și 42 de Birouri de probaţiune. Inspectoratele
regionale, la rîndul lor vor coordona şi monitoriza activitatea Birourilor de
probaţiune existente, Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de
pedeapsa penală şi Centrelor instructiv - metodice.
Aceste procese au relevat faptul că funcţionarea eficientă a sistemului de
probaţiune este indispensabilă procesului de edificare a unui sistem judiciar
modern, avînd potenţialul de a contribui la reducerea supra-aglomerării
penitenciarelor, respectiv creşterea încrederii populaţiei în actul de justiţie prin
oferirea posibilităţii participării comunităţii în procesul de reabilitare.
Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în interesul comunităţii,
în scopul reintegrării sociale a persoanelor care au încălcat legea, al diminuării
riscului de săvîrşire a unor noi infracţiuni şi al menţinerii securităţii comunitare,
concomitent cu reducerea costurilor sociale ale executării sancţiunilor şi
măsurilor penale, prin diminuarea populaţiei din penitenciare şi reintegrarea în
societate prin valorificarea potenţialului socioeconomic al infractorilor.
Prin urmare, conform Legii cu privire la probațiune se evidențiază
următoarele tipuri de probaţiune:
a) probaţiune presentinţială – evaluare psihosocială a personalităţii
bănuitului, învinuitului, inculpatului;
b) probaţiune sentinţială în comunitate – totalitate de activităţi
orientate spre resocializarea persoanelor liberate de pedeapsa penală a privaţiunii
de libertate, spre controlul comportamentului şi al respectării obligaţiilor
acestora;

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
5

c) probaţiune penitenciară – totalitate de activităţi socioeducative


desfăşurate în penitenciar şi de activităţi de pregătire pentru liberarea persoanelor
din locurile de detenţie;
d) probaţiune postpenitenciară – acordare de asistenţă persoanelor
liberate din locurile de detenţie în scopul reintegrării lor în societate;
e) probaţiune juvenilă – se desfăşoară ţinîndu-se cont de obligativitatea
respectării interesului superior al copilului şi de scopul protecţiei temporare a
copilului aflat în dificultate, al resocializării şi al reintegrării lui în familia
biologică sau adoptivă, în casă de copii de tip familial, precum şi în comunitate.

II. DEFINIREA PROBLEMELOR

În rezultatul modificărilor legislației execuțional-penale, s-a majorat


numărul hotărîrilor instanțelor de judecată cu aplicarea pedepselor neprivative de
liberate şi liberării de pedeapsa penală faţă de cele privative de libertate. Astfel,
numărul subiecților de probațiune aflaţi în supravegherea sistemului de
probațiune este în creștere continuă în comparație cu anul 2010 cînd erau la
evidență 13.395 de subiecți, în anul 2011 – 14.507 persoane, în 2012 – 15.610
persoane, în 2013- 17.104 persoane, în 2014 – 16.609 persoane, și în 2015 –
18.008 persoane.

Numărul subiecților probațiunii aflați în evidență pe perioada anilor


2010 - 2015
20000
18008
18000 17104 16609
15610
16000 14507
13395
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

În evidența sistemului de probațiune, la 1 ianuarie 2016 se aflau 10.649 de


subiecți ai probațiunii, inclusiv 171 minori. Dintre aceştia, 963 adulţi şi
12 minori condamnaţi la muncă neremunerată în folosul comunităţii (art. 67 Cod
Penal), 5062 adulţi şi 126 de minori condamnaţi cu suspendarea executării
pedepsei (art. 90 Cod Penal), 312 de persoane liberate înainte de termen (art. 91
Cod Penal), şi 4054 adulţi şi 1 minor privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii
(art. 65 Cod Penal), liberarea de pedeapsă a minorilor (art. 93 Cod Penal) –
1 persoană; 87 persoane cu amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
6

femei care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani (art.96 Cod Penal); aplicarea
măsurilor cu caracter educativ (art. 104 Cod Penal): 31 minori1.
Conform datelor statistice pe parcursul anilor 2010-2015, comiterea
infracțiunilor repetate de către subiecții probațiunii în timpul aflării în evidență
se menţine în mediu de 1,57 % din numărul total de persoane (adulţi şi minori).

Contextul economic, financiar și material


Bugetul sistemului de probațiune rămîne constant pe parcursul anilor 2013
– 2015, suportul bugetar fiind îndreptat preponderent spre susținerea sistemului
penitenciar, comparativ cu cel a sistemului de probațiune (Legea bugetului de
stat pentru anul 2015).
De menționat faptul că, cheltuielile pentru o persoană aflată în evidenţa
organelor de probaţiune constituie în jur de 4 lei pe zi, acestea cuprind
cheltuielile de personal, formare profesională a personalului, cheltuieli de
infrastructură în special pentru programe probaţionale, echipament, locațiunea
oficiilor etc., pe cînd cheltuielile pentru un deţinut aflat în penitenciar se ridică la
aproximativ 160 lei pe zi.
În sistemul organelor de probațiune o problemă majoră este și calitatea
echipamentelor IT pentru desfășurarea lucrului, majoritatea fiind învechită, ceea
ce face mult mai dificil exercitarea atribuțiilor de serviciu a întregului personal,
şi duce la creşterea anuală a cheltuielilor de întreţinere a echipamentelor IT.
Durata mare de timp pentru efectuarea unei singure acțiuni generează un proces
de control lent şi fără rezultate rapide. Funcționalitatea unui sistem informațional
depinde de anumite componente terțe: calculatoare, soft şi rețele de comunicare.

Managementul resurselor umane


La nivelul sistemului de probaţiune este stabilit un efectiv-limită de 285 de
unități, dintre care 40 la nivelul central şi 245 în cadrul subdiviziunilor
teritoriale.
Raportat la volumul ridicat al activităţilor şi complexitatea acestora,
rezultă în mod evident că personalul este subdimensionat numeric, aspect
resimţit în mod negativ atît la nivel central, cît şi la nivelul subdiviziunilor
teritoriale, în special în cele cu un număr de angajaţi între 2-6 persoane.
Volumul sporit de lucru al consilierilor de probațiune cauzat de majorarea
numărului de subiecți ai probațiunii aflați în evidenţă şi de existența frecventă a
posturilor vacante, inclusiv de neangajarea personalului din cauza salariilor
necompetitive atrage asupra consilierilor de probațiune un volum mai mare de
lucru. Fluctuația de personal are un efect negativ asupra realizării obiectivelor
stabilite şi atingerea rezultatelor scontate, în special în domeniile unde există
posturi vacante.
Totodată, fluctuația provoacă cheltuieli suplimentare financiare şi de timp
pentru organizarea concursurilor, selectarea persoanelor şi instruirea noilor

1
Statistica Inspectoratului Național de Probațiune http://probatiune.gov.md/?go=page&p=171

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
7

angajați, precum şi cheltuieli indirecte cum ar fi pierderea angajaților cu


experiență în domeniu și scăderea calității serviciilor acordate.
De asemenea, ghidurile practice pentru îndrumarea consilierilor de
probațiune sunt învechite, dat fiind modificarea frecventă a legislației în
domeniul de probațiune dat şi dezvoltarea vertiginoasă a sistemului de
probațiune în ultimii ani.

Contextul activităților de probațiune


a) probațiunea presentențială
Activitățile de probațiune la etapa presentențială se caracterizează prin
optimizarea scăzută a serviciilor furnizate şi a calităţii activităţilor la elaborarea
şi implementarea unor instrumente specifice (instrumentul de măsurare a
gradului de satisfacţie a beneficiarilor serviciilor de probaţiune, pe categorii),
precum şi realizarea de studii, analize şi cercetări care să contribuie la
fundamentarea politicii penale în domeniu.
Pornind de la faptul că referatul presentinţial de evaluare psihosocială a
personalităţii bănuitului, învinuitului sau inculpatului este un document scris,
întocmit de către consilierul de probaţiune, care cuprinde informații relevante şi
o analiză obiectivă a acestora, el trebuie să vină în sprijinul organului de urmărire
penală, procurorului și judecătorului care soluționează cauza, favorizînd o mai
bună cunoaştere a persoanei din punct de vedere psiho-social şi a posibilităților
acestuia de a se reintegra în societate, utilizînd aceste informații pentru
individualizarea pedepsei. Impactul poate fi negativ, în cazul în care referatul nu
îndeplineşte standardele de calitate, fie datorită limbajului folosit sau a înțelegerii
greşite de către consilierul de probaţiune.
Într-un alt aspect capacitățile organelor de probațiune rămîn puțin
valorificate la capitolul întocmirii referatelor presentențiale în privința
persoanelor adulte.
Dacă se ia în calcul că birourile de probațiune în cursul anului 2015 au
întocmit 678 referate presentențiale în privința minorilor care se solicită
obligatoriu, atunci în privința adulților au fost solicitate și întocmite doar 182
referate presentențiale.
Sub aspectul faptelor comise, se constată că predomină solicitările
referatelor presentențiale pentru următoarele categorii de infracțiuni contra
patrimoniului: 628 cazuri (541 cazuri de furt calificat, 49 cazuri de jaf, 32 cazuri
de răpirea mijlocului de transport, 6 cazuri de escrocherie), urmat de infracțiunile
contra familiei şi minorilor (68 cazuri de incest), în descreştere urmează
infracțiunile contra securităţii publice şi a ordinii publice 51 cazuri (49 cazuri de
huliganism, 2 cazuri de organizarea cerşetoriei), infracțiunile privind viaţa
sexuală 29 cazuri (17 cazuri de acţiuni violente cu caracter sexual, 6 cazuri de
viol, 4 cazuri de acţiuni perverse, 2 cazuri de raportul sexual cu o persoană care
nu a împlinit vîrsta de 16 ani), infracțiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei 26
cazuri (16 cazuri de vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a
sănătăţii, 10 cazuri de omor intenţionat), în 25 de cazuri pentru violarea de

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
8

domiciliu (art.179 CP), în 20 de cazuri pentru încălcarea regulilor de securitate a


circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care
conduce mijlocul de transport (art. 264 CP), în 8 cazuri pentru circulaţia ilegală a
substanţelor narcotice (art. 217 CP), în 3 cazuri pentru profanarea simbolurilor
de stat (art. 347 CP), în 2 cazuri pentru transmiterea ilegală a unor obiecte
interzise persoanelor deţinute în penitenciare (art. 322 CP).
În acest context, sporirea calității referatelor precum și extinderea cercului
de subiecți ai evaluării presentențiale pentru o mai largă aplicare în privința
adulților, îmbunătățirea măsurile de prevenire a infracționalității și dezvoltarea
componentei de prognozare criminologică a comportamentului criminal și de
recomandare a celei mai eficace și eficiente pedepse și, după caz, modalități de
răspundere, constituie noi provocări ale sistemului de probațiune, ce solicită o
impulsionare a activității per ansamblu.

b) probaţiunea sentinţială în comunitate


Potenţialul diferenţierii influenţei coercitive în cadrul privaţiunii de
libertate este prea mic pentru a asigura echilibrul între fapta comisă şi pedeapsa
stabilită şi, ca rezultat, de a conta pe realizarea scopurilor propuse. În acest
context, dezvoltarea sistemului măsurilor alternative detenţiunii se impune de
mai mulţi factori care se reduc în principal la aceea că privaţiunea de libertate
posedă prea multe carenţe, iar alternativele detenţiunii, ca reacţie statală la
comportamentul infracţional, din contra, conţin un şir de avantaje incontestabile.
Creşterea populației în închisoare sunt o provocare majoră pentru
administrațiile penitenciare şi sistemul de justiție penală în ansamblu, atît în ceea
ce priveşte drepturile omului, cît şi a gestionării eficiente a instituțiilor penale.
O dată cu punerea în aplicare Legii nr. 138 din 31 decembrie 2015 cu
privire la modificarea și completarea unor acte legislative, competențele
funcționale ale organelor de probațiune s-au lărgit considerabil, fiind introdus, de
exemplu, ca un instrument suplimentar de supraveghere monitorizarea
electronică la anumite categorii de persoane.
Astfel, monitorizarea electronică utilizată în cadrul procesului de justiție
penală poate ajuta la reducerea recurgerii la privarea de libertate, asigurînd în
acelaşi timp o supraveghere eficientă a infractorilor în comunitate, contribuind
astfel la prevenirea criminalității.
În contextul dat, ținînd cont de tendințele pozitive ale monitorizării
electronice la nivel internațional, valorificarea supravegherii persoanelor prin
monitorizarea electronică, se impune ca o prioritate pentru următoarea perioadă.
De asemenea, sunt necesare de a fi implementate noi forme alternative la
detenţie, cum ar fi sentinţa comunitară, care constă din ore de muncă
neremunerată în folosul comunităţii precum şi dintr-un număr de programe
probaţionale, precum și detenția la domiciliu care este considerată a fi un
program flexibil care poate facilita reintegrarea infractorilor în comunitate, fără
riscuri pentru public și poate fi adaptat la anumiți infractori, precum conducătorii
de autovehicule care se află in stare de ebrietate sau pentru infractorii cu

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
9

dizabilități fizice. Detenția la domiciliu poate fi folosită în aproape orice etapă în


care este implicat un infractor (de exemplu: ca și o condiție de cauțiune înainte
de a primi o pedeapsa cu închisoarea; ca o alternativă la o pedeapsă privativă de
libertate; după o perioadă petrecută în închisoare, ca o condiție de probațiune sau
pentru încălcarea condițiilor eliberării condiționate).
Prin urmare, eficientizarea pedepselor alternative la închisoare, urmează
de a fi ajustate la necesitățile reale ale sistemului de justiție penală din Republica
Moldova, conform recomandărilor internaționale.
Un alt aspect important în activitatea de probațiune este asistența şi
consilierea, fiind metodele de bază ale resocializării subiecților probațiunii. În
prezent organul de probațiune dispune de următoarele programe probaţionale:
Motivația spre schimbare, Programul individualizat de lucru cu beneficiarii
condamnaţi pentru violenţă, Programul vocațional „Calea spre succes”,
Programul ,,Prevenirea violenței la minori”. Aceste programe sunt insuficiente
deoarece nu se pot aplica pentru toate categoriile de subiecți ai probațiunii, iar
lipsa programelor pentru anumite categorii (consumatori de substanțe narcotice,
de băuturi alcoolice, etc.) generează imposibilitatea corectării şi resocializării
persoanelor.

c) probaţiunea penitenciară
Pregătirea către liberare a persoanelor aflate în locurile de detenţie,
constituie o fază determinantă asupra executării pedepsei penale, cu impact atît
asupra deținutului, cît și asupra procesului de probațiune, asigurînd continuitatea
eforturilor depuse pe perioada aflării în detenție.
Prin urmare, este stringentă luarea de măsuri practice la nivel de
implementare și organizare intra și inter-instituțională pentru a transpune în
practică efortul comun al instituției probațiunii și penitenciare.
De asemenea, este necesară facilitarea reintegrării sociale a deținuților prin
stimularea liberării înainte de termen și înlocuirea părții neexecutate a pedepsei
cu o pedeapsă mai blîndă, pentru a spori șansele de succes prin eforturi comune a
tuturor actorilor implicați: penitenciare, probațiune, autorități publice centrale și
locale, mediul de afaceri, mediul academic și societatea civilă.

d) probaţiunea postpenitenciară
Asistența postpenitenciară se acordă persoanelor eliberate din detenție
înainte de termen și persoanelor eliberate din detenție la termen. Asistenţa
postpenitenciară presupune acţiuni desfăşurate individual sau în grup, orientate
spre dezvoltarea personală a subiectului probaţiunii, suportul pentru acesta în
situaţii de criză în vederea soluţionării problemelor apărute în viața sa socială
după detenție.
Reintegrarea socială trebuie raportată la specificul infracțiunii şi la fiecare
persoană în parte. Varietatea de infracțiuni presupune o varietate de forme de
reintegrare, mai mult decît intervenția instituțiilor statului (ex. programe de

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
10

reintegrare desfășurate pe timpul executării pedepsei şi resursele materiale


alocate acestor programe). Reintegrarea socială presupune şi reprimirea de către
familie şi depinde de disponibilitatea de a susține material şi moral persoana
condamnată.
În acest context, prin Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 26 octombrie 2015
a fost creat Consiliul naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a
persoanelor eliberate din locurile de detenţie, fiind un organ colegial, instituit pe
lîngă Guvern pe baze obşteşti, în scopul coordonării şi optimizării colaborării
între organele din domeniul tutelei postpenitenciare și eficientizării procesului de
adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie şi al bunei
desfăşurări a muncii în rîndurile lor, care însă, urmează să-și intensifice
activitatea în scopul protecţiei sociale eficiente a persoanelor eliberate din
locurile de detenţie.

e) probațiunea juvenilă
Probaţiunea juvenilă se desfăşoară ţinîndu-se cont de obligativitatea
respectării interesului superior al copilului şi de scopul protecţiei temporare a
copilului aflat în dificultate, al resocializării şi al reintegrării lui în familia
biologică sau adoptivă, în casă de copii de tip familial, precum şi în comunitate.
Serviciile sociale destinate copiilor sunt concentrate în jurul municipiilor
şi orașelor, în zonele rurale fiind reprezentate în general doar de către serviciile
primare şi specializate ale consiliilor locale. La fel, serviciile prestate de către
furnizorii privaţi (organizații necomerciale) sunt mai diversificate decît cele
publice, respectiv și numărul acestor servicii este mai mare.
Prin urmare, crearea centrelor de zi, în comunităţile cu număr ridicat de
copii aflaţi în conflict cu legea (de ex. Centrul de zi pentru orientarea,
supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care a încălcat legea
penală) ar fi o soluție eficientă de a asigura asistenţa minorului şi de a preveni
riscul intrării lui în dificultate.

Colaborare inter-instituțională
Pentru funcţionarea eficientă a întregului sistem de probaţiune, cît şi
soluţionarea problemelor existente prin implementarea propunerilor descrise
anterior, este necesară implicarea atît a partenerilor interni, cît şi celor externi.
Neacoperirea suficientă de către partenerii interni a necesităților de
asistență tehnico-științifică în domeniul probațiunii, cît și bugetul austeritar al
probațiunii impune o colaborare mai fructuoasă cu partenerii naționali și
internaționali existenți, cît și crearea parteneriatelor noi.
În scopul completării resurselor financiare de la bugetul de stat, la nivelul
sistemului de probațiune trebuie valorificate oportunităţile de suplimentare a
resurselor prin accesare de fonduri externe nerambursabile și capacitatea de a
accesa și implementa proiecte. Una din metode este dezvoltarea serviciilor de
cooperare și organizare periodică a ședințelor comune cu potențialii donatori.

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
11

Promovarea sistemului de probaţiune


Sistemul de probaţiune este insuficient promovat prin mijloace media
pentru a asigura vizibilitatea în rîndul factorilor de decizie şi al publicului larg
privind importanța acesteia ca parte a sistemului de justiţie, dar şi parte a
comunităţii. Devenind o sursă credibilă de informaţii pentru mass-media,
sistemul de probaţiune va fi capabil să ajungă la un public mai larg şi să capete
mai multă credibilitate publică, fiind o instituţie reprezentativă în domeniul
probaţiunii la nivel naţional şi internaţional. Oferirea unor posibilități publicului
de a-şi aduce aportul la procesul de reintegrare a persoanelor liberate de
pedeapsa penală şi organelor de probațiune să comunice societăţii şi să
sensibilizeze, scopurile şi beneficiile, care stau la baza reformelor şi favorizării
procesului de reintegrare socială a persoanelor aflate în conflict cu legea penală,
sunt aspecte primordiale ale procesului de comunicare, ce necesită un efort
substanţial.

III. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE

Elaborarea şi implementarea Strategiei este necesară în scopul creării unui


cadru unificat care să acopere toate eforturile de dezvoltare durabilă a instituţiei
probaţiunii în Republica Moldova.
Prin urmare, misiunea sistemului de probațiune este de a participa eficient
la înfăptuirea actului de justiție, prin acordarea suportului organelor judiciare în
individualizarea pedepselor, supravegherea modului de executare a pedepselor
neprivative de libertate, reintegrarea socială a persoanelor care au încălcat legea,
în scopul reducerii recidivei și creșterii gradului de siguranță socială.
Viziunea este de a consolida sistemul de probaţiune ca alternativă
credibilă la detenție, ce contribuie la menținerea gradului de siguranţă
comunitară, reducerea costurilor sociale ale detenției, reducerea recidivei şi
reintegrarea în societate prin valorificarea potenţialului persoanelor care au
încălcat legea.
Iar valorile urmează a fi axate pe:
 legalitate;
 profesionalism;
 proporționalitate;
 integritate;
 responsabilitate;
 angajament și implicare;
 respect;
 empatie;

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
12

 disponibilitate și deschidere.

Obiectivul general al Strategiei – dezvoltarea activităţilor de probaţiune


către anul 2020, prin implementarea și promovarea caracterului pro-activ al
procesului de probațiune, începînd cu etapa presentenţială pînă la etapa post-
penitenciară, care va asigura supremaţia legii, respectarea drepturilor omului şi
v-a contribui la creșterea încrederii societății în instituția probațiunii și actul de
justiție.

Obiectivele specifice ale Strategiei sunt:


 implementarea unui management financiar care să răspundă nevoilor de
dezvoltare a sistemului de probațiune;
 asigurarea unui cadru normativ actualizat la standardele internaționale
în domeniul probațiunii;
 dezvoltarea resurselor umane pentru desfășurarea activităților de
probațiune la nivelul de calitate, eficiență și profesionalism;
 implementarea instrumentelor moderne de lucru în activitatea orientată
spre supraveghere şi reintegrare socială a persoanelor supuse probațiunii;
 implementarea și dezvoltarea capacităților în activitatea de probațiune, a
componentei de prognozare criminologică a comportamentului criminal și de
recomandare a celei mai eficace și eficiente pedepse și, după caz, modalități de
răspundere, astfel încît să nu fie vizați numai infractorii minori;
 eficientizarea pedepselor alternative la detenție;
 îmbunătățirea serviciilor furnizate;
 dezvoltarea de parteneriate;
 promovarea sistemului de probațiune.

IV. MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA


OBIECTIVELOR ȘI REZULTATELOR SCONTATE

Strategia de dezvoltare a sistemului de probaţiune 2016-2020 stabileşte


direcţiile principale de acţiune și obiectivele specifice corespunzătoare fiecărei
direcții, în vederea poziţionării probaţiunii ca autoritate publică de interes
naţional care contribuie la înfăptuirea actului de justiție. Acest deziderat este
realizat prin intermediul evaluării psihosociale și reintegrării persoanelor aflate
în conflict cu legea penală, diminuării riscului de săvîrşire a noilor infracţiuni şi
menţinerii securităţii comunitare. Astfel, se stabilesc următoarele direcţii
strategice și obiective specifice ale Strategiei:

1. Dezvoltarea și fortificarea capacităților instituționale


1) Evaluarea comprehensivă a sistemului de probațiune în raport cu
misiunea, viziunea, legislația in vigoare și a bunelor practici:

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
13

a) dezvoltarea cadrului legislativ de funcționare a sistemului de


probațiune;
b) sporirea competențelor consilierilor de probațiune;
2) Elaborarea standardului ocupațional al consilierului de probatiune;
3) Consolidarea sistemului de motivare a personalului organelor de
probațiune;
4) Organizarea inspectoratelor regionale de probațiune și dezvoltarea
centrelor instructiv-metodice;
5) Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a sistemului de probațiune;
6) Dezvoltarea bazei de date a subiecților de probațiune;

2. Consolidarea activității de probațiune


1. Orientarea sistemului de probațiune spre identificarea și implementarea
unor noi măsuri și sancțiuni comunitare, oferind oportunități sporite de integrare
și reintegrare a subiecților probațiunii:
a) extinderea monitorizării electronice;
b) organizarea centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate din
locurile de detenție;
c) dezvoltarea potențialului pedepsei sub formă de muncă neremunerată în
folosul comunității și înființarea atelierelor de executare a muncii în folosul
comunității.
2) Implementarea și dezvoltarea capacităților în activitatea de probațiune,
a componentei de prognozare criminologică a comportamentului criminal și de
recomandare a celei mai eficace și eficiente pedepse și, după caz, modalități de
răspundere, astfel încît să nu fie vizați doar infractorii minori.
3) Definitivarea metodologiilor de lucru (proceduri clare și simplificate,
instrumente, formulare);
4) Dezvoltarea programelor probaționale.

3. Monitorizare și cercetare
1) Stabilirea indicatorilor statistici ce vor fi colectați în mod permanent
prin sistemul electronic de evidență a persoanelor supravegheate;
2) Realizarea unor studii pentru măsurarea impactului și eficienței
activității de probațiune;
3) Elaborarea unei Metodologii de control a activității de probațiune și a
executării legislației în vigoare.

4. Consolidarea parteneriatelor naționale și internaționale


1) Instituirea Consiliului consultativ al probațiunii și consiliilor
consultative raionale;
2) Îmbunătățirea/menținerea parteneriatelor existente și stabilirea noilor
parteneriate în vederea dezvoltării sistemului de probațiune din Republica
Moldova;

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
14

3) Promovarea activității de probațiune in rîndul publicului larg, al


organelor de drept și al reprezentanților administrației publice.

Astfel, Strategia este concepută pentru a atinge următoarele rezultate :


 cadrul normativ în domeniul probațiunii îmbunătățit;
 stimularea interesului subiecților probațiunii de a se implica în
programe de reintegrare socială;
 reducerea fenomenului recidivei;
 creșterea ratei de reintegrare socială a persoanelor supuse probaţiunii;
 implementarea și dezvoltarea capacităților în activitatea de probațiune, a
componentei de prognozare criminologică a comportamentului criminal și de
recomandare a celei mai eficace și eficiente pedepse și, după caz, modalități de
răspundere, astfel încît să nu fie vizați numai infractorii minori;
 mecanism eficient de formare profesională a consilierilor de probațiune;
 impact pozitiv asupra percepției sistemului de probaţiune din Republica
Moldova de către comunitate;
 cooperare eficientă între sistemul de probaţiune şi organizaţiile la nivel
naţional şi internaţional în domeniul probaţiunii.

V. ESTIMAREA IMPACTULUI ȘI A COSTURILOR


(FINANCIARE ȘI NONFINANCIARE) AFERENTE
IMPLEMENTĂRII

Implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune va


produce schimbări/impact de ordin social, economic şi psihologic, atît asupra
persoanelor supuse probaţiunii, cît şi societăţii, în ansamblu.

Sub aspect social:


- accesul egal la muncă;
- respectarea drepturilor şi obligaţiilor subiecţilor probaţiunii;
- implicarea comunităţii în procesul de resocializare;
- dezvoltarea aptitudinilor personale;
- diminuarea recidivei în rîndul condamnaţilor;
- sporirea şanselor şi oportunităţilor educaţionale şi de angajare în cîmpul
muncii pentru condamnaţi.

Sub aspect economic:


- eficientizarea utilizării resurselor în sistemul de probaţiune;
- asigurarea stabilităţii în finanţarea activităţilor de probaţiune;
- formarea potenţialului uman pentru dezvoltarea durabilă a societăţii;
- creşterea nivelului economiei naţionale în condiţiile asigurării calităţii
serviciilor de probaţiune;
- diminuarea excluderii sociale, cu plasarea eficientă în cîmpul muncii a
resurselor umane;

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
15

- valorificarea suportului financiar internaţional în implementarea


activităţilor de probaţiune.

Sub aspect psihologic:


- consolidarea demnităţii şi a respectului de sine al subiecţilor probaţiunii;
- perfecţionarea metodologiilor de evaluare şi identificare a nevoilor
speciale ale condamnaţilor;
- diminuarea riscului de recidivă;
- conştientizarea şi percepţia socială pozitivă;
- sensibilizarea opiniei societății faţă de resocializarea condamnaţilor.

Implementarea Strategiei solicită costuri pentru atingerea obiectivelor


menţionate mai sus. În acest sens, sursele de finanţare vor fi alocate, după cum
urmează:
- resurse din bugetul de stat alocate pentru Inspectoratul Naţional de
Probaţiune;
- programe de asistenţă tehnică şi financiară oferite de partenerii de
dezvoltare internaţionali;
- sponsorizări şi alte surse permise de lege.
În vederea implementării a anumitor acţiuni a strategiei, este necesar
sprijinul financiar al organismelor internaţionale, care activează în sectorul
justiţiei.

VI. REZULTATELE SCONTATE, INDICATORII


DE PROGRES ȘI ETAPELE DE IMPLEMENTARE

Rezultatele scontate, indicatorii de progres și etapele de implementare sunt


descrise detaliat în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de
dezvoltare a sistemului probațiunii pentru anii 2016 – 2020.

VII. PROCEDURILE DE RAPORTARE ȘI MONITORIZARE

În cadrul realizării activităților planificate este asigurat procesul de


monitorizare a realizării acțiunilor și rezultatele obținute. Procesul de
monitorizare are drept scop evaluarea gradului de implementare a obiectivelor
prezentei Strategii reieșind din rezultatele obținute în procesul implementării şi
relevanța acestora.
Astfel, consiliul coordonator al Inspectoratului Naţional de Probaţiune
monitorizează nivelul de implementare a Strategiei şi se întrunește în şedinţe nu
mai rar decît o dată în trimestru pentru evaluarea gradului de implementare.
Inspectoratul Național de Probațiune prezintă anual Ministerului Justiției
rapoartele despre nivelul de implementare a Strategiei și a Planului de acțiuni şi
formulează, după caz, propuneri, recomandări şi soluţii.

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
16

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei cuprinde măsuri pentru


fiecare direcţie strategică, stabilește acţiunile care urmează a fi întreprinse pentru
atingerea obiectivelor enunţate, termenele de realizare, instituţiile responsabile,
resursele necesare, estimate, precum şi indicatorii de progres.

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Aprob_Str_2016-2020_probatiuni.docx
Anexa nr. 2
la Hotarirea Guvernului nr.
din 2016

PLANUL DE ACȚIUNI
pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune
pentru perioada anilor 2016-2020
Obiective Acțiuni Măsuri Indicatori de progres Termen de Responsabili Finanțar
realizare e
1. Dezvoltarea și 1.1. Evaluarea 1. Stabilirea concretă a Termeni de referință 2016 Inspectoratul Bugetul
fortificarea comprehensivă a obiectivelor studiului. întocmiți Național de de stat si
capacităților sistemului de Probațiune finanțator
instituționale probațiune în raport i externi
cu misiunea, 2. Crearea unui grup de lucru Grup de lucru creat din 2016 Inspectoratul Bugetul
viziunea, legislația reprezentanți ai Național de de stat
in vigoare și a Inspectoratul Național de Probațiune
bunelor practici Probațiune, judecători,
procurori și practicieni
(aprox. 10 membri)
3. Identificarea și angajarea unor 2 experți angajați 2016 Inspectoratul Finanțato
experți independenți Național de ri externi
Probațiune
4. Derularea și finalizarea Studiu aprobat de grupul 2016 Inspectoratul Finanțato
studiului de lucru Național de ri externi
Probațiune
1.a. Dezvoltarea 1. Introducerea în legislație a Proiect adoptat 2016 Inspectoratul Bugetul
cadrului legislativ modificărilor ce rezultă în baza Național de de stat
de funcționare a studiului de la pct. 1.1. Probațiune și
sistemului de Ministerul
probațiune. Justiției
2. Modificarea Regulamentului Regulament aprobat 2016 Inspectoratul Bugetul
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
privind munca neremunerată în Național de de stat
folosul comunității. Probațiune și
Ministerul
Justiției
3.Elaborarea și aprobarea Regulament aprobat 2016 Inspectoratul Bugetul
Regulamentului privind sistemul Național de de stat
informațional e-probațiune. Probațiune
4. Modificarea Hotărîrii Servicii care pot fi 2016 Ministerul Bugetul
Guvernului nr. 241 din 6 martie prestate contra plată de Justiției de stat
2006 „Cu privire la aprobarea către organele de Inspectoratul
Nomenclatorului lucrărilor probațiune identificate; Național de
efectuate şi serviciilor prestate, Proiect aprobat Probațiune
contra plată, de Ministerul Justiției
şi instituţiile subordonate ale
acestuia şi tarifelor la acestea,
precum şi a regulamentelor
privind modul şi direcţiile de
utilizare a mijloacelor speciale
5.Elaborarea Regulamentului Regulament aprobat 2016 Inspectoratul Bugetul
privind modul de formare şi Național de de stat
utilizare a veniturilor obţinute de Probațiune
la prestarea serviciilor contra plată
de către Inspectoratul Național de
Probațiune al Ministerului Justiţiei
6. Aprobarea Regulamentului cu Regulament aprobat de 2017 Inspectoratul Bugetul
privire la pregătirea pentru Ministerul Justiției Național de de stat
liberare. Probațiune,
Departament
ul
Instituțiilor
Penitenciare
și Ministerul
Justiției

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
1.2. Organizarea 1.Înființarea Inspectoratelor Inspectorate regionale 2016 Inspectoratul Bugetul
inspectoratelor regionale centru, nord și sud create în conformitate cu Național de de stat
regionale. cadrul legislativ Probațiune
1.3. Dezvoltarea 1.Crearea centrelor instructiv- Spații identificate; 2016 - 2017 Inspectoratul Bugetul
centrelor instructiv- metodice Centru, Nord şi Sud Numărul de centre Național de de stat și
metodice. instructiv-metodice Probațiune finanțator
create/dotate i externi
3. Pregătirea profesională a Numărul de seminare de 2017 - 2020 Inspectoratul Bugetul
consilierilor de probațiune în instruire organizate şi Național de de stat și
comun cu angajații instituțiilor desfășurate Probațiune și finanțator
penitenciare, pe domenii de interes Departament i externi
convergente, a specialiștilor celor ul
două sisteme. Instituțiilor
Penitenciare
1.4. Elaborarea 1.Efectuarea unui studiu/evaluare Experți contractați 2016 Inspectoratul Finanțato
standardului de către experți privind standardul Studiu efectuat Național de ri externi
ocupațional ocupațional al consilierului de Probațiune
probațiune.
2. Elaborarea standardului Experți contractați; 2016 - 2017 Inspectoratul Finanțato
ocupațional în baza studiului Standard elaborat; Național de ri externi
realizat Numărul de consilieri de Probațiune
probațiune necesari în
fiecare birou în
dependență de numărul
subiecților
1.5. Consolidarea 1.Elaborarea proiectului de lege Proiect adoptat 2016 - 2017 Inspectoratul Bugetul
sistemului de privind mărirea gradelor de Național de de stat
motivare financiară salarizare pentru funcționarii Probațiune si
a personalului publici din sistemul de probațiune, Ministerul
inclusiv şi achitarea sporului Justiției
pentru desfășurarea activității în
condiții de risc pentru sănătate şi
viață

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
1.6. Recrutarea și 1.Angajarea în funcțiile vacante de Consilieri de probațiune 2016 -2020 Inspectoratul Bugetul
selecția consilier de probațiune a recrutați şi angajați Național de de stat
personalului cu persoanelor cu studii în domeniul Probațiune
profil psiho-social psihologiei, pedagogiei, asistenței
în funcțiile de sociale şi criminologic.
consilieri de 2.Implicarea voluntarilor în Nr. voluntarilor implicați 2016 - 2020 Inspectoratul Bugetul
probațiune activitatea organelor de probațiune în activitatea de Național de de stat
probațiune Probațiune

1.7. Definitivarea 1.Examinarea şi revizuirea fișelor Fișe de post aprobate 2016 Inspectoratul Bugetul
fișelor de post de post existente, elaborarea şi Național de de stat
conform statului de aprobarea fișelor de post în Probațiune
personal al conformitate cu statul de personal
Inspectoratului al Inspectoratului Național de
Național de Probațiune
Probațiune.
1.8. Dezvoltarea 1. Dezvoltarea împreună cu una Mecanism de colaborare 2016 - 2020 Inspectoratul Bugetul
unui mecanism de sau doua universități și a cu aceste instituții pentru Național de de stat
formare inițială și Institutului Național de Justiție a practica de specialitate Probațiune
continuă a unui modul de probațiune în stabilit
consilierilor de cadrul facultăților de psihologiei și
probațiune. asistență socială.
2. Elaborarea Curriculei de Curricule elaborate și 2017 Inspectoratul Bugetul
instruire inițială și continuă a editate Național de de stat și
consilierilor de probațiune Probațiune finanțator
i externi
3. Formarea personalului in Numărul de cursuri 2017 Inspectoratul Bugetul
domeniul monitorizării desfășurate; Național de de stat și
electronice. Numărul de persoane Probațiune finanțator
instruite. i externi
4. Formarea personalului in Numărul de cursuri 2017 Inspectoratul Bugetul
vederea implementării desfășurate; Național de de stat și
programului Drink and Drive. Numărul de persoane Probațiune finanțator
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
instruite i externi
5. Instruirea funcționarilor publici Numărul de cursuri 2017 Inspectoratul Bugetul
de conducere în domeniul desfășurate; Național de de stat și
managementului instituțional sau Numărul de persoane Probațiune finanțator
performanței. instruite i externi
6. Instruirea personalului in Numărul de cursuri 2017 Inspectoratul Bugetul
vederea utilizării sistemului e- desfășurate; Național de de stat și
probațiune. Numărul de persoane Probațiune finanțator
instruite i externi
7. Formarea personalului in Numărul de cursuri 2016 -2020 Inspectoratul Bugetul
domeniul probațiunii juvenile. desfășurate; Național de de stat și
Numărul de persoane Probațiune finanțator
instruite i externi
8. Formarea consilierilor de Numărul de cursuri 2017 Inspectoratul Bugetul
probațiune în elaborarea desfășurate; Național de de stat și
referatelor de evaluare Numărul de persoane Probațiune finanțator
instruite i externi
1.9. Dezvoltarea 1. Evaluarea bazei tehnico- Rapoarte de evaluare 2016 Inspectoratul Bugetul
bazei tehnico- materiale a Inspectoratul Național întocmite. Național de de stat.
materiale de Probațiune și identificarea Nr. de spații și Probațiune
necesităților de spațiu și echipamente identificate
echipamente.
2. Identificarea și Nr. de spații 2016-2020 Inspectoratul Bugetul
achiziționarea/închirierea spațiilor achiziționate/închiriate. Național de de stat si
necesare pentru activități de Probațiune finanțator
asistentă și consiliere i externi
3. Consolidarea bazei tehnico- Număr de 2016 - 2018 Inspectoratul Bugetul
materiale calculatoare/ imprimante/ Național de de stat si
scanere procurate Probațiune finanțator
i externi
4. Asigurarea subdiviziunilor Nr. de mijloace de 2016-2020 Inspectoratul Bugetul
teritoriale ale Inspectoratul transport procurate Național de de stat si
Național de Probațiune cu Probațiune finanțator
mijloace de transport i externi
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
1.10. Dezvoltarea 1. Elaborarea conceptului tehnic Concept aprobat 2016 Inspectoratul Bugetul
bazei de date a privind sistemul informațional Național de de stat
Inspectoratul automatizat e-probațiune (SIA) al Probațiune
Național de Inspectoratul Național de
Probațiune. Probațiune
2.Elaborarea Regulamentului Regulament aprobat 2016 Inspectoratul Bugetul
privind sistemul informațional Național de de stat
automatizat e-probațiune al Probațiune
Inspectoratul Național de
Probațiune
3. Asigurarea unei interconexiuni Conectarea la baza 2017-2018 Inspectoratul Bugetul
eficiente dintre sistemul e- centralizată Național de de stat
probațiune prin accesul la de date M-Conect. Probațiune
platforma de interoperabilitate M- Centrul de
Conect. guvernare
Electronică
4. Instruirea personalului Personal instruit. 2016-2017 Inspectoratul Bugetul
probațiunii privind modul de Național de de stat și
utilizare şi manipulare a bazei de Probațiune finanțator
date menționate. i externi
2. Consolidarea 2.1.Identificarea și 1. Elaborarea unui proiect de lege Proiect elaborat 2017 Inspectoratul Bugetul
activității de adoptarea unor noi privind modificarea și completarea Național de de stat
probațiune măsuri și sancțiuni legislației, care să transpună Probațiune
comunitare. recomandările propuse în baza
Studiului comparativ privind
măsurile și sancțiunile comunitare
în Uniunea Europeană.
2.a. Organizarea 1. Elaborarea și aprobarea Regulament aprobat 2016 Inspectoratul Bugetul
centrelor de Regulamentului de organizare și Național de de stat
reabilitare socială a funcționare a Centrelor de Probațiune
persoanelor liberate reabilitare socială a persoanelor
din locurile de liberate din locurile de detenție
detenție 2.Crearea centrelor regionale de Centre de reabilitare 2016 - 2017 Inspectoratul Bugetul
reabilitare socială a persoanelor socială în zona Centru și Național de de stat
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
liberate din locurile de detenție Sud create/dotate Probațiune

2.b. Diversificarea 1. Elaborarea Regulamentului de Regulament aprobat. 2017 - 2020 Inspectoratul Bugetul
modului de organizare și funcționare a Național de de stat si
executare a muncii atelierelor comunitare Probațiune finanțator
în folosul i externi
comunității

2. Înființarea atelierelor Spațiu identificat; 2017-2020 Inspectoratul


comunitare de executare a muncii Ateliere create și dotate. Național de
în folosul comunității Probațiune
2.c. Extinderea 1. Crearea Centrului de Centru creat 2017 - 2019 Inspectoratul Bugetul
aplicării Monitorizare Electronică Național de de stat si
monitorizării Probațiune finanțator
electronice i externi

2. Elaborarea proiectului de lege Proiect elaborat 2017-2018 Inspectoratul Bugetul


privind extinderea aplicării Național de de stat
monitorizării electronice și asupra Probațiune,
altor categorii de persoane în Ministerul
conflict cu legea penală. Justiției
3. Achiziționarea echipamentelor Rapoarte de analiză a 2016-2020 Inspectoratul Bugetul
necesare pentru monitorizarea necesităților elaborate; Național de de stat si
electronică. Echipament achiziționat Probațiune finanțator
Ministerul i externi
Justiției
2.2. Definitivarea 1. Elaborarea și aprobarea Regulament aprobat 2016 Inspectoratul Bugetul
metodologiilor de Regulamentului privind Național de de stat
lucru planificarea individuală a Probațiune
activității de probațiune.
2. Elaborarea și aprobarea Regulament aprobat 2016 Inspectoratul Bugetul
Regulamentului privind Național de de stat
monitorizarea electronică. Probațiune
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
3. Elaborarea și aprobarea Metodologie aprobată 2017 Inspectoratul Bugetul
metodologiei privind participarea Național de de stat
consilierilor de probațiune la Probațiune si
prevenirea delincvenței juvenile. Ministerul
Justiției
4. Revizuirea metodologiei de Metodologie revizuită 2017 Inspectoratul Bugetul
clasificare a persoanelor Național de de stat
condamnate în funcție de riscul de Probațiune
recidivă.
5. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2016 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
activitatea de evaluare și Probațiune finanțator
planificare a activității de i externi
probațiune.
6. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2016 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
asistență și consiliere. Probațiune finanțator
i externi
7. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2016 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune Național de de stat și
pregătire pentru liberare a Probațiune finanțator
deținuților și asistența i externi
postpenitenciară.
8.Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2016 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
probațiune presentențială Probațiune finanțator
i externi
9. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2017 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
supravegherea subiecților Probațiune finanțator
probațiunii i externi
10. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2017 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
probațiune juvenilă Probațiune finanțator
i externi
11. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2017 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
monitorizarea pedepselor Probațiune finanțator
comunitare. i externi
12. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2017 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
monitorizarea electronică Probațiune finanțator
i externi
13. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2017 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
utilizarea bazei de date Probațiune finanțator
i externi
14. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2017 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
activitatea cu programe Probațiune finanțator
probaționale i externi
15. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2018 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
activitatea psihologică. Probațiune finanțator
i externi
16. Elaborarea Ghidului Ghid elaborat 2018 Inspectoratul Bugetul
consilierului de probațiune în Național de de stat și
activitatea de conlucrare cu Probațiune finanțator
comunitatea i externi
17. Elaborarea Manualului Manual elaborat 2018 Inspectoratul Bugetul
operațional al consilierului de Național de de stat și
probațiune (concentrarea pe baza Probațiune finanțator
legislativă și metodică) i externi
2.3. Dezvoltarea 1. Elaborarea programului Program elaborat 2018 - 2019 Inspectoratul Finanțato
programelor probaţional pentru persoane cu Consilieri de probațiune Național de ri externi
probaţionale probleme de adicție instruiți în domeniul Probațiune

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
relaționării cu persoane
cu probleme de adicție

2. Elaborarea programului de Program elaborat 2018 - 2019 Inspectoratul Finanțato


consiliere individuală a subiecților Consilieri de probațiune Național de ri externi
probațiunii instruiți Probațiune
3. Dezvoltarea în comun cu Program/plan aprobat 2017 Inspectoratul Bugetul
Departamentul Instituțiilor Național de de stat
Penitenciare a unui program/plan Probațiune,
de intervenție psiho-socială, Departament
educațională, profesională care să ul
poată fi utilizat pe perioada Instituțiilor
detenției și pregătirea către Penitenciare
liberare. și Ministerul
Justiției
4. Elaborarea și Implementarea Program elaborat și 2017 - 2020 Inspectoratul Bugetul
programului Drink & Drive. implementat Național de de stat și
Probațiune finanțator
i externi
5. Implementarea la nivel național Raport anual întocmit 2016 - 2020 Inspectoratul Bugetul
a programelor probaționale Național de de stat
existente Probațiune
3. Monitorizare si 3.1. Stabilirea 1. Realizarea unei analize privind Analiză efectuată 2017 Inspectoratul Finanțato
cercetare indicatorilor indicatorii necesari a fi incluși în Național de ri externi
statistici ce vor fi sistemul de evidență electronică, Probațiune
colectați permanent ținînd cont de solicitările
prin sistemul Consiliului Europei
electronic de 2. Întocmirea listei de indicatori Lista de indicatori 2017 Inspectoratul Finanțato
evidență a statistici colectați prin sistemul întocmită Național de ri externi
persoanelor electronic de evidență a Probațiune
supravegheate persoanelor supravegheate

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
3.2. Realizarea 1. Realizarea unui studiu de Studiu elaborat și 2017 Inspectoratul Bugetul
unor studii pentru măsurare a calității și utilității publicat pe pagina web a Național de de stat si
măsurarea referatelor de evaluare. Inspectoratul Național de Probațiune finanțator
impactului și Probațiune; i externi
eficienței activității Propuneri de
de probațiune. îmbunătățire a referatelor
de evaluare formulate.
2. Realizarea unui studiu Studiu elaborat și 2017 Inspectoratul Bugetul
comparativ privind măsurile și publicat pe pagina web a Național de de stat si
sancțiunile comunitare în Uniunea Inspectoratul Național de Probațiune finanțator
Europeana. Probațiune i externi
Propuneri de
îmbunătățire formulate
3. Realizarea unui studiu privind Studiu elaborat și 2018 Inspectoratul Bugetul
riscul de recidivă și recidiva după publicat pe pagina web a Național de de stat si
probațiune. Inspectoratul Național de Probațiune finanțator
Probațiune i externi
Propuneri de
îmbunătățire formulate
3.3. Crearea 1. Elaborarea și aprobarea unei Metodologie adoptată. 2017 Inspectoratul Bugetul
mecanismelor de Metodologii de control a activității Național de de stat
control a activității de probațiune Probațiune si
de probațiune Aprobarea metodologiei de Ministerul
inspectare de probațiune. Justiției
4. Consolidarea 4.1.Instituirea 1. Elaborarea și aprobarea Regulament aprobat 2017 Inspectoratul Bugetul
parteneriatelor Consiliului Regulamentului de activitate a Național de de stat
naționale și consultativ al Consiliilor consultative Probațiune
internaționale probațiunii și 2. Crearea Consiliilor consultative Consilii consultative 2017 Inspectoratul Bugetul
Consiliilor create Național de de stat
consultative Probațiune

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
raionale 3. Coordonarea activității Rapoarte anuale cu 2017 - 2020 Inspectoratul Bugetul
reprezentanților altor autorități privire la activitatea Național de de stat
publice centrale şi autorităților Consiliilor consultative Probațiune
publice locale, organizațiilor elaborate
necomerciale a căror activitate are
legătură directă sau tangențială cu
probațiunea.
4.2. Îmbunătățirea 1. Crearea Grupurilor inter- Grupuri create 2017 - 2020 Inspectoratul Bugetul
/menținerea instituționale, cu instituțiile de stat Național de de stat și
parteneriatelor și organizațiile necomerciale Probațiune finanțator
existente și i externi.
stabilirea noilor 2.Identificarea necesităților de Nr. de proiecte 2016-2020 Inspectoratul Bugetul
parteneriate în proiecte și parteneriate pentru identificate. Național de de stat.
vederea dezvoltării dezvoltarea probațiunii. Probațiune
sistemului de 3.Identificarea organizațiilor Nr. de organizații 2016-2020 Inspectoratul Bugetul
probațiune din internaționale potențiali parteneri internaționale Național de de stat.
Republica pentru implementarea proiectelor identificate. Probațiune
Moldova. identificate.
4.Semnarea acordurilor pentru Nr. de scrisori de intenție 2017-2020 Inspectoratul Bugetul
proiecte/parteneriate cu elaborate/expediate Național de de stat.
organizațiile internaționale în Nr. de acorduri semnate. Probațiune
vederea dezvoltării sistemului de
probatiune din Republica Moldova
4.3.Promovarea 1. Instruirea personalului de Nr. cursurilor desfășurate 2016 Inspectoratul Finanțato
activității de probaţiune pe subiecte de Nr. persoanelor instruite Național de ri externi
probațiune in comunicare: relația cu presa, Probațiune
rândul publicului scrierea comunicatelor etc.
larg, al organelor 2.Organizarea campaniilor de Nr. campaniilor 2016 - 2020 Inspectoratul Bugetul
de drept și al conștientizare și sensibilizare a organizate Național de de stat și
reprezentanților comunității cu privire la eficiența Nr. Probațiune finanțator
administrației și avantajele pedepselor partenerilor/beneficiarilo i externi
publice. alternative la detenție r implicați

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx
3.Informarea grupurilor țintă cu Nr. 2016 - 2020 Inspectoratul Bugetul
privire la rolul și importanța activităților/evenimentelo Național de de stat și
intervenției probațiunii r desfășurate Probațiune finanțator
Nr. materialelor de i externi
informare distribuite

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Anexe\Plan_2016-2020 _probatiune.docx