Sunteți pe pagina 1din 26

Cod PS(D02/2A)-01/03

ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 1 din 23
VETERINARE

PROCEDURA SPECIFICĂ
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI DE PRODUSE FARMACEUTICE VETERINARE

Cod: PS(D02/2A)-01/03
INDICATORUL REVIZIILOR ȘI APROBĂRILOR

Nr. Pag. Cap./Subcapitol Descriere modificării Data/revizia Obs.


crt.

AVIZĂRI / APROBĂRI

Elaborat Verificat/Avizat Aprobat

Nume: Ludmila Savca Petru Pașa Ion SULA

Funcția Specialist Reprezentantul Director general


principal, Direcția Managementului pe ANSA
supraveghere Calitate
farmaceutică
veterinară și furaje

Data

Semnătura
Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 2 din 23
VETERINARE

LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI


Ex. Comparti Scopul Responsabi Nume Data Semnătura Data Semnăt
nr. ment difuzării l funcție prenume primirii primit retrage ura
rii eliberat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Formular Cod: LDR-8.4 Ediția 05/08.2014 Pag 1/2


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 3 din 23
VETERINARE

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Formular Cod: LDR-8.4 Ediția 05/08.2014 Pag 2/2


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 4 din 23
VETERINARE

Cuprinsul

Nr. Descriere pag.


1. Scop 5
2. Domeniu de aplicare 5
3. Documente de referință 5
4. Definiții și abrevieri 5
5. Responsabilități 6
6. Descrierea procedurii. Procedura de inspecție a depozitului de produse 6
farmaceutice veterinare.
7. Înregistrări 7
8. Anexe: 7
Anexa nr. 1 Forma de prezentare a fişei de evaluare pentru depozitul farmaceutic 9
veterinar.
Anexa nr. 2 Forma de prezentare a modelului de act de control. 15
Anexa nr. 3 Forma de prezentare a modelului de prescripţie. 17
Anexa nr. 4 Forma de prezentare a modelului de proces verbal de contravenţie. 19
Anexa nr. 5 Forma de prezentare a Extrasului din Legea nr. 221 din 19.10. 21
2007 privind activitatea sanitar-veterinară privind etichetarea produselor
farmaceutice de uz veterinar.
Anexa nr. 6 Forma de prezentare a condicii de înregistrării a controalelor. 22
Anexa nr. 7 Registrul de evidenţă a prescripțiilor medicale. 23

Formular Cod: LDR-8.4 Ediția 05/08.2014 Pag 1/1


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 5 din 23
VETERINARE

1. SCOP
Verificarea modului cum sunt îndeplinite cerințele legale privind implementarea și
respectarea prevederilor legislative precum și asigurarea trasabilității in depozite.
Acțiunea de control in vederea identificării eventualelor riscuri privind activitatea
din depozite.

2. DOMENIU DE APLICARE
Domeniul de aplicare al prezentei proceduri îl constituie supravegherea asupra
comercializării, utilizării și depozitării produselor de uz veterinar pe teritoriul
Republicii Moldova și prevenire/depistarea eventualelor abateri de la legislația în
domeniu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Legea nr. 221 din 19.10.2007, cu privire la activitatea sanitar-veterinară.
Legea nr. 50 din 07.06.2013, cu privire la controalele oficiale pentru verificarea
conformității cu legislația privind hrane pentru animale și produsele alimentare și
cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor.
Legea nr. 1456 din 25.05.1993, cu privire la activitatea farmaceutică
Ordin nr. 176 din 06.11.2012, pentru aprobarea normei sanitar veterinare privind
modelul de formulare de prescripție medicală, pentru eliberarea produselor
medical veterinare și a normelor metodologice referitor la utilizarea acestora.
HG nr. 942 din 11.10.2010, pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind
interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a
substanțelor β - agoniste în creșterea animalelor.
Legea nr. 131 din 08.06.2012, privind controlul de stat asupra activității de
întreprinzător.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
control sanitar-veterinar - activitatea de prevenire, depistare şi suprimare a
încălcărilor cerinţelor sanitar-veterinare de către persoanele fizice şi juridice;
produse farmaceutice de uz veterinar – medicamente veterinare, produse
biologice, substanţe medicamentoase, dezinfectante, raticide, insecticide,
repelenţi, premixuri neîncorporate şi aditivi furajeri neîncorporaţi;
înregistrare a produselor farmaceutice de uz veterinar – proces de
expertiză, omologare şi eliberare a certificatului de înregistrare a produselor
farmaceutice de uz veterinar, cu înscrierea în Nomenclatorul de stat al
produselor farmaceutice de uz veterinar, în urma cărui fapt se permite
comercializarea, producerea, importul şi utilizarea în practica medicală a acestor
produse;
nomenclator al produselor farmaceutice de uz veterinar – lista produselor
farmaceutice de uz veterinar înregistrate, conform prevederilor prezentei legi,
pentru producere, comercializare, import şi utilizare în medicina veterinară;
Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 6 din 23
VETERINARE

controlul documentelor – examinarea documentelor comerciale şi, după caz, a


documentelor necesare ce însoţesc lotul în temeiul legislaţiei privind hrana
pentru animale, produsele alimentare şi al normelor privind sănătatea şi
bunăstarea animalelor;
condica de înregistrare a controalelor – registru deţinut de către persoanele
fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, denumite în
continuare persoane supuse controlului, sau de către o parte a acestora pentru
înregistrarea tuturor controalelor efectuate de către organele abilitate cu funcţii
de control în conformitate cu prezenta lege.
5. RESPONSABILITĂȚI
Responsabili pentru implementarea procedurii date, sunt inspectorii
raionali/municipali din secția sănătatea animală din cadrul Agenției Naționale
pentru Siguranța Alimentelor.
6. DESCRIEREA PROCEDURII
Inspectarea depozitului de produse farmaceutice veterinare se realizează
conform etapelor:
- Efectuarea înscrierilor în condica de înregistrare a controalelor.
- Verificarea condicii de înregistrare a controalelor (registru conform Anexei
nr.6).
- Verificarea autorizației sanitar veterinare de funcționare a unității.
- Verificarea angajării medicului veterinar.
- Verificarea actelor anterioare de control sau a evaluărilor.
- Verificarea listei cu denumirea și adresa furnizorilor și beneficiarilor.
- Verificarea existenţei evidenţei scrise referitoare la cantitatea de produse
recepţionate şi livrate.
- Verificarea prezenţei în „Nomenclatorul de stat al produselor farmaceutice de
uz veterinar” a produselor farmaceutice de uz veterinar depozitate.
- Verificarea etichetării produselor farmaceutice de uz veterinar, care trebuie să
fie în conformitate cu actele legislative în vigoare (conform Anexei nr. 5):
- Verificarea respectării normelor generale: elemente constructive, ventilație,
iluminare, dotarea cu aparatură de control.
- Verificarea dotării depozitului cu un spațiu special amenajat pentru depozitarea
substanțelor toxice și stupefiante.
- Verificarea dotării depozitului cu un număr suficient de încăperi în funcție de
activitate(recepție/livrarea produselor, stocarea produselor expirate).
- Verificarea existenței contractului pentru distrugerea produselor expirate sau
deteriorate.
- Verificarea dotării depozitului cu frigidere, camere frigorifice, rafturi metalice și
paleți.
Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 8 din 23
VETERINARE

- Verificarea existenței unei persoane calificate corespunzător, responsabilă pentru


farmacovigilență
- Verificarea documentelor oficiale:
registru de evidență a prescripțiilor medicale (Anexa nr. 7),
documente de proveniență și calitate,
buletine de analiză,
certificate de calitate,
- Verificarea dotării bibliotecii tehnice:
Farmacopeea.
- Nomenclatorul de stat a produselor farmaceutice de uz veterinar în format de hîrtie
sau electronic de pe site-ul:
www.ansa.gov.md/ro/nomenclatorul-preparatelor-farmaceutice-de-uz-veterinar.html
Legislația sanitar-veterinară specifică domeniului de activitate.
Ghid privind Farmacovigilența veterinară.
- Verificarea echipamentelor și instalațiilor(sistem de prevenire și stingere a
incendiilor).
- Verificare norme privind igienizarea, decontaminarea, dezinfecția, deratizarea.
- Verificarea normei privind personalul, instruiri.
- Îndeplinirea actului de control, iar în cazul depistării neconformităţilor, în
dependenţă de gravitatea lor, şi a prescripţiei, procesului verbal (Anexa nr. 2,3,4.)

7. ÎNREGISTRĂRI

7.1 Fișă de evaluare a depozitului de produse farmaceutice veterinare – formular


cod: FE-7.3
7.2 Act de control - formular cod: AC - 7.3
7.3 Prescripţie – formular cod: PR - 7.3
7.4 Proces verbal – formular cod: PV - 7.3
7.5 Informația privind etichetarea produselor farmaceutice de uz veterinar – formular
cod: IPEPFV – 7.3
7.6 Condica de înregistrare a controalelor – formular cod: CÎC – 7.3
7.7 Registru de evidență a prescripțiilor medicale – formular cod: REPM – 7.3

8. ANEXE
Anexa nr. 1 Forma de prezentare a fişei de evaluare pentru depozitul de produse
farmaceutice veterinare - formular cod: FE-7.3
Anexa nr. 2 Forma de prezentare a modelului de act de control – formular cod:
AC – 7.3
Anexa nr. 3 Forma de prezentare a modelului de prescripţie – formular cod: PR -
7.3
Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 8 din 23
VETERINARE

Anexa nr. 4 Forma de prezentare a modelului de proces verbal – formular cod:


PV -7.3
Anexa nr. 5 Forma de prezentare a Extrasului din Legea nr. 221 din 19.10.2007
privind activitatea sanitar-veterinară privind etichetarea produselor farmaceutice
de uz veterinar – formular cod: IPEPFV -7.3
Anexa nr. 6 Forma de prezentare a condicii de înregistrării a controalelor –
formular cod: - formular cod: CÎC – 7.3
Anexa nr. 7 Forma de prezentare a registrului de evidență a prescripțiilor
medicale – formular cod: REPM -7.3
Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 9 din 23
VETERINARE

Anexa nr. 1

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor


Subdiviziunea teritorială ………………….

Fişă de evaluare
a depozitului de produse farmaceutice veterinare

nr. ....... din ...........................


1. Întreprinderea evaluată: ........................................................................................................................
Sediul în: ...................................................................................................................................................
Administrator/Reprezentant legal: domnul/doamna ............................................, domiciliat/domiciliată
în .............................................................., telefon .................................. mobil ......................................
2. Echipa de evaluare:
Medic veterinar oficial ................... .........., legitimaţie nr. ............, Ordin de serviciu nr. …..din ............
Medic veterinar oficial.................... .........., legitimaţie nr. ............, Ordin de serviciu nr. …...din ...........
Medic veterinar oficial................... .........., legitimaţie nr. ............, Ordin de serviciu nr. …...din ...........
3. Planul de evaluare:
A fost prezentat domnului/doamnei ................................, în calitate de ..............................................,
care şi-a însuşit obiectivul evaluării şi a însoţit echipa de evaluare pe toată durata acesteia.
4. Evaluarea este înregistrată în Registrul unic de control al întreprinderii controlate,

la poziția nr. ............. din .......................


Nr.
Specificare Da Nu Observaţii
crt.

1. Depozitul farmaceutic veterinar are autorizaţie sanitară


veterinară de funcţionare (se va menţiona numărul
autorizaţiei şi data emiterii autorizaţiei)

nr…………………………….din………………………
2. Clădiri si local în numărul de clădiri
funcţiune: numărul de încăperi/suprafaţă

Formular Cod: FE – 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 1/6


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 10 din 23
VETERINARE

3. Condiţii de microclimat: ventilaţie


temperatură
umiditate
luminozitate
dotare cu aparatură de măsură şi
control, sisteme de înregistrare a
temperaturii, umidităţii etc.
condiţii de depozitare şi de
transport, care să asigure
conservarea produselor
4. Dotarea cu materiale şi mijloace pentru dezinfecţie şi
combaterea insectelor şi a rozătoarelor
5. Grupuri sanitare: numărul de cabine

dotare cu săpun lichid, substanţe


dezinfectante, prosop din hârtie
etc.
6. Personal propriu de specialitate

7. Distribuţia produselor medicinale veterinare se face prin


distribuitori autorizaţi
8. Depozitul farmaceutic veterinar distribuie numai acele
produse medicinale veterinare autorizate de autoritatea
competentă pentru comercializare
9. Depozitul farmaceutic sisteme de prevenire şi stingere a
veterinar este asigurat cu: incendiilor
10. Pentru depozitarea substanţelor toxice şi stupefiante este
amenajat un spaţiu special, conform reglementărilor în
vigoare - în cazul în care se comercializează substanţe
toxice şi stupefiante
11. Depozitul farmaceutic recepţia/livrarea produselor
veterinar este organizat depozitarea corespunzătoare
pe diviziuni, în număr stocarea produselor expirate,
suficient, în funcţie de retrase sau returnate din diferite
complexitatea activităţii şi motive
pentru a asigura:

Formular Cod: FE - 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 2/6


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 11 din 23
VETERINARE

12. Depozitul farmaceutic frigidere sau camere frigorifice,


veterinar este dotat cu: rafturi metalice şi paleţi
sistem de verificare şi menţinere
a temperaturii şi umidităţii,
verificat metrologic, cu înregistrări
arhivabile
sistem pentru asigurarea
condiţiilor optime de climatizare
13. Depozitul farmaceutic data operaţiunilor efectuate
veterinar deţine evidente denumirea produsului medicinal
scrise referitoare la: veterinar, numele producătorului,
ţara de origine
modul de prezentare, forma
farmaceutică, concentraţia
substanţei active, dimensiunea
ambalajului
seria şi data expirării produsului
certificatul sau buletinul de
analiză
cantitatea recepţionată şi livrată
denumirea şi adresa furnizorilor
copii de pe certificatele de
înregistrare ale produselor
medicinale veterinare sau
nomenclatorul produselor
medicinale veterinare actualizat,
în formă electronică sau pe hârtie
14. Persoana desemnată cu supravegherea calităţii produselor
medicinale veterinare este medic veterinar, angajat cu
contract individual de muncă în condiţiile stabilite de
legislaţia în vigoare
15. Clădirile în care este amplasat depozitul farmaceutic
veterinar sunt asigurate pentru evacuarea rapidă a
produselor farmaceutice şi a altor produse, în caz de
necesitate
16. Spaţiile sunt uşor de întreţinut şi se evită depunerile de praf,
umiditatea sau orice alţi factori care ar influenţa negativ
calitatea produselor

Formular Cod: FE -7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 3/6


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 12 din 23
VETERINARE

17. în spaţiile de depozitare nu este permis accesul persoanelor


neautorizate
18. Existenţa contractului pentru distrugerea produselor expirate
sau deteriorate
19. Sursele de foc direct şi canalele de scurgere deschise sunt
evitate
20. Spaţiile de depozitare sunt de mărime adecvată şi permit
depozitarea în ordine a diferitelor produse veterinare,
respectând seriile de fabricaţie şi categoriile de produse
21. Există spaţii separate pentru depozitarea produselor
reclamate, returnate sau cu termen de valabilitate depăşit
22. Ambalajele şi materialele promoţionale sunt depozitate
separat
23. Vestiarele şi grupurile sanitare sunt uşor accesibile, uşor de
întreţinut şi nu comunică direct cu spaţiile de depozitare
24. Spaţiile sunt curate, iar deşeurile acumulate sunt înlăturate
permanent
25. Există un program de igienizare
26. în toate zonele de depozitare personalul poartă echipament
de protecţie
27. Fumatul, precum şi consumul de alimente şi băuturi este
permis numai în spaţii separate, nu în zonele folosite pentru
depozitarea şi manipularea produselor
28. Din depozitul farmaceutic veterinar distribuţia produselor
farmaceutice şi a celorlalte produse se face numai cu
ridicata, nu cu amănuntul
29. În depozitul farmaceutic măsuri de asigurare că produsele
veterinar sunt luate: medicinale veterinare sunt
înregistrate în Nomenclatorul de
Stat al produselor farmaceutice
de uz veterinar
măsuri de verificare a calităţii
ambalajului, etichetării şi
respectării termenului de
valabilitate
măsuri de depozitare conforme
cu standardele în vigoare şi care
asigură menţinerea calităţii
produselor medicinale veterinare
pe perioada de valabilitate

Formular Cod: FE - 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 4/6


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 13 din 23
VETERINARE

măsuri de expediţie care să


asigure că manipularea ulterioară
a produselor medicamentoase
asigură calitatea acestora pe
perioada de valabilitate
măsuri de notificare a
transporturilor de produse
sensibile care trebuie menţinute
la o temperatură controlată
măsuri de control al stocurilor prin
verificare periodică; livrările
trebuie să fie în acord cu
principiul rotaţiei stocurilor, mai
ales în cazul unei date de
expirare apropiate
măsuri de autoinspecţie pentru
evaluarea sistemului de asigurare
a calităţii
30. Produsele vătămate sau expirate sunt depozitate separat în
vederea distrugerii ori returnării la furnizor
31. Alte aspecte:
a)Data ultimei evaluări şi cine a efectuat-o:
...........................................................................................
b)La evaluarea precedentă au fost constatate
deficienţe:.......................................................... Da/Nu
c)Deficienţele constatate au fost
remediate:.............................................................................. Da/Nu
d)Detaliere neconformităţi constatate şi termene de remediere acordate:
Punctul vizat Neconformităţi constatate Termende Măsuri dispuse Data
din fisa de remediere recontr
evaluare olului

Formular Cod: FE – 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 5/6


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 14 din 23
VETERINARE

5.Concluzii:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Echipa de inspecţie: ................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Reprezentantul legal al depozitului farmaceutic veterinar evaluat :


............................................................

Formular Cod: FE – 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 6/6


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 15 din 23
VETERINARE

Anexa nr. 2

Formular Cod: AC – 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 1/2


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 16 din 23
VETERINARE

Formular Cod: AC - 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 2/2


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 17 din 23
VETERINARE

Anexa nr. 3

Formular Cod: PR – 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 1/2


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 18 din 23
VETERINARE

Formular Cod: PR – 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 2/2


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 19 din 23
VETERINARE

Anexa nr. 4

Formular Cod: PV – 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 1/2


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 20 din 23
VETERINARE

Formular Cod: PV - 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 2/2


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 21 din 23
VETERINARE

Anexa nr. 5

Informaţia privind etichetarea produselor farmaceutice de uz veterinar

Formular Cod: IPEPFV - 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 1/1


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 22 din 23
VETERINARE

Anexa nr. 6

CONDICA DE ÎNREGISTRARE A CONTROALELOR

Nr/o Denumirea Numele Numărul Obiectul şi Perioada Semnătura


organului controlorului deciziei scopul efectuării controlorului
de control (controlorilor) de control controlului controlului (controlorilor)
şi funcţia şi/sau (data şi ora
acestuia al mandatului începerii/
de control, data şi ora
data emiterii încheierii
acestora controlului)

A B C D E F G

Formular Cod: CÎC - 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 1/1


Cod PS(D02/2A)-01/03
ANSA Ediția 1
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Revizia 0
PRIVIND INSPECȚIA DEPOZITULUI Ex. nr. 0
DE PRODUSE FARMACEUTICE Pagina 23 din 23
VETERINARE

Anexa nr. 7

Registrul
de evidenţă a prescripțiilor medicale

№ Data eliberării Denumirea Cantitatea Numele Numele,


produsului produsului eliberată Prenumele Prenumele
farmaceutic farmaceutic de MVLP care a persoanei
de uz uz veterinar emis care a
veterinar eliberat prescripţia procurat
produsul
1.
2.
3.

Formular Cod: REPM – 7.3 Ediția 05/08.2014 Pag 1/1