Sunteți pe pagina 1din 44

PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 1 din 25

PROCEDURA SPECIFICĂ
PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU, MALAXOR PENTRU FURAJE)

Cod : PS(D02/2B)-02/02

INDICATORUL REVIZIILOR ȘI APROBĂRILOR

Nr. Pag. Cap./Subcapitol Descrierea modificării Data/revizia Obs.

crt.

AVIZARI / APROBARI

Elaborat Verificat/Avizat Aprobat

Nume: Victor Pîslaru Petru Pașa Ion SULA

Funcția Sef Direcția Reprezentantul Director general ANSA


Supraveghere Managementului pe
farmaceutică veterinară Calitate
și furaje

Ludmila Savca

Specialist principal,
Direcția supraveghere
farmaceutică veterinară
și furaje

Data
Cod PS(D02/2B)-02/02
PROCEDURĂ SPECIFICĂ
ANSA Ediția 1
PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE
PRODUCERE A HRANEI DESTINATE ANIMALELOR Revizia 0
DE FERMĂ PENTRU NEVOILE EXCLUSIVE ALE
Data
PROPRIEI EXPLOATAȚII (FERME CU MOARĂ,
MALAXOR PROPRIU, MALAXOR PENTRU FURAJE) Ex. nr. 0

Pagina 1 din 30

Semnătura

Formular Cod: Ediția___/___.____________ Pag _____/___


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 4 din 25

LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI


Ex. CompartimenScopul Responsabil Nume Data primirii Semnatura Data Semnătura
nr. t difuzării funcție prenume Semnătura primit retragerii eliberat
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Formular Cod: LDR-8.4 Ediția 5/08.2014 Pag 1/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 4 din 25

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Formular Cod: LDR-8.4 Ediția 5/08.2014 Pag 1/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 4 din 25

36.

37.

Cuprins

Nr. Descriere pagina

1. Scop 5

2. Domeniu de aplecare 5

3. Documente de referință 5

4. Definiții și abrevieri 5

5. Responsabilități 6

6. Descrierea procedurii. Procedura de inspecție a unităților de producere a 6


hranei destinate animalelor de fermă pentru nevoile exclusive ale propriei
exploatații – ferme cu moară, malaxor propriu, malaxor pentru furaje.

7. Înregistrări 7

8. Anexe 8

Anexa nr. 1 Forma de prezentare a fișei de evaluare pentru unitățile de 9


producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru nevoile exclusive
ale propriei exploatații – ferme cu moară, malaxor propriu, malaxor pentru
furaje.

Anexa nr. 2 Forma de prezentare a modelului de act de control 14

Formular Cod: LDR-8.4 Ediția 5/08.2014 Pag 1/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 4 din 25

Anexa nr. 3 Forma de prezentare a modelului de prescripție 16

Anexa nr. 4 Forma de prezentare a modelului de proces verbal de 18


contravenție

Anexa nr. 5 Forma de prezentare a modelului de certificat de înregistrare a 20


produsului farmaceutic de uz veterinar.

Anexa nr. 6 Forma de prezentare a modelului de registru privind achiziţiile 21


materiei prime (grîu, porumb, orz, premixuri, substanţe minerale, aditivi
furajeri etc.).

Anexa nr. 7 Forma de prezentare a modelului de registru privind evidenţa 22


eliberării produselor finite (furaje, premixuri şi furaje combinate).

Anexa nr. 8 Forma de prezentare a informaţiei necesare pentru etichetarea 23


furajelor

Anexa nr. 9 Forma de prezentare a condicii de înregistrării a controalelor. 25

Formular Cod: LDR-8.4 Ediția 5/08.2014 Pag 1/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 5 din 25

1. SCOP

Verificarea modului cum sunt aplicate prevederile legislative privind producerea


furajelor.

Asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății animalelor prin siguranța hranei
pentru animale produse în fabricile de nutrețuri combinate precum și verificarea în toate
etapele producției, transformării și distribuirii hranei pentru animale în conformitate cu
legislația națională și cu bunele practici în vederea asigurării că aceste etape
îndeplinesc cerințele în domeniul igienei furajelor.

2. DOMENIU DE APLICARE

Domeniul de aplicare al prezentei proceduri îl constituie supravegherea asupra


producerii, comercializării, utilizării și depozitării nutrețurilor pe teritoriul Republicii
Moldova și prevenirea/depistarea eventualelor abateri de la legislația în domeniu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Legea nr. 221 din 19.10.2007, cu privire la activitatea sanitar-veterinară.

Legea nr. 50 din 07.06.2013, cu privire la controalele oficiale pentru verificarea


conformității cu legislația privind hrane pentru animale și produsele alimentare și cu
normele de sănătate și de bunăstare a animalelor.

HG nr. 462 din 02.07.2013, cu privire la aprobarea unor cerințe față de furaje.

HG nr. 311 din 21.05.2012, cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a


condițiilor de reglementare a preparării, plasării pe piață și utilizării nutrețurilor cu adaos
de medicamente.

HG nr. 1405 din 10.12.2008, cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind


igiena nutrețurilor și conținutul substanțelor nedorite în nutrețuri.

HG nr. 686 din 13.09.2013, cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru
controlul nutrețurilor.

Legea nr. 131 din 08.06.2012, privind controlul de stat asupra activității de
întreprinzător.
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 5 din 25

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

control sanitar-veterinar - activitatea de prevenire, depistare şi suprimare a


încălcărilor cerinţelor sanitar-veterinare de către persoanele fizice şi juridice;

controlul documentelor – examinarea documentelor comerciale şi, după caz, a


documentelor necesare ce însoţesc lotul în temeiul legislaţiei privind hrana pentru
animale, produsele alimentare şi al normelor privind sănătatea şi bunăstarea
animalelor.
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 6 din 25

inspecţie – examinarea de către inspector a oricărui aspect în domeniile prevăzute la


art. 18 alin. (3) din Legea nr. 113 din 18 mai 2013 pentru a verifica dacă acestea sînt
conforme cu cerinţele legislaţiei în vigoare;
producător din sectorul nutreţurilor – persoană fizică sau juridică responsabilă de
respectarea cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare în întreprinderea pe care o
controlează;
materii prime pentru furaje – produse de origine vegetală şi animală, în stare naturală,
proaspete sau conservate şi derivatele lor, obţinute prin prelucrare industrială, precum
şi substanţele organice şi anorganice, în starea lor naturală sau în urma prelucrării,
pentru prepararea nutreţurilor combinate sau ca suport pentru preamestecuri;
igiena nutreţurilor – măsurile şi condiţiile necesare prevenirii riscurilor şi garantării
conţinutului specific al unui tip de nutreţuri, luînd în considerare utilizarea prevăzută
pentru acest tip de nutreț.
substanţe nedorite – contaminanţii şi alte substanţe prezente în nutreţuri şi
ingredientele acestora care, prin esenţa lor, afectează securitatea sanitară a alimentelor
destinate consumului uman şi, deci, constituie un risc pentru sănătatea consumatorilor.
înregistrare a produselor farmaceutice de uz veterinar – proces de expertiză,
omologare și eliberare a certificatului de înregistrare a produselor farmaceutice de uz
veterinar, cu înscrierea în Nomenclatorul de stat al produselor farmaceutice de uz
veterinar, în urma cărui fapt se permite comercializarea, producerea, importul şi
utilizarea în practica medicală a acestor produse;
condica de înregistrare a controalelor – registru deţinut de către persoanele fizice
sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, denumite în continuare
persoane supuse controlului, sau de către o parte a acestora pentru înregistrarea
tuturor controalelor efectuate de către organele abilitate cu funcţii de control în
conformitate cu prezenta lege;

5. RESPONSABILITĂŢI

Responsabili pentru implementarea procedurii date, sunt inspectorii raionali/municipali din


secția sănătatea animală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

Inspectarea unităţilor de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru


nevoile exclusive ale propriei exploataţii (ferme cu moară, malaxor propriu, malaxor
mobil pentru furaje) se realizează conform etapelor:
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 7 din 25

1. Efectuarea înscrierilor în condica de înregistrare a controalelor.

2. Verificarea condicii de înregistrare a controalelor ( registru conform Anexei nr. 9).

3. Verificarea actelor anterioare de control sau al evaluărilor anterioare.

4. Îndeplinirea Fişei de evaluare (conform Anexei nr. 1).

5. Verificarea autorizației sanitar veterinare de funcționare a unității.

6. Verificarea angajării medicului veterinar.

7. Verificarea înregistrărilor și gestionării materiilor prime și materiale auxiliare folosite în


procesul de producere (model de registru conform Anexei nr. 6).

8. Verificarea fluxului tehnologic.

9. Verificarea încadrării in standardele de producție: tipuri de furaje, separarea liniilor de


furaje pe specii ( pentru bovine – flux separat).

10. Verificarea programului de autocontrol.

11. Verificarea spațiului pentru păstrarea contraprobelor.

12. Verificarea respectării normelor generale: elemente constructive, ventilație, iluminare.

13. Verificarea prezenţei impurităților în furaje.

14. Verificarea prezenței dovezilor/evidenţei de luptă contra dăunătorilor.

15. Verificarea igienică a echipamentelor și instalațiilor.

16. Depozitări (depozite materie primă de furaje, depozit furaj finit).

17. Verificarea înregistrărilor și gestionării materiilor finite cum ar fi furaje, furaje


combinate (modele de registre în Anexa nr. 6 şi 7).

18. Verificarea unităților de transport de materii prime/produse finite.

19. Verificarea trasabilității materii prime: identificarea originii, sursa, traseu, documente.

20. Verificarea etichetării furajelor (unde este cazul), care trebuie să fie în conformitate cu
actele legislative în vigoare (conform Anexei nr. 8).

21. Proceduri privind retragerea furajelor neconforme.


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 7 din 25

22. Verificarea evidenței controlului analizei apei.

23. Verificarea efectuării igienizării, decontaminării, dezinfecției, deratizării.

24. Verificarea evidenței instruirii personalului.

25. Verificarea evidenței rapoartelor de încercări privind siguranţa materiei prime furajere
şi furajelor finite.

26. Îndeplinirea actului de control, iar în cazul depistării neconformităţilor, în dependenţă


de gravitatea lor, şi a prescripţiei, procesului verbal (Anexa nr. 2, 3, 4.)

7. ÎNREGISTRĂRI

7.1 Fișă de evaluare, a unităților de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru
nevoile exclusive ale propriei exploatații – ferme cu moară, malaxor propriu, malaxor pentru
furaje. (Anexa nr.1)

1. Act de control (Anexa nr.2)


2. Prescripţie (Anexa nr.3)
3. Proces verbal de contravenţie (Anexa nr.4)
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 8 din 25

1. ANEXE:

Anexa nr. 1 Forma de prezentare a fișei de evaluare pentru unitățile de producere a hranei
destinate animalelor de fermă pentru nevoile exclusive ale propriei exploatații – ferme cu
moară, malaxor propriu, malaxor pentru furaje.

Anexa nr. 2 Forma de prezentare a modelului de act de control,


Anexa nr. 3 Forma de prezentare a modelului de prescripţie,
Anexa nr. 4 Forma de prezentare a modelului de proces verbal de contravenţie,
Anexa nr. 5 Forma de prezentare a modelului de certificat de înregistrare a produsului
farmaceutic de uz veterinar.
Anexa nr. 6 Forma de prezentare a modelului de registru privind achiziţiile materiei
prime (grîu, porumb, orz, premixuri, substanţe minerale, aditivi furajeri etc.).
Anexa nr. 7 Forma de prezentare a modelului de registru privind evidenţa eliberării
produselor finite (furaje, premixuri şi furaje combinate).
Anexa nr. 8 Forma de prezentare a informaţiei privind etichetarea furajelor.
Anexa nr. 9 Forma de prezentare a condicii de înregistrării a controalelor
PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 9 din 25

Anexa nr. 1

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor


Subdiviziunea teritorială …………………….

Fişă de evaluare
a unităţilor de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru nevoile exclusive ale
propriei exploataţii - ferme cu moară, malaxor propriu, malaxor mobil pentru furaje
nr. ....... din ..............................

1. Întreprinderea evaluată:
...................................................................................................................................................................
Sediul în:
....................................................................................................................................................................
Administrator/Reprezentant legal: domnul/doamna ...............................................domiciliat/domiciliată
în .................................................................., telefon ............................ mobil .........................................
2. Echipa de evaluare:
Medic veterinar oficial .............. ..........., legitimaţie nr. ....., Ordin de serviciu nr. .... din ........................
Medic veterinar oficial............... ..........., legitimaţie nr. ......, Ordin de serviciu nr. .... din ......................
Medic veterinar oficial.............. ..........., legitimaţie nr. ......, Ordin de serviciu nr. .... din .......................
3. Planul de evaluare:
A fost prezentat domnului/doamnei ........................., în calitate de ..................................., care şi-a
însuşit obiectivul controlului şi a însoţit echipa de control pe toată durata acestuia.
4. Evaluarea este înregistrată în Registrul unic de control al întreprinderii controlate, la pozitia
nr............. din .....................................

Baza legală a evaluării


Legea nr. 221 din 19.10.2007, Legea nr. 50 din 07.06.2013, HG nr. 462 din 02-07.2013,
HG nr. 311 din 21.05.2012, HG nr. 1405 din 10.12.2008, HG nr. 686 din 13.09.2013

Baza legală privind măsurile dispuse în caz de constatare a neconformităţilor


Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

Formular Cod: FE(D02/2B)-02/02 Ediția 5/08.2014 Pag 1/5


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 9 din 25

Identificare

Formular Cod: FE(D02/2B)-02/02 Ediția 5/08.2014 Pag 1/5


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 10 din 25

Tipul unităţii evaluate nr. de identificare Autorizaţie sanitar-veterinară


(se va bifa X) (conform HG nr. 462 din (nr. şi data)
02.07.2013)
Fermă cu moară
Fermă cu malaxor propriu
Fermă cu malaxor mobil pentru
furaje
Speciile şi categoriile de vîrstă
pentru care se produce furajul:

Se evaluează:
Nr. Da Nu Nu se Observaţii
crt Specificare aplică

1. Provenienţa materiilor prime:


a)Culturi proprii
b)Achiziţionate de la terţi
(unităţi înregistrate-luate în evidenţă)
A. Instalaţii şi echipamente
2. Containerele, vehiculele, echipamentele şi instalaţiile pentru
transformarea şi depozitarea produselor finite, precum şi
spațiul înconjurător sunt menținute în stare de curățenie
3. Există programe de combatere a dăunătorilor:
a) Procedura proprie
b) Contract cu o societate specializată,
autorizată sanitar-veterinar
4. Frecvenţa realizării DDD stabilită în procedură
5. Există o evidenţă a substanţelor/produselor utilizate
6. Există schiţa spaţiului cu identificarea locurilor de amplasare
a momelilor
7. Există dovezi ale aplicării programelor de combatere a
dăunătorilor (procese verbale)
8. Personalul este instruit cu privire la DDD (procese verbale de
instruire)

Formular Cod: FE(D02/2B)-02/02 Ediția 5/08.2014 Pag 2/5


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 10 din 25

9. Spatiile și echipamentele permit curățarea și/sau


dezinfectarea

Formular Cod: FE(D02/2B)-02/02 Ediția 5/08.2014 Pag 2/5


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 11 din 25

10. Spaţiile si echipamentele nu favorizează riscul de contaminare


(inclusiv contaminarea încrucişată) şi efectele negative asupra
siguranţei şi calităţii furajelor
11. Dispozitivele de măsurat utilizate la fabricarea furajelor
corespund gamei de greutăți/volume de măsurat iar precizia
acestora este controlată periodic
(verificarea metrologică a dispozitivelor).
12. Spaţiile de producţie si depozitare beneficiază de iluminat
artificial/natural corespunzător
13. Exista buletine de analiză a calităţii apei
14. Sistemele de evacuare a apelor reziduale sunt proiectate și
construite astfel încît să se prevină orice risc de contaminare a
furajelor.
15. Evacuarea apelor de canalizare și apelor pluviale este efectuată
astfel încât să se asigure protecția echipamentelor, siguranţa și
calitatea furajelor
16. Plafoanele şi echipamentele suspendate sunt concepute,
construite și finisate astfel încît să prevină îmbîcsirea,
condensul, apariția de mucegaiuri și deversarea de particule
care pot dăuna siguranței și calității furajelor.
B. Personalul
17. Unitatea dispune de un număr de …….. angajaţi
18. Există o persoană calificată responsabilă de producţie,
desemnată de conducerea unităţii
19. Personalul este clar informat în scris cu privire la funcțiile,
răspunderile și competențele sale, în special cu ocazia fiecărei
modificări, astfel încît să se obțină produse la calitatea dorită
C. Producţia
20. Există proceduri scrise pentru fiecare etapă a producţiei
21. În procesul de producţie sunt prevenite/limitate riscurile de
contaminare încrucişată
22. Deșeurile și materiile prime necorespunzătoare sunt identificate
şi izolate
D. Controlul calităţii
23. Există o persoană calificată responsabilă de controlul calităţii,

Formular Cod: FE(D02/2B)-02/02 Ediția 5/08.2014 Pag 3/5


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 11 din 25

desemnată de conducerea unităţii

Formular Cod: FE(D02/2B)-02/02 Ediția 5/08.2014 Pag 3/5


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 12 din 25

24. Unitatea este deservită de un alt laborator:


(se va menţiona denumirea şi adresa acestuia)
................................................................................................
25. Există un plan de autocontrol – întocmit în funcţie de tipul
materiilor prime utilizate, tipul furajelor produse şi specia pentru
care este destinat furajul
26. Planul de autocontrol este vizat de autoritatea
sanitar-veterinară competentă
In plan sunt incluse:
a)determinări fizico-chimice
b) determinări microbiologice
c)determinări toxicologice
d) determinări privind contaminaţii şi reziduurile
27. Este respectată frecvenţa de recoltare a probelor pe tipuri de
furaj, prevăzută în Planul de autocontrol al materiilor prime si
produsului finit
28. Există proceduri privind prelevarea de probe
29. Există proceduri privind destinaţia produselor neconforme
30. Există evidențe privind probele şi determinările efectuate
31. Contraprobele sunt păstrate într-un spaţiu corespunzător
32. Contraprobele sunt sigilate şi etichetate
E. Depozitare şi transport
33. Există spaţiu/spaţii separat/separate de depozitare a materiilor
prime
34. Există spaţiu/spaţii separat/separate de depozitare a furajului
produs
35. Spaţiile de depozitare sunt prevăzute cu sisteme de
monitorizare a parametrilor de microclimat (temperatură şi
umiditate)
36. Spaţiile de depozitare sunt igienizate periodic
37. Containerele şi echipamentele utilizate pentru transportul,
depozitarea, manipularea şi cîntărirea materiilor prime şi
furajelor finite sunt igienizate periodic, în baza unor proceduri
38. Transportul materiilor prime/produselor finite se face cu
mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar si igienizate

Formular Cod: FE(D02/2B)-02/02 Ediția 5/08.2014 Pag 4/5


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 12 din 25

corespunzător

Formular Cod: FE(D02/2B)-02/02 Ediția 5/08.2014 Pag 4/5


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII (FERME Ex. nr. 0
CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU, MALAXOR
PENTRU FURAJE) Pagina 13 din 25

39. Unitatea are contract cu un transportator autorizat sanitar-


veterinar
40. Există spaţiu pentru depozitarea substanţelor şi produselor
utilizate la DDD
F. Întocmirea registrelor
41. Există întocmită lista furnizorilor de materii prime
42. Există evidenţe ale intrărilor de materii prime
43. Exita intocmite evidenţe privind cantităţile de furaje produse
pe specii/ pe categorii de vîrste
44. Există evidenţe ale consumului de furaje
J. Alte aspecte
a)Data ultimei evaluări şi cine a efectuat-o:...............................................................................................
b)La evaluarea precedentă au fost constatate deficienţe:............................................................... Da/ Nu
c)Deficienţele constatate anterior au fost remediate:..................................................................... Da/ Nu
d)Detaliere neconformităţi constatate şi termene de remediere acordate:

Punctul din fisa de Neconformităţi constatate Termen de Masuri dispuse Data


evaluare vizat remediere recontrolului

5.Concluzii ...........................:.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Echipa de evaluare: .............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Reprezentantul legal al unităţii evaluate:...................................................................

Formular Cod: FE(D02/2B)-02/02 Ediția 5/08.2014 Pag 5/5


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 14 din 25

Anexa nr. 2

Formular Cod: AC Ediția 5/08.2014 Pag 1/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 15 din 25

Formular Cod: AC Ediția 5/08.2014 Pag 2/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 15 din 25

Formular Cod: AC Ediția 5/08.2014 Pag 2/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 16 din 25

Anexa nr. 3

Formular Cod: PR Ediția 5/08.2014 Pag 1/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 17 din 25

Formular Cod: PR Ediția 5/08.2014 Pag 2/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 18 din 25

Anexa nr. 4

Formular Cod: PV Ediția 5/08.2014 Pag 1/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 18 din 25

Formular Cod: PV Ediția 5/08.2014 Pag 1/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 19 din 25

Formular Cod: PV Ediția 5/08.2014 Pag 2/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 19 din 25

Formular Cod: PV Ediția 5/08.2014 Pag 2/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 20 din 25

Anexa nr. 5

Formular Cod: CÎ Ediția 5/08.2014 Pag 1/1


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 20 din 25

Formular Cod: CÎ Ediția 5/08.2014 Pag 1/1


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 21 din 25

Formular Cod: RAMP Ediția 5/08.2014 Pag 1/1


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 22 din 25

Formular Cod: REEP Ediția 5/08.2014 Pag 1/1


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 22 din 25

Formular Cod: REEP Ediția 5/08.2014 Pag 1/1


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 23 din 25

Anexa nr. 8

Informație privind etichetarea furajelor


33. Etichetele de pe ambalaje trebuie să conţină informaţii privind:
1) producătorul;
2) adresa producătorului;
3) denumirea produsului;
4) valoarea nutritivă;
5) componenţa produsului (lista ingredienţilor);
6) masa netto;
7) instrucţiunea de utilizare, cu enumerarea speciilor şi categoriilor de animale pentru
care sînt destinate nutreţurile;
8) numărul lotului şi data producerii;
9) termenul de valabilitate;
10) condiţiile de păstrare şi transportare a nutreţutilor;
11) indicaţii suplimentare, la decizia producătorului, importatorului.
34. Eticheta aplicată pe nutreţuri trebuie să poarte clar menţiunea la ce tip de animale
se referă (nutreţurile care conţin făină de peşte trebuie să poarte clar menţiunea „Conţin
făină de peşte – Nu pot fi utilizate în hrana erbivorelor" ori „Conţin produse sangvine –
Nu se utilizează în hrana erbivorelor").
Extras din Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea
Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor
nedorite în nutreţuri (Art. 33 din Cap. IV):
Etichetarea şi prezentarea furajului nu trebuie să ducă în eroare utilizatorul, în special:
a) în ceea ce priveşte utilizarea sau caracteristicile furajului, mai ales cu privire la
natura, metoda de fabricaţie sau de producţie, proprietăţile, compoziţia, cantitatea sau
durabilitatea acestuia, precum şi cu privire la speciile sau categoriile de animale cărora
le este destinat;
b) prin atribuirea de efecte sau caracteristici pe care furajul nu le are sau insinuînd că
posedă anumite caracteristici speciale, în timp ce toate furajele au asemenea
caracteristici;
c) privind etichetarea în conformitate cu Registrul şi cu Instrucţiunile de bune practici
de etichetare.

Formular Cod: IPEF Ediția 5/08.2014 Pag 1/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 23 din 25

12. Materiile prime pentru furaje, precum şi furajele combinate comercializate în vrac,
în ambalaje sau containere nesigilate sînt însoţite de un certificat sanitar-veterinar, care
conţine toate specificaţiile de etichetare obligatorii cerute de prezentele Cerinţe.

Formular Cod: IPEF Ediția 5/08.2014 Pag 1/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 24 din 25

13. Indicarea numerică a datelor urmează ordinea zi, lună şi an, iar pe etichetă se
utilizează următorul format: „ZZ/LL/AA”.
14. Instrucţiunile privind utilizarea furajelor complementare şi a materiilor prime
pentru furaje care conţin aditivi furajeri şi care depăşesc nivelurile maxime trebuie să
includă cantitatea maximă exprimată în:
a) grame, kilograme sau unităţi de volum de furaj complementar şi materii prime
pentru furaje pentru un animal pe zi;
b) procentaj din raţia zilnică;
c) kilogram sau procentaj de furaj complet.
Extras din Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea
unor cerinţe faţă de furaje (Cap. III din Anexa nr. 2)

Formular Cod: IPEF Ediția 5/08.2014 Pag 2/2


PROCEDURĂ SPECIFICĂ Cod PS(D02/2B)-02/02

ANSA PRIVIND VERIFICAREA UNITĂȚILOR DE Ediția 1


PRODUCERE A HRANEI DESTINATE
ANIMALELOR DE FERMĂ PENTRU NEVOILE Revizia 0
EXCLUSIVE ALE PROPRIEI EXPLOATAȚII Ex. nr. 0
(FERME CU MOARĂ, MALAXOR PROPRIU,
MALAXOR PENTRU FURAJE) Pagina 25 din 25

Anexa nr. 9

CONDICA DE ÎNREGISTRARE A CONTROALELOR

Nr/o Denumirea Numele Numărul Obiectul şi Perioada Semnătura


organului controlorului deciziei scopul efectuării controlorului
de control (controlorilor) de control şi/sau controlului controlului (controlorilor)
şi funcţia al mandatului (data şi ora
acestuia de control, începerii/
data emiterii data şi ora
acestora încheierii
controlului)

A B C D E F G

Formular Cod: CÎC Ediția 5/08.2014 Pag 1/1