Sunteți pe pagina 1din 7

DUCT SURFACE QTY - BASEMEN

TUBULATURA RECTANGULARA PENTRU S total


RECIRCULARE AER UNITATI DE mp/1ml ml [mp]
TRATARE- tronsoane

700 x 400 2.2 38.8 85.36


Dimensiune a x b (l x H)

800 x 400 2.4 64.5 154.8


800 x 500 2.6 26.3 68.38
900 x 450 2.7 3.6 9.72
900 x 500 2.8 16.5 46.2
1600 x 600 4.4 15.5 68.2
1600 x 700 4.6 29.3 134.78
1700 x 500 4.4 5.3 23.32
Total [mp] 590.76

TUBULATURA RECTANGULARA PENTRU S total


INTRODUCERE AER PROASPAT TRATAT- mp/1ml ml [mp]
tronsoane

300 x 200 1 7 7
500 x 300 1.6 9.2 14.72
500 x 250 1.5 18.5 27.75
Dimensiune a x b (l x H)

700 x 400 2.2 13.5 29.7


800 x 400 2.4 30.5 73.2
900 x 500 2.8 3.5 9.8
900 x 600 3 12 36
1000 x 500 3 12 36
1100 x 600 3.4 1 3.4
1200 x 500 3.4 16.5 56.1
1300 x 500 3.6 6.5 23.4
Dimensi
1600 x 600 4.4 7.5 33
1600 x 700 4.6 16.3 74.98
Total [mp] 425.05

TUBULATURA RECTANGULARA PENTRU S total


SUPRAPRESIUNE - RF1H/400°C- mp/1ml ml [mp]
tronsoane

500 x 300 1.6 9.2 14.72


500 x 350 1.7 10.5 17.85
400 x 300 1.4 5 7
Dimensiune a x b (l x H)

400 x 200 1.2 2.5 3


600 x 300 1.8 44 79.2
600 x 350 1.9 4 7.6
600 x 400 2 19 38
700 x 300 2 27.8 55.6
700 x 350 2.1 109.4 229.74
700 x 400 2.2 4 8.8
800 x 600 2.8 1.5 4.2
Total [mp] 465.71

TUBULATURA RECTANGULARA PENTRU mp/1ml S total


ml
DESFUMARE - RF1H/400°C- tronsoane [mp]

300 x 300 1.2 18 21.6


Dimensiu
ne a x b
(l x H)

900 x 450 2.7 21 56.7


1000 x 600 3.2 19 60.8
Total [mp] 139.1
TUBULATURA RECTANGULARA PENTRU S total
COMPENSARE - RF1H/400°C- mp/1ml ml [mp]
tronsoane
Dimensiu
ne a x b
(l x H)

700 x 350 2.1 17 35.7

Total [mp] 35.7

TUBULATURA NORMALA EVACUARE S total


mp/1ml ml
AER VICIAT- tronsoane [mp]
300 x 150 0.9 13 11.7
300 x 200 1 8 8
300 x 300 1.2 2.5 3
Dimensiune a x b (l x H)

500 x 300 1.6 16 25.6

ø 100 0.31 5 1.55

ø 125 0.39 16 6.24

ø 160 0.5 34 17

ø 200 0.63 10 6.3

ø 250 0.97 10 9.7


Total [mp] 89.09

TOTAL MP 89.09
E QTY - BASEMENT 2

TUBULATURA RECTANGULARA PENTRU RECIRCULARE AER UNITATI


TUBULATURA RECTANGULARA
PENTRU RECIRCULARE AER S total
mp/1 buc buc
UNITATI DE TRATARE -coturi, [mp]
reductii, plenum-uri

Cot 90 - 800 x 400 2.22 17 37.74


Cot 90 - 800 x 500 2.4 4 9.6
Cot 90 - 900 x 450 2.71 2 5.42
Dimensiune a x b (l x H)

Cot 90 - 900 x 500 2.81 6 16.86

DE TRATARE
Cot 90 - 700 x 400 1.86 10 18.6
Cot 90 - 1600 x 600 6.83 7 47.81
Cot 90 - 1600 x 700 7.14 7 49.98
Cot 45 - 800 x 400 1.23 5 6.15
Cot 45 - 700 x 400 1.04 8 8.32
Cot 45 - 900 x 500 1.54 3 4.62
Cot 45 - 1600 x 700 3.8 4 15.2
Reductie 1700x500-1600x600 2 2 4
Plenum-uri 1.5 10 15
Total [mp] 239.3

TOTAL MP 830.06

NGULARA PENTRU INTRODUCERE AER PROASPAT TRATAT


TUBULATURA RECTANGULARA
PENTRU INTRODUCERE AER S total
mp/1 buc buc
PROASPAT TRATAT -coturi, [mp]
reductii, plenum-uri

Cot 90 - 300 x 200 0.53 2 1.06


Cot 90 - 500 x 300 1.1 2 2.2
Cot 90 - 700 x 400 1.86 8 14.88
Cot 90 - 800 x 400 2.22 9 19.98
Cot 90 - 1600 x 700 7.14 5 35.7
Cot 90 - 500 x 250 1.03 1 1.03
Dimensiune a x b (l x H)

Cot 90 - 900 x 500 2.81 3 8.43


Cot 90 - 900 x 600 3.01 5 15.05
Cot 90 - 1000 x 500 3.25 3 9.75
Cot 90 - 1100 x 600 3.94 4 15.76
Cot 90 - 1200 x 500 4.21 3 12.63
TUBULATURA RECTANGULARA PENTRU IN
Dimensiune a x b
Cot 90 - 1300 x 500 4.74 1 4.74
Cot 90 - 1600 x 600 6.83 4 27.32
Cot 45 - 1000 x 500 1.77 6 10.62
Cot 45 - 1300 x 500 2.55 2 5.1
Cot 45 - 800 x 400 1.23 2 2.46
Cot 45 - 1600 x 600 3.64 2 7.28
Reductie 1200x500-500x250 0.72 1 0.72
Plenum-uri 1.8 12 21.6
Total [mp] 216.31

TOTAL MP 641.36

TUBULATURA RECTANGULARA PENTRU SUPRAPRESIUNE


TUBULATURA RECTANGULARA
PENTRU SUPRAPRESIUNE - S total
mp/1 buc buc
RF1H/400°C -coturi, reductii, [mp]
plenum-uri

Cot 90 - 500 x 300 1.1 6 6.6


Cot 90 - 700 x 350 1.78 19 33.82
Dimensiune a x b (l x H)

Cot 90 - 600 x 400 1.54 9 13.86


Cot 90 - 600 x 300 1.38 10 13.8
Cot 90 - 600 x 350 1.46 3 4.38
Cot 90 - 400 x 300 0.85 1 0.85
Cot 90 - 400 x 200 0.73 1 0.73
Cot 90 - 700 x 400 1.86 2 3.72
Cot 90 - 500 x 350 1.17 8 9.36
Cot 90 - 800 x 600 2.59 1 2.59
Cot 45 - 700 x 350 0.99 4 3.96
Total [mp] 93.67

TOTAL MP 559.38
TUBULATURA RECTANGULARA PENTRU

TUBULATURA RECTANGULARA
PENTRU DESFUMARE - S total
mp/1 buc buc
RF1H/400°C -coturi, reductii, [mp]
DESFUMARE - RF1H/400°C

plenum-uri
Cot 90 - 300 x 300 0.64 4 2.56
Dimensiune a x

Cot 90 - 900 x 450 2.71 9 24.39


b (l x H)

Cot 90 - 1000 x 600 3.46 2 6.92


Cot 45 - 300 x 300 0.38 2 0.76
Reductie 1000x600-800x700 0.53 1 0.53
Total [mp] 35.16
DESFUM
TUBULATURA
TOTAL MP 174.26

RECTANGULARA PENTRU
TUBULATURA RECTANGULARA
PENTRU COMPENSARE - S total

COMPENSARE - RF1H/400°C
mp/1 buc buc
RF1H/400°C -coturi, reductii, [mp]
plenum-uri
Cot 90 - 700 x 350 1.78 2 3.56
Dimensiune a x

Cot 45 - 700 x 350 0.99 2 1.98


b (l x H)

TUBULATURA NORMALA EVACUARE AER VICIAT TUBULATURA


Total [mp] 5.54

TOTAL MP 41.24

TOTAl GENERAL 2335.39


;,