Sunteți pe pagina 1din 19

 

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa PN „Riţa-Gărgăriţa”, Agigea

Data: 10 mai 2012

Nivelul: I

Grupa: mijlocie „Albinuţele”

Educatoare: Andrei Laura


 
 
 
Tema a
anuală de
e studiu: „Cum este//a fost şi va fi aici pe
p pământt?”

Temă ssăptămâna
ală: „Paletta de culorri”

Tema z
zilei: „Lum
mea minun
nată a flor ilor”

Catego
orii de acttivităţi:

âlnirea de dimineaţă
 ADP: Întâ

R
Rutine: ”M
Mă pregăte
esc pentruu activităţi” – exersa
area unor deprinderri igienă şii

de a
autoservirre

“Siingurel îmii fac ordinne la locul de muncă”” – exersaarea unor deprinderi


d i

d
de muncă gospodăre
ească

Tranziţii: “ Noi sunttem piticii ” – joc cu text şi cânt

 ADE (Activităţi pe domenii


d ex
xperienţia
ale):

 DLC ea florilorr de primăvară” - pov


C: „Poveste vestea eduucatoarei

 DPM
M: „Excurs
sie în poie niţă” - parrcurs aplic
cativ

 ALA 1: Arrtă, Bibliottecă, Joc d


de rol

 A
ALA 2: „D
Dansul prim
măverii”

Forma de realiz
zare : Acttivitate inttegrată

Forma de organ
nizare: fro
ontal, pe grrupuri, ind
dividual

Tipul a
activităţii:: mixt

Durata
a: o zi

Loc de
e desfăşurrare: sala de grupă,, holul grădiniţei;

Scopurrile activittăţii:

Infformativ

 con
nsolidarea
a cunoştinţţelor copiiilor referritoare la caracterristicile an
notimpuluii

primăvara.

 îmb
bogăţirea cunoştinţe
elor referritoare la florile
f de primăvarăă;

Forrmativ

 Dezvoltarea spiritului de observvaţie, a rap


pidităţii în
n gândire;

 Forrmarea creativităţiii şi expressivităţii lim


mbajului or
ral;

 
 
 
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de

dezvoltare motrică;

 Formarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător

Educativ

 Cultivarea trăsăturilor pozitive de comportament (hărnicie, bunătate, prietenie,

responsabilitate);

 Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, de a comunica şi coopera, de a

participa în spirit fair-play la acţiuni realizate individual şi în echipă.

I ADP (ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ)

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ : „Bună dimineaţa, dragi floricele!”


Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi
Durata: 20 minute
Forme de organizare: frontal, individual
Obiective operaţionale:
a) cognitiv- informaţionale:
 să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;
 să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg;
 să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme,
anotimp, lună).
b) psiho-motorii:
 să răspundă adecvat la comenzile motrice date;
c) socio-afectiv :
 colaborarea cu cei din jur în realizarea activităţilor de grup.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: M1-conversaţie, M2-dramatizare, M3-explicaţie, M4-joc;
Mijloace didactice: m1-flori, castel cu fotografiile copiilor, Calendarul Naturii,
jetoane cu fenomene ale naturii


 
 
 
II. ADE (ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE):

 DLC: povestea educatoarei „Povestea florilor de primăvară”


 DPM: parcurs aplicativ „Excursie prin poieniţă”

Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe


Durata: 50 minute (2 activităţi cu tranziţie)
Forme de organizare: frontal, individual

Scopurile activităţii:

 Dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv pe baza textului


audiat;
 Stimularea imaginaţiei creatoare;
 Utilizarea unui limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
 Consolidarea cunoștinţelor despre anotimpul primăvara;
 Stimularea curiozităţii pentru investigarea mediului înconjurător;
 Cultivarea intereselor și deprinderilor de cooperare între membrii grupului;
 Formarea și exersarea deprinderilor motrice de bază.

Obiective operaţionale:
a) Cognitiv- informaţionale:
D.L.C.
 Să urmărească cu atenţie firul povestirii;
 Să redea prin cuvinte proprii ideile desprinse din text;
 Să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
 Să descopere relaţiilor dintre personaje.
D.P.M.
 să răspundă corect din punct de vedere motric, la o comandă dată;
 să execute mişcări libere şi în oglindă, cu sau fără fond muzical;
 să utilizeze deprinderile motrice de bază şi aplicativ utilitare însuşite în
diferite contexte.
b) Psiho-motorii :
 să păstreze o poziţie corporală corectă, în desfăşurarea diferitelor acţiuni;
c) Socio-afective :
 Manifestarea unei atitudini de cooperare, fair-play faţă de colegii/ adulţii
prezenţi;


 
 
 

RATEGII DIDACTI
STR ICE:
Metode
e şi proc
cedee: co
onversaţiaa, M5-obsservaţia, explicaţia,
e , M6-demonstraţia,,
M7-exerciţiul motric;
Mijloac
ce didactiice:
a
a) m2 – fluturaş, machetă cu un de
ecor de poieniţă (fflori de primăvară-
p -
siluete
e, insecte, zână-figu rină şi silu
uetă, fetiţ
ţă, pisicuţăă păpuşi);
b
b) m3- butuci, cre
engi, lac ccu pod, le
ebede, nu
uferi, tuneel, brazi, buturugi,,
poieniţţă, parcele cu flo ri din ne
eopren, fa
amilie dee ursuleţi, cosuleţ,,
medalio
oane cu flori de prim
măvară, sttimulente etc.
e

R
Rutină: Co
opiii vor forma douăă rânduri și
ș se vor îndrepta
î s pre baie, în
î timp ce
e
eu le vo
oi recita versurile:
v
„„Curate ca florile/ Se vor fface fetele!/ Cu ro
ouă ca gh ioceii,/ Se
e spală şii
băieţeiii/ Şi-napo
oi toţi copilaşii / Fruumuşei ca toporaşii.”
La term
minarea ac
ctivităţilorr pe dome nii experie
enţiale pop
posim la m
masă.

T
Tranziţie:: Se va fa
ace trecerrea spre ALA
A printr-un cânttecel intitu
ulat: „Prin
n
codri p
primăvara””.

II
II. ALA (ACTIVIT
( TĂŢI LIB
BER ALES
SE)
T
Tipul de ac
ctivitate: consolidar
c re de cunoştinţe
Fo
orme de organizare
o e: pe grup
puri, individ
dual
D
Durată: 90
0 min.

IBLIOTEC
BI CA - ”4 flori, 4 surrori” (fişe de lucru)
O
Obiective operaţiona
o ale:
a) cognittiv- inform
maţionale::
 ssă formez
ze mulţimi de elemennte;
 ssă formez
ze perechi de elemennte;
 ssă raporte
eze corectt cantitate
ea la numă
ăr şi invers
s;
 ssă traseze
e cifra 4 pe
p spaţiul d
dat.
b) psiho-
-motorii:
 ssă mânuiasscă eficien
nt ustensi lele de luc
cru puse la
a dispoziţi e;
c) socio-
- afective:
 ssă manifesste curioz
zitate şi buucurie în rezolvarea
r a sarcinilorr de lucru..


 
 
 

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia;
Mijloace didactice: m4- fişe de lucru; creioane, coşuleţ cu stimulente.

JOC DE ROL - ”De-a florăresele”


Obiective operaţionale:
a) cognitiv- informaţionale:
 să folosească formule de politeţe ;
 să utilizeze banii de jucărie și casa de marcat, ca vânzător;
 să formeze buchete de flori după criteriile dorite;
 să își respecte poziţia la rând, în rolul de client;
b) psiho- motor:
 să utilizeze corect materialele și ustensilele pentru realizarea temei;
c) socio- afectiv:
 manifestarea respectului și a spiritului de colaborare în activitate;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia;
Mijloace didactice: m5- flori naturale și artificiale, bani de jucărie, casă de
marcat, coșuri, ghivece, vaze cu flori, benner ”FLORĂRIE”, găletușe, coşuleţ cu
stimulente;

ARTĂ
 „Flori și culori” (fişe de colorat/pictat)
 ”Flori de primăvară” -confecţionare (macheta cu poieniţa)
Obiective operaţionale:
a) cognitiv- informaţionale:
 să identifice materialele de lucru;
 să confecţioneze flori folosind materialele date;
 să coloreze/picteze corespunzător florile de primăvară;
b) psiho- motor:
 să utilizeze corect materialele și ustensilele pentru realizarea temei;
c) socio- afectiv:
 manifestarea interesului pentru confecţionarea unor obiecte;


 
 
 

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
Mijloace didactice: m6- machetă (poieniţa), sârmă jenilla, forme din neopren,
carton colorat, petale de narcise, ciucurei galbeni, lipici, fluturaşi, coşuleţ cu
stimulente.

IV. ALA 2 (jocuri şi activităţi recreative): „Dansul primăverii”

Tipul de activitate: formare de priceperi şi deprinderi


Forme de realizare: Dans tematic
Forme de organizare: în perechi, individual, pe grupuri;
Durata: 15 minute

Obiective operaţionale:
a) cognitiv- informaţionale:

 Influenţarea evoluţiei sănătoase, corecte şi armonioase a organismului prin

respectarea regulilor de igienă personală şi de prevenire a accidentelor

sportive;

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a ritmului unei melodii;

b) psiho-motorii:

 Formarea şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de a interpreta un text

coregrafic în ritmul muzicii;

c) socio- afective:

 Stimularea interesului şi motivaţiei pentru practicarea dansului;

 exprimarea plăcerii, bucuriei faţă de frumuseţea florilor;

 stimularea bunei dispoziţii în cadrul grupului.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, exerciţiul;
Mijloace didactice: m7-fuste din hârtie creponată, rochiţa primăverii, baghetă,

aripi de fluture, albină, gărgăriţă, CD


 
 
 

Scenariul zilei

I. ADP –Întâlnirea de dimineaţă


Ziua debutează cu realizarea prezenţei la castelul magic al grupei. Fiecare

copil va merge la castel şi îşi va deschide fereastra atunci când soseşte la

grădiniţă, apoi se va aşeza pe pernuţa lui lângă ceilalţi colegi.

Copiii sunt așezaţi în cerc pentru a stabili un contact vizual cu toţi membrii

grupei. Eu, pentru a constitui un model de comportament, voi zâmbi, îi privesc,

transmit căldură și încurajare prin toate formele de comunicare – verbală și

nonverbală.

ETAPELE ACTIVITĂŢII:

 Salutul: “Bună dimineaţa dragi floricele!” Voi porni salutul prin a dărui o

floare de pluş unui copil aflat în stânga mea! Apoi floarea va fi dăruită mai departe,

bucurând fiecare copil.

 Calendarul naturii: Vom stabili împreună ziua/ luna/ anul/ vremea la calendar.

 Prezenţa: Voi face prezenţa în catalog. Se stabileşte numele şi numărul

absenţilor

 Împărtăşirea: „Cum vă simţiţi astăzi dragi floricele?” 2-3 copii îşi vor

prezenta liber starea pe care o au în acel moment!

 Activitatea de grup: Se va realiza în cadrul ALA 2 „Dansul Primăverii”

 Noutatea zilei: „Copii, astăzi avem un invitat deosebit: un fluturaş frumos

care ne va purta prin culorile primăverii şi astfel vom descoperi împreună, noi

secrete din lumea florilor! Şi florile au secretele lor”.


 
 
 
II. ADE - DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evaluare
Evenimente Conţinut ştiinţific Strategii didactice (instrumente şi
Didactice Metode Mijloace evaluatori)

 Se creeaza condiţiile psiho-pedagogice necesare


desfăşurării activităţii în bune condiţii:
1.Moment -aerisirea sălii de grupă;
organizatoric
-aranjarea pernuţelor în formă de cerculeţ;
-introducerea copiilor în sala de grupă;

 Vom desfăşura jocul exerciţiu: “Visul” (Anexa 1). Copiii


2. Captarea sunt aşezaţi pe covor, în poziţia întins pe spate, cu ochii închişi, CD
atenţiei
şi sunt invitaţi să audieze o melodie onomatopeică (foşnet de
M1 pernuţe
frunze, vânt, ciripit de păsărele). În timpul audiţiei voi trece
printre copii şi le voi sugera să se relaxeze, să încerce să-şi
imagineze că sunt într-o pădure, într-o zi frumoasă de
primăvară, că soarele le mângâie feţele, că sunt o mulţime de
flori în jurul lor şi că miroase a iarbă crudă, etc. După trei
minute, melodia va fi oprită şi voi mângâia câte un copil pe
creştet, rugându-l să deschidă ochii şi să spună ce a văzut şi ce
a simţit în visul lui de o clipă. Voi asculta părerile a 2-3 copii.


 
 
 
 „Copii, noi astăzi ne vom distra pe cinste în lumea minunată a
3. Anunţarea florilor! Vreţi să aflaţi cum? Ei bine... m-am gândit să ascultăm
temei şi a o poveste magică, apoi să plecăm într-o excursie, poposim la
obiectivelor
masă, iar mai târziu ne jucăm pe centre. V-am pregătit o
mulţime de materiale grozave. Veţi afla la momentul potrivit
care sunt centrele la care vom lucra. De asemeni, orice muncă
este răsplătită aşa că v-am pregătit o mulţime de surprize.

 Copiii vor fi atraşi într-o lume magică printr-un fluturaş -frontal


4. Dirijarea frumos care ne poartă într-o poveste intitulată „Povestea M1 -Răspunsurile
invăţării florilor de primăvară” (Anexa 2) prezentată cu ajutorul unei m2 corecte vor fi
aplaudate
machete. Vor fi purtate discuţii pe marginea conţinutului
M5
precizându-se ideile din text printr-o serie de întrebări din
care să reiasă cum şi de ce protejăm natura.
“Cum s-a numit povestea copii?”
“Care sunt personajele din poveste?”
“Ce a descoperit fetiţa în poieniţă?”
“Cum vorbesc florile cu fetiţa?”
“Ce a aflat fetiţa despre flori?”
“Ce trebuie să facem noi oamenii pentru a le proteja?”
 Voi urmări în răspunsurile copiilor să se exprime corect din
punct de vedere gramatical şi să respecte firul logic în redarea
faptelor.

10 
 
 
 
5. Obţinerea  Apoi copiii sunt invitaţi într-o excursie, imaginară, prin Se urmareste
performanţei, poieniţa florilor, dar mai întâi vom aşeza pernuţele la locul lor. poziţia corectă a
asigurarea Astfel, copiii se vor alinia, şi, cu atenţie, vor păşi în cerc, M1 corpului în poziţia
retenţei şi a de drepţi.
executând diferite forme de mers şi alergare (Pregătirea
transferului de Întoarcerile se
organismului pentru efort).
cunoştinţe M3 efectuează în 2
TIPURI DE MERS timpi.
 - mers normal; Se insistă asupra
 - mers pe vârfuri cu braţele întinse sus; exersării corecte
 - mers pe călcâie; M5 m3 a deprinderilor
 - mers ghemuit; motrice de bază,
TIPURI DE ALERGARE a poziţiei corecte
 - alergare uşoară; a corpului în
 - alergare cu genunchii sus; poziţii statice, şi
 - alergare cu călcâiele la şezută; în mişcare.
 Printre formele de mers şi alergare vom intercala jocul cu M6 Alergarea se
text şi cânt "Noi suntem piticii". Influenţarea selectivă a desfăşoare cu
aparatului locomotor se va realiza prin câteva exerciţii. corpul uşor
EX 1 “Privim cerul” aplecat înainte.
P.i. stând depărtat cu mâinile pe şolduri
T1 –aplecarea capului în faţă
T2-revenire M7
T3- ducerea capului pe spate
T4-revenire Se fac corectări
T5- ducerea capului spre stânga ale mişcărilor la
T6- revenire nevoie
T7-ducerea capului spre dreapta

11 
 
 
 
T8- revenire
EX:2 “Păsărelele se pregătesc de zbor”
P.i. stând depărtat
T1-ducerea braţelor la umeri Se observă modul
T2- ducerea braţelor sus în care se execută
T3=T1 exerciţiile
T4-revenire la P1
EX.3 “Ne răsucim după soare”
P.i. stând depărtat cu mâinile pe şolduri
T1,2-răsucirea trunchiului spre stânga
T3,4- răsucirea trunchiului spre dreapta Se observă
EX.4. “Avioanele” executarea
P.I.- departat stând, trunchiul aplecat la 90 grade, braţele corectă a
întinse lateral: exerciţiilor,
T1-2- răsucirea trunchiului spre stânga cu ducerea braţului făcându-se
corecturi la
drept la piciorul stâng;
nevoie
T3-4 aceleaşi mişcări spre piciorul drept.
EX. 5 „Sari minge, minge jos”
P.I. – stând cu picioarele apropiate, mâinile pe şolduri;
- sărituri urmate de ghemuire
Exerciţii de respiraţie.
 Ieşim pe holul grădiniţei aliniaţi unul în spatele celuilalt.
Vom desfăşura un parcurs aplicativ în care copiii vor executa
săritura pe două picioare peste obstacole, mers în echilibru,
alergare printre obstacole, târâre pe coate. Mai întâi voi

12 
 
 
 
executa eu pentru a-i familiariza pe copii cu elementele pe care
le vor executa. În timpul excursiei copiii vor întâlni obstacole
(crengi, buturugi, lac cu nuferi pe care se află un pod, tunel
etc.) pe care le vor trece cu grijă şi corect, rând pe rând. La
m3
un moment dat, ei vor ajunge într-o poieniţă, unde se vor aşeza
pentru a se odihni puţin (Revenirea organismului după efort). Ne
jucăm jocul “Albiniţa a zburat” (Anexa 3).

 Se vor face aprecieri individuale şi colective legate de -aprecieri verbale


participarea activă şi se vor accentua rezultatele unei bune - ursuleţi de la
6. Evaluare colaborări între copii. familia ursuleţilor
aflată în pădure
 Copiii primesc surprize.

13 
 
 
 
Rutine: Ne vom împărţi pe grupe (băieţi/fete) şi ne vom pregăti de masă.

III. ALA 1: Feedback-ul se realizează prin activităţile desfăşurate pe

centre, unde vor avea posibilitatea:

 să coloreze/picteze sau să confecţioneze flori de primăvară cu ajutorul

materilelor puse la dispoziţie- centrul ARTĂ;

 să rezolve fişe de lucru –centrul BIBLIOTECĂ;

 să se joace “De-a florăresele”- centrul JOC DE ROL.

“Eu am adus un rucsac în care am multe surprize pentru voi! Vă invit să

lucrăm şi noi flori frumoase de primăvară cu aceste materialele (sârmă jenilla de

diferite culori, forme de neopren (petele de flori), carton colorat, forme de

narcise, ciucurei galbeni, lipici, fişe de lucru, coşuleţe cu surprize, flori de

primăvară naturale şi artificiale, găletuşe, ghivece şi jardiniere cu flori. Fiecare

copil va lucra la floarea lui, după cum doreşte şi simte. Florile vor fi puse de către

copii într-o poieniţă cu flori (machetă) şi într-un coşuleţ pe care îl vor lua acasă.

IV. ALA 2 - Dans tematic, dansul florilor pe melodia „Secret garden”, unde

copiii vor fi costumaţi în flori, fluturi, albinuţe şi buburuze.

BIBLIOGRAFIE:
1. ”Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3-6/7ani”, M.E.C.T.,
Bucureşti, 2008
2. „Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani”-
Bucureşti, 2008
3. “Învăţământul Preşcolar” – Nr. 3- 4 / 2010, Ed. Arlechin, Bucureşti, 2010
4. Bojneag, Maria „Activitate practică - ghid metodic pentru învăţământul
preşcolar”, Ed. Tehno- art, Petroşani, 2007.
5. Bărboni, Elena, Bojneag, Maria , „Mâini dibace - caiet pentru activitate
practică”, Ed. Tehno- art, Petroşani, 2006
14 
 
 
 
Anexa 1

VISUL

Copiii sunt anunţaţi cum se numeşte jocul spunându-li-se că pentru a ne

juca „de-a visul” trebuie să ne prefacem că dormim.

Jocul se desfăşoară într-un loc liniştit, fără zgomote ce ar putea împiedica

o bună concentrare mintală şi deci atingerea scopului urmărit care constă în

dezvoltarea capacităţii de inhibiţie voluntară. Copiii sunt aşezaţi în poziţia culcat pe

spate cu faţa în sus.

Le cer să inspire profund (căscăm pentru că ne e somn) de 2-3 ori apoi vor

închide ochii şi cu voce domoală într-un tempo foarte rar le povestesc ce visăm.

„Suntem pe o pajişte frumoasă, verde. Soarele străluceşte şi face ca

picăturile de rouă să scânteieze ca nişte diamante. Deodată vedem că din pământ

răsare o tulpiniţă mică, mică. Ea creşte, şi creşte şi se transformă într-o floare

frumoasă...o lalea. Soarele o mângâie cu razele sale călduţe şi bobocul se deschide

uşor, uşor şi acum toate petalele au format un păhăruţ. Ce floare frumoasă! Acum

pornim... alergăm fericiţi pe iarbă şi râdem la soare! Este o zi foarte frumoasă de

primăvară!”

Începem să ne trezim, deschidem ochii, căscăm, inspirăm adânc, întindem

braţele în sus ca şi cum ne-am întinde după soare!

15 
 
 
 
Anexa 2

Povestea florilor de primăvară

Povestea începe departe într-o peieniţă însorită care semăna cu un tărâm

de vis. Primăvara trecuse pe acolo şi decoră poieniţa în culori vii strălucitoare. Erau

multe floricele (lalele, zambile, lăcrămioare, narcise) şi toate erau foarte fericite

deoarece erau vizitate de albinuţe, furnicuţe, fluturaşi cu apripioarele frumos

pictate de către zânişoarele florilor.

Zânişoarele în fiecare zi aveau mult de lucru. Unele pictau florile, altele

aripioarele fluturaşilor şi albinuţelor, altele gândăceii iar altele reparau şi creau

unelte potrivite.

Într-o zi se rătăci şi ajunse în poeniţă din întâmplare o fetiţă împreună cu

căţeluşa ei, Pufişor. Maria, căci aşa o chema pe fetiţă exclamă:

-Vai ce frumos e aici! Aş putea să rămân pentru totdeauna! Începu să

ţopăie de bucurie dar...hop! se împiedică şi căzu. Căţeluşa sări să o ajute mângâind-o

cu blăniţa ei moale şi pufoasă.

-Vai ce m-am speriat! Dar deodată zări o zână mică ascunsă între petalele

unei lalele.

-Wow, o zână! ... O zână? Cum este posibil aşa ceva? Nu cred că văd bine!

Se frecă la ochi şi se mai uită o dată! Nu există zâne...şopti fetiţa!

-Şşşşit! Te rog nu te speria! Sunt întradevăr o zână a primăverii. Noi

existăm! Trebuie să rămână secret întâlnirea noastră, bine? Oamenii nu trebuie să

afle niciodată!

-Bine, de acord! Dar pot rămâne puţin aici cu tine?

-Da, te invit la o plimbare prin poieniţă!

-Ce bine, ce bine! tremură fetiţa de bucurie.

16 
 
 
 
-Uite, acum mergem să le cunoşti pe doamnele primăverii, adică florile de

primăvară. Fetiţa nu stătu pe gânduri, îşi luă pisicuţa în braţe şi porni alături de

zână. Se întâlni cu prima floare:

-Bună...eu sunt laleaua! Eu şi surorile mele lalelele avem rochiţele de

diferite culori: roşii, galbene, roz, albe şi mov.

-Încântată de cunoştinţă! Eu mă numesc Maria! spuse fetiţa iar ea este

pufişor, căţeluşa mea.

-Eu sunt narcisa!

-Eu sunt lăcrămioara! Semăn cu ghiocelul şi am parfumul fermecător!

-Mă bucur să te cunosc! spuse fetiţa.

-Eu mă numesc zambila! Si eu am alte flori surori cu clopoţei roz, mov şi

alb.

-Vai cât sunteţi de frumoase! Sunt aşa de fericită că v-am cunoscut!

-Acum că ai aflat multe lucruri despre noi, spuse zâna, trebuie să-ţi spun

că suntem create să aducem culoare şi bucurie tuturor, acolo unde ne întâlnesc: în

grădină, la florărie, în buchetele oferite cuiva drag, sau în vazele de acasă.

Florile de primăvară sunt cele mai parfumate flori din toate cele patru

anotimpuri. Aşa că datoria voastră, a oamenilor, este de a ne preţui şi de a ne îngriji

ca să vă bucurăm în fiecare primăvară! Adică noi avem nevoie de lumină, căldură, apă

şi un pământ curat în care să creştem. Voi trebuie să păstraţi natura curată

deoarece este casa noastră.

Fetiţa îşi luă rămas bun de la zână cu promisiunea de a nu-şi încălca

cuvântul.

17 
 
 
 
Anexa 3

„Albiniţa a zburat” - Joc de mișcare

Toţi copiii sunt aşezaţi în cerc. Fiecare reprezintă o floare redată printr-un

madalion pus la gât. Se alege o albiniţă care va zbura printre flori pe versurile

cântecului „Albiniţa a zburat”.

Albiniţa a zburat

Să culeagă miere.

Pe o floare s-a aşezat

Si nectar îi cere.

De ghiceşti cum o chema

Albiniţă dragă

Cu tine o vei lua

Albiniţă dragă.

În acest moment albiniţa trebuie să aleagă o floare şi ghiceşte cum se

numeşte ea ajutată de simbolul de pe medalion.

Dacă ghiceşte i se cântă aşa:

Ai ghicit, ai ghicit,

Floarea cea aleasă

Fericit, mulţumit

S-o aduci acasă!

Iar dacă nu ghiceşte i se cântă aşa:

N-ai ghicit, n-ai ghicit,

Ce bine ne pare

De acum ai să fii

Ca şi noi o floare!

18 
 
 
 

19