Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect didactic de lungă durată

pentru clasa a VI-a, realizat în contextul curriculumului, ediția 2019

I. Date generale:
- Denumirea instituţiei de învăţământ
- Anul şcolar (ex. 2019-2020)
- Planificarea materiei de studiu:
Biologie, clasa a VI-a, 1 oră/săptămână, 34 ore/an.
- Structura anului de învăţământ (se indică datele semestrelor şi ale vacanţelor)
- Orarul sunetelor
- Orarul lecţiilor
- Bibliografia

II. Desfăşurarea activităţii

Eşalonare
în timp
Conţinuturi tematice
Unităţi de Tehnologii Note
Nr.
competenţă (Unități de conţinut/ Teme) didactice
de Data
ore

I. Celula, unitatea de
 Definirea bază a vieţii 6 ore  Activitate
termenului frontală
celulă. 1.1 Structura celulei  Activitate
individuală
1.2 Structura şi funcţiile 1  Activitate în
 Identificarea
microscopului grup
structurilor
1
prezente în
1.3 Particularităţile celulei  Lucrul cu
celulele vegetale textul
vegetale şi animale
şi animale, 1  Lucrare
vizibile la practică
1.4 Pregătirea preparatului
microscopul  Observaţia
microscopic cu celula
simplu. vegetală şi animală  Reprezentări
1 grafice
 Compararea  Modelarea Tema 1.4 –
1.5 În lumea celulelor
structurilor  Discuţii : Lucrare
celulelor vegetale practică
1.6 Vocabularul „Celule” Vocabularul
şi animale. „Celule”
1
 Descrierea 1
funcţiilor
structurilor
celulare vizibile
la microscopul
simplu.

 Stabilirea

1
particularităţilor
celulelor de a se
grupa în ţesuturi,
organe şi
organisme.

 Definirea II. Diversitatea şi 9 ore  Activitate


termenilor: clasificarea frontală
organism organismelor vii  Activitate
monocelular şi individuală
pluricelular; 2.1 Organisme 1  Activitate în
organism diurn şi monocelulare grup
nocturn; Tema 2.2 –
organism 2.2 Pregătirea preparatelor 1
 Lucrul cu Lucrare
ierbivor, microscopice cu diverse
textul practică
carnivor, organisme
monocelulare dintr-un  Lucrare
omnivor. practică
bazin acvatic
 Demonstraţia
2.3 Organisme 1  Observaţia
 Recunoaşterea pluricelulare  Reprezentări
organismelor: grafice
monocelulare şi 2.4 Organisme diurne 1  Modelarea
pluricelulare;  Studiu de caz
diurne şi 2.5 Organisme nocturne 1
 Proiect de
nocturne; cercetare
ierbivore, 2.6 Organisme ierbivore 1
 Vocabularul
carnivore, „diversitatea
omnivore. 2.7 Organisme carnivore 1
organismelor
2.8 Organisme vii”
1
 Descrierea omnivore
comportamentelo
r alimentare ale 2.9 Evaluare sumativă la 1
organismelor unităţile de conţinut:
ierbivore, „Celula, unitatea de bază a
carnivore, vieţii” şi „ Diversitatea şi
omnivore; clasificarea
organismelor vii”
 Stabilirea
corelaţiei dintre
comportamentul
unor organisme
şi bioritmul
circadian.

 Planificarea
acţiunilor de
ocrotire a
animalelor şi a
plantelor din

2
localitate.

 Recunoaşterea III. Plante 6 ore


organelor  Activitate Tema 3.2 –
vegetative şi 3.1 Structura unei plante cu 1 frontală experiment
generative ale flori.  Activitate
unei plante cu individuală Tema 3.3 –
flori. 3.2 Transportul substanţelor 1  Activitate în Lucrare
grup
prin corpul plantelor practică
 Descrierea
 Lucrul cu
funcţiilor 3.3 Modelarea structurii unui 1 textul
organelor organ al plantei  Experiment Tema 3.4 –
vegetative ale  Demonstraţie Lucrare
plantelor cu flori. 3.4 Plantele în natură practică
 Observaţie
 Argumentarea 1
 Reprezentări
rolului plantelor 3.5 Plantele în viaţa omului 1
grafice
în natură şi în  Modelare
viaţa omului. 3.6 Vocabularul „Plante” 1
 Algoritmizare
 Discuţii:
Vocabularul
„Plante”

 Definirea IV. Organismul uman şi 6 ore  Activitate


termenilor: sănătatea frontală
organ, sisteme de  Activitate
organe, sistem 4.1 Poziţia, funcţia de bază individuală
digestiv, sistem şi igiena sistemelor 1  Activitate în
respirator, sistem grup
de organe cu funcţii
cardiovascular,
de nutriţie la om:
sistem excretor,
sistem nervos, sistemul digestiv,
senzorial, respirator,
endocrin, cardiovascular şi  Lucru cu
locomotor, excretor. textul
reproducător.  Demonstraţie
4.2 Poziţia, funcţia de bază 1  Observaţie
 Recunoaşterea şi igiena sistemelor  Reprezentări
poziţiei de organe cu funcţii grafice
sistemelor de de relaţii la om:  Brainstorming
organe în sistemul nervos,  Studiu de caz
organismul senzorial şi endocrin.  Vocabularul
uman. „Organismul
4.3 Poziţia, funcţia de 1 uman şi
 Descrierea bază şi igiena sănătatea”
funcţiei de bază sistemelor de organe
a sistemelor de
cu funcţii de relaţii la
organe ale
om: sistemul
organismului
uman. locomotor.

3
4.4 Poziţia, funcţia de 1
 Propunerea bază şi igiena
modalităţilor de sistemelor de organe
menţinere a cu funcţii de relaţii la
stării de sănătate om: sistemul
a organismului locomotor.
uman.
4.5 Poziţia, funcţia de bază 1
şi igiena sistemelor
de organe cu funcţii
de reproducere la om:
sistemul
reproducător.

4.6 Evaluare sumativă.


Test sumativ
1

 Definirea V. Organismele în 7 ore  Activitate


termenilor: mediu mediul lor de viaţă frontală
de viaţă, adaptare  Activitate
la mediu. 5.1 Adaptări ale 1 individuală
organismelor la mediul  Activitate în
grup
 Identificarea lor de viaţă.
adaptărilor
structurale şi de 5.2 Adaptări structurale ale 1
comportament ale organismelor la factorii
organismelor la de mediu: temperatură,  Lucrul cu
mediul lor de lumină, umiditate. textul
viaţă.  Instruirea
5.3 Adaptări 1 programată
 Stabilirea comportamentale de  Demonstraţie
relaţiilor dintre integrare ale  Observaţie
factorii de mediu organismelor la condiţiile  Explozia
şi particularităţile de mediu. stelară
de adaptare ale  Reprezentări
organismelor la 5.4 Mediul înconjurător şi 1 grafice
mediul lor de activitatea omului.  Studiu de caz
viaţă.  Brainstorming
5.5 Plante şi animale pe cale 1  Proiect de
 Analiza de dispariţie din cercetare
intervenţiei Republica Moldova.  Vocabularul
activităţii omului „Organismele
asupra mediului 5.6 Rezervaţii naturale şi 1 în mediul lor
de viaţă al parcuri naţionale din de viaţă”
organismelor. Republica Moldova.

 Argumentarea 1.7 Evaluare sumativă. Test 1

4
importanţei sumativ
protecţiei
organismelor şi a
mediului lor de
viaţă.

Proiect didactic de scurtă durată pentru clasa a VI-a,


5
realizat în contextul curriculumului ediția 2019

NB În acest proiect prezentăm demersul finalităților educaționale (Competenţe specifice disciplinei


biologia - Unităţi de competenţe - Obiective operaţionale) pentru a evidenția linia logică a
produselor de tip proiectiv: curriculum, proiect didactic de lungă durată: proiect didactic de scurtă
durată).

PROIECT DIDACTIC DE SCURTĂ DURATĂ


la BIOLOGIE
realizat în clasa a VI-a
Data __________
Tema: În lumea celulelor
Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare şi sistematizare

Metodologia formării competenţelor

Competenţe
Obiective specifice disciplinei biologia
operaţionale
 Utilizarea
La sfârşitul limbajuluivaştiinţific
lecţiei elevul/eleva fi capabil:biologic în diverse contexte de
- să identifice,
comunicare pereferitor
baza cunoştinţelor anterioare,
la structuri, procese, particularităţile
fenomene, legi, concepte.
strucutrale ale
 Investigarea
celulelor şi animale;
vegetalelumii vii cu ajutorul metodelor şi mijloacelor specifice
- să compare, pe imagini, structura
pentru îmbunătăţirea celuleişivegetale
calităţii vieţii şi animale;
a mediului.
- să stabilească pe imagini corelaţii între nivelele structurale ale viului;
- să estimeze, pe baza cunoştinţelor acumulate la lecţii, rolul celulelor în lumea
Unităţi
vie. de competenţe:
 Identificarea structurilor prezente în celulele vegetale şi animale,
vizibile la microscopul simplu.
 Compararea structurilor celulelor vegetale şi animale.
 Descrierea funcţiilor structurilor celulare vizibile la microscopul
simplu.
 Stabilirea particularităţilor celulelor de a se grupa în ţesuturi,
organe şi organisme

6
Etapele lecţiei Obiective Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare
ope-
raţionale
Momentul  Realizarea apelului.  Activitate frontală
organizatoric  Pregătirea pentru lecţie  Conversaţie

Recapitularea şi O1 SD 1
sistematizarea
- Citeşte expunerile copiilor din imagini referitor la celule. Verificăm cunoştinţele
cunoştinţelor  Activitate frontală
- Expune-ţi părerea vis a vis de fiecare idee expusă de copii. acumulate anterior
Argumentează-ţi opinia.  Lucru cu imagini referitor la
 Dezbateri particularităţile
 Conversaţie structurale ale celulelor
vegetale şi animale prin
prezentarea
argumentelor.

7
O2 SD 2  Activitate Verificăm
individuală corectitudinea
 Completează căsuţele libere din imagine cu denumirea
completării diagramei
structurilor celulelor din imagine și notează funcţiile  Lucru cu imagini Ven prin evaluare
acestora.  Comparaţie frontală.
 Prezintă în diagrama Ven asemănările şi deosebirile  Conversaţie
dintre aceste două cellule.

SD 3  Activitate

8
O3  Completează căsuţele libere cu denumirea structurilor individuală Verificăm
prezentate în imagini, iar cu ajutorul săgeţilor indică corectitudinea stabilirii
legăturile dintre imaginile propuse. Argumentează  Lucru cu imagini corelaţiei între nivelele
răspunsul.  Conversaţie structurale ale viului
prin completarea
imaginilor.

Concluzii.  Activitate Menţionăm integritatea


Realizarea individuală structurală a lumii vii
SD 4
feedback-ului prin prezentarea orală a
 Întitulează posterul de mai jos. Argumentează opinia.  Lucru cu imagini argumentelor.
 Sinteză
 Conversaţie

9
Tema pentru SD 5  Activitate
acasă individuală
 Alcătuieşte un microeseu din 5 – 7 propoziţii cu
titlul: „Povestea unei celule”.
 Notiţe

10
Proiect didactic de lungă durată pentru clasa a X-a,
profil umanistic, realizat în contextul curriculumului, ediția 2019

I. Date generale:
- Denumirea instituţiei de învăţământ
- Anul şcolar (ex. 2019-2020)
- Planificarea materiei de studiu:
biologie, clasa a X-a, profil umanistic, 1 oră/săptămână, 34 ore/an.
- Structura anului de învăţământ (se indică datele semestrelor şi ale vacanţelor)
- Orarul sunetelor
- Orarul lecţiilor
- Bibliografia

II. Desfăşurarea activităţii


Unităţi de competenţă Conţinut tematic Eşalonarea Note
în timp Tehnologii
(Unități de conţinut/ Nr. Data didactice
Teme) de
ore
 Identificarea ştiinţelor I.Biologia ca ştiinţă 2
biologice. ore
 Activitate
 Descrierea metodelor 1.1 Ştiinţe biologice şi 1 frontală
de cercetare în biologie. metode de cercetare  Activitate
individuală
 Utilizarea  Activitate în
instrumentarului şi a 1.2 Ştiinţe biologice în grup
tehnicilor de laborator Republica Moldova 1
în procesul de  Lucru cu textul
investigaţie a lumii vii.  Lucrare practică
 Demonstraţie
 Argumentarea  Observaţie
importanţei ştiinţelor  Reprezentări
biologice în devoltarea grafice
economiei ţării.
 Definirea termenilor: II. Caracteristici 5  Activitate
metabolism, generale ale ore frontală
reproducere, creştere, organismelor  Activitate
devoltare, sensibilitate. individuală
2.1 Metabolismul 1  Activitate în
 Descrierea însuşirilor grup
generale ale 2.2 Reproducerea 1
organismelor. Tema 2.2 – lucrare
practică
 Estimarea rolului 2.3 Creşterea şi 1
metabolismului, dezvoltarea
reproducerii, creşterii, organismelor  Lucru cu textul
dezvoltării, 1  Lucrare practică
sensibilităţii pentru 2.4 Sensibilitatea  Experiment

11
organism. organismelor  Demonstraţie
1  Observaţie
 Utilizarea 2.5 Recapitulare  Reprezentări
instrumentarului şi a grafice
tehnicilor de laborator  Proiect de
în procesul de cercetare
investigaţie a însuşirilor
generale ale
organismelor.

 Proiectarea acţiunilor
de menţinere a
echilibrului metabolic
al organismului.
 Definirea termenilor: III. Celula, unitate 6  Activitate
celulă, celulă morfofuncţională a ore frontală
procariotă, celulă organismelor  Activitate
eucariotă, ţesut, ţesuturi individuală
vegetale, ţesuturi 3.1 Compoziţia 1  Activitate în
animale. chimică a celulei: grup
substanţe
 Utilizarea anorganice şi
instrumentarului şi a organice
tehnicilor de laborator  Lucru cu textul
în procesul de 3.2 Structura celulei 1  Lucrare practică
investigaţie a celulei. procariote  Experiment
 Demonstraţie
 Identificarea 3.3 Structura celulei 1  Observaţie
substanţelor anorganice eucariote:  Reprezentări
şi organice micotică,vegetală, grafice
animală
caracteristice celulei.  Modelare

 Estimarea rolului 3.4 Organizarea 1


substanţelor anorganice celulelor în ţesuturi:
şi organice ţesuturi vegetale
caracteristice celulei.
3.5 Organizarea 1
 Recunoaşterea diferitor celulelor în ţesuturi:
tipuri de celule şi ţesuturi animale
ţesuturi. 1
3.6 Recapitulare
 Descrierea funcţiilor
principale ale
organitelor celulare, ale
celulei şi ale ţesuturilor.

 Compararea structurii
diferitor tipuri de
celule.
 Argumentarea
semnificaţiei vitale ale
substanţelor anorganice
12
şi organice pentru
organism.
 Definirea termenilor: IV. Sistematica 21  Activitate
sistematică, unitate organismelor ore frontală
taxonomică, regn,  Activitate
filum/încengătură, 4.1Principii de 1 individuală
clasă. clasificare a lumii  Activitate în
vii grup
 Identificarea
principalelor unităţi 4.2 Virusuri-forme 1
taxonomice în acelulare de viaţă
sistematica  Lucru cu textul
organismelor. 4.3 Regnul Monera: 1  Lucrare practică
Bacterii.  Experiment
 Aplicarea unităţilor  Demonstraţie
taxonomice în 4.4 Regnul Protiste. 1  Observaţia
clasificarea Încrengătura  Comparaţie
organismelor. Rizopode datelor
 Reprezentări
 Identificarea 4.5 Regnul 1 grafice
Protiste.Filumul
caracterelor distinctive  Modelare
ale organismelor la Alge verzi
 Proiect de
nivel de regn, 1
cercetare
filum/încrengătură şi 4.6 Regnul Ciuperci
Filumul  Tehnici de
clasă. prioritizare
Bazidiomicete.
 Utilizarea 1
instrumentariului de 4.7 Regnul Plante.
recunoaştere a poziţiei Filumul
sistematice a Gimnosperme.
organismelor. 2
4.8 Filumul
 Recunoaşterea Angiosperme.
reprezentanţilor ce Clase:
aparţin diferitor clase Monocotiledonate,
de organisme. Dicotiledonate.
1
4.9Regnul Animale.
 Compararea diferitor
Încrengătura
regnuri, încrengături şi
Celenterate: Clasa:
clase de organisme.
Hidrozoare
1
 Argumentarea rolului
4.10 Încrengături:
organismelor în natură
Viermi laţi, Viermi
şi în viaţa omului.
cilindrici.
1
 Proiectarea acţiunilor 4.11
de ocrotire a ÎncrengăturaVierm
organismelor. i inelaţi
1
4.12 Încrengătura
Moluşte: Clasa

13
Gasteropode
1
4. 13 Încrengătura
Artropode. Clasa
Insecte
1
4.14 Încrengătura
Cordate: Clasa
Peşti osoşi, Peşti
cartilaginoşi
1
4.15 Clasa Amfibieni
1
4.16 Clasa Reptile.
1
4.17 Clasa Păsări.
1
4.18 Clasa Mamifere
1
4.19 Recapitulare
1

Proiect didactic de scurtă durată pentru clasa a X-a,

14
realizat în contextul curriculumului, ediția 2019

PROIECT DIDACTIC DE SCURTĂ DURATĂ


la BIOLOGIE
realizat în clasa a X-a, profil real
Data __________
Tema: Structura florii la Angiosperme

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor

Metodologia formării competenţelor

Competenţe
Obiective specifice
operaţioadisciplinei biologia
lecţiei elevul va fi capabil:
 Utilizarea limbajului ştiinţific biologic în diverse contexte de
O1 - să recunoască structura unei flori după diagrama florală;
comunicare referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte.
O2 - Investigarea lumii vii florii
să modeleze structura cu ajutorul
pe bazametodelor şi mijloacelor
unei diagrame florale. specifice
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului.

Unităţi de competenţe:
 Utilizarea instrumentariului de recunoaştere a poziţiei sistematice a
organismelor.
 Recunoaşterea reprezentanţilor ce aparţin diferitor clase de organisme.

Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil:
O1 - să recunoască structura unei flori după diagrama florală;
O2 - să modeleze structura florii pe baza unei diagrame florale.

15
Etapele lecţiei Obiective Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare
opera-
ţionale
Momentul  Realizarea apelului.  Activitate frontală
organizatoric  Pregătirea pentru lecţie  Conversaţie
Efectuarea Lucrare practică  Activitate în grup
exerciţiilor SD 1 * Lucrare practică Verificăm
 Parcurgeţi etapele din fişa lucrării practice.  Lucru cu atlasul corectitudinea
botanic schiţării diagramei
ANALIZA STRUCTURII FLORII LA ANGIOSPERME  Desen grafic florii prin
Materiale necesare:  Observaţie prezentarea
Microscop, secţiuni microscopice cu structura polenului, planşe, lupe,  Descriere desenului.
flori vii, plastilină, material ilustrativ cu diverse flori de angiosperme,  Fişa de activitate a
fişă cu diagrama florală. elevului
Etapele lucrării practice:  Conversaţie
1. Descrie structura florii la angiosperme, utilizând atlasului botanic.
2. Desenaţi o diagramă florală (la dorinţă), utilizând simbolurile din fişa
O1 „Diagrama florală” prezentată în ANEXA 1.

Rezolvarea 3. Analizaţi structura externă a unei flori vii şi descrieţi fiecare  Activitate Verificăm
exerciţiilor cu parte analizată. individuală structura florii
condiţii 4. Desprindeţi părţile de structură a florii şi aranjaţi-le pe hârtie în prin prezentarea
schimbate următoarea ordine:  Lucru cu material desenelor
a) primul rând - caliciul florii; natural
b) al doilea rând - petalele florii;  Observaţie
c) al treilea rând - staminele;  Desen grafic
d) al patrulea rând –gineceul.  Conversaţie
5. Scrieţi formula florii vii analizate, utilizând simbolurile din fişa
„Diagrama florală”.
6. Observaţi la microscop pe preparate permanente staminele şi
grăunciorul de polen a plantelor angiosperme şi desenaţi
structurile vizualizate.
7. Secţionaţi gineceul florii analizate şi priviţi-l la microscop.
16
8. Desenaţi structura gineceului vizualizat la microscop.

Rezolvarea O2  Scrieţi formula unei flori pe care doriţi s-o creşteţi în  Activitate Verificăm
exerciţiilor cu grădină. individuală corectitudinea
elemente de  Modelaţi această floare din diverse materiale.  Abrevieri utilizării
creativitate  Modelare simbolurilor în
formula florii.

Evidenţiem
corectitudinea
structurii florii
prin prezentarea
9. Prezentaţi modelul elaborat. modelului
elaborat de elevi.
Tema pentru  Activitate
acasă individuală
 Elaborează o fişă instructivă cu tema
„Floarea - simbol al vieţii”.
 Notiţe

17
ANEXA 1

DIAGRAMA FLORALĂ

FORMULA FLORALĂ are rolul de a exprima printr-o scriere simbolică alcătuirea unei
flori. Pentru aceasta se folosesc semne convenționale.
K - caliciu
C - corola
A - androceul
G – gineceul

Lângă fiecare literă în dreapta este localizată o cifră sau mai multe. Acestea reflectă
numărul elementelor florale, care intră în componența verticilului respectiv. Pe lângă cifre
sunt folosite și simboluri cu rolul de a indica anumite caractere ale florii respective.
Simbolurile florii
- flori hermafrodite
- flori masculine

- flori feminine
* - simetrie actinomorfă;
 – simetrie zigomorfă
. .

๑ - dispoziție spirociclică;
0 - absența unui verticil;
( ) - concreșterea elementelor florale dintr-un ciclu. Se exprimă prin închiderea simbolurilor
acestora în paranteze mici.
[ ] - concreșterea elementelor din verticilii diferite care se marchează prin închderea
simbolurilor acestora în paranteze pătrate;
- (linie orizontală) - prezintă poziția ovarului. În cazul când este pusă deasupra numărului de
carpele, indică poziția inferioară a ovarului, iar când este pusă dedesubt indică prezența unui
ovar superior iar când simbolul se așază în dreptul numărului de carpele indică un ovar
semiinferior.
∞ - indică prezența într-un verticil a unui număr nedeterminat de elemente.

18