Sunteți pe pagina 1din 2

GLOSAR DE TERMENI

1. analiza postului= procesul prin care posturile sunt divizate în elementele


lorprintr-un demers sistematic si formal de culegere, analiză si de
sinteză a informaŃiilor privitoare la aceste elemente. Componentele pot
fi: sarcini, activităŃi, responsabilităŃi si drepturi.
2. cariera profesională =o succesiune de experienŃe separate, corelate între
ele, prin care trece o persoană de-a lungul vieŃii.
3. evaluarea performanŃelor =un ansamblu de proceduri standardizate
vizând obŃinerea informaŃiilor, într-un sistem de ierarhie managerială,
privind comportamentul profesional al personalului organizaŃiei.
4. integrarea profesională =fază ulterioară angajării; asigură asimilarea
unei persoane în mediul profesional si adaptarea ei la cerinŃele grupului
din care face parte.
5. motivaŃia =un ansamblu de mobiluri interne (trebuinŃe, atracŃii, emoŃii,
interese, idealuri) devenite constiente sub forma scopurilor si
năzuinŃelor indivizilor.
6. orientarea profesională =o activitate cu caracter social destinată să-i
îndrume pe indivizi în alegerea unei profesii, în asa fel încât să fie
capabili să o exercite si totodată să-si găsească prin ea satisfacŃia în
muncă, asigurând, în acelasi timp, satisfacerea nevoilor întregii
societăŃi.
7. planificarea strategică a necesarului de resurse umane =un sistem ce
creează posibilitatea, pe de o parte, a verificării permanente a corelaŃiei
ce trebuie să existe între „capitalul uman” si nevoile reale de resurse
umane, iar, pe de altă parte, să permită stabilirea măsurilor care să ducă
la realizarea si menŃinerea acestui echilibru atât pe termen scurt, cât si
pe termen mediu si lung.
8. postul= cea mai simplă subdiviziune a ansamblului obiectivelor,
sarcinilor, competenŃelor si responsabilităŃilor care revin spre exercitare
unui angajat; grup de poziŃii de lucru identice în privinŃa sarcinilor
semnificative si importante.
9. protecŃia si securitatea muncii =asigurarea stării generale de sănătate si
a integrităŃii fizice si psihice a întregului personal al organizaŃiei.
10. recrutarea resurselor umane= activitatea de identificare a persoanelor
care au caracteristicile si îndeplinesc condiŃiile cerute pentru ocuparea
unui anumit post, precum si de atragere în vederea participării lor la
procesul de selecŃie.
171
11. remunerarea resurselor umane= totalitatea veniturilor, bănesti si
materiale, a recompenselor si avantajelor acordate direct sau indirect
unui angajat pentru activitatea desfăsurată în cadrul organizaŃiei.
12. salariul= suma în bani pe care un angajat o primeste anual, lunar,
săptămânal sau orar pentru activitatea depusă.
13. satisfacŃia în muncă= acea emoŃie plăcută, pozitivă rezultată din
evaluarea muncii depuse.
14. selecŃia resurselor umane= constă în alegerea, conform anumitor
criterii, a celui mai potrivit sau competitiv candidat pentru ocuparea
unui post