Sunteți pe pagina 1din 41

UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BRÂNCUȘI AVIZAT,

ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 DIRECTOR,


ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE ...............................................
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
AVIZAT,
NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 4 ore RESPONSABIL COMISIE,
CLASA a VI-a ………………………………...
PROFESOR: ZAMBALIC-NEAGOE LIVIA-ELENA ….

C. PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL I – 60 de ore

Unitatea a II-a: BIBLIOTECA ȘI PASIUNEA LECTURII – 15 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de tehnici de
(nr. procedee de didactice organizare evaluare
ore) predare-învățare
1. Comunicare orală - 1.3. A1. Jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse Conversaţia Manualul Activitatea pe Observarea
Biblioteca: teme de interes; Explicaţia digital, DEX, echipe sistematică a
- Contextul de A2. Exerciții de identificare a două elemente Procedee de citire DOOM, Activitate elevilor
comunicare: locul și paraverbale utilizate de un participant într-o activă caietul frontală Calitatea şi
momentul interacțiunii, situație de comunicare; Exerciţiul de elevului, tabla Activitate cantitatea
relația dintre 1.4. A3. Exerciții de construire a unei situații de redactare individuală răspunsurilor
interlocutori, identitatea comunicare pornind de la un aspect relevant pentru date
interlocutorilor, comportamentul școlar; Temă de lucru
cunoștințele comune A4. Exerciţii de extragere a unor informaţii dintr- în clasă
legate de tema discuției un dialog; Portofoliul
A5. Prezentarea unui proiect de grup având ca
interlocutori elevi din clasa a V-a
2. Cuvântul: formă și 4.2. A1. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor Conversaţia Manualul Activitatea pe Observarea
sens. Sens de bază și sens achiziţii lingvistice Exercițiul digital, DEX, echipe sistematică a
secundar. Sens propriu și Explicaţia DOOM, Activitate elevilor
sens figurat Exerciţiul caietul frontală
elevului, tabla
A2. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de Activitate
4.4. context individuală
A3. Exerciții de stabilire a corespondenței între
anumite cuvinte date și sensurile lor contextuale
A4. Exerciții de înlocuire a unor forme gramaticale
cu altele
A5. Completarea unor enunțuri cu faptele de limbă
omise
3. Text-suport: În 2.1. A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Conversaţia Volume de Activitatea pe Observarea
bibliotecă, de Ana atitudinilor exprimate într-un text literar Lucrul cu textul poezie, echipe sistematică a
Blandiana 2.3. A2. Realizarea planului sinoptic al unui text literar Expunerea manualul, fişe Activitate elevilor
prin identificarea elementelor de bază din cadrul Explicaţia de lucru, frontală Grila de
textului Procedee de citire caietul Activitate evaluare a
3.1. A3. Scrierea unui text cu început dat activă elevului, tabla individuală lecturii
4.5. A4. Redactarea unor texte cu respectarea normei Exerciţiul de Autoevaluarea
lingvistice în vigoare redactare
4. Rolul contextului în 4.2. A1. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor Conversaţia Manual, DEX, Activitatea pe Observarea
crearea sensului. achiziţii lingvistice Lucrul cu textul DOOM, echipe sistematică
Sinonime. Antonime A2. Crearea unor jocuri de cuvinte. Expunerea caietul Activitate Aprecierea
4.4. A3. Exerciţii de precizare a sinonimelor, a Explicaţia elevului, tabla frontală răspunsurilor
antonimelor unor cuvinte date; Exerciţiul Activitate
A4. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de individuală
context;
A5. Aplicarea cunoștințelor dobândite prin
jocuri/rebusuri;
4.5. A6. Redactarea unor enunțuri/texte cu respectarea
normei lingvistice în vigoare
A7. Exerciții de utilizare a Dicționarului explicativ
al limbii române, a Dicționarului de sinonime,
antonime
5. Omonime. Polisemie 4.2. A1. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor Conversaţia Manual, DEX, Activitatea pe Observarea
achiziţii lingvistice Lucrul cu textul DOOM, echipe sistematică
A2. Crearea unor jocuri de cuvinte. Expunerea caietul Activitate Aprecierea
A3. Alcătuirea unor enunțuri pentru a demonstra Explicaţia elevului, tabla frontală răspunsurilor
omonimia/polisemantismul unor cuvinte date Exerciţiul Activitate
4.4. A4. Exerciţii de precizare a omonimelor individuală
A5. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de
context;
A6. Aplicarea cunoștințelor dobândite prin
jocuri/rebusuri
4.5. A7. Redactarea unor enunțuri/texte cu respectarea
normei lingvistice în vigoare
A8. Exerciții de utilizare a Dicționarului explicativ
al limbii române, a Dicționarului de omonime
6. Text-suport: Micul 2.1 A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
Cantemir și cireșul, de atitudinilor exprimate într-un text literar Lucrul cu textul volume, caietul echipe sistematică a
George Bălăiță 2.3. A2. Realizarea planului sinoptic al unui text literar Expunerea elevului, tabla Activitate elevilor
prin identificarea elementelor de bază din cadrul Explicaţia frontală Autoevaluarea
textului Procedee de citire Activitate Temă de lucru
3.2. A3. Exerciţii de asociere a unor texte cu o serie de activă individuală în clasă
diagrame, tabele, grafice Exerciţiul de Portofoliul
redactare
7. Text narativ. Moduri 2.3 A1. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
de expunere. Narator. A2. Recunoașterea reperelor spațiale și temporale Lucrul cu textul volume, caietul echipe sistematică a
Autor din texte diverse Expunerea elevului, tabla Activitate elevilor
2.1. A3. Exerciții de lectură selectivă pentru Explicaţia frontală Aprecierea
desprinderea informațiilor esențiale și de detaliu Procedee de citire Activitate răspunsurilor
dintr-un text citit activă individuală Temă de lucru
A4. Identificarea instanțelor comunicării narative Exerciţiul în clasă
A5. Identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a Portofoliul
atitudinilor exprimate într-un text literar
4.5. A6. Redactarea unor texte cu respectarea normelor
lingvistice în vigoare
8. Rezumatul. Etapele 2.2 A1. Coroborarea datelor schemelor logice ale Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
scrierii textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Lucrul cu textul volume, caietul echipe sistematică a
unui text Expunerea elevului, tabla Activitate elevilor
A2. Exerciţii de elaborare a rezumatului, pe baza Explicaţia frontală Aprecierea
planului dezvoltat de idei. Procedee de citire Activitate răspunsurilor
3.1. A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte activă individuală Temă de lucru
după criterii date Exerciţiul de în clasă
A4. Exerciții pentru generarea ideilor care urmează redactare Portofoliul
a fi incluse într-un text redactat în clasă sau acasă
3.3. A5. Exerciții de concepere/realizare a unui text pe
o temă dată
A6. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și
scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte.
4.5. A7. Redactarea unor texte cu respectarea normelor
lingvistice în vigoare
9. Rezumatul. Exemple 2.2 A1. Coroborarea datelor schemelor logice ale Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Lucrul cu textul volume, caietul echipe sistematică a
unui text Expunerea elevului, tabla Activitate elevilor
A2. Exerciţii de elaborare a rezumatului, pe baza Explicaţia frontală Aprecierea
planului dezvoltat de idei. Procedee de citire Activitate răspunsurilor
3.1. A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor texte activă individuală Temă de lucru
după criterii date Exerciţiul de în clasă
A4. Exerciții pentru generarea ideilor care urmează redactare Portofoliul
a fi incluse într-un text redactat în clasă sau acasă
3.3. A5. Exerciții de concepere/realizare a unui text pe
o temă dată
A6. Exerciții de adecvare a mesajului la situația și
scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte.
4.5. A7. Redactarea unor texte cu respectarea normelor
lingvistice în vigoare
10. Text-suport: Povești 2.1 A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
repovestite, de Laura atitudinilor exprimate într-un text literar Lucrul cu textul volume, caietul echipe sistematică a
Câlțea 2.3. A2. Realizarea planului sinoptic al unui text literar Expunerea elevului, tabla Activitate elevilor
prin identificarea elementelor de bază din cadrul Explicaţia frontală Autoevaluarea
textului Procedee de citire Activitate Aprecierea
3.2. A3. Exerciţii de asociere a unor texte cu o serie de activă individuală răspunsurilor
diagrame, tabele, grafice Exerciţiul de
redactare
11. Elemente de 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate, Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
interculturalitate - O pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi de Lucrul cu textul volume, caietul echipe sistematică a
mie de vieți într-o carte: interpretare Expunerea elevului, tabla Activitate elevilor
- Valori ale culturii 2.4. A2. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Explicaţia frontală Autoevaluarea
populare în spațiul pe teme diferite Exerciţiul de Activitate
românesc 5.1. A3. Prezentări ale specificului local în spaţiul redactare individuală
tradiţiilor româneşti Învățarea prin
descoperire
5.2. A4. Selectarea şi prelucrarea informaţiilor din
materiale diverse, prezentând valorile promovate în
tradiţiile şi obiceiurile diferitelor culturi
12.-13. Recapitulare 1.1. A1. Exerciții de lectură selectivă pentru Conversaţia Fişe de lucru Activitatea pe Observarea
desprinderea informațiilor esențiale și de detaliu Lucrul cu textul Manualul echipe sistematică a
dintr-un text citit Expunerea Volume de Activitate elevilor
1.2. A2. Comentarea unor secvențe relevante din text Explicaţia Caietul frontală Autoevaluarea
1.4. A3. Exersarea elementelor de vocabular Procedee de citire elevului Activitate Temă de lucru
2.1. A4. Redactarea unui text, prin adecvarea mesajului activă Tabla individuală în clasă
la scopul și situația de comunicare Exerciţiul Portofoliul
2.3. A5. Exerciţii de elaborare a rezumatului, pe baza
planului dezvoltat de idei
3.1. A6. Scrierea unui text cu început dat
3.3. A7. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor
achiziţii lingvistice
4.1. A8. Exerciţii de precizare a sinonimelor, a
antonimelor și a omonimelor
4.5. A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
5.1. A10. Exprimarea opiniei/ a emoțiilor,
5.2. sentimentelor și atitudinilor într-un text elaborat pe
baza unor criterii date
14. Evaluare 2.2. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.1. teoretice însușite, pentru a demonstra Lucrul cu textul independentă fişelor de
4.2. dezvoltarea competențelor specifice vizate Activitate evaluare
4.5.
individuală
15. Analiza rezultatelor A1. analiza rezultatelor obținute la evaluarea Conversația Lucrările Activitate Autoevaluare
și ameliorare scrisă; Explicația elevilor frontală Portofoliul
A2. identificarea greșelilor tipice; Argumentarea Testul propus Activitate elevului
A3. identificarea unor măsuri ameliorative individuală Observarea
diferențiate și individualizate sistematică
Notarea
elevilor
Unitatea a III-a: MODELE ȘI ANTIMODELE – 14 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-învățare
1. Comunicare orală - 1.1. A1. Recunoașterea reperelor spațiale și temporale Conversația Manualul, Activitatea Observarea
Text de ascultat: dintr-un text ascultat Explicația caietul pe echipe sistematică a
fragment din spectacolul A2. Extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
de teatru radiofonic din diferite texte Învățarea prin frontală Evaluare colegială
Hagi Tudose A3. Identificarea sensului global al unui text audiat descoperire Activitate Autoevaluare
(dramatizare a textului 1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o Jocul de rol individuală
narativ scris de Barbu imagine dată
Ștefănescu 1.4. A5. Exerciții de construire a unei situații de
Delavrancea): comunicare pornind de la un aspect relevant
- Performarea actelor de A6. Exerciții de extragere a unor informații dintr-
limbaj: relația dintre un dialog
structura lingvistică a
actului de limbaj,
intenția de comunicare și
efectul actului de limbaj
2. Comunicare orală - 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea Observarea
Text-suport: Scrisoarea A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația caietul pe echipe sistematică a
a III-a, de Mihai A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
Eminescu 1.2. A4. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o Învățarea prin frontală Evaluare colegială
idee extrasă dintr-un text descoperire Activitate Autoevaluare
1.3. A5. Relatarea de întâmplări, folosind pantomima Jocul de rol individuală
1.4. A6. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile
tehnologii
A7. Exerciţii de completare a unui test de evaluare
a comportamentelor interlocutorilor, prin
prezentări realizate cu ajutorul noilor tehnologii
3. Text-suport: Câinele 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Volume de Activitate Observarea
și cățelul, de Grigore pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
Alexandrescu 2.2. interpretare Expunerea Manualul elevilor
Fişe de lucru
Fabula. Teorie și A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia Caietul Activitate Evaluare
aplicații 2.3. textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire elevului individuală/î complementară
unui text activă Tabla n perechi Grila de lectură
A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de
2.4. A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
A6. Colectarea de informaţii din diverse surse
2.5. A7. Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a
reperelor de lectură, în contextul cultural dat
A8. Redactarea unor compuneri narative şi
3.1. descriptive, pe diverse teme
A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
4.5. lingvistice în vigoare
4. Text-suport: Câinele 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Volume de Activitate Observarea
și cățelul, de Grigore pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
Alexandrescu interpretare Expunerea Manualul Activitate elevilor
Textul narativ în versuri 2.2. A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia Fişe de lucru individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire Caietul în perechi complementară
unui text activă elevului Grila de lectură
2.3. A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de Tabla
2.4. A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
A6. Colectarea de informaţii din diverse surse
2.5. A7. Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a
reperelor de lectură, în contextul cultural dat
3.1. A8. Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe diverse teme
4.5. A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
5. Text-suport: Câinele 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Volume de Activitate Observarea
și cățelul, de Grigore pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
Alexandrescu interpretare Expunerea Manualul Activitate elevilor
Versificație: Măsura 2.2. A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia Fişe de lucru individuală/ Evaluare
versurilor textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire Caietul în perechi complementară
unui text activă elevului Grila de lectură
2.3. A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de Tabla
2.4. A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
A6. Colectarea de informaţii din diverse surse
2.5. A7. Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a
reperelor de lectură, în contextul cultural dat
3.1. A8. Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe diverse teme
4.5. A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
6. Structura fonologică a 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
cuvintelor: Diftong. ortografice Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
Triftong. Hiat 4.3. A2. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
achiziţii lingvistice Explicaţia elevului, tabla frontală comportamentului
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
7. Text-suport: Bivolul și 2.1 A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Volume de Activitate Observarea
coțofana, de George pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
Topîrceanu interpretare Expunerea Manualul Activitate elevilor
2.2. A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia Fişe de lucru individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire Caietul în perechi complementară
unui text activă elevului Grila de lectură
A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de Tabla
2.3. A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
2.5. A6. Colectarea de informaţii din diverse surse
A7. Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a
reperelor de lectură, în contextul cultural dat
3.1. A8. Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe diverse teme
4.5. A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
8. Despărțirea în silabe 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri Conversaţia Manualul Activitatea Observare
4.3. ortografice Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
A2. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
achiziţii lingvistice Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic elevului individuală
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin Tabla Gradul de
jocuri/rebusuri înţelegere şi de
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei aplicare a
lingvistice în vigoare noţiunilor
9. Redactare - 3.1. A1. Exerciţii pentru generarea ideilor care urmează Conversaţia Manualul, fişe Activitatea Observarea
Etapele scrierii, cu a fi incluse într-un text redactat Lucrul cu textul de lucru, pe echipe sistematică a
accent pe: planul A2. Scrierea unui text cu început dat Expunerea caietul Activitate elevilor
textului; redactarea A3. Redactarea unor compuneri, pe teme diverse Explicaţia elevului, tabla frontală Evaluarea
ciornei şi a lucrării pe 3.2. A4. Exerciţii de scriere a unui text pentru un blog Exerciţiul de Activitate colegială
baza planului 3.3. A5. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă redactare individuală
dată
4.5. A6. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
10. Elemente de 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul, fişe Activitatea Observarea
interculturalitate - Fă pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi de Lucrul cu textul de lucru, pe echipe sistematică a
bine! interpretare Expunerea caietul Activitate elevilor
Valori ale culturii 2.4. A2. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Explicaţia elevului, tabla frontală Metodă
populare în spațiul pe teme diferite Exerciţiul de Activitate complementară de
românesc 5.1. A3. Elaborarea unei colecţii de folclor literar redactare individuală evaluare
5.2. A4. Analiza unor modele promovate în literatură şi Învățarea prin
în alte arte descoperire
11.-12. Recapitulare 2.4. A1. Exerciţii de justificare a unor puncte de Conversaţia Manualul, fişe Activitatea Evaluarea
vedere pe teme diferite Lucrul cu textul de lucru, pe echipe colegială
3.3. A2. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă Expunerea caietul Activitate Observarea
dată Explicaţia elevului, tabla frontală sistematică a
4.4. A3. Identificarea greşelilor de fonetică dintr-un Exerciţiul de Activitate elevilor
mesaj redactare individuală
4.5. A4. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
13. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra Lucrul cu textul independent fişelor de
4.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate ăActivitate evaluare
4.5. individuală

14. Analiza rezultatelor A1. analiza rezultatelor obținute la evaluarea Conversația Lucrările Activitate Autoevaluare
și ameliorare scrisă; Explicația elevilor frontală
A2. identificarea greșelilor tipice; Argumentarea Testul propus Activitate Portofoliul
A3. identificarea unor măsuri ameliorative individuală elevului
diferențiate și individualizate Observarea
sistematică
Notarea elevilor

Unitatea a IV-a: MĂRTURII DIN TRECUT – 19 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-învățare
1. Comunicare orală - În 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea Observarea şi
vizită la muzee: A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația caietul pe echipe aprecierea verbală
-Atitudini comunicative: A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea elevului, tabla Activitate Temă de lucru în
interes, curiozitate, 1.2. A4. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o Învățarea prin frontală clasă
implicare, cooperare în idee extrasă dintr-un text descoperire Activitate Calitatea şi
activități de grup. 1.4. A5. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile Jocul de rol individuală cantitatea
Inteligența emoțională: tehnologii răspunsurilor date
exprimarea adecvată a A6. Exerciţii de completare a unui test de evaluare Portofoliul
emoțiilor a comportamentelor interlocutorilor prin prezentări
realizate cu ajutorul noilor tehnologii Aprecierea
4.3. A7. Exerciţii care să necesite folosirea DEX răspunsurilor
4.4. A8. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de
context
4.5. A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
2. Comunicare orală - În 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea Observarea şi
vizită la muzee: A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația caietul pe echipe aprecierea verbală
-Atitudini comunicative: A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea elevului, tabla Activitate Temă de lucru în
interes, curiozitate, 1.2. A4. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o Învățarea prin frontală clasă
implicare, cooperare în idee extrasă dintr-un text descoperire Activitate Calitatea şi
activități de grup. 1.4. Jocul de rol individuală cantitatea
Inteligența emoțională: A5. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile răspunsurilor date
exprimarea adecvată a tehnologii Portofoliul
emoțiilor A6. Exerciţii de completare a unui test de evaluare
a comportamentelor interlocutorilor prin prezentări Aprecierea
4.3. realizate cu ajutorul noilor tehnologii răspunsurilor
4.4. A7. Exerciţii care să necesite folosirea DEX
A8. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de
4.5. context
A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
3. Text-suport: Sobieski 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Volume de Activitate Observarea
și românii de Costache pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
Negruzzi interpretare Expunerea Manualul Activitate elevilor
Textul narativ literar 2.3. A2. Povestirea subiectului unei opere epice ţinând Explicaţia Fişe de lucru individuală/ Evaluare
seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Procedee de citire Caietul în perechi complementară
2.4. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă elevului Grila de lectură
atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de Tabla
A4. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind redactare
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni
3.2. A5. Colectarea de informaţii din diverse surse
A6. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite
4.2. A7. Exerciţii de asociere a unor texte cu
tabele/grafice
A8. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
4.4. A9. Crearea unor jocuri de cuvinte
A10. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie
de context
4.5. A11. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
4. Text-suport: Sobieski 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Volume de Activitate Observarea
și românii de Costache pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
Negruzzi interpretare Expunerea Manualul Activitate elevilor
Instanța comunicării 2.3. A2. Povestirea subiectului unei opere epice ţinând Fişe de lucru individuală/ Evaluare
narative: personajul seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Caietul în perechi complementară
2.4. elevului Grila de lectură
A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Explicaţia Tabla
atitudinilor exprimate într-un text literar Procedee de citire
A4. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind activă
3.2. coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni Exerciţiul de
A5. Colectarea de informaţii din diverse surse redactare
A6. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
4.2. pe teme diferite
A7. Exerciţii de asociere a unor texte cu
tabele/grafice
A8. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
4.4. A9. Crearea unor jocuri de cuvinte
A10. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie
de context
4.5. A11. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
5.-6. Momentele 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Volume de Activitate Observarea şi
subiectului/ etapele pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul fabule frontală aprecierea verbală
acțiunii interpretare Expunerea Manualul Activitate Temă de lucru în
2.3. A2. Povestirea subiectului unei opere epice ţinând Explicaţia Fişe de lucru individuală/ clasă
seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Procedee de citire Caietul în perechi Calitatea şi
2.4. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă elevului cantitatea
atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de Tabla răspunsurilor date
A4. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind redactare Portofoliul
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni
3.2. A5. Colectarea de informaţii din diverse surse Aprecierea
A6. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere răspunsurilor
pe teme diferite
4.2. A7. Exerciţii de asociere a unor texte cu
tabele/grafice
A8. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
4.4. A9. Crearea unor jocuri de cuvinte
A10. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie
de context
4.5. A11. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
7. Verbul. Modul 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observare
indicativ. Modul cunoştinţelor privind flexiunea verbală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
imperativ – actualizarea 4.2. A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
cunoștințelor omise Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
4.3. A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
altele elevului individuală Gradul de
4.4. A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Tabla înţelegere şi de
acestora aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în diverse noţiunilor
mesaje
8. Verbul. Modul 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observare
conjunctiv cunoştinţelor privind flexiunea verbală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
4.2. A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
omise Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
4.3. A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
altele elevului individuală Gradul de
4.4. A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Tabla înţelegere şi de
acestora aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în diverse noţiunilor
mesaje
9. Verbul. Modul 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observare
condițional-optativ cunoştinţelor privind flexiunea verbală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
4.2. A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
omise Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
4.3. A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
altele elevului individuală Gradul de
4.4. A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Tabla înţelegere şi de
acestora aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în diverse noţiunilor
mesaje
10. Verbul. Posibilități 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observare
de combinare a verbului. cunoştinţelor privind flexiunea verbală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
Prepoziția 4.2. A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
omise Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
4.3. A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
altele elevului individuală Gradul de
4.4. Tabla înţelegere şi de
A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea aplicare a
acestora noţiunilor
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în diverse
mesaje
11. Predicatul nominal. 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observare
Verbul copulativ a fi; cunoştinţelor privind flexiunea verbală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
numele predicativ. 4.2. A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
omise Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
4.3. A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
altele elevului individuală Gradul de
4.4. A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Tabla înţelegere şi de
acestora aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în diverse noţiunilor
mesaje
12. Acordul numelui 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observare
predicativ cunoştinţelor privind flexiunea verbală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
4.2. A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
omise Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
4.3. A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
altele elevului individuală Gradul de
4.4. A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Tabla înţelegere şi de
acestora aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în diverse noţiunilor
mesaje
13. Verbul – exerciții de 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observare
consolidare cunoştinţelor privind flexiunea verbală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
4.2. A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
omise Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
4.3. A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
altele elevului individuală Gradul de
4.4. A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Tabla înţelegere şi de
acestora aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în diverse noţiunilor
mesaje
14. Transformarea 3.1. A1. Exerciţii de transformare/scriere a unor texte Conversaţia Volume de Activitate Observarea
vorbirii directe în vorbire după criterii date Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
indirectă 4.2. Expunerea Manualul elevilor
A2. Transformarea unor forme gramaticale în Explicaţia Fişe de lucru Activitate Evaluare
4.5. altele, cerute de context Procedee de citire Caietul individuală/ complementară
A3. Redactarea unor texte cu respectarea normei activă elevului în perechi Grila de lectură
lingvistice în vigoare Exerciţiul de Tabla
redactare
15. Elemente de 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Volume de Activitate Observarea
interculturalitate. Valori pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi de Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
etice în legendele interpretare Expunerea Manualul Activitate elevilor
popoarelor 5.1. A2. Prezentări ale specificului local în spaţiul Învățarea prin Fişe de lucru individuală/ Evaluarea
tradiţiilor româneşti descoperire Caietul în perechi colegială
A3. Selectarea şi prelucrarea informaţiilor din Explicaţia elevului
materiale diverse, prezentând valorile promovate în Procedee de citire Tabla
5.2. tradiţiile şi obiceiurile altor culturi activă
Exerciţiul de
redactare
16.-17. Recapitulare 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul, fişe Activitatea Evaluarea
pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul de lucru, pe echipe colegială
interpretare Expunerea caietul Activitate Evaluarea
2.4. A2. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Explicaţia elevului, tabla frontală cadrului didactic
pe teme diferite Exerciţiul de Activitate
4.1. A3. Exerciţii de completare, cu aplicarea redactare individuală
cunoştinţelor privind flexiunea verbală
4.2. A4. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
18. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exerciţiul Fișe de Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra Lucrul cu textul evaluare independent fişelor de
4.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate ăActivitate evaluare
4.5. individuală
19. Analiza rezultatelor A1. analiza rezultatelor obținute la evaluarea Conversația Lucrările Activitate Autoevaluare
și ameliorare scrisă; Explicația elevilor frontală Portofoliul
A2. identificarea greșelilor tipice; Argumentarea Testul propus Activitate elevului
A3. identificarea unor măsuri ameliorative individuală Observarea
diferențiate și individualizate sistematică
Notarea elevilor
UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. ILIE POPESCU” ȘOTÂNGA AVIZAT,
Structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TEIUL DOAMNEI” TEIȘ DIRECTOR,
ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 ...............................................
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
AVIZAT,
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ RESPONSABIL COMISIE,
NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 4 ore ………………………………...
CLASA a VI-a ….
PROFESOR: ȘERBAN RALUCA CRISTINA

C. PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL al II-lea – 80 de ore

Unitatea I: CĂLĂTORIA – 17 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-învățare
1. Comunicare orală – 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea Observarea
Text de ascultat: A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația fragment din pe echipe sistematică a
fragment din Cartea cu A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea Cartea cu Activitate elevilor
Apolodor, de Gellu 1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o imagine Învățarea prin Apolodor, de frontală
Naum: A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o descoperire Gellu Naum, Activitate Autoevaluarea
- Strategii de concepere idee extrasă dintr-un text Jocul de rol caietul individuală
și de comprehensiune a 1.4. A6. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile elevului, tabla Aprecierea
textului oral: tehnologii răspunsurilor
parafrazare, informații A7. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a
explicite și implicite, comportamentelor interlocutorilor, prin prezentări
rezumare realizate cu ajutorul noilor tehnologii
2.2. A8. Coroborarea datelor schemelor logice ale
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării
unui text
4.3. A9. Exerciţii de elaborare a rezumatului
4.4. A10. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de
context
2. Comunicare orală – 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea Observarea
Text de ascultat: A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația fragment din pe echipe sistematică a
fragment din Cartea cu A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea Cartea cu Activitate elevilor
Apolodor, de Gellu 1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o imagine Învățarea prin Apolodor, de frontală
Naum: A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o descoperire Gellu Naum, Activitate Autoevaluarea
- Strategii de concepere idee extrasă dintr-un text Jocul de rol caietul individuală
și de comprehensiune a 1.4. A6. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile elevului, tabla Aprecierea
textului oral: tehnologii răspunsurilor
parafrazare, informații A7. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a
explicite și implicite, comportamentelor interlocutorilor, prin prezentări
rezumare realizate cu ajutorul noilor tehnologii
2.2. A8. Coroborarea datelor schemelor logice ale
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării
unui text
4.3. A9. Exerciţii de elaborare a rezumatului
4.4. A10. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de
context
3. Comunicare orală - 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea Observarea şi
Text-suport: Toate A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația fragment din pe echipe aprecierea verbală
pânzele sus, de Radu A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea Toate pânzele Activitate Temă de lucru în
Tudoran 1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o imagine Învățarea prin sus, de Radu frontală clasă
A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o descoperire Tudoran, Activitate Calitatea şi
idee extrasă dintr-un text Jocul de rol caietul individuală cantitatea
1.4. A6. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile elevului, tabla răspunsurilor date
tehnologii Portofoliul
A7. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a
comportamentelor interlocutorilor, prin prezentări Aprecierea
realizate cu ajutorul noilor tehnologii răspunsurilor
2.2. A8. Coroborarea datelor schemelor logice ale
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării
unui text
4.3. A9. Exerciţii de elaborare a rezumatului
4.4. A10. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de
context
4. Text-suport: D-l Goe, 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Momente și Activitate Observarea
de I.L. Caragiale pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul schițe, de I.L. frontală sistematică a
Textul narativ în proză interpretare Expunerea Caragiale Activitate elevilor
2.2. A2. Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând Explicaţia Manualul individuală/ Evaluare
seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Procedee de citire Fişe de lucru în perechi complementară
2.3. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă Caietul Grila de lectură
atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de elevului
A4. Exerciţii de elaborare a rezumatului redactare Tabla
2.4. A5. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni
3.1. A6. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii
A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite
3.2. A8. Redactarea unor compuneri pe diverse teme
A9. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
A10. Exerciţii de transpunere a unui text într-un
grafic
A11. Scrierea unei naraţiuni
4.2. A12. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor
achiziţii lingvistice
4.3. A13. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea lor
în funcţie de normele limbii actuale
4.5. A14. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
5. Text-suport: D-l Goe, 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Momente și Activitate Observarea
de I.L. Caragiale pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul schițe, de I.L. frontală sistematică a
Dialogul în textul literar interpretare Expunerea Caragiale Activitate elevilor
2.2. A2. Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând Explicaţia Manualul individuală/ Evaluare
seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Procedee de citire Fişe de lucru în perechi complementară
2.3. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă Caietul Grila de lectură
atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de elevului
A4. Exerciţii de elaborare a rezumatului redactare Tabla
2.4. A5. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni
3.1. A6. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii
A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
3.2. pe teme diferite
A8. Redactarea unor compuneri pe diverse teme
A9. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
A10. Exerciţii de transpunere a unui text într-un
grafic
4.2. A11. Scrierea unei naraţiuni
A12. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor
4.3. achiziţii lingvistice
A13. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea lor
4.5. în funcţie de normele limbii actuale
A14. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
6. Dialog. Monolog. 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
Solilocviu pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
interpretare Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
2.2. A2. Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând Explicaţia elevului individuală/ clasă
seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Procedee de citire Tabla în perechi Calitatea şi
2.3. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă cantitatea
atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de răspunsurilor date
A4. Exerciţii de elaborare a rezumatului redactare Portofoliul
2.4. A5. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni Aprecierea
3.1. A6. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii răspunsurilor
A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite
3.2. A8. Redactarea unor compuneri pe diverse teme
A9. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
A10. Exerciţii de transpunere a unui text într-un
grafic
A11. Scrierea unei naraţiuni
4.2. A12. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor
achiziţii lingvistice
4.3. A13. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea lor
în funcţie de normele limbii actuale
4.5. A14. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
7. Text-suport: Bubico, 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Momente și Activitate Observarea
de I.L. Caragiale pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul schițe, de I.L. frontală sistematică a
- Instanțele comunicării interpretare Expunerea Caragiale Activitate elevilor
narative: autorul, 2.2. A2. Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând Explicaţia Manualul individuală/ Evaluare
naratorul seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Procedee de citire Fişe de lucru în perechi complementară
2.3. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă Caietul Grila de lectură
atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de elevului
A4. Exerciţii de elaborare a rezumatului redactare Tabla
2.4. A5. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni
3.1. A6. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii
A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite
3.2. A8. Redactarea unor compuneri pe diverse teme
A9. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
A10. Exerciţii de transpunere a unui text într-un
grafic
A11. Scrierea unei naraţiuni
4.2. A12. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor
achiziţii lingvistice
4.3. A13. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea lor
în funcţie de normele limbii actuale
4.5. A14. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
8. Text-suport: Bubico, 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Momente și Activitate Observarea
de I.L. Caragiale pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul schițe, de I.L. frontală sistematică a
- Tipuri de narațiune: interpretare Expunerea Caragiale Activitate elevilor
narațiunea la persoana 2.2. A2. Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând Explicaţia Manualul individuală/ Evaluare
I/la persoana a III-a seama de momentele subiectului/etapele acţiunii Procedee de citire Fişe de lucru în perechi complementară
2.3. A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă Caietul Grila de lectură
atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de elevului
A4. Exerciţii de elaborare a rezumatului redactare Tabla
2.4. A5. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni
3.1. A6. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii
A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite
3.2. A8. Redactarea unor compuneri pe diverse teme
A9. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă
omise
A10. Exerciţii de transpunere a unui text într-un
grafic
A11. Scrierea unei naraţiuni
4.2. A12. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor
achiziţii lingvistice
4.3. A13. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea lor
în funcţie de normele limbii actuale
4.5. A14. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
9. Subiectul exprimat 3.3. A1. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată Manualul, caietul Conversaţia Manualul Observare
A2. Exerciţii de adecvare a mesajului la situaţia şi elevului, table, Lucrul cu DEX sistematică a
scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte fișe de lucru textul DOOM activităţii şi a
4.1. A3. Exerciţii de completare, cu aplicarea Activitate frontală Expunerea Fişe de lucru comportamentului
cunoştinţelor privind subiectul exprimat Activitate Explicaţia Caietul elevilor
4.2. A4. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă individuală Exerciţiul elevului Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
A5. Crearea unor jocuri de cuvinte aplicare a
noţiunilor
Autoevaluarea
Aprecierea
răspunsurilor
10. Subiectul 3.3. A1. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată Manualul, caietul Conversaţia Manualul Observare
neexprimat A2. Exerciţii de adecvare a mesajului la situaţia şi elevului, table, Lucrul cu DEX sistematică a
scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte fișe de lucru textul DOOM activităţii şi a
4.1. A3. Exerciţii de completare, cu aplicarea Activitate frontală Expunerea Fişe de lucru comportamentului
cunoştinţelor privind subiectul neexprimat Activitate Explicaţia Caietul elevilor
4.2. A4. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă individuală Exerciţiul elevului Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
A5. Crearea unor jocuri de cuvinte aplicare a
noţiunilor
Autoevaluarea
Aprecierea
răspunsurilor
11. Complementul 3.3. A1. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată Manualul, caietul Conversaţia Manualul Observare
direct. Complementul A2. Exerciţii de adecvare a mesajului la situaţia şi elevului, table, Lucrul cu DEX sistematică a
indirect scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte fișe de lucru textul DOOM activităţii şi a
4.1. A3. Exerciţii de completare, cu aplicarea Activitate frontală Expunerea Fişe de lucru comportamentului
cunoştinţelor privind complementul direct și Activitate Explicaţia Caietul elevilor
complementul indirect individuală Exerciţiul elevului Gradul de
4.2. A4. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Tabla înţelegere şi de
omise aplicare a
A5. Crearea unor jocuri de cuvinte noţiunilor
Autoevaluarea
Aprecierea
răspunsurilor
12. Complementul 3.3. A1. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată Conversaţia Manualul Activitatea Observare
prepozițional A2. Exerciţii de adecvare a mesajului la situaţia şi Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
4.1. A3. Exerciţii de completare, cu aplicarea Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
cunoştinţelor privind complementul prepozițional Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
4.2. A4. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
A5. Crearea unor jocuri de cuvinte aplicare a
noţiunilor
Autoevaluarea
Aprecierea
răspunsurilor
13. Tipar textual de 2.3. A1. Relatarea unor întâmplări personale Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
structurare a ideilor: 3.1. A2. Exerciții de utilizare a narațiunii Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
narativ 3.3. A3. Exerciții pentru generarea ideilor care urmează Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
a fi incluse într-un text redactat în clasă Explicaţia elevului individuală/ clasă
A4. Exerciții de concepere /realizare a unui text pe o Exerciţiul de Tabla în perechi Calitatea şi
temă data redactare cantitatea
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei răspunsurilor date
lingvistice în vigoare Portofoliul
Aprecierea
răspunsurilor
14. Elemente de 2.1. A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Conversaţia Manualul Activitate Observarea
interculturalitate - În atitudinilor exprimate într-un text Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
vizită la Moș Crăciun: 2.4. A2. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Expunerea Caietul Activitate elevilor
- Valori ale culturii pe teme diferite Explicaţia elevului individuală/ Evaluare colegială
populare în spațiul 5.1. A3. Prezentări ale specificului local în spaţiul Exerciţiul de Tabla în perechi
românesc tradiţiilor româneşti redactare
A4. Proiect de prezentare valorilor culturii populare Învățarea prin
în spaţiul românesc descoperire
5.2. A5. Selectarea şi prelucrarea informaţiilor din
materiale diverse, prezentând valorile promovate în
tradiţiile şi obiceiurile altor culturi
15. Recapitulare 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul, fişe Activitatea Evaluarea
pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul de lucru, pe echipe colegială
2.2. interpretare Expunerea caietul Activitate Evaluarea
2.3. A2. Exerciţii de elaborare a rezumatului Explicaţia elevului, tabla frontală cadrului didactic
2.4. A3. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii Exerciţiul de Activitate
A4. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere redactare individuală
3.1. pe teme diferite
4.4. A5. Redactarea unor compuneri narative pe o temă
dată
A6. Aplicarea cunoştinţelor dobândite
4.5. A7. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
16. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra Lucrul cu textul independent fişelor de
4.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate ăActivitate evaluare
4.5. individuală
17. Analiza rezultatelor A1. analiza rezultatelor obținute la evaluarea scrisă; Conversația Lucrările Activitate Autoevaluare
și ameliorare A2. identificarea greșelilor tipice; Explicația elevilor frontală Portofoliul
A3. identificarea unor măsuri ameliorative Argumentarea Testul propus Activitate elevului
diferențiate și individualizate individuală Observarea
sistematică
Notarea elevilor
Unitatea a II-a: ÎN EUROPA – 15 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-învățare
1. Comunicare orală - 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea Observarea
Valori românești în A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația caietul pe echipe sistematică a
Europa. Steaguri și A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
semnificații: 1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o imagine Învățarea prin frontală
- Strategii de ascultare A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o descoperire Activitate
activă: verificarea idee extrasă dintr-un text Jocul de rol individuală
gradului de înțelegere a 1.4. A6. Prezentarea unui proiect de grup folosind noile Aprecierea
mesajului prin tehnologii răspunsurilor
formularea unor întrebări A7. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a
de clarificare, de comportamentelor interlocutorilor prin prezentări
reformulare realizate cu ajutorul noilor tehnologii
2. Substantivul 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observarea
Substantive colective și cunoştinţelor privind flexiunea nominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
defective A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi Expunerea DOOM Activitate elevilor
paraverbale din comunicarea orală în scris, prin Explicaţia Fişe de lucru frontală
respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie Exerciţiul Caietul Activitate Autoevaluarea
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală
omise Tabla Aprecierea
4.4 A4. Crearea unor jocuri de cuvinte răspunsurilor
A5. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin
jocuri/rebusuri
3. Flexiunea cazuală a 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observarea
substantivului cunoştinţelor privind flexiunea nominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi Expunerea DOOM Activitate elevilor
paraverbale din comunicarea orală în scris, prin Explicaţia Fişe de lucru frontală
respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie Exerciţiul Caietul Activitate Autoevaluarea
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală
omise Tabla Aprecierea
4.4. A4. Crearea unor jocuri de cuvinte răspunsurilor
A5. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin
jocuri/rebusuri
4. Flexiunea cazuală a 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observarea
substantivului cunoştinţelor privind flexiunea nominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi Expunerea DOOM Activitate elevilor
paraverbale din comunicarea orală în scris, prin Explicaţia Fişe de lucru frontală
respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie Exerciţiul Caietul Activitate Autoevaluarea
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală
omise Tabla Aprecierea
4.4 A4. Crearea unor jocuri de cuvinte răspunsurilor
A5. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin
jocuri/rebusuri
5. Posibilități 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observarea
combinatorii ale cunoştinţelor privind flexiunea nominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
substantivului A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi Expunerea DOOM Activitate elevilor
paraverbale din comunicarea orală în scris, prin Explicaţia Fişe de lucru frontală
respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie Exerciţiul Caietul Activitate Autoevaluarea
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală
omise Tabla Aprecierea
4.4 A4. Crearea unor jocuri de cuvinte răspunsurilor
A5. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin
jocuri/rebusuri
6. Text-suport: O 1.4. A1. Exerciţii de schimbare de rol într-o situaţie de Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
scrisoare de prietenie, comunicare Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
de Iulia Iordan 2.1. A2. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
Strategii de interpretare: pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Explicaţia elevului individuală/ clasă
discuții pe marginea interpretare Exerciţiul de Tabla în perechi Calitatea şi
textelor citite 2.4. A3. Colectarea de informaţii din diverse surse redactare cantitatea
A4. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere răspunsurilor date
2.5. pe teme diferite Portofoliul
A5. Organizarea unor discuţii privind ordonarea şi
ierarhizarea informaţiilor obţinute prin lectură Aprecierea
3.1. A6. Exerciţii pentru generarea ideilor care urmează răspunsurilor
a fi incluse într-un text redactat
A7. Elaborarea unor texte de tip scrisoare
4.5. A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
7. Prezentarea textului. 2.4. A1. Colectarea de informaţii din diverse surse Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
Tabele corelate A2. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
conținutului pe teme diferite Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
3.1. A3. Exerciţii de transformare a unor texte după Explicaţia elevului individuală/ clasă
criterii date Exerciţiul de Tabla în perechi Calitatea şi
3.2. A4. Exerciţii de asociere a unor texte cu tabele redactare cantitatea
A5. Exerciţii de transpunere a unui text într-un tabel răspunsurilor date
A6. Redactarea unui text pe baza informaţiilor Portofoliul
oferite de tabele, grafice
4.5. A7. Redactarea unor texte cu respectarea normei Aprecierea
lingvistice în vigoare răspunsurilor
8. Tipare textuale de 2.4. A1. Colectarea de informaţii din diverse surse Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
structurarea a ideilor: A2. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
explicativ pe teme diferite Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
Elemente auxiliare în A3. Exerciţii de transformare a unor texte după Explicaţia elevului individuală/ clasă
scriere (paranteze, criterii date Exerciţiul de Tabla în perechi Calitatea şi
sublinieri) 3.1. A4. Exerciţii de asociere a unor texte cu tabele redactare cantitatea
A5. Exerciţii de transpunere a unui text într-un tabel răspunsurilor date
3.2. A6. Redactarea unui text pe baza informaţiilor Portofoliul
oferite de tabele, grafice
4.5. A7. Redactarea unor texte cu respectarea normei Aprecierea
lingvistice în vigoare răspunsurilor
9. Pronumele personal 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observare
Flexiune cazuală cunoştinţelor privind flexiunea pronominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
4.3. A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
4.4. A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
10. Pronumele reflexiv 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observare
cunoştinţelor privind flexiunea pronominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
4.3. A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
4.4. A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
11. Aspecte ortografice 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Conversaţia Manualul Activitatea Observare
cunoştinţelor privind flexiunea pronominală Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
paraverbale în scris, prin respectarea normelor de Explicaţia Fişe de lucru frontală comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Exerciţiul Caietul Activitate elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă elevului individuală Gradul de
omise Tabla înţelegere şi de
4.3. A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
4.4. A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
A6. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de răspunsurilor
mesaje
- 12. Elemente de 2.4. A1. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Conversaţia Manualul Activitate Observarea
interculturalitate – pe teme diferite Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
Sărbători, primăvara: 5.1. A2. Prezentări ale specificului local în spaţiul Expunerea Caietul Activitate elevilor
- - Limba română în tradiţiilor româneşti Explicaţia elevului individuală/ Evaluare colegială
Europa; comunitatea A3. Proiect de prezentare a valorilor culturii Exerciţiul de Tabla în perechi
lingvistică a vorbitorilor populare în spaţiul românesc redactare
de limbă română de 5.2. A4. Selectarea şi prelucrarea informaţiilor din Învățarea prin
pretutindeni materiale diverse, prezentând valorile promovate în descoperire
tradiţiile şi obiceiurile altor culturi
13. Recapitulare 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul, fişe Activitatea Evaluarea
pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul de lucru, pe echipe colegială
interpretare Expunerea caietul Activitate Evaluarea
elevului, tabla frontală cadrului didactic
2.4. A2. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Explicaţia Activitate
pe teme diferite Exerciţiul de individuală
4.4. A3. Aplicarea cunoştinţelor dobândite redactare
4.5. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
14. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra Lucrul cu textul independent fişelor de
4.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate ăActivitate evaluare
4.5. individuală
15. Analiza rezultatelor A1. analiza rezultatelor obținute la evaluarea scrisă; Conversația Lucrările Activitate Autoevaluare
și ameliorare A2. identificarea greșelilor tipice; Explicația elevilor frontală Portofoliul
A3. identificarea unor măsuri ameliorative Argumentarea Testul propus Activitate elevului
diferențiate și individualizate individuală Observarea
sistematică
Notarea elevilor

Unitatea a III-a: LUMEA ARTISTICĂ – 14 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-
învățare
1. Comunicare orală - 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea pe Observarea şi
Dincolo de culise: A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația caietul echipe aprecierea verbală
- Strategii de ascultare A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea elevului, tabla Activitate Temă de lucru în
activă: semnale 1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o imagine Învățarea prin frontală clasă
nonverbale de încurajare A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o descoperire Activitate Calitatea şi
- Atitudini comunicative: idee extrasă dintr-un text Jocul de rol individuală cantitatea
interes, curiozitate, 1.4. A6. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a răspunsurilor date
implicare, cooperarea în comportamentelor interlocutorilor prin prezentări Portofoliul
activități de grup realizate cu ajutorul noilor tehnologii Aprecierea
răspunsurilor
2. Text-suport: Frații 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
Jderi, de Mihail pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
Sadoveanu interpretare Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
2.3. A2. Realizarea planului sinoptic al unui text literar Explicaţia elevului individuală/ clasă
prin identificarea elementelor de bază Exerciţiul de Tabla în perechi Calitatea şi
2.4. A3. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere redactare cantitatea
pe teme diferite răspunsurilor date
2.5. A4. Organizarea unor discuţii privind ordonarea şi Portofoliul
ierarhizarea informaţiilor obţinute prin lectură
3.1. A5. Exerciţii pentru generarea ideilor care urmează a Aprecierea
fi incluse într-un text redactat răspunsurilor
3.3. A6. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată
3. Textul descriptiv 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
literar în proză pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
interpretare Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
2.3. A2. Realizarea planului sinoptic al unui text literar Explicaţia elevului individuală/ clasă
prin identificarea elementelor de bază Argumentarea Tabla în perechi Calitatea şi
2.4. A3. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Exerciţiul de cantitatea
pe teme diferite redactare răspunsurilor date
2.5. A4. Organizarea unor discuţii privind ordonarea şi Portofoliul
ierarhizarea informaţiilor obţinute prin lectură
3.1. A5. Exerciţii pentru generarea ideilor care urmează a Aprecierea
fi incluse într-un text redactat răspunsurilor
3.3. A6. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată
4. Adjectivul. Flexiunea 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Manualul, Conversaţia Manualul Observare
cazuală cunoştinţelor privind flexiunea cazuală a adjectivului caietul elevului, Lucrul cu DEX sistematică a
A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi table, fișe de textul DOOM activităţii şi a
paraverbală în scris, prin respectarea normelor de lucru Expunerea Fişe de lucru comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Activitate Explicaţia Caietul elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu fapte de limbă frontală Exerciţiul elevului Gradul de
omise Activitate Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor individuală aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
4.3. A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
4.4. A6. Exerciţii care să necesite folosirea dicţionarului răspunsurilor
A7. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de
mesaje
4.5. A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
5. Adjectivul. Grade de 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Manualul, Conversaţia Manualul Observare
comparație cunoştinţelor privind flexiunea cazuală a adjectivului caietul elevului, Lucrul cu DEX sistematică a
A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi table, fișe de textul DOOM activităţii şi a
paraverbală în scris, prin respectarea normelor de lucru Expunerea Fişe de lucru comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Activitate Explicaţia Caietul elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu fapte de limbă frontală Exerciţiul elevului Gradul de
omise Activitate Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor individuală aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
4.3. A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
4.4. A6. Exerciţii care să necesite folosirea dicţionarului răspunsurilor
A7. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de
mesaje
4.5. A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
6. Adverbul. Clasificare 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Manualul, Conversaţia Manualul Observare
cunoştinţelor privind adverbul caietul elevului, Lucrul cu DEX sistematică a
A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi table, fișe de textul DOOM activităţii şi a
paraverbală în scris, prin respectarea normelor de lucru Expunerea Fişe de lucru comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Activitate Explicaţia Caietul elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu fapte de limbă frontală Exerciţiul elevului Gradul de
omise Activitate Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor individuală aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
4.3. A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
4.4. A6. Exerciţii care să necesite folosirea dicţionarului răspunsurilor
A7. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de
mesaje
4.5. A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
7. Gradele de 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea Manualul, Conversaţia Manualul Observare
comparație ale cunoştinţelor privind adverbul caietul elevului, Lucrul cu DEX sistematică a
adverbului A2. Transpunerea elementelor verbale, nonverbale şi table, fișe de textul DOOM activităţii şi a
paraverbală în scris, prin respectarea normelor de lucru Expunerea Fişe de lucru comportamentului
punctuaţie şi de ortografie Activitate Explicaţia Caietul elevilor
4.2. A3. Completarea unor enunţuri cu fapte de limbă frontală Exerciţiul elevului Gradul de
omise Activitate Tabla înţelegere şi de
A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor individuală aplicare a
achiziţii lingvistice noţiunilor
4.3. A5. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea Autoevaluarea
acestora în funcţie de normele limbii actuale Aprecierea
4.4. A6. Exerciţii care să necesite folosirea dicţionarului răspunsurilor
A7. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de
mesaje
4.5. A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
8. Text-suport: Castelul 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
din Carpați, de Jules pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
Verne interpretare Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
2.3. A2. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Explicaţia elevului individuală/ clasă
atitudinilor exprimate într-un text Argumentarea Tabla în perechi Calitatea şi
A3. Realizarea planului sinoptic al unui text literar Exerciţiul de cantitatea
prin identificarea elementelor de bază redactare răspunsurilor date
A4. Formularea unor ipoteze privind coordonata Portofoliul
spaţio – temporală a unei acţiuni
2.4. A5. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii Aprecierea
A6. Colectarea de informaţii din diverse surse răspunsurilor
3.1. A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite
3.2. A8. Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive
3.3. A9. Exerciţii de asocierea unor texte cu tabele
A10. Exerciţii de realizare a unui text pe o temă dată
4.5. A11. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
9. Text-suport: Castelul 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
din Carpați, de Jules pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
Verne interpretare Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
Epitetul 2.3. A2. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Explicaţia elevului individuală/ clasă
atitudinilor exprimate într-un text Exerciţiul de Tabla în perechi Calitatea şi
A3. Realizarea planului sinoptic al unui text literar redactare cantitatea
prin identificarea elementelor de bază răspunsurilor date
A4. Formularea unor ipoteze privind coordonata Portofoliul
spaţio – temporală a unei acţiuni
2.4. A5. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii Aprecierea
A6. Colectarea de informaţii din diverse surse răspunsurilor
3.1. A7. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite
3.2. A8. Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive
3.3. A9. Exerciţii de asocierea unor texte cu tabele
A10. Exerciţii de realizare a unui text pe o temă dată
4.5. A11. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
10. Tipare textuale de 3.1. A1. Exerciţii de transformare a unor texte pe criterii Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
structurare a ideilor: date Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
descriptiv, narativ- A2. Elaborarea unei pagini de jurnal prin respectarea Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
descriptiv (prezentarea 3.2. convenţiilor acestui tip de discurs Explicaţia elevului individuală/ clasă
unui proces ca 3.3. A3. Exerciţii de asociere a unor texte cu tabele Argumentarea Tabla în perechi Calitatea şi
succesiune de etape) 3.4. A4. Exerciţii de realizare a unui text pe o temă dată Exerciţiul de cantitatea
A5. Exerciţii de identificare a aspectelor pozitive şi redactare răspunsurilor date
negative în comportamentul manifestat în procesul Portofoliul
4.5. redactării, pe baza unor criterii date Aprecierea
A6. Redactarea unor texte cu respectarea normei răspunsurilor
lingvistice în vigoare
11. Elemente de 5.1. A1. Discuţii despre diferenţele culturale dintre Conversaţia Manualul Activitate Observarea
interculturalitate - Eroi comunitatea proprie și alte comunități Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
de legendă: A2. Prezentări ale specificului local în spaţiul Expunerea Caietul Activitate elevilor
- Valori etice în tradiţiilor româneşti Explicaţia elevului individuală/ Evaluare colegială
legendele popoarelor 5.2. A3. Selectarea şi prelucrarea informaţiilor din Învățarea prin Tabla în perechi Aprecierea
materiale diverse, prezentând valorile promovate în descoperire răspunsurilor
tradiţiile şi obiceiurile altor culturi
A4. Analiza unor modele promovate în literatura
română, literatura universală şi în alte arte
12. Recapitulare 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul, fişe Activitatea pe Evaluarea
pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul de lucru, echipe colegială
interpretare Expunerea caietul Activitate Evaluarea
3.1. A2. Redactarea unor compuneri narative şi Explicaţia elevului, tabla frontală cadrului didactic
descriptive pe teme date Exerciţiul de Activitate
3.3. A3. Exerciţii de realizare a unui text pe o temă dată redactare individuală
4.2. A4. Aplicarea în contexte noi a achiziţiilor
lingvistice
4.4. A5. Aplicarea cunoştinţelor dobândite
4.5. A6. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
13. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra Lucrul cu textul independentă fişelor de
4.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate Activitate evaluare
4.5.
individuală
14. Analiza rezultatelor A1. analiza rezultatelor obținute la evaluarea scrisă; Conversația Lucrările Activitate Autoevaluare
și ameliorare A2. identificarea greșelilor tipice; Explicația elevilor frontală Portofoliul
A3. identificarea unor măsuri ameliorative Argumentarea Testul propus Activitate elevului
diferențiate și individualizate individuală Observarea
sistematică
Notarea elevilor

Unitatea a IV-a: NATURA ȚĂRII MELE – 13 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-
învățare
1. Comunicare orală - 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea pe Observarea
Cascada Bigăr: A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația caietul echipe sistematică a
A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o imagine frontală
- Dicția, importanța ei în A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o Învățarea prin Activitate
interacțiunile verbale idee extrasă dintr-un text descoperire individuală
1.4. A6. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a Jocul de rol Aprecierea
comportamentelor interlocutorilor prin prezentări răspunsurilor
realizate cu ajutorul noilor tehnologii
2. Comunicare orală - 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea pe Observarea şi
Text-suport: Pastel, de A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația caietul echipe aprecierea verbală
George Coșbuc A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea elevului, tabla Activitate Temă de lucru în
1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o imagine Învățarea prin frontală clasă
A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o descoperire Activitate Calitatea şi
idee extrasă dintr-un text Jocul de rol individuală cantitatea
1.4. A6. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a răspunsurilor date
comportamentelor interlocutorilor prin prezentări Portofoliul
realizate cu ajutorul noilor tehnologii Aprecierea
răspunsurilor
3. Text-suport: Amurg în 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
deltă, de Ion Pillat pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
Text descriptiv în interpretare Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
versuri: pastelul A2. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Explicaţia elevului individuală/ clasă
atitudinilor exprimate într-un text Argumentarea Tabla în perechi Calitatea şi
2.3. A3. Realizarea planului sinoptic al unui text literar, Exerciţiul de cantitatea
prin identificarea elementelor de bază redactare răspunsurilor date
A4. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii Portofoliul
2.4. A5. Colectarea de informaţii din diverse surse
3.1. A6. Redactarea unor compuneri narative şi Aprecierea
descriptive răspunsurilor
3.2. A7. Exerciţii de asociere a unor texte cu tabele
4.5. A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
4. Text-suport: Amurg în 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
deltă, de Ion Pillat pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
Elemente de versificație: interpretare Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
rima, strofa, ritmul A2. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Explicaţia elevului individuală/ clasă
(intuitiv) atitudinilor exprimate într-un text Argumentarea Tabla în perechi Calitatea şi
2.3. A3. Realizarea planului sinoptic al unui text literar, Exerciţiul de cantitatea
prin identificarea elementelor de bază redactare răspunsurilor date
A4. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii Portofoliul
2.4. A5. Colectarea de informaţii din diverse surse
3.1. A6. Redactarea unor compuneri narative şi Aprecierea
descriptive răspunsurilor
3.2. A7. Exerciţii de asociere a unor texte cu tabele
4.5. A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
5. Complementul 3.3. A1. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată Manualul, Conversaţia Manualul Observare
circumstanțial de loc A2. Exerciţii de adecvare a mesajului la situaţia şi caietul elevului, Lucrul cu DEX sistematică a
scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte table, fișe de textul DOOM activităţii şi a
4.1. A3. Exerciţii de completare, cu aplicarea lucru Expunerea Fişe de lucru comportamentului
cunoştinţelor privind complementul circumstantial Activitate Explicaţia Caietul elevilor
de loc frontală Exerciţiul elevului Gradul de
4.2. A4. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Activitate Tabla înţelegere şi de
omise individuală aplicare a
A5. Crearea unor jocuri de cuvinte noţiunilor
Autoevaluarea
Aprecierea
răspunsurilor
6. Complementul 3.3. A1. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată Manualul, Conversaţia Manualul Observare
circumstanțial de timp A2. Exerciţii de adecvare a mesajului la situaţia şi caietul elevului, Lucrul cu DEX sistematică a
scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte table, fișe de textul DOOM activităţii şi a
4.1. A3. Exerciţii de completare, cu aplicarea lucru Expunerea Fişe de lucru comportamentului
cunoştinţelor privind complementul circumstantial Activitate Explicaţia Caietul elevilor
de timp frontală Exerciţiul elevului Gradul de
4.2. A4. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Activitate Tabla înţelegere şi de
omise individuală aplicare a
A5. Crearea unor jocuri de cuvinte noţiunilor
Autoevaluarea
Aprecierea
răspunsurilor
7. Complementul 3.3. A1. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată Manualul, Conversaţia Manualul Observare
circumstanțial de mod A2. Exerciţii de adecvare a mesajului la situaţia şi caietul elevului, Lucrul cu DEX sistematică a
scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte table, fișe de textul DOOM activităţii şi a
4.1. A3. Exerciţii de completare, cu aplicarea lucru Expunerea Fişe de lucru comportamentului
cunoştinţelor privind complementul circumstantial Activitate Explicaţia Caietul elevilor
de mod frontală Exerciţiul elevului Gradul de
Tabla înţelegere şi de
4.2. A4. Completarea unor enunţuri cu faptele de limbă Activitate aplicare a
omise individuală noţiunilor
A5. Crearea unor jocuri de cuvinte Autoevaluarea
Aprecierea
răspunsurilor
8. Text-suport: Oaspeții 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul Activitate Observarea şi
primăverii de Vasile pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală aprecierea verbală
Alecsandri interpretare Expunerea Caietul Activitate Temă de lucru în
Textul descriptiv în A2. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Explicaţia elevului individuală/ clasă
versuri atitudinilor exprimate într-un text Argumentarea Tabla în perechi Calitatea şi
2.3. A3. Realizarea planului sinoptic al unui text literar, Exerciţiul de cantitatea
prin identificarea elementelor de bază redactare răspunsurilor date
A4. Exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii Portofoliul
2.4. A5. Colectarea de informaţii din diverse surse
3.1. A6. Redactarea unor compuneri narative şi Aprecierea
descriptive răspunsurilor
3.2. A7. Exerciţii de asociere a unor texte cu tabele
4.5. A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
9. Stil: proprietatea 3.1. A1. Exerciţii pentru generarea ideilor care urmează Conversaţia Manualul Activitate Observarea
termenilor, puritate și a fi incluse într-un text redactat Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
adecvare situațională, A2. Redactarea unor compuneri pe diverse teme Expunerea Caietul Activitate elevilor
originalitate 3.3. A3. Exerciţii de realizare a unui text pe o temă dată Explicaţia elevului individuală/ Evaluare colegială
A4. Completarea unui test de evaluare aplicat la o Exerciţiul de Tabla în perechi Aprecierea
lucrare elaborată individual redactare răspunsurilor
A5. Exerciţii de identificare a aspectelor pozitive şi
3.4. negative în comportamentul manifestat în procesul
redactării, pe baza unor criterii date
10. Elemente de 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul Activitate Observarea
interculturalitate - pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
Natura țării mele: interpretare Expunerea Caietul Activitate elevilor
- - Limba română în 2.4. A2. Colectarea de informaţii din diverse surse Explicaţia elevului individuală/ Evaluare colegială
Europa; comunitatea 5.1. A3. Prezentări ale specificului local în spaţiul Învățarea prin Tabla în perechi Aprecierea
lingvistică a vorbitorilor tradiţiilor româneşti descoperire răspunsurilor
de limbă română de 5.2. A4. Selectarea şi prelucrarea informaţiilor din
pretutindeni materiale diverse, prezentând valorile promovate în
tradiţiile şi obiceiurile altor culturi
11. Recapitulare 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul, fişe Activitatea pe Evaluarea
pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul de lucru, echipe colegială
interpretare Expunerea caietul Activitate Gradul de
3.1. A2. Redactarea unor compuneri narative şi Explicaţia elevului, tabla frontală înţelegere şi de
descriptive pe teme date Exerciţiul de Activitate aplicare a
3.3. A3. Exerciţii de realizare a unui text pe o temă dată redactare individuală noţiunilor
4.2. A4. Aplicarea în contexte noi a achiziţiilor
lingvistice
4.4. A5. Aplicarea cunoştinţelor dobândite
4.5. A6. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
12. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra Lucrul cu textul independentă fişelor de
4.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate Activitate evaluare
4.5. individuală
13. Analiza rezultatelor A1. analiza rezultatelor obținute la evaluarea scrisă; Conversația Lucrările Activitate Autoevaluare
și ameliorare A2. identificarea greșelilor tipice; Explicația elevilor frontală Portofoliul
A3. identificarea unor măsuri ameliorative Argumentarea Testul propus Activitate elevului
diferențiate și individualizate individuală Observarea
sistematică
Notarea elevilor

Unitatea a V-a: LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ – 4 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Dată Resurse. Forme de Evaluare


(detalieri) organizare
1-2. Recapitulare pentru 2.3. A1. Exerciții de limbă și scriere corectă Tabla Observarea sistematică
lucrarea scrisă 2.5. A2. Exerciții de exprimare a opiniei Caietul elevului a elevilor
semestrială 3.1. A3. Descrierea unei persoane Fișe de lucru
3.2. A4. Exerciții de gramatică Activitatea pe echipe Autoevaluare
3.3. A5. Compunerea gramaticală Activitate frontală
4.1. A6. Textul narativ Activitate individuală
4.2. A7. Literatură. Instanțe narative
4.3. A8. Rezumatul
4.4. A9. Textul explicativ. Textul informativ
4.5.
3. Susținerea lucrării 2.3. A1. Vocabular Fișa de evaluare Observarea sistematică
scrise semestriale 2.5. A2. Morfologie Activitate individuală a elevilor
3.1. A3. Sintaxă
3.2. A4. Argumentarea apartenenței unui text la specie și gen Autoevaluare
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4. Discutarea lucrării A1. Discutarea lucrării scrise semestriale și corectarea acesteia Tabla Observarea sistematică
scrise semestriale Caietul elevului a elevilor
Activitate frontală
Autoevaluare

Unitatea a VI-a: LUMEA TEHNOLOGIEI – 9 de ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-
învățare
1. Comunicare orală - 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă Conversația Manualul, Activitatea pe Observarea
Lumea roboților - A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația caietul echipe sistematică a
Inteligența emoțională: A3. Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
exprimarea adecvată a 1.2. A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o imagine Învățarea prin frontală
emoțiilor 1.3. A5. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o descoperire Activitate
idee extrasă dintr-un text Jocul de rol individuală
1.4. A6. Jocuri de rol cu folosirea dialogului Aprecierea
A7. Exerciţii de completare a unui test de evaluare a răspunsurilor
comportamentelor interlocutorilor prin prezentări
realizate cu ajutorul noilor tehnologii
2. Text-suport: Cartea 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversația Manualul, Activitatea pe Observarea şi
electronică pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Explicația caietul echipe aprecierea verbală
Interese și atitudini față interpretare Argumentarea elevului, tabla Activitate Temă de lucru în
de lectură 2.2. A2. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor, a Învățarea prin frontală clasă
atitudinilor dintr-un text descoperire Activitate Calitatea şi
2.4. A3. Coroborarea datelor schemelor logice ale Jocul de rol individuală cantitatea
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării răspunsurilor date
unui text Portofoliul
2.5. A4. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite Aprecierea
3.1. A5. Organizarea unor discuţii privind ordonarea şi răspunsurilor
ierarhizarea informaţiilor obţinute prin lectură
3.3. A6. Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe teme alese
A7. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată
4.5. A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
3. Text-suport: Cartea 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversația Manualul, Activitatea pe Observarea şi
electronică pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Explicația caietul echipe aprecierea verbală
Textul argumentativ interpretare Argumentarea elevului, tabla Activitate Temă de lucru în
2.2. A2. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor, a Învățarea prin frontală clasă
atitudinilor dintr-un text descoperire Activitate Calitatea şi
2.4. A3. Coroborarea datelor schemelor logice ale Jocul de rol individuală cantitatea
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării răspunsurilor date
unui text Portofoliul
2.5. A4. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere
pe teme diferite Aprecierea
3.1. A5. Organizarea unor discuţii privind ordonarea şi răspunsurilor
ierarhizarea informaţiilor obţinute prin lectură
3.3. A6. Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe teme alese
A7. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată
4.5. A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
4. Adecvarea la temă 3.2. A1. Exerciţii de scriere a unui email, a unui text pe Conversația Manualul, Activitatea pe Observarea
E-mailul blog Explicația caietul echipe sistematică a
Blogul 3.3. A2. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată Argumentarea elevului, tabla elevilor
A3. Exerciţii de adecvare a mesajului la situaţia şi Învățarea prin Activitate Aprecierea
scopul de comunicare descoperire frontală răspunsurilor
Jocul de rol Activitate
individuală
5. Elemente de 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversația Manualul, Activitatea pe Observarea
interculturalitate - pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Explicația caietul echipe sistematică a
Comunitatea românilor 2.4. interpretare Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
de pretutindeni: 5.1. A2. Colectarea de informaţii din diverse surse Învățarea prin frontală
Comunitatea lingvistică A3. Prezentări ale specificului local în spaţiul descoperire Activitate
a vorbitorilor de limbă 5.2. tradiţiilor româneşti Jocul de rol individuală
română de pretutindeni A4. Selectarea şi prelucrarea informaţiilor din Aprecierea
materiale diverse, prezentând valorile promovate în răspunsurilor
tradiţiile şi obiceiurile altor culturi
6. Variație stilistică - 4.2. A1. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor Manualul, Observarea
Limbă vorbită. Limbă achiziţii lingvistice caietul elevului, sistematică a
scrisă 4.3. A2. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea tabla, fișe de elevilor
acestora în funcţie de normele limbii actuale lucru Autoevaluare
4.4. A3. Exerciţii care să necesite folosirea dicţionarului Activitate Aprecierea
A4. Identificarea greşelilor în diverse tipuri de frontală răspunsurilor
mesaje Activitate
individuală
7. Recapitulare 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate Conversaţia Manualul, fişe Activitatea pe Evaluarea
pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul de lucru, echipe colegială
interpretare Expunerea caietul Activitate Gradul de
2.4. A2. Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere Explicaţia elevului, tabla frontală înţelegere şi de
pe teme diferite; Exerciţiul de Activitate aplicare a
3.3. A3. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă dată redactare individuală noţiunilor
4.2. A4. Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor
achiziţii lingvistice.
8. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra Lucrul cu textul independentă fişelor de
4.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate Activitate evaluare
4.5.
individuală
9. Analiza rezultatelor și A1. analiza rezultatelor obținute la evaluarea scrisă; Conversația Lucrările Activitate Autoevaluare
ameliorare A2. identificarea greșelilor tipice; Explicația elevilor frontală Portofoliul
Argumentarea Testul propus elevului
A3. identificarea unor măsuri ameliorative Activitate Observarea
diferențiate și individualizate individuală sistematică
Notarea elevilor

Unitatea a VII-a: RECAPITULARE FINALĂ – 4 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Dată Resurse. Forme de Evaluare


(detalieri) organizare
1. Textul narativ literar 2.3. A1. Exerciții de literatură. Instanțe narative Caietul elevului, tabla, fișe Observarea sistematică
în proză/în versuri 3.1. A2. Transformarea vorbiri directe în vorbire indirectă de lucru a elevilor
3.2. A3. Rezumatul Activitate frontală Aprecierea
3.4. A4. Tipar textual Activitate individuală răspunsurilor
A5. Text argumentativ
A6. Argumentarea apartenenței la gen și specie
2. Textul descriptiv 2.3. A1. Identificarea modurilor de expunere Caietul elevului, tabla, fișe Observarea sistematică
literar în proză/în versuri 3.1. A2. Tipuri de texte de lucru a elevilor
3.2. A3. Tipar textual Activitate frontală Autoevaluare
3.4. A4. Text argumentativ Activitate individuală Aprecierea
4.1 A5. Argumentarea apartenenței la gen și specie răspunsurilor
3. Noțiuni de fonetică și 2.3. Caietul elevului, tabla, fișe Observarea sistematică
de vocabular 3.1. A1. Fonetică de lucru a elevilor
3.2. A2. Vocabular Activitate frontală Autoevaluare
3.4. Activitate individuală Aprecierea
4.1 răspunsurilor
4. Morfologie și sintaxă. 2.3. A1. Morfologie Caietul elevului, tabla, fișe Observarea sistematică
Ortoepie, ortografie și 3.1. A2. Sintaxă de lucru a elevilor
punctuație 3.2. A3. Exerciții de identificare a părților de vorbire și de Activitate frontală
3.4. propoziție Autoevaluare
4.1 A4. Exerciții de gramatică