Sunteți pe pagina 1din 2

Actualmente, cadrul legal

nationalin materia protectiei drepturilor


gândirii şi conştiintei; săvârşirii contraventiei,
intereselor copiilor dispune de un larg dreptul la dezvoltarea Exceptie de la această
spectru de acte normalive, care,
pe capacitătilor intelectuale; regulă este reglementarea
de o parte, asigura drepturi, dreptul la învățătură; de la alin. (2) care
iar pe de alta, dreptul la muncă; dreptul stabileşte că persoana
sanctioneazafaptele la odihnă, dreptul la fizică cu vârsta între 16 şi
minorilor si/sau apăra asociere în organizatii 18 ani este pasibilă de
victima minor. obşteşti. raspundere
contravențională pentru
a Republicii Moldova, Codul civil săvârşirea faptelor
2009, nr.3-6/15; Reglementările Codului preväzute la art.69 alin.(1),
civil semnificative pentru art.78, 85, 87, art.88
Codul penal al Republicii aria protecției drepturilor alin.(1), art.89, art.91
Maldova, nr.985 din minorilor se referă la: alin.(1), art.104, 105, 203,
18.04.2002. In: Monitorul capacitatea de exercițiu, în art.204 alin.(1), (2) şi (3),
Oficial al Republicii particular la dobândirea art.228-245, 336, 342, 352-
Moldova, 2002, nr.128- capacități depline de 357, 363, 365, art.366
129/1012; exercițiu a minorului prin alin.(1), art.367, 368, 370,
căsătorie si emancipare,
Codul de procedură art.372 alin.(2). Prin
capacitatea de exercițiu a urmare, excepția se referă
penală al Republicii
minorului care a vårsta de doar la anumite
Moldova, nr.122 din
14 ani, dar şi a minorului contraventii.
14.03.2003. In: Monitorul
care nu a restrictiile la
Offctat al Republicii
încheierea actelor juridice Importante
Moldova, 2003
în numele minorului care reglementări nationale
Legea privind nu capacitate deplină de privind delincventul minar
drepturile copilului in care exercițiu, regimul su prevăzute şi de Codul
este stabilit statutul mijloacelor băneşti al penal al Republicii
juridic al copilutut ca 06.06.2002. din al Moldova din 18.04.2002.
subiect independent, Republicii Moldova In ce priveşte regimul
prevede asigurarea împlinit împlinit această juridico-penal al minorilor
sanatatii fizice şi spirituale vârstă, are capacitate in Republica Moldova
a copilului, formarea deplină de exercițiu. minorii care nu au implinit
constiintei lui civice pe minorului care nu are Alte vârsta de 14 ani nu ráspund
baza valorilor nationale şi reglementări relevante în penal pntry faptele
general-umane, acordarea domeniu vizează: prevăzute de legea penală.
unei gr deosebite şi domiciliul minorului, Aceasta deoarece, in
protectii sociale copiilor tutela şi curatela minorilor. conformitate c art.21 CP
lipsiti temporar sau RM, vârsta de la care orice
Minorii pot fi persoana responsabila
permanent de anturajul
susceptibili şi de rispunde penal pentru
familiei sau care se afla în
alte conditii nefavorabile răspunderea săvârşirea unei fapte
contraventională, in cazul prejudiciabile este vársta
sau extreme. Legea
comiterii unor contraventii. de 16 am iar minorii care
consacra urmatoarele
Codul contraventional al au implinit varsta de
drepturi fundamentale ale
Republici Moldova din depăşit vârsta de 14 ani,
copilului: dreptul la viată,
2009 în art.16 prevede dar nu au 16 ani, sunt
dreptul la inviolabilitatea
răspunderea pasibili de răspundere
persoanei, la protectie
contraventionala persoanei penală numai pentru
împotriva violentei fizice şi
fizice. Conform alin.(1), sávárşirea in stare de
psihice; dreptul la apararea
este pasibila de ráspundere
demnitäții şi onoarei; responsabilitate a
contraventională persoana infractiunilor prevăzute de
dreptul la libertatea
fizică cu momentul alin.(2) art.21 CP
În Dictionarul modificarile şi b)interdictia de a practica o
juridic penal reeducarea completarile din anumitä activitate; c)
este definită ca o functie 15.01.2002. Conform a V- lucrari obligatori; privarea
pedepsei schimbarea a a Codului penal, de libertate pe o anumità
mentalității şi a unei .Räspunderea penală a perioada. otodata, art 90
atitudini corecte şi minorilor", Capitolul XIV CP FR prevede si
constructive fată de muncă, vizează particularitätile posibilitatea aplicärii
fată de ordinea de drept și räspunderii penale şi ale minorilor.
fată de regulile de pedepselor aplicate
convietuire socială. care minorilor. Räspunderea
constă in transformarea penalà a minorilor in
constiintei condamnatului, conformitate cu art.87 CP
in deprinderilor antisociale, FR, minor este considerata
in formare a Conceptul de persoana care la momentul
reeducare, în cazul sävárşirii infractiunii a
delincventilor juvenili, împlinit 14 ani, dar nu a
implinit 18 ani. Totodată,
Astfel, generalizând art.96 CP FR prevede că în
cele expuse, putem face o cazuri exceptionale, având
delimitare intre educare" in vedere caracterul
şi ,reeducare". Dacă actiunii săvärşite, precum
educatia influențează şi personalitatea
sistematic şi constient infractorului, instanta poate
asupra dezvoltării sä aplice prevederile
facultăților intelectuale, capitolului respectiv fata
morale şi fizice ale copiilor de persoanele cu vârsta de
şi tineretului, atunci, în 18-20 de ani, cu exceptia
directă legătură cu aceste internärii acestora in
concepte, reeducarea apare institutii şi in coloniile de
ca fiind ansamblul de educare a minorului.
măsuri intreprinse pentru a Regimul sanctionator al
repara, a reface educarea minorilor In vederea
greşită a cuiva. Notiunea stabilirii pedepsei
de educare este aplicabilă minorului urmeaza a fi
numai atâta timp cât luate in calcul condițiile de
minorul nu a conduită viata şi ducare a acestuia,
delincventă, cel mult având nivelul dezvoltärii
tendinte de comportament intelectuale, alte träsäturi
deviant sau chiar ale personalitäți, precum şi
predetincvent. In situatia in influenta exercitată asupra
care minorul a ajuns în lui de cei vârstnici. Vârsta
ipostaza de delincvent, minimă ca circumstanta
soluția corectării atenuantă este luatä in
comportamentului său cumul cu alte circumstante
rezida numai în procesul agravante şi atenuante .
de reeducare. Minorilor care au sävârşit
infractiuni le poate fi
Federatia Rusä
aplicată pedeapsa penala
Cadrul legal de
sau masuri cu caracter
reglementare Codul penal
educativ. Fată de minori
al Federatiei Ruse a fost
pot fi aplicate urmatoarele
adoptat de Duma de Stat la
pedepse: a) amenda;
24.05.1996, cu