Sunteți pe pagina 1din 6

Antet şcoală

Raport de activitate
An şcolar 2017-2018

GEOGRAFIE

Subsemnata, MOGA ALINA - MIHAELA, profesor titular de geografie în Colegiul Tehnic “Ion
Borcea” Buhuşi, în anul şcolar 2017-2018, am desfăşurat următoarele tipuri de activități:
1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
 Realizarea planificării calendaristice – anuale şi semestriale şi a proiectării pe unităţi- în conformitate cu
programa şcolară la Geografie, corespunzător termenului stabilit.
 Adaptarea programelor la cerințele speciale ale elevilor (Curriculum Adaptat CES)
 Aplicarea testelor iniţiale şi întocmirea unui plan remedial pentru recuperarea lacunelor la elevi, ȋn urma
aplicării testelor inițiale la clase.
 Intocmirea unui plan remedial pentru elevii aflați ȋn stare de corigență la sfârşitul semestrului I;
 Proiectarea şi realizarea unor materiale specifice activităților zilnice (sarcini de lucru diferenţiate, fişe
de lucru), anumite articole ce au fost permanent actualizate.
2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE
 Organizarea activităţilor aplicînd metode noi atât în predarea informaţiilor cât şi în fixarea acestora,
dovadă fiind testele de evaluare ale elevilor care au achizitionat competenţele, capacităţile şi
competențele specifice disciplinei Geografie prevăzute în programa şcolară şi în planificarea
calendaristică şi tematică şi diversitatea metodelor aplicate, de la teste clasice şi ascultare, la teste de
auto şi interevaluare, chestionare aplicate la clasă, atât letric dar şi on-line, proiecte individuale şi pe
echipe, referate.
 Pentru eficientizarea actului didactic am utilizat eficient resursele materiale din şcoală dar şi pe cele
personale.
 Am ȋmbunătățit baza materială a resurselor utilizate la şcoală prin achiziționarea unor cărți de
specialitate care au fost donate bibliotecii.
 Realizarea sarcinilor ȋn cadrul Comisiilor metodice la care am fost responsabil, precum Comisia
pentru Curriculum şi Comisia pentru elaborarea ROFUI.

3. EVALUAREA REZULTATELOR ȊNVĂȚĂRII


 Aplicarea testelor iniţiale şi întocmirea unui plan remedial pentru recuperarea lacunelor, precum şi
ȋntocmirea raportului privind evaluarea inițială la nivelul şcolii ȋn cadrul Comisiei pentru Curriculum.
 Evaluarea activităţilor proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat utilizând
instrumente diversificate prin metode tradiţionale şi prin mijloace specifice alternative: brainstorming,
referate , lucru pe grupe şi pe perechi, autoevaluare, teste iniţiale, teste formative şi sumative, platforma
on-line;
 În timpul anului am avut preocupări continue pentru adoptarea strategiilor didactice diferenţiate pentru
fiecare clasă, aplicarea strategiilor activizante în procesul depredare-învăţare-evaluare, prin utilizarea
unor metode şi tehnici activizante în procesul de predare-învăţare-evaluare a geografiei: lecţii în
PowerPoint şi pe platforma educațională Easyclass G.L.C, S.V.I, SINELG, Trierea aserţiunilor,
diagrama Venn, Argumente “pro” şi “contra”, “Argumente si contraargumente”, tabelul consecinţelor,
jocuri geografice, brainstorming, cartoanele colorate, RAI, ş.a;
 Ca şi responsabil de arie curriculară şi al unor comisii am actualizat continuu documentele din
Portofoliul Ariei Curriculare “Om si societate” şi Dosarul Comisiei pentru Curriculum precum şi
Portofoliul personal..
- Coordonator al proiectelor:
o “Mens sana in corpore sano” - regional,
o “România Pitorească” regional,
o “Expresia valorilor umane ȋn VAK” – educational
o “Şezătoarea cu tradiții şi obiceiuri specifice Sărbătorilor Pascale şi de Ȋnălțare” -
local

 Realizarea unui atelier de creație – “Ȋmparte speranțe de Crăciun!” iar produsele realizate de elevii
claselor a XI-a F şi a XII-a F au fost vândute la Târgul de Crăciun realizat la Casa de Cultură Buhuşi,
cadrul proiectului ”Pledoarie pentru dar”. Suma strânsă de elevi a fost donată pentru realizarea şi
ȋmpărțirea unor pachete pentru copiii nevoiaşi, ȋn cadrul aceluiaşi proiect.
 Pe parcursul acestui an am încurajat, îndrumat și acceptat autonomia şi inițiativa elevilor, am colaborat într-
un mod eficient cu aceştia şi cu părinții lor în definirea domenilor de interes. I-am incurajat pe elevi să pună
intrebări, să participe la discuții, să-și formeze răspunsurile, să colaboreze eficient, să se respecte unii pe
alții.
 Am colaborat permanent cu colegii din aria curriculară Om şi Societate, din catedra de Istorie-Geografie-
Religie şi cu alți colegi din colegiu, dar și cu cele din alte unități şcolare, în special în cadrul cercurilor
metodice unde împărtășim fiecare din experiența proprie.
 Am participat cu articol publicat în revista școlii, “ Foaie Adolescentină”, anul IX, nr. 9, martie 2017;
 Am participat la activitățile desfăşurate în cadrul catedrei de Istorie-Geografie-Religie, cordonând elevii
pentru a realiza materiale pentru activitățile din catedră care s-au desfăşurat cu ocazii speciale.
 Am coordonat elevii care au participat la faza locală a Concursului interdisciplinar de fizică şi geografie
“Ştefan Hepiteş” şi 2 elevi care au participat la faza națională a concursului: Azoiței Constantin şi Mălinici
Mircea Mihai.
 În cadrul programului “Săptămâna altfel” am organizat şi participat cu elevii la diferite activități:
- Hand paint Art - “Tricouri personalizate” şi tombola cu tricouri
- Excursie ȋn Iaşi
- Organizarea orei festive pentru clasa a XII-a F şi a Cursului festiv pentru clasele a XII-a.
- Amenajarea spațiului din curtea şcolii – plantare de flori ȋn ghivece şi ecologizare.
 Am coordonat 4 elevi: (clasa a X-a A-a XI-a C) şi (a X-a C şi D, respectiv a XI-a C) pentru realizarea
unor articole ȋn cadrul Concursului-Simpozion Internațional “ Cu poluarea nu-i de joacă?”, ediția a
VIII-a, organizat de Clubul Copiilor Huşi, Jud. Vaslui, mai 2018
 Am coordonat 3 eleve: (XI D), (X C) pentru a participa la Simpozionul regional “Frumos/urât pe
pământ românesc”, ediția a XI-a, 25 mai 2018, Călăraşi
 Profesor evaluator la Olimpiada Județeană de Geografie, Bacău
 Am coordonat elevii în vederea participării la unele concursuri:
Profesor coordonator al echipei C. T. “Ion Borcea” Buhuşi la etapa a II-a, cu participare direct a
Concursului Național de Ecologie “Şi gestul tău contează!”, Botoşani, mai 2018
- Coordonarea elevilor pentru participarea la concursuri:
Naționale:
- Coordonarea echipajului C.T.”Ion Borcea” Buhuşi format din elevi din clasa a IX-a D şi a X-a
A şi D pentru participarea la faza județeană a Concursului European YPEF (Tineri ȋn pădurile
Europei), concurs desfăşurat ȋn limba engleză, la care echipajul a obținut locul al III. De
asemenea, am coordonat echipa C.T.”Ion Borcea” Buhuşi formată din eleve ale clasei a X-a A
ȋn vederea participării la preselecția pentru faza națională a concursului YPEF.
- “Şi gestul tău contează” – ediția a XII-a, mai 2018
Regional: “Mărțişorul, dar al primăverii”, ediția a VIII-a, martie 2018

Elevii coordonați au primit următoarele premii:

Nume și prenume Clasa Denumire concurs Etapă concurs Premiul obținut


elev
a X-a D Concurs interdisciplinar Etapa județeană Participare la etapa
de fizică și geografie națională
”Ștefan Hepiteș”
a X-a C Concurs interdisciplinar Etapa județeană Participare la etapa
de fizică și geografie națională
”Ștefan Hepiteș”
a X-a A Concursul European Judeteana Premiul al III- lea
„Tineri in padurile
Europei”*
a IX-a D Concursul European Judeteana Premiul al III- lea
„Tineri in padurile
Europei”*
a X-a D Concursul European Judeteana Premiul al III- lea
„Tineri in padurile
Europei”*
a X-a F Concurs judeţean „Măşti” Ediţia a XIII-a Premiul I
a X-a F Concurs judeţean „Măşti” Ediţia a XIII-a Premiul I
a XI-a D Concursul Naţional “Şi Ediţia a-XII-a Premiul II
gestul tău contează!” 2018 calificat pentru etapa
națională a concursului
a XI-a E Concursul Naţional “Şi Ediţia a-XII-a Premiul II
gestul tău contează!” 2018 calificat pentru etapa
națională a concursului
a XI-a D Concursul Naţional “Şi Ediţia a-XII-a Premiul Special
gestul tău contează!” 2018
a XII-a F Concursul Naţional “Şi Ediţia a-XII-a Premiul Special
gestul tău contează!” 2018
a XII-a F Concursul Naţional “Şi Ediţia a-XII-a Premiul Special
gestul tău contează!” 2018
a XII-a F Concursul Naţional “Şi Ediţia a-XII-a Premiul Special
gestul tău contează!” 2018
a XII-a F Concursul Naţional “Şi Ediţia a-XII-a Premiul Special
gestul tău contează!” 2018
a X-a F Concursul Internațional Națională Mențiune
”Cu poluarea nu-i de Ediția a VIII-a
joacă!”,
a XI-a E Concursul Internațional Națională Premiul I
”Cu poluarea nu-i de Ediția a VIII-a
joacă!”
a X-a F Concursul regional Ediția a VIII-a Premiul II
„Mărțişorul, dar al
primăverii”
a X-a F Concursul regional Ediția a VIII-a Premiul I
„Mărțişorul, dar al
primăverii”
A X-a A Concursul Naţional “Şi Ediţia a-XII-a Premiul II pe echipe la
gestul tău contează!” 2018 proba traseu aplicativ
A X-a A Concursul Naţional “Şi Ediţia a-XII-a Premiul II pe echipe la
gestul tău contează!” 2018 proba traseu aplicativ
A X-a A Concursul Naţional “Şi Ediţia a-XII-a Premiul II pe echipe la
gestul tău contează!” 2018 proba traseu aplicativ

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI


 Ca profesor diriginte, am coordonat activitatea colectivului de elevi din clasa a XII -a F.
 Am realizat informarea periodică a părinţilor, chestionare, privind activitatea elevilor la clasă şi
organizarea unor întâlniri periodice cu aceştia;
 Preocuparea pentru implicarea directă a părinţilor în activităţile şcolare pentru realizarea unui
parteneriat favorabil şcoală – familie.
 Progresul elevilor - invidual şi la nivel de clasă, a fost urmărit şi înregistrat în acest an şcolar prin: probe
de evaluare pe unităţi de învăţare, probe de evaluare sumativă, evaluări finale, jocuri didactice, competiţii pe
diferite teme, grafice de progres pe clase şi elevi.
 Organizarea spaţiului în clasă şi a colectivului de elevi.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE


Curs de perfecționare “Psihopedagogie – actualizări, conexiuni, perspective” – 22 credite, CCD
Participare la Conferința Internațională “Critical thinking and creative thinking – Key
competences in education of the future”, ȋn cadrul Proiectului Erasmus Plus KA2 Knowing you,
knowing me, Universitatea “George Bacovia”, Bacău
Participarea la “Cursul de prim ajutor de bază“, 12 ore, Asociația pentru Promovarea
Ȋnvățământului European Bacău şi Şcoala Sanitară Postliceală “Sanity” Bacău
Participarea la cercuri metodice.
“Studiul impactului dotării materiale asupra motivației la elevi” – articol de specialitate ȋn
Revista “Dascăli emeriți” – revistă educa țională care integrează activități distinse ale
profesorilor din ȋnvățământul preuniversitar din România, nr. 2/2018, Editura Smart Academic,
Bacău;
“Ariile protejate ȋn România”- articol de specialitate ȋn vol. al XXII-lea al Centrului Carpato-
Danubian de Geoecologie, Colecția “Parteneriat ȋn Educația pentru Mediu” ȋn publicația care
poartă titlul “Conservarea şi protecția patrimoniului natural”, ISBN 978-973-0-26905-5,
Bucureşti, aprilie 2018
Articolul “Motivaţia învăţării la elevi” ȋn Volumul colectiv “Şcoala -furnizor de
calitate in sistemul educațional”
Articole ȋn curs de apariție ȋn Revista educațională națională: “Condeie didactice”
“Educație prin globalizare sau globalizare prin educație?
“Familia tradițională versus familia modernă din perspectiva caracteristicilor
rolurilor sociale asumate ȋn plan formal”
“Aspectele pozitive şi negative ale competiției şi ale metodelor de grup şi
cooperare”

Data , Întocmit,
Prof. ..................................................