Sunteți pe pagina 1din 127

Manual de proceduri

A009 PROCEDURI D.M.R.U.

A0901 RESURSE UMANE


A0901001 Întocmirea dosarului de încadrare
A0901002 Detaşarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
A0901003 Delegarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
A0901004 Mutarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
A0901005 Punerea la dispoziţie şi suspendarea din funcţie a funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare
A0901006 Selecţionarea şi întocmirea dosarelor candidaţilor pentru Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” şi Academia Naţională de Informaţii
A0901007 Fişa postului funcţionarilor publici cu statut special

A0902 FORMARE PROFESIONALĂ


A0902001 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare specializată a funcţionarilor publici cu
statut special debutanţi
A0902002 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor pentru dezvoltarea carierei
A0902003 Organizarea şi realizarea planului lecţiei
A0902004 Pregătirea continuă a personalului organizată de unităţi
A0902005 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire fizică a funcţionarilor publici cu statut
special
A0902006 Organizarea şi executarea şedinţelor de tragere
A0902007 Aprobarea şi planificarea pregătirii continue a personalului, prin cursuri
A0902008 Organizarea şi desfăşurarea evaluării nivelului de pregătire fizică a funcţionarilor publici cu
statut special
A0902009 Organizarea şi desfăşurarea verificărilor anuale a funcţionarilor publici cu statut special la
pregătirea de specialitate
A0902010 Evaluarea anuală a funcţionarilor publici cu statut special
A0902011 Evaluarea parţială a funcţionarilor publici cu statut special
A0902012 Acordarea concediului de studii plătit

A0903 EVIDENŢĂ PERSONAL


A0903001 Procedura operaţională a acordării gradaţiei funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare
A0903002 Procedura operaţională a acordării gradelor profesionale funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, după încadrarea în sistemul administraţiei penitenciare
A0903003 Procedura operaţională a acordării sporului de 25% pentru agenţii care au absolvit studii
superioare
A0903004 Procedura operaţională a acordării sporului de fidelitate a funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare
A0903005 Procedura operaţională a acordării concediului de odihnă şi a concediului de odihnă
suplimentar
A0903006 Acordarea concediilor fără plată
A0903007 Acordarea învoirilor plătite

470
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

A0903008 Procedura operaţională a acordării concediului pentru creşterea copilului, a indemnizaţiei şi a


stimulentului lunar
A0903009 Procedura operaţională a completării dosarului profesional şi a fişei de evidenţă
A0903010 Procedura operaţională a încetării raporturilor de serviciu
A0903011 Procedura operaţională a întocmirii dosarului de pensie
A0903012 Procedura operaţională a acordării salariilor de merit şi a sporului de 50%
A0903013 Întocmirea situaţiilor statistice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare

A0904 PSIHOLOGIA PERSONALULUI


A0904001 Procedura operaţională a selecţiei psihologice a personalului
A0904002 Procedura operaţională a evaluării psihologice periodice a personalului
A0904003 Procedura operaţională de realizare a evaluării psihologice la sesizare
A0904004 Procedura operaţională de colaborare cu medicul psihiatru (în situaţiile în care rezultatele
evaluării / reevaluării psihologice periodice, evaluării psihologice la sesizare sau şedinţele de asistenţă
psihologică au relevat aspecte psihologice cu potenţial de risc, posibil asociate cu contraindicaţii de
natură psihiatrică)
A0904005 Procedura operaţională de acordare a asistenţei psihologice personalului sistemului
administraţiei penitenciare
A0904006 Procedura operaţională a examinării psihologice a angajaţilor pentru dobândirea dreptului de
a conduce autovehiculele din dotarea unităţii
A0904007 Procedura operaţională a testării psihologice periodice a aptitudinii în muncă a personalului

471
Manual de proceduri

A0901 RESURSE UMANE

PROCEDURA A0901001 ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ÎNCADRARE

Scopul:
• de a descrie etapele care se parcurg pentru întocmirea dosarului de încadrare a candidaţilor admişi
la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare;
• de a stabili documentele pe care trebuie să le cuprindă un dosar de încadrare;
• de a prezenta conţinutul documentelor care se întocmesc în cazul realizării procedurii;
• de a stabili un set unitar de reguli pentru reglementarea activităţii de întocmire a dosarelor de
încadrare, aplicat la nivelul A.N.P. şi al unităţilor subordonate.
• de a stabili responsabilităţi privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestei
activităţi.
Premise: Dosarul de încadrare reprezintă o parte componentă a dosarului profesional confidenţial al
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare gestionat de către
D.M.R.U./ B.R.U.F.P. din unităţile subordonate şi întocmit după finalizarea concursurilor pentru
ocuparea funcţiilor vacante, respectiv după afişarea rezultatelor finale , pe baza proceselor verbale de la
sesiunea de concurs.
P.O. se aplică de către personalul D.M.R.U. din A.N.P. şi Biroul resurse umane şi formare profesională
din unităţile subordonate candidaţilor care au fost declaraţi ,,Admis” în urma susţinerii probelor de
concurs.
Aplicabilitate: - în toate unităţile din sistemul penitenciar.
Procedura
Modul de lucru :
Şeful biroului resurse 1 După finalizarea concursului, şeful biroului resurse umane completează
umane dosarul de candidat cu următoarele documente : cerere de încadrare,
autobiografia candidatului declarat admis, tabel cu rudele candidatului
până la gradul IV inclusiv,- toate aceste documente vor fi completate de
către candidat în prezenţa unui lucrător din cadrul D.M.R.U./B.R.U.F.P., -
verificări specifice în evidenţele operative ale poliţiei, procesele verbale cu
rezultatele obţinute de către candidat în urma susţinerii probelor de
concurs, referat de personal.
2. Tabelul nominal cu rudele până la gradul IV inclusiv şi afinii încadraţi
în sistemul administraţiei penitenciare se completează de către candidatul
declarat admis în următoarea ordine: 1) rude până la gradul IV inclusiv, în
linie dreaptă :părinţi, bunici şi în linie colaterală: fraţi, surori, unchi, mătuşi,
nepoţi de frate/soră, veri primari; 2) soţul /soţia candidatului, părinţii şi
fraţii/surorile acestuia; 3) afinii (rudele prin alianţă ale soţului/soţiei
candidatului) încadraţi în sistemul administraţiei penitenciare; 4) copiii
candidatului.
3. Întocmeşte referatul de personal, ocazie cu care calculează vechimea
în muncă a candidatului declarat admis la data întocmirii referatului,
urmând ca la data încadrării să se facă actualizarea acesteia, în scopul
acordării gradaţiei la care are dreptul, calculează vechimea în
specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite sau în instituţiile de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională în scopul încadrării
ca funcţionar public cu statut special debutant sau definitiv, acordării
gradului profesional, precum şi pentru acordarea sporului de fidelitate
prevăzut de lege.

472
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

4. Prezintă referatul de personal,întocmit în 3 exemplare, pentru a fi


avizat de consilierul juridic şi semnat de către director.
5. Dacă în urma verificărilor specifice realizate de către unitatea
organizatoare a concursului rezultă incompatibilităţi determinate de
neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de selecţionare prevăzute în Legea
nr.293/2004, modificată, propune directorului de unitate sa nu avizeze
dosarul de încadrare şi candidatul, chiar dacă a fost declarat admis la
concurs, nu va fi încadrat. Acest lucru va fi adus la cunoştinţa candidatului
sub semnătură.
6. După introducerea acestor documente în dosar, dosarul de încadrare
este înregistrat, opisat, numerotat şi înaintat spre avizare directorului
unităţii şi A.N.P.
7. În termen de cel mult 20 de zile de la finalizarea concursului şi după
primirea avizului de la ANP, întocmeşte pentru candidaţii declaraţi admis
decizia de încadrare în funcţie.
8. Înregistrează decizia în Registrul Evidenţă Decizii Mişcare personal
şi o direcţionează către Financiar - contabilitate, E.T.G., A.N.P.- D.M.R.U.,
iar un exemplar este clasat la dosarul profesional împreună cu avizul ANP
în copie.
9. Candidatul admis la concurs are obligaţia de a se prezenta la serviciu
în termen de 15 zile de la data încadrării prevăzută în decizia de personal
(pentru cei care ocupă funcţii de conducere până la încadrarea în sistemul
administraţiei penitenciare, termenul maxim de prezentare este de 30 de
zile). În cazul în care candidatul nu se prezintă la post din motive
imputabile acestuia, şeful biroului resurse umane face oferta de încadrare
următorului candidat declarat admis, după ce în prealabil intră în posesia
unei declaraţii scrise a candidatului admis care refuză postul.
Directorul unităţii 1. Semnează referatul de personal ;
2. Avizează sau nu dosarul de încadrare înaintat de către şeful
biroului resurse umane.
Consilierul juridic 1. Avizează referatul de personal ;
2. Avizează decizia de încadrare în funcţie.
Contabilul şef 1. Avizează decizia de încadrare în funcţie prin aplicarea vizei C.F.P.

În deciziile de personal să fie prevăzute semnătura, cu numele şi prenumele celui care pune viza pentru
control financiar.

Dispoziţii finale:
Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la activitatea de întocmire a dosarului
de încadrare.

473
Manual de proceduri

ANEXE – MODELE TIP

ANEXA 1 – GHID DE AUTOBIOGRAFIE

Autobiografia este olografă şi va fi redactată personal de candidat, făcând referiri la următoarele puncte:
- date personale - numele şi prenumele (numele purtate anterior), prenumele părinţilor , data şi locul
naşterii , cetăţenia şi naţionalitatea , religia , starea civilă , studiile cele mai înalte , limbile străine
cunoscute şi la ce nivel , profesia de bază , locul de muncă şi funcţia , numărul de telefon fix şi mobil ;
- activitatea desfăşurată – se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată , pe perioade,
începând de la clasa I şi până în prezent (şcoli , cursuri , stagiu militar , locuri de muncă, domicilii)
inclusiv întreruperile (menţionându-se motivele);
- cazier judiciar - se va menţiona dacă a fost arestat , judecat sau condamnat;
- se va menţiona dacă a fost cercetat penal sau sancţionat administrativ pentru
săvârşirea unei fapte penale;
- se va menţiona dacă sunt în curs de urmărire penală sau judecată pentru
săvârşirea de infracţiuni;
- În cazul în care candidatul sau persoanele cuprinse în tabelul nominal privind rudele apropiate au
fost arestate , judecate sau condamnate , se vor da explicaţii cu privire la aceste aspecte, menţionându-
se dacă au fost graţiate , amnistiate sau reabilitate.
- În încheierea autobiografiei se va menţiona ,, aceasta îmi este autobiografia pe care o dau şi o
semnez asumându-mi răspunderea exactităţii tuturor datelor.”

ANEXA 2 – CERERE DE ÎNCADRARE

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul (a) ______________________________________ , fiul lui ______________


şi al ___________________, născut la data de ____________ ,în localitatea _____________
Judeţul___________, de cetăţenie _________ , neîncadrat politic, de confesiune religioasă ____,
(ne)căsătorit, am/nu am copii, absolvent al ________________ , domiciliat în localitatea________
str.___________, nr. ___, bloc ___ , sc.____ , apt. ___ , de profesie _____ , în prezent încadrat la
_________, sau neîncadrat, vă rog să-mi aprobaţi încadrarea (numirea) la Penitenciarul
__________________________________ în funcţia de________________ , fiind declarat admis şi
obţinând un punctaj de ____ , la concursul organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor /
Penitenciarul _____________ în luna _____ , anul______.

Am luat cunoştinţă de drepturile, obligaţiile şi interdicţiile ce-mi revin în calitate de funcţionar


public cu statut special şi mă oblig să lucrez în condiţiile stabilite de lege .

DATA SEMNĂTURA

474
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

ANEXA 3 – TABEL CU RUDELE CANDIDATULUI

TABEL NOMINAL
cuprinzând rudele până la gradul IV inclusiv, soţul ,soţia, părinţii
şi fraţii / surorile acestuia, afinii din sistemul administraţiei penitenciare şi copiii
ale candidatului _________________________________________
la data de ______________________________

Nr. Nume şi Numele CNP Gradul de Prenumele Data şi locul Ocupaţia şi Domiciliul
crt prenume avut rudenie/ părinţilor naşterii locul de muncă
anterior afinitate Tata
Mama

- Candidatul va menţiona, în final, următoarele: ,,Acestea îmi sunt rudele până la gradul IV
inclusiv, soţul/soţia, precum şi afinii din sistemul administraţiei penitenciare pentru care
semnez, asumându-mi răspunderea exactităţii tuturor datelor. Candidatul semnează şi barează
spaţiile rămase necompletate.

475
Manual de proceduri

ANEXA 4 - MODEL REFERAT DE PERSONAL

Ex. nr.___
Cod informatic _____

NUMELE, PRENUMELE TATĂLUI, PRENUMELE

- Născut la: ___________- în municipiul _________-, judeţul _________;


- Naţionalitatea: __________:
- Ne/ Căsătorit, are/ nu are copii;
- Studii: Universitatea ,_____________-Facultatea de ______________ cu diplomă de licenţă;
- Profesia: __________;
- Vechimea totală în muncă la data la care se preconizează numirea : __ani, ___ luni, ___zile;
- Vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite la data la care se preconizează
numirea : ___ ani, ____ luni,_____ zile ;
- Vechimea în instituţii de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională în scopul
acordării sporului de fidelitate, la data la care se preconizează numirea : __ ani, __luni, __zile
- Serviciul militar: îndeplinit/ neîndeplinit;
- Domiciliul: municipiul ______, str._______, nr.__, sc. __, ap.__, judeţul _______.
Vor fi menţionate, în mod cronologic, studiile şi locurile de muncă, precum şi funcţiile avute - spre
exemplu:

- perioada Elev la Liceul din _______;


- perioada Student la fără frecvenţă al Facultăţii de ________,absolvită în _____;
- perioada – _funcţia__ la,__________” din ________;
- perioada – _funcţia__ la,__________” din ________;
În continuare, pe baza recomandării de la ultimul loc de muncă, vor fi menţionate câteva
aspecte legate de activitatea candidatului de la ultimul loc de muncă, spre exemplu :
La locul de muncă s-a integrat cu uşurinţă în colectivul din care face parte, a contribuit prin
activitatea prestată, la menţinerea societăţii în rândul societăţilor respectate şi apreciate,a redactat acte
juridice, este foarte bine pregătit profesional, este disciplinat, sociabil şi foarte prompt în rezolvarea
sarcinilor de serviciu.
Este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.
Candidatul a fost declarat ,,admis” la concursul de încadrare organizat de Administraţia
Naţională a Penitenciarelor la Penitenciarul __________ obţinând un punctaj de _______ puncte potrivit
centralizatorului nominal numărul ___________ din _____________.
Despre familie:
Tatăl _____________ este _______, iar mama ___________- este __________; are o/un
soră/frate ____________ care este ____________, la____________..
Soţul(soţia)__________________absolventă
a________________este_____________________.Au ____ copil(copii)___________- elev/student.
Urmează propunerea de încadrare,ca funcţionar public debutant sau definitiv, propunerea de acordare a
gradului şi propunerea de numire în funcţie, spre exemplu:
Având în vedere faptul că a fost declarat ,,admis” la concursul organizat pentru ocuparea unei
funcţii de ofiţer ____________ în sectorul _________, propunem încadrarea în Ministerul Justiţiei -
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi repartizarea la Penitenciarul _______________ a
candidatului __________________- ca funcţionar public cu statut special definitiv/debutant şi acordarea
gradului profesional de _____________________________.
In conformitate cu art.20 indice 1 din Legea nr.293/2004,modificată şi completată propunem
numirea candidatului ______________ în funcţia de ofiţer________________(definitiv), coeficient de
ierarhizare_________,funcţie prevăzută cu gradul de____________________, la poziţia ___ din statul
de organizare al Penitenciarului _____________.

476
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PROCEDURA A0901002 Detaşarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul


administraţiei penitenciare

Scop: Descrie etapele care se parcurg, stabileşte compartimentele şi persoanele implicate şi prezintă
documentele care se întocmesc pentru modificarea raporturilor de serviciu ale fpss prin detaşare.
Premise: Procedura se aplică situaţiilor de modificare temporară a raporturilor de serviciu prin detaşare
a fpss din unitatea în care îşi are funcţia de bază într-o altă unitate din sistemul administraţiei
penitenciare sau în Ministerul Justiţiei.
Detaşarea fpss se dispune în interesul instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea,
situată în aceeaşi sau în altă localitate.
Detaşarea se poate face numai pe o funcţie publică vacantă sau al cărei titular lipseşte temporar, în
situaţia în care atribuţiile funcţiei respective nu pot fi redistribuite unui alt fpss din unitate, iar
neîndeplinirea acestora ar conduce la înregistrarea unor disfuncţionalităţi pentru unitate sau sistemul
administraţiei penitenciare.
Detaşarea se dispune pe o perioadă de cel mult 6 (şase) luni într-un an. Detaşarea pe o perioadă mai
mare de 6 luni într-un an se poate dispune numai cu acordul scris al fpss în cauză.
Detaşarea se poate face pe o funcţie identică cu funcţia pe care este încadrat fpss, sau diferită, dacă
nivelul studiilor şi pregătirea profesională a fpss corespund atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei
respective.
Detaşarea se face la solicitarea directorului unităţii în care fpss urmează să îşi desfăşoare activitatea,
cu acordul directorului unităţii în care fpss are funcţia de bază şi cu avizul direcţiei sau serviciului de
specialitate din ANP. În situaţii excepţionale, la solicitarea motivată în scris a direcţiei sau serviciului de
specialitate din ANP, cu aprobarea directorului general al ANP, detaşarea se poate face fără acordul
directorului unităţii unde fpss are funcţia de bază.
Fpss poate refuza detaşarea dacă se află în una din următoarele situaţii:
A. graviditate;
B. îşi creşte singur copilul minor;
C. starea sănătăţii, dovedită prin certificat medical, face contraindicată detaşarea;
D. detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiţii de cazare;
E. este singurul întreţinător în familie;
F. motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării.
Refuzul nemotivat atrage răspunderea disciplinară a fpss.
Pe perioada detaşării fpss îşi va desfăşura activitatea la unitatea la care a fost detaşat şi va îndeplini
atribuţii profesionale în interesul acesteia.
Drepturile salariale şi cheltuielile de detaşare, respectiv indemnizaţia de detaşare, compensarea lunară
a chiriei şi cheltuielile de transport, se suportă de către unitatea la care se efectuează detaşarea.
Perioada detaşării poate fi asimilată unei suspendări a raporturilor de serviciu între fpss şi unitatea în
care are funcţia de bază şi stabilirea altora noi cu unitatea în care se face detaşarea.
Pe durata detaşării fpss îşi păstrează funcţia, gradul profesional şi drepturile salariale avute anterior,
conform prevederilor actelor normative privind salarizarea.
Dacă drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care se face detaşarea sunt mai mari decât cele
ale funcţiei de bază, fpss detaşat poate opta pentru aceste drepturi salariale.
Dacă motive obiective impun prelungirea detaşării peste termenul stabilit iniţial, emiterea unei decizii de
prelungire a detaşării se face numai după obţinerea aceloraşi avize ca în situaţia iniţierii detaşării.
Detaşarea încetează de drept la data expirării perioadei detaşării. Detaşarea poate înceta înainte de
expirarea perioadei de detaşare în următoarele situaţii:
- la reîntoarcerea titularului postului pe care fpss este detaşat,
- la solicitarea motivată a unităţii din care provine fpss, avizată de direcţia/serviciul de specialitate din
ANP,

477
Manual de proceduri

- la solicitarea motivată a fpss, avizată de direcţia/serviciul de specialitate din ANP.


Procedura de detaşare implică parcurgerea unor etape consecutive:
- iniţierea procedurii;
- emiterea şi comunicarea deciziei de detaşare;
- executarea detaşării;
- încetarea detaşării.
Aplicabilitate: în toate unităţile din sistemul administraţiei penitenciare
Procedura:
A. Iniţierea procedurii:
I. Unitatea care înregistrează un deficit de resursă umană necesar a fi acoperit prin detaşare:
I. Şeful biroului resurse 1) Identifică funcţia vacantă ale cărei atribuţii nu se pot redistribui
umane şi formare altor fpss din unitate şi ale căror neîndeplinire ar putea conduce la
profesională şi şeful disfuncţionalităţi în activitatea unităţii sau a sistemului administraţiei
compartimentului din unitate penitenciare;
2) Întocmesc o notă de prezentare a situaţiei care se înaintează
directorului unităţii;
II. Directorul unităţii 3) Supune analizei în şedinţa consiliului de conducere situaţia;
III. Consiliul de conducere 4) Analizează situaţia, prezintă propuneri de soluţionare;
IV. Directorul unităţii 5) Decide asupra oportunităţii detaşării, prin rezoluţie asupra notei
de prezentare;
6) Dacă rezoluţia este favorabilă, identifică cu ajutorul direcţiei de
specialitate din A.N.P. unităţile în care ar putea exista un funcţionar
care să corespundă profilului postului şi să fie disponibil;
7) Comunică nota şefului biroului resurse umane şi formare
profesională, precum şi unităţile spre care va fi expediată adresa de
prezentare;
V. Şeful biroului resurse 8) Întocmeşte o adresă de prezentare a situaţiei şi solicită sprijin
umane şi formare pentru o soluţionare temporară prin detaşarea unui funcţionar care
profesională să corespundă postului;
9) Prezintă adresa directorului unităţii pentru semnare;
VI. Directorul unităţii 10) Citeşte adresa şi o semnează;
11) Transmite documentul compartimentului secretariat;
VII. Persoana desemnată din 12) Înregistrează documentul;
cadrul compartimentului 13) Aplică ştampila unităţii;
secretariat 14) Trimite adresa unităţilor destinatare;
VIII. Persoana desemnată din 15) Înregistrează adresa de răspuns;
cadrul compartimentului 16) Prezintă documentul directorului unităţii;
secretariat
IX. Directorul unităţii 17) Repartizează documentul şefului biroului resurse umane şi
formare profesională;
X. Şeful biroului resurse 18) Centralizează răspunsurile primite;
umane şi formare 19) Prezintă răspunsurile primite în şedinţa consiliului de conducere
profesională
XI. Consiliul de conducere 20) Analizează situaţia, dacă există cel puţin un răspuns favorabil,
propun soluţia mai convenabilă.
XII. Directorul unităţii 21) Decide asupra detaşării, prin rezoluţie asupra analizei
consiliului, consemnată în procesul verbal de şedinţă;
22) Transmite rezoluţia şefului biroului resurse umane şi formare
profesională;
XIII. Şeful biroului resurse 23) Întocmeşte Nota de solicitare a avizului;
umane şi formare 24) Anexează răspunsul cu propunerea, referatul de resurse
profesională umane, unde este cazul Notificarea de detaşare (când f.p.s.s. a mai
fost detaşat anterior 6 luni într-un an şi trebuie să-şi dea acordul);
25) Prezintă documentele directorului unităţii;

478
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

XIV. Directorul unităţii 26) Verifică şi semnează documentele;


27) Transmite documentele compartimentului secretariat;
XV. Persoana desemnată din 28) Înregistrează documentele;
cadrul compartimentului 29) Aplică ştampila unităţii;
secretariat 30) Trimite documentele DMRU din ANP;
XVI. Persoana desemnată din 31) Înregistrează documentele cu avizele Direcţiei/Serviciului de
cadrul compartimentului specialitate din ANP primite de la DMRU;
secretariat 32) Prezintă documentele directorului unităţii;
XVII. Directorul unităţii 33) Analizează documentele, împreună cu avizele primite;
34) Repartizează documentele şefului biroului resurse umane;
XVIII. Şeful biroului resurse 35) Clasează documentele primite;
umane şi formare
profesională
II. Unitatea care primeşte o solicitarea de detaşare:
I. Persoana desemnată din 1) Înregistrează adresa de prezentare a situaţiei;
cadrul compartimentului 2) Prezintă documentul directorului unităţii;
secretariat
II. Directorul unităţii 3) Solicită şefului biroului resurse umane să prezinte o situaţie
nominală cu personalul care corespunde profilului din adresa de
prezentare, pentru analiză în şedinţa consiliului de conducere;
4) Stabileşte şedinţa consiliului de conducere în care se va
analiza cererea;
III. Şeful biroului resurse 5) Întocmeşte situaţia;
umane şi formare profesională 6) Transmite adresa şi situaţia membrilor consiliului de conducere
spre luare la cunoştinţă;
IV. Consiliul de conducere 7) Analizează documentele primite spre luare la cunoştinţă,
situaţia din unitate, atât cea actuală cât şi cea rezultată în urma unei
posibile detaşări, perspectivele de preluare a atribuţiilor de către
alt/alţi funcţionari publici, susţin propuneri privind oportunitatea
detaşării.
V. Directorul unităţii 8) Decide asupra oportunităţii detaşării, prin rezoluţie asupra
adresei de prezentare şi analizei efectuate;
VI. Şeful biroului resurse 9) În cazul unei rezoluţii pozitive, analizează situaţia fpss;
umane şi formare profesională 10) Dacă prin detaşare fpss depăşeşte 6 (şase) luni de detaşare
într-un an, BRU întocmeşte Notificarea de detaşare;
11) Prezintă documentul directorului unităţii;
VII. Directorul unităţii 12) Semnează notificarea;
13) Transmite documentul compartimentului secretariat;
VIII. Persoana desemnată din 14) Înregistrează documentul;
cadrul compartimentului 15) Transmite documentul şefului biroului resurse umane şi formare
secretariat profesională;
IX. Şeful biroului resurse 16) Ia legătura cu fpss nominalizat, prezintă situaţia apărută,
umane şi formare profesională precum şi propunerea conducerii unităţii, dacă este cazul ,
notificarea de detaşare;
17) Prezintă fpss situaţiile legale în care poate refuza detaşarea;
X. Fpss 18) Ia cunoştinţă de situaţie;
19) Dacă este cazul, pe notificarea de detaşare, în scris îşi dă
acordul sau îşi manifestă refuzul faţă de detaşare;
20) Dacă se află în una din situaţiile de la art.52 alin (3) din OMJ
2854/C/2004, poate întocmi raport de refuz al detaşării, motivat;
21) Depune raportul la directorul unităţii;
XI. Directorul unităţii 22) Avizează raportul;
23) Transmite documentul compartimentului secretariat;
XII. Persoana desemnată din 24) Înregistrează documentul;
cadrul compartimentului 25) Transmite documentul şefului biroului resurse umane şi formare
secretariat profesională;

479
Manual de proceduri

XIII. Şeful biroului resurse 26) Dacă soluţia este pozitivă, întocmeşte referatul de resurse
umane şi formare profesională umane al fpss, cu susţinerea propunerii de detaşare;
27) BRU întocmeşte adresa de răspuns cu propunerea, la care
ataşează referatul de resurse umane, dacă este cazul Notificarea
de detaşare. Răspunsul negativ se motivează;
28) Prezintă documentele directorului unităţii;
XIV. Directorul unităţii 29) Verifică şi semnează documentele;
30) Transmite documentele compartimentului secretariat;
XV. Persoana desemnată din 31) Înregistrează documentele;
cadrul compartimentului 32) Aplică ştampila unităţii;
secretariat 33) Trimite documentele unităţii destinatare;
III. DMRU din ANP:
I. Persoana desemnată din 1) Înregistrează Nota de solicitare a avizului;
cadrul compartimentului 2) Prezintă documentul directorului DMRU;
secretariat
II. Director DMRU 3) Consultă ofiţerii specialişti responsabili cu unităţile implicate;
4) Analizează solicitarea din punct de vedere al respectării
normelor;
III. Ofiţerul responsabil de 5) Solicită avizul Direcţiei/Serviciului de specialitate din ANP pe
unitatea unde fpss are funcţia Nota de solicitare a avizului;
de bază 6) După obţinerea avizului întocmeşte adresa de răspuns către
unităţile implicate, ataşează Nota de solicitare a avizului cu avizul
şefului structurii;
7) Prezintă adresa şefului DMRU;
IV. Şeful structurii 8) Verifică şi semnează adresa;
9) Transmite documentele compartimentului secretariat;
V. Persoana desemnată din 10) Înregistrează documentele;
cadrul compartimentului 11) Aplică ştampila structurii;
secretariat 12) Trimite documentele unităţilor implicate;
B. Emiterea şi comunicarea deciziei de detaşare pentru ofiţeri:
I. DMRU 1) Întocmeşte decizia de detaşare conform competenţelor şi
metodologiei privind emiterea deciziilor
2) Trimite decizia de detaşare, după aprobare, celor două unităţi
implicate;
II. Persoana desemnată din 3) Înregistrează decizia;
cadrul compartimentului 4) Prezintă documentul directorului unităţii;
secretariat de la unitatea din
care provine fpss
III. Directorul unităţii 5) Repartizează decizia şefului BRU
IV. Şeful biroului resurse 6) Preia decizia de detaşare;
umane şi formare profesională 7) Comunică fpss, sub semnătură, decizia de detaşare;
V. Fpss 8) Ia la cunoştinţă decizia, sub semnătură;
C.Emiterea deciziei de detaşare pentru agenţi:
I. Biroul resurse umane şi 1) Întocmeşte decizia de detaşare conform competenţelor şi
formare profesională din metodologiei de emitere a deciziilor;
unitatea la care este încadrat. 2) Trimite decizia de detaşare, după aprobare, unităţii beneficiare a
detaşării;
3) Comunică f.p.s.s., sub semnătură, decizia de detaşare;
II. Persoana desemnată din 4) Înregistrează decizia de detaşare;
cadrul compartimentului 5) Prezintă documentul directorului unităţii;
secretariat de la unitatea
beneficiară a detaşării
III. Directorul unităţii 6) Repartizează decizia şefului Biroului resurse umane şi formare
beneficiare a detaşării profesională;
7) În baza deciziei de detaşare, dispune întocmirea deciziei de
numire în funcţie;

480
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

IV. Şeful biroului Resurse 8) Preia decizia de detaşare;


umane şi formare profesională 9) Întocmeşte decizia de numire în funcţie;
din unitatea beneficiară a
detaşării.
V. Consilierul juridic din 10) Avizează decizia de numire în funcţie;
unitatea beneficiară a
detaşării.
VI. Compartimentul financiar- 11) avizează decizia de numire în funcţie – CFP
contabil din unitatea
beneficiară a detaşării.
VII. Directorul unităţii
12) Aprobă decizia de numire în funcţie;
beneficiare a detaşării 13) Repartizează decizia Biroului resurse umane şi formare
profesională;
VIII. Şeful Biroului resurse 13) Înregistrează decizia de numire în funcţie în Registrul Evidenţă
umane şi formare profesională Ordine mişcare personal;
din unitatea beneficiară a 14) Comunică f.p.s.s., sub semnătură, decizia de numire în funcţie.
detaşării.

D. Executarea detaşării:
I. Şeful biroului resurse 1) Organizează procedura de predare primire a funcţiei de
umane şi formare profesională conducere, dacă este cazul;
de la unitatea din care provine 2) Organizează procedura de evaluare a performanţelor
fpss profesionale ale fpss;
II. Şeful compartimentului 3) Stabileşte fpss care preia atribuţiile funcţiei care va rămâne
din care provine fpss vacantă;
4) Participă la procedura de predare primire a funcţiei;
5) Întocmeşte evaluarea performanţelor profesionale ale fpss;
III. Personalul desemnat din 6) Completează documentele de evidenţă nominală;
cadrul biroului resurse umane 7) Eliberează nota de lichidare a fpss (urmează să se întocmească
şi formare profesională cu un model de notă de lichidare pentru fpss detaşaţi);
atribuţii de ţinere a evidenţei 8) Înscrie în proiectul DZU, detaşarea fpss;
nominale 9) Înscrie în proiectul DZU persoana care preia funcţia şi termenul
de predare;
IV. Fpss 10) Execută operaţiunile specifice de predare a funcţiei;
11) Lichidează obligaţiile faţă de unitate prin completarea notei de
lichidare (urmează să se întocmească un model de notă de
lichidare pentru fpss detaşaţi);
12) Se prezintă la unitatea de detaşare;
V. Persoana desemnată din 12) Transmite BRU copia fişei de evidenţă a concediilor de odihnă,
cadrul compartimentului medicale, învoiri, etc de care a beneficiat funcţionarul public pe
secretariat ultimii 2 ani calendaristici, certificată prin semnătură pentru
conformitate;
VI. Compartimentul financiar 13) Întocmeşte certificatul de scoatere şi alocare la drepturi;
– contabil 14) Transmite BRU certificatul de scoatere şi alocare la drepturi;
VII. Şeful biroului resurse 15) Transmite unităţii în care se detaşează funcţionarul public copia
umane şi formare profesională fişei de evidenţă, copia fişei de evidenţă a concediilor şi certificatul
de la unitatea din care provine de scoatere şi alocare la drepturi;
fpss
VIII. Şeful biroului resurse 16) Întocmesc procesul verbal de prezentare, prin care fpss se
umane şi formare profesională alocă la drepturi.
şi persoana desemnată din 17) Prezintă procesul verbal pentru aprobare directorului unităţii;
cadrul compartimentului 18) Înregistrează procesul verbal;
secretariat de la unitatea la 19) Repartizează un exemplar compartimentului financiar pentru
care se detaşează fpss alocarea la drepturi.

481
Manual de proceduri

IX. Personalul desemnat din 20) Preia copiile documentelor de evidenţă nominală;
cadrul biroului resurse umane 21) Înscrie în proiectul DZU, detaşarea fpss;
şi formare profesională cu
atribuţii de ţinere a evidenţei
nominale
X. Şeful compartimentului în 22) Aduce la cunoştinţă fpss, sub semnătură, fişa postului;
care este repartizat fpss
detaşat
XI. Fpss 23) Citeşte şi semnează fişa postului
C. Încetarea detaşării:
I. Unitatea care a emis decizia 1) În situaţia încetării detaşării înainte de termen, emite decizia de
de detaşare încetare a detaşării, cu respectarea metodologiei de emitere a
deciziilor;
2) Comunică decizia unităţilor implicate
II. Şeful biroului resurse 3) Organizează procedura de predare primire a funcţiei de
umane şi formare profesională conducere, dacă este cazul;
de la unitatea în care este 4) Organizează procedura de evaluare a performanţelor
detaşat fpss profesionale ale fpss;
III. Şeful compartimentului în 5) Stabileşte fpss care preia atribuţiile funcţiei care va rămâne
care a fost detaşat fpss vacantă;
6) Participă la procedura de predare primire a funcţiei;
7) Întocmeşte evaluarea performanţelor profesionale ale fpss;
IV. Personalul desemnat din 8) Completează copiile documentelor de evidenţă nominală;
cadrul biroului resurse umane 9) Eliberează nota de lichidare a fpss;
şi formare profesională cu 10) Înscrie în proiectul DZU, încetarea detaşării fpss;
atribuţii de ţinere a evidenţei 11) Înscrie în proiectul de DZU persoana care preia funcţia şi
nominale termenul de predare;
V.Fpss 12) Execută operaţiunile specifice de predare a funcţiei;
13) Lichidează obligaţiile faţă de unitate prin completarea notei de
lichidare;
14) Se prezintă la unitatea în care are funcţia de bază;
VI. Persoana desemnată din 15) Transmite BRU copia fişei de evidenţă a concediilor de odihnă,
cadrul compartimentului medicale, învoiri, etc de care a beneficiat funcţionarul public pe
secretariat perioada detaşării, certificată prin semnătură pentru conformitate;
VII. Compartimentul financiar 16) Întocmeşte certificatul de scoatere şi alocare la drepturi;
– contabil 17) Transmite BRU certificatul de scoatere şi alocare la drepturi;
VIII. Şeful biroului resurse 18) Transmite unităţii în care funcţionarul public are funcţia de bază,
umane şi formare profesională copia fişei de evidenţă, copia fişei de evidenţă a concediilor şi
certificatul de scoatere şi alocare la drepturi;
IX.Şeful biroului resurse 19) Întocmesc procesul verbal de prezentare, prin care fpss se
umane şi formare profesională alocă la drepturi.
şi persoana desemnată din 20) Prezintă procesul verbal pentru aprobare directorului unităţii;
cadrul compartimentului 21) Înregistrează procesul verbal;
secretariat de la unitatea la 22) Repartizează un exemplar compartimentului financiar pentru
care fpss are funcţia de bază alocarea la drepturi.

PROCEDURA: A0901003 Delegarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul


administraţieI penitenciare

Scop: Descrie etapele care se parcurg, stabileşte compartimentele şi persoanele implicate şi prezintă
activităţile desfăşurare şi documentele care se întocmesc pentru modificarea raporturilor de serviciu ale
fpss prin delegare.

482
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Premise: Procedura se aplică situaţiilor de modificare temporară a raporturilor de serviciu prin


delegarea fpss pentru a desfăşura anumite activităţi, în interesul unităţii în care este încadrat, în aceeaşi
localitate sau în altă localitate.
Delegarea se dispune prin decizie emisă cu respectarea competenţelor de gestiune a resurselor
umane, pe o perioadă de cel mult 60 de zile într-un an.
Fpss poate fi delegat mai mult de 60 de zile într-un an, numai cu acordul scris al acestuia.
Nu constituie delegare situaţia în care fpss execută atribuţiile specifice postului în locurile şi locaţiile
specificate în fişa sau carnetul postului.
Pe perioada delegării fpss îşi păstrează funcţia, gradul şi drepturile salariale avute anterior.
Unitatea în care este încadrat fpss este obligată să suporte costul integral al transportului, cazării şi al
indemnizaţiei de delegare.
Pe perioada delegării fpss îşi va desfăşura activitatea în unitatea în care a fost delegat şi va îndeplini
atribuţiile profesionale stabilite pentru perioada delegării de către unitatea în care este încadrat.
Delegarea se face la solicitarea directorului unităţii în care fpss este încadrat, numai cu acordul
directorului unităţii unde fpss urmează a fi delegat.
Fpss poate refuza delegarea, dacă se află în una din următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită prin certificat medical, face contraindicată delegarea;
Refuzul nemotivat atrage răspunderea disciplinară a fpss.
Dacă motive obiective impun prelungirea delegării peste termenul stabilit iniţial, emiterea unei decizii de
prelungire a delegării se face numai după obţinerea aceloraşi avize pozitive ca şi în situaţia iniţierii
delegării.
Delegarea încetează de drept la data expirării perioadei dispuse prin decizia de delegare.
Delegarea poate înceta înainte de expirarea perioadei de delegare dacă desfăşurarea activităţii care a
impus delegarea nu mai este necesară.
Aplicabilitate: în toate unităţile din sistemul administraţiei penitenciare
Procedura:
I. Şeful biroului resurse 1) Identifică activităţile a căror îndeplinire necesită delegarea unui
umane şi formare profesională fpss într-o altă unitate;
şi şeful compartimentului 2) Propun atribuţiile, unitatea, fpss şi durata delegării;
3) Evaluează durata anuală a delegărilor fpss;
4) Întocmesc o notă de prezentare a situaţiei care se înaintează
directorului unităţii;
II. Directorul unităţii 5) Supune situaţia analizei în şedinţa consiliului de conducere;
III. Consiliul de conducere 6) Analizează situaţia, prezintă propuneri de soluţionare;
IV. Directorul unităţii 7) Decide asupra oportunităţii delegării, prin rezoluţie asupra notei
de prezentare şi analizei efectuate;
8) Transmite lucrarea compartimentului secretariat;
V. Persoana desemnată 9) Înregistrează nota de prezentare;
din cadrul compartimentului 10) Transmite lucrarea şefului biroului resurse umane şi formare
secretariat profesională;
VI. Şeful biroului resurse 11) În cazul unei rezoluţii pozitive, analizează situaţia fpss;
umane şi formare profesională 12) Dacă prin delegare fpss depăşeşte 60 (şaizeci) zile de delegare
într-un an, BRU întocmeşte Notificarea de delegare;
13) Prezintă documentul directorului unităţii spre aprobare;
VII. Directorul unităţii 14) Aprobă notificarea;
15) Transmite documentul compartimentului secretariat;
VIII. Persoana desemnată 16) Înregistrează documentul;
din cadrul compartimentului 17) Transmite documentul şefului biroului resurse umane şi
secretariat formare profesională;
IX. Şeful biroului resurse 18) Contactează fpss, îi prezintă situaţia apărută, precum şi
umane şi formare profesională propunerea conducerii unităţii, dacă este cazul , notificarea de
delegare;
19) Prezintă fpss situaţiile legale în care poate refuza delegarea;

483
Manual de proceduri

X. Fpss 20) Ia cunoştinţă de situaţie;


21) Dacă este cazul, pe notificarea de delegare, în scris îşi exprimă
acordul sau refuzul;
22) Dacă se află în una din situaţiile de la art. 51 din OMJ
2854/C/2004, poate întocmi raport de refuz al delegării, motivat;
23) Depune raportul la directorul unităţii;
XI. Directorul unităţii 24) Avizează raportul;
25) Transmite documentul compartimentului secretariat;
XII. Persoana desemnată 26) Înregistrează documentul;
din cadrul compartimentului 27) Transmite documentul şefului biroului resurse umane şi
secretariat formare profesională;
XIII. Şeful biroului resurse 28) Întocmeşte o adresă de prezentare a situaţiei şi solicită sprijin
umane şi formare profesională pentru soluţionare prin delegarea unui funcţionar în unitatea
respectivă;
29) Prezintă documentul directorului unităţii;
IV. Directorul unităţii 30) Citeşte adresa şi o semnează;
31) Transmite documentul compartimentului secretariat;
V. Persoana desemnată din 32) Înregistrează documentul;
cadrul compartimentului 33) Aplică ştampila unităţii;
secretariat 34) Trimite adresa unităţii destinatare;
XIV. Persoana desemnată 35) Înregistrează adresa de prezentare a situaţiei;
din cadrul compartimentului 36) Prezintă documentul directorului unităţii;
secretariat din unitatea în care
se doreşte delegarea
XV. Directorul unităţii la 37) Decide asupra acordului de efectuare a delegării, prin rezoluţie
care se doreşte delegarea. asupra adresei de prezentare. Răspunsul negativ se motivează;
XVI. Şeful biroului resurse 38) Întocmeşte adresa de răspuns.;
umane şi formare profesională 39) Prezintă documentele directorului unităţii;
din unitatea la care se doreşte
delegarea.
XVII. Directorul unităţii la 40) Verifică şi semnează documentele;
care se doreşte delegarea. 41) Transmite documentele compartimentului secretariat;
XVIII. Persoana desemnată 42) Înregistrează documentele;
din cadrul compartimentului 43) Aplică ştampila unităţii;
secretariat din unitatea la care 44) Trimite documentele unităţii destinatare;
se doreşte delegarea.
XIX. Persoana desemnată 45) Înregistrează adresa de răspuns;
din cadrul compartimentului 46) Prezintă documentul directorului unităţii;
secretariat de la unitatea în
care fpss este încadrat.
XX. Directorul unităţii 47) Analizează răspunsul, repartizează documentul şefului biroului
resurse umane şi formare profesională;
XXI. Şeful biroului resurse 48) Dacă răspunsul este negativ, lucrarea se clasează.
umane şi formare profesională 49) Dacă răspunsul este pozitiv, întocmeşte decizia de delegare
conform competenţelor şi metodologiei privind emiterea deciziilor;
50) Întocmeşte adresa de expediere a deciziei către unitatea de
delegare;
51) Prezintă documentele directorului unităţii;
XIX. Directorul unităţii 52) Citeşte adresa şi o semnează;
53) Transmite documentele compartimentului secretariat;
XX.Persoana desemnată din 54) Înregistrează adresa;
cadrul compartimentului 55) Aplică ştampila unităţii;
secretariat 56) Trimite documentele unităţii destinatare;
57) Înscrie delegarea în DZU

484
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

XXI. Şeful biroului resurse 58) Comunică fpss, sub semnătură, decizia de delegare;
umane şi formare profesională 59) Înscrie delegarea în proiectul DZU;
XXII.Fpss 60) Ia la cunoştinţă decizia, sub semnătură;
61) Se deplasează la unitatea la care este delegat şi desfăşoară
activităţile stabilite;
XXIII. Persoana desemnată 62) Înregistrează adresa şi decizia de delegare;
din cadrul compartimentului 63) Prezintă documentele directorului unităţii;
secretariat de la unitatea unde 64) Înscrie delegarea în DZU;
fpss se delegă
XXIV. Directorul unităţii la care 65) Ia cunoştinţă de situaţie;
se delegă f.p.s.s. 66) Comunică situaţia şefului compartimentului care are în
coordonare sectorul în care fpss are de executat atribuţii pe
perioada delegării;
XXV. Şeful biroului resurse 67) În situaţia încetării delegării înainte de termen, emite decizia de
umane şi formare profesională încetare a delegării, cu respectarea metodologiei de emitere a
din unitatea în care fpss este deciziilor;
încadrat 68) Comunică decizia unităţii în care fpps este delegat şi fpss
XXVI.Fpss 69) Revine în unitatea unde are funcţia de bază

PROCEDURA: A0901004 Mutarea functionarilor publici cu statut special din sistemul


administraţiei penitenciare

Scop: Descrie etapele care se parcurg, stabileşte compartimentele şi persoanele implicate şi prezintă
documentele care se întocmesc pentru modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici cu
statut special prin transfer;
Premise: Procedura se aplică situaţiilor de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici
cu statut special prin mutare într-o altă unitate din sistemul administraţiei penitenciare sau în Ministerul
Justiţiei.
Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi:
a) în interesul serviciului;
b) la cerere.
Mutarea se poate face în aceeaşi ori în altă funcţie publică vacantă pentru care sunt îndeplinite
condiţiile specifice prevăzute în fişa postului, în cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi pe acelaşi nivel
(de execuţie sau de conducere). Mutarea într-o funcţie publică inferioară este posibilă numai cu acordul
scris al funcţionarului public.
Mutarea în interesul serviciului se poate face numai pe o funcţie publică vacantă ale cărei atribuţii nu pot
fi îndeplinite de un alt fpss din unitate, iar neîndeplinirea acestora ar conduce la înregistrarea unor
disfuncţionalităţi pentru unitate sau sistemul administraţiei penitenciare.
Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, mutaţi în interesul
serviciului în unităţi situate în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul, individual sau împreună
cu unitatea, au dreptul la:
a) indemnizaţie de mutare egală cu salariul de bază cuvenit pentru funcţiile în care au fost numiţi la
noua unitate, care se acordă de către structura financiară pe bază de cerere,
b) indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egală cu o pătrime din salariul
de bază cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie, care se acordă de către structura
financiară pe bază de cerere
c) decontarea tuturor cheltuielilor de transport ocazionate de mutarea efectivă a funcţionarului,
membrilor de familie şi mobilier, care se acordă de către structura financiară pe bază de cerere şi
documente justificative
d)concediu plătit de 5 zile, pentru mutarea efectivă, care se acordă la cerere de către directorul
unităţii.

485
Manual de proceduri

Mutarea implică parcurgerea unor etape consecutive:


- iniţierea procedurii;
- emiterea şi comunicarea deciziei de mutare;
- îndeplinirea efectivă a mutării.
Aplicabilitate: în toate unităţile din sistemul administraţiei penitenciare
Procedura:
A. Iniţierea procedurii:
1. Mutarea funcţionarilor publici în interesul serviciului
I. Şeful biroului resurse 1) Identifică funcţia vacantă ale cărei atribuţii nu pot fi îndeplinite
umane şi formare profesională de alţi fpss din unitate şi ale căror neîndeplinire ar putea conduce la
şi şeful compartimentului disfuncţionalităţi în activitatea unităţii sau a sistemului administraţiei
penitenciare;
2) Identifică un fpss din altă unitate care să corespundă profilului
postului şi care este posibil să fie disponibil;
3) Întocmesc o notă de prezentare a situaţiei care se înaintează
directorului unităţii;
II. Directorul 1) Supune analizei în şedinţa consiliului de conducere situaţia;
2) Decide asupra oportunităţii mutării, prin rezoluţie asupra notei de
prezentare. Rezoluţia negativă încheie procedura, lucrarea se
clasează la BRU.
III. Şeful biroului resurse 1) În situaţia unei rezoluţii favorabile, întocmeşte o adresă de
umane şi formare profesională prezentare a situaţiei şi solicită sprijin pentru soluţionare prin
mutarea fpss identificat, care se înaintează directorului unităţii din
care face parte fpss;
IV. Directorul unităţii din 1) Supune analizei în consiliul de administraţie situaţia descrisă,
care face parte fpss propunerea de mutare, precum şi situaţia din unitatea proprie, atât
cea actuală cât şi cea rezultată în urma mutării, posibilităţile de
preluare a atribuţiilor de către alt/alţi funcţionari publici;
2) Decide asupra oportunităţii mutării, prin rezoluţie asupra notei de
prezentare.
V. Şeful biroului resurse 1) În cazul rezoluţiei negative, comunică în scris unităţii solicitante
umane şi formare profesională inoportunitatea mutării.
al unităţii din care face parte 2) În cazul unei soluţii pozitive, întocmeşte o notă privind solicitarea
fpss acordului, poartă o discuţie directă cu fpss în care explică situaţia
existentă precum şi soluţia propusă şi îi înmânează nota privind
solicitarea acordului scris.
VI. Fpss 3) Printr-un raport către directorul unităţii îşi prezintă acordul sau
refuzul faţă de mutarea propusă. Nu este necesară motivarea
soluţiei.
VII. Şeful biroului resurse 1) În cazul refuzului fpss, comunică în scris unităţii solicitante
umane şi formare profesională inoportunitatea mutării.
al unităţii din care face parte 2) În cazul acordului fpss, întocmeşte referatul de resurse umane.
fpss
VIII. Consilierul juridic al 1) Verifică şi avizează referatul de r.u.
unităţii din care face parte fpss
IX. Directorul unităţii din 1) Aprobă referatul de r.u.
care face parte fpss
X. Şeful biroului resurse 1) Trimite unităţii solicitante referatul de r.u., precum şi raportul cu
umane şi formare profesională acordul scris al fpss.
al unităţii din care face parte
fpss
XI. Şeful biroului resurse 1) Primeşte răspunsul de la unitatea din care face parte fpss.
umane şi formare profesională 2) Dacă răspunsul este negativ, procedura se încheie, se clasează
lucrarea la BRU.

486
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

3) Dacă răspunsul este pozitiv, înaintează documentele primite


către DMRU însoţite de o notă de prezentare în care se precizează
funcţia vacantă pe care este propusă mutarea.
XII. DMRU 1) Primeşte propunerea de mutare în interesul serviciului;
2) Verifică corelaţia între funcţia actuală a fpss şi funcţia pe care se
solicită mutarea, acordă avizul. Avizul negativ conduce la returnarea
lucrării către unitatea solicitantă. Procedura se încheie, se clasează
lucrarea la BRU.
3) Se solicită avizul direcţiei de specialitate.
XIII. Direcţia/serviciul de 1) Analizează oportunitatea şi legalitatea solicitării;
specialitate, direcţia financiară, 2) Acordă avizul;
serviciul juridic din ANP
XIV. DMRU 1) Orice aviz negativ conduce la returnarea lucrării către unitatea
solicitantă. Procedura se încheie, se clasează lucrarea la BRU.
2) Prezintă lucrarea spre aprobare directorului general.
XV. Directorul general 1) Analizează oportunitatea şi legalitatea solicitării;
2) Adoptă o soluţie;
3) Trimite lucrarea spre DMRU;
XVI. DMRU 1) Soluţia negativă conduce la returnarea lucrării către unitatea
solicitantă. Procedura se încheie, se clasează lucrarea la BRU;
2) Soluţia pozitivă conduce la întocmirea deciziei
2. Mutarea funcţionarilor publici la cerere
I. Fpss 1) Depune cererea de mutare la secretariatul din unitatea în care
este încadrat, însoţită de documentele care susţin solicitarea,
pentru înregistrare. Obligatoriu se va menţiona unitatea la care se
solicită mutarea.
II. Directorul unităţii din 2) Supune solicitarea discuţiei consiliului de conducere al unităţii,în
care face parte fpss care se analizează dacă mutarea fpss nu ar putea conduce la
disfuncţionalităţi în activitatea unităţii sau a sistemului administraţiei
penitenciare;
3) Acordă avizul pe cererea de mutare.
III. Şeful biroului resurse 1) Comunică fpss sub semnătură avizul.
umane şi formare profesională 2) Avizul negativ conduce la încheierea procedurii, lucrarea se
de la unitatea din care face clasează.
parte fpss 3) În cazul avizului pozitiv, întocmeşte referatul de r.u.;
IV. Consilierul juridic al 1) Verifică şi avizează referatul de r.u.
unităţii din care face parte fpss
V. Directorul unităţii din 1) Aprobă referatul de r.u.
care face parte fpss
VI. Şeful biroului resurse 1) Expediază cererea de mutare avizată, documentele justificative
umane şi formare profesională şi referatul de r.u. către unitatea la care se solicită mutarea;
de la unitatea din care face
parte fpss
VII. Directorul unităţii la 1) Repartizează lucrarea şefului biroului resurse umane şi formare
care fpss solicită mutarea profesională pentru identificarea unei funcţii care să corespundă
solicitării de mutare.
VIII. Şeful biroului resurse 1) Analizează situaţia funcţiilor vacante;
umane şi formare profesională 2) Prezintă directorului unităţii posibilităţile de soluţionare a
din unitatea la care se solicită solicitării, dacă acestea există;
mutarea
IX. Directorul unităţii la 1) Supune analizei în consiliul de conducere oportunitatea mutării,
care fpss solicită mutarea precum şi posibilităţile de soluţionare a solicitării, dacă acestea
există;
2) Acordă avizul pe cererea de mutare.

487
Manual de proceduri

X. Şeful biroului resurse 1) Dacă soluţia identificată conduce la o numire într-o funcţie
umane şi formare profesională diferită sau inferioară, transmite fpss o notă privind solicitarea
al unităţii la care fpss solicită acordului de numire într-o funcţie inferioară
mutarea
XI. Fpss 1) Pe nota prezentată îşi prezintă acordul sau refuzul. Nu este
necesară motivarea soluţiei.
XII. Şeful biroului resurse 1) În cazul avizului negativ, sau refuzului fpss, comunică soluţia
umane şi formare profesională fpss, în scris, prin unitatea la care acesta este încadrat, lucrarea se
din unitatea la care se solicită clasează.
mutarea 2) În cazul avizului pozitiv, înaintează DMRU cererea de mutare,
referatul de r.u. împreună cu o notă de prezentare în care este
precizată funcţia vacantă pe care este propusă mutarea;
XIII. DMRU 1) Primeşte propunerea de mutare la solicitarea fpss;
2) Verifică corelaţia între funcţia actuală a fpss şi funcţia pe care se
solicită mutarea, acordă avizul. Avizul negativ conduce la
returnarea lucrării. Procedura se încheie, se clasează lucrarea la
BRU care comunică soluţia fpss.
3) Se solicită avizul direcţiei de specialitate.
XIV. Direcţia/serviciul de 1) Analizează oportunitatea şi legalitatea solicitării;
specialitate, direcţia financiară, 2) Acordă avizul;
serviciul juridic din ANP
XV. DMRU 1) Orice aviz negativ conduce la returnarea lucrării. Procedura se
încheie, se clasează lucrarea la BRU care comunică soluţia fpss.
2) Prezintă lucrarea spre aprobare directorului general.
XVI. Directorul general 1) Analizează oportunitatea şi legalitatea solicitării;
2) Adoptă o soluţie;
3) Trimite lucrarea spre DMRU;
XVII. DMRU 1) Soluţia negativă conduce la returnarea lucrării. Procedura se
încheie, se clasează lucrarea la BRU care comunică soluţia fpss;
2) Soluţia pozitivă conduce la întocmirea deciziei
B. Emiterea şi comunicarea deciziei de mutare
I.DMRU 1) Întocmeşte decizia de mutare;
2) Trimite decizia de mutare unităţii în care se mută fpss şi unităţii
din care provine fpss
II.Şeful biroului resurse 1) Primeşte decizia de mutare;
umane şi formare profesională 2) Comunică fpss, sub semnătură, decizia de mutare;
de la unitatea din care provine
fpss
C. îndeplinirea efectivă a mutării
I. Şeful biroului resurse 1) Organizează procedura de predare primire a funcţiei;
umane şi formare 2) Organizează procedura de evaluare a performanţelor
profesională de la unitatea din profesionale ale fpss
care provine fpss
II. Şeful 1) Stabileşte fpss care preia atribuţiile funcţiei care va rămâne
compartimentului din care vacantă;
provine fpss 2) Participă la procedura de predare primire a funcţiei;
3) Întocmeşte evaluarea performanţelor profesionale ale fpss;
III. Personalul desemnat 1) Completează documentele de evidenţă nominală;
din cadrul biroului resurse 2) Eliberează nota de lichidare a fpss;
umane şi formare 3) Înscrie în proiectul DZU, mutarea fpss;
profesională cu atribuţii de 4) Înscrie în proiectul de DZU persoana care preia funcţia şi
ţinere a evidenţei nominale termenul de predare;
IV. Fpss 1) Execută operaţiunile specifice de predare a funcţiei;
2) Lichidează toate obligaţiile faţă de unitate prin completarea notei
de lichidare;

488
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

3) Se prezintă la noua unitate după predarea funcţiei şi


completarea notei de lichidare;
V. Persoana desemnată 1) Transmite BRU copia fişei de evidenţă a concediilor de odihnă,
din cadrul compartimentului medicale, învoiri, etc de care a beneficiat funcţionarul public pe
secretariat ultimii 2 ani calendaristici, certificată prin semnătură pentru
conformitate;
VI. Compartimentul 1) Întocmeşte certificatul de scoatere şi alocare la drepturi;
financiar – contabil 2) Transmite BRU certificatul de scoatere şi alocare la drepturi;
VII. Şeful biroului resurse 1) Transmite unităţii în care se mută funcţionarul public
umane şi formare documentele de evidenţă nominală, copia fişei de evidenţă a
profesională de la unitatea din concediilor şi certificatul de scoatere şi alocare la drepturi;
care provine fpss
VIII. Personalul desemnat 1) Scade dosarul profesional din registrul de evidenţă specific;
din cadrul biroului resurse
umane şi formare
profesională cu atribuţii de
ţinere a evidenţei nominale
IX. Şeful biroului resurse 1) La prezentarea la unitate a fpss mutat întocmesc procesul verbal
umane şi formare de prezentare, prin care fpss se alocă la drepturi.
profesională şi persoana 2) Prezintă procesul verbal pentru aprobare directorului unităţii;
desemnată din cadrul 3) Repartizează un exemplar compartimentului financiar pentru
compartimentului secretariat alocarea la drepturi.
de la unitatea la care se mută
fpss

PROCEDURA A0901005 Punerea la dispoziţie şi suspendarea din funcţie a funcţionarilor publici


cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Scopul:
• de a descrie etapele care se parcurg în cazul punerii la dispoziţie a funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare;
• de a stabili documentele care se întocmesc în cadrul realizării procedurii;
• de a prezenta conţinutul documentelor care se întocmesc în cazul realizării procedurii;

Premise:
Punerea la dispoziţie are caracter temporar si reprezintă o măsură cu scop preventiv ce poate fi luata
de director împotriva funcţionarului public cu statut special suspectat ca a săvârşit o fapta penala fără a
conduce la încălcarea prezumţiei de nevinovăţie prevăzută de legea fundamentală.
Ca efect al cercetării oricărei instanţe se poate ajunge la suspendarea din funcţie a funcţionarilor publici
cu statut special pentru orice fel de infracţiune săvârşită asupra unei valori protejate prin măsura
arestului preventiv.
P.O. se aplică de către personalul D.M.R.U. din A.N.P. şi Biroului resurse umane şi formare
profesională din unităţile subordonate pe linia punerii la dispoziţie a funcţionarilor publici cu statut
special împotriva cărora s-a început urmărirea penală, pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii în stare
de libertate ori în cazul funcţionarilor publici cu statut special eliberaţi pe cauţiune sau pentru care s-a
dispus liberarea provizorie sub control judiciar. De asemenea, se aplică pe linia suspendării din funcţie a
funcţionarilor publici cu statut special care au fost arestaţi preventiv.
Compartimente implicate: D.M.R.U. / B.R.U.F.P., Serviciul financiar-contabil, serviciu/ compartiment
juridic/ compartiment secretariat, Biroul pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar.

Aplicabilitate - în toate unităţile din sistemul administraţiei penitenciare.

489
Manual de proceduri

Procedura
Modul de lucru:
PUNEREA LA DISPOZIŢIE:
Descrierea etapelor procedurii
Şeful biroului resurse 1. Având în vedere demilitarizarea sistemului penitenciar, parchetul civil
umane având competenţa de a cerceta faptele săvârşite de funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, nu mai înştiinţează
unitatea penitenciară, aşa cum procedau parchetele militare,
necomunicându-i copie după rezoluţia de începere a urmăririi penale. În
lipsa unui protocol încheiat între A.N.P. şi Ministerul Public sau între
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative cu privire la acest aspect, şeful biroului resurse
umane, pe baza informaţiilor obţinute şi prin intermediul Biroului pentru
prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar, solicită în mod oficial
O.U.P.. să confirme dacă s-a început sau nu urmărirea penală împotriva
propriului angajat.
2. Dacă a fost începută urmărirea penală, solicită numărul rezoluţiei prin
care s-a dispus aceasta, iar dacă a fost pusă în mişcare acţiunea penală,
solicită copie după rechizitoriu;
3. Întocmeşte/ avizează decizia de punere la dispoziţie. Data de la care
curge termenul de punere la dispoziţie este data la care este înregistrat la
secretariatul unităţii penitenciare răspunsul organului de cercetare penală.
Decizia de personal va primi numărul cronologic corespunzător şi va
cuprinde: baza legală, data punerii la dispoziţie, gradul profesional,
numele, prenumele tatălui şi prenumele funcţionarului public pus la
dispoziţia directorului, denumirea funcţiei acestuia, poziţia din statul de
organizare, coeficientul pe care va fi plătit precum şi alte prevederi
necesare;
4. Prezintă decizia de personal pentru a fi vizată de consilierul juridic şi
contabilul şef - viză C.F.P.;
5. Prezintă decizia de personal pentru a fi semnată de directorul unităţii.
6. Înregistrează decizia de personal în Registrul Evidenţă , Decizii,
Mişcare personal.
7.Operează decizia în documentele de evidenţă ale funcţionarului public la
care se referă decizia;
8. Direcţionează decizia de personal către compartimentele implicate, cu
semnătură de primire.
9. Comunică funcţionarului public decizia de punere la dispoziţie, cu
semnătură de luare la cunoştinţă;
10. În momentul soluţionării definitive a cauzei, în cazul în care s-a dispus
de către parchet scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi
penale sau de către instanţa de judecată achitarea sau încetarea
procesului penal, şeful biroului resurse umane va întocmi/ aviza decizia de
repunere a funcţionarului public în toate drepturile anterioare avute la data
punerii la dispoziţie, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat
pe perioada punerii la dispoziţie. Decizia va avea acelaşi circuit cu cel
menţionat mai sus.
11. În situaţia condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă, va
întocmi/aviza decizia de încetare a raporturilor de serviciu sau va propune
menţinerea în activitate a celui în cauză, cu respectarea art.57 alin.2 din
Legea nr.293/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
12.În situaţia în care funcţionarii publici sunt puşi la dispoziţie din cauze
neimputabile şi nu ca urmare a începerii urmăririi penale, rămânând
neîncadraţi în funcţii, vor beneficia de toate drepturile băneşti cuvenite, cu
excepţia indemnizaţiei de conducere, pentru ofiţerii cu funcţii de
conducere. Situaţia acestora se va soluţiona în termen de 3 luni.

490
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Directorul unităţii 1.Semnează decizia de punere la dispoziţie / de repunere în toate


drepturile anterioare.
2. Stabileşte în scris sarcinile şi atribuţiile de serviciu care vor fi executate
de către funcţionarul public pus la dispoziţie.
3. Hotărăşte menţinerea în activitate a funcţionarului public pentru care s-a
început urmărirea penală sau care a fost trimis în judecată după
soluţionarea definitivă a cauzei penale prin hotărâre judecătorească, sens
în care va semna decizia de încetare a raporturilor de serviciu sau va
propune menţinerea în activitate conf.art.57 alin.2 din Legea nr.293/2004.
4.Dispune înaintarea deciziilor de personal emise la ANP-DMRU.
Secretariat 1. Înregistrează documentele trimise/ primite, le predă pe bază de condică
către şeful biroului resurse umane;
2. Expediază documentele întocmite şi remite spre clasare copiile
adreselor.
Şef birou prevenirea 1.Desfăşoară activităţi specifice de identificare a funcţionarilor publici puşi
criminalităţii la dispoziţie/ condamnaţi şi care nu anunţă unitatea penitenciară despre
acest aspect.
Consilier juridic 1. Avizează decizia de punere la dispoziţie/repunere în drepturi/încetarea
raporturilor de serviciu din punct de vedere al legalităţii şi al corectitudinii
datelor înscrise.
Contabil şef 1.Avizează decizia de punere la dispoziţie/repunere în drepturi pentru
control financiar preventiv.
Funcţionarul public pus 1. Aduce la cunoştinţa directorului unităţii faptul că a fost începută
la dispoziţie urmărirea penală împotriva sa, faptul că a fost achitat, condamnat, că s-a
dispus încetarea procesului penal, etc.
2. Îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite în scris
de director şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului
profesional pe care îl are, la nivelul de bază, (Anexa la H.G. 135/2007)
precum şi de celelalte drepturi prevăzute de Legea numărul 293/2004,
modificată şi completată ;

SUSPENDAREA DIN FUNCŢIE CA URMARE A ARESTĂRII PREVENTIVE

Funcţionarii publici cu statut special arestaţi preventiv se suspendă din funcţie. Pe timpul suspendării
din funcţie nu beneficiază de nici un drept prevăzut de Legea nr.293/2004, cu modificările ulterioare, i se
retrage legitimaţia de serviciu, armamentul şi celelalte bunuri din dotare.
Procedura suspendării din funcţie este similară cu cea a punerii la dispoziţie, cu următoarele precizări:
• în cazul încetării de drept a arestării preventive la expirarea termenelor prevăzute de lege, a
respingerii propunerii de prelungire a arestării preventive a inculpatului, a liberării provizorii sub control
judiciar sau pe cauţiune, funcţionarii publici cu statut special suspendaţi din funcţie sunt puşi la
dispoziţie.
• în cazul achitării, funcţionarul public cu statut special va fi repus în toate drepturile avute anterior.
• în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească funcţionarului public cu statut special îi vor fi
încetate raporturile de serviciu prin destituire din funcţie.
Dispoziţii finale:
Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la activitatea de întocmire a deciziei de
punere la dispoziţie/ suspendare din funcţie, repunere în drepturile anterioare, încetarea a raporturilor
de serviciu prin destituire din funcţie ca urmare a condamnării.

491
Manual de proceduri

PROCEDURA: A0901006 Selecţionarea şi întocmirea dosarelor candidaţilor pentru ACADEMIA


DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” şi ACADEMIA NAŢIONALĂ DE
INFORMAŢII

Scop: Stabilirea etapelor ce trebuie parcurse, acţiunilor ce trebuie întreprinse şi documentelor ce


trebuie întocmite în vederea selecţionării candidaţilor pentru examenul de admitere la Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi A.N.I.respectiv întocmirii dosarelor de concurs, precum şi a celor de
înmatriculare.
Premise: Înscrierea unui număr considerabil de candidaţi conduce la existenţa unei baze de selecţie
mai largi, cu premise în îmbunătăţirea calităţii studenţilor pregătiţi de instituţia de învăţământ pentru
sistemul administraţiei penitenciare, cu efect pe termen mediu şi lung asupra dinamicii asigurării
unităţilor cu personal cu pregătire superioară.
Activitatea presupune mai multe componente:
- Publicitatea activităţii şi selecţionare candidaţilor;
- Constituirea dosarelor pentru concurs;
- Întocmirea dosarelor pentru înmatriculare.
Aplicabilitate: în toate unităţile din sistemul administraţiei penitenciare
Procedura
I. Şeful biroului resurse 1) Din dispoziţiile scrise ale ANP care i-au fost repartizate ia
umane şi formare cunoştinţă despre declanşarea acţiunii de recrutare;
profesională 2) De pe site-ul ANP şi/sau al academiilor, sau din alte surse, culege
informaţii despre condiţiile concursului de admitere,
3) Redactează anunţul pentru publicitatea acţiunii, care va cuprinde
cel puţin următoarele elemente:
a) numărul de locuri repartizate ANP,
b) condiţiile de participare la concurs,
c) actele necesare pentru dosarul de înscriere şi unitatea la care se
depune dosarul;
d) surse de informare privind concursul;
4) Pentru publicare în mass-media anunţul va conţine obligatoriu
elementele de la pct. 3 a) şi b) şi unitatea da la care se pot obţine
informaţii suplimentare;
5) Prezintă anunţul spre aprobare directorului unităţii,
II. Directorul unităţii 1) Verifică conţinutul anunţului;
2) Aprobă anunţul;
3) Repartizează anunţul către BRU;
III. Persoana desemnată 1) Înregistrează anunţul;
din cadrul compartimentului 2) Pe bază de condică, predă anunţul şefului biroului resurse umane
secretariat şi formare profesională,
IV. Şeful biroului resurse 1) Prin corespondenţă internă, înaintează solicitările pentru
umane şi formare publicarea anunţului:
profesională a) obligatoriu:
i) la avizierul unităţii – prin secretariatul unităţii;
ii) în presa locală, minim o apariţie – prin compartimentul
economico-administrativ;
b) în funcţie de posibilităţi şi nevoi:
i) pe site-ul unităţii – prin secretariatul unităţii;
ii) pe canalele de media locale (televiziune prin cablu, radio,
etc.) – prin secretariatul unităţii şi/sau compartimentul economico-
administrativ;
2) Popularizează acţiunea şi prezintă oferta de pregătire şi
posibilităţile de carieră în sistemul penitenciare prin întâlniri cu elevii
din clasele terminale de la licee din localitatea unde îşi are sediul
unităţii sau localităţi limitrofe.

492
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

3) Instruieşte personalul din cadrul biroului desemnat pentru


activitatea de înscriere a candidaţilor;
V. Persoana desemnată 1) Pe bază de semnătură preia nota internă;
din cadrul compartimentului 2) Asigură publicarea anunţului, conform solicitărilor, la avizierul
secretariat unităţii,în presă, pe site-ul unităţii, pe canalele de media locale
(televiziune prin cablu, radio, etc.)
VI. Persoana 1) Pe bază de semnătură preia nota internă;
responsabilă din cadrul 2) Asigură publicarea anunţului, conform solicitărilor, în presa locală,
compartimentului economico- pe canalele de media locale (televiziune prin cablu, radio, etc.).
administrativ
VII. Personalul de resurse 1) Informează candidaţii care se află în evidenţa unităţii despre
umane desemnat pentru declanşarea acţiunii de recrutare;
activitatea de înscriere a 2) Pregăteşte documentele tipizate folosite în activitate;
candidaţilor 3) În spaţiile amenajate la unitate desfăşoară activităţile de înscriere
a candidaţilor:
a) Informează candidaţii despre condiţiile şi procedura de recrutare
şi selecţionare, probele de concurs şi metodologia de desfăşurare a
concursului;
b) Prezintă drepturile şi obligaţiile pe perioada şcolarizării;
c) Prezintă angajamentul pe care candidaţii admişi urmează să îl
semneze;
d) Pune la dispoziţia candidaţilor documentele tipizate necesare
pentru întocmirea dosarului de înscriere;
e) Consiliază candidaţii privind conţinutul dosarului de concurs,
întocmirea, modul de completare şi depunere a documentelor;
f) Preia cererile şi dosarele de înscriere;
g) Menţine legătura cu candidaţii şi asigură informarea acestora în
timp util privind elementele noi apărute în procesul de selecţie;
4) După completarea de către candidaţi, în aceeaşi zi, depune
cererea de înscriere directorului unităţii spre repartizare;
VIII. Directorul unităţii 1) Repartizează cererea către BRU;
IX. Persoana desemnată 1) Înregistrează cererea de înscriere;
din cadrul compartimentului 2) Pe bază de condică, predă cererea de înscriere şefului biroului
secretariat resurse umane şi formare profesională,
X. Şeful biroului resurse 3) Repartizează cererea personalului de resurse umane desemnat
umane şi formare pentru activitatea de înscriere a candidaţilor;
profesională
XI. Personalul de resurse 1) Clasează cererea în dosarul de înscriere;
umane desemnat pentru 2) Verifică documentele depuse de candidaţi, în scopul îndeplinirii
activitatea de înscriere a condiţiilor de recrutare;
candidaţilor 3) Neîndeplinirea oricărei condiţii de selecţionare este adusă la
cunoştinţă de îndată candidatului, sub semnătură. Acest fapt elimină
candidatul din procesul de selecţie
4) Înaintează DMRU-BPP solicitările de programare la examenul
psihologic, conform procedurii de organizare a activităţilor de
examinare psihologică
XII. DMRU-BPP 1) Programează candidaţii;
2) Comunică programarea examinărilor către unităţile solicitante;
XIII. Personalul de resurse 1) Comunică individual fiecărui candidat, sub semnătură, data şi ora
umane desemnat pentru examenului psihologic;
activitatea de înscriere a 2) Consiliază candidaţii pentru completarea declaraţiei privind
candidaţilor rezultatele unor examinări psihologice anterioare;
3) Instruieşte candidatul privind modul de desfăşurare a examenului
psihologic, cuantumul taxei de examinare şi modul de achitare;
4) Prezintă, sub semnătură, fiecărui candidat obligaţiile persoanelor
care urmează să fie examinate psihologic;

493
Manual de proceduri

XIV. DMRU-BPP 1) Examinează psihologic candidaţii;


2) Comunică unităţilor de penitenciare avizele psihologice obţinute
de candidaţi
XV. Persoana desemnată 1) Înregistrează avizul psihologic;
din cadrul compartimentului 2) Pe bază de condică, predă avizul psihologic şefului biroului
secretariat resurse umane şi formare profesională,
XVI. Şeful biroului resurse 1) Repartizează avizul psihologic personalului de resurse umane
umane şi formare desemnat pentru activitatea de înscriere a candidaţilor;
profesională
XVII. Persoana desemnată 2) Comunică personal avizul psihologic fiecărui candidat, sub
din cadrul compartimentului semnătură;
secretariat 3) Celor în cauză li se comunică faptul că avizul psihologic de „inapt
psihologic” conduce la eliminarea din procesul de selecţie;
4) Cu maxim 2 (două) luni înainte de data concursului de admitere,
distribuie candidaţilor fişele medicale;
5) Însoţeşte candidaţii la cabinetul medical pentru examenul medical
sumar;
XVIII. Medicul şef al unităţii 1) Efectuează examenul medical sumar;
2) Consiliază candidatul privind investigaţiile medicale necesare
pentru completarea fişei medicale;
3) Verifică rezultatele investigaţiilor şi concluzionează fişa medicală;
4) Transmite fişa medicală completă şefului biroului resurse umane
şi formare profesională;
XIX. Şeful biroului resurse 1) Repartizează fişa medicală personalului de resurse umane
umane şi formare desemnat pentru activitatea de înscriere a candidaţilor;
profesională
XX. Personalul de resurse 1) Clasează fişa medicală în dosarul de înscriere;
umane desemnat pentru 2) Cu 15 zile înainte de expirarea termenului de selecţionare, verifică
activitatea de înscriere a conţinutul dosarelor de concurs şi stabileşte împreună cu fiecare
candidaţilor candidat în parte acţiunile de urmat pentru completarea dosarului;
3) La încheierea etapei de selecţionare, cu respectarea termenelor şi
a procedurilor stabilite de Academia de Poliţie, A.N.I. şi DMRU,
transmite DMRU dosarele candidaţilor împreună cu situaţiile
solicitate;
4) Se transmit numai dosarele complete ale candidaţilor care
îndeplinesc cumulativ toate condiţiile de recrutare;
5) Asigură comunicarea către candidaţii recrutaţi a informaţiilor
primite legate de desfăşurarea concursului de admitere, în scopul
asigurării prezentării acestora la concursul de admitere;
XXI. Persoana desemnată 1) Înregistrează adresa de comunicare a rezultatelor finale ale
din cadrul compartimentului candidaţilor şi de returnare a dosarelor de concurs;
secretariat 2) Pe bază de condică, predă adresa şi dosarele şefului biroului
resurse umane şi formare profesională;
XXII. Şeful biroului resurse 1) Repartizează dosarele candidaţilor declaraţi „admis” personalului
umane şi formare de resurse umane desemnat pentru activitatea de înscriere a
profesională candidaţilor, în vederea efectuării verificărilor necesare şi întocmirii
dosarelor pentru înmatriculare în Academia de Poliţie şi A.N.I.;
2) Repartizează dosarele candidaţilor declaraţi „respins” personalului
de resurse umane desemnat pentru activitatea de înscriere a
candidaţilor, în vederea clasării;
XXIII. Personalul de resurse 1) Clasează dosarele candidaţilor declaraţi „respins” conform
umane desemnat pentru normelor de arhivare. La cerere, restituie candidaţilor documentele
activitatea de înscriere a originale sau copiile legalizate existente la dosar, acestea fiind
candidaţilor înlocuite cu copii certificate;
2) Pentru fiecare dintre candidaţii declaraţi „admis”, întocmeşte
dosarul de înmatriculare prin completarea dosarului de concurs cu
documentele prevăzute şi în ordinea stabilită la art. 6, alin7, lit. k) din

494
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Ordinul ministrului justiţiei nr. 678/C/2006, precum şi cu verificările în


evidenţele operative ale poliţiei;
3) Întocmeşte adresa de înaintare a dosarelor de înmatriculare către
Academia de Poliţie şi A.N.I.;
XXIV. Şeful biroului resurse 1) Prezintă spre aprobare directorului unităţii dosarele de
umane şi formare înmatriculare, împreună cu adresa de înaintare, în termen de 30 zile
profesională de la intrarea dosarelor în unitate;
XXV. Directorul unităţii 1) Semnează documentele elaborate;
XXVI. Persoana desemnată 1) Înregistrează şi expediază adresa de înaintare şi dosarele;
din cadrul compartimentului 2) Pe bază de condică, predă un exemplar din adresă şefului biroului
secretariat resurse umane şi formare profesională;
XXVII. Personalul de resurse 1) Asigură comunicarea informaţiilor primite în legătură cu începerea
umane desemnat pentru anului universitar către candidaţii declaraţi „admis”;
activitatea de înscriere a
candidaţilor

PROCEDURA: A0901007 Fişa postului funcţionarilor publici cu statut special

Scop: Procedura stabileşte activităţile de întocmire, avizare şi aprobare a fişelor posturilor funcţionarilor
publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Premise: Fişa postului se compune din două elemente constitutive complementare: descrierea postului
şi specificaţiile de personal.
Aplicabilitate: în toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
Procedura
Şef birou resurse 1. Prezintă directorului unităţii situaţia privind fişele posturilor la fiecare
umane şi formare modificare intervenită în structura de organizare, precum şi în alte situaţii
profesională de natură să necesite revizuirea fişelor posturilor.
Directorul unităţii 2. Stabileşte funcţionarii publici cu statut special care întocmesc fişele
posturilor, precum şi funcţiile publice pentru care vor elabora aceste
documente.
3. Pune la dispoziţia tuturor funcţionarilor publici cu statut special care
participă la procesul de elaborare a fişelor posturilor organigrama
sectorului de a cărei activitate răspunde, în vederea realizării unei analize
postului. Analiza postului reprezintă procesul cu ajutorul căruia se obţin
informaţii esenţiale legate de un anumit post şi presupune identificarea
funcţiei publice a atribuţiilor, a responsabilităţilor, a sferei relaţionale,
precum şi a cunoştinţelor, experienţei şi calităţilor necesare celui care
ocupă postul respectiv.
Direcţia Management 4.Transmite în unităţile subordonate fişele cadru ale posturilor existente în
Resurse Umane din sistemul penitenciar, elaborate de direcţiile de specialitate
cadrul Administraţiei
Naţionale a
Penitenciarelor
Şef birou resurse 5. Acordă asistenţă de specialitate funcţionarilor publici cu statut special
umane şi formare care întocmesc fişele posturilor.
profesională 6. Sprijină directorul unităţii în procesul de analiză a posturilor
7. Contribuie la realizarea descrierii postului şi a specificaţiilor de personal,
în scopul identificării cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească
ocupantul postului respectiv:
a) descrierea postului conţine elementele de identificare, rol, poziţie,
atribuţii şi responsabilităţi

495
Manual de proceduri

b) informaţii referitoare la experienţa, pregătirea, aptitudinile pe care


trebuie să le posede ocupantul postului
c) stabileşte locul postului în structura organizatorică
Conducătorul 8. Întocmeşte fişa postului pentru funcţiile pe care le are în subordine, în
compartimentului în trei exemplare:
care îşi desfăşoară a) completează sarcinile şi responsabilităţile importante, permanente,
activitatea titularul esenţiale în îndeplinirea obiectivelor postului.
postului b) se trec activităţi precise pe care trebuie să le execute funcţionarul
încadrat pe postul respectiv, în conformitate cu reglementările legale în
vigoare, precum şi activităţi nereglementate, evidenţiate în procesul de
analiză a postului
9. Pentru funcţiile din subordinea nemijlocită a directorului unităţii,
competenţa de întocmire a fişei postului se deleagă către directorul
adjunct, iar competenţa de aprobare revine directorului, fără să mai fie
necesară avizarea. Pentru directorii adjuncţi fişele posturilor vor fi aprobate
de directorul unităţii, în baza fişei cadru elaborat de direcţia de specialitate,
din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Superiorul 10. Analizează fişa postului întocmit de către şefii compartimentelor pe
conducătorului care le are în subordine:
compartimentului 10.1. Dacă apreciează că fişa conţine toate elementele necesare,
semnează şi înaintează directorului spre aprobare;
10.2. Înapoiează fişa, pentru a fi modificată, funcţionarului public cu
statut special care a întocmit-o.
Directorul unităţii 11. Analizează fişa postului, întocmit de conducătorul compartimentului şi
avizat de superiorul acestuia
11.1. Dacă apreciează că fişa conţine toate elementele necesare,
aprobă;
11.2. Înapoiează fişa, pentru a fi îmbunătăţită, funcţionarului public cu
statut special care a întocmit-o.
Dacă între cel care întocmeşte este subordonat nemijlocit directorului
semnează numai pentru rubrica de aprobare.
Ocupantul postului 12. La luarea în primire a unui post, precum şi cu ocazia efectuării unor
modificări a conţinutului fişei postului, titularul ia la cunoştinţă fişa:
12.1. Dacă consideră legal conţinutul, să semneze de luare la
cunoştinţă;
12.2. Dacă constată aspecte ce nu respectă prevederile legale, fără să
semneze fişa, sesizează în scris directorul unităţii, menţionând elementele
contestate.
Directorul unităţii 13. Se reanalizează conţinutul fişei postului nesemnate, şi hotăreşte dacă
este necesară reluarea procedurii de întocmire sau retrimite fişa la
ocupantul postului.
Secretariat 14. Se repartizează un exemplar din fişa postului pentru:
a) la compartimentul resurse umane;
b) la şeful nemijlocit care întocmeşte fişa postului;
c) la titularul postului;
Şef birou resurse 15. Introduce fişa în dosarul profesional al funcţionarului public cu statut
umane şi formare special.
profesională
Directorul 16. Foloseşte fişa postului pentru:
a) optimizarea activităţilor structurii respective, printr-o încărcare
raţională şi echilibrată a sarcinilor;
b) stabilirea obiectivelor de performanţă şi a standardelor de realizare a
postului;
c) evaluarea rezultatelor şi a performanţelor individuale;
d) facilitarea controlului subordonaţilor asupra îndeplinirii atribuţiilor
funcţionale

496
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Şef birou resurse 17. Foloseşte fişa postului pentru:


umane şi formare a) furnizarea informaţiilor necesare în procesul de recrutare, selecţie şi
profesională orientare a candidaţilor
b) elaborarea programelor de dezvoltare a carierei;
Ocupantul postului 18. Foloseşte fişa postului pentru:
a) obţinerea informaţiilor referitoare la natura activităţii şi la cerinţele
postului;
b) cunoaşterea obiectivelor, sarcinilor şi responsabilităţilor;
c) indicarea relaţiilor ierarhice şi funcţionale cu diferite posturi din
structură;
d) clarificarea asupra rolului şi contribuţiei postului în cadrul unităţii
Conducătorul 19. Fişa poate fi revizuită periodic şi se reactualizează ori de câte ori
compartimentului în intervin modificări în atribuţii sau în organigramă.
care îşi desfăşoară
activitatea titularul
postului

A00902 Formare profesională

PROCEDURA: A0902001 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare specializată a


funcţionarilor publici cu statut special debutanţi

Scop: Procedura de organizare şi desfăşurare a activităţii de formare specializată a funcţionarilor


publici cu statut special debutanţi din cadrul administraţiei penitenciare stabileşte metodele,
instrumentele şi fluxul activităţilor care să permită personalului responsabil din cadrul domeniului
resurse umane şi formare profesională să organizeze şi să desfăşoare perioada de stagiu a
funcţionarilor publici debutanţi.
Premise:
Aplicabilitate: în A.N.P. şi toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Procedura
Nr.
crt. Persoanele implicate Activităţi
1. Directorul general / directorul Emite ordinul/decizia de încadrare a FPSSD.
unităţii
2. Secretariat Înregistrează documentele.
3. Secretariat Predă, pe bază de condică, documentele celorlalte direcţii,
servicii şi birouri.
4. Şeful ierarhic din cadrul Face propuneri pentru desemnarea sau schimbarea
compartimentului în care îşi îndrumătorului.
desfăşoară activitatea FPSSD
5. Directorul general / directorul Numeşte sau schimbă, după caz, îndrumătorii FPSSD.
unităţii
6. Şeful ierarhic din cadrul Înscrie în fişa postului acestuia atribuţiile specifice de
compartimentului în care îşi îndrumător.
desfăşoară activitatea FPSSD
7. Directorul general / directorul Recompensează, după caz, îndrumătorii.
unităţii
8. Şeful ierarhic din cadrul Face propuneri pentru programul perioadei de stagiu al
compartimentului în care îşi FPSSD.
desfăşoară activitatea FPSSD

497
Manual de proceduri

9. Ofiţerul cu formarea Elaborează, împreună cu îndrumătorul, planul de pregătire


profesională al FPSSD în perioada de stagiu.
10. Îndrumătorul Elaborează, împreună cu ofiţerul cu formarea profesională,
planul de pregătire al FPSSD în perioada de stagiu.
11. BRUFP Avizează planul de pregătire al FPSSD în perioada de
stagiu.
12. SFP Avizează planul de pregătire al FPSSD din ANP în perioada
de stagiu.
13. Directorul general / directorul Aprobă/avizează programul de pregătire, organizarea şi
unităţii modul de desfăşurare a perioadei de stagiu.
14. Îndrumătorul Organizează şi coordonează debutul în carieră.
15. Îndrumătorul Stabileşte, împreună cu ofiţerul cu formarea profesională,
tematica pentru studiu individual.
16. Ofiţerul cu formarea Stabileşte, împreună cu îndrumătorul, tematica pentru studiu
profesională individual.
17. FPSSD Înregistrează caietul de evidenţă a pregătirii profesionale.
18. Ofiţerul cu formarea Îi aduce la cunoştinţa FPSSD planul de pregătire a perioadei
profesională de stagiu.
19. FPSSD Participă la toate formele de pregătire organizate pentru
funcţionarii publici debutanţi.
20. FPSSD Ţine evidenţa pregătirii profesionale în caietul de pregătire.
21. FPSSD Semnează planurile de pregătire ale perioadei de stagiu.
22. FPSSD Efectuează studiu individual, câte două ore zilnic.
23. Îndrumătorul Îndrumă FPSSD în procesul de studiere şi însuşire a
legislaţiei specifice activităţii desfăşurate.
24. Directorul general/directorul Asigură accesul la sursele de informare utile perfecţionării
unităţii / Îndrumătorul / Ofiţerul funcţionarului public debutant.
cu formarea profesională
25. Îndrumătorul Sprijină FPSSD în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe
parcursul perioadei de stagiu, atât prin activităţi teoretice, cât
şi practice.
26. FPSSD Consultă îndrumătorul pentru realizarea lucrărilor repartizate
de către conducătorul compartimentului.
27. FPSSD Desfăşoară activitatea profesională conform programului de
lucru al compartimentului din care face parte.
28. Îndrumătorul Atribuie FPSSD sarcini al căror grad de dificultate şi
complexitate să crească gradual şi să fie corespunzător
pregătirii.
29. Îndrumătorul Îndrumă şi verifică FPSSD în îndeplinirea atribuţiilor şi
misiunilor primite.
30. Îndrumătorul Coordonează perioada pe care FPSSD o va desfăşura, ca
observator, în cadrul altor compartimente din unitate.
31. Îndrumătorul Ţine evidenţa şi monitorizează activitatea profesională şi
conduita FPSSD îndrumat şi ia măsuri de îmbunătăţire a
pregătirii acestuia.
32. SFP Organizează cursul de specializare al FPSSD:
- solicită unităţilor liste cu funcţionarii publici cu statut special
debutanţi, pe categorii de funcţii şi pe domenii de activitate;
- centralizează situaţiile primite de la unităţi;
- împreună cu unităţile de învăţământ, stabileşte perioada de
desfăşurare a cursului de specializare, pe domenii de
activitate;
- întocmeşte decizia de desfăşurare a cursului;
- comunică direcţiilor de specialitate din ANP perioada de
desfăşurare a cursului de specializare;

498
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

- solicită direcţiilor de specialitate, pentru întocmirea


planurilor tematice, să specifice temele ce doresc a fi
abordate şi să nominalizeze personalul care să le susţină;
- comunică unităţilor perioada de desfăşurare a cursului de
specializare, criteriile de selecţie a persoanelor, precum şi
demersurile necesare ce trebuie întreprinse pentru ca
funcţionarii publici debutanţi să poată participa la curs
(resurse materiale şi financiare);
- transmit unităţilor de învăţământ copii după decizia
directorului general, propunerile direcţiilor de specialitate
pentru planurile tematice şi după documentele primite din
unităţi (copii/originale de pe concediile medicale, concedii,
rapoarte, etc.).
33. Directorul general / directorul Aprobă/avizează planurile tematice şi de învăţământ ale
unităţii cursurilor de specializare.
34. FPSSD Participă la cursul de specializare.
35. FPSSD Semnează angajamentul, în condiţiile legii, obligându-se să
restituie cheltuielile de şcolarizare.
36. Directorul general / directorul Poate fi membru în comisia centrală la examenul de
unităţii absolvire a cursului de specializare (numai pentru instituţiile
de învăţământ).
37. Ofiţerul cu formarea Poate fi secretar în comisia centrală la examenul de
profesională absolvire a cursului de specializare (numai dacă îşi
desfăşoară activitatea în cadrul unei unităţi de învăţământ).
38. Comisia centrală la examenul - întocmeşte subiectele pentru lucrarea scrisă
de absolvire a cursului de
specializare
39. Preşedintele comisiei centrale - îndrumă şi controlează activitatea tuturor persoanelor care
au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului
de absolvire;
- stabileşte prin tragere la sorţi, repartizarea în săli a
personalului de supraveghere, în dimineaţa probei
respective;
- instruieşte personalul de supraveghere pentru probele
scrise;
- ia măsuri pentru ca în spaţiile unde se desfăşoară probele
de examen şi în spaţiile destinate comisiilor să nu pătrundă
persoane neautorizate;
prezintă directorului general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor rezultatele examenului de absolvire, modul
de organizare şi desfăşurare al acestuia.
40. Secretarul comisiei centrale - întocmeşte documentele necesare desfăşurării
examenului de absolvire;
- repartizează cursanţii în săli, pentru probele scrise, în
ordine alfabetică;
41. Comisiile de examinare - examinează şi notează cursanţii la probele stabilite,
respectând baremele de corectare şi de notare;
- calculează şi trec pe lucrări, în borderouri şi în procese-
verbale notele obţinute de către cursanţi.
42. Secretarul comisiei de - afişează procesul verbal cu notele obţinute de cursanţi la
examinare la proba scrisă lucrarea scrisă;
- primeşte şi înregistrează contestaţiile;
43. Preşedintele comisiei centrale - numeşte o comisie de rezolvare a contestaţiilor formată
din două persoane de specialitate, altele decât cele care au
corectat iniţial lucrările contestate
44. Secretarul comisiei de - sigilează lucrările scrise ale cursanţilor care au depus
examinare la proba scrisă contestaţie

499
Manual de proceduri

- predă lucrările scrise sigilate comisiei de soluţionare a


contestaţiilor
45. Comisia de rezolvare a - corectează folosind baremele iniţiale, iar notele acordate
contestaţiilor se trec în borderoul de soluţionare a contestaţiilor;
- admite/respinge contestaţiile la proba scrisă a examenului
de absolvire;
46. Secretarul comisiei centrale - completează procesul-verbal cu rezultatele finale;
- afişează lista cu rezultatele finale;
- clasează documentele cursului de specializare
47. FPSSD Păstrează originalul de la diploma de absolvire sau de la
adeverinţa care atestă frecventarea cursului de specializare.
48. FPSSD Predă la DMRU/BRUFP o copie a diplomei de absolvire sau
a adeverinţei care atestă frecventarea cursului de
specialitate.
49. DMRU/BRUFP Clasează copiile diplomelor sau adeverinţelor primite de la
FPSSD.
50. FPSSD După finalizarea cursului de specialitate, FPSSD va fi
repartizat în activitate şi învestit cu responsabilitatea
îndeplinirii îndatoririlor prevăzute în fişa postului, sub directa
îndrumare a persoanei desemnate.
51. Ofiţerul cu formarea Pune la dispoziţia FPSSD, îndrumătorului şi evaluatorului
profesională documentele tipizate necesare evaluării perioadei de stagiu.
52. Îndrumătorul Întocmeşte referatul cu privire la activitatea de integrare
socio-profesională FPSSD şi îl înaintează şefului direct al
FPSSD, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei
de stagiu.
53. FPSSD Completează raportul de stagiu.
54. FPSSD Înaintează evaluatorului raportul de stagiu.
55. Şeful ierarhic din cadrul Primeşte referatul întocmit de către îndrumător, la finalul
compartimentului în care îşi perioadei de stagiu.
desfăşoară activitatea FPSSD
56. Directorul general / directorul Numeşte evaluatorul FPSSD.
unităţii
57. Evaluatorul Analizează referatul întocmit de îndrumător.
58. Evaluatorul Analizează raportul de stagiu completat de FPSSD.
59. DMRU/BRUFP Transmite evaluatorului copii după diploma sau adeverinţa
eliberată de către unitatea de învăţământ.
60. Evaluatorul Atribuie note criteriilor de evaluare în funcţie de gradul de
îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
61. Evaluatorul Realizează, în maxim 5 zile de la terminarea perioadei de
stagiu, raportul de evaluare a activităţii FPSSD.
62. Evaluatorul Face propuneri cu privire la numirea definitivă în funcţia
pentru care a concurat sau eliberarea din funcţia publică.
63. FPSSD Poate contesta calificativul de evaluare, în termen de 3 zile
de la data luării la cunoştinţă.
64. Directorul general / directorul Analizează contestaţia FPSSD şi poate modifica raportul de
unităţii evaluare a perioadei de stagiu în situaţia în care constată că
aprecierile consemnate nu corespund realităţii.
65. Ofiţerul cu formarea Îi aduce la cunoştinţa FPSSD raportul de evaluare şi, după
profesională caz, modificările acestuia în urma depunerii contestaţiei, în
termen de 3 zile lucrătoare de la completare, respectiv de la
depunerea contestaţiei.
66. Directorul general / directorul Emite ordinul/decizia de definitivare în funcţie sau de
unităţii eliberare din funcţie, în condiţiile legii.

500
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

LISTA DE VERIFICARE a procedurii operaţionale


Formarea specializată a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi

ACTIVITATEA: formarea specializată a funcţionarilor publici debutanţi din sistemul administraţiei


penitenciare
CINE A EMIS DOCUMENTUL:
CINE A APROBAT DOCUMENTUL:
EXECUTANŢI: personalul încadrat în biroul_________________________________________
la poziţiile ________________________ din statul de organizare al ______________________
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU OBSERVAŢII
ELEMENTE DE FORMĂ:
1. Dacă instrumentele de lucru sunt corelate cu scopul
activităţi?
2. Dacă anexele sunt clar concepute?
3. Dacă documentul este semnat de către cei în drept?
4. Dacă documentul este înregistrat corespunzător nivelului de
secretizare?
5. Dacă au fost stabilite resursele umane şi materiale necesare
executării activităţii?
6. Dacă s-a respectat modalitatea transmiterii datelor?
7. Dacă au fost înscrise clar datele personale ale funcţionarului
public debutant (adresa, numărul de telefon, fax, adresa de
e-mail) în toate documentele?
8. Dacă perioada şi termenele de întocmire a documentelor au
fost respectate?
ELEMENTE DE CONŢINUT:
1. Dacă au fost întocmite documentele premergătoare
necesare?
2. Dacă s-au respectat perioadele aferente etapelor de formare
specializată?
3. Dacă a fost pusă la dispoziţia funcţionarului public debutant
bibliografia necesară?
4. Dacă a fost definit şi prezentat scopul?
5. Dacă au fost stabilite clar modalităţile prin care se aplică?
6. Dacă au fost desemnaţi şi instruiţi îndrumătorul şi evaluatorul
conform criteriilor stabilite de actele normative în vigoare?
7. Dacă în fişa postului îndrumătorului au fost specificate
sarcinile pe care acesta le are ca îndrumător?
8. Dacă indicatorii de performanţă au fost prezentaţi şi sunt
corelaţi cu obiectivul procesului?
9. Dacă a fost stabilit clar modul de cuantificare a cerinţelor
(cantitativ, calitativ)?
10. Dacă a fost respectat termenul limită până la care trebuiau
transmite informaţiile?
11. Dacă a fost făcută verificarea activităţii funcţionarului public
debutant de către toate structurile implicate?
12. Dacă a fost făcută verificarea activităţii îndrumătorului
desemnat de către toate structurile implicate?
13. Dacă prelucrarea şi interpretarea datelor a fost efectuată
corespunzător de evaluator?
14. Dacă a fost valorificat rezultatul activităţii şi a fost realizat
feed-back-ul?

501
Manual de proceduri

15. Dacă au fost formulate corespunzător concluziile?


16. Dacă a fost făcută verificarea activităţii evaluatorului
desemnat?
17. Dacă a fost formulată propunerea de definitivare în funcţie?
18. Dacă a fost emisă decizia de personal de definitivare şi
numire în funcţie?
19. Dacă centralizarea datelor şi a rapoartelor a fost făcută?

PROCEDURA: A0902002 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor pentru dezvoltarea carierei

Scop: Procedura de organizare şi desfăşurare a cursurilor pentru dezvoltarea carierei stabileşte


metodele, instrumentele şi fluxul activităţilor care să permită personalului responsabil din cadrul
domeniului resurse umane şi formare profesională să organizeze şi să desfăşoare cursurile cu
personalul din sistemul administraţiei penitenciare.
Premise:
Aplicabilitate: în A.N.P. şi toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Procedura

Nr. Activităţi
Persoanele implicate
crt.
1. DMRU/BRUFP - SFP Oferă managerului informaţiile şi analizele necesare pentru luarea
deciziilor.
Analizează, împreună cu directorul general/directorul unităţii, gradul
de corespondenţă dintre ofertele de formare profesională primite şi
planul pregătirii continue aprobat, pe baza diagnozei necesarului
de pregătire.
2. Directorul general Analizează, împreună cu şeful DMRU/BRUFP, gradul de
/ directorul unităţii corespondenţă dintre ofertele de formare profesională primite şi
planul pregătirii continue aprobat, pe baza diagnozei necesarului
de pregătire.
3. DMRU/BRUFP - SFP Facilitează semnarea contractelor dintre formatorii externi şi
directorul general.
Poate selecta formatorul/formatorii interni sau externi.
4. Directorul general/ Încheie contractul cu formatorul extern sau/şi firma furnizoare de
directorul unităţii instruire.
5. DMRU/BRUFP - SFP Întocmeşte decizia de organizare şi desfăşurare a cursului.
6. Directorul general Emite decizia de organizare şi desfăşurare a cursului.
/ directorul unităţii
7. DMRU/BRUFP - SFP Transmite direcţiilor/serviciilor şi unităţilor decizia directorului de
organizare şi desfăşurare a cursului.
8. Secretariat Predă, pe bază de condică, documentele celorlalte direcţii, servicii
şi birouri.
9. Şeful ierarhic al FPSS Nominalizează persoanele care vor participa la curs, pornind de la
propunerile care au fost prinse în graficul anual de pregătire.
Comunică cu reprezentanţii DMRU/BRUFP.
10. Ofiţerul cu formarea Stabileşte clasele/grupurile de cursanţi şi întocmeşte catalogul/lista
profesională de prezenţă.
Transmite direcţiilor/serviciilor grupurile de cursanţi.
Întocmeşte tabele/situaţii cu datele personale ale cursanţilor.
11. Şeful ierarhic al FPSS Transmite subordonaţilor deciziile luate de conducere cu privire la
participanţii la curs şi detaliile legate de acesta.

502
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

12. DMRU/BRUFP - SFP Realizează legătura dintre unităţile de învăţământ şi direcţiile de


specialitate din ANP.
13. Ofiţerul cu formarea Înaintează formatorului catalogul/lista de prezenţă şi
profesională tabelele/situaţiile cu datele personale ale cursanţilor.
Asigură logistica necesară cursului: sală, suport de curs,
echipament şi materiale consumabile necesare desfăşurării
cursului (în cazul în care nu le aduce formatorul).
Informează părţile interesate asupra datei organizării cursului.
Primeşte toate documentele referitoare la organizarea şi
desfăşurarea cursului.
Informează serviciul financiar – contabil privind perioada de
desfăşurare a cursului şi numele participanţilor.
Realizează, permanent, legătura dintre părţile implicate.
14. Formatorul Elaborează manualul formatorului, în funcţie de durata cursului.
Stabileşte metoda de formare profesională ce va fi utilizată.
Susţine cursul pentru care a fost/s-a angajat.
15. Cursanţii Participă la cursurile de pregătire pentru care au fost selectaţi.
16. Formatorul Realizează evaluările pe care le consideră necesare (iniţiale,
parţiale, finale).
17. Cursanţii Participă la sesiunile de evaluare propuse de către formator.
18. DMRU/BRUFP - SFP Monitorizează realizarea planului de formare profesională.
19. Formatorul Eliberează diploma de absolvire.
Înmânează diploma de absolvire cursanţilor.
20. Cursanţii Primeşte şi păstrează originalul diplomei de absolvire a cursului.
Transmite la DMRU/BRUFP o copie a diplomei de absolvire a
cursului.
21. Secretariat Înregistrează documentele.
DMRU/BRUFP - SFP Păstrează manualele elaborate de către formatori.
22. DMRU - SGP/ BRUFP Clasează la dosarul cursantului o copie după diploma de absolvire
a cursului.
23. Ofiţerul cu formarea Arhivează documentele referitoare la organizarea şi desfăşurarea
profesională cursului.

LISTA DE VERIFICARE procedură operaţională


Organizarea şi desfăşurarea cursurilor pentru dezvoltarea carierei

ACTIVITATEA: organizarea şi desfăşurarea cursurilor


CINE A EMIS DOCUMENTUL:
CINE A APROBAT DOCUMENTUL:
EXECUTANŢI: personalul încadrat în biroul_________________________________________
la poziţiile ________________________ din statul de organizare al ______________________
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU OBSERVAŢII
ELEMENTE DE FORMĂ:

Dacă documentele necesare au fost realizate la timp?


DMRU/SFP – BRUFP
1.
Ofiţerul cu formarea profesională
Şefii ierarhici

503
Manual de proceduri

2. Dacă anexele sunt clar concepute?


3. Dacă documentul este semnat de către cei în drept?
4. Dacă documentul este înregistrat corespunzător nivelului de
secretizare?
5. Dacă au fost stabilite resursele umane şi materiale necesare
executării activităţii?
6. Dacă a fost stabilită clar modalitatea transmiterii datelor:
electronic şi (sau) în formă scrisă ?
7. Dacă au fost transmise în timp util informaţiile despre curs?
8. Dacă a fost făcută verificarea raportării datelor solicitate de către
toate structurile implicate ?
9. Dacă datele de identificare a cursanţilor au fost transmise în timp
util?
10. Dacă diplomele de absolvire sunt clasate în dosarele
participanţilor?
11. Dacă au fost efectuate analizele premergătoare activităţii de
organizare a cursurilor?
12. Dacă au fost întocmite clasele/grupele de cursanţi şi listele de
prezenţă/catalogul?
13. Dacă au fost prezentate scopul şi rolul activităţii?
14. Dacă au fost prezentate structurile la care se aplică?
15. Dacă indicatorii de performanţă au fost clar prezentaţi?
16. Dacă a fost stabilit şi prezentat modul de evaluare a activităţii?
17. Dacă a fost respectat termenul limită până la care au fost
transmite informaţiile?
18. Dacă au existat şi s-au păstrat manualele cursurilor?
19. Dacă s-a asigurat logistica necesară desfăşurării cursului în
condiţii optime?
20. Dacă prelucrarea şi interpretarea datelor a fost efectuată în timp?
21. Dacă s-a realizat selecţia prestatorilor externi?
22. Dacă s-au semnat contractele cu prestatorii externi de formare?
23. Dacă s-au făcut propuneri şi s-au analizat acestea?
24. Dacă a fost efectuată formularea concluziilor?

PROCEDURA: A0902003 Organizarea şi realizarea planului lecţiei

Scop: Procedura de organizare şi realizare a planului lecţiei stabileşte metodele, instrumentele şi fluxul
activităţilor care să permită personalului desemnat să susţină o temă, să organizeze şi să desfăşoare
lecţiile.
Premise:
Aplicabilitate: în A.N.P. şi toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Procedura
Nr. Persoanele implicate Activităţi
crt.
1. Ofiţerul cu formarea Determină scopul şi cerinţele formării
profesională

504
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

2. Ofiţerul cu formarea Stabileşte numărul de participanţi


profesională
3. Ofiţerul cu formarea Creează grupul ţintă
profesională
4. Ofiţerul cu formarea Amenajează spaţiul de curs
profesională
5. Ofiţerul cu formarea Realizează publicitatea cursului
profesională
6. Şefii grupelor de pregătire Elaborează programa analitică, ce va cuprinde:
- conţinut narativ;
- obiectivele generale sau setul anticipativ (ex. la sfârşitul
cursului, cursantul va fi capabil să…………..);
- formalizează programa analitică prin precizarea: obiectivelor
specifice, titlul cursului, denumirea temei predate, numelui
lectorului, data şi ora desfăşurării cursului, volumul orarului, etc.;
- stabileşte metodele de formare, modalităţile pedagogice;
- prevede existenţa unor marje de autonomie a desfăşurării
procesului de formare ( prevederea unor variaţii a volumului orar
în funcţie de fazele de desfăşurare a procesului de formare).
7. Şefii grupelor de pregătire Asigură suportul material la întocmirea planului lecţiei.
8. Şefii grupelor de pregătire Alege metoda de formare, stabileşte orarul şi desfăşoară
programul de formare
9. Ofiţerul cu formarea Comunică procesul de formare actorilor procesului formativ
profesională (lectori, cursanţi)
10. Ofiţerul cu formarea Oferă informaţii necesare lectorilor sau tuturor persoanelor care
profesională sunt implicate în procesul didactic
11. Şefii grupelor de pregătire Validează conţinutul planului lecţiei.
12. Director unitate Aprobă planul lecţiei.
13. Şefii grupelor de pregătire Anticipează şi adaptează procesul de formare în funcţie de
derularea acestuia
14. Ofiţerul cu formarea Monitorizează dinamica grupului de cursanţi
profesională
15. Şefii grupelor de pregătire Evaluează procesul de formare, după ce solicită şi gestionează
feed–back-ul:
- La cererea lectorilor, aplică proceduri de evaluare a
conţinutului formării;
- În cazul în care este lector, analizează şi îmbunătăţeşte
procesul de predare în scopul satisfacerii cerinţelor, obiectivelor
propuse.
- Evaluează procesul de formare, prin:
- analiza gradului de satisfacere a lectorilor şi a cursanţilor;
- analiza comparativă a rezultatelor obţinute în cadrul acestei
perioade de formare faţă de cele obţinute înainte de finalizarea
cursului.

PROCEDURA: A0902004 Pregătirea continuă a personalului, organizată de unităţi

Scop: Procedura privind pregătirea continuă a funcţionarilor publici cu statut special:


a) un set unitar de norme pentru reglementarea activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea
pregătirii continue a funcţionarilor publici cu statut special;
b) responsabilităţile privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestor
activităţi.
Premise:

505
Manual de proceduri

Aplicabilitate: în A.N.P. şi toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor


Procedura
Nr. Cine efectuează Activitatea
Crt.
1. Ofiţer formare profesională Consultă actele normative care reglementează activitatea de
pregătire continuă.
2. Ofiţer formare profesională Întocmeşte proiectul deciziei directorului unităţii privind
organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a funcţionarilor
publici cu statut special care va cuprinde date privind:
- perioada de desfăşurare a anului de pregătire
- grupele la pregătirea de specialitate
- şedinţele de tragere
- durata pregătirii fizice
- grupele la pregătire fizică
3. Şef DMRU/BRUFP Verifică, avizează şi înaintează, spre aprobare, proiectul deciziei
directorului unităţii privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii
continue.
4. Directorul general/ Emite decizia privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii
Directorul unităţii continue.
5. DMRU-SFP/ BRUFP Transmite direcţiilor/serviciilor ANP/serviciilor/birourilor din unitate
decizia privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue
6. DMRU-SFP Întocmeşte lista orientativă cu disciplinele de sprijin
7. Şef DMRU Avizează lista orientativă cu disciplinele de sprijin
8. Directorul general Aprobă lista orientativă cu disciplinele de sprijin
9. DMRU-SFP Transmite lista orientativă cu disciplinele de sprijin în unităţi şi în
direcţii/servicii din ANP
10. Ofiţer formare profesională Transmite şefilor grupelor de pregătire lista orientativă cu
disciplinele de sprijin în vederea întocmirii planului tematic
11. Şefii grupelor de pregătire Elaborează un proiect, respectiv Planul tematic, după consultarea
şi cu sprijinul ofiţerului cu formarea profesională
12. Ofiţer formare profesională Prezintă şefului SFP/ BRUFP documentul în proiect pentru
verificare, efectuarea de precizări pentru modificarea sau
completarea acestuia.
13. Şeful SFP/ BRUFP Verifică şi avizează Planul tematic.
14. Şefii grupelor de pregătire Înaintează directorului, după avizarea de către şeful SFP/BRUFP,
documentul pentru semnare/aprobare.
15. Directorul unităţii Aprobă planul tematic.
16. Şefii grupelor de pregătire După aprobarea planului tematic, îl înregistrează la secretariatul
unităţii, iar un exemplar îl transmite SFP/BRUFP
17. Ofiţer formare profesională Elaborează două proiecte, respectiv Planul pregătirii fizice şi
Planul şedinţelor de tragere
18. Şeful DMRU/BRUFP Verifică şi avizează Planul pregătirii fizice şi Planul şedinţelor de
tragere
19. Directorul DSDRP/ Verifică şi avizează Planul şedinţelor de tragere
directorul adjunct pentru
siguranţă şi regim
20. Şeful DMRU/BRUFP Înaintează directorului unităţii, spre aprobare, Planul pregătirii
fizice şi Planul şedinţelor de tragere
21. Directorul unităţii Aprobă Planul pregătirii fizice şi Planul şedinţelor de tragere.
22. Şefii grupelor de pregătire Trec în DZU şi răspund de desfăşurarea pregătirii de specialitate
tot timpul anului de învăţământ.

506
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

LISTA DE VERIFICARE procedură operaţională


Pregătirea continuă a personalului, organizată de unităţi

ACTIVITATEA: Pregătirea continuă a personalului, organizată de unităţi


CINE A EMIS DOCUMENTUL:
CINE A APROBAT DOCUMENTUL:
EXECUTANŢI: personalul încadrat în biroul_________________________________________
la poziţiile ________________________ din statul de organizare al ______________________
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU OBSERVAŢII
ELEMENTE DE FORMĂ:

Dacă documentele necesare au fost realizate la timp?


DMRU/SFP – BRUFP
1.
Ofiţerul cu formarea profesională
Şefii ierarhici

2. Dacă anexele sunt clar concepute?


3. Dacă documentul este semnat de către cei în drept?
4. Dacă documentul este înregistrat corespunzător nivelului de
secretizare?
5. Dacă au fost întocmite grupele la pregătire de specialitate,
conform relaţiilor de subordonare?
6. Dacă au fost întocmite grupele la pregătire fizică, după
vârstă şi sex?
7. Dacă au fost avizate de şeful SFP/BRUFP planurile
tematice?
8. Dacă planurile tematice cuprind teme din disciplinele de
sprijin?
9. Dacă a fost întocmit planul pregătirii fizice?
10. Dacă a fost întocmit Planul şedinţelor de tragere?
11. Dacă a fost trecută în DZU desfăşurarea pregătirii de
specialitate?

PROCEDURA A0902005 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire fizică a funcţionarilor


publici cu statut special

Scop: Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire fizică a funcţionarilor publici
cu statut special stabileşte:
a) un set unitar de norme pentru reglementarea activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de pregătire fizică a funcţionarilor publici cu statut special;
b) responsabilităţile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire fizică a
personalului.
Premise:
Aplicabilitate: în A.N.P. şi toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Procedura

507
Manual de proceduri

Nr. Persoanele implicate Activităţi


crt.
1. Ofiţer formare profesională Solicită cabinetului medical statusul (apt sau inapt)
personalului din penitenciar.
2. Ofiţer formare profesională Constituie seriile în care se vor susţine exerciţiile pe grupe de
vârstă.
3. Ofiţer formare profesională Întocmeşte proiectul deciziei directorului cu privire la
desfăşurarea pregătirii continue, care va cuprinde şi pregătirea
fizică cu:
a. Bugetul de timp alocat activităţii
b. Grupele de participanţi
c. Datele şi locul desfăşurării activităţilor.
4. Director unitate Aprobă planificarea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică.
5. Secretariat Înregistrează documentele.
6. Predă, pe bază de condică, documentele celorlalte direcţii,
Secretariat
servicii şi birouri.
7. Şefii grupelor de pregătire Sprijină activităţile de pregătire fizică prin asigurarea prezenţei
personalului din subordine la locul şi data stabilită pentru
exerciţii.
8. Ofiţer formare profesională Face propuneri privind instructorii sportivi responsabili cu
desfăşurarea activităţii.
9. Directorul unităţii Desemnează instructorii sportivi responsabili cu desfăşurarea
activităţii.
10. Ofiţer formare profesională Întocmeşte adrese către cabinetul medical prin care solicită
un cadru medical care să asigure din acest punct de vedere
activitatea.
11. Ofiţer formare profesională Întocmeşte, împreună cu medicul din unitate, un plan de
/ Instructor sportiv prevenirea a accidentelor pe timpul desfăşurării exerciţiilor de
educaţie fizică.
12. Medicul de unitate Întocmeşte, împreună cu ofiţerul cu formarea profesională /
instructorul sportiv, un plan de prevenirea a accidentelor pe
timpul desfăşurării exerciţiilor de educaţie fizică.
13. Ofiţer cu formarea Verifică baza sportivă, materialele, stabileşte traseele şi
profesională / Instructor verifică distanţele
sportiv
14. Ofiţer cu formarea Întocmeşte nota raport privind programul desfăşurării
profesională / Instructor activităţilor de pregătire fizică
sportiv
15. Ofiţer cu formarea Efectuează instructajul de prevenire a accidentelor
profesională / Instructor
sportiv
16. Ofiţer cu formarea Coordonează desfăşurarea activităţilor de pregătire fizică în
profesională / Instructor conformitate cu instrucţiunile existente
sportiv
17. Ofiţer formare profesională Ţine evidenţa participării personalului la activităţile de pregătire
/ Instructor sportiv fizică.

508
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

LISTA DE VERIFICARE procedură operaţională Organizarea şi desfăşurarea activităţii de


pregătire fizică a funcţionarilor publici cu statut special

ACTIVITATEA: Organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire fizică FPSS


CINE A EMIS DOCUMENTUL:
CINE A APROBAT DOCUMENTUL:
EXECUTANŢI: personalul încadrat în biroul_________________________________________
la poziţiile ________________________ din statul de organizare al ______________________
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU OBSERVAŢII
ELEMENTE DE FORMĂ:
1. Dacă este prevăzută activitatea de pregătire fizică în Decizia
de deschidere a anului de învăţământ?
2. Dacă grupele de pregătire au fost stabilite cu respectarea
criteriilor (vârstă,sex)?
3. Dacă a fost întocmit planul pregătirii fizice?
4. Dacă a fost trecută în DZU desfăşurarea pregătirii fizice?
5. Dacă există evidenţă cu personalul scutit medical, justificate
prin adeverinţe medicale?
6. Dacă există prezenţa la pregătire fizică?
7. Dacă există planul de prevenire al accidentelor?

PROCEDURA A0902006 Organizarea şi executarea şedinţelor de tragere

Scop: Procedura privind organizarea şi executarea şedinţelor de tragere cu funcţionarii publici cu statut
special urmăreşte formarea şi perfecţionarea deprinderilor privind mânuirea şi folosirea armamentului
din dotare
Premise:
Aplicabilitate: în A.N.P. şi toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Procedura
Nr. Persoanele implicate Activităţi
crt.
1. Ofiţer formare La începutul anului de învăţământ, elaborează Planul şedinţelor
profesională de tragere
2. Şeful DMRU/BRUFP Verifică şi avizează Planul şedinţelor de tragere
3. Directorul DSDRP/ Verifică şi avizează Planul şedinţelor de tragere
directorul adjunct pentru
siguranţă şi regim
4. Şeful DMRU/BRUFP Înaintează directorului unităţii, spre aprobare, Planul şedinţelor de
tragere
5. Directorul unităţii Aprobă Planul şedinţelor de tragere.
6. Ofiţer formare - Ia legătura cu poligonul în vederea încheierii contractului de
profesională prestări servicii pentru executarea şedinţelor de tragere;
- Înaintează departamentului economico-administrativ
documentele necesare întocmirii contractului de prestări servicii
7. Departamentul - Încheie contractul de prestări servicii
economico-administrativ
8. Ofiţer formare - întocmeşte ordinul de tragere
profesională

509
Manual de proceduri

9. Directorul DSDRP/ - verifică şi avizează ordinul de tragere


directorul adjunct pentru
siguranţă şi regim
10. Directorul unităţii Aprobă Ordinul de tragere.
11. Ofiţer formare Constituie un dosar, care va cuprinde toate documentele
profesională necesare, pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor de
tragere :
- ordinul de tragere
- tabel nominal cu participanţii la tragere;
- instructajul privind respectarea regulilor şi măsurilor de
siguranţă pe timpul executării tragerilor, cu personalul admis la
tragere;
- tabelul nominal cu personalul scutit medical de la tragere, cu
scutirile medicale anexate;
Realizează paşii din planul de desfăşurare a şedinţei de tragere
stabilite, ceea ce constă în:
- aduce la cunoştinţa întregului personal participant din unitate
zilele de desfăşurare a şedinţelor de tragere prin afişare la
avizierul unităţii;
- înştiinţează unitatea care are în administrare poligonul de
tragere despre această activitate, pentru rezervarea acestuia şi
obţinerea aprobări necesare;
- consemnează executarea şedinţei de tragere în D.Z.U. cu cel
puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea acesteia;
12. FPSS - semnează instructajul privind respectarea regulilor şi măsurilor
de siguranţă pe timpul executării tragerilor
13. Director direcţie/ director - stabileşte personalul destinat să participe la organizarea şi
adjunct siguranta detinerii conducerea tragerilor în poligon, precum şi personalul care
şi regim penitenciar asigură paza în poligon;
14. Conducătorul tragerii a) Înainte de executarea tragerilor:
- precizează la sosirea în poligon locul şi modul de organizare a
sectoarelor de tragere pentru fiecare categorie de armament;
- verifică personalul de serviciu pe poligon asupra modului de
cunoaştere a îndatoririlor ce-i revin, instalarea pazei poligonului
conform cu schema de dispunere a posturilor de pază şi
realizarea legăturii între acestea;
- verifică dacă programul de acţionare a ţintelor şi modul de
instalare a obiectivelor corespund cu condiţiile şedinţelor de
tragere;
- măsoară distanţele până la ţintele instalate, stabileşte
aliniamentele de deschidere şi de încetare a focului pentru
fiecare;
- comunică cu operatorul de la dispozitivul de comandă pentru
acţionarea ţintelor folosind codul de semnale;
- precizează comandanţilor de subunităţi modul de organizare şi
desfăşurare a antrenamentelor înapoia aliniamentelor de plecare,
modul de organizare al fiecărui sector de tragere, iar ofiţerului de
serviciu pe poligon, modul de organizare şi desfăşurare a
tragerilor, precum şi măsurile de siguranţă ce trebuie luate;
- verifică vizibilitatea din locul de unde se trage asupra fiecărui
obiectiv şi distanţele de tragere;
- verifică trăgătorii asupra cunoaşterii şedinţelor de tragere, a
măsurilor de siguranţă şi precizează măsurile de ordine în
poligon.

510
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

b) Pe timpul executării tragerilor:


- verifică prezenţa pe aliniamentele de plecare şi de tragere doar
a seriile care urmează să tragă sau execută tragerea;
- urmăreşte respectarea cu stricteţe a măsurilor de siguranţă şi
ordonă încetarea tragerii în cazul nerespectării acestora sau când
în poligon au fost descoperiţi oameni, animale, vehicule, precum
şi la semnalele date de personalul din posturile de pază.
c) La terminarea tragerilor:
- verifică prezenţa efectivelor, existenţa armamentului, muniţiei
neconsumate şi a tuburilor trase;
- ordonă ofiţerului de serviciu pe poligon să adune personalul din
posturile de pază şi cere să i se raporteze modul cum s-a
executat serviciul de pază;
- semnează în registrul poligonului cu evidenţa rezultatelor
obţinute la tragere;
- analizează rezultatele obţinute la tragere şi să ia măsurile
necesare pentru remedierea lipsurilor constatate;
- la înapoierea în unitate, prezintă comandantului (directorului)
unităţii situaţia cu rezultatele obţinute la tragere şi justifică muniţia
consumată cu procesul-verbal conform modelului
15. Ofiţerul de serviciu pe a) Înainte de începerea tragerilor:
poligon - ordonă ridicarea fanionului roşu pe stâlpul din adâncimea
poligonului;
- primeşte de la comandantul poligonului schema cu dispunerea
posturilor serviciului de pază şi, pe baza acesteia, ordonă şefului
serviciului de pază executarea cercetării poligonului, instalarea
personalului în posturile de pază şi stabilirea sistemului de
legătură cu aceştia.
- verifică personalul să nu aibă armament şi cartuşe de război
asupra lor;
- verifică şi instalează în locurile stabilite medicul de serviciu şi
armurierul;
- primeşte raportul de la şeful serviciului de pază despre
instalarea personalului în posturile de pază şi despre cercetarea
poligonului, după care raportează conducătorului tragerii că paza
a fost instalată şi se pot începe tragerile (Exemplu: “DOMNULE
..., PAZA POLIGONULUI ESTE ASIGURATĂ, POLIGONUL
ESTE LIBER, SE POATE TRAGE”);
- la ordinul conducătorului tragerii dă semnalul pentru începerea
tragerilor şi ridicarea fanionului roşu (pe catargul sau foişorul din
poligon);
b) Pe timpul executării tragerilor:
- urmăreşte ridicarea fanioanelor roşii înainte de intrarea seriei
de trăgători pe aliniamentul de tragere şi înlocuirea fanioanelor
roşii cu fanioanele albe când seria de trăgători a terminat tragerile
şi s-a executat controlul armamentului, precum şi darea
semnalelor de începere a tragerii;
- când trăgătorii nu respectă regulile şi măsurile de siguranţă,
când în incinta câmpului de ţinte apar oameni, animale, vehicule,
ordonă imediat coborârea fanionului roşu şi ridicarea fanionului
alb;
- raportează conducătorului tragerii cauzele care au impus
întreruperea tragerilor şi măsurile luate.
c) La terminarea tragerilor:
- dă ordin pentru adunarea personalului din serviciul de pază şi
primeşte de la şeful serviciului de pază raportul în legătură cu

511
Manual de proceduri

îndeplinirea serviciului de pază după care raportează


conducătorului tragerii;
- completează rubricile corespunzătoare atribuţiilor sale în
registrul cu evidenţa tragerilor executate în poligon.
16. Armurierul - verifică, la cerere, armamentul şi muniţia înainte de începerea
tragerilor;
- remediază acele incidente ivite la armament care nu pot fi
înlăturate de către personalul care execută tragerea.
17. Şef punct distribuţie - ridică muniţia necesară executării tragerilor şi o aduce în
muniţie/ distribuitori siguranţă în poligon;
muniţie - distribuie trăgătorilor muniţia stabilită în condiţiile şedinţelor de
tragere şi primesc de la aceştia muniţia neconsumată;
- ţine evidenţa strictă a muniţiei predată şi primită de trăgători pe
bază de semnătură în registrul respectiv;
justifică muniţia ridicată, consumată şi rămasă.
18. Ofiţer formare - întocmeşte situaţia centralizatoare cu evidenţa rezultatelor
profesională obţinute de funcţionarii publici cu statut special participante la
şedinţele de tragere şi la evaluarea anuală;
- întocmeşte situaţia cu rezultatele obţinute la evaluare de către
personalul unităţii şi o transmite Serviciului Formare
Profesionala;
- înregistrează documentele legate de şedinţa de tragere la
compartimentul secretariat;
- replanifică şedinţa de tragere pentru personalul care a lipsit.

LISTA DE VERIFICARE procedură operaţională


Organizarea şi executarea şedinţelor de tragere

ACTIVITATEA: Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere cu FPSS


CINE A EMIS DOCUMENTUL:
CINE A APROBAT DOCUMENTUL:
EXECUTANŢI: personalul încadrat în biroul_________________________________________
la poziţiile ________________________ din statul de organizare al ______________________
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU OBSERVAŢII
ELEMENTE DE FORMĂ:
1. Dacă a fost întocmit planul şedinţelor de tragere?
2. Dacă a fost încheiat contract de prestări servicii privind
executarea şedinţelor de tragere?
3. Dacă instructajul privind respectarea regulilor şi măsurilor de
siguranţă pe timpul executării tragerilor a fost prelucrat cu întreg
personalul participant la tragere?
4. Dacă există Ordin de tragere?
5. Dacă există documentele justificative privind executarea
şedinţelor de tragere?
6. Dacă există situaţia centralizatoare cu rezultatele obţinute la
tragere?
7. Dacă există prezenţa la tragere?

512
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PROCEDURA: 0902007 Aprobarea şi planificarea pregătirii continue a personalului, prin cursuri

Scop: Procedura de “Aprobare şi planificare a pregătirii continue a personalului, prin cursuri“ stabileşte
metodele, instrumentele şi fluxul activităţilor care să permită personalului responsabil cu acest proces
din cadrul DMRU – SFP să documenteze decizia de iniţiere a formării profesionale.
Premise:
Aplicabilitate: în A.N.P. şi toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Procedura
Nr.
Persoanele implicate Activităţi
crt.
1. SFP Trimite adrese către toate direcţiile/serviciile din ANP pentru a
solicita propuneri pentru organizarea cursurilor.
2. Directorii/şefii Înaintează DMRU propunerile privind tipurile de cursuri, care
direcţiilor/serviciilor din cuprind date referitoare la categoria de funcţii, personalul pentru
ANP care se organizează, denumirea, durata, locaţia unde se
desfăşoară.
3. SFP Centralizează propunerile privind organizarea şi desfăşurarea
cursurilor.
Trimite propunerile privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor
către directorul DMRU.
Trimite propunerile privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor
instituţiilor proprii de învăţământ.
4. Directorul DMRU Analizează propunerile Directorilor de resort şi iniţiază
demersurile pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de acestea.
5. SFP Întocmeşte „Graficul anual al pregătirii continue a personalului
sistemului administraţiei penitenciare, prin cursuri”.
6. Directorii/şefii Avizează organizarea şi desfăşurarea cursurilor cuprinse în
direcţiilor/serviciilor din „Graficul anual al pregătirii continue a personalului sistemului
ANP administraţiei penitenciare, prin cursuri”.
7. SFP Supune aprobării „Graficul anual al pregătirii continue a
personalului sistemului administraţiei penitenciare, prin cursuri”.
8. Directorul DMRU Supune aprobării directorului general propunerile privind
organizarea şi desfăşurarea cursurilor.
Sprijină managementul prin oferirea informaţiilor şi analizelor
necesare pentru luarea deciziilor.
9. Directorul general al ANP 1. Analizează propunerile (avizate de Directorii de resort)
înaintate de Directorul DMRU, în funcţie de resursele umane şi
financiare ale instituţiei. Pe baza rezultatelor analizei efectuate,
directorul general poate:
- să solicite alte propuneri;
- să aprobe organizarea şi desfăşurarea cursurilor înaintate de
Directorul DMRU, centralizate în „Graficul anual al pregătirii
continue a personalului sistemului administraţiei penitenciare,prin
cursuri”
- să respingă propunerile Directorului DMRU.
2. Aprobă propunerile nominale de participare la cursuri, pe baza
propunerilor avizate de Directorii de resort şi ofertele de curs
primite de la firmele de instruire.
10. Directorul DMRU Informează Directorii de resort asupra aprobării PFP sau a
celorlalte cursuri propuse în timpul anului
11. SFP Trimite,în toate unităţile şi direcţiile/serviciile din ANP, „Graficul
anual al pregătirii continue a personalului sistemului administraţiei
penitenciare, prin cursuri”, aprobat de directorul general al ANP

513
Manual de proceduri

12. Directorul unităţii Aduce la cunoştinţa şefului biroului resurse umane şi formare
penitenciare profesională „Graficul anual al pregătirii continue a personalului
sistemului administraţiei penitenciare, prin cursuri”
13. Şef birou resurse umane şi Aduce la cunoştinţa şefilor compartimentelor profesionale
formare profesională „Graficul anual al pregătirii continue a personalului sistemului
administraţiei penitenciare, prin cursuri”
14. Şefii compartimentelor Identifică nevoile de pregătire individuală prin: analizarea
profesionale necesarului de pregătire individuală;
Fac propuneri nominale privind participanţii la cursuri;
Înaintează propunerile ofiţerului cu formarea profesională
15. Ofiţerul cu formarea Centralizează propuneri nominale privind participanţii la cursuri;
profesională Prezintă spre aprobare directorului unităţii propunerile nominale
privind participanţii la cursuri
16. Directorul unităţii Analizează propunerile şi poate:
• să solicite alte propuneri;
• să aprobe
Trimite propunerile la unităţile de învăţământ şi la SFP

LISTA DE VERIFICARE procedură operaţională


Aprobarea şi planificarea pregătirii continue a personalului, prin cursuri

ACTIVITATEA: Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere cu FPSS


CINE A EMIS DOCUMENTUL:
CINE A APROBAT DOCUMENTUL:
EXECUTANŢI: personalul încadrat în biroul_________________________________________
la poziţiile ________________________ din statul de organizare al ______________________
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU OBSERVAŢII
ELEMENTE DE FORMĂ:
Dacă SFP a solicitat în timp util direcţiilor de resort propuneri privind
cursurile ce vor fi înscrise în „Graficul anual al pregătirii continue a
personalului sistemului administraţiei penitenciare, prin cursuri”?
Dacă direcţiile de resort au oferit SFP în timp util informaţiile privind
cursurile ce vor fi înscrise în „Graficul anual al pregătirii continue a
personalului sistemului administraţiei penitenciare, prin cursuri”?
Dacă au fost transmise solicitările de la direcţiile de resort către
unităţile de formare proprii?
Dacă propunerile direcţiilor de resort privind tipurile de cursuri fac
referire la categoria de funcţii şi personal pentru care se
organizează, denumirea, durata,locaţia unde se desfăşoară?
Dacă „Graficul anual al pregătirii continue a personalului sistemului
administraţiei penitenciare, prin cursuri” a fost întocmit înainte de
începerea noului an de învăţământ?
Dacă „Graficul anual al pregătirii continue a personalului sistemului
administraţiei penitenciare, prin cursuri” a fost avizat şi aprobat
înainte de începerea noului an de învăţământ?
Dacă există adresele de trimitere a „Graficului anual al pregătirii
continue a personalului sistemului administraţiei penitenciare, prin
cursuri”, aprobat de directorul general al ANP?

514
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PROCEDURA A0902008 Organizarea şi desfăşurarea evaluării nivelului de pregătire fizică a


funcţionarilor publici cu statut special

Scop: Procedura privind organizarea şi desfăşurarea evaluării nivelului de pregătire fizică a


funcţionarilor publici cu statut special stabileşte:
1) un set unitar de norme pentru reglementarea activităţilor privind evaluarea nivelului de pregătire fizică
a funcţionarilor publici cu statut special la educaţie fizică;
2) responsabilităţile privind activităţile de evaluare a nivelului de pregătire fizică a personalului.
Premise:
Aplicabilitate: în A.N.P. şi toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Procedura
Nr. Persoanele implicate Activităţi
crt.
1. Ofiţer formare profesională / Extrage, din OMJ cu privire la desfăşurarea pregătirii fizice,
Instructor sportiv probele şi baremele ce vor fi susţinute.
2. Ofiţer formare profesională / Verifică dacă traseele şi distanţele corespund cu cele prevăzute în
Instructor sportiv OMJ
3. Ofiţer formare profesională Propune directorului unităţii componenţa comisiei de evaluare;
4. Director unitate Stabileşte şi aprobă comisia de evaluare.
5. Ofiţer formare profesională Întocmeşte proiectul deciziei directorului cu privire la desfăşurarea
evaluării la pregătire fizică , care va cuprinde:
- Bugetul de timp alocat pentru verificări
- Grupele care vor fi verificate
- Datele şi locul desfăşurării verificărilor
- Comisiile de evaluare
6. Director unitate Aprobă planificarea desfăşurării verificărilor la pregătirea fizică;
7. Secretariat Înregistrează documentele.
8. Secretariat Predă, pe bază de condică, documentele celorlalte direcţii, servicii
şi birouri.
9. Ofiţer formare profesională / Stabileşte programul şi ordinea de desfăşurare a probelor.
Instructor sportiv
10. Ofiţer formare profesională Stabileşte seriile în care se vor susţine evaluările pe grupe de
vârstă şi probe alese;
11. Ofiţer formare profesională / Anunţă personalul data şi locul desfăşurării probelor.
Instructor sportiv
12. Ofiţer formare profesională / Anunţă la cabinetul medical data şi locul desfăşurării probelor.
Instructor sportiv
13. Ofiţer formare profesională / Asigură documentele necesare comisiei de evaluare.
Instructor sportiv
14. Şefii grupelor de pregătire Sprijină activităţile de evaluare a pregătirii fizice prin
asigurarea personalului la locul şi data stabilită pentru
desfăşurarea evaluării pentru grupa din subordine.
15. Ofiţer formare profesională / Întocmeşte adrese către cabinetul medical prin care solicită un
Instructor sportiv cadru medical care să asigure din acest punct de vedere
activitatea.
16. Ofiţer formare profesională / Întocmeşte un plan de prevenire a accidentelor pe timpul
Instructor sportiv desfăşurării evaluărilor anuale la educaţie fizică.
17. Ofiţer formare profesională / Efectuează instructajul de prevenire a accidentelor.
Instructor sportiv

515
Manual de proceduri

18. Ofiţer formare profesională / Îl prezintă fiecărui participant, care va semna pentru instruirea
Instructor sportiv făcută.
19. Funcţionarii publici cu statut Semnează că li s-a realizat instructajul pentru prevenirea
special accidentelor pe timpul desfăşurării evaluărilor anuale la educaţie
fizică;
20. Funcţionarii publici cu statut Participă la verificările anuale la educaţie fizică.
special
21. Ofiţer formare profesională Efectuează prezenţa personalului participant la evaluare.
22. Ofiţer formare profesională / Coordonează desfăşurarea probelor fizice evaluate.
Instructor sportiv
23. Comisia de evaluare Efectuează evaluările anuale ale personalului unităţii.
24. Ofiţer formare profesională / Centralizează rezultatele şi le înaintează ofiţerului cu formarea
Instructor sportiv profesională.
25. Şefii grupelor de pregătire Elaborează analiza pregătirii pentru personalul din subordine.
26. Ofiţer formare profesională Elaborează analiza pregătirii fizice în baza rezultatelor obţinute,
analiză pe care o va utiliza ulterior în diagnoza anuală.
27. Ofiţer formare profesională Stabileşte programul de completare a pregătirii pentru
reexaminarea personalului care nu a promovat examenul de
evaluare sau nu s-a putut prezenta din motive întemeiate.
28. Şefii grupelor de pregătire Utilizează rezultatele obţinute la probele fizice la întocmirea
evaluărilor de sfârşit de an.

PROCEDURA A0902009 Organizarea şi desfăşurarea verificărilor anuale a funcţionarilor publici


cu statut special la pregătirea de specialitate

Scop: Procedura privind organizarea şi desfăşurarea verificărilor anuale a funcţionarilor publici cu statut
special la pregătirea de specialitate stabileşte:
1) un set unitar de norme pentru reglementarea activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea
verificărilor anuale a funcţionarilor publici cu statut special la pregătirea de specialitate;
2) responsabilităţile privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestor
activităţi.
Premise:
Aplicabilitate: în A.N.P. şi toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Procedura
Nr. Persoanele implicate Activităţi
crt.
1. Ofiţer formare profesională Consultă actele normative care reglementează activitatea de
verificare anuala a pregătirii, le studiază şi în baza acestora
asigură înscrierea în Graficul anual al pregătirii continue.
2. Ofiţer formare profesională Întocmeşte proiectul deciziei directorului unităţii privind
organizarea şi desfăşurarea verificărilor anuale, care va cuprinde:
- perioada de desfăşurare
- atribuţiile personalului implicat în evaluarea personalului
- grupele evaluate
- comisiile de evaluare
- personalul exceptat de la verificările anuale la pregătirea de
specialitate
- baremele de apreciere a rezultatelor
3. Şef DMRU/BRUFP Verifică, avizează şi înaintează, spre aprobare, proiectul deciziei
directorului unităţii privind organizarea şi desfăşurarea verificărilor
anuale.

516
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

4. Directorul unităţii Emite decizia privind organizarea şi desfăşurării verificărilor


anuale.
5. Ofiţer formare profesională Elaborează un proiect, respectiv Planul verificării, după
consultarea şi cu sprijinul şefilor grupelor de pregătire continuă.
6. Şefii grupelor de pregătire Elaborează un proiect, respectiv Planul verificării, după
continuă consultarea şi cu sprijinul ofiţerului cu formarea profesională.
7. Ofiţer formare profesională Prezintă şefului de birou resurse umane documentul în proiect
pentru verificare, efectuarea de precizări pentru modificarea sau
completarea acestuia.
8. Şef birou resurse umane şi Verifică, avizează şi înaintează în vederea aprobării documentele
formare profesională pentru organizarea şi desfăşurarea evaluărilor anuale a pregătirii.
9. Ofiţer formare profesională Înaintează directorului, după efectuarea modificărilor, documentul
pentru semnare/aprobare.
10. Directorul unităţii Aprobă planul de desfăşurare a verificărilor de sfârşit de an.
11. Ofiţer formare profesională După aprobarea planului, îl înregistrează la secretariatul unităţii,
înscrie activitatea în D.Z.U, după care multiplică documentul
conform prevederilor legale şi înaintează câte un exemplar la
fiecare şef cu responsabilităţi în conducerea pregătirii pentru
aducerea la cunoştinţa întregului personal.
12. Şefii grupelor de pregătire Elaborează propuneri pentru testele de verificare a cunoştinţelor.
13. Ofiţer formare profesională Pe baza tematicilor din Planul anual de pregătire, împreună cu
şefii grupelor de pregătire, elaborează testele de verificare.
14. Directorul unităţii Aprobă testele/subiectele de verificare.
15. Ofiţer formare profesională La datele şi orele prevăzute în Planul verificărilor asigură
desfăşurarea activităţii la toate structurile de pregătire organizate
la nivelul unităţii.
16. Şefii grupelor de pregătire Coordonează activitatea comisiei de evaluare, în calitate de
preşedinte al acesteia pentru grupa din subordine.
17. Comisia de evaluare Efectuează corectarea şi notarea lucrărilor.
Întocmeşte şi semnează, în două exemplare, procesul – verbal în
care sunt consemnate rezultatele obţinute de personalul evaluat,
pe care îl înaintează directorului unităţii.
18. Directorul unităţii Aprobă procesele verbale întocmite de comisia de evaluare.
19. Şefii grupelor de pregătire Centralizează nominal rezultatele obţinute la verificări.
20. Ofiţer formare profesională După finalizarea activităţii de verificare, centralizează rezultatele
obţinute de către personalul unităţii la tragere, pregătire fizică şi
lucrare scrisă şi, pe baza propunerilor înaintate de către şefii
profesionali, elaborează raportul de evaluare a pregătirii pe care îl
înaintează pentru verificare şefului de birou resurse umane şi
pentru aprobare directorului unităţii.
21. Şef birou resurse umane şi Verifică, avizează şi înaintează, în vederea aprobării, raportul de
formare profesională evaluare a pregătirii.
22. Directorul unităţii Aprobă raportul de evaluare a pregătirii.
23. Ofiţer formare profesională După aprobarea acestuia, în termenul prevăzut prin Decizia ANP,
îl înaintează SFP din ANP.
24. Ofiţer formare profesională Înscriu în fişa de evaluare a performanţelor profesionale rezultatul
obţinut de personalul din subordine.

PROCEDURA A0902010 Evaluarea anuală a funcţionarilor publici cu statut special

Scop: Procedura de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor activităţii


profesionale individuale a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, stabileşte metode, instrumente şi fluxul activităţilor care să permită personalului

517
Manual de proceduri

responsabil din cadrul domeniului resurselor umane să organizeze şi să îndrume procesul de apreciere
a potenţialului profesional şi a conduitei funcţionarilor publici definitivi.
Premise:
Aplicabilitate: în toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
Procedura
Nr. Persoanele implicate Activităţi
crt.
1. Şeful biroului resurse 1. În perioada 15 noiembrie - 1 decembrie se efectuează
umane şi formare următoarele activităţi pregătitoare:
profesională a) întocmeşte dispoziţia zilnică a directorului unităţii privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare profesională
a personalului, care va cuprinde: baza legală, etapele acţiunii,
stabilirea nominală a persoanelor cu drept de evaluare şi
nominalizarea personalului care urmează a fi evaluat;
b) organizează instruirea evaluatorilor, ce constă în
prezentarea procedurii de evaluare,
c) difuzarea imprimatelor tipizate completate cu datele
funcţionarilor care urmează să fie evaluaţi;
2. coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a
performanţelor profesionale individuale, în scopul aplicării
corecte a procedurilor de evaluare.
3. asigură asistenţa de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor
publici care urmează să fie evaluaţi.
2. Directorul unităţii 4. emite dispoziţia zilnică privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de evaluare profesională a fpss;
5. efectuează instruirea evaluatorilor:
6. verifică îndeplinirea condiţiilor legale în vederea întocmirii
fişei de evaluare a activităţii profesionale anuale pentru fiecare
funcţionar public cu statut special , precum şi pentru magistraţii
detaşaţi în sistemul penitenciar:
- întocmirea fişei de evaluare a activităţii profesionale anuale
se adresează doar funcţionarilor publici cu statut special
definitivi, funcţionarii publici debutanţi urmând a fi evaluaţi la
sfârşitul perioadei de stagiu, conform OMJ nr. 2793/C/2004;
- să-şi fi desfăşurat activitatea efectiv ca funcţionar public cu
statut special definitiv cel puţin 6 (şase) luni;
- persoanele detaşate în cadrul Ministerului Justiţiei, precum
şi cele transferate ori cărora le-a încetat raportul de serviciu în
timpul unui an sunt evaluate de unităţile unde şi-au desfăşurat
activitatea mai mult de 6 (şase) luni.
- persoanelor detaşate sau care urmează cursuri de
specializare în afara Ministerului Justiţiei li se vor întocmi
evaluări profesionale de către unităţile de la care au fost
detaşate, pe baza datelor comunicate de instituţiile unde
acestea sunt detaşate sau urmează cursuri.
6.1. Are calitatea de evaluator:
a) funcţionarul public de conducere care coordonează
compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea
funcţionarul public de execuţie sau care coordonează activitatea
acestuia;
b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit
structurii organizatorice, pentru funcţionarul public de
conducere;

518
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

c) înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de


conducere din subordine.
6. 2. Contrasemnatarul este funcţionarul public ierarhic superior
evaluatorului, potrivit structurii organizatorice. În mod
excepţional, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice, nu
există un funcţionar public ierarhic superior evaluatorului, va fi
desemnat contrasemnatar directorul unităţii din care face parte
evaluatorul.
3. Evaluatorul 7. realizează, în perioada 1-31 decembrie, evaluarea fpss prin
raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a
obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată
(decembrie - decembrie), luând în considerare şi evaluarea
parţială întocmită anterior (unde este cazul);
8. notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa
acestora, pe baza cărora se face evaluarea performanţelor
profesionale individuale;
9. notarea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă se face
parcurgându-se următoarele etape:
a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota
exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, din
punct de vedere cantitativ, calitativ şi al termenului în care a fost
realizat;
b) pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor
de performanţă se face media aritmetică a notelor acordate
pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv;
c) pentru a obţine nota finală se face media aritmetică a
notelor acordate pentru îndeplinirea celor 4 criterii de evaluare,
cu două zecimale (se rotunjeşte de la peste 0,005 în favoarea
funcţionarului)
Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi
nota 5 - nivel maxim.
10. stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor
profesionale individuale;
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale,
după cum urmează:
a) între 1,00 - 1,50 - nesatisfăcător;
b) între 1,51 - 2,50 - satisfăcător;
c) între 2,51 - 3,50 - bun;
d) între 3,51 - 4,50 - foarte bun;
e) între 4,51 - 5,00 - excepţional.
11. consemnează şi rezultatele deosebite ale funcţionarului
public, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada
evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;
12. realizează interviul, ca etapă a procesului de evaluare, ce
reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi
funcţionarul public, în cadrul căruia se aduc la cunoştinţă
funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în
fişa de evaluare;
4. Funcţionarul public evaluat 13. în cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator
există diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute,
comentariile funcţionarului public se consemnează în fişa de
evaluare.
5. Evaluatorul 14. evaluatorul poate modifica fişa de evaluare dacă se ajunge
la un punct de vedere comun. Modificarea se face prin tăierea
unor note acordate iniţial la anumite obiective şi consemnarea
altora, urmând ca la nota finală să se facă menţiunea "după
interviul cu persoana evaluată" şi să fie semnată de evaluator.

519
Manual de proceduri

Se întocmeşte un proces-verbal, în care se consemnează


argumentele care au stat la baza modificărilor operate.
6. Funcţionarul public evaluat 15. se semnează şi se datează fişa de evaluare şi de către
funcţionarul public evaluat, precum şi procesul-verbal.
7. Evaluatorul 16. înaintează fişa de evaluare contrasemnatarului. Pentru
funcţionarii publici cu statut special încadraţi în funcţii de
conducere sau de execuţie, care sunt subordonaţi direct
directorului unităţii, fişele de evaluare se înaintează, în vederea
contrasemnării, la DMRU, însoţite de obiectivele individuale
stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului.
8. Contrasemnatarul 17. Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei
contrasemnatarului, dacă aprecierile consemnate nu corespund
realităţii sau dacă între evaluator şi funcţionarul public evaluat
există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de
comun acord.
18. Fişa de evaluare aprobată sau modificată se înapoiază
evaluatorului.
9. Evaluatorul 19. se aduce la cunoştinţă a fişei de evaluare aprobate de
contrasemnatar (poate să aibă loc şi după data de 31
decembrie)
20. Dovada comunicării evaluării activităţii profesionale anuale
se face prin luare de semnătură sau prin proces-verbal
constatator în caz de refuz de semnătură. Procesul-verbal
constatator va fi redactat şi semnat de către evaluator şi doi
funcţionari, dintre care unul va fi obligatoriu din compartimentul
resurse umane.
21. Tot prin proces-verbal constatator se va face menţiune
despre modul de comunicare a calificativului acordat pentru
persoanele care nu sunt prezente în instituţie în perioada
aducerii la cunoştinţă a calificativelor – în cel mult 20 de zile
calendaristice de la terminarea perioadei de evaluare.
10. Funcţionarul public evaluat 22. Funcţionarul public cu funcţii de execuţie sau de conducere
nemulţumit de rezultatul evaluării poate să îl conteste la şeful
ierarhic superior celui care a efectuat evaluarea. Cel care se
consideră nedreptăţit va evidenţia acest aspect cu ocazia luării
la cunoştinţă şi va depune un raport în care menţionează
motivele nemulţumirii.
23. Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice
de la luarea la cunoştinţă de către funcţionarul public evaluat
despre calificativul acordat
11. Directorul unităţii 24. Soluţionarea contestaţiei se efectuează de către o comisie
formată din 3 membri, stabilită prin dispoziţie zilnică de către
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
pentru contestaţiile depuse de magistraţii şi ofiţerii din sistemul
penitenciar, sau de către directorul unităţii de penitenciare,
pentru contestaţiile depuse de agenţii din subordine.
12. Comisia de soluţionare a 25. Analizează gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu şi
contestaţiilor notele acordate.
26. Concluziile se consemnează într-un proces-verbal semnat
de comisie, respectiv de preşedintele consiliului profesoral
pentru absolvenţi, care adoptă una dintre următoarele soluţii:
a) "Se menţin punctajele şi calificativele acordate";
b) "Se modifică punctajele la unele subcriterii, cu menţinerea
calificativului aprobat";
c) "Se modifică unele punctaje şi se stabileşte calificativul ...".
În situaţiile prevăzute la lit. b) şi c), modificările se fac prin
bararea cu cerneală roşie a punctajelor iniţiale şi înscrierea
alături de acestea, cu aceeaşi culoare, a noilor punctaje.

520
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

13. Directorul unităţii 27. Hotărârea comisiei, consemnată în procesul-verbal, se


aprobă de directorul care a ordonat soluţionarea contestaţiei, se
consemnează în fişa de evaluare a activităţii profesionale, se
aduce la cunoştinţă, sub semnătură, celui în cauză în termen de
5 zile calendaristice şi este definitivă.
28. Dovada aducerii la cunoştinţă a concluziilor aprobate de
director se face prin luare de semnătură sau prin proces-verbal
constatator în caz de refuz de semnătură.
14. Funcţionarul public evaluat 29. Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a
contestaţiei formulate se poate adresa instanţei de contencios
administrativ, în condiţiile legii.
15. Şeful biroului resurse 30. Fişele de evaluare a activităţii profesionale, însoţite de
umane şi formare procesele-verbale, când este cazul, vor fi introduse în dosarele
profesională profesionale ale celor evaluaţi, în termen de cel mult 15 zile
lucrătoare de la data încheierii acţiunii. În acelaşi termen vor fi
consemnate în fişele de evidenţă calificativele acordate.
31. În funcţie de conţinutul rapoartelor de evaluare
compartimentele de resurse umane planifică participarea
funcţionarilor publici la programe de instruire.
32. Rezultatele obţinute la evaluarea anuală a performanţelor
profesionale individuale conferă funcţionarilor publici
următoarele drepturi:
a) să avanseze în grad profesional şi în funcţie;
b) să primească recompense morale şi materiale pentru
rezultatele deosebite ale activităţii lor.
33. Funcţionarul public notat cu calificativul „Nesatisfăcător” va fi
trecut într-o funcţie inferioară. Dacă nu acceptă trecerea într-o
funcţie inferioară, va fi destituit din funcţia pe care o deţine.
Funcţionarul public notat cu calificativul „Nesatisfăcător”, în anul
următor trecerii într-o funcţie inferioară, va fi destituit din funcţie.

LISTA DE VERIFICARE procedură operaţională


Evaluarea anuală a funcţionarilor publici cu statut special
ACTIVITATEA: Evaluarea anuală a FPSS
CINE A EMIS DOCUMENTUL:
CINE A APROBAT DOCUMENTUL:
EXECUTANŢI: personalul încadrat în biroul_________________________________________
la poziţiile ________________________ din statul de organizare al ______________________
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU OBSERVAŢII
ELEMENTE DE FORMĂ:
Dacă a fost emisă decizia directorului unităţii privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de evaluare profesională a FPSS?
Dacă s-a efectuat instruirea evaluatorilor?
Dacă au fost difuzate imprimatele?
Dacă fişele de evaluare au fost completate conform prevederilor în
vigoare?
Dacă a fost realizat interviul cu FPSS?
Dacă, în cuprinsul fişei de evaluare, au fost consemnate comentariile
FPSS evaluat?
Dacă fişa de evaluare a fost adusă la cunoştinţă, sub semnătură, FPSS
evaluat?

521
Manual de proceduri

Dacă au fost respectate termenele pentru înaintarea fişelor de evaluare


ale FPSS cu funcţii de conducere sau de execuţie care sunt subordonaţi
direct directorului unităţii, în vederea contrasemnării la DMRU?
Dacă au fost efectuate modificările în fişa de evaluare,conform deciziei
contrasemnatarului?
Dacă fişele de evaluare au fost aduse la cunoştinţa FPSS evaluat, sub
semnătură, după aprobarea contrasemnatarului?
Dacă a fost întocmit procesul verbal constatator,în caz de refuz de
semnătură?
Dacă a fost întocmit proces verbal constatator privind modul de
comunicare al calificativului acordat FPSS care nu au fost prezente în
unitate,în perioada aducerii la cunoştinţă a calificativului?
Dacă au fost respectate termenele privind formularea contestaţiilor?
Dacă a fost emisă decizia zilnică privind comisia de soluţionare a
contestaţiilor?
Dacă a fost respectate procedura şi termenele de soluţionare a
contestaţiilor?
Dacă a fost întocmit procesul-verbal privind concluziile şi hotărârea
comisie de contestaţie?
Dacă a fost comunicată, în termen, hotărârea comisiei de soluţionare a
contestaţiei?
Dacă fişele de evaluare au fost clasate în dosarele profesionale ale
FPSS?

PROCEDURA A0902011 Evaluarea parţială a funcţionarilor publici cu statut special

Scop: Procedura de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare parţială a performanţelor


activităţii profesionale individuale a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor, stabileşte metode, instrumente şi fluxul activităţilor care să permită
personalului responsabil din cadrul domeniului resurselor umane să organizeze şi să îndrume procesul
de apreciere parţială a potenţialului profesional şi a conduitei funcţionarilor publici definitivi.
Premise:
Aplicabilitate: în toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
Procedura
Nr. Persoanele implicate Activităţi
crt.
1. Şeful biroului resurse umane 1. În mod excepţional, când constată una din situaţiile
şi formare profesională prezentate mai jos declanşează procedura de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici:
a) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile
de serviciu ale funcţionarului public încetează, se suspendă
sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, funcţionarul
public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea,
suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La
obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de
specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul
obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de
serviciu;

522
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

b) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile


de serviciu ale funcţionarului public care ocupă o funcţie
publică de conducere încetează, se suspendă sau se
modifică, în condiţiile legii. În acest caz, funcţionarul public de
conducere are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea
sau modificarea raporturilor de serviciu ori, după caz, într-o
perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau
modificarea raporturilor de serviciu, să realizeze evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici din subordine. Calificativul acordat se va lua în
considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale
individuale ale acestora;
c) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, funcţionarul
public dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi
urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie
publică corespunzătoare studiilor absolvite.
2. întocmeşte dispoziţia zilnică a directorului unităţii privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare
profesională a personalului, care va cuprinde: baza legală,
stabilirea nominală a persoanelor cu drept de evaluare şi
nominalizarea personalului care urmează a fi evaluat;
3. pune la dispoziţia evaluatorului imprimatul tipizat completat
cu datele funcţionarului care urmează să fie evaluat;
4. asigură asistenţa de specialitate evaluatorului şi
funcţionarului public care urmează să fie evaluat.
2. Directorul unităţii 5. emite dispoziţia zilnică privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de evaluare profesională a FPSS;
6. efectuează instruirea evaluatorului;
6.1. Are calitatea de evaluator:
a) funcţionarul public de conducere care coordonează
compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea
funcţionarul public de execuţie sau care coordonează
activitatea acestuia;
b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit
structurii organizatorice, pentru funcţionarul public de
conducere;
c) înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de
conducere din subordine.
6.2. Contrasemnatarul este funcţionarul public ierarhic
superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice. În mod
excepţional, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice,
nu există un funcţionar public ierarhic superior evaluatorului,
va fi desemnat contrasemnatar directorul unităţii din care face
parte evaluatorul.
3. Evaluatorul 7. realizează evaluarea fpss prin raportarea criteriilor de
performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale
prevăzute pentru perioada evaluată;
8. notarea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă se face
parcurgându-se următoarele etape:
a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota
exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, din
punct de vedere cantitativ, calitativ şi al termenului în care a
fost realizat;
b) pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea
criteriilor de performanţă se face media aritmetică a notelor
acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv;

523
Manual de proceduri

c) pentru a obţine nota finală se face media aritmetică a


notelor acordate pentru îndeplinirea celor 4 criterii de
evaluare, cu două zecimale (se rotunjeşte de la peste 0,005 în
favoarea funcţionarului)
Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi
nota 5 - nivel maxim.
9. stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor
profesionale individuale;
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale,
după cum urmează:
a) între 1,00 - 1,50 - nesatisfăcător;
b) între 1,51 - 2,50 - satisfăcător;
c) între 2,51 - 3,50 - bun;
d) între 3,51 - 4,50 - foarte bun;
e) între 4,51 - 5,00 - excepţional.
10. consemnează şi rezultatele deosebite ale funcţionarului
public, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada
evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;
11. realizează interviul, ca etapă a procesului de evaluare, ce
reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator
şi funcţionarul public, în cadrul căruia se aduc la cunoştinţă
funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator
în fişa de evaluare;
4. Funcţionarul public evaluat 12. în cazul în care între funcţionarul public evaluat şi
evaluator există diferenţe de opinie asupra consemnărilor
făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează în
fişa de evaluare.
5. Evaluatorul 13. evaluatorul poate modifica fişa de evaluare dacă se
ajunge la un punct de vedere comun. Modificarea se face prin
tăierea unor note acordate iniţial la anumite obiective şi
consemnarea altora, urmând ca la nota finală să se facă
menţiunea "după interviul cu persoana evaluată" şi să fie
semnată de evaluator. Se întocmeşte un proces-verbal, în
care se consemnează argumentele care au stat la baza
modificărilor operate.
6. Funcţionarul public evaluat 14. se semnează şi se datează fişa de evaluare şi de către
funcţionarul public evaluat, precum şi procesul-verbal.
7. Evaluatorul 15. înaintează fişa de evaluare contrasemnatarului. Pentru
funcţionarii publici cu statut special încadraţi în funcţii de
conducere sau de execuţie, care sunt subordonaţi direct
directorului unităţii, fişele de evaluare se înaintează, în
vederea contrasemnării, la DMRU, însoţite de obiectivele
individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa
postului.
8. Contrasemnatarul 16. Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei
contrasemnatarului, dacă aprecierile consemnate nu
corespund realităţii sau dacă între evaluator şi funcţionarul
public evaluat există diferenţe de opinie care nu au putut fi
soluţionate de comun acord;
17. Fişa de evaluare aprobată sau modificată se înapoiază
evaluatorului.
9. Evaluatorul 18. se aduce la cunoştinţă a fişei de evaluare aprobate de
contrasemnatar;
19. Dovada comunicării evaluării activităţii profesionale anuale
se face prin luare de semnătură sau prin proces-verbal
constatator în caz de refuz de semnătură. Procesul-verbal

524
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

constatator va fi redactat şi semnat de către evaluator şi doi


funcţionari, dintre care unul va fi obligatoriu din
compartimentul resurse umane.
20. Tot prin proces-verbal constatator se va face menţiune
despre modul de comunicare a calificativului acordat pentru
persoanele care nu sunt prezente în instituţie în perioada
aducerii la cunoştinţă a calificativelor.
10. Funcţionarul public evaluat 21. Funcţionarul public cu funcţii de execuţie sau de
conducere nemulţumit de rezultatul evaluării poate să îl
conteste la şeful ierarhic superior celui care a efectuat
evaluarea. Cel care se consideră nedreptăţit va evidenţia
acest aspect cu ocazia luării la cunoştinţă şi va depune un
raport în care menţionează motivele nemulţumirii.
22. Contestaţia se formulează în termen de 5 zile
calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către funcţionarul
public evaluat despre calificativul acordat
11. Directorul unităţii 23. Soluţionarea contestaţiei se efectuează de către o comisie
formată din 3 membri, stabilită prin dispoziţie zilnică de către
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
pentru contestaţiile depuse de magistraţii şi ofiţerii din
sistemul penitenciar, sau de către directorul unităţii de
penitenciare, pentru contestaţiile depuse de agenţii din
subordine.
12. Comisia de soluţionare a 24. Analizează gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu şi
contestaţiilor notele acordate.
25. Concluziile se consemnează într-un proces-verbal semnat
de comisie, respectiv de preşedintele consiliului profesoral
pentru absolvenţi, care adoptă una dintre următoarele soluţii:
a) "Se menţin punctajele şi calificativele acordate";
b) "Se modifică punctajele la unele subcriterii, cu
menţinerea calificativului aprobat";
c) "Se modifică unele punctaje şi se stabileşte calificativul
...".
În situaţiile prevăzute la lit. b) şi c), modificările se fac prin
bararea cu cerneală roşie a punctajelor iniţiale şi înscrierea
alături de acestea, cu aceeaşi culoare, a noilor punctaje.
13. Directorul unităţii 26. Hotărârea comisiei, consemnată în procesul-verbal, se
aprobă de directorul care a ordonat soluţionarea contestaţiei,
se consemnează în fişa de evaluare a activităţii profesionale,
se aduce la cunoştinţă, sub semnătură, celui în cauză în
termen de 5 zile calendaristice şi este definitivă.
27. Dovada aducerii la cunoştinţă a concluziilor aprobate de
director se face prin luare de semnătură sau prin proces-
verbal constatator în caz de refuz de semnătură.
14. Funcţionarul public evaluat 28. Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a
contestaţiei formulate se poate adresa instanţei de contencios
administrativ, în condiţiile legii.
15. Şeful biroului resurse umane 29. Fişele de evaluare a activităţii profesionale, însoţite de
şi formare profesională procesele-verbale, când este cazul, vor fi introduse în
dosarele profesionale ale celor evaluaţi.
30. La evaluarea anuală va aduce la cunoştinţa funcţionarului
care are calitatea de evaluator, conţinutul evaluării parţiale.

525
Manual de proceduri

PROCEDURA A0902012 Acordarea concediului de studii plătit

Scop: Procedura operaţională are scopul de a stabili modul în care este acordat concediul de studii
plătit personalului din sistemul administraţiei penitenciare , compartimentele şi persoanele care participă
la realizarea activităţii, etapele acesteia şi documentaţia care stă la baza acordării sporului.
Premise:
Aplicabilitate: în toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Procedura
Nr.
Crt. Cine efectuează Activitatea
1. Funcţionarul public cu statut Întocmeşte o cerere prin care solicită directorului unităţii
special solicitant al înscrierea la cursuri universitare/ postuniversitare/
concediului de studii masterat/ doctorat
2. Ofiţerul cu formarea Verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a
profesională beneficia de concediu de studii, face această menţiune pe
cererea solicitantului şi o prezintă spre avizare şefului
SFP/BRUFP.
3. Şeful SFP/BRUFP Avizează cererea de înscriere la cursuri.
4. Şeful nemijlocit al Avizează cererea de înscriere la cursuri şi o prezintă spre
solicitantului aprobare directorului unităţii.
5. Directorul unităţii Analizează cererea de înscriere la cursuri şi poate să o
aprobe sau nu.
6. Funcţionarul public cu statut - Transmite cererea aprobată de directorul unităţii
special solicitant al SFP/BRUFP pentru a fi luat în evidenţă;
concediului de studii - Prezintă SFP/BRUFP adeverinţa care atestă
înscrierea/promovarea în anul universitar.
7. Funcţionarul public cu statut Întocmeşte o cerere prin care solicită directorului unităţii
special solicitant al acordarea concediului de studii
concediului de studii
8. Compartimentul secretariat Lucrătorul anume desemnat din cadrul compartimentului
secretariat va consemna durata concediului de studii
efectuate de solicitant şi durata concediului de studii la care
acesta mai are dreptul
9. SFP/BRUFP Ofiţerul responsabil cu formarea profesională a personalului
verifică dacă solicitantul este luat în evidenţă pentru
acordarea concediului de studii şi dacă a prezentat
adeverinţa care atestă înscrierea/promovarea în anul
universitar.
Menţionează pe cererea solicitantului dacă îndeplineşte
condiţiile legale de acordare a concediului de studii.
10. Şeful nemijlocit al Şeful nemijlocit al solicitantului, la primirea cererii de aprobare
solicitantului a efectuării concediului de studii, are obligaţia de a înscrie pe
solicitare următoarele:
a) în situaţia în care este posibil a se acorda concediul
de studii în perioada solicitată – gradul profesional, numele şi
prenumele persoanei căreia îi sunt redistribuite atribuţiile de
serviciu pe durata efectuării de către solicitant a concediului
de studii;
b) în situaţia în care nu este posibil a se acorda
concediul de studii în perioada solicitată – motivele
neacordării acestuia.
11. Funcţionarul public care va Funcţionarul public care va prelua atribuţiile de serviciu ale
prelua atribuţiile de serviciu solicitantului concediului de studii va semna de luare la
ale solicitantului concediului cunoştinţă.
de odihnă

526
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

12. Şeful direct al solicitantului Şeful direct al solicitantului, ce se află în subordinea


nemijlocită a directorului unităţii, va analiza şi îi va propune
acestuia din urmă, după caz, perioada şi numărul de zile de
concediu de studii ce se pot efectua de către solicitant.
13. Directorul unităţii Aprobă / respinge motivat cererea şi o repartizează
compartimentului secretariat pentru a fi luată în evidenţă.
14. Compartimentul secretariat Anunţă şeful direct al solicitantului cu privire la rezoluţia
directorului unităţii şi va lua în evidenţă zilele de concediu de
studii de care va beneficia solicitantul.
Înscrie în proiectul Deciziei Zilnice a directorului unităţii,
perioada de concediu ce se efectuează şi de către cine.

LISTA DE VERIFICARE procedură operaţională


Acordarea concediului de studii plătit

ACTIVITATEA: Evaluarea anuală a FPSS


CINE A EMIS DOCUMENTUL:
CINE A APROBAT DOCUMENTUL:
EXECUTANŢI: personalul încadrat în biroul_________________________________________
la poziţiile ________________________ din statul de organizare al ______________________
ASPECTE DE VERIFICAT DA NU OBSERVAŢII
ELEMENTE DE FORMĂ:
Dacă există cerere de înscriere la cursuri?
Dacă cererea de înscriere la cursuri este avizată de SFP/BRUFP?
Dacă cererea de înscriere la cursuri este aprobată de directorul
unităţii?
Dacă cererea de acordare a concediului de studii este avizată de
SFP/BRUFP?
Dacă există adeverinţe care atestă înscrierea/promovarea în anul
universitar?
Dacă există evidenţa celor care beneficiază de concediu de studii
plătit?

A00903 Evidenţă personal

PROCEDURA A0903001 Procedura operaţională a acordării gradaţiei funcţionarilor publici cu


statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor

Scopul procedurii: Procedura operaţională are scopul de a stabili modul în care este acordată
gradaţia, compartimentele şi persoanele care participă la realizarea activităţii, etapele acesteia şi
documentaţia care stă la baza acordării acestui drept.
Aplicabilitatea procedurii: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
Baza legală a acordării gradaţiei: art.9 din Ordonanţa nr.64/2006

527
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL DESCRIERE


Personalul Biroului resurse Selectează lunar, din Registrul de evidenţă a gradaţiilor,
umane şi formare profesională numele funcţionarilor publici cu statut special care
responsabilizat cu atribuţia de îndeplinesc condiţiile legale de acordare a unei gradaţii
1. întocmire a deciziei de acordare superioare, cu raportare la ziua de întâi a lunii următoare
a gradaţiei îndeplinirii condiţiei de vechime în stagiu. În situaţia în
care condiţia de stagiu a fost îndeplinită pe data de întâi
ale lunii, gradaţia se acordă cu începere din această dată.
Personalul Biroului resurse Verifică fişele de evidenţă ale celor în cauză, sub aspectul
umane şi formare profesională îndeplinirii stagiului complet de 3 ani într-o gradaţie
2. responsabilizat cu atribuţia de anterioară
întocmire a deciziei de acordare
a gradaţiei
Personalul Biroului resurse Emite proiectul deciziei de personal privind acordarea
umane şi formare profesională unei gradaţii superioare cu evidenţierea următoarelor
responsabilizat cu atribuţia de elemente: baza legală, data aplicării, gradul profesional,
3. întocmire a deciziei de acordare numele, prenumele tatălui şi prenumele funcţionarului
a gradaţiei public propozabil, codul informatic, functia deţinută,
poziţia din statul de organizare al unităţii şi numărul
gradaţiei de care beneficiază
Personalul Biroului resurse Supune spre avizare, şefului biroului resurse umane,
umane şi formare profesională proiectul deciziei de personal privind acordarea unei
4. responsabilizat cu atribuţia de gradaţii superioare
întocmire a deciziei de acordare
a gradaţiei
Şeful Biroului resurse umane şi Verifică şi semnează, pentru a certifica realitatea şi
5. formare profesională regularitatea operaţiunilor, decizia de personal privind
acordarea unei gradaţii superioare
Personalul Biroului resurse Prezintă proiectul deciziei de personal privind acordarea
umane şi formare profesională unei gradaţii superioare, spre avizare, birourilor/ serviciilor
6. responsabilizat cu atribuţia de de specialitate, astfel:
întocmire a deciziei de acordare - juridic -pentru certificarea legalităţii întocmirii
a gradaţiei documentaţiei
- economic -pentru controlul financiar preventiv propriu
Şeful Biroului resurse umane şi După obţinerea tuturor avizelor de specialitate prezintă
7. formare profesională spre aprobare, directorului unităţii, decizia de personal
privind acordarea unei gradaţii superioare
8. Directorul unităţii Aprobă decizia de acordare a gradaţiei.
Personalul Biroului resurse Înregistrează decizia aprobată de către directorul unităţii
umane şi formare profesională şi înaintează câte un exemplar al acesteia, astfel:
9. responsabilizat cu atribuţia de - la biroul /serviciul economic pentru punerea în
întocmire a deciziei de acordare aplicare,
a gradaţiei - la secretariat (însoţit de adresă)
Personalul Biroului resurse Clasează câte un exemplar al deciziei aprobate, astfel:
umane şi formare profesională - la biblioraftul cu decizii de personal aflat la nivelul
10. responsabilizat cu atribuţia de biroului resurse umane,
întocmire a deciziei de acordare - la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici cu
a gradaţiei statut special care au beneficiat de acordarea unei
gradaţii superioare (în xerocopie)
Compartimentul secretariat Înaintează exemplarul primit al deciziei de personal
privind acordarea unei gradaţii superioare, către
11. Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia
Management Resurse Umane –Serviciul Evidenţă
Personal.
Personalul Serviciului Evidenţă Verifică şi operează în documentele de evidenţă decizia
12. Personal din cadrul Direcţiei de personal privind acordarea unei gradaţii superioare
Management Resurse Umane

528
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PROCEDURA A0903002 Procedura operaţională a acordării gradelor profesionale funcţionarilor


publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor,
după încadrarea în sistemul administraţiei penitenciare

Scopul procedurii: Procedura operaţională are scopul de a stabili modul în care sunt acordate gradele
profesionale după încadrarea în sistemul administraţiei penitenciare, compartimentele şi persoanele
care participă la realizarea activităţii, etapele acesteia şi documentaţia care stă la baza acordării lor.
Aplicabilitatea procedurii: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
Bază legală a acordării gradelor profesionale după încadrarea în sistemul administraţiei
penitenciare: art.24 alin.(4) – (7), art.25 şi art.26 din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor
publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările
ulterioare.

PAS RESPONSABIL DESCRIERE


1. Personalul Biroului resurse Lunar, ţine evidenţa funcţionarilor publici cu statut special
umane şi formare profesională care îndeplinesc condiţiile legale de acordare, înaintând,
responsabilizat cu atribuţia de la termenul stabilit, propuneri de acordare a gradelor
întocmire a deciziei de acordare profesionale
a gradelor profesionale
2. Personalul Biroului resurse Verifică fişele de evidenţă ale personalului propozabil sub
umane şi formare profesională aspectul îndeplinirii condiţiilor legale, respectiv:
responsabilizat cu atribuţia de - pentru avansarea la termen -dacă au împlinit stagiul
întocmire a deciziei de personal minim în gradul profesional deţinut şi dacă au fost
de acordare a gradelor apreciaţi pe perioada stagiului minim în grad cu cel puţin
profesionale calificativul "bun". Anii din perioada de stagiu în care au
fost apreciaţi cu un calificativ inferior sau în care nu au
fost apreciaţi nu se iau în calculul stagiului minim în grad.
- pentru avansarea înaintea împlinirii stagiului minim -
dacă au fost apreciaţi în ultimul an cu calificativul
"excepţional" şi dacă au efectuat jumătate din stagiul
minim în grad.
- pentru obţinerea gradului profesional de chestor de
penitenciare este necesară promovarea examenului
organizat în acest scop.
Acordarea gradelor profesionale următoare, în cadrul
aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor
şi în limita gradului maxim prevăzut pentru funcţia pe care
o deţine funcţionarul public cu statut special.
Acordarea gradelor profesionale, în cadrul aceleiaşi
categorii, se face începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile legale
privind avansarea în gradul profesional.
Stagiile minime în gradele profesionale:
Ofiţeri: comisar şef de penitenciare – 3 ani;
a) comisar de penitenciare – 3 ani;
b) subcomisar de penitenciare – 4 ani;
c) inspector principal de penitenciare – 3 ani;
d) inspector de penitenciare – 3 ani;
e) subinspector de penitenciare – 4 ani.
Agenţi: agent şef de penitenciare – 4 ani;
a) agent şef adjunct de penitenciare – 4 ani;
b) agent principal de penitenciare – 4 ani;
c) agent de penitenciare – 5 ani.

529
Manual de proceduri

3. Personalul Biroului resurse Înaintează propunerile de acordare a gradului profesional


umane şi formare profesională Serviciului Evidenţă Personal din cadrul Direcţiei
responsabilizat cu atribuţia de Management Resurse Umane, centralizat pe corpuri
întocmire a deciziei de personal profesionale (ofiţeri /agenţi)
de acordare a gradelor
profesionale
4. Personalul Serviciului Evidenţă 1. Centralizează şi verifică, sub aspectul îndeplinirii
Personal din cadrul Direcţiei condiţiilor legale, toate propunerile de acordare a gradului
Management Resurse Umane profesional transmise de către unităţi
responsabilizat cu atribuţia de
întocmire a deciziei de acordare
a gradelor profesionale
5. Personalul Serviciului Evidenţă Emite proiectul deciziei de personal /ordinului ministrului
Personal din cadrul Direcţiei justiţiei, de acordare a gradelor profesionale, cu
Management Resurse Umane evidenţierea următoarelor elemente: baza legală, data
responsabilizat cu atribuţia de aplicării deciziei de personal/ordinului ministrului justiţiei,
întocmire a deciziei de acordare gradul profesional în care personalul propozabil va fi
a gradelor profesionale avansat, gradul deţinut, numele, prenumele tatălui şi
prenumele funcţionarului public propozabil, codul
informatic şi unitatea subordonată A.N.P. unde este
încadrat funcţionarul public propozabil
6. Personalul Serviciului Evidenţă Supune spre avizare, şefului Serviciului Evidenţă
Personal din cadrul Direcţiei Personal, proiectul deciziei de personal /ordinului
Management Resurse Umane ministrului justiţiei, de acordare a gradelor profesionale
responsabilizat cu atribuţia de
întocmire a deciziei de acordare
a gradelor profesionale
7. Şeful Serviciului Evidenţă Verifică şi semnează, pentru a certifica realitatea şi
Personal din cadrul Direcţiei regularitatea operaţiunilor, decizia de personal /ordinul
Management Resurse Umane ministrului justiţiei, de acordare a gradelor profesionale
pentru ofiţeri /agenţi
8. Personalul Serviciului Evidenţă Prezintă proiectul deciziei de personal /ordinului
Personal din cadrul Direcţiei ministrului justiţiei, de acordare a gradelor profesionale,
Management Resurse Umane spre avizare, serviciului juridic -pentru certificarea
responsabilizat cu atribuţia de legalităţii întocmirii documentaţiei
întocmire a deciziei de acordare
a gradelor profesionale
9. Şeful Serviciului Evidenţă După obţinerea tuturor avizelor de specialitate prezintă
Personal din cadrul Direcţiei spre aprobare /avizare, directorului general al A.N.P.,
Management Resurse Umane decizia de personal /ordinul ministrului justiţiei, de
acordare a gradelor profesionale
10. Directorul general al A.N.P. Aprobă decizia de personal de acordare a gradelor
profesionale pentru agenţi, conform competenţei
11. Directorul general al A.N.P. Avizează proiectul ordinului ministrului justiţiei, de
acordare a gradelor profesionale pentru ofiţeri, conform
competenţei, în vederea înaintării acestuia spre semnare
ministrului justiţiei
12. Personalul Serviciului Evidenţă Înregistrează decizia de personal de acordare a gradelor
Personal din cadrul Direcţiei profesionale pentru agenţi,, aprobată de către directorul
Management Resurse Umane general al A.N.P. şi înaintează câte un exemplar al
responsabilizat cu atribuţia de acesteia, astfel:
întocmire a deciziei de acordare - la biroul /serviciul economic, pentru punerea în
a gradelor profesionale aplicare
- la secretariatul D.M.R.U. din A.N.P. pentru înaintare la
unitate
- la compartimentul echipament

530
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

13. Personalul Serviciului Evidenţă Înaintează cu adresă, prin intermediul secretariatului


Personal din cadrul Direcţiei A.N.P., proiectul ordinului ministrului justiţiei, de acordare
Management Resurse Umane a gradelor profesionale pentru ofiţeri, conform
responsabilizat cu atribuţia de competenţei, spre semnare, ministrului justiţiei
întocmire a deciziei de acordare
a gradelor profesionale
14. Ministrul justiţiei Aprobă, conform competenţei, ordinului ministrului
justiţiei, de acordare a gradelor profesionale pentru ofiţeri
15. Personalul Serviciului Evidenţă Înaintează unităţilor subordonate, prin intermediul
Personal din cadrul Direcţiei secretariatului D.M.R.U. din A.N.P., în xerocopie,
Management Resurse Umane ordinului ministrului justiţiei, de acordare a gradelor
responsabilizat cu atribuţia de profesionale pentru ofiţeri aprobat
întocmire a deciziei de acordare
a gradelor profesionale
16. Personalul Serviciului Evidenţă Operează în fişele de evidenţă decizia de personal
Personal din cadrul Direcţiei /ordinul ministrului justiţiei, de acordare a gradelor
Management Resurse Umane profesionale pentru ofiţeri /agenţi
responsabilizat cu atribuţia de
întocmire a deciziei de acordare
a gradelor profesionale
17. Clasează câte un exemplar al deciziei aprobate, astfel :
Personalul Serviciului Evidenţă
Personal din cadrul Direcţiei - la biblioraftul cu decizii de personal /ordine ale
Management Resurse Umane ministrului justiţiei aflat la nivelul Serviciului Evidenţă
Personal
responsabilizat cu atribuţia de
-
întocmire a deciziei de acordare la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici cu
a gradelor profesionale statut special care au beneficiat de acordarea unui grad
profesional superior (în xerocopie)
18. Compartimentul secretariat Înaintează la unitate exemplarul primit al deciziei de
personal /ordinului ministrului justiţiei de acordare a unui
grad profesional pentru agenţi /ofiţeri.
19. Personalul Biroului resurse Operează în fişele de evidenţă decizia de personal
umane şi formare profesională /ordinul ministrului justiţiei, de acordare a gradelor
din unitate profesionale pentru ofiţeri /agenţi

20. Personalul Biroului resurse Clasează câte un exemplar al deciziei de personal


umane şi formare profesională /ordinului ministrului justiţiei, de acordare a gradelor
din unitate profesionale pentru ofiţeri /agenţi, astfel :
- la biblioraftul cu decizii de personal /ordine ale
ministrului justiţiei aflat la nivelul Biroului resurse umane
şi formare profesională
- la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici cu
statut special care au beneficiat de acordarea unui grad
profesional superior (în xerocopie)
21. Personalul Biroului resurse Înaintează câte un exemplar al deciziei de personal
umane şi formare profesională /ordinului ministrului justiţiei, de acordare a gradelor
din unitate profesionale pentru ofiţeri /agenţi, astfel:
- la biroul /serviciul economic, pentru punerea în
aplicare
- la compartimentul echipament

531
Manual de proceduri

PROCEDURA A0903003 Procedura operaţională a acordării sporului de 25% pentru agenţii


care au absolvit studii superioare
Scopul procedurii: Procedura operaţională are scopul de a stabili modul în care este acordat sporul
pentru agenţii care au absolvit studii superioare, compartimentele şi persoanele care participă la
realizarea activităţii, etapele acesteia şi documentaţia care stă la baza acordării sporului.
Aplicabilitate: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
Baza legală a acordării sporului: pct.4 la NOTA din Anexa nr.1 la O.G. nr.64/2006 privind salarizarea
şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pct.30.3
din Anexa la O.M.J. nr.339/C/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G.
nr.64/2006
PAS RESPONSABIL DESCRIERE
1. Agentul de penitenciare, Prezintă Biroului resurse umane şi formare profesională
absolvent cu diplomă de licenţă diploma de licenţă, original şi copie, sau adeverinţa de
al unei instituţii de învăţământ atestare, în original, însoţită de cererea (înregistrată la
superior secretariatul unităţii) de acordare a sporului de 25% din
salariul de funcţie pentru absolvirea unei instituţii de
învăţământ superior
2. Personalul Biroului resurse Certifică copia diplomei de licenţă
umane şi formare profesională
3. Personalul Biroului resurse Verifică îndeplinirea condiţiei privind desfăşurarea
umane şi formare profesională activităţii într-un domeniu corespunzător studiilor
absolvite, conform prevederilor pct.4 la NOTA din Anexa
nr.1 la O.G. nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi
ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare şi ale pct.30.3 din Anexa la
O.M.J. nr.339/C/2007 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a O.G. nr.64/2006
4. Şeful birou resurse umane şi Avizează cererea agentului, făcând menţiuni cu privire la
formare profesională îndeplinirea condiţiilor de acordare a sporului de 25%
5. Şeful birou resurse umane şi Înaintează cererea agentului, pentru aprobare,
formare profesională directorului unităţii
6. Directorul unităţii Aprobă cererea şi o repartizează Biroului resurse umane
în vederea emiterii deciziei de personal
7. Personalul Biroului resurse Întocmeşte decizia de acordare a sporului de 25% din
umane şi formare profesională salariul de funcţie pentru absolvirea unei instituţii de
învăţământ superior, începând cu data înregistrării cererii
agentului solicitant, cu evidenţierea următoarelor
elemente: baza legală, data aplicării, gradul profesional,
numele, prenumele tatălui, prenumele agentului, codul
informatic, funcţia deţinută şi compartimentul unde
desfăşoară activitate cel în cauză, poziţia din statul de
organizare al unităţii şi sporul de 25 % de care urmează a
beneficia
8. Personalul Biroului resurse Supune spre avizare, şefului Biroului resurse umane,
umane şi formare profesională proiectul deciziei de personal privind acordarea sporului
de 25%
9. Şeful Biroului resurse umane şi Verifică şi semnează, pentru a certifica realitatea şi
formare profesională regularitatea operaţiunilor, decizia de personal privind
acordarea sporului de 25%
10. Personalul Biroului resurse Prezintă proiectul deciziei de personal privind acordarea
umane şi formare profesională sporului de 25%, spre avizare, birourilor/ serviciilor de
specialitate, astfel:
- juridic -pentru certificarea legalităţii întocmirii
documentaţiei
- economic -pentru controlul financiar preventiv propriu

532
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

11. Şeful Biroului resurse umane şi După obţinerea tuturor avizelor de specialitate prezintă
formare profesională spre aprobare, directorului unităţii, decizia de personal
privind acordarea sporului de 25%,
12. Directorul unităţii Aprobă decizia de acordare a sporului de 25%,.
13. Personalul Biroului resurse Înregistrează decizia aprobată de către directorul unităţii
umane şi formare profesională şi înaintează câte un exemplar al acesteia, astfel:
- la biroul /serviciul economic pentru punerea în
aplicare,
- la secretariat (însoţit de adresă)
14. Personalul Biroului resurse Clasează câte un exemplar al deciziei aprobate, astfel:
umane şi formare profesională - la biblioraftul cu decizii de personal aflat la nivelul
biroului resurse umane,
- la dosarul profesional al agentului care a beneficiat
de acordarea sporului de 25%, (în xerocopie)
15. Compartimentul secretariat Înaintează exemplarul primit al deciziei de personal
privind acordarea sporului de 25%, către Administraţia
Naţională a Penitenciarelor - Direcţia Management
Resurse Umane –Serviciul Evidenţă Personal.
16. Personalul Serviciului Evidenţă Verifică şi operează în documentele de evidenţă decizia
Personal din cadrul Direcţiei de personal privind acordarea sporului de 25%
Management Resurse Umane

PROCEDURA A0903004 Procedura operaţională a acordării sporului de fidelitate funcţionarilor


publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor

Scop: Procedura operaţională are scopul de a stabili modul în care este acordat sporul de fidelitate,
compartimentele şi persoanele care participă la realizarea activităţii, etapele acesteia şi documentaţia
care stă la baza acordării acestui drept.
Aplicabilitate: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
Baza legală: art.6 din O.G. nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pct.30.3 din Anexa la O.M.J. nr.339/C/2007
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.64/2006
PAS RESPONSABIL DESCRIERE
1. Personalul Biroului resurse Lunar, selectează din Registrul de evidenţă a sporului de
umane şi formare profesională fidelitate, numele funcţionarii publici cu statut special care
îndeplinesc condiţiile legale de acordare a sporului de
fidelitate
2. Personalul Biroului resurse Verifică fişele de evidenţă ale celor în cauză, sub
umane şi formare profesională aspectul îndeplinirii condiţiilor legale de acordare a
sporului de fidelitate
Astfel, pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională, în calitate de militar, funcţionar public cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, funcţionar
public şi personal contractual, funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se
acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul
de bază, după cum urmează:
a) între 5 ani şi 10 ani - 5%:
b) peste 10 ani şi până la 15 ani - 10%;
c) peste 15 ani şi până la 20 de ani - 15%;
d) peste 20 de ani - 20% .

533
Manual de proceduri

Sporul de fidelitate se acordă începând cu data de întâi a


lunii următoare celei în care s-a îndeplinit condiţia de
vechime
3. Personalul Biroului resurse Emite proiectul deciziei de personal privind acordarea
umane şi formare profesională sporului de fidelitate cu evidenţierea următoarelor
elemente: baza legală, data aplicării, gradul profesional,
numele, prenumele tatălui şi prenumele funcţionarului
public propozabil, codul informatic, functia deţinută,
poziţia din statul de organizare al unităţii, sporul de
fidelitate de care beneficiază -exprimat în procente, şi
vechimea utilă -exprimată în ani şi luni
Plata se face lunar odată cu plata salariilor
4. Personalul Biroului resurse Supune spre avizare, şefului biroului resurse umane,
umane şi formare profesională proiectul deciziei de personal privind acordarea sporului
de fidelitate
5. Şeful Biroului resurse umane şi Verifică şi semnează, pentru a certifica realitatea şi
formare profesională regularitatea operaţiunilor, decizia de personal privind
acordarea sporului de fidelitate
6. Personalul Biroului resurse Prezintă proiectul deciziei de personal privind acordarea
umane şi formare profesională sporului de fidelitate, spre avizare, birourilor/ serviciilor de
specialitate, astfel:
- juridic -pentru certificarea legalităţii întocmirii
documentaţiei
- economic -pentru controlul financiar preventiv propriu
7. Şeful Biroului resurse umane şi După obţinerea tuturor avizelor de specialitate prezintă
formare profesională spre aprobare, directorului unităţii, decizia de personal
privind acordarea sporului de fidelitate
8. Directorul unităţii Aprobă decizia de acordare a sporului de fidelitate.
9. Personalul Biroului resurse Înregistrează decizia aprobată de către directorul unităţii
umane şi formare profesională şi înaintează câte un exemplar al acesteia, astfel:
- la biroul /serviciul economic pentru punerea în
aplicare,
- la secretariat (însoţit de adresă)
10. Personalul Biroului resurse Clasează câte un exemplar al deciziei aprobate, astfel:
umane şi formare profesională - la biblioraftul cu decizii de personal aflat la nivelul
biroului resurse umane,
- la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici cu
statut special care au beneficiat de acordarea sporului de
fidelitate (în xerocopie)
11. Compartimentul secretariat Înaintează exemplarul primit al deciziei de personal
privind acordarea sporului de fidelitate, către
Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia
Management Resurse Umane –Serviciul Evidenţă
Personal.
12. Personalul Serviciului Evidenţă Verifică şi operează în documentele de evidenţă decizia
Personal din cadrul Direcţiei de personal privind acordarea sporului de fidelitate
Management Resurse Umane

PROCEDURA A0903005 Procedura operaţională a acordării concediului de odihnă şi a


concediului de odihnă suplimentar

Scopul procedurii: Procedura operaţională are scopul de a stabili modul în care este acordat concediul
de odihnă şi concediul de odihnă suplimentar personalului din sistemul administraţiei penitenciare,

534
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

compartimentele şi persoanele care participă la realizarea activităţii, etapele acesteia şi documentaţia


care stă la baza acordării.
Aplicabilitatea procedurii: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
Baza legală: H.G. nr.1946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi
concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
PAS RESPONSABIL DESCRIERE
1. Personalul Biroului resurse Stabileşte, la încadrarea în sistemul administraţiei
umane şi formare profesională penitenciare a unei persoane, numărul de zile
calendaristice de concediu de odihnă/an la care
respectiva persoană are dreptul, în raport cu vechimea în
serviciu pe care a acumulat-o până la data încadrării
Vechimea în serviciu care se ia în considerare la
determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe
care funcţionarii publici din sistemul administraţiei
penitenciare o împlinesc în cursul anului calendaristic
pentru care li se acordă concediul şi se stabileşte potrivit
legislaţiei pensiilor, aplicabilă acestei categorii
profesionale
Funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, au dreptul în fiecare an
calendaristic la un concediu de odihnă plătit, după cum
urmează:
- 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în
serviciu de până la 10 ani;
- 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în
serviciu de peste 10 ani.
Durata concediului de odihnă al funcţionarilor publici din
sistemul administraţiei penitenciare, care nu au lucrat tot
timpul anului, se stabileşte proporţional cu perioada
lucrată şi în raport cu vechimea în serviciu stabilită potrivit
regulilor de mai sus
Funcţionarii publici din sistemul administraţiei
penitenciare, care au absentat de la program întregul an
calendaristic, fiind în concedii medicale, concediu de
maternitate, concedii pentru creşterea copilului sau
îngrijirea copilului bolnav, acordate în condiţiile Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, ori în concedii fără plată, nu au dreptul la
concediu de odihnă pentru acel an.
În cazul în care perioadele de concedii prevăzute mai sus,
însumate, au fost de 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe
2 ori pe mai mulţi ani calendaristici consecutivi,
funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare
au dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat în
anul reluării activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat
în anul în care a intervenit absenţa de la serviciu
În afara concediului de odihnă, funcţionarii publici din
sistemul administraţiei penitenciare, care îşi desfăşoară
activitatea în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau
periculoase - ori în locuri de muncă în care există astfel
de condiţii, stabilite potrivit legii, au dreptul în fiecare an
calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar cu o
durată cuprinsă între 3 şi 14 zile calendaristice.

535
Manual de proceduri

Concediile de odihnă suplimentare se cumulează cu


concediile de odihnă
2. Şefii de servicii, birouri Solicită personalului din subordine efectuarea
programărilor concediilor de odihnă.
Programarea de principiu a concediilor de odihnă pentru
anul următor se face până la data de 15 decembrie a
anului în curs, cu consultarea funcţionarilor publici din
sistemul administraţiei penitenciare, şi se aprobă de şeful
structurii respective.
Concediile de odihnă se programează eşalonat, în tot
cursul anului, ţinându-se seama de activităţile specifice
desfăşurate şi de nevoile personale ale funcţionarilor
publici din sistemul administraţiei penitenciare, fără ca
numărul celor aflaţi în acelaşi timp în concediu de odihnă
să depăşească o treime din efectivul unităţii.
La programarea concediilor de odihnă conducerea
unităţii va ţine seama, în măsura în care este posibil, şi de
specificul activităţii soţiei/soţului funcţionarului public din
sistemul administraţiei penitenciare.
Reprogramarea sau amânarea efectuării concediului de
odihnă va putea fi efectuată când funcţionarul public din
sistemul administraţiei penitenciare se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) este în concediu medical pentru incapacitate
temporară de muncă;
b) urmează să îndeplinească sarcini de importanţă
deosebită din dispoziţia şefului unităţii din care face parte;
c) funcţionarul public din sistemul administraţiei
penitenciare - femeie solicită concediul de odihnă înainte
sau în continuarea concediului de maternitate ori i s-a
acordat concediu plătit pentru creşterea copilului în vârstă
de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la
împlinirea vârstei de 3 ani; (reprogramarea este
condiţionată de cererea prealabilă a funcţionarului public
din sistemul administraţiei penitenciare)
d) are recomandare medicală pentru a urma un
tratament într-o staţiune balneoclimaterică, caz în care
data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în
recomandarea medicală sau în biletul de tratament;
(reprogramarea este condiţionată de cererea prealabilă a
funcţionarului public din sistemul administraţiei
penitenciare)
e) urmează sau este planificat să urmeze un curs de
perfecţionare ori de specializare.( reprogramarea este
condiţionată de cererea prealabilă a funcţionarului public
din sistemul administraţiei penitenciare)
3. Funcţionarul public cu statut Complează cererea de concediu conform modelului
special beneficiar al concediului stabilit prin decizie a directorului general al A.N.P., de
de odihnă /suplimentar regulă, cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare/ cel puţin 5
(cinci) zile lucrătoare (în cazul în care solicită prima de
vacanţă), înaintea datei solicitate a începe efectuarea
concediului, cerere pe care o prezintă Biroului resurse
umane şi formare profesională şi Compartimentului
secretariat
Înregistrează cererea la secretariatul unităţii
4. Personalul Biroului resurse Înscrie, în rubrica prevăzută în cerere, durata concediului
umane şi formare profesională de odihnă precum şi durata concediului de odihnă
suplimentar la care are dreptul solicitantul.
Atestă prin semnătură realitatea şi legalitatea menţiunilor
înscrise

536
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

5. Personalul Compartimentului Înscrie, în mod obligatoriu, în rubrica prevăzută în cerere,


secretariat zilele de concediu efectuate până în momentul solicitării şi
numărul de zile de concediu de odihnă la care mai are
dreptul solicitantul
Atestă prin semnătură realitatea şi legalitatea menţiunilor
înscrise
6. Şeful nemijlocit al solicitantului Şeful nemijlocit al solicitantului, la primirea cererii de
aprobare a efectuării concediului de odihnă, are obligaţia
de a înscrie pe solicitare următoarele:
-în situaţia în care este posibilă acordarea
concediul de odihnă în perioada solicitată –gradul
profesional, numele şi prenumele persoanei căreia îi sunt
redistribuite atribuţiile de serviciu pe durata efectuării de
către solicitant a concediului de odihnă;
-în situaţia în care nu este posibil a se acorda
concediul de odihnă în perioada solicitată – motivele
neacordării acestuia.
7. Funcţionarul public care va Semnează de luare la cunoştinţă
prelua atribuţiile de serviciu ale
solicitantului concediului de
odihnă
8. Compartimentul secretariat Înaintează spre aprobare directorului unităţii solicitarea de
acordare a concediului de odihnă
9. Directorul unităţii Aprobă /respinge solicitarea de acordare a concediului de
odihnă şi o repartizează Compartimentului secretariat
pentru luare în evidenţă.
10. Compartimentul secretariat Anunţă funcţionarul public beneficiar al concediului de
odihnă cu privire la rezoluţia directorului unităţii
Înscrie în proiectul Deciziei zilnice pe unitate, perioada de
concediu ce se efectuează şi gradul, numeloe şi
prenumele beneficiarului
11. Personalul Compartimentului Ţine, în registrul special constituit, evidenţa strictă a
secretariat zilelor de concediu de odihnă /suplimentar efectuate de
către personalul unităţii
Clasează, în biblioraftul special constituit, cererile de
concediu (aprobate sau nu)

PROCEDURA A0903006 Acordarea concediilor fără plată

Scopul procedurii: Procedura operaţională are scopul de a stabili modul în care concediul fără plată
personalului din sistemul administraţiei penitenciare , compartimentele şi persoanele care participă la
realizarea activităţii, etapele acesteia şi documentaţia care stă la baza acordării sporului.
Aplicabilitatea procedurii: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
Baza legală: H.G. nr.1946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi
concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
PAS RESPONSABIL DESCRIERE
1. Funcţionarul public cu statut Funcţionarul public cu statut special va completa o cerere
special, solicitant al concediului către directorul unităţii prin care solicită acordarea
fără plată concediului fără plată.
2. Personalul Biroului resurse Verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi menţionează pe
umane şi formare profesională cererea solicitantului numărul de zile la care are dreptul
solicitatantul

537
Manual de proceduri

Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare


au dreptul la concediu fără plată, a cărui durată însumată
poate fi de 30 de zile calendaristice anual, pentru
rezolvarea următoarelor situaţii personale:
a) pregătirea şi/sau susţinerea examenelor de
admitere, de finalizare a anilor de studii sau de absolvire
a celei de-a doua/treia facultăţi;
b) susţinerea examenelor nepromovate de admitere la
doctorat sau în instituţii de învăţământ superior, a celor de
an universitar ori de licenţă (diplomă), pentru pregătirea
cărora au beneficiat de concedii de studii;
c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui alt
post.
Concedii fără plată, cu durata de până la 30 de zile
calendaristice anual, pot fi acordate şi pentru rezolvarea
altor probleme personale ale funcţionarilor publici din
sistemul administraţiei penitenciare.
În mod excepţional, funcţionarii publici din sistemul
administraţiei penitenciare au dreptul la concedii fără
plată, cu durată însumată între 30 şi 90 de zile
calendaristice, anual, în următoarele situaţii:
a) tratament medical efectuat în străinătate pe durata
recomandată de medic, fără a depăşi însă 90 de zile,
dacă cel în cauză nu beneficiază, potrivit legii, de
concediu medical şi de indemnizaţie pentru incapacitate
temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului
sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil,
frate, soră, părinte - pe timpul cât aceasta se află la
tratament în străinătate;
b) pentru alte motive temeinic fundamentate.
Atestă prin semnătură realitatea şi legalitatea menţiunilor
înscrise
3. Şeful nemijlocit al solicitantului La primirea cererii de aprobare a concediului fără plată,
are obligaţia de a înscrie pe solicitare următoarele:
- în situaţia în care este posibilă acordarea concediul fără
plată în perioada solicitată –gradul profesional, numele şi
prenumele persoanei căreia îi sunt redistribuite atribuţiile
de serviciu pe durata efectuării de către solicitant a
concediului fără plată
- în situaţia în care nu este posibil a se acorda concediul
fără plată în perioada solicitată –motivele neacordării
acestuia
4. Funcţionarul public care va Funcţionarul public care va prelua atribuţiile de serviciu
prelua atribuţiile de serviciu ale ale solicitantului fără plată va semna de luare la
solicitantului concediului de cunoştinţă.
odihnă
5. Directorul unităţii Aprobă /respinge motivat cererea şi o repartizează
compartimentului secretariat pentru a fi luată în evidenţă
şi comunicată compartimentelor financiar-contabilitate şi
resurse umane
6. Compartimentul secretariat Anunţă funcţionarul public beneficiar al concediului de
odihnă cu privire la rezoluţia directorului unităţii
Înscrie în proiectul Deciziei zilnice pe unitate, perioada de
concediu fără plată ce se efectuează şi gradul, numele şi
prenumele beneficiarului
7. Personalul Compartimentului Ţine, în registrul special constituit, evidenţa strictă a
secretariat zilelor de concediu fără plată efectuate
Clasează, în biblioraftul special constituit, cererile de
concediu fără plată (aprobate sau nu)

538
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PROCEDURA A0903007 Acordarea învoirilor plătite

Scop: Procedura operaţională are scopul de a stabili modul în care sunt acordate învoirile plătite
personalului din sistemul administraţiei penitenciare, compartimentele şi persoanele care participă la
realizarea activităţii, etapele acesteia şi documentaţia care stă la baza acordării sporului.
Aplicabilitatea procedurii: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
Baza legală: H.G. nr.1946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi
concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
PAS RESPONSABIL DESCRIERE
1. Funcţionarul public cu statut Funcţionarul public cu statut special va completa o cerere
special, solicitant al învoirilor către directorul unităţii prin care solicită acordarea învoirilor
plătite plătite
2. Personalul Biroului resurse Verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi menţionează pe
umane şi formare cererea solicitantului numărul de zile la care are dreptul
profesională solicitatantul
Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au
dreptul, potrivit legii, la învoiri plătite cu durata de până la 10
zile calendaristice, în cazul următoarelor evenimente familiale:
a) căsătoria funcţionarului public din sistemul administraţiei
penitenciare;
b) naşterea sau căsătoria unui copil;
c) decesul soţului/soţiei sau al unei rude de până la gradul
al II-lea a funcţionarului public din sistemul administraţiei
penitenciare sau a soţului/soţiei acestuia.
Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot
beneficia de învoiri plătite cu durata de cel mult 5 zile
calendaristice, în următoarele situaţii:
a) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia
dintre membrii familiei;
b) în situaţia unor dezastre care au afectat domiciliul
funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare,
al părinţilor, socrilor sau copiilor acestuia;
c) pentru alte situaţii sau evenimente excepţionale, de
natură să justifice învoirea solicitată.
Atestă prin semnătură realitatea şi legalitatea menţiunilor
înscrise
3. Şeful nemijlocit al La primirea cererii de acordare a învoirilor plătite, are obligaţia
solicitantului de a înscrie pe solicitare următoarele:
- în situaţia în care este posibilă acordarea învoirilor plătite în
perioada solicitată – gradul profesional, numele şi prenumele
persoanei căreia îi sunt redistribuite atribuţiile de serviciu pe
durata efectuării de către solicitant a concediului fără plată
- în situaţia în care nu este posibilă acordarea învoirile plătite
în perioada solicitată –motivele neacordării
4. Funcţionarul public care va Funcţionarul public care va prelua atribuţiile de serviciu ale
prelua atribuţiile de serviciu solicitantului va semna de luare la cunoştinţă.
ale solicitantului învoirilor
plătite
5. Directorul unităţii Aprobă /respinge motivat cererea şi o repartizează
compartimentului secretariat pentru a fi luată în evidenţă şi
comunicată compartimentelor financiar-contabilitate şi resurse
umane

539
Manual de proceduri

6. Compartimentul secretariat Anunţă funcţionarul public beneficiar al învoirilor plătite cu


privire la rezoluţia directorului unităţii
Înscrie în proiectul Deciziei zilnice pe unitate, perioada de
învoire plătită ce se efectuează şi gradul, numele şi
prenumele beneficiarului
7. Personalul Compartimentului Ţine, în registrul special constituit, evidenţa strictă a
secretariat perioadelor de învoire plătită efectuate
Clasează, în biblioraftul special constituit, cererile de acordare
a învoirilor plătite (aprobate sau nu)

PROCEDURA A0903008 Procedura operaţională a acordării concediului pentru creşterea


copilului, a indemnizaţiei şi a stimulentului lunar

Scopul procedurii: Procedura operaţională are scopul de a stabilii modul în care este acordat
concediul pentru creşterea copilului, indemnizaţia şi stimulentul lunar, compartimentele şi persoanele
care participă a realizarea activităţii, etapele şi documentaţia care stă la baza acordării acestui drept
Aplicabilitatea procedurii: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
Baza legală: O.U.G. nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, H.G.
nr.1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare
PAS RESPONSABIL DESCRIERE
1. Funcţionarul public cu statut Depune la secretariatul unităţii cererea tip însoţită de actele
special, solicitant doveditoare necesare, adresată directorului unităţii, în
vederea acordării drepturilor prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.148/2005
2. Directorul unităţii Aprobă /respinge cererea de acordare a concediului pentru
creşterea copilului şi o repartizează Biroului resurse umane
şi formare profesională
3. Funcţionarul public cu statut Depune la Biroul resurse umane şi formare profesională
special, solicitant documentaţia necesară pentru acordarea drepturilor
4. Şeful biroului resurse umane Verifică îndeplinirea condiţiilor de către solicitant
şi formare profesională
împreună cu şeful
compartimentului financiar
5. Lucrătorul biroului resurse Verifică documentaţia depusă de solicitant şi certifică pentru
umane şi formare profesională conformitate cu originalul fiecare document în parte,
întocmind un dosar complet, cu toate documentele
justificative corespunzătoare drepturilor solicitate.
- în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării
cererii, redactează decizia de zi pe unitate de aprobare/
respingere a solicitării – conform modelului prevăzut în
anexa nr. 2a) / 2b). În cazul respingerii cererii, decizia va fi
însoţită în mod obligatoriu de motivaţie.
- în situaţiile în care intervin modificări privind acordarea
indemnizaţiei/ stimulentului lunar pentru creşterea copilului şi
alocaţia de stat pentru copii, redactează decizia de personal
privind suspendarea/ încetarea/ reluarea acordării
drepturilor.
6. Şeful biroului resurse umane - verifică documentele elaborate şi conţinutul dosarului care
şi formare profesională trebuie să fie conform Deciziei directorului general al A.N.P.
nr. 300/25.01.2006

540
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

- înaintează decizia de zi pe unitate spre aprobare şi


emitere, directorului unităţii.
- transmite compartimentului financiar numai dosarele
complete, cu toate documentele justificative
corespunzătoare drepturilor solicitate.
7. Lucrătorul compartimentului - Eliberează adeverinţa doveditoare privind stagiul de
financiar cotizare care a fost avut în vedere la stabilirea indemnizaţiei
pentru creşterea copilului. – potrivit modelului din ANEXA 3
la normele metodologice şi o anexează la dosar.
- plăteşte drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă o
dată cu salariile, în luna în curs pentru luna anterioară, pe
bază de stat de plată întocmit în acest scop.
8. Şeful compartimentului Verifică dosarul solicitantului şi toate documentele emise de
financiar lucrătorii compartimentului financiar
9. Lucrătorul biroului resurse Comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la
umane şi formare profesională data emiterii, direct sau prin poştă, decizia conform
modelului prevăzut în anexa nr. 2a) / 2b);
Comunică beneficiarului în termen de 15 zile de la data
emiterii, decizia conform modelului prevăzut în anexa nr. 2c)
/ 2d) / 2e).

PROCEDURA A0903009 Procedura operaţională a completării dosarului profesional şi a fişei de


evidenţă

Scopul procedurii: Evidenţa la zi a datelor cu caracter personal, profesional şi evoluţia în cariera


profesională.
Aplicabilitatea procedurii: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
PAS RESPONSABIL DESCRIERE
1. Funcţionarul public cu statut Are obligaţia de a aduce la cunoştinţă Biroului resurse
special umane şi formare profesională modificările privind domiciliul
sau, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite
în structura socio-profeională, prin depunerea de documente
justificative, în termen de 15 zile de la producerea acestor
modificări
2. Şeful biroului resurse umane Trasează sarcina modificării, completării, operării în dosarul
şi formare profesională profesional şi fişa de evidenţă a modificărilor semnalate, în
baza documentelor justificative depuse de către funcţionarul
public
3. Lucrătorul biroului resurse Verifică documentaţia depusă de solicitant şi certifică pentru
umane şi formare profesională conformitate cu originalul fiecare xerocopie în parte (în cazul
documentelor prezentate original -copie)
4. Lucrătorul biroului resurse Modifică, completează şi operează în dosarul profesional şi
umane şi formare profesională fişa de evidenţă precum şi în alte situaţii statistice
modificările privind domiciliul sau, după caz, reşedinţa,
precum şi schimbările intervenite în structura socio-
profeională a personalului
5. Şeful biroului resurse umane Verifică corectitudinea îndeplinirii procedurii
şi formare profesională
6. Funcţionarul public cu statut Poate solicita, prin cerere, eliberarea de adeverinţe care să
special ateste activitatea profesională desfăşurată, vechimea în
serviciu, în specialitate şi în funcţie, condiţiile în care îşi
desfăşoară activitatea, etc.
7. Directorul unităţii Aprobă /respinge cererea şi o repartizează, prin intermediul
Compartimentului secretariat, la Biroul resurse umane şi
formare profesională

541
Manual de proceduri

8. Şeful biroului resurse umane Repartizează cererea lucrătorului de resurse umane care
şi formare profesională are atribuţii cu privire la evidenţa personalului şi dispune,
după caz, eliberarea adeverinţei solicitate
9. Lucrătorul biroului resurse Întocmeşte, în termenul legal, adeverinţa solicitată
umane şi formare profesională
10. Şeful biroului resurse umane Verifică, sub aspectul legalităţii şi conformităţii cu realitatea,
şi formare profesională documentele elaborate
11. Şeful biroului resurse umane Înaintează directorului unităţii, spre aprobare, documentele
şi formare profesională elaborate
12. Directorul unităţii Aprobă documentele elaborate şi le repartizează
compartimentului secretariat pentru înregistrare şi aplicarea
ştampilei de unitate
13. Compartimentul secretariat Înregistrează, aplică ştampila de unitate şi înaintează, după
caz, documentaţia Biroului resurse umane şi formare
profesională
14. Lucrătorul biroului resurse Iniţiază procedura înaintării către solicitant a documentului
umane şi formare profesională solicitat (personal sau prin intermediul Compartimentului
secretariat, după caz)

PROCEDURA A0903010 Procedura operaţională a încetării raporturilor de serviciu

Scopul procedurii: Procedura operaţională are scopul de a stabilii modul încetării raporturilor de
serviciu
Aplicabilitatea procedurii: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
Baza legală:
- Legislaţie primară: - Legea nr. 293/2004, modificată şi completată
- Legea nr. 53/2003, modificată şi completată
- Legislaţie secundară : - O.M.J. nr.2854/C/2004, modificat şi completat – art. 63 şi 67
- O.M.J. nr. 2790/C/2004, privind aprobarea Competenţelor de gestiune a
resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate
PAS RESPONSABIL DESCRIERE
1. Funcţionarul public cu statut Solicită în scris, potrivit competenţelor de gestiune a
special resurselor umane, directorului unităţii/ directorului general al
A.N.P./ ministrului justiţiei, încetarea raporturilor de serviciu
2. Directorul unităţii/ directorul Aprobă/ respinge cererea privind încetarea raporturilor de
general al A.N.P. serviciu şi o repartizează prin intermediul Compartimentului
secretariat, la Biroul resurse umane şi formare profesională,
în vederea redactării deciziei de personal.
3. Şeful biroului resurse umane Repartizează cererea lucrătorului de resurse umane care are
şi formare profesională atribuţii în domeniu şi dispune verificarea îndeplinirii
condiţiilor legale şi redactarea deciziei de personal privind
încetarea raporturilor de serviciu
4. Lucrătorul biroului resurse Pe baza fişei de evidenţă, a dosarului profesional şi a altor
umane şi formare profesională documente valabile depuse ulterior de către solicitant,
verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru încetarea
raporturilor de serviciu
Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut
special încetează prin:
a) demisie;
b) transfer;
c) destituire din funcţie;
d) pensionare, în condiţiile legii;

542
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

e) împlinirea vârstei de 55 respectiv 57 de ani (la aplicarea


art. 57^1 alin. (1) sau (2))
f) deces;
g) desfiinţarea unităţii ori mutarea acesteia în altă
localitate, în cazul în care ofiţerul sau agentul nu acceptă să
o urmeze;
h) reducerea personalului unităţii prin desfiinţarea unor
posturi de natura celui ocupat de ofiţerul sau agentul în
cauză, ca urmare a reorganizării, în cazul în care acesta
refuză oferta conducerii unităţii de trecere în altă funcţie;
i) revocarea actului de numire în funcţie, ca urmare a
refuzului depunerii jurământului de credinţă;
j) ca urmare a constatării nulităţii actului de numire în
funcţie, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti prin care nulitatea a fost constatată.
Funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare pot solicita, în scris, încetarea
raporturilor de serviciu prin demisie. Demisia produce efecte
după 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, dacă
funcţionarul public cu statut special în cauză şi directorul
general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau,
după caz, conducătorul unităţii din subordinea acesteia, nu
au convenit alt termen mai scurt. În cazul funcţiilor de
conducere, demisia produce efecte după 30 de zile
lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Funcţionarul
public cu statut special demisionar este obligat să-şi
continue activitatea până la împlinirea termenului de 15-30
zile, după caz. Cu acordul conducerii Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţii din
subordinea acesteia, funcţionarul public cu statut special în
cauză poate reveni asupra cererii de demisie, dar numai
până la împlinirea termenului de la care demisia produce
efecte.
Funcţionarii publici cu statut special definitivi se pot
transfera în alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională ale statului, cu respectarea
reglementărilor legale specifice instituţiei la care solicită
transferul.
Funcţionarii publici cu statut special sunt destituiţi din
funcţiile pe care le deţin numai în următoarele situaţii:
a) sunt declaraţi necorespunzători din punct de vedere
profesional, ca funcţionari publici cu statut special, debutanţi,
sau sunt notaţi cu calificativul "nesatisfăcător", ca funcţionari
publici cu statut special, definitivi, în condiţiile prezentei legi;
b) nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a)
sau d);
c) au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească
definitivă pentru săvârşirea de infracţiuni;
d) li s-a aplicat sancţiunea disciplinară a destituirii din
funcţie.
5. Lucrătorul biroului resurse În condiţiile legii, emite proiectul deciziei de personal privind
umane şi formare profesională încetarea raporturilor de serviciu
6. Lucrătorul biroului resurse Supune spre avizare, şefului biroului resurse umane,
umane şi formare profesională proiectul deciziei de personal privind încetarea raporturilor
de serviciu
7. Şeful biroului resurse umane Verifică şi semnează, pentru a certifica realitatea şi
şi formare profesională regularitatea operaţiunilor, decizia de personal privind
încetarea raporturilor de serviciu
8. Lucrătorul biroului resurse Prezintă proiectul deciziei de personal privind încetarea
umane şi formare profesională raporturilor de serviciu, spre avizare, birourilor/ serviciilor de
specialitate, astfel:

543
Manual de proceduri

- juridic - pentru certificarea legalităţii întocmirii


documentaţiei
- economic - pentru controlul financiar preventiv propriu
9. Şeful biroului resurse umane După obţinerea tuturor avizelor de specialitate prezintă spre
şi formare profesională aprobare, directorului unităţii, decizia de personal privind
încetarea raporturilor de serviciu
10. Directorul unităţii/ directorul Aprobă decizia de personal privind încetarea raporturilor de
general al A.N.P./ ministrul serviciu
justiţei
11. Lucrătorul biroului resurse Înregistrează decizia aprobată de către directorul unităţii şi
umane şi formare profesională înaintează câte un exemplar al acesteia, astfel:
- la biroul /serviciul economic pentru punerea în aplicare,
- la secretariat (însoţit de adresă)
12. Lucrătorul biroului resurse Clasează câte un exemplar al deciziei aprobate, astfel:
umane şi formare profesională - la biblioraftul cu decizii de personal aflat la nivelul biroului
resurse umane,
- la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici cu statut
special (în xerocopie)
13. Compartimentul secretariat Înaintează exemplarul primit al deciziei de personal privind
încetarea raporturilor de serviciu, către Administraţia
Naţională a Penitenciarelor - Direcţia Management Resurse
Umane – Serviciul Evidenţă Personal.
14. Şeful biroului resurse umane Dispune emiterea Fişei de lichidare, completarea la rubricile
şi formare profesională ce corespund Biroului resurse umane şi formare profesională
şi înmânarea ei persoanei ce încetează raporturile de
serviciu, în vederea finalizării.
Fişa de lichidare se arhivează la biroul financiar.
O xerocopie a fişei de lichidare (finalizată) va fi înaintată
Biroului resurse umane, în vederea clasării la dosarul
profesional al celui în cauză
15. Lucrătorul biroului resurse Înscrie în proiectul de decizii de zi pe unitate deciziile
umane şi formare profesională directorului privind încetarea raporturilor de serviciu.
Completează şi operează în dosarul profesional şi în fişa de
evidenţă modificările intervenite
Emite Fişa de lichidare, completează rubricile ce corespund
biroului resurse umane şi formare profesională şi o
înmânează persoanei ce încetează raporturile de serviciu, în
vederea finalizării ei.
Evidenţiază modificările intervenite în toate situaţiile
nominale şi statistice scriptice /informatizate.
16. Personalul Serviciului Verifică legalitatea şi corectitudinea întocmirii deciziilor de
Evidenţă Personal din cadrul personal privind încetarea raporturilor de serviciu şi le
Direcţiei Management operează în documentele de evidenţă
Resurse Umane

PROCEDURA A0903011 Procedura operaţională a întocmirii dosarului de pensie

Scopul procedurii: Procedura operaţională are scopul de a stabilii modul întocmirii dosarului de pensie
Aplicabilitatea procedurii: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
Baza legală:
- Legislaţie primară :
- Legea nr. 164/2001, privind pensiile militare de stat, republicată
- Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

544
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

- Legislaţie secundară :
- O.M.J. nr.2790/C/2004, privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale
ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor
unităţilor subordonate
- Alte reglementări:
Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare.
PAS RESPONSABIL DESCRIERE
DOSARUL CLASIC DE PENSIE
1. Lucrătorul biroului resurse Solicită persoanei care urmează a se pensiona următoarele
umane şi formare documente:
profesională - cartea de muncă (original şi xerocopie);
- certificatul de naştere (original şi xerocopie);
- certificatul de căsătorie (original şi xerocopie);
- acte originale care să ateste vechimea în serviciu şi
încadrarea în condiţii de muncă pentru perioadele de timp
lucrate înaintea încadrării în sistemul administraţiei
penitenciare;
- adeverinţă, în original, privind absolvirea unei instituţii de
învăţământ superior - curs de zi;
- brevetul de conferire a Semnului Onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 15, 20 sau 25 ani (după caz) original şi
xerocopie (sau adeverinţa).
2. Lucrătorul biroului resurse Solicită persoanei care se pensionează să completeze
umane şi formare personal, cu pix sau stilou albastru, să dateze şi să
profesională semneze, Partea I -a fişei de pensie, după punerea la
dispoziţie a tipizatului
3. Lucrătorul biroului resurse Verifică întreaga documentaţie depusă de solicitant şi
umane şi formare certifică pentru conformitate cu originalul fiecare xerocopie în
profesională parte.
În cazul în care solicitantul a beneficiat de menţinere în
activitate după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită
de vârstă de 55 de ani, un exemplar al deciziei de încetare a
raporturilor de serviciu se anexează la dosarul de pensie
4. Lucrătorul biroului resurse Pe baza documentaţiei, completează Partea a II –a a fişei de
umane şi formare pensie, conform tipizatului, respectând întocmai metodologia
profesională de întocmire a dosarului de pensie
Certifică prin semnătură realitatea şi regularitatea
operaţiunilor efectuate
5. Lucrătorul biroului resurse Supune spre avizare, şefului biroului resurse umane,
umane şi formare documentaţia ce constituie dosarul de pensie
profesională
6. Şeful biroului resurse umane Verifică şi semnează, pentru a certifica realitatea şi
şi formare profesională regularitatea operaţiunilor înscrise, fişa de pensie, conform
tipizatului şi dispune înaintarea dosarul, cu toate
documentele justificative, către Compartimentul financiar în
vederea completării Părţii a III-a şi a emiterii Certificatului de
scoatere şi alocare la drepturi.
7. Şeful biroului financiar - Repartizează dosarele de pensie, lucrătorilor din cadrul
contabil compartimentului financiar-contabil, în vederea completării
de către aceştia a Părţii a III-a a Fişei de pensie.
Dispune emiterea certificatului de scoatere şi alocare la
drepturi şi ataşarea lui la dosarul de pensie
Verifică şi avizează documentele completate de către
lucrătorii din cadrul compartimentului financiar-contabil

545
Manual de proceduri

8. Lucrătorul biroului financiar - Completează Partea a III-a la Fişa de pensie.


contabil Emite certificatul de scoatere şi alocare la drepturi şi îl
ataşează la dosarul de pensie;
Trimite dosarele astfel completate Biroului resurse umane şi
formare profesională, în vederea finalizării procedurii
9. Lucrătorul biroului resurse Întocmeşte adresele de înaintare a dosarelor de pensie la
umane şi formare A.N.P. – D.M.R.U. – S.E.P şi M.I.R.A.- Direcţia Financiară şi
profesională Contabilitate - Casa de Pensii
10. Şeful biroului resurse umane După obţinerea tuturor avizelor de specialitate prezintă spre
şi formare profesională aprobare, directorului unităţii, dosarul de pensie însoţit de
adresele de înaintare la A.N.P. – D.M.R.U. – S.E.P şi
M.I.R.A.- Direcţia Financiară şi Contabilitate - Casa de Pensii
11. Directorul unităţii Avizează dosarele şi aprobă adresele de înaintare a
dosarelor de pensie.
12. Personalul Serviciului - verifică legalitatea şi corectitidinea întocmirii dosarelor de
Evidenţă Personal din cadrul înscriere la pensie şi le înaintează M.I.R.A.- Direcţia
Direcţiei Management Financiară şi Contabilitate - Casa de Pensii.
Resurse Umane
DOSARUL DE PENSIE DE INVALIDITATE
13. Lucrătorul biroului resurse Respectă întocmai întreaga procedură aplicabilă dosarului
umane şi formare clasic de pensie, cu diferenţa că, în mod obligatoriu, la
profesională dosarul de pensie de invaliditate trebuie să se regăsească
Certificatul - Decizie Medicală de încadrare în grad de
invaliditate, în original.
DOSARUL DE PENSIE DE URMAŞ
14. Cabinetul medical - medicul Întocmeşte, în termenul legal, dosarul medical de deces în
de unitate vederea înaintării lui către Serviciul de Asistenţă Medicală
din M.J. şi către Comisia Centrală de Expertiză Medicală şi
Evaluare a Capacităţii de Muncă a M.I.R.A..
15. Şeful biroului resurse umane Repartizează Certificatul - Decizie Medicală lucrătorului de
şi formare profesională resurse umane cu atribuţii în domeniu şi dispune întocmirea
documentaţiei privind acordarea drepturilor de pensie de
urmaş.
16. Solicitantul, beneficiar al Completează cererea şi declaraţia pe proprie răspundere,
pensiei de urmaş, sau conform tipizatului pus la dispoziţie de către lucrătorul de
repreentantul legal al acestuia resurse umane
17. Directorul unităţii/ directorul Repartizează cererea de solicitare a pensiei de urmaş, prin
general al A.N.P. intermediul compartimentului secretariat, la biroul resurse
umane şi formare profesională
18. Şeful biroului resurse umane Repartizează cererea de solicitare a pensiei de urmaş
şi formare profesională lucrătorului de resurse umane care are atribuţii în domeniu,
dispune verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi întocmirea
dosarului de pensie de urmaş în vederea înaintării lui către
organele abilitate
19. Lucrătorul biroului resurse Verifică îndeplinirea, de către solicitant, a condiţiilor
umane şi formare prevăzute de Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de
profesională stat, republicată.
Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor,
dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea
condiţiile pentru obţinerea unei pensii militare de stat.
Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la împlinirea vârstei de 16 ani;
b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ
organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a
depăşi vârsta de 26 de ani;

546
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

c) dacă sunt elevi sau studenţi militari ai instituţiilor militare


sau civile de învăţământ, până la obţinerea primului grad de
ofiţeri, maistru militar sau subofiţer, fără a depăşi vârsta de
26 de ani;
d) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta
s-a ivit în perioada în care se afla în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a), b) sau c).
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot
timpul vieţii, la împlinirea vârstei de 55 de ani, dacă a avut
cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată. În cazul
în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar cel
puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului
supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună,
respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş,
indiferent de vârstă, pe timpul cât este invalid de gradul I sau
II, dacă a avut cel puţin un an de căsătorie cu persoana
decedată.
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent
de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului
susţinător s-a produs în timpul activităţii, ca urmare a unui
accident în timpul şi din cauza serviciului, a unui accident
asimilat acestuia conform legii, a unei boli contractate în
timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar, asimilată
unei boli profesionale, sau a tuberculozei şi dacă nu
realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate
profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau
acestea sunt mai mici decât un sfert din salariul mediu brut
pe economie.
Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile
prevăzute la art. 39 sau la art. 40 alin. (1) din lege
beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la
data decesului, dacă în această perioadă nu realizează
venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care
asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decât
un sfert din salariul mediu brut pe economie.
Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului
susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7
ani beneficiază de pensie de urmaş până la împlinirea vârstei
de 7 ani a ultimului copil, în perioadele în care nu realizează
venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care
asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decât
un sfert din salariul mediu brut pe economie.
Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea
pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea
mai avantajoasă pensie.
20. Lucrătorul biroului resurse În cazul îndeplinirii condiţiilor solicită documente justificative
umane şi formare şi procedează la completarea dosarului de pensie de urmaş
profesională cu actele doveditoare, conform metodologiei
Solicită beneficiarului pensiei de urmaş sau reprezentantului
legal al acestuia următoarele documente aparţinând
persoanei după care beneficiază de pensie de urmaş:
- cartea de muncă (original şi xerocopie);
- certificatul de naştere (original şi xerocopie);
- certificatul de căsătorie (original şi xerocopie);

547
Manual de proceduri

- acte originale care să ateste vechimea în serviciu şi


încadrarea în condiţii de muncă pentru perioadele de timp
lucrate înaintea încadrării în sistemul administraţiei
penitenciare;
- adeverinţă, în original, privind absolvirea unei instituţii de
învăţământ superior - curs de zi;
- brevetul de conferire a Semnului Onorific „În Serviciul
Patriei” pentru 15, 20 sau 25 ani (după caz) original şi
xerocopie (sau adeverinţa).
Solicită, în cazul copiilor, reprezentantului legal, o adeverinţă
de atestare a faptului că aceştia urmează cursuri gimnaziale,
liceale, universitare, după caz
21. Lucrătorul biroului resurse Supune spre avizare, şefului biroului resurse umane,
umane şi formare documentaţia ce constituie dosarul de pensie de urmaş
profesională
22. Şeful biroului resurse umane Verifică şi semnează, pentru a certifica realitatea şi
şi formare profesională regularitatea operaţiunilor înscrise, fişa de pensie, conform
tipizatului şi dispune înaintarea dosarul, cu toate
documentele justificative, către Compartimentul financiar în
vederea completării Părţii a III-a şi a emiterii Certificatului de
scoatere şi alocare la drepturi.
23. Şeful biroului financiar - Repartizează dosarele de pensie, lucrătorilor din cadrul
contabil compartimentului financiar-contabil, în vederea completării
de către aceştia a Părţii a III-a a Fişei de pensie.
Dispune emiterea certificatului de scoatere şi alocare la
drepturi şi ataşarea lui la dosarul de pensie
Verifică şi avizează documentele completate de către
lucrătorii din cadrul compartimentului financiar-contabil
24. Lucrătorul biroului financiar - Completează Partea a III-a la Fişa de pensie.
contabil Emite certificatul de scoatere şi alocare la drepturi şi îl
ataşează la dosarul de pensie;
Trimite dosarul astfel completat Biroului resurse umane şi
formare profesională, în vederea finalizării procedurii
25. Lucrătorul biroului resurse Întocmeşte adresele de înaintare a dosarelor de pensie la
umane şi formare A.N.P. – D.M.R.U. – S.E.P şi M.I.R.A.- Direcţia Financiară şi
profesională Contabilitate - Casa de Pensii
26. Şeful biroului resurse umane După obţinerea tuturor avizelor de specialitate prezintă spre
şi formare profesională aprobare, directorului unităţii, dosarul de pensie de urmaş
însoţit de adresele de înaintare la A.N.P. – D.M.R.U. – S.E.P
şi M.I.R.A.- Direcţia Financiară şi Contabilitate - Casa de
Pensii
27. Directorul unităţii Avizează dosarele şi aprobă adresele de înaintare a
dosarelor de pensie de urmaş.
28. Personalul Serviciului Verifică legalitatea şi corectitidinea întocmirii dosarelor de
Evidenţă Personal din cadrul înscriere la pensie de urmaş şi le înaintează M.I.R.A.-
Direcţiei Management Direcţia Financiară şi Contabilitate - Casa de Pensii.
Resurse Umane

PROCEDURA A0903012 Procedura operaţională a acordării salariilor de merit şi a sporului de


50 %

Scopul procedurii: Procedura operaţională are scopul de a stabilii modul în care este acordat salariul
de merit şi sporul de 50% , compartimentele şi persoanele care participă a realizarea activităţii, etapele
şi documentaţia care stă la baza acordării acestor drepturi

548
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Aplicabilitatea procedurii: Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate


Baza legală: Legea nr.293/2004 modificată şi completată - (art. 34 lit.”a”), Ordonanţa Guvernului nr.
64/2006 - (art. 2, art. 4 şi art. 34), O.M.J. nr. 399/C/ 2007 - (Anexele nr. 1 şi 7), Ordonanţa Guvernului
nr. 8/2007 -(art.14)
PAS RESPONSABIL DESCRIERE
ACORDAREA SALARIILOR DE MERIT
1. Lucrătorul biroului resurse Întocmeşte tabele nominale, actualizate, privind personalul
umane şi formare unităţii, pe corpuri profesionale, categorii de funcţii
profesională (conducere, execuţie, personal contractual) şi pe sectoare de
activitate, în vederea analizării activităţii acestora în şedinţa
consiliului de conducere al unităţii special constituită pentru
stabilirea personalului care va beneficia de acordarea
salariului de merit
2. Lucrătorul biroului resurse Prin aplicarea procentului prevăzut de lege, stabileşte
umane şi formare numărul maxim de salarii de merit ce poate fi acordat pe tot
profesională parcursul anului calendaristic şi întocmeşte Situaţia
centralizatoare a acestora pentru respectarea principiului
proporţionalităţii pe corpuri şi sectoare de activitate
Salariul de merit se stabileşte o dată pe an, de regulă după
aprobarea bugetului, în baza criteriilor stabilite prin ordin al
ministrului justiţiei, şi se acordă pentru cel mult 30% din
numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare,
în vigoare la data de 31 decembrie a anului precedent
3. Şeful biroului resurse umane Verifică, semnează şi supune spre aprobare directorului
şi formare profesională unităţii Situaţia centralizatoare
4. Şefii sectoarelor de activitate Participă la şedinţa de consiliu
Înaintează în scris, propuneri motivate, pentru acordarea
salariului de merit, personalul din subordine
5. Consiliul de conducere al Va avea în vedere adresa A.N.P. de atestare a numărul
unităţii corect de salarii de merit ce revin unităţii, pentru funcţionarii
publici cu statut special şi pentru personalul contractual
6. Consiliul de conducere al Stabileşte în şedinţă, nominal, personalul ce va beneficia de
unităţii salariu de merit
7. Lucrătorul biroului resurse Întocmeşte, pe baza procesului-verbal al Consiliului de
umane şi formare conducere al unităţii, tabelul nominal cu personalul cu funcţii
profesională de conducere propus în şedinţa consiliului de conducere
pentru a beneficia de salariu de merit, în vederea înaintării,
spre aprobare, la A.N.P.- D.M.R.U.
Tabelul va cuprinde menţiuni cu privire la funcţia deţinută,
data încadrării, calificativ anterior obţinut, salariu de merit /
spor de 50% acordat în anul precedent, observaţii şi în mod
absolut obligatoriu motivaţia acordării salariului de merit
Întocmeşte adresa de înaintare al A.N.P. – D.M.R.U.
8. Lucrătorul biroului resurse Întocmeşte, pe baza procesului-verbal al Consiliului de
umane şi formare conducere al unităţii, decizia de personal privind acordarea
profesională salariului de merit pentru personalul cu funcţii de execuţie
din competenţă, după verificarea îndeplinirii condiţiilor legale
Funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, pentru rezultate deosebite
obţinute în activitatea desfăşurată, pot primi un salariu de
merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcţia
îndeplinită dacă au fost evaluaţi cu calificativul de cel puţin
„foarte bun”, nu au fost sancţionaţi disciplinar şi au obţinut
rezultate deosebite în activitatea desfăşurată
Salariul de merit se poate acorda după cel puţin un an de la
încadrarea funcţionarului public cu statut special în sistemul

549
Manual de proceduri

administraţiei penitenciare.
În situaţia încetării raporturilor de serviciu ale unor beneficiari
de salariu de merit, acesta se poate redistribui de la data de
întâi a lunii următoare altor persoane cu funcţii de conducere,
respectiv de execuţie, pentru perioada rămasă.
9. Şeful biroului resurse umane Verifică şi semnează, pentru a certifica realitatea şi
şi formare profesională regularitatea operaţiunilor, decizia de personal privind
acordarea salariului de merit pentru personalul cu funcţii de
execuţie din competenţă
10. Lucrătorul biroului resurse Prezintă proiectul deciziei de personal, spre avizare,
umane şi formare birourilor /serviciilor de specialitate, astfel:
profesională - juridic –pentru certificarea legalităţii întocmirii deciziei
- economic –pentru controlul financiar preventiv propriu
11. Şeful biroului resurse umane După obţinerea tuturor avizelor, prezintă spre aprobare,
şi formare profesională directorului unităţii, decizia de personal privind acordarea
salariului de merit, personalului din competenţă
12. Directorul unităţii Aprobă decizia de personal
13. Lucrătorul biroului resurse Înregistrează decizia aprobată de către directorul unităţii şi
umane şi formare înaintează câte un exemplar al acesteia, astfel:
profesională - la biroul /serviciul eonomic pentru punerea în aplicare
- la secretariat (însoţit de adresă)
14. Lucrătorul biroului resurse Clasează câte un exemplar al deciziei aprobate, astfel:
umane şi formare - la biblioraftul cu decizii de personal aflat la nivelul biroului
profesională resurse umane
- la dosarele profesionale ale celor în cauză (în xerocopie)
15. Lucrătorul biroului resurse Înscrie în proiectul de decizii de zi pe unitate, decizia
umane şi formare directorului unităţii
profesională Operează în documentele de evidenţă acordarea salariului
de merit
16. Şeful biroului resurse umane Verifică tabelul nominal cu personalul cu funcţii de conducere
şi formare profesională elaborat şi îl semnează, pentru a certifica realitatea şi
regularitatea operaţiilor
Semnează adresa de înaintare al A.N.P.– D.M.R.U.
17. Şeful biroului resurse umane Prezintă tabelul nominal cu personalul cu funcţii de
şi formare profesională conducere elaborat şi adresa de înaintare al A.N.P. –
D.M.R.U, spre aprobare, directorului unităţii
18. Directorul unităţii Aprobă tabelul nominal cu personalul cu funcţii de conducere
şi adresa de înaintare al A.N.P.– D.M.R.U
19. Lucrătorul biroului resurse Înaintează, prin intermediul Compartimentului secretariat,
umane şi formare tabelul nominal cu personalul cu funcţii de conducere
profesională elaborat însoţit de adresa de înaintare la A.N.P.– D.M.R.U
20. Personalul Serviciului Prin aplicarea procentului prevăzut de lege, stabileşte
Evidenţă Personal din cadrul numărul maxim de salarii de merit ce poate fi acordat pe tot
Direcţiei Management parcursul anului calendaristic şi întocmeşte Situaţia
Resurse Umane centralizatoare, pe unităţi subordonate A.N.P. a acestora
pentru respectarea prevederilor legale din domeniu
Salariul de merit se stabileşte o dată pe an, de regulă după
aprobarea bugetului, în baza criteriilor stabilite prin ordin al
ministrului justiţiei, şi se acordă pentru cel mult 30% din
numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare,
în vigoare la data de 31 decembrie a anului precedent
21. Şeful Serviciului Evidenţă Verifică, semnează şi supun spre aprobare directorului
Personal din cadrul Direcţiei general al A.N.P. Situaţia centralizatoare, pe unităţi
Management Resurse Umane subordonate A.N.P.
împreună cu Directorul
D.E.A.

550
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

22. Directorului general al A.N.P Aprobă Situaţia centralizatoare, pe unităţi subordonate


A.N.P.
23. Personalul Serviciului Înaintează unităţilor subordonate A.N.P., prin adresă,
Evidenţă Personal din cadrul numărul maxim de salarii de merit ce pot fi acordate pe
Direcţiei Management parcursul întregului an calendaristic
Resurse Umane
24. Personalul Serviciului Verifică tabelul nominal cu personalul cu funcţii de conducere
Evidenţă Personal din cadrul propus în şedinţele de consiliu de conducere constituite la
Direcţiei Management nivelul unităţilor teritoriale, tabele ce cuprind menţiuni cu
Resurse Umane împreună cu privire la funcţia deţinută, data încadrării, calificativ anterior
şeful Serviciului obţinut, salariu de merit /spor de 50% acordat în anul
precedent, observaţii şi în mod absolut obligatoriu motivaţia
acordării salariului de merit, sub aspectul îndeplinirii
condiţiilor prevăzute de lege
25. Şeful Serviciului Evidenţă Prezintă, directorului D.M.R.U., mapa cuprinzând tabelele
Personal din cadrul Direcţiei nominale cu personalul cu funcţii de conducere, tabele
Management Resurse Umane înaintate de unităţi, în vederea discutării şi aprobării de către
acesta
26. Directorul D.M.R.U. Prezintă, Consiliului de conducere al A.N.P., mapa
cuprinzând tabelele nominale cu personalul cu funcţii de
conducere, tabele înaintate de unităţi, în vederea discutării şi
aprobării de către acesta
27. Personalul Serviciului Întocmeşte, pe baza procesului-verbal al Consiliului de
Evidenţă Personal din cadrul conducere al A.N.P., decizia de personal /ordinul ministrului
Direcţiei Management justiţiei (conform competenţelor de gestiune) privind
Resurse Umane acordarea salariului de merit pentru personalul cu funcţii de
conducere, după reverificarea îndeplinirii condiţiilor legale
28. Şeful Serviciului Evidenţă Verifică şi semnează, pentru a certifica realitatea şi
Personal din cadrul Direcţiei regularitatea operaţiunilor, decizia de personal /ordinul
Management Resurse Umane ministrului justiţiei (conform competenţelor de gestiune)
privind acordarea salariului de merit pentru personalul cu
funcţii de conducere
29. Personalul Serviciului Prezintă proiectul deciziei de personal /ordinul ministrului
Evidenţă Personal din cadrul justiţiei (conform competenţelor de gestiune), spre avizare,
Direcţiei Management birourilor /serviciilor de specialitate, astfel:
Resurse Umane - director D.M.R.U.
- juridic – pentru certificarea legalităţii întocmirii deciziei
/ordinului
- economic –pentru controlul financiar preventiv propriu
30. Directorul D.M.R.U. După obţinerea tuturor avizelor, prezintă spre aprobare,
directorului general al A.N.P., decizia de personal /ordinul
ministrului justiţiei (conform competenţelor de gestiune)
privind acordarea salariului de merit, personalului cu funcţii
de conducere
31. Directorul general al A.N.P. Aprobă decizia de personal privind acordarea salariului de
merit pentru personalul cu funcţii de conducere din
competenţă
32. Directorul general al A.N.P. Aprobă adresa de înaintare şi proiectul de ordin al ministrului
justiţiei (conform competenţelor de gestiune)
33. Compartimentul secretariat Înaintează proiectului de ordin al ministrului justiţiei (conform
competenţelor de gestiune) însoţit de adresa de înaintare
34. Ministrul justiţiei Aprobă proiectului de ordin al ministrului justiţiei (conform
competenţelor de gestiune)
35. Personalul Serviciului Înregistrează decizia aprobată de către directorul general al
Evidenţă Personal din cadrul A.N.P. şi înaintează câte un exemplar al acesteia, astfel:
Direcţiei Management - la biroul /serviciul eonomic pentru punerea în aplicare
Resurse Umane - la secretariat, (pentru comunicare către unităţile
teritoriale)

551
Manual de proceduri

36. Personalul Serviciului Clasează câte un exemplar al deciziei aprobate, astfel:


Evidenţă Personal din cadrul - la biblioraftul cu decizii de personal aflat la nivelul
Direcţiei Management Serviciului Evidenţă Personal
Resurse Umane - la dosarele profesionale ale celor în cauză (în xerocopie)
37. Lucrătorul biroului resurse După primirea de la eşalonul superior a deciziei directorului
umane şi formare general al A.N.P. /ordinului M.J. (conform competenţelor de
profesională gestiune a resurselor umane), privind acordarea salariului de
merit pentru personalul cu funcţii de conducere, înscrie
documentul în proiectul de decizii de zi pe unitate.
- transmite o xerocopie a deciziilor, compartimentului
financiar din unitate.
- clasează un exemplar al deciziei în biblioraftul de decizii.
- completează dosarul profesional şi fişa de evidenţă,
precum şi în alte situaţii statistice
ACORDAREA SPORULUI DE 50 %
38. Lucrătorul biroului resurse Întocmeşte tabele nominale, actualizate, privind personalul
umane şi formare unităţii, pe corpuri profesionale, categorii de funcţii
profesională (conducere, execuţie, personal contractual) şi pe sectoare de
activitate, în vederea analizării activităţii acestora
39. Personalul Serviciului Prin aplicarea procentului prevăzut de lege, stabileşte
Evidenţă Personal din cadrul numărul maxim de salarii de merit ce poate fi acordat pe tot
Direcţiei Management parcursul anului calendaristic şi întocmeşte Situaţia
Resurse Umane centralizatoare a acestora pe două procente 3% şi 5%
Sporul de 50% poate fi acordat pentru cel mult 5% din
numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare
40. Directorii de unităţi şi şefii de Înaintează în scris, tabele nominale şi propuneri motivate,
compartimente din A.N.P. pentru acordarea sporului de 50%
Tabelul va cuprinde menţiuni cu privire la funcţia deţinută,
data încadrării, calificativ anterior obţinut, spor de 50%
acordat în anul precedent, observaţii
La înaintarea propunerilor vor avea în vedere adresa A.N.P.
de atestare a numărul corect de sporuri de 50% ce revin
unităţii (pentru funcţionarii publici cu statut special şi pentru
personalul contractual)
41. Personalul Serviciului Verifică tabelele nominale cu personalul propus, tabele ce
Evidenţă Personal din cadrul cuprind menţiuni cu privire la funcţia deţinută, data încadrării,
Direcţiei Management calificativ anterior obţinut, spor de 50% acordat în anul
Resurse Umane împreună cu precedent, observaţii, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor
şeful Serviciului prevăzute de lege
42. Şeful Serviciului Evidenţă Verifică şi semnează Situaţia centralizatoare, pe unităţi
Personal din cadrul Direcţiei subordonate A.N.P. a tabelelor nominale şi propunerilor
Management Resurse Umane motivate, înaintate de unităţile teritoriale pentru acordarea
sporului de 50%
43. Şeful Serviciului Evidenţă Prezintă, directorului D.M.R.U., mapa cuprinzând Situaţia
Personal din cadrul Direcţiei centralizatoare, pe unităţi subordonate A.N.P. a tabelelor
Management Resurse Umane nominale şi propunerilor motivate, înaintate de unităţile
teritoriale pentru acordarea sporului de 50%
44. Directorul D.M.R.U. Prezintă, directorului general al A.N.P. mapa cuprinzând
Situaţia centralizatoare, pe unităţi subordonate A.N.P. a
tabelelor nominale şi propunerilor motivate, înaintate de
unităţile teritoriale pentru acordarea sporului de 50%
45. Directorului general al A.N.P Aprobă Situaţia centralizatoare, pe unităţi subordonate
A.N.P. a tabelelor nominale şi propunerilor motivate,
înaintate de unităţile teritoriale pentru acordarea sporului de
50%

552
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

46. Personalul Serviciului Întocmeşte, pe baza aprobării directorului general al A.N.P.


Evidenţă Personal din cadrul decizia de personal /ordinul ministrului justiţiei (conform
Direcţiei Management competenţelor de gestiune) privind acordarea sporului de
Resurse Umane 50% pentru personalul aprobat, după reverificarea îndeplinirii
condiţiilor legale
Funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare care execută, în domenii specifice
activităţii instituţiei cu care au raporturi de serviciu, lucrări de
excepţie şi misiuni speciale, beneficiază de un spor de până
la 50% din salariul de bază
47. Şeful Serviciului Evidenţă Verifică şi semnează, pentru a certifica realitatea şi
Personal din cadrul Direcţiei regularitatea operaţiunilor, decizia de personal /ordinul
Management Resurse Umane ministrului justiţiei (conform competenţelor de gestiune)
privind acordarea sporului de 50% pentru personalul aprobat
48. Personalul Serviciului Prezintă proiectul deciziei de personal /ordinul ministrului
Evidenţă Personal din cadrul justiţiei (conform competenţelor de gestiune), spre avizare,
Direcţiei Management birourilor /serviciilor de specialitate, astfel:
Resurse Umane - director D.M.R.U.
- juridic – pentru certificarea legalităţii întocmirii deciziei /
ordinului
- economic – pentru controlul financiar preventiv propriu
49. Directorul D.M.R.U. După obţinerea tuturor avizelor, prezintă spre aprobare,
directorului general al A.N.P., decizia de personal /ordinul
ministrului justiţiei (conform competenţelor de gestiune)
privind acordarea sporului de 50% pentru personalul aprobat
50. Directorul general al A.N.P. Aprobă decizia de personal privind acordarea sporului de
50% pentru personalul din competenţă
51. Directorul general al A.N.P. Aprobă adresa de înaintare şi proiectul de ordin al ministrului
justiţiei (conform competenţelor de gestiune)
52. Compartimentul secretariat Înaintează proiectului de ordin al ministrului justiţiei (conform
competenţelor de gestiune) însoţit de adresa de înaintare
53. Ministrul justiţiei Aprobă proiectului de ordin al ministrului justiţiei (conform
competenţelor de gestiune)
54. Personalul Serviciului Înregistrează decizia aprobată de către directorul general al
Evidenţă Personal din cadrul A.N.P. şi înaintează câte un exemplar al acesteia, astfel:
Direcţiei Management - la biroul /serviciul eonomic pentru punerea în aplicare
Resurse Umane - la secretariat, (pentru comunicare către unităţile
teritoriale)
55. Personalul Serviciului Clasează câte un exemplar al deciziei aprobate, astfel:
Evidenţă Personal din cadrul - la biblioraftul cu decizii de personal aflat la nivelul
Direcţiei Management Serviciului Evidenţă Personal
Resurse Umane - la dosarele profesionale ale celor în cauză (în xerocopie)
56. Lucrătorul biroului resurse După primirea de la eşalonul superior a deciziei directorului
umane şi formare general al A.N.P. /ordinului M.J. (conform competenţelor de
profesională gestiune a resurselor umane), privind acordarea sporului de
50% pentru personalul aprobat, înscrie documentul în
proiectul de decizii de zi pe unitate.
- transmite o xerocopie a deciziilor, compartimentului
financiar din unitate.
- clasează un exemplar al deciziei în biblioraftul de decizii.
- completează dosarul profesional şi fişa de evidenţă,
precum şi în alte situaţii statistice

553
Manual de proceduri

PROCEDURA A0903013 Întocmirea situaţiilor statistice pentru personalul din sistemul


administraţiei penitenciare

Scop: Situaţiile statistice se întocmesc de fiecare unitate penitenciară şi reflectă schimbările, mutaţiile
şi mişcările ce se produc în rândul efectivelor de personal pe parcursul unui an calendaristic, respectiv
01 ianuarie - 31 decembrie. Aceste situaţii statistice se centralizează la nivelul Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor şi se supun aprobări anual conduceri Ministerului Justiţiei, pentru alocarea fondurilor
necesare de natură salarială pentru finanţarea posturilor, aprobarea încadrări posturilor vacante, ori de
suplimentare a statelor de organizare .
Premise: Evidenţa statistică cuprinde documentele ce se obţin prin prelucrarea datelor şi informaţiilor
de evidenţă nominală şi se referă la realizarea scriptică/informatizată a;
1. Situaţia statistică privind efectivele de personal din sistemul administraţiei penitenciare;
Se întocmeşte anual şi se referă la cunoaşterea structurii efectivelor de personal conform următoarelor
criterii: - personal de conducere(comandă) şi personal de execuţie, pe corpuri profesionale, sectoare de
activitate, segmente de vârstă, studii, cursuri de stagiu, pregătire, perfecţionare şi specializare. ANEXA
nr. 1
În interpretarea corectă a conţinutului unor indicatori mai complecşi, cât şi pentru respectarea
corelaţiilor dintre aceştia, trebuie să se ţină seama de următoarele precizări:
Cu privire la compoziţia şi pregătirea personalului;
Personalul de conducere se vor desfăşura mai întâi separat, pe categorii, după care se vor relua pe
profile de muncă, împreună cu celelalte efective. La rubrica "conducerea unităţii" se vor menţiona
numai directorul unităţii, reluat în continuare la categoria ofiţeri ”operativ” pentru directori funcţionari
publici cu statut special de penitenciare, ofiţeri ”medical-asistenţă persoane private de libertate”
pentru directori de spitale penitenciare, ofiţeri ”alte profile de muncă” pentru directorul S.M.A.P. Tg.
Ocna, ofiţeri ”logistică” pentru şeful Bazei de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Bucureşti.
Directorii civili (magistraţi) vor fi reluaţi la rubrica personal civil ”magistraţi directori”.
Celelalte efective se vor desfăşura la profile de muncă unde acestea îşi desfăşoară activitatea, iar cele
care nu-şi găsesc corespondent în situaţia statistică, vor fi evidenţiate la rubrica "celelalte profile de
muncă".
Posturile prevăzute sunt cele existente în statul de organizare la 31 decembrie al anului pentru care se
întocmeşte situaţia statistică.
Posturile ocupate se vor consemna ca atare, chiar dacă persoanele care sunt încadrate pe acestea fac
parte din alte categorii de personal, salariaţi civili numiţi pe funcţii de ofiţeri sau agenţi (cele în furcă).
Procentul de încadrare al statului de organizare se stabileşte ca raport dintre posturile ocupate şi cele
prevăzute, înmulţit cu 100, el neputând fi mai mare de sută la sută. Personalul aflat la dispoziţie
(neîncadrate în stat) nu se iau în calcul la stabilirea procentului.
Indicatorul "total personal existent", va cuprinde aşa cum arată şi contextura, toate efectivele ce aparţin
de unitate, indiferent dacă acestea sunt sau nu încadrate în statul de organizare. Se precizează că
totalul personalului existent va fi cifra de control în verificarea tuturor indicatorilor din cele două capitole
ale situaţiei.
Personalul încadrat pe alte funcţii decât categoria din care face parte, se vor comunica la
indicatorul "posturi ocupate" în dreptul profilelor din care fac parte funcţiile respective, iar la
indicatorul "personal existent" la categoria din care fac parte în dreptul profilelor în care
lucrează.
De exemplu, dacă un personal civil ocupă o funcţie de ofiţer sau agent (cele în furcă), la "posturi
ocupate" va fi trecut la categoria ofiţer sau agent în dreptul profilului din care fac parte funcţia
respectivă, iar la indicatorul "personal existent" se va desfăşura la categoria personal civili, în dreptul
profilului respectiv. Posturile ocupate cu personal bărbaţi şi femei, se vor consemna în statistică, aşa
cum sunt în realitate.

554
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Personalul civil încadrat cu ora sau cu o parte din normă, cât şi cei încadraţi pe o perioadă determinată,
va fi cuprins în situaţia statistică.
Vârsta (suma anilor împliniţi) se calculează pe baza vârstei reale a efectivelor, calculată în ani întregi şi
nu după grupele de vârstă din situaţie.
Cadrele de altă naţionalitate (maghiari, germani, etc.) vor fi cuprinse la acest indicator ca fiind
cunoscătoare a limbii naţionalităţii din care fac parte.
Personalul care este doctor în ştiinţe, doctoranzi sau au absolvit cursuri postuniversitare, vor fi
menţionate la aceste rubrici o singură dată, la forma cea mai superioară, fără să mai fie evidenţiate şi la
rubrica "Absolvenţi de facultăţi cu examen de diplomă sau licenţă."
Totalul absolvenţilor învăţământului superior cu examen de licenţă, va fi desfăşurat pe specialităţile
domeniului în care s-au pregătit, iar cei care au alte specialităţi decât cele prevăzute în situaţia statistică
vor fi trecuţi la rubrica "alte categorii de intelectuali".
Absolvenţii a două sau mai multe instituţii de învăţământ superior, vor fi menţionaţi o singură dată la
specialitatea pe care o profesează sau care este mai apropiată de activitatea pe care o desfăşoară.
La indicatorul "Studii militare" vor fi inserate numai efectivele care a absolvit şcoli militare. Ofiţerii care
au absolvit atât şcoli militare cât şi Academia militară, se vor evidenţia o singură dată, la forma
superioară, adică la Academia militară, iar personalul care au şcoli militare şi cursuri se vor menţiona
numai la şcoli militare. La rubrica "fără studii" se vor prevede numai funcţionari publici cu statut special
care nu au nici un fel de pregătire în domeniul muncii de penitenciare, şi vor fi comunicaţi nominal.
La rubrica "personal reciclat" vor fi cuprinse toate efectivele din unitate, care în anul analizat au fost
scoase din producţie şi au absolvit diferite forme de pregătire.
2. Fluctuaţia personalului;
Se întocmeşte anual şi se referă la cunoaşterea posturilor prevăzute, ocupate, şi vacante, pe categorii
de personal la 01.01. a anului precedent, încadrări în anul precedent( pe categorii de personal, sex,
provenienţă, naţionalitate, religie, studii, vârstă, stare civilă, profilul de activitate unde s-a încadrat),
pierderi în anul precedent( pe categorii de personal, sex, motivele ieşirii din sistem, vârstă, studii,
vechimea în sistem), posturile prevăzute, ocupate şi vacante, pe categorii de personal la 31.12 a anului
precedent. ANEXA nr.2
În interpretarea corectă a conţinutului unor indicatori mai complecşi, cât şi pentru respectarea
corelaţiilor dintre aceştia, trebuie să se ţină seama de următoarele precizări:
Cu privire la fluctuaţia personalului
Schimbări intervenite în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie
Posturile prevăzute, ocupate, vacante şi procentul de încadrare al statelor de organizare, precum şi
personalul existent la începutul anului analizat, se vor prelua din situaţia statistică încheiată la 31
decembrie a anului anterior.
Menţionăm că rubrica "Încadrări" va fi reluată şi desfăşurată pe provenienţe, în pagina 3 şi 4, iar rubrica
"Pierderi" va fi desfăşurată pe motive, în pagina 5 şi 6.
Personalul trecut dintr-un corp în altul, după ce se vor evidenţia la rubrica respectivă, se vor include de
asemenea, atât la încadrări cât şi la pierderi. La încadrări se vor însuma la categoria de personal în care
au fost trecute, iar la pierderi la categoria de personal din care au făcut parte. De exemplu, un agent,
trecut în categoria ofiţerilor, se va consemna în situaţie, astfel:
Categoria de Treceri dintr-un corp în altul
Încadrări Pierderi
personal Ofiţeri Agenţi Personal civil Alte categorii
Ofiţeri 1 X X X X X
Agenţi X 1 X X X 1
Personal.civil X X X X X X
TOTAL 1 1 X X X 1

555
Manual de proceduri

În această situaţie, la ofiţeri vom avea o încadrare, iar la agenţi o pierdere. Astfel se va proceda şi cu
celelalte categorii de personal.
Unităţile în care au fost transferate(mutat) personalul respectiv vor consemna transferul(mutările) la
veniţi (V), iar pentru cele de la care s-au transferat(mutaţi) la plecaţi (P). La nivelul Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor, indicatorii veniţi şi plecaţi trebuie să fie egali (V=P).
Indicatorii referitori la posturile prevăzute, ocupate, vacante, procentul de încadrare al statelor de
organizare şi personalul existent la 31decembrie al anului pentru care se întocmeşte fluctuaţiei
personalului, trebuie să fie identici cu indicatorii corespondenţi din situaţia statistică privind efectivele de
personal din sistemul penitenciar la 31 decembrie al anului pentru care se întocmeşte.
3. Situaţia privind realizarea dinamicii de personal
Se întocmeşte trimestrial şi se referă la cunoaşterea posturilor la sfârşitul perioadei (prevăzute,
ocupate şi vacante), personalul existent la sfârşitul perioadei (pe corpuri profesionale), încadrări pe
corpuri profesionale în perioada de referinţă (provenienţa, vârsta, studii, profilul de activitate unde s-a
încadrat), pierderi pe corpuri profesionale în perioada de referinţă( motivul ieşirii din sistem, profilul de
activitate, studii) şi transformări şi se înaintează până la data de 10 ale primei luni din trimestrul
următor la D.M.R.U. - Serviciul Evidenţă personal din A.N.P. Se întocmeşte inclusiv pentru ultimul
trimestru al anului. ANEXA nr. 3
4. Situaţia centralizatoare privind posturile prevăzute, încadrate şi vacante, pe corpuri
profesionale
Se întocmeşte lunar de fiecare unitate de penitenciar în ultima zi a luni respective şi se centralizează
de către Serviciul Evidenţă Personal din cadrul D.M.R.U. până la data de 05 a luni următoare,
prezentându-se conduceri A.N.P., pentru a se analiza şi dispune măsurile ce se impun pentru un
management eficient al resurselor umane de care dispune sistemul administraţiei penitenciare. ANEXA
nr. 4
Situaţiile statistice anuale vor fi transmise la Direcţia Management Resurse Umane – Serviciul
Gestiune Personal din Administraţia Naţională a Penitenciarelor până la data de 15. 01.anul următor.
Completarea acestora se efectuează conform contexturii formularului prin înscrierea în căsuţele
rezervate, sub formă numerică, a datelor şi informaţiilor corespunzătoare, existente în documentele de
evidenţă. În activitatea de întocmire a situaţiilor statistice sunt implicaţi şeful serviciului(biroului) resurse
mane, lucrătorul de evidenţă personal desemnat a executa lucrările respective, secretariatul unităţii şi
directorul unităţii.
Aplicabilitate: În toate unităţile de penitenciare şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
Procedura
Pentru realizarea obiectivelor trebuie să se asigure un echilibru între sarcini, competenţă (autoritatea
decizională conferită prin delegare) şi responsabilităţi (obligaţia de a realiza obiectivele şi să se
definească proceduri. Procedurile reprezintă paşii ce trebuie urmaţi (algoritmul) în realizarea sarcinilor,
exercitarea competenţelor şi angajarea responsabilităţilor.
Şeful serviciului (biroului) - verifică, supune aprobări şi transmite lunar prin e-mail Anexa nr.4.1,
resurse umane privind schimbările intervenite în structura efectivul de personal la
finele fiecărei luni pe baza însemnărilor efectuate de lucrătorul de
evidenţă gestiune personal.
- verifică, supune aprobări şi transmite trimestrial anexele nr. 2 şi 3,
privind schimbările intervenite în structura efectivul de personal la
finele fiecărei trimestru pe baza însemnărilor lunare efectuate de
lucrătorul de evidenţă gestiune personal.
- verifică, supune aprobări şi transmite anual anexa nr.1, privind
schimbările intervenite în structura efectivul de personal la finele anului
pe baza însemnărilor trimestriale efectuate de lucrătorul de evidenţă
gestiune personal.

556
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

- întocmeşte notele de promovare a măsurilor decizionale hotărâte cu


ocazia şedinţelor Consiliului de Conducere.
Lucrătorul de evidenţă - ţine evidenţa zilnică a modificărilor privind structura efectivul de
gestiune personal personal, întocmeşte Anexa nr. 4 lunar, Anexa nr. 2 şi 3 trimestrial şi
desemnat a executa anual Anexa nr.1.
lucrările statistice
Directorul unităţii - analizează, aprobă şi face propuneri de îmbunătăţire a
managementului privind deblocarea, promovarea, încadrarea şi
folosirea resurselor umane pentru încadrarea în plafonul cheltuielilor
de personal aprobate prin bugetul anual.
Secretariatul - înregistrează documentele aprobate, expediază exemplarul nr.1 la
A.N.P.-D.M.R.U., prin serviciile specializate iar exemplarul nr. 2, îl
transmite la Biroul resurse umane.
Lucrătorul de evidenţă - clasează documentele aprobate şi participă la întocmirea notelor de
gestiune personal promovarea a măsurilor decizionale hotărâte cu ocazia şedinţelor
desemnat a executa Consiliului de Conducere
lucrările statistice

Referinţe principale

- Legea nr. 293/2004, privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
- Legea nr.182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate;
- Hotărârea Guvernului nr 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
- Hotărârea Guvernului nr.247/2003, privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă
a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1849/2002, privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1349/2004, privind colectarea,transportul, distribuirea şi protecţia, pe
teritoriul României, a corespondenţei clasificate;
- Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 678/C din 06 03. 2006, privind aprobarea Sistemului de evidenţă a
datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, art. 2, alin.2;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de penitenciare şi a Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor.

557
Manual de proceduri
558

ANEXA nr.1
SITUAŢIE STATISTICĂ
privind efectivele de personal din SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PENITENCIARE la 31.12…………
Funcţii la 31.12………… La dispoziţie
Nr. Procent de Total cadre
Ocupate sau
Aparat penitenciare crt. Prevăzute Vacante încadrare existente
Bărbaţi Femei Total suspendaţi
0
Ofiţeri 1
(conducere
comandă
Personal

Comanda unităţii (1) Personal civil* 2


Personal comandă Ofiţeri 3
(conducere) (2) Personal civil 4
Pază, escortare şi
5
supraveghere
Operativ
Evidenţă 6
Organizarea muncii 7
Socio-educativ 8
Asistenţă socială 9
Reintegrare socială
Psihologi 10
Sociologi 11
OFIŢERI

Logistică 12
Auto 13
Logistică
Producţie interioară 14
G.A.Z. 15
Financiar Financiar 16
Medical Asistenţă medicală 17
Corp didactic 18
Alte profile de muncă (3) 19
Total ofiţeri 20
1. Cuprinde: directorul unităţii-funcţionar public cu statut special.
2. Cuprinde: celelalte funcţii cu drept la indemnizaţie de comandă.
3. Cuprinde: resurse umane, formare profesională, organizare mobilizare, secretariat, etc.
• Magistraţi detaşaţi în funcţia de director unitate
Pază, escortare şi supraveghere 21
Operativ Evidenţă 22
Org. muncii 23
Reintegrare socială 24
Logistică 25
Transmisiuni 26
Electronişti 27
AGENŢI

Logistică Armament 28
Auto 29
Producţie interioară 30
G.A.Z. 31
Financiar Financiar 32
Medical Asistenţă medicală 33
Alte profile de muncă (3) 34
Total agenţi 35
Magistraţi directori 36
Operativ Evidenţă operativă 37
Organizarea muncii 38
Socio-educativ 38
Asistenţă socială 40
Reintegrare
Psihologi 41
socială
PERSONAL CIVIL

Administraţia Naţională a Penitenciarelor


Sociologi 42
Preoţi 4) 43
Logistică 44
Auto 45
Logistică
Producţie interioară 46
G.A.Z. 47
Financiar Financiar 48
Medical Asistenţă medicală 49
Corp didactic 50
Alte profile de muncă (3) 51
Total personal civil 52
TOTAL GENERAL 53
4. Preoţii sunt asimilaţi ofiţerilor şi sunt încadraţi la rubrica personal civil atât la funcţii prevăzute cât şi la ocupate.
559
Manual de proceduri
560

Studii civile
VÂRSTA Studii superioare
Postuniversitare Superioare de lungă durată
Nr. Studii Studii Urmează
crt Urmează
Suma Postuniv. superioare superioare studii
Sub 30-40 40-50 50-55 Peste Peste Urmează postuniv.
anilor Doctor cu durata de lungă de lungă superioare
30 ani ani ani ani 55 ani 60 ani doctoratul cu durata
împliniţi de 1-3 ani durată cu durată fără de lungă
de 1-3 ani
examen examen durată
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
561

7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Nr.
crt.

23
Cu examen

G.C./P………….
24
Fără examen

scurtă durată
Studii superioare

25
Urmează
Studii superioare de

26
Studii postliceale

Directorul
27
Cu bacalaureat
Studii civile

Fără
28
bacalaureat

Penitenciarului ………………
29
Urmează liceul
Învăţământ liceal

Treapta I de
30

liceu
Învăţământ secundar

31

Gimnaziu Înv. gimnazial


32

Academia de Poliţie Al. I. Cuza


33

Academia Naţională de Informaţii


34

Academia de Înalte Studii Militare


35

Facultatea de Medicină Militară


36

Facultatea Militară Tehnică şi de Serv.


Studii militare

37

Facultatea de Comandă şi Stat Major


formare profesională,
Şef birou resurse umane şi
38

Şcoli militare
39

Curs de pregătire anterior Legii nr. 293/2004


40
Fără
studii
militare

41
a urmat

pregătire/
cursuri de

în anul 2007
perfecţionare
Personal care

42

Căsătoriţi
Întocmit,
43

Necăsătoriţi
Lucrător resurse umane
44

Divorţaţi
Stare civilă

45

Văduvi

Administraţia Naţională a Penitenciarelor


Manual de proceduri
562

ANEXA nr. 2

MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
PENITENCIARUL …………………………..

FLUCTUAŢIA PERSONALULUI
în perioada 01.01 – 31.12………………..

Treceri dintr-un corp în


Posturi la 01.01…….. Personal existent la 01.01…………….
altul
Categoria de personal

Procent de încadrare % Încadrate în funcţii de Neîncadrate

Total cadre existente


Suspendate din funcţie

ÎNCADRĂRI

Salariaţi civili
Prevăzute

Personal civil

La dispoziţie
Ocupate

Vacante

Agenţi
Ofiţeri
TOTAL
Agenţi
Ofiţeri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ofiţeri
Agenţi
Personal civil
TOTAL
Mutări Posturi la 31.12……….. Personal existent la 31.12……………
Categoria de personal

Posturi înfiinţate
Încadrate în funcţii de Neîncadrare

Posturi radiate
Transferaţi din unităţi ANP

Transferaţi în unităţi ANP

Procent de încadrare %

Total personal existent


PIERDERI

Suspendate din funcţie


Prevăzute

Ocupate

Vacante

Salariaţi civili

La dispoziţie
TOTAL
Agenţi
Ofiţeri
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ofiţeri
Agenţi

Administraţia Naţională a Penitenciarelor


Personal civil1
TOTAL

1. Posturile încadrate cu personal civil, vor fi trecute în funcţie de nivelul studiilor, cei cu studii superioare la ofiţeri, iar cei cu studii medii la agenţi când nu aveţi
prevăzut în statul de organizare asemenea posturi;
563
Manual de proceduri
564

I. ÎNCADRĂRI
în perioada 01.01 – 31.12………..

Sex Provenienţa Naţionalitatea Religia

Transferaţi de la M.A.I. , M.Ap.,

recunoscute de statul român.


Academii M.A.I. şi S.R.I.

Alte religii sau culte


Alte naţionalităţi 1)
Alte provenienţe
Şcoala A.N.P.
Din producţie

Maghiară

Ortodoxă
Română

Catolică
Bărbaţi
Categorii de personal Total

Femei

S.R.I

2)
încadrări

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ofiţeri 1
Agenţi 2
Personal civil 3
TOTAL GENERAL 4

1) se va comunica nominal naţionalitatea


2) se va comunica nominal religia sau cultul
565

4
3
2
1
Categoria de personal

46
Licenţiaţi

47
Studii superioare de scurtă durată

Superioare

48
Absolvenţi de facultăţi fără diplomă

49
Urmează facultatea

50
Cu bacalaureat
Studii civile

Liceale

51
Urmează liceul

52
Treapta I

53
Gimnaziale
Academii militare
Academia de Poliţie Al. I. Cuza
militare
Academii

Academia Naţională de Informaţii

54 55 56 57
Şcoli militare
Studii militare

58
Fără studii militare
59
20 – 25 ani
3
60

25 – 30 ani
30 – 35 ani
Vârsta

61 62

35 – 40 ani
Peste 40 ani
69 70

Căsătoriţi
71

Necăsătoriţi
72

Văduvi
Starea civilă

67

Divorţaţi
68

Operativ
69

Intervenţie psihosocială
70

Logistică
71

Medical
Profil de muncă

72

Corp didactic
73

Alte profile

Administraţia Naţională a Penitenciarelor


566

Categoria de personal

Personal
civil
Ofiţeri

TOTAL
Agenţi
74
TOTAL PIERDERI

75
Bărbaţi
Sex

76
Femei

La îndeplinirea vârstei şi a vechimii cu

77
drept de pensie

78
Cu drept de pensie
grad
vârstă în
Limita de

79
Fără drept de pensie

80
Demisie
81

Cu drept de pensie
MJ
nevoi al

82

Fără drept de pensie


Motive ori

83

Gr. I de invaliditate
II PIERDERI

84

Gr. II de invaliditate
în perioada 01.01 – 31.12………..

85

Gr. III de invaliditate


drept de pensie

86

Clasat apt. limitat


Medical, clasaţi inapt cu

87

Propuşi prin notări de serviciu


88

La propunerea CD
89

Transferaţi la alte ministere


90

De drept
Ca urmare a acordului
91

părţilor
de muncă

Ca urmare a cerinţei
92
Încetat contractul

unilaterale a uneia din părţi


93

Suspendat contractul de muncă

Manual de proceduri
567

Categoria de personal

4
3
2
1
94
Decedaţi

G.C./P………………..
95
Sub 30 ani

96
30 – 45 ani

Directorul
97
45 – 55 ani
Vârsta

98
55 – 60 ani

Penitenciarul………………….
99
Peste 60 ani

Superioare
100

Liceale
101
Studii civile

Gimnaziale
102

Academia militară
103

Şcoli militare
104
Studii militare

Fără studii militare


105

Sub 1 an
106

1-5 ani
107

Şef birou resurse umane

5-10 ani
108

10 – 15 ani
Vechimea în MJ (MI)

109

Peste 15 ani
110

Administraţia Naţională a Penitenciarelor


Manual de proceduri

ANEXA NR. 3
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
PENITENCIARUL………………..
Nr.___________din___________

SITUAŢIE
privind realizarea dinamicii de personal
în perioada ………………….

DETALII OFIŢERI AGENŢI PERS. CIVIL TOTAL


B F B F B F B F
PREVĂZUTE
POSTURI
LA OCUPATE
SFÂRŞITUL VACANTE
PERIOADEI PROCENT
ÎNCADRARE
PERSONAL OFIŢERI
ÎNCADRAŢI ÎN

EXISTENT AGENŢI
FUNCŢIE

LA PERS. CIVIL
SFÂRŞITUL
PERIOADEI TOTAL
LA DISPOZIŢIE

568
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

I. ÎNCADRĂRI

PROFIL DE
CATEGORII DE PERSONAL

SEX VÂRSTA STUDII SUPERIORE


MUNCĂ

URMEAZĂ STUDII SUP.


PROVENIENŢA
CU EXAMEN

INTERV. PSIHOSOC.
REALIZATE

URMEAZĂ LICEU
FĂRĂ EXAMEN

ABSOL. LICEU
PESTE 50 ANI

SUBINGINERI
ECONOMIŞTI

GIMNAZIALE
PROFESORI

ALTE PROF.

ALTE SPEC.
SUB 30 ANI

ASIG. MAT.
OPERATIV

DIDACTIC
30-40 ANI
40-50 ANI

INGINERI

MEDICAL
JURIŞTI

MEDICI

TOTAL
B
F

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DIN PRO-
DUCŢIE
DIN
ACADEMIA
DE
POLIŢIE
DIN ŞCOLI
ALE
M.Ap.N.
OFIŢERI

TRANS-
FERAT
MApN, MI,
SRI
DIN ALTE
GATEG. DE
PERS.
DIN ŞOMAJ
(NEÎNCA-
DRAT)
TOTAL

569
CATEGORII DE CATEGORII DE

0
0
PERSONAL CIVIL AGENŢI

570
PERSONAL PERSONAL

ŢIE

SRI
DIN

M.J.
ANP

(NEÎN-
PERS.

DRAT)

TOTAL
1
1

TOTAL

DUCŢIE
PROVENIENŢA PROVENIENŢA

CADRAT)
DIN PRO-
(NEÎNCA-
DIN ALTE
PRODUC-

TRNSFER

VENIENŢE
DIN ŞCOLI
DIN ŞCOLI

ALTE PRO-
DIN ŞOMAJ
MApN, MAI,

DIN ŞOMAJ
GATEG. DE
2
Manual de proceduri

REALIZATE REALIZATE

3
B

B F
SEX

SEX
4
F
5
SUB 30 ANI 6
SUB 30 ANI
30-40 ANI 30-40 ANI
7

40-50 ANI 40-50 ANI

VÂRSTA
VÂRSTA

PESTE 50 ANI PESTE 50 ANI


JURIŞTI JURIŞTI
ECONOMIŞTI ECONOMIŞTI
INGINERI INGINERI
PROFESORI PROFESORI
MEDICI MEDICI

CU EXAMEN
CU EXAMEN

SUBINGINERI SUBINGINERI
ALTE PROF. ALTE PROF.
STUDII SUPERIORE

STUDII SUPERIORE
FĂRĂ EXAMEN FĂRĂ EXAMEN
TOTAL TOTAL
URMEAZĂ STUDII SUP. URMEAZĂ STUDII SUP.
ABSOL. LICEU ABSOL. LICEU
URMEAZĂ LICEU URMEAZĂ LICEU
GIMNAZIALE GIMNAZIALE
OPERATIV OPERATIV
LOGISTICĂ. LOGISTICĂ.
]MEDICAL MEDICAL
CULT. ED. CULT. ED.
MUNCĂ

MUNCĂ
PROFIL DE

PROFIL DE

DIDACTIC DIDACTIC
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ALTE SPEC. ALTE SPEC.
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

II. PIERDERI

DETALII OFIŢERI AGENŢI PERS. CIVIL TOTAL


B F B F B F B F
REALIZATE
PENSIONAŢI LA VECHIME
PENSIONAŢI MEDICAL
ELIBERAŢI DIN FUNCŢIE
DESTITUIŢI DIN FUNCŢIE
DEMISIE
MOTIVE

TRANSFER LA ALTE
MINISTERE
DECEDAŢI
TRECUŢI LA ALTĂ CA-
TEGORIE DE PERSONAL
ALTE MOTIVE SAU NEVOI
M-J.

DETALII OFIŢERI AGENŢI PERS. CIVIL TOTA


B F B F B F B F
OPERATIV
PROFIL DE MUNCĂ

LOGISTICĂ
MEDICAL
INTERVENŢIE
PSIHOSOCIALĂ
DIDACTIC
ALTE SPECIALITĂŢI
SUPERIOARE
LICEALE
STUDII

GIMNAZIALE (PRIMARE)

III. TRANSFERURI

DETALII OFIŢERI AGENŢI TOTAL


B F B F B F
DIN UNITĂŢILE TERITORIALE ÎN
APARATUL CENTRAL
DIN APARATUL CENTRAL ÎN
UNITĂŢILE TERITORIALE
V
ALTE UNITĂŢI
P

Directorul Penitenciarului,
Şef Birou Resurse Umane
şi Formare Profesională,
G.C./P……………

571
Manual de proceduri

N O T Ă
privind efectivul de personal al Penitenciarului ………….……………
la data de 01 luna…..…anul……….

Funcţii prevăzute în statul de organizare:


TOTAL =

- OFIŢERI –total =
- AGENŢI –total =

Funcţii încadrate: TOTAL =

- OFIŢERI –total =
- AGENŢI –total =

Funcţii libere: TOTAL =


din care:

- OFIŢERI - –total =
- AGENŢI - –total =

La dispoziţie: TOTAL =

- OFIŢERI –total =
- AGENŢI –total =

Şef birou resurse umane şi formare profesională

572
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

A00904 Psihologia personalului

PROCEDURA A0904001 Procedura operaţională a selecţiei psihologice a personalului

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


1 Şeful Serviciului Psihologia Solicită directorului Direcţiei Management Resurse Umane
Personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor informaţii cu
privire la posturile vacante care urmează să fie scoase la
concurs, înainte de publicarea acestora.
2 Şeful Serviciului Psihologia Întocmeşte o adresă prin care solicită şefilor din cadrul
Personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi/sau şefilor
birourilor resurse umane şi formare profesională din unităţile
care au posturi vacante scoase la concurs, să transmită
Serviciului Psihologia Personalului fişele de post aferente.
3 Agenţii desemnat Centralizează fişele de post.
4 Psihologii Serviciului Psihologia Analizează fişele de post în vederea cunoaşterii atribuţiilor
Personalului şi responsabilităţilor specifice fiecărui post vacant scos la
concurs.
5 Psihologii Serviciului Psihologia Selectează testele psihologice care se vor aplica pentru
Personalului fiecare categorie de posturi (posturi de execuţie care
necesită studii medii, posturi de execuţie care necesită
studii superioare, posturi de conducere), asigurând
corespondenţa dintre cerinţele posturilor şi nivelul de
dificultate al probelor psihologice.
6 Psihologii Serviciului Psihologia Pe baza informaţiilor referitoare la atribuţiile fiecărui post,
Personalului extrase din fişele de post, elaborează cel puţin zece itemi
situaţionali similari celor cu care ocupanţii postului se
confruntă / se pot confrunta în realitate.
Le centralizează într-o listă comună.
7 Psihologii Serviciului Psihologia Includ itemii situaţionali selectaţi într-un formular - tip
Personalului interviu.
8 Ofiţerii / agenţii de resurse Solicită persoanelor înscrise la concurs să citească şi să
umane din unităţile semneze Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Regulamentul privind
penitenciare care au posturi organizarea şi desfăşurarea activităţilor de examinare şi
vacante scoase la concurs asistenţă psihologică în sistemul administraţiei penitenciare.
9 Ofiţerii / agenţii de resurse Informează persoanele înscrise la concurs că, în cazul în
umane din unităţile care nu îşi exprimă acordul scris de a respecta obligaţiile
penitenciare care au posturi care le revin pe parcursul examinării psihologice, nu vor fi
vacante scoase la concurs programate pentru susţinerea acesteia.
10 Ofiţerii / agenţii de resurse Transmit Serviciului Psihologia Personalului informaţiile
umane din unităţile prevăzute în Anexa nr. 3 la Regulamentul privind
penitenciare care au posturi organizarea şi desfăşurarea activităţilor de examinare şi
vacante scoase la concurs asistenţă psihologică în sistemul administraţiei penitenciare.
11 Agentul desemnat Centralizează solicitările de programare din partea unităţilor,
întocmesc programările candidaţilor pe zile şi ore, ţinând
cont de numărul de locuri disponibile în sălile de testare
psihologică.
Obţine aprobările din partea şefilor ierarhici.
12 Agentul desemnat Transmite unităţilor programările la examinarea psihologică.
13 Ofiţerii / agenţii de resurse Aduc la cunoştinţă candidaţilor, în timp util, următoarele:
umane din unităţile - data şi ora la care sunt programaţi pentru susţinerea
penitenciare care au posturi examinării psihologice;
vacante scoase la concurs - suma aferentă taxei de examinare / reexaminare
psihologică şi datele contului Administraţiei Naţionale a

573
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


Penitenciarelor în care se depune aceasta, cu precizarea că
plata se face obligatoriu înainte de susţinerea examenului
psihologic;
- în ziua susţinerii examinării psihologice vor furniza
angajaţilor Serviciului Psihologia Personalului o copie după
chitanţă;
- angajaţii sistemului administraţiei penitenciare, precum şi
fiii sau fiicele acestora sunt scutiţi de plata taxei de
examinare / reexaminare psihologică, dacă fac dovada
calităţii lor.
14 Agentul desemnat Întocmeşte tabelele de acces ale candidaţilor în incinta
Penitenciarului Bucureşti – Rahova.
15 Şeful Serviciului Psihologia Semnează tabelele de acces.
Personalului
16 Agentul desemnat Predă tabelele de acces personalului secretariatului
Penitenciarului Bucureşti - Rahova pentru a fi aprobate de
directorul unităţii.
17 Agentul cu atribuţii de Înmânează tabelele de acces directorului Penitenciarului
secretariat din cadrul Bucureşti - Rahova, în vederea aprobării. După obţinerea
Penitenciarului Bucureşti - aprobării accesului candidaţilor în unitate, predă tabelele de
Rahova acces agenţilor din cadrul Serviciului Psihologia
Personalului.
18 Agentul desemnat În ziua destinată examinării psihologice asigură condiţiile
necesare desfăşurării optime a acesteia (luminozitate,
căldură, aerisire etc.).
19 Agentul desemnat Întâmpină candidaţii în Postul de Control 1 al Penitenciarului
Bucureşti - Rahova, verifică dacă datele incluse în actele de
identitate ale acestora coincid cu datele incluse în tabelul de
acces şi consemnează în tabel prezenţa acestora.
20 Agentul desemnat Înmânează exemplarul nr. 1 al tabelului de acces în unitate
personalului din Postul de Control 1 al Penitenciarului
Bucureşti - Rahova.
21 Personalul din Postul de Efectuează accesul candidaţilor în incinta Penitenciarului
Control 1 al Penitenciarului Bucureşti – Rahova, conform normelor de acces într-o
Bucureşti - Rahova, în unitate penitenciară.
prezenţa unui agent din cadrul
Serviciului Psihologia
Personalului
22 Agentul desemnat Însoţeşte candidaţii din Postul de Control 1 până la locaţia
Serviciului Psihologia Personalului şi îi conduce în sălile de
examinare psihologică.
Îi informează că au 10 minute la dispoziţie înainte de
începerea examinării psihologice.
23 Agentul desemnat Verifică dovada de achitare a taxei de examinare
psihologică (chitanţa).
24 Agentul cu atribuţii de arhivare Clasează şi arhivează în arhiva Serviciului Psihologia
a documentelor din cadrul Personalului exemplarul nr. 2 al tabelului de acces, precum
Serviciului Psihologia şi xerocopia chitanţei.
Personalului
25 Şeful Serviciului Psihologia Desemnează persoanele cu atribuţii de aplicare a probelor
Personalului psihologice şi le repartizează pe sălile de examinare
psihologică.
26 Persoanele cu atribuţii de Se prezintă (nume, prenume).
aplicare a probelor psihologice Înaintea aplicării probelor psihologice, solicită persoanelor
aflate în sală să citească şi să semneze, încă o dată, Anexa

574
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de examinare şi asistenţă
psihologică în sistemul administraţiei penitenciare.
În cazul în care un candidat resimte stări de disconfort
accentuat, fizic sau psihic, care fac imposibilă susţinerea /
continuarea acestui examen, acesta declară în scris
motivele care îl împiedică să susţină / să continue
examinarea psihologică în ziua programării şi solicită în
scris reprogramarea în altă zi.
27 Şeful Serviciului Psihologia Stabileşte ulterior, de comun acord cu candidatul, ziua
Personalului reprogramării, fără a depăşi termenul în care avizul
psihologic este util pentru concursul respectiv.
28 Persoanele cu atribuţii de După ce s-au asigurat că în sală nu (mai) sunt persoane
aplicare a probelor psihologice aflate în situaţia de mai sus, prezintă candidaţilor, pe scurt,
etapele examinării psihologice.
Fac următoarele precizări candidaţilor:
- parcurgerea tuturor etapelor testării este obligatorie
pentru a primi un aviz psihologic;
- avizul psihologic final va fi sub forma ADMIS sau
RESPINS;
- avizul psihologic se referă strict la postul care face
obiectul concursului pentru persoana în cauză;
- nu este obligatoriu ca avizul psihologic să fie formulat
de psihologul care aplică probele psihologice tip creion –
hârtie sau tip informatizat. Avizul psihologic al candidatului
poate fi formulat şi de alţi psihologi din cadrul serviciului, cu
consultarea persoanei care a aplicat probele psihologice.
29 Persoanele cu atribuţii de Distribuie candidaţilor o fişă individuală în care aceştia
aplicare a probelor psihologice trebuie să completeze mai multe rubrici (exemplu: date
personale de identificare, postul şi penitenciarul pentru care
candidează, ocupaţia etc.)
30 Persoanele cu atribuţii de Informează candidaţii că, pentru facilitarea centralizării
aplicare a probelor psihologice tuturor foilor de răspuns, fiecare dintre ei va primi un număr
de ordine, pe care îl va reţine şi îl va nota în colţul din
dreapta sus al fiecărei fişe şi foi de răspuns din cadrul
testării psihologice.
31 Persoanele cu atribuţii de Înaintea aplicării probelor de performanţă, candidaţilor li se
aplicare a probelor psihologice aduc următoarele precizări:
a) aceste probe au limită de timp pentru rezolvare;
b) să înceapă rezolvarea exerciţiilor numai la comanda
examinatorului;
c) să rezolve exerciţiile individual, fără a colabora cu
colegii;
d) să nu noteze nimic pe teste, ci doar pe foile de răspuns;
e) să fie atenţi la instructajul examinatorului;
f) să comunice examinatorului eventualele nelămuriri
înainte de începerea rezolvării probei;
g) să urmărească atent corespondenţa dintre numărul
exerciţiului din test şi numărul din foaia de răspuns;
h) să haşureze răspunsurile greşite şi să treacă alăturat
răspunsurile corecte;
i) să nu acorde prea mult timp unui exerciţiu; în cazul în
care nu găsesc rapid răspunsul la un exerciţiu, să treacă la
următorul; în limita timpului disponibil să se întoarcă la
exerciţiile nerezolvate;

575
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


j) să bareze spaţiile rămase necompletate la finalul fiecărei
probe;
k) să îşi verifice răspunsurile dacă termină proba mai
repede decât timpul acordat;
l) să înceteze lucrul la comanda examinatorului.
32 Persoanele cu atribuţii de Distribuie candidaţilor, pe rând, fiecare probă de măsurare a
aplicare a probelor psihologice atenţiei, împreună cu foile de răspuns, solicitându-le
acestora să nu deschidă testele decât la comanda
examinatorului.
33 Persoanele cu atribuţii de Solicită candidaţilor să completeze lizibil datele personale
aplicare a probelor psihologice pe foile de răspuns.
34 Persoanele cu atribuţii de Explică persoanelor examinate psihologic modalitatea de
aplicare a probelor psihologice rezolvare a fiecărei probe şi de marcare a răspunsurilor în
foaia de răspuns.
Rezolvă împreună cu persoanele examinate psihologic
câteva exerciţii - exemplu, verificând în foile de răspuns ale
acestora dacă au marcat corect răspunsurile.
35 Persoanele cu atribuţii de Întreabă candidaţii dacă au înţeles modalitatea de rezolvare
aplicare a probelor psihologice a fiecărei probe şi de marcare a răspunsurilor în foaia de
răspuns, asigurându-se că nu mai sunt persoane care au
nelămuriri.
36 Persoanele cu atribuţii de În momentul în care nici un candidat nu mai adresează
aplicare a probelor psihologice întrebări cu referire la modalitatea de completare a probei,
comunică timpul alocat rezolvării şi dau comanda de
începere a testului.
În timp ce candidaţii rezolvă sarcinile testului, îi asistă în
vederea desfăşurării probei în bune condiţii.
37 Persoanele cu atribuţii de Cronometrează cu ajutorul unui cronometru perioada de
aplicare a probelor psihologice timp alocată fiecărei probe.
38 Persoanele cu atribuţii de După scurgerea timpului alocat fiecărei probe, dau
aplicare a probelor psihologice comanda de încetare a lucrului şi strâng testele şi foile de
răspuns.
39 Persoanele cu atribuţii de Distribuie candidaţilor, pe rând, fiecare probă de măsurare a
aplicare a probelor psihologice nivelului de dezvoltare a inteligenţei, împreună cu foile de
răspuns, solicitându-le acestora să nu deschidă testele
decât la comanda examinatorului.
40 Persoanele cu atribuţii de Solicită candidaţilor să completeze lizibil datele personale
aplicare a probelor psihologice pe foile de răspuns.
41 Persoanele cu atribuţii de Explică persoanelor examinate psihologic modalitatea de
aplicare a probelor psihologice rezolvare a probei şi de marcare a răspunsurilor în foaia de
răspuns.
42 Persoanele cu atribuţii de Rezolvă împreună cu persoanele examinate psihologic
aplicare a probelor psihologice câteva exerciţii - exemplu, verificând în foile de răspuns ale
acestora dacă au marcat corect răspunsurile.
43 Persoanele cu atribuţii de Întreabă candidaţii dacă au înţeles modalitatea de rezolvare
aplicare a probelor psihologice a fiecărei probe şi de marcare a răspunsurilor în foaia de
răspuns, asigurându-se că nu mai sunt persoane care au
nelămuriri.
44 Persoanele cu atribuţii de În momentul în care nici un candidat nu mai adresează
aplicare a probelor psihologice întrebări cu referire la modalitatea de completare a probei,
comunică timpul alocat rezolvării şi dau comanda de
începere a testului.
În timp ce candidaţii rezolvă sarcinile testului, îi asistă în
vederea desfăşurării probei în bune condiţii.
45 Persoanele cu atribuţii de Cronometrează cu ajutorul unui cronometru perioada de
aplicare a probelor psihologice timp alocată fiecărei probe.

576
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


46 Persoanele cu atribuţii de După scurgerea timpului alocat fiecărei probe, dau
aplicare a probelor psihologice comanda de încetare a lucrului şi strâng testele şi foile de
răspuns.
47 Persoanele cu atribuţii de După finalizarea probelor de performanţă, anunţă că
aplicare a probelor psihologice urmează o pauză de 15 minute, comunicând ora la care
începe următoarea etapă a examinării psihologice.
48 Persoanele cu atribuţii de Aranjează foile de răspuns ale candidaţilor în ordinea
aplicare a probelor psihologice numerelor alocate, verificând dacă setul este complet.
Numără testele, verificând dacă setul este complet.
49 Persoanele cu atribuţii de Distribuie candidaţilor toate probele de personalitate,
aplicare a probelor psihologice împreună cu foile de răspuns aferente.
50 Persoanele cu atribuţii de Informează candidaţii că aceste probe nu au limită de timp
aplicare a probelor psihologice pentru rezolvare şi că este indicat să nu se grăbească în
completarea acestora, deoarece există riscul de a nu
înţelege corect semnificaţia afirmaţiilor.
51 Persoanele cu atribuţii de Solicită persoanelor examinate să completeze lizibil datele
aplicare a probelor psihologice personale pe toate foile de răspuns.
52 Persoanele cu atribuţii de Referitor la modalitatea de completare a chestionarelor de
aplicare a probelor psihologice personalitate, le fac candidaţilor următoarele precizări:
a) să citească atent toate întrebările din chestionare, pentru
a evalua cât mai corect semnificaţia acestora;
b) să marcheze răspunsurile din chestionare prin bifarea cu
litera „X” în căsuţele din foaia de răspuns;
c) să nu noteze nimic pe chestionare, ci doar pe foile de
răspuns;
d) să solicite ajutorul examinatorilor în orice situaţie în care
înţelesul anumitor termeni sau al anumitor întrebări este
ambiguu, neclar;
e) să urmărească atent corespondenţa dintre numărul
întrebării din chestionar şi numărul corespunzător din foaia
de răspuns;
f) să corecteze răspunsul marcat greşit prin haşurarea
acestuia şi să noteze răspunsul în căsuţa corespunzătoare;
g) să răspundă întrebărilor în mod individual, fără a
colabora cu colegii;
h) să nu adreseze întrebări de lămurire colegilor, ci doar
examinatorilor.
53 Persoanele cu atribuţii de Întreabă candidaţii dacă au înţeles modalitatea de
aplicare a probelor psihologice completare a chestionarelor de personalitate şi de marcare
a răspunsurilor în foaia de răspuns, asigurându-se că nu
mai sunt persoane care au nelămuriri.
54 Persoanele cu atribuţii de Explică modalitatea de completare a formularului - tip
aplicare a probelor psihologice interviu.
Candidaţii sunt informaţi de următoarele:
- prin aplicarea acestui tip de probă se urmăreşte
identificarea prezenţei unui minim potenţial de adaptare la
specificul mediului de lucru şi la problematica specifică
postului vizat;
- nu se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor profesionale,
răspunsurile fiind relevante pentru examenul psihologic nu
din perspectiva corectitudinii lor, ci din perspectiva
cunoaşterii de către psihologi a trăsăturilor de personalitate
ale respondenţilor şi a stilului personal de abordare a
situaţiilor noi;
- completarea tuturor rubricilor din formularul - tip
interviu este obligatorie.

577
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


55 Persoanele cu atribuţii de Aduc la cunoştinţa persoanelor examinate că, pe măsură ce
aplicare a probelor psihologice vor finaliza fiecare probă, o vor lăsa la marginea mesei de
lucru.
56 Persoanele cu atribuţii de Anunţă candidaţii că vor fi programaţi pentru susţinerea
aplicare a probelor psihologice probei interviului psihologic în ordinea în care finalizează
probele de personalitate şi formularul - tip interviu.
Informează candidaţii că, după finalizarea probelor scrise,
vor aştepta în sala de testare să le fie adusă la cunoştinţă
ordinea în care vor susţine proba interviului psihologic.
57 Persoanele cu atribuţii de În momentul în care nici un candidat nu mai adresează
aplicare a probelor psihologice întrebări cu referire la modalitatea de completare a
formularului - tip interviu, comunică acestora că pot începe
completarea probelor.
58 Persoanele cu atribuţii de În timp ce candidaţii completează probele, îi asistă în
aplicare a probelor psihologice vederea desfăşurării probei în bune condiţii.
59 Persoanele cu atribuţii de Ordonează foile de răspuns şi formularele – tip interviu ale
aplicare a probelor psihologice candidaţilor în ordinea numerelor alocate, verificând dacă
setul este complet.
Numără chestionarele, verificând dacă setul este complet.
60 Psihologii Serviciului Psihologia Analizează posibilitatea formării de comisii pentru proba
Personalului interviului psihologic. Dacă nu este posibilă formarea unei
comisii, interviul psihologi este realizat de un singur
psiholog.
61 Psihologul / psihologii care În timpul interviului psihologic reiau câteva răspunsuri
realizează interviul psihologic semnificative oferite de persoană în cursul completării
probelor.
Dacă este cazul, solicită persoanei să realizeze o detaliere
mai concretă a unor răspunsuri vagi..
62 Membrul comisiei de interviu În situaţia în care angajatul este intervievat de o comisie,
desemnat unul din membri comisiei consemnează în fişa de interviu
răspunsurile la întrebările adresate, numai după ce a obţinut
permisiunea persoanei examinate. Dacă din comisie face
parte şi un agent cu atribuţii de psihologie, acesta
consemnează în scris răspunsurile.
63 Psihologul / psihologii care După finalizarea fiecărui interviu şi ieşirea persoanei din
realizează interviul psihologic locaţia unde a avut loc interviul, consemnează în fişa de
interviu observaţiile făcute.
64 Agentul desemnat După finalizarea probei interviului, conduc candidaţii la
poarta de acces a penitenciarului.
65 Persoanele care corectează După finalizarea tuturor interviurilor psihologice, identifică
răspunsurile la probele răspunsurile corecte oferite de candidaţi la probele de
psihologice performanţă, le însumează şi calculează punctajul brut
pentru fiecare probă; raportează punctajele brute la etalonul
corespunzător sexului, vârstei, nivelului studiilor; identifică
nota standardizată corespunzătoare şi o trec în dreptul
punctajului brut pe foaia de răspuns a probei respective.
66 Agentul desemnat Centralizează şi capsează toate foile de răspuns ale fiecărui
candidat.
Notează în rubrica corespunzătoare din fişa individuală a
fiecărui candidat punctajele obţinute la toate probele
psihologice aplicate.
67 Psihologul/psihologii Corelează rezultatele obţinute la probele scrise cu
examinatori Serviciului informaţiile obţinute în urma interviurilor psihologice şi
Psihologia Personalului formulează avizele psihologice.
68 Personalul Serviciului Întocmeşte avizele psihologice individuale. Avizul psihologic
Psihologia Personalului cuprinde:

578
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


- antetul,
- denumirea unităţii penitenciare unde persoana s-a înscris,
- numele, prenumele persoanei examinate,
- avizul obţinut şi postul care face obiectul concursului
pentru persoana în cauză,
- gradul, numele, prenumele psihologului / psihologilor
care a(u) formulat avizul, semnăturile şi parafele
profesionale ale acestuia / acestora,
- denumirea structurii de psihologie, gradul, numele
prenumele, semnătura şefului acesteia şi ştampila instituţiei,
- iniţialele şi semnăturile persoanelor care au
tehnoredactat avizele psihologice, data la care s-au
tehnoredactat avizele şi acronimul direcţiei din care face
parte structura de psihologie.
69 Agentul desemnat Centralizează avizele semnate şi parafate de către
psihologii examinatori şi le înmânează spre avizare şefului
Serviciului Psihologia Personalului.
70 Şeful Serviciului Psihologia Semnează avizele psihologice în dreptul denumirii structurii
Personalului de psihologie.
71 Agenţii cu atribuţii de Întocmesc o adresă de însoţire a avizelor psihologice. Dacă
secretariat din cadrul Ser- sunt mai multe avize psihologice pentru o unitate,
viciului Psihologia Personalului întocmesc o adresă comună.
72 Agenţii cu atribuţii de Fac demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
secretariat din cadrul Servi- şefilor ierarhici şi transmit avizele către unităţile unde s-au
ciului Psihologia Personalului înscris candidaţii.
73 Agenţii cu atribuţii de Notează în registrul de evidenţă a persoanelor examinate
secretariat din cadrul numele şi prenumele acestora, data la care au fost
Serviciului Psihologia examinate, denumirea unităţii penitenciare unde s-au
Personalului înscris, postul pentru care au candidat şi avizele psihologice
obţinute.
74 Agentul cu atribuţii de arhivare Clasează şi arhivează în arhiva Serviciului Psihologia
a documentelor Personalului exemplarul nr. 2 al noilor avize psihologice,
exemplarul nr. 2 al adresei de însoţire, toate foile de
răspuns, completate de candidaţi cu ocazia reexaminării
psihologice, precum şi xerocopiile chitanţelor.
75 Ofiţerii / agenţii de resurse Informează candidaţii care au obţinut avizul RESPINS şi
umane din unităţile care solicită reexaminarea faptul că cererile de reexaminare
penitenciare unde s-au pot fi aprobate numai dacă sunt întrunite simultan condiţiile:
înscris candidaţii - sunt depuse în termen de 48 de ore de la luarea la
cunoştinţă la Biroul Resurse Umane şi Formare
Profesională din unitatea unde s-au înscris,
- argumentele aduse de candidaţi ca justificare a
performanţei scăzute în timpul examinării psihologice sunt
sprijinite prin documente doveditoare,
- persoanele care solicită reexaminarea psihologică au
respectat obligaţiile pe care le-au avut în situaţia examinării
psihologice,
- media aritmetică a rezultatelor obţinute de candidat la
probele de aptitudini generale şi/sau speciale se situează la
o distanţă de maximum un punct faţă de punctajul necesar
încadrării în baremele de admisibilitate.
76 Ofiţerii / agenţii de resurse În cazul în care candidaţii respinşi depun cereri de
umane din unităţile reexaminare, le înregistrează, le aduc la cunoştinţa
penitenciare unde s-au directorului unităţii şi le transmit Serviciului Psihologia
înscris candidaţii Personalului, prin Direcţia Management Resurse Umane.

579
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


77 Psihologii Serviciului Psihologia Analizează dacă solicitările de reexaminare psihologică
Personalului respectă toate condiţiile necesare pentru aprobare.
78 Şeful Serviciului Psihologia În situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile necesare
Personalului pentru aprobarea solicitărilor de reexaminare psihologică,
stabileşte data şi ora la care se va desfăşura această
activitate, respectând termenul în care avizul psihologic este
util pentru concursul în cauză.
79 Agentul desemnat Întocmeşte adresa de programare a candidaţilor la
reexaminarea psihologică.
80 Agentul desemnat Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
şefilor ierarhici şi transmite documentul către unităţile la
care candidaţii s-au înscris.
81 Ofiţerii / agenţii de resurse Aduc la cunoştinţă solicitanţilor rezoluţia cererilor de
umane din unităţile reexaminare psihologică, iar dacă acestea au fost aprobate,
penitenciare unde s-au le comunică data şi ora la care vor susţine a doua
înscris candidaţii examinare psihologică.
82 Şeful Serviciului Psihologia Desemnează o comisie, formată din minimum doi psihologi,
Personalului pentru reexaminarea psihologică a solicitanţilor şi
formularea noilor avize psihologice.
Din comisia de reexaminare fac parte alţi psihologi decât cei
care au examinat prima dată candidaţii respectivi şi au
formulat avizele iniţiale pentru aceştia.
83 Agentul desemnat Verifică dovada de achitare a taxei de reexaminare
psihologică (chitanţa).
84 Psihologii care realizează Aplică persoanelor setul de probe din bateria de
reexaminarea psihologică reexaminare, susţin interviul psihologic cu acestea şi
formulează noile avize psihologice.

85 Personalul Serviciului Tehnoredactează noile avize psihologice individuale.


Psihologia Personalului
86 Psihologii care au elaborat Semnează şi aplică parafele profesionale personale pe
noile avize psihologice noile avizele psihologice.
87 Agenţii cu atribuţii de Centralizează avizele semnate şi parafate de către
secretariat din cadrul psihologii examinatori şi le înmânează spre avizare şefului
Serviciului Psihologia Serviciului Psihologia Personalului.
Personalului
88 Şeful Serviciului Psihologia Semnează avizele psihologice.
Personalului
89 Agenţii cu atribuţii Întocmesc o adresă de însoţire a avizelor psihologice. Dacă
de
secretariat din cadrul Ser- sunt mai multe avize psihologice pentru o unitate,
viciului Psihologia Personalului întocmesc o adresă comună.
90 Agenţii cu atribuţii Fac demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
de
secretariat din cadrul Ser- şefilor ierarhici şi transmit avizele către unităţile unde
viciului Psihologia Personalului candidaţii s-au înscris.
91 Agenţii cu atribuţii Notează în registrul de evidenţă a persoanelor examinate
de
secretariat din numele şi prenumele persoanelor reexaminate, data la care
cadrul
Serviciului Psihologiaau fost reexaminate, denumirea unităţii penitenciare unde
Personalului s-au înscris, postul pentru care au candidat şi noile avize
psihologice obţinute.
92 Agentul cu atribuţii de arhivare Clasează şi arhivează în arhiva Serviciului Psihologia
a documentelor Personalului exemplarul nr. 2 al noilor avize psihologice,
exemplarul nr. 2 al adresei de însoţire, toate foile de
răspuns, completate de candidaţi cu ocazia reexaminării
psihologice, precum şi xerocopiile chitanţelor.

580
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PROCEDURA A0904002 Procedura operaţională a evaluării psihologice periodice a personalului

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


1 Psihologul desemnat Întocmeşte o adresă pentru directorul unităţii în care se va
desfăşura evaluarea psihologică prin care îi comunică
acestuia că angajaţii unităţii vor fi evaluaţi conform
programării lunare aprobată de directorul general al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
2 Agentul desemnat Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
şefilor ierarhici şi transmit adresa către conducerea unităţii.
3 Şeful Serviciului Psihologia După primirea informaţiilor referitoare la numărul total al
Personalului personalului care trebuie evaluat psihologic periodic,
stabileşte, de comun acord cu conducerea unităţii, numărul
de zile alocat activităţii de evaluare psihologică, perioada în
care se va desfăşura această activitate, locaţiile care pot fi
puse la dispoziţia psihologilor în vederea realizării evaluării
psihologice.
4 Şeful Biroului Resurse Umane Tra În baza dispoziţiilor directorului unităţii desemnează
şi Formare Profesională din unul dintre subordonaţi pentru a colabora cu personalul
unitatea planificată pentru Serviciului Psihologia Personalului în vederea organizării şi
evaluarea psihologică periodică desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de evaluare
psihologică periodică.
5 Agentul desemnat Aduce la cunoştinţa ofiţerului / agentului de resurse umane
desemnat următoarele:
- ora de începere a activităţilor de evaluare psihologică,
- numărul maxim de angajaţi care pot fi programaţi într-o zi
(în concordanţă cu recomandările Colegiului Psihologilor din
România),
- numărul locaţiilor necesare pentru desfăşurarea probei
interviului psihologic.
6 Ofiţerul/ agentul de resurse Întocmeşte tabelele nominale cu programările pe zile ale
umane desemnat angajaţilor care vor fi evaluaţi psihologic, în colaborare cu
şefii angajaţilor în cauză.
7 Ofiţerul/ agentul de resurse Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
umane desemnat şefilor ierarhici.
8 Ofiţerul/ agentul de resurse Transmite Serviciului Psihologia Personalului, prin e-mail
umane desemnat sau prin fax, tabelele nominale cu programările pe zile ale
angajaţilor care vor fi evaluaţi psihologic.

9 Ofiţerul/ agentul de resurse Aduce la cunoştinţa angajaţilor care vor fi evaluaţi


umane desemnat psihologic data şi ora la care sunt programaţi pentru
susţinerea evaluării psihologice periodice.
În acelaşi timp, îi informează că evaluarea psihologică are
două etape :
• completarea unor formulare / chestionare fără limită de
timp
• susţinerea unui interviu psihologic (de minimum 30 de
minute), la care vor fi programaţi în ordinea finalizării
tuturor probelor scrise.
10 Psihologul / agentul desemnat Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
şefilor ierarhici, în vederea deplasării la unitatea unde se va
efectua evaluarea psihologică periodică.
11 Angajaţii desemnaţi din cadrul Se deplasează la unitatea unde vor efectua evaluările
Serviciului Psihologia psihologice.
Personalului
12 Ofiţerul/ agentul de resurse În fiecare zi, înainte de începerea activităţilor de evaluare
umane desemnat psihologică, verifică prezenţa. Dacă sunt persoane absente,
aduce la cunoştinţa evaluatorilor motivul absentării şi ziua în

581
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


care acestea se vor prezenta la evaluarea psihologică.
Informează evaluatorii despre orice problemă apărută în
mod neprevăzut.
13 Angajaţii desemnaţi din cadrul Îşi fac cunoscute angajaţilor evaluaţi numele şi prenumele -
Serviciului Psihologia în fiecare zi de evaluare psihologică.
Personalului Înaintea începerii evaluării propriu-zise, aduc la cunoştinţă
angajaţilor care vor fi evaluaţi psihologic, următoarele
aspecte:
1. Evaluarea psihologică are două etape obligatorii:
• completarea unor formulare / chestionare fără limită de
timp
• susţinerea unui interviu psihologic (de minimum 30 de
minute), la care vor fi programaţi în ordinea finalizării
tuturor probelor scrise.
2. evaluarea psihologică periodică nu se finalizează cu
formularea unor avize psihologice. După caz, psihologii
evaluatori pot formula recomandări de specialitate.
3. în vederea susţinerii probei interviului psihologic,
angajaţii vor fi repartizaţi în mod egal psihologilor /
comisiilor;
4. pentru a susţine interviul psihologic, angajaţii se vor
prezenta la ora la care au fost programaţi;
5. programările sunt orientative deoarece durata
interviului este variabilă.
14 Angajaţii desemnaţi din cadrul Distribuie persoanelor examinate probele psihologice şi foile
Serviciului Psihologia de răspuns aferente.
Personalului Solicită persoanelor examinate să completeze lizibil datele
personale pe toate foile de răspuns.
Referitor la modalitatea de completare a chestionarelor de
personalitate, fac următoarele precizări:
a) să citească atent toate afirmaţiile din chestionare, pentru
a înţelege cât mai corect semnificaţia acestora;
b) să răspundă la toate afirmaţiile din chestionare şi la toate
rubricile cuprinse în celelalte probe psihologice;
c) să nu noteze nimic pe chestionare, ci doar pe foile de
răspuns;
d) să solicite ajutorul persoanelor care aplică probele în
orice situaţie în care înţelesul anumitor termeni sau al
anumitor întrebări este ambiguu, neclar;
e) să urmărească atent corespondenţa dintre numărul
afirmaţiilor din chestionare şi numerele corespunzătoare din
foaia de răspuns;
f) să corecteze răspunsul marcat greşit prin haşurarea
acestuia şi să noteze răspunsul în căsuţa corespunzătoare;
g) să răspundă la întrebări în mod individual, fără a colabora
cu colegii;
h) să nu adreseze întrebări de lămurire colegilor, ci doar
persoanelor care aplică probele.
15 Angajaţii desemnaţi din cadrul Întreabă angajaţii dacă au înţeles modalitatea de
Serviciului Psihologia completare a fiecărei probe, asigurându-se că nu mai sunt
Personalului persoane care au nelămuriri.
Aduc la cunoştinţă angajaţilor evaluaţi faptul că, după ce
finalizează de completat fiecare probă, o va înmâna unuia
dintre evaluatori, urmând să aştepte anunţarea orelor
aproximative la care vor susţine proba interviului psihologic,
precum şi locaţiile unde va avea loc această probă.

582
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


16 Angajaţii desemnaţi din cadrul În momentul în care nici un angajat nu mai adresează
Serviciului Psihologia întrebări cu privire la modalitatea de completare a probelor,
Personalului comunică acestora că pot începe completarea.
Asistă angajaţii în timpul completării probele psihologice.
17 Angajaţii desemnaţi din cadrul Centralizează şi capsează toate foile de răspuns ale fiecărei
Serviciului Psihologia persoane evaluate.
Personalului
18 Angajaţii desemnaţi din cadrul Planifică angajaţii la proba interviului psihologic în ordinea
Serviciului Psihologia în care finalizează toate probele scrise şi îi repartizează în
Personalului mod egal psihologilor / comisiilor (dacă situaţia o permite se
constituie comisii din minimum doi psihologi sau din cel
puţin un psiholog şi un agent cu atribuţii de psihologie).
Calculează orele aproximative la care angajaţii vor susţine
proba interviului, alocând fiecărui interviu minimum 30 de
minute.
19 Angajaţii desemnaţi din cadrul Aduc la cunoştinţă angajaţilor orele aproximative şi locaţiile
Serviciului Psihologia unde vor susţine proba interviului psihologic.
Personalului
20 Psihologii evaluatori din În timpul interviului psihologic reiau câteva răspunsuri
cadrul Serviciului Psihologia semnificative oferite de persoană în cursul completării
Personalului probelor.
Dacă este cazul, solicită persoanei să realizeze o detaliere
mai concretă a unor răspunsuri vagi.
21 Membrul comisiei de interviu În situaţia în care angajatul este intervievat de o comisie,
desemnat unul din membri comisiei consemnează în fişa de interviu
răspunsurile la întrebările adresate, numai după ce a obţinut
permisiunea persoanei evaluate. Dacă din comisie face
parte şi un agent cu atribuţii de psihologie, acesta
consemnează în scris răspunsurile.
22 Psihologii evaluatori din După finalizarea fiecărui interviu şi ieşirea persoanei din
cadrul Serviciului Psihologia locaţia unde a avut loc această probă, consemnează în fişa
Personalului de interviu observaţiile făcute.
23 Psihologii evaluatori din Evaluarea psihologică periodică nu se finalizează cu
cadrul Serviciului Psihologia acordarea unui aviz psihologic.
Personalului În funcţie de situaţie, psihologii evaluatori pot formula
recomandări de specialitate.
24 Angajaţii desemnaţi din cadrul După finalizarea evaluărilor psihologice, revin la sediul
Serviciului Psihologia Serviciului Psihologia Personalului.
Personalului
25 Angajaţii desemnaţi din cadrul Întocmesc un document adresat directorului unităţii evaluate
Serviciului Psihologia cuprinzând concluziile şi, după caz, recomandările de
Personalului specialitate, rezultate în urma evaluării psihologice
periodice.
26 Agentul desemnat Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
şefilor ierarhici şi transmite adresa către conducerea unităţii
din care fac parte angajaţii evaluaţi.
27 Psihologul / agentul din cadrul Notează în registrul de evidenţă numele şi prenumele
Serviciului Psihologia angajaţilor evaluaţi, data la care au fost evaluaţi, denumirea
Personalului unităţii penitenciare din care fac parte, postul pe care îl
ocupă la data evaluării şi recomandările de specialitate,
dacă este cazul.
28 Agentul cu atribuţii de arhivare Clasează şi arhivează în arhiva Serviciului Psihologia
a documentelor Personalului exemplarul nr. 2 al adresei transmise către
conducerea unităţii din care fac parte angajaţii evaluaţi,
precum şi toate foile de răspuns ale acestora.
29 Psihologii evaluatori din În funcţie de situaţie, psihologii evaluatori pot recomanda
cadrul Serviciului Psihologia efectuarea unei reevaluări psihologice.

583
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


Personalului
30 Agentul desemnat Întocmeşte adresa de programare a angajatului care
urmează să fie reevaluat psihologic.
31 Agentul desemnat Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
şefilor ierarhici.
32 Şeful Serviciului Psihologia Desemnează minimum doi psihologi din cadrul serviciului
Personalului (care nu au participat la prima evaluare psihologică).Din
comisie poate face parte şi un agent cu atribuţii de
psihologie.
33 Membrul comisiei de Se prezintă (nume, prenume).
reevaluare desemnat Prezintă angajatului în ce constă a doua evaluare
psihologică:
- completarea unor formulare / chestionare fără limită de
timp
- interviul psihologic.
34 Membrul comisiei de Distribuie persoanei, pe rând, toate probele psihologice,
reevaluare desemnat împreună cu foile de răspuns aferente.
35 Membrul comisiei de Solicită persoanei examinate psihologic să completeze lizibil
reevaluare desemnat datele personale pe toate foile de răspuns
36 Membrul comisiei de Explică modalitatea de completare a probelor psihologice.
reevaluare desemnat
37 Membrul comisiei de Întreabă persoana dacă a înţeles modalitatea de completare
reevaluare desemnat a probelor psihologice şi de marcare a răspunsurilor în foaia
de răspuns, asigurându-se că nu mai are nelămuriri.
38 Membrul comisiei de După finalizarea probelor creion– hârtie şi/sau informatizate,
reevaluare desemnat acordă persoanei 15 minute de pauză până la susţinerea
interviului psihologic.
39 Psihologii care realizează În timpul interviului psihologic reiau câteva răspunsuri
reevaluarea psihologică semnificative oferite de persoană în cursul completării
probelor.
Dacă este cazul, solicită persoanei să realizeze o detaliere
mai concretă a unor răspunsuri vagi.
40 Psihologul sau agentul cu Unul din membri comisiei consemnează în fişa de interviu
atribuţii de psihologie răspunsurile la întrebările adresate, numai după ce a obţinut
permisiunea persoanei evaluate. Dacă din comisie face
parte şi un agent cu atribuţii de psihologie, acesta
consemnează în scris răspunsurile.
41 Psihologii care realizează După finalizarea interviului şi ieşirea persoanei din locaţia
reevaluarea psihologică unde a avut loc această probă, consemnează în fişa de
interviu observaţiile făcute.
42 Psihologii care realizează Întocmesc un document adresat directorului unităţii din care
reevaluarea psihologică face parte angajatul reevaluat, cuprinzând concluziile şi,
după caz, recomandările de specialitate, rezultate în urma
reevaluării psihologice.
43 Agentul desemnat Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
şefilor ierarhici şi transmite adresa către conducerea unităţii
din care face parte angajatul reevaluat.
44 Psihologul / agentul din cadrul Notează în registrul de evidenţă numele şi prenumele
Serviciului Psihologia angajatului reevaluat, data la care a fost reevaluat,
Personalului denumirea unităţii penitenciare din care face parte, postul
pe care îl ocupă la data reevaluării şi recomandările de
specialitate, dacă este cazul.
45 Agentul cu atribuţii de arhivare Clasează şi arhivează în arhiva Serviciului Psihologia
a documentelor Personalului exemplarul nr. 2 al adresei transmise către
conducerea unităţii din care face parte angajatul reevaluat,
precum şi toate foile de răspuns ale acestuia.

584
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PROCEDURA A0904003 Procedura operaţională de realizare a evaluării psihologice la sesizare

PAS RESPONSABIL(I) Descriere


1 Şeful Serviciului Psihologia Ca urmare a dispoziţiei directorului general al
Personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a solicitării
conducerii unităţii din care face parte angajatul, aprobată
de directorul general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, stabileşte data şi ora la care se va realiza
evaluarea psihologică la sesizare.
2 Agentul desemnat Întocmeşte adresa de programare a angajatului care
urmează să fie evaluat psihologic.
3 Agentul desemnat Obţine aprobările şefilor ierarhici superiori şi transmite
documentul către solicitanţi.
4 Şeful Serviciului Psihologia Desemnează trei psihologi din cadrul Serviciului
Personalului Psihologia Personalului care vor face parte din comisia de
evaluare psihologică a persoanei. Din comisie poate face
parte şi un agent cu atribuţii de psihologie.
5 Agentul desemnat Întocmeşte tabelul de acces în incinta Penitenciarului
Bucureşti - Rahova (exemplarele nr. 1 şi nr. 2).
6 Şeful Serviciului Psihologia Semnează tabelele de acces.
Personalului
7 Agentul desemnat Predă tabelele de acces personalului secretariatului
Penitenciarului Bucureşti - Rahova pentru a fi aprobate
de directorul unităţii.
8 Agentul de secretariat din cadrul Înmânează tabelele de acces directorului Penitenciarului
Penitenciarului Bucureşti - Bucureşti - Rahova, în vederea aprobării.
Rahova
9 Agentul de secretariat din cadrul După obţinerea aprobării accesului persoanei în unitate,
Penitenciarului Bucureşti - predă tabelele de acces agentului din cadrul Serviciului
Rahova Psihologia Personalului.
10 Agentul desemnat În ziua destinată evaluării psihologice asigură condiţiile
necesare desfăşurării optime a acesteia (luminozitate,
căldură, aerisire, etc.).
11 Agentul desemnat Întâmpină angajatul în Postul de Control 1 al
Penitenciarului Bucureşti - Rahova, verifică dacă datele
incluse în legitimaţia de serviciu a angajatului coincid cu
datele incluse în tabelul de acces şi consemnează în tabel
prezenţa acestuia.
12 Agentul desemnat Înmânează exemplarul nr. 1 al tabelului de acces în
unitate personalului din Postul de Control 1 al
Penitenciarului Bucureşti - Rahova.
13 Personalul din Postul de Control Efectuează accesul angajatului în incinta Penitenciarului
1 al Penitenciarului Bucureşti - Bucureşti – Rahova, conform normelor de acces într-o
Rahova, în prezenţa unui agent unitate penitenciară.
din cadrul Serviciului Psihologia
Personalului
14 Agentul desemnat Însoţeşte angajatul din Postul de Control 1 până la locaţia
Serviciului Psihologia Personalului şi îl conduce în sala de
evaluare psihologică.

585
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) Descriere


Îl informează că are 10 minute la dispoziţie înainte de
începerea evaluării psihologice.
15 Agentul cu atribuţii de arhivare a Clasează şi arhivează exemplarul nr. 2 al tabelului de
documentelor din cadrul acces în arhiva Serviciului Psihologia Personalului.
Serviciului Psihologia
Personalului
16 Membrul comisiei de evaluare Se prezintă (nume, prenume).
desemnat Prezintă angajatului în ce constă evaluarea psihologică.
- completarea unor formulare / chestionare fără limită
de timp
- interviul psihologic.
17 Membrul comisiei de evaluare Distribuie persoanei, pe rând, toate probele psihologice,
desemnat împreună cu foile de răspuns aferente.
18 Membrul comisiei de evaluare Solicită persoanei examinate psihologic să completeze
desemnat lizibil datele personale pe toate foile de răspuns

19 Membrul comisiei de evaluare Explică modalitatea de completare a probelor psihologice.


desemnat
20 Membrul comisiei de evaluare Întreabă persoana dacă a înţeles modalitatea de
desemnat completare a probelor psihologice şi de marcare a
răspunsurilor în foaia de răspuns, asigurându-se că nu
mai are nelămuriri.
21 Membrul comisiei de evaluare După finalizarea completării de către angajat a
desemnat formularelor / chestionarelor, acordă persoanei 15 minute
de pauză, până la susţinerea interviului psihologic.
22 Psihologii din comisia de În timpul interviului psihologic reiau câteva răspunsuri
evaluare semnificative oferite de persoană în cursul completării
probelor.
Dacă este cazul, solicită persoanei să realizeze o
detaliere mai concretă a unor răspunsuri vagi.
23 Psihologul sau agentul cu Unul din membri comisiei consemnează în fişa de interviu
atribuţii de psihologie răspunsurile la întrebările adresate, numai după ce a
obţinut permisiunea persoanei evaluate. Dacă din comisie
face parte şi un agent cu atribuţii de psihologie, acesta
consemnează în scris răspunsurile.
24 Agentul desemnat După finalizarea interviului persoanei examinate
psihologic, îl conduce la poarta de acces a penitenciarului.
25 Psihologii din comisia de După finalizarea interviului persoanei examinate
evaluare psihologic, consemnează independent în fişele individuale
de interviu observaţiile făcute.
26 Psihologii din comisia de Întocmesc un document adresat solicitantului, cuprinzând
evaluare concluziile şi, după caz, recomandările de specialitate,
rezultate în urma evaluării psihologice.
27 Agentul desemnat Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
şefilor ierarhici şi transmite adresa către solicitant
28 Psihologul / agentul din cadrul Notează în registrul de evidenţă numele şi prenumele
Serviciului Psihologia angajatului evaluat, data la care a fost evaluat, denumirea
Personalului unităţii penitenciare din care face parte, postul pe care îl
ocupă la data evaluării şi recomandările de specialitate,
dacă este cazul.
29 Agentul cu atribuţii de arhivare a Clasează şi arhivează în arhiva Serviciului Psihologia
documentelor Personalului exemplarul nr. 2 al adresei transmise către
solicitant, precum şi toate foile de răspuns ale angajatului
evaluat.

586
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PROCEDURA A0904004 Procedura operaţională de colaborare cu medicul psihiatru (în situaţiile


în care rezultatele evaluării / reevaluării psihologice periodice, evaluării
psihologice la sesizare sau şedinţele de asistenţă psihologică au
relevat aspecte psihologice cu potenţial de risc, posibil asociate cu
contraindicaţii de natură psihiatrică)

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


1 Psihologii evaluatori / care Propun şefului Serviciului Psihologia Personalului iniţierea
acordă asistenţă psihologică procedurii de colaborare cu medicul psihiatru în situaţia în
care rezultatele corelate obţinute la probele de
personalitate şi la proba interviului psihologic sau şedinţele
de asistenţă psihologică, au relevat la angajat aspecte
psihologice cu potenţial de risc, posibil asociate cu
contraindicaţii de natură psihiatrică.
2 Psihologii evaluatori / care Întocmesc o adresă către conducerea unităţii din care face
acordă asistenţă psihologică parte persoana, în care:
- descriu pe scurt principalele trăsături psihologice cu
potenţial de risc, posibil asociate cu contraindicaţii de
natură psihiatrică, fără a dezvălui informaţii specifice oferite
de persoană în timpul evaluării psihologice / asistenţei
psihologice;
- solicită examinarea psihiatrică a angajatului şi furnizarea
unui punct de vedere din partea medicului;
- recomandă măsurile care se impun a fi luate pentru
evitarea implicării angajatului în evenimente profesionale
negative.
3 Agentul desemnat din cadrul Face demersurile necesare obţinerii tuturor aprobărilor din
Serviciului Psihologia partea şefilor ierarhici şi transmite documentul către
Personalului conducerea unităţii din care face parte angajatul.
4 Agentul cu atribuţii de arhivare Clasează şi arhivează în arhiva Serviciului Psihologia
a documentelor Personalului exemplarul nr. 2 al adresei transmise către
conducerea unităţii penitenciare din care face parte
angajatul.

PROCEDURA A0904005 Procedura operaţională de acordare a asistenţei psihologice


personalului sistemului administraţiei penitenciare

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


1 Psihologul care acordă Întocmeşte un registru de evidenţă a activităţilor de
asistenţă psihologică asistenţă psihologică a personalului, care va avea
personalului următoarele rubrici (ce vor fi completate după fiecare
şedinţă de asistenţă):
- denumirea penitenciarului din care face parte
angajatul,
- numele şi prenumele angajatului,
- vârsta,
- funcţia ocupată în prezent de angajat,
- data la care a avut loc fiecare şedinţă de asistenţă
psihologică şi durata acesteia,
- observaţii şi recomandări.
2 Angajatul care solicită la legătura (telefonic, e-mail etc.) cu şeful Serviciului
asistenţă psihologică Psihologia Personalului şi îi comunică acestuia intenţia de a
beneficia de o şedinţă de asistenţă psihologică.
Îşi exprimă opţiunea pentru ziua şi ora la care doreşte să fie
programat pentru o şedinţă de asistenţă psihologică.

587
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


3 Şeful Serviciului Psihologia Desemnează un psiholog pentru realizarea şedinţelor de
Personalului asistenţă psihologică cu solicitantul.
4 Psihologul care acordă În funcţie de programările existente, îi programează pe
asistenţă psihologică solicitanţi în ziua şi la ora pentru care şi-au exprimat
personalului opţiunea sau le propune o altă dată şi/sau oră.
5 Angajatul care solicită În situaţia în care nu se poate prezenta în ziua şi/sau la ora
asistenţă psihologică stabilită pentru şedinţa de asistenţă psihologică, anunţă
psihologul şi îi solicită o reprogramare.
6 Psihologul care acordă Înainte de a începe prima şedinţă de asistenţă psihologică,
asistenţă psihologică solicită angajatului să îşi exprime acordul scris de a
personalului beneficia de asistenţă psihologică, după ce acesta ia la
cunoştinţă condiţiile în care se acordă acest serviciu:
1. În conformitate cu prevederile art. 9 din Normele
Metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, psihologul
este obligat să păstreze confidenţialitatea în legătură cu
faptele sau informaţiile despre care a luat la cunoştinţă în
cursul acordării asistenţei psihologice.
2. Confidenţialitatea actului psihologic persistă şi după
încheierea activităţii de asistenţă. În caz contrar, psihologul
răspunde disciplinar pentru încălcarea confidenţialităţii
actului psihologic.
3. În conformitate cu prevederile Codului deontologic al
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, psihologul
este obligat să dezvăluie aspecte cuprinse în
confidenţialitatea actului psihologic numai în situaţiile
justificate de lege: pentru protecţia sănătăţii publice, pentru
prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii
unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii
rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea
urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.
7 Psihologul care acordă Dacă solicitantul semnează acordul, desfăşoară prima
asistenţă psihologică şedinţă de asistenţă psihologică.
personalului
8 Psihologul care acordă Îşi centrează demersul de asistenţă psihologică pe
asistenţă psihologică identificarea dificultăţilor cu care se confruntă solicitanţii şi
personalului pe ameliorarea trăirilor negative asociate cu acestea,
utilizând tehnici specifice de intervenţie psihologică.
9 Psihologul care acordă După fiecare şedinţă de asistenţă psihologică,
asistenţă psihologică consemnează datele persoanei în registrul de evidenţă a
personalului activităţii de asistenţă psihologică.
10 Psihologul care acordă Dacă angajatul participă la mai multe şedinţe de asistenţă
asistenţă psihologică psihologică, va consemna, la rubrica „Observaţii” din
personalului registrul de evidenţă, eventualele modificări pozitive sau
negative apărute în starea psihică a persoanei.

PROCEDURA A00904006 Procedura operaţională a examinării psihologice a angajaţilor pentru


dobândirea dreptului de a conduce autovehiculele din dotarea unităţii

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


1 Directorul unităţii penitenciare Solicită Serviciului Psihologia Personalului, prin Direcţia
din care fac parte angajaţii Management Resurse Umane, programarea examinării
psihologice a angajaţilor propuşi pentru dobândirea
dreptului de a conduce autovehiculele din dotarea unităţii.
2 Şeful Serviciului Psihologia Stabileşte data şi ora la care se va realiza examinarea
Personalului psihologică a angajaţilor.

588
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


3 Agentul desemnat Întocmeşte adresa de programare a angajaţilor care
urmează să fie examinaţi psihologic pentru dobândirea
dreptului de a conduce autovehiculele din dotarea unităţii.
4 Agentul desemnat Obţine aprobările şefilor ierarhici superiori şi transmite
documentul către conducerea unităţii penitenciare care a
solicitat efectuarea examinării psihologice pentru
dobândirea dreptului de a conduce autovehiculele din
dotarea unităţii.
5 Şeful Serviciului Psihologia Desemnează personalul din cadrul Serviciului Psihologia
Personalului Personalului care va realiza examinarea psihologică.
6 Agentul desemnat Întocmeşte tabelul de acces în incinta Penitenciarului
Bucureşti - Rahova (exemplarele nr. 1 şi nr. 2).
7 Şeful Serviciului Psihologia Semnează tabelele de acces.
Personalului
8 Agentul desemnat Predă tabelele de acces personalului secretariatului
Penitenciarului Bucureşti - Rahova pentru a fi aprobate de
directorul unităţii.
9 Agentul de secretariat din Înmânează tabelele de acces directorului Penitenciarului
cadrul Penitenciarului Bucureşti - Rahova, în vederea aprobării.
Bucureşti - Rahova
10 Agentul de secretariat din După obţinerea aprobării accesului persoanelor în unitate,
cadrul Penitenciarului predă tabelele de acces agentului din cadrul Serviciului
Bucureşti - Rahova Psihologia Personalului.
11 Agentul desemnat În ziua destinată examinării psihologice asigură condiţiile
necesare desfăşurării optime a acesteia (luminozitate,
căldură, aerisire, etc.).
12 Agentul desemnat Întâmpină angajaţii în Postul de Control 1 al Penitenciarului
Bucureşti - Rahova, verifică dacă datele incluse în
legitimaţiile de serviciu ale angajaţilor coincid cu datele
incluse în tabelul de acces şi consemnează în tabel
prezenţa acestora.
13 Agentul desemnat Înmânează exemplarul nr. 1 al tabelului de acces în unitate
personalului din Postul de Control 1 al Penitenciarului
Bucureşti - Rahova.
14 Personalul din Postul de Efectuează accesul angajaţilor în incinta Penitenciarului
Control 1 al Penitenciarului Bucureşti – Rahova, conform normelor de acces într-o
Bucureşti - Rahova, în unitate penitenciară.
prezenţa unei agent din cadrul
Serviciului Psihologia
Personalului
15 Agentul desemnat Însoţeşte angajaţii din Postul de Control 1 până la locaţia
Serviciului Psihologia Personalului şi îi conduce în sala de
examinare psihologică.
Îi informează că au 10 minute la dispoziţie înainte de
începerea examinării psihologice.
16 Agentul cu atribuţii de arhivare Clasează şi arhivează exemplarul nr. 2 al tabelului de
a documentelor din cadrul acces în arhiva Serviciului Psihologia Personalului.
Serviciului Psihologia
Personalului
17 Persoanele cu atribuţii de Se prezintă (nume, prenume).
aplicare a probelor psihologice Prezintă angajaţilor în ce constă examinarea psihologică.

18 Persoanele cu atribuţii de Distribuie angajaţilor o fişă individuală în care aceştia


aplicare a probelor psihologice trebuie să completeze mai multe rubrici (exemplu: date
personale de identificare, postul ocupat etc.).

589
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


19 Persoanele cu atribuţii de Distribuie, pe rând, angajaţilor probele psihologice.
aplicare a probelor psihologice Pentru fiecare probă aplicată efectuează instructajul.
20 Persoanele cu atribuţii de Înaintea aplicării probelor de performanţă, angajaţilor li se
aplicare a probelor psihologice aduc următoarele precizări:
a) aceste probe au limită de timp pentru rezolvare;
b) să înceapă rezolvarea exerciţiilor numai la
comandaexaminatorului;
c) să rezolve exerciţiile individual, fără a colabora cu
colegii;
d) să nu noteze nimic pe teste, ci doar pe foile de
răspuns;
e) să fie atenţi la instructajul examinatorului;
f) să comunice examinatorului eventualele nelămuriri
înainte de începerea rezolvării probei;
g) să urmărească atent corespondenţa dintre numărul
exerciţiului din test şi numărul din foaia de răspuns;
h) să haşureze răspunsurile greşite şi să treacă alăturat
răspunsurile corecte;
i) să nu acorde prea mult timp unui exerciţiu; în cazul în
care nu găsesc rapid răspunsul la un exerciţiu, să treacă la
următorul; în limita timpului disponibil să se întoarcă la
exerciţiile nerezolvate;
j) să bareze spaţiile rămase necompletate la finalul
fiecărei probe;
k) să îşi verifice răspunsurile dacă termină proba mai
repede decât timpul acordat;
l) să înceteze lucrul la comanda examinatorului.
21 Persoanele cu atribuţii de Distribuie angajaţilor, pe rând, fiecare probă de măsurare a
aplicare a probelor psihologice atenţiei, împreună cu foile de răspuns, solicitându-le
acestora să nu deschidă testele decât la comanda
examinatorului.
22 Persoanele cu atribuţii de Solicită angajaţilor să completeze lizibil datele personale pe
aplicare a probelor psihologice foile de răspuns.
23 Persoanele cu atribuţii de Explică persoanelor examinate psihologic modalitatea de
aplicare a probelor psihologice rezolvare a fiecărei probe şi de marcare a răspunsurilor în
foaia de răspuns.
Rezolvă împreună cu persoanele examinate psihologic
câteva exerciţii - exemplu, verificând în foile de răspuns ale
acestora dacă au marcat corect răspunsurile.
24 Persoanele cu atribuţii de Întreabă angajaţii dacă au înţeles modalitatea de rezolvare
aplicare a probelor psihologice a fiecărei probe şi de marcare a răspunsurilor în foaia de
răspuns, asigurându-se că nu mai sunt persoane care au
nelămuriri.
25 Persoanele cu atribuţii de În momentul în care nici un angajat nu mai adresează
aplicare a probelor psihologice întrebări cu referire la modalitatea de completare a probei,
comunică timpul alocat rezolvării şi dau comanda de
începere a testului.
În timp ce angajaţii rezolvă sarcinile testului, îi asistă în
vederea desfăşurării probei în bune condiţii.
26 Persoanele cu atribuţii de Cronometrează cu ajutorul unui cronometru perioada de
aplicare a probelor psihologice timp alocată fiecărei probe.
27 Persoanele cu atribuţii de După scurgerea timpului alocat fiecărei probe, dau
aplicare a probelor psihologice comanda de încetare a lucrului şi strâng testele şi foile de
răspuns.

590
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


28 Persoanele cu atribuţii de Distribuie angajaţilor, pe rând, fiecare probă de măsurare a
aplicare a probelor psihologice nivelului de dezvoltare a inteligenţei, împreună cu foile de
răspuns, solicitându-le acestora să nu deschidă testele
decât la comanda examinatorului.
29 Persoanele cu atribuţii de Solicită angajaţilor să completeze lizibil datele personale pe
aplicare a probelor psihologice foile de răspuns.
30 Persoanele cu atribuţii de Explică persoanelor examinate psihologic modalitatea de
aplicare a probelor psihologice rezolvare a probei şi de marcare a răspunsurilor în foaia de
răspuns.
31 Persoanele cu atribuţii de Rezolvă împreună cu persoanele examinate psihologic
aplicare a probelor psihologice câteva exerciţii - exemplu, verificând în foile de răspuns ale
acestora dacă au marcat corect răspunsurile.
32 Persoanele cu atribuţii de Întreabă angajaţii dacă au înţeles modalitatea de rezolvare
aplicare a probelor psihologice a fiecărei probe şi de marcare a răspunsurilor în foaia de
răspuns, asigurându-se că nu mai sunt persoane care au
nelămuriri.
33 Persoanele cu atribuţii de În momentul în care nici un angajat nu mai adresează
aplicare a probelor psihologice întrebări cu referire la modalitatea de completare a probei,
comunică timpul alocat rezolvării şi dau comanda de
începere a testului.
În timp ce angajaţii rezolvă sarcinile testului, îi asistă în
vederea desfăşurării probei în bune condiţii.
34 Persoanele cu atribuţii de Cronometrează cu ajutorul unui cronometru perioada de
aplicare a probelor psihologice timp alocată fiecărei probe.
35 Persoanele cu atribuţii de După scurgerea timpului alocat fiecărei probe, dau
aplicare a probelor psihologice comanda de încetare a lucrului şi strâng testele şi foile de
răspuns.
36 Persoanele cu atribuţii de După finalizarea probelor de performanţă, anunţă că
aplicare a probelor psihologice urmează o pauză de 15 minute, comunicând ora la care
începe următoarea etapă a examinării psihologice.
37 Persoanele cu atribuţii de Aranjează foile de răspuns ale angajaţilor, verificând dacă
aplicare a probelor psihologice setul este complet.
Numără testele, verificând dacă setul este complet.
38 Persoanele cu atribuţii de Distribuie angajaţilor toate probele de personalitate,
aplicare a probelor psihologice împreună cu foile de răspuns aferente.
39 Persoanele cu atribuţii de Informează angajaţii că aceste probe nu au limită de timp
aplicare a probelor psihologice pentru rezolvare şi că este indicat să nu se grăbească în
completarea acestora, deoarece există riscul de a nu
înţelege corect semnificaţia afirmaţiilor.
40 Persoanele cu atribuţii de Solicită persoanelor examinate să completeze lizibil datele
aplicare a probelor psihologice personale pe toate foile de răspuns.
41 Persoanele cu atribuţii de Referitor la modalitatea de completare a chestionarelor de
aplicare a probelor psihologice personalitate, le fac angajaţilor următoarele precizări:
a) să citească atent toate întrebările din chestionare, pentru
a evalua cât mai corect semnificaţia acestora;
b) să marcheze răspunsurile din chestionare prin bifarea cu
litera „X” în căsuţele din foaia de răspuns;
c) să nu noteze nimic pe chestionare, ci doar pe foile de
răspuns;
d) să solicite ajutorul examinatorilor în orice situaţie în care
înţelesul anumitor termeni sau al anumitor întrebări este
ambiguu, neclar;
e) să urmărească atent corespondenţa dintre numărul
întrebării din chestionar şi numărul corespunzător din foaia
de răspuns;

591
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


f) să corecteze răspunsul marcat greşit prin haşurarea
acestuia şi să noteze răspunsul în căsuţa corespunzătoare;
g) să răspundă întrebărilor în mod individual, fără a
colabora cu colegii;
h) să nu adreseze întrebări de lămurire colegilor, ci doar
examinatorilor.
42 Persoanele cu atribuţii de Întreabă angajaţii dacă au înţeles modalitatea de
aplicare a probelor psihologice completare a chestionarelor de personalitate şi de marcare
a răspunsurilor în foaia de răspuns, asigurându-se că nu
mai sunt persoane care au nelămuriri.
43 Persoanele cu atribuţii de Aduc la cunoştinţa persoanelor examinate că, pe măsură
aplicare a probelor psihologice ce vor finaliza fiecare probă, o vor lăsa la marginea mesei
de lucru.
44 Persoanele cu atribuţii de Anunţă angajaţii că vor fi programaţi pentru susţinerea
aplicare a probelor psihologice probei interviului psihologic în ordinea în care finalizează
probele de personalitate.
45 Persoanele cu atribuţii de În momentul în care nici un angajat nu mai adresează
aplicare a probelor psihologice întrebări cu referire la modalitatea de completare a
chestionarelor, comunică acestora că pot începe
completarea probelor.
46 Persoanele cu atribuţii de În timp ce angajaţii completează probele, îi asistă în
aplicare a probelor psihologice vederea desfăşurării probei în bune condiţii.
47 Persoanele cu atribuţii de Ordonează foile de răspuns ale angajaţilor, verificând dacă
aplicare a probelor psihologice setul este complet.
Numără chestionarele, verificând dacă setul este complet.
48 Psihologii Serviciului Analizează posibilitatea formării de comisii pentru proba
Psihologia Personalului interviului psihologic. Dacă nu este posibilă formarea unei
comisii, interviul psihologi este realizat de un singur
psiholog.
49 Psihologul / psihologii care În timpul interviului psihologic reiau câteva răspunsuri
realizează interviul psihologic semnificative oferite de persoană în cursul completării
probelor.
Dacă este cazul, solicită persoanei să realizeze o detaliere
mai concretă a unor răspunsuri vagi..
50 Membrul comisiei de interviu În situaţia în care candidatul este intervievat de o comisie,
desemnat unul din membri comisiei consemnează în fişa de interviu
răspunsurile la întrebările adresate, numai după ce a
obţinut permisiunea persoanei examinate. Dacă din
comisie face parte şi un agent cu atribuţii de psihologie,
acesta consemnează în scris răspunsurile.
51 Psihologul / psihologii care După finalizarea fiecărui interviu şi ieşirea persoanei din
realizează interviul psihologic locaţia unde a avut loc interviul, consemnează în fişa de
interviu observaţiile făcute.
52 Agentul desemnat După finalizarea probei interviului, conduc angajaţii la
poarta de acces a penitenciarului.
53 Persoanele care corectează După finalizarea tuturor interviurilor psihologice, identifică
răspunsurile răspunsurile corecte oferite de angajaţi la probele de
performanţă, le însumează şi calculează punctajul brut
pentru fiecare probă; raportează punctajele brute la
etalonul corespunzător sexului, vârstei, nivelului studiilor;
identifică nota standardizată corespunzătoare şi o trec în
dreptul punctajului brut pe foaia de răspuns a probei
respective.
54 Agentul desemnat Centralizează şi capsează toate foile de răspuns ale
fiecărui angajat.

592
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


Notează în rubrica corespunzătoare din fişa individuală a
fiecărui angajat punctajele obţinute la toate probele
psihologice aplicate.
55 Psihologul / psihologii Corelează rezultatele obţinute la probele scrise cu
examinatori informaţiile obţinute în urma interviurilor psihologice.
Evaluarea psihologică pentru dobândirea dreptului de a
conduce autovehiculele din dotarea unităţii nu se
finalizează cu acordarea unui aviz psihologic.
Prin probele aplicate în cadrul acestui tip de examinare
psihologică se urmăreşte dacă funcţionarea
psihocomportamentală generală a persoanelor examinate
se încadrează în limite normale, fără a fi evaluate
aptitudinile specifice legate de conducerea autovehiculelor.
56 Psihologul / psihologii Întocmesc un document adresat directorului unităţii din care
examinatorii fac parte angajaţii, cuprinzând concluziile examinării
psihologice a acestora.
57 Agentul desemnat Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
şefilor ierarhici şi transmite documentul către conducerea
unităţii din care fac parte angajaţii.
58 Psihologul / agentul din cadrul Notează în registrul de evidenţă numele şi prenumele
Serviciului Psihologia persoanelor examinate, data la care au fost examinate,
Personalului motivul examinării, denumirea unităţii penitenciare în care
sunt încadraţi angajaţii, postul pe care îl ocupă la data
examinării şi concluziile formulate de psihologi.
59 Agentul cu atribuţii de arhivare Clasează şi arhivează în arhiva Serviciului Psihologia
a documentelor Personalului exemplarul nr. 2 al adresei transmise către
conducerea unităţii penitenciare care a solicitat efectuarea
examinării psihologice pentru dobândirea dreptului de a
conduce autovehiculele din dotarea unităţii, precum şi toate
foile de răspuns ale angajaţilor examinaţi.

PROCEDURA A00904007 Procedura operaţională a testării psihologice periodice a aptitudinii în


muncă a personalului

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


1 Unitatea solicitantă Adresează şefului Serviciului Psihologia Personalului, prin
Direcţia Management Resurse Umane, solicitarea privind
testarea psihologică periodică a aptitudinii în muncă a
categoriilor de personal prevăzute în Anexa nr. 1 din
Hotărârea Guvernului nr. 355/2007. Conducerea unităţilor
specifică în solicitare termenul limită stabilit pentru
formularea avizelor medicale, numărul persoanelor care
trebuie testate psihologic, categoriile de personal din care
acestea fac parte (conform Anexei nr. 1 din Hotărârea de
Guvern menţionată anterior) etc.
2 Şeful Serviciului Psihologia Comunică directorului unităţii solicitante numărul maxim de
Personalului angajaţi care pot fi programaţi într-o zi (în concordanţă cu
recomandările Colegiului Psihologilor din România).
Stabileşte de comun acord cu conducerea unităţii
solicitante perioada şi numărul de zile necesare activităţii
de testare psihologică şi locaţia în care se va desfăşura
această activitate; desemnează angajaţii care vor realiza
testarea psihologică.

593
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


3 Şeful Serviciului Psihologia Propune directorului general al Administraţiei Naţionale a
Personalului Penitenciarelor aprobarea sau respingerea solicitării de
realizare a testării psihologice periodice a aptitudinii în
muncă de către psihologii Serviciului Psihologia
Personalului.
În cazul în care propune respingerea solicitării prezintă
aspectele care fac imposibilă realizarea acestei activităţi în
condiţiile solicitate de conducerea unităţii.
4 Agentul desemnat Transmite directorului unităţii solicitante o copie după
documentul prin care directorul general al Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor aprobă sau respinge
solicitarea.
5 Şeful Biroului Resurse Umane În baza dispoziţiei directorului unităţii solicitante,
şi Formare Profesională din desemnează un ofiţer / agent de resurse umane pentru a
unitatea solicitantă colabora cu personalul Serviciului Psihologia Personalului
în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a
activităţilor de testare psihologică.
6 Angajatul desemnat Aduce la cunoştinţa ofiţerului / agentului de resurse umane
următoarele:
- ora de începere a activităţilor de testare psihologică,
- numărul locaţiilor necesare pentru desfăşurarea probei
interviului psihologic.
7 Ofiţerul / agentul de resurse Întocmeşte tabelele nominale cu programările pe zile ale
umane din unitatea solicitantă angajaţilor care vor fi testaţi psihologic, în colaborare cu
şefii angajaţilor în cauză.
8 Ofiţerul / agentul de resurse Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
umane din unitatea solicitantă şefilor ierarhici.
9 Ofiţerul / agentul de resurse Transmite Serviciului Psihologia Personalului, prin e-mail
umane din unitatea solicitantă sau prin fax, tabelele nominale cu programările pe zile ale
angajaţilor care vor fi testaţi psihologic.
10 Ofiţerul / agentul de resurse Aduce la cunoştinţa angajaţilor care vor fi testaţi psihologic
umane din unitatea solicitantă data şi ora la care sunt programaţi pentru susţinerea
testării.
În acelaşi timp, îi informează că testarea psihologică are
două etape obligatorii:
• completarea unor chestionare / formulare fără limită de
timp
• susţinerea unui interviu psihologic (de minimum 30 de
minute), la care vor fi programaţi în ordinea finalizării
tuturor probelor scrise.
11 Ofiţerul / agentul de resurse În fiecare zi, înainte de începerea activităţilor de testare
umane din unitatea solicitantă psihologică, verifică prezenţa. Dacă sunt persoane
absente, aduce la cunoştinţa examinatorilor motivul
absentării şi ziua în care acestea se vor prezenta la
testarea psihologică.
Informează examinatorii despre orice problemă apărută în
mod neprevăzut.
12 Angajaţii desemnaţi din cadrul Îşi fac cunoscute angajaţilor evaluaţi numele şi prenumele -
Serviciului Psihologia în fiecare zi de testare psihologică.
Personalului Înaintea începerii testării propriu-zise, aduc la cunoştinţă
angajaţilor, următoarele aspecte:
2. Testarea psihologică are două etape obligatorii:
• completarea unor formulare / chestionare fără limită de
timp

594
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


• susţinerea unui interviu psihologic (de minimum 30 de
minute), la care vor fi programaţi în ordinea finalizării
tuturor probelor scrise.
2. testarea psihologică se finalizează cu recomandări de
specialitate.
3. în vederea susţinerii probei interviului psihologic,
angajaţii vor fi repartizaţi în mod egal psihologilor /
comisiilor;
4. pentru a susţine interviul psihologic, angajaţii se vor
prezenta la ora la care au fost programaţi;
5. programările sunt orientative deoarece durata
interviului este variabilă.
13 Angajaţii desemnaţi din cadrul Distribuie persoanelor examinate probele psihologice şi
Serviciului Psihologia foile de răspuns aferente.
Personalului Solicită persoanelor examinate să completeze lizibil datele
personale pe toate foile de răspuns.
Referitor la modalitatea de completare a chestionarelor de
personalitate, fac următoarele precizări:
a) să citească atent toate afirmaţiile din chestionare, pentru
a înţelege cât mai corect semnificaţia acestora;
b) să răspundă la toate afirmaţiile din chestionare şi la toate
rubricile cuprinse în celelalte probe psihologice;
c) să nu noteze nimic pe chestionare, ci doar pe foile de
răspuns;
d) să solicite ajutorul persoanelor care aplică probele în
orice situaţie în care înţelesul anumitor termeni sau al
anumitor întrebări este ambiguu, neclar;
e) să urmărească atent corespondenţa dintre numărul
afirmaţiilor din chestionare şi numerele corespunzătoare
din foaia de răspuns;
f) să corecteze răspunsul marcat greşit prin haşurarea
acestuia şi să noteze răspunsul în căsuţa corespunzătoare;
g) să răspundă la întrebări în mod individual, fără a
colabora cu colegii;
h) să nu adreseze întrebări de lămurire colegilor, ci doar
persoanelor care aplică probele.
14 Angajaţii desemnaţi din cadrul Întreabă angajaţii dacă au înţeles modalitatea de
Serviciului Psihologia completare a fiecărei probe, asigurându-se că nu mai sunt
Personalului persoane care au nelămuriri.
Aduc la cunoştinţă angajaţilor evaluaţi faptul că, după ce
finalizează de completat fiecare probă, o va înmâna unuia
dintre evaluatori, urmând să aştepte anunţarea orelor
aproximative la care vor susţine proba interviului psihologic,
precum şi locaţiile unde va avea loc această probă.
15 Angajaţii desemnaţi din cadrul În momentul în care nici un angajat nu mai adresează
Serviciului Psihologia întrebări cu privire la modalitatea de completare a probelor,
Personalului comunică acestora că pot începe completarea.
Asistă angajaţii în timpul completării probele psihologice.
16 Angajaţii testaţi psihologic După ce completează toate probele psihologice, le
înmânează unuia dintre examinatori, împreună cu foile de
răspuns. Aşteaptă să le fie comunicate ora interviului
psihologic şi locaţia unde vor susţine această probă.
17 Angajaţii desemnaţi din cadrul Centralizează şi capsează toate foile de răspuns ale
Serviciului Psihologia fiecărei persoane evaluate.
Personalului

595
Manual de proceduri

PAS RESPONSABIL(I) DESCRIERE


18 Angajaţii desemnaţi din cadrul Planifică angajaţii la proba interviului psihologic în ordinea
Serviciului Psihologia în care finalizează toate probele scrise şi îi repartizează în
Personalului mod egal psihologilor / comisiilor (dacă situaţia o permite
se constituie comisii din minimum doi psihologi sau din cel
puţin un psiholog şi un agent cu atribuţii de psihologie).
Calculează orele aproximative la care angajaţii vor susţine
proba interviului, alocând fiecărui interviu minimum 30 de
minute.
19 Angajaţii desemnaţi din cadrul Aduc la cunoştinţă angajaţilor orele aproximative şi locaţiile
Serviciului Psihologia unde vor susţine proba interviului psihologic.
Personalului
20 Angajaţii desemnaţi din cadrul În cadrul interviului psihologic reiau câteva răspunsuri
Serviciului Psihologia semnificative oferite de persoană în cursul completării
Personalului probelor.
Dacă este cazul, solicită persoanei să realizeze o detaliere
mai concretă a unor răspunsuri vagi.
21 Angajaţii desemnaţi din cadrul În situaţia în care angajatul este intervievat de o comisie,
Serviciului Psihologia unul din membri comisiei consemnează în fişa de interviu
Personalului răspunsurile la întrebările adresate, numai după ce a
obţinut permisiunea persoanei evaluate. Dacă din comisie
face parte şi un agent cu atribuţii de psihologie, acesta
consemnează în scris răspunsurile.
22 Psihologii desemnaţi din După finalizarea fiecărui interviu şi ieşirea persoanei din
cadrul Serviciului Psihologia locaţia unde a avut loc această probă, consemnează în fişa
Personalului de interviu observaţiile făcute.
23 Psihologii desemnaţi din Întocmesc documentele care cuprind recomandările
cadrul Serviciului Psihologia psihologice.
Personalului
24 Psihologii desemnaţi din Semnează documentele respective şi aplică parafele
cadrul Serviciului Psihologia profesionale personale.
Personalului
25 Agentul desemnat Centralizează documentele semnate şi parafate de către
psihologi şi le înmânează spre avizare şefului Serviciului
Psihologia Personalului.
26 Şeful Serviciului Psihologia Semnează documentele aferente.
Personalului
27 Agentul desemnat Întocmeşte o adresă de însoţire a documentelor care
cuprind recomandările psihologice.
Face demersurile necesare obţinerii aprobărilor din partea
şefilor ierarhici şi transmite documentele către conducerea
unităţii din care fac parte angajaţii testaţi.
28 Psihologul / agentul din cadrul Notează în registrul de evidenţă numele şi prenumele
Serviciului Psihologia angajaţilor testaţi, data la care au fost testaţi, denumirea
Personalului unităţii penitenciare din care fac parte, postul pe care îl
ocupă la data testării şi recomandările formulate.
29 Agentul cu atribuţii de arhivare Clasează şi arhivează în arhiva Serviciului Psihologia
a documentelor Personalului exemplarul nr. 2 al documentelor care cuprind
recomandările psihologice şi exemplarul nr. 2 al adresei de
însoţire, precum şi toate foile de răspuns ale angajaţilor
testaţi.

596